UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokaler hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

04-10-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-10-2017 18:00:00


PUNKTER

36. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. oktober 2017
37. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2017
38. Drøftelse og prioritering af indsatser til udvikling af talentmiljøer
39. Drøftelse af Badminton Danmarks erfaringer med klubudvikling
40. Beslutning om udtrædelse af Talentrådet
41. Orientering til Talentrådet den 7. september 2017
42. Eventuelt36. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. oktober 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender dagsorden til Talentrådets møde den 4. oktober 2017.


Beslutning i Talentrådet den 04-10-2017
Godkendt.
37. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2017

Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 21. september 2017.


Beslutning i Talentrådet den 04-10-2017
Godkendt.
38. Drøftelse og prioritering af indsatser til udvikling af talentmiljøer

Drøftelse og prioritering af indsatser til udvikling af talentmiljøer

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Drøftelsessag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. vurdere relevans af de umiddelbart udpegede indsatser
2. prioritere rækkefølge på de udvalgte indsatser
3. bemander arbejdsgrupper, som skal udarbejde kommissorier og finde relevante deltagere i forhold til at kunne forsøge at udarbejde strategier til virkeliggørelse af de prioriterede indsatser.


Beskrivelse af sagen
Talentrådet fik på mødet den 21. september 2017 fremlagt anbefalinger fra de to udarbejdede talentscreeningsrapporter om
 
1) Billed- og scenekunst og
2) Idrætsmiljøer.
 
Med baggrund i disse fremlæggelser blev der – på et meget indledende plan - drøftet en række indsatser i uprioriteret rækkefølge som omfatter følgende emner:
 
Rapport om Talentscreening Billedkunst og Scenekunst – maj 2017:
 
-  SYNLIGHED
På mødet blev konstateret, at indholdet i såvel scenekunst som billedkunst afvikles på et fagligt tilfredsstillende grundlag. Imidlertid er der behov for at drøfte, koordinere og tilrettelægge en øget indsats/strategi for synlighed, branding og fremtidig rekruttering
 
-  FYSISKE RAMMER
Der er behov for at se på de fysiske ramme videre udvikling af særlig scenekunstmiljøet
 
-  FAGLIGHED SKAL KUNNE SÆTTE MERE SPIL
Det er notat er der fra kulturministeriets side er en øget opmærksomhed på fremadrettet at kunne bringe talentmiljøers kompetencer i spil forhold til Erhvervslivet for formidling i forhold til arbejde kulturinstitutioner – lokalt kunne dette være f.eks. Museum Vestsjælland og Andelslandsbyen Nyvang eller Nationalmuseet i forhold til national fartøjssamling på havnen.
 
-  LEDELSE PÅ TVÆRS
Det bør undersøges i hvilket omfang ledelser på kulturinstitutioner med talentmiljøer i højere grad kan samarbejde (her ses særligt på GK-miljøer)
 
 
Rapport om potentialerne i Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer – september 2017:
 
Makroniveauet:
Her identificerer rapporten et problem – et befolkningsunderskud i alderen 19 – 40 år. Men som rapporten selv skriver, så er makroniveauet meget svært at påvirke. Der peges på, at ungdomsboliger, kørselsordninger, videregående uddannelser i Holbæk kan fastholde unge efter ungdomsuddannelserne.
 
Konkrete indsatser som der kan arbejdes videre med i uprioriteret rækkefølge.
 
Dette kan være fornuftige tiltag; men forudsætningen for, at unge talenter bliver i Holbæk er, at klubberne kan tilbyde attraktive træningsmiljøer med ambitiøse og udviklingsorienterede træningsgrupper og trænere på seniorniveau, der konkurrerer på højt niveau i de respektive turneringer – og dette er ikke tilfældet i dag.
 
Mesoniveauet:
1. Struktur og organisering: Det er en stor udfordring for klubberne med frivillig arbejdskraft at løfte de administrative og organisatoriske opgaver. Dette betyder, at bestyrelserne ofte ikke har overskud til fornyelse, langsigtede strategier og talentudvikling. Der bør satses på at løfte nogle af de administrative og organisatoriske opgaver for klubberne fx ved fælles administrationskontor i Holbæk Sportsby.

Klubbernes modydelse kan så være deltagelse i den fælles talentudvikling.
Forskning og innovation: Her skal samarbejdes mellem klubberne, med forbundene og med Stenhus Testcenter.

Finansiering: Det slås fast, at udgifterne til at skabe hold i de eksponerede idrætsgrene på eliteniveau er meget store (fx 22 mio. kr. i første division i fodbold)
 
2. Generel idrætsdeltagelse: Hvis der skal være basis for en langsigtet og bærbar talentudvikling, så skal der være en stor bredde i antallet af idrætsudøvere i alle aldersgrupper. Dette kræver et fælles fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling. Der bør satses på at arbejde i fællesskab med rekruttering af unge til klubberne, startende tidligt i samarbejde med SFO og skolerne – med brug af de lidt ældre unge talenter som trænere (se fx Holbæk Basketballklub, Stenhus Basketballcollege og fire SFO-er i nyt tiltag). Dette kræver ny finansiering.
 
3. Trænerrekruttering: Det er helt klart et problem at rekruttere trænere til en langsigtet talentudvikling. Klubberne skifter ofte trænere meget tit, mange frivillige trænere er forældre uden træneruddannelse. Der bør tages initiativer til et fælles fokus på trænerudvikling – lokale kurser knyttet op på klubbernes talentudviklingsstrategier.
 
4. Talentidentifikation- og udvikling: Rapporten nævner nogle miljøer, der er i gang/potentielle – svømning, badminton, HB & I og dertil andre af idrætterne på Stenhus Sportscollege (basketball, tennis og evt. håndbold).
 
5. Dual Career Support: Stenhus Sportscollege fungerer som en løsning, når det gælder ungdomsuddannelserne. For tiden efter ungdomsuddannelserne peges der i afsnittet makroniveau på tiltag. Dette kunne evt. suppleres med studiepladser i HUSC.
 
6. Faciliteter: Den kommende Holbæk Sportsby giver nogle fantastiske muligheder. Der skal laves en samlet strategi for Holbæk Sportsbys rolle i talentudviklingen.
 
 
I relation til Idrætsrapporten er der udarbejde et opfølgende bilag som vedlægges dagsordenen.
 
I relation til scenekunst og tages der udgangspunkt i de fire udpegede emner: Synlighed, fysiske rammer, faglighed skal kunne sættes mere i spil og ledelse på tværs.


Beslutning i Talentrådet den 04-10-2017
Talentrådet har drøftet de 2 rapporters umiddelbare indsatser.
 
1. Billedkunst og Scenekunst:
Til rapporten om Billedkunst og Scenekunst følger Kultur- og Fritid op på at Pluss indarbejder supplerende bemærkninger i rapporten.
 
Talentrådet er enig i indsatserne, synlighed, fysiske rammer, faglighed og ledelse. Indsatserne foldes ud og suppleres yderligere på et at de kommende møde i Talentrådet.
 
2. Idræts og talentmiljøer:
Til rapporten om idræts- og talentmiljøer besluttede Talentrådet, at Per Farbøl, Bo Ømosegaard og Brian Ahlquist arbejder videre med bilaget ”Talentudvikling 2017” med henblik på en ”Holbæk Kommune model” indenfor dette område til Talentrådets næste møde.   


caseno12-14427_#4319295_v1_talentudvikling 2017.pdf

Bilag

TALENTUDVIKLING 2017


39. Drøftelse af Badminton Danmarks erfaringer med klubudvikling

Drøftelse af Badminton Danmarks erfaringer med klubudvikling

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Drøftelsessag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. drøfter oplæg om Badminton Danmarks erfaringer med at løfte ”almindelige badmintonklubbers” ungdomstræning op på dansk eliteniveau.

Beskrivelse af sagen
Badminton Danmarks talentudviklingschef Bo Ømosegaard og medlem af Talentrådet vil på mødet præsentere et indlæg på ca. 20 minutter om Badminton Danmarks erfaringer med at løfte ”almindelige badmintonklubbers” ungdomstræning op på dansk eliteniveau, samt at videreudvikle eksisterende ungdomseliteklubber fra national til international elite.
 
Præsentationen i overskrifter:
1. kort om baggrund for valg af strategi
2. de formelle rammer for TalentKlubKonceptet
3. fællestræk for analyseresultaterne for TKK-klubberne og de efterfølgende indsatser
4. perspektivering i forhold til IDAN´s screeningsrapport og Talentrådets drøftelser af anbefalede indsatser for Holbæk Kommune
 
Baggrund:
Badminton Danmark arbejder målrettet med at udvikle og fastholde dansk badmintons internationale topniveau. Strategien er, at ungdomsspillerne udvikles i ungdoms-træningsmiljøerne i badmintonklubber på lokalt, regionalt og nationalt niveau, mens seniorerne samles i et fuldtids træningsset-up på ECB (EliteCenter Brøndby).
 
Klubudviklingen sker gennem Badminton Danmarks nye TalentKlubKoncept – ”TKK” – for hhv. U9-U13, U15-U17 og U19-U22. Jeg analyserer i samarbejde med den enkelte klubs ledere og (chef)trænere klubbens struktur/funktion, talentudvikling og rolle både lokalt, regionalt og nationalt. 1, 2 max 3 områder prioriteres og udviklingsplan aftales. Her kan indgå bidrag fra alle aktører, incl. Badminton Danmark, (elite-)kommuner, DGI, andre klubber, skoler, lokale/regionale træningstilbud, lokale fonde/virksomheder mv. Målrettet samarbejde med andre klubber lokalt og regionalt er et krav.

Beslutning i Talentrådet den 04-10-2017
Bo Ømosegaard præsenterede på mødet Badminton Danmarks klubudviklingskoncept TTK – TalentKlubKoncept.
 
Input fra præsentationen indarbejdes i det videre arbejde om den fremtidige talentudvikling.  
40. Beslutning om udtrædelse af Talentrådet

Beslutning om udtrædelse af Talentrådet

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender Brian Kristensens udtrædelse af Talentrådet.
2. bemyndiger formand for Talentrådet til i samarbejde med administrationen at indstille et nyt medlem til Talentrådet fra erfaring fra scenekunstområdet.


Beskrivelse af sagen
Brian Kristensen fra Holbæk Teater anmoder om at udtræde af Talentrådet. Anmodningen er begrundet i arbejdsmæssigt pres.
 
Indstilling af nyt medlem til Talentrådet sker efter §4 i Talentrådets vedtægter:
 
Ӥ 4 Medlemmer
Talentrådet skal sikre en faglighed i de videre indstillinger til det politiske niveau om tilskud, støtte og fokus på talentmiljøer og individuelle talenter. Talentrådets sammensætning skal afspejle de områder, som talentstrategien vedrører.
 
Talentrådet består af 7 medlemmer og sammensættes således:
• 1 faglig repræsentant for hver af de følgende fagmiljøer:
   o Idræt- og bevægelse
   o Musik
   o Scenekunst
   o Billedkunst
• 1 repræsentant for det lokale erhvervsliv
• 1 repræsentant for skolemiljøet (0-10 klasse)
• 1 repræsentant for ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune
 
Talentrådet kan i valgperioden selvsupplere sig med op til 3 medlemmer, således at Talentrådet i alt kan udgøres af op til 10 medlemmer. Selvsuppleringen kan ske for at inddrage yderligere relevante fagmiljøer i Talentrådets arbejde.
 
Det er Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” som udpeger medlemmer af Talentrådet, på baggrund af indstillinger fra Kultur og Fritidssekretariatet.
 
Talentrådet konstituerer sig med en formand, som tegner rådet udadtil samt overfor Byråd og politiske udvalg. Talentrådets formand er repræsentanten for det lokale erhvervsliv.”
 
Ved Brian Kristensens udtræden af Talentrådet foreslå administrationen, at der indstilles ny repræsentant fra scenekunstområdet.

Beslutning i Talentrådet den 04-10-2017
Godkendt.
41. Orientering til Talentrådet den 7. september 2017

Orientering til Talentrådet den 7. september 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet tager følgende orienteringer til efterretning:
 
  1. BGK Vestsjælland – mellemkommunalt samarbejde.
  2. Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” godkendte den 30. maj 2017 vedtægter for Holbæk Kommunes Talentråd.
  3. Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” godkendte den 30. maj 2017 Talentrådets indstilling om individuel talentstøtte.
  4. Tilbagemelding på yderligere oplysninger om individuelt talentstøtte.

Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Udsat.

Beslutning i Talentrådet den 04-10-2017
Ad punkt 1-3 er taget til efterretning.
 
Ad punkt 4 finder Talentrådet ikke grundlag for at yde støtte efter indhentning af yderligere oplysninger.
42. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Talentrådet den 04-10-2017
Medlemstal i på udvalgte foreningsaktiviteter for 2014, 2015 og 2016 udarbejdes i særskilt bilag til Talentrådets næste møde.