UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

20-02-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-02-2018 17:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsordenen til den 20. februar 2018
11. Godkendelse af referatet fra den 6. december 2017
12. Tanker om talentudvikling ved Mads Young Christensen
13. Beslutning om indsatser - fase 1 - talentudvikling på idrætsområdet
14. Beslutning om dagsorden til dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid
15. Orientering om indsatser på områderne billedkunst og scenekunst.
16. Drøftelse af støtte til bolig til eliteudøvere
17. Beslutning af mødeplan for 2018
18. Orientering til Talentrådet den 20. februar 2018
19. Eventuelt10. Godkendelse af dagsordenen til den 20. februar 2018

Godkendelse af dagsordenen til den 20. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. godkender dagsorden til Talentrådets møde den 20. februar 2018.


Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Godkendt.
11. Godkendelse af referatet fra den 6. december 2017

Godkendelse af referatet fra den 6. december 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 6. december 2017.


Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Godkendt.
12. Tanker om talentudvikling ved Mads Young Christensen

Tanker om talentudvikling ved Mads Young Christensen

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Præsentation.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. tager tanker om talentudviklingen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
På Talentrådets møde, vil Mads Young Christensen præsentere tanker og erfaringer indenfor talentudviklingen med udgangspunkt i:
 
 
Mads er herudover nyansat koncernchef for Vækst og Bæredygtighed.
 
Efter Talentrådets vedtægter§4 har Talentrådet mulighed for at supplere med op til 3 medlemmer indenfor relevante fagmiljøer:

Ӥ 4 Medlemmer

Talentrådet skal sikre en faglighed i de videre indstillinger til det politiske niveau om tilskud, støtte og fokus på talentmiljøer og individuelle talenter. Talentrådets sammensætning skal afspejle de områder, som talentstrategien vedrører.
 
Talentrådet består af 7 medlemmer og sammensættes således:
· 1 faglig repræsentant for hver af de følgende fagmiljøer:
o Idræt- og bevægelse
o Musik
o Scenekunst
o Billedkunst
· 1 repræsentant for det lokale erhvervsliv 
· 1 repræsentant for skolemiljøet (0-10 klasse)
· 1 repræsentant for ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune
Talentrådet kan i valgperioden selvsupplere sig med op til 3 medlemmer, således at
 
Talentrådet i alt kan udgøres af op til 10 medlemmer. Selvsuppleringen kan ske for at inddrage yderligere relevante fagmiljøer i Talentrådets arbejde.
 
Det er Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” som udpeger medlemmer af Talentrådet, på baggrund af indstillinger fra Kultur og Fritidssekretariatet.
 
Talentrådet konstituerer sig med en formand, som tegner rådet udadtil samt overfor Byråd og politiske udvalg.
 
Talentrådets formand er repræsentanten for det lokale erhvervsliv.”
 
Ønsker Talentrådet at supplere med yderligere medlemmer i Talentrådet skal dette behandledes i en særskilt beslutningssag på næste møde i Talentrådet.

Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Til efterretning.
13. Beslutning om indsatser - fase 1 - talentudvikling på idrætsområdet

Beslutning om indsatser - fase 1 - talentudvikling på idrætsområdet

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. godkender igangsætning af fase 1 – analyse og planlægning.
 2. finansiere udgiften på 66.000 kr. af Talentrådets budget 2018.


Beskrivelse af sagen
Talentrådet drøftede på mødet den 6. december 2017 punkt 45, indsatserne til talentudviklingen på idrætsområdet.
 
Arbejdsgruppen bestående af Per Farbøl, Bo Ømosegaard og Brian Ahlquists fremlagde på mødet den 6. december 2017 beskrivelse af ”Forløb og estimeret tidsforbrug i forbindelse med Holbæk Kommunes koncept for udvikling af talentmiljøer”.
 
Arbejdsgruppens tilbagemelding tager udgangspunkt i Talentrådets konklusioner og anbefalinger på baggrund af Idrættens Analyseinstituts rapport, som Talentrådet har fået udarbejdet.
 
På mødet vil Bo Ømosegaard give status på igangsætning og gennemførsel af fase 1.

Økonomiske konsekvenser
Talentrådets budget 2018 er på 400.000 kr.
 
Planlagte aktiviteter:
 
- 150.000 kr. til Holbæk Drama College i 2018 
- 100.000 kr. afsat til individuel talentstøtte i 2018
-   66.000 kr. Idrætsindsatser – fase 1 i 2018
 
I alt planlagt for 316.000 kr.
 
Restbudget i alt 84.000 kr. 


Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Godkendt.
 
Talentrådet orienteres løbende om processen på de kommende møder.


caseno12-14427_#4379618_v1_idrætstalentudvikling - sådan 2017 4-12-2017 v1-1.pdf

Bilag

Idrætstalentudvikling - sådan 2017 4-12-2017 v1-1


14. Beslutning om dagsorden til dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning om dagsorden til dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. drøfter punkter til dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid.Beskrivelse af sagen
Til Talentrådets dialogmøde med Udvalget for Kultur- og Fritid den 28. februar 2018 er der udarbejdet en præsentation.
 
Dialogmødet holdes på Holbæk Bibliotek kl. 16.00 til kl. 16.45.
 
På Talentrådets mødet vil præsentationen blive gennemgået med henblik på tilpasninger fra Talentrådet.

Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Oplæg til præsentation til dialogmødet med Udvalget for Kultur og Fritid blev gennemgået på mødet.
 
Talentrådets ændringer indarbejdes i præsentationen og sendes ud til Talentrådets medlemmer inden mødet med Udvalget for Kultur og Fritid.


caseno12-14427_#4437975_v1_talentrådets dialogmøde med kfu 28022018.pdf

Bilag

Talentrådets dialogmøde med KFU 28022018


15. Orientering om indsatser på områderne billedkunst og scenekunst.

Orientering om indsatser på områderne billedkunst og scenekunst.

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. tager orienteringen fra mødet den 19. februar 2018 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Talentrådet har peget på indsatser for billedkunst/scenekunst. Indsatserne tager udgangspunkt i fagrapporten, som er udarbejdet af Pluss indenfor billedkunst/scenekunst.
 
Med baggrund heri holdes et indledende møde mandag den 19. februar 2018.
 
Drøftelser fra dette møde fremlægges for talentrådet i løbet af foråret med kort foreløbig briefing på talentrådets møde den 20. februar 2018. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en tilbagemelding som vil blive fremlagt på et efterfølgende møde i Talentrådet.
 
I forhold til scenekunst/billedkunst blev det på møde i talentrådet den 4. oktober 2017 besluttet, at der med fordel kan arbejdes videre med indsatserne:
 
 1. Synlighed
 2. fysiske rammer
 3. faglighed
 4. ledelse på tværs
 
Ad 1) SYNLIGHED
På mødet blev konstateret, at indholdet i såvel scenekunst som billedkunst afvikles på et fagligt tilfredsstillende grundlag. Imidlertid er der behov for at drøfte, koordinere og tilrettelægge en øget indsats/strategi for synlighed, branding og fremtidig rekruttering
 
Ad 2) FYSISKE RAMMER
Der er behov for at se på de fysiske ramme videre udvikling af særlig scenekunstmiljøet
 
Ad 3) FAGLIGHED SKAL KUNNE SÆTTE MERE SPIL
Det er notat er der fra kulturministeriets side er en øget opmærksomhed på fremadrettet at kunne bringe talentmiljøers kompetencer i spil forhold til Erhvervslivet for formidling i forhold til arbejde kulturinstitutioner – lokalt kunne dette være f.eks. Museum Vestsjælland og Andelslandsbyen Nyvang eller Nationalmuseet i forhold til national fartøjssamling på havnen.
 
Ad 4) LEDELSE PÅ TVÆRS
Det bør undersøges i hvilket omfang ledelser på kulturinstitutioner med talentmiljøer i højere grad kan samarbejde (her ses særligt på GK-miljøer)
 
Gruppen der mødes om de første indledende drøftelser omkring disse tværgående indsatser:
 

Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Brian Ahlquist gav på mødet en orientering fra mødet den 19. februar 2018 fra arbejdsgruppens møde, som blev taget til efterretning.
 
Til Talentrådets næste møde vil der på baggrund af arbejdsgruppens workshop blive udarbejdet en kortfattet handlingsplan med forslag til det videre arbejde med indsatserne.
16. Drøftelse af støtte til bolig til eliteudøvere

Drøftelse af støtte til bolig til eliteudøvere

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. drøfter henvendelse fra Holbæk Svømmeklub – dels i forhold til den overordnede strategi – og dels i forhold til den konkrete udfordring.
   

Beskrivelse af sagen
Holbæk Svømmeklub har henvendt sig til Holbæk Kommune med spørgsmålet om talentstøtte til eliteudøvers udgifter til bolig/husleje.
 
I Holbæk Kommune er det Talentrådet der behandler spørgsmål om talentudvikling.
 
Holbæk Svømmeklub søger støtte til en model, hvor Holbæk Kommune enten finansiere eller i samarbejde med en samarbejdspartner finansierer en bolig som stilles til rådighed for klubbens elitesvømmer. Udgiften til huslejen i en lejlighed forventes at være en udgift på 7.000 kr. pr. måned, 84.000 kr. på et år.
 
Samtidig vil Holbæk Svømmeklub en indgå en aftale om løn på et tilsvarende beløb på 7.000 kr. pr. måned, 84.000 kr. på et år.
 
Der vil blive indgået en aftale med den enkelte elitesvømmer om modydelser der sigter på at løse kommercielle og sportslige opgaver for Holbæk Svømmeklub og Holbæk Kommune.
 
En aftale om støtte til lejlighed er første skridt i Holbæk Svømmeklubs arbejdet med at etablere et talentmiljø indenfor svømning. Dette skal set i lyset de nye træningsmuligheder som vil kunne lade sig gøre når Holbæk Sportsby åbner.
 
Inden for en årrække er det Holbæk Svømmeklubs ambition at have de bedste svømmere i Danmark til at bo og træne i Holbæk. Holbæk Svømmeklub er bevist om at med de rette faciliteter som Holbæk Sportsby kommer til at byde på, vil Holbæk Svømmeklub skulle stå for de rette træningsressourcer- og miljøer.
 
Rapporten fra IDAN peger på at Holbæk Kommune har gode muligheder for både uddannelse og eliteidræt samtidig med at der skabes muligheder for at bo i Holbæk Kommune til talentmiljøerne.
 
Uddrag fra IDAN rapporten fra septermber 2017:
”Et af Holbæk Kommunes stærkeste potentialer findes i en stærk dual career-pakke, hvor gode muligheder for at kombinere uddannelse og eliteidræt især er at finde i samarbejderne med Stenhus Gymnasium & HF”.
 
”Et tredje vigtigt område er bomuligheder for byens talenter. Denne undersøgelse har ikke afdækket spørgsmålet om behov for boliger nærmere, men det er oplagt, at skal man tiltrække og fastholde talent- og elite, så er en del af et attraktivt miljø at kunne tilbyde gode bomuligheder for personer, der kunne tænke sig at udnytte de muligheder som talent- og elitemiljøerne i Holbæk Kommune tilbyder.”

Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Talentrådet ønsker at fastholde den talentstrategi der er vedtaget.
 
Det betyder at Talentrådet støtter miljøer fremfor enkelte individer.
17. Beslutning af mødeplan for 2018

Beslutning af mødeplan for 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. godkender mødeplan for 2018.


Beskrivelse af sagen
På Talentrådets møde den 6. december 2017 tilkendegav Talentrådet, at møderne i 2018 skulle planlægges i januar, marts, maj, september og november.
 
Af hensyn til nyt Udvalg for Kultur og Fritid er Talentrådets møde i januar ændret til februar.
 
Forslag til Talentrådets møder i 2018:
 
- 20. februar 2018
- 28. februar 2018 – dialogmøde med Udvalget for Kultur- og Fritid
- 15. marts 2018
- 15. maj 2018
- 18. september 2018
- 14. november 2018
 
Talentrådets møder starter kl. 15.00 og slutter senest kl. 17.00.  

Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Godkendt.
18. Orientering til Talentrådet den 20. februar 2018

Orientering til Talentrådet den 20. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet tager følgende orienteringer til efterretning:
 
 1. Møde i Kulturministeriet vedrørende talentudvikling.

Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Til efterretning.
19. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Talentrådet den 20-02-2018
Intet.