UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokaler hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

21-09-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-09-2017 18:00:00


PUNKTER

28. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 21. september 2017
29. Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2017
30. Præsentation af rapport om talentscreening - billedkunst og scenekunst
31. Præsentation af rapport om screening af idræts- og talentmiljøer
32. Beslutning om videre proces med rapporterne om talentscreeninger
33. Beslutning om Talentrådets mødedatoer for 2. halvår 2017
34. Orientering til Talentrådet den 7. september 2017
35. Eventuelt28. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 21. september 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 21. september 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender dagsorden til Talentrådets møde den 21. september 2017.


Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Godkendt.
29. Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2017

Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 2. maj 2017.


Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Godkendt.
30. Præsentation af rapport om talentscreening - billedkunst og scenekunst

Præsentation af rapport om talentscreening - billedkunst og scenekunst

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Præsentationssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. får præsenteret rapport om talentscreening af billedkunst og scenekunst.

Beskrivelse af sagen
Chefkonsulent Lene Bak fra firmaet Pluss deltager i Talentrådets møde med henblik på gennemgang og præsentation af afrapportering af talentscreeningen af billedkunst og scenekunst områderne.
 
Der er afsat tid kl. 15.00 – 16.00 til gennemgang af screeningsrapporten.
 
Talentrådet godkendte på mødet den 1. februar 2017 at i iværksætte talentscreening af billedkunst og scenekunst med følgende baggrund og formål:
 
 
Rapporten består af de følgende delanalyser:
1. Analyse af de lokale tilbud på billedkunst- og scenekunstområderne
2. Overordnet analyse af rammebetingelser for billedkunst og scenekunst i forhold til børn/unge og talentudvikling
3. Analyse af talentstrukturen i Østdanmark med afstikkere til særlige miljøer i resten af landet
4. Strategisk analyse af Holbæk-talentudvikling, potentialer og veje at gå.
 Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Lene Bak fra firmaet Pluss, som har forestået selve udarbejdelsen af screeningsrapporten for billedkunst og scenekunst fra maj 2017 fremlage de væsentligste konklusioner og anbefalinger fra rapporten.
 
Talentrådets umiddelbare input til videre arbejde indenfor scene- og billedkunst fremgår af punkt 32 i uprioriteret rækkefølge.


caseno12-14427_#4216286_v1_talentscreening, billedkunst og scenekunst.pdf

Bilag

Talentscreening, Billedkunst og Scenekunst


31. Præsentation af rapport om screening af idræts- og talentmiljøer

Præsentation af rapport om screening af idræts- og talentmiljøer

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Præsentationssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. får præsenteret rapport om talentscreening af idræts- og talentmiljøer.


Beskrivelse af sagen
Idrættens Analyseinstitut deltager i Talentrådets møde med henblik på gennemgang og præsentation af afrapportering af talentscreeningen af idræts- og talentmiljøer.
 
Der er afsat tid kl. 16.30 – 17.30 til gennemgang af screeningsrapporten.
 
Fra Idrættens Analyseinstitut deltager Steffen Rask, Rasmus Storm og Henrik Brandt.
 
Talentrådet godkendte på mødet den 5. april 2017 Idrættens Analyseinstituts projektforslag til screening af potentialer i Holbæk Kommune for idræts- og talentmiljøer med følgende formål:
 
 
Rapporten består af de følgende delanalyser:
- Delanalyse 1 - Holbæk Kommune som idrætskommune.
- Delanalyse 2 - Screening af Holbæk Kommune som talentmiljø for idræt.
- Delanalyse 3 - Udblik til generelle udviklingstendenser i idrætssektoren.
- Delanalyse 4 - Perspektivering med scenarier for fremtidige potentialer og satsningsområder.

Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Steffen Rask, Rasmus Storm og Henrik Brandt fra firmaet Idrættens Analyseinstitut, som har forestået selve udarbejdelsen af screeningsrapporten af potentialerne i Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer fra september 2017, fremlagde de væsentligste konklusioner og anbefalinger fra rapporten.
 
Talentrådets umiddelbare input til videre arbejde indenfor potentialerne i Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer fremgår af punkt 32 i uprioriteret rækkefølge.


caseno12-14427_#4301308_v1_screeningsrapport fra idrættens analyseinstitut.pdf

Bilag

Screeningsrapport fra idrættens Analyseinstitut


32. Beslutning om videre proces med rapporterne om talentscreeninger

Beslutning om videre proces med rapporterne om talentscreeninger

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender forslag til den fremadrettet proces i forhold til tidsplan.


Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i præsentationerne fra Pluss og Idrættens Analyseinstitut er der behov for at Talentrådet drøfter den videre proces.
 
Begge screeningsrapporter foreslås drøftet efter følgende punkter:
 
a) Umiddelbare indtryk af Pluss-rapporten (Teater og Billedkunst)
· Konkrete anbefalinger (indhold)
· Konkrete anbefalinger (organisering)
 
b) Umiddelbare indtryk af Idrættens Analyseinstituts rapport (Idrætsmiljøer)
· Konkrete anbefalinger (indhold)
· Konkrete anbefalinger (organisering)
 
Vedlagt som bilag følger tidsplan for det videre arbejde med talentscreeningsrapporterne.

Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Med udgangspunkt i præsentationerne blev følgende anbefalinger fra rapporterne drøftet med henblik på videre konkretisering på de efterfølgende talentrådsmøde. Emnerne er opstillet i uprioriteret rækkefølge:
 
 
Rapport om Talentscreening Billedkunst og Scenekunst – maj 2017:
 
-    SYNLIGHED
På mødet blev konstateret, at indholdet i såvel scenekunst som billedkunst afvikles på et fagligt tilfredsstillende grundlag. Imidlertid er der behov for at drøfte, koordinere og tilrettelægge en øget indsats/strategi for synlighed, branding og fremtidig rekruttering

-    FYSISKE RAMMER
     Der er behov for at se på de fysiske ramme videre udvikling af særlig scenekunstmiljøet
 
-    FAGLIGHED SKAL KUNNE SÆTTE MERE SPIL
Det er notat er der fra kulturministeriets side er en øget opmærksomhed på fremadrettet at kunne bringe talentmiljøers kompetencer i spil forhold til Erhvervslivet for formidling i forhold til arbejde kulturinstitutioner – lokalt kunne dette være f.eks. Museum Vestsjælland og Andelslandsbyen Nyvang eller Nationalmuseet i forhold til national fartøjssamling på havnen.
 
- LEDELSE PÅ TVÆRS
Det bør undersøges i hvilket omfang ledelser på kulturinstitutioner med talentmiljøer i højere grad kan samarbejde (her ses særligt på GK-miljøer)
 
Ovenstående anbefalinger er – forud for udsendelse af referatet – afstemt med Henrik Miklos Andersen og Christian Frank fra Talentrådet.
 
 
Rapport om potentialerne i Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer – september 2017:
 
Makroniveauet:
Her identificerer rapporten et problem – et befolkningsunderskud i alderen 19 – 40 år. Men som rapporten selv skriver, så er makroniveauet meget svært at påvirke. Der peges på, at ungdomsboliger, kørselsordninger, videregående uddannelser i Holbæk kan fastholde unge efter ungdomsuddannelserne.
 
Konkrete indsatser som der kan arbejdes videre med (i uprioriteret rækkefølge)
 
Dette kan være fornuftige tiltag; men forudsætningen for, at unge talenter bliver i Holbæk er, at klubberne kan tilbyde attraktive træningsmiljøer med ambitiøse og udviklingsorienterede træningsgrupper og trænere på seniorniveau, der konkurrerer på højt niveau i de respektive turneringer – og dette er ikke tilfældet i dag.
 
Mesoniveauet:
1. Struktur og organisering: Det er en stor udfordring for klubberne med frivillig arbejdskraft at løfte de administrative og organisatoriske opgaver. Dette betyder, at bestyrelserne ofte ikke har overskud til fornyelse, langsigtede strategier og talentudvikling. Der bør satses på at løfte nogle af de administrative og organisatoriske opgaver for klubberne fx ved fælles administrationskontor i Holbæk Sportsby. Klubbernes modydelse kan så være deltagelse i den fælles talentudvikling.

Forskning og innovation: Her skal samarbejdes mellem klubberne, med forbundene og med Stenhus Testcenter.

Finansiering: Det slås fast, at udgifterne til at skabe hold i de eksponerede idrætsgrene på eliteniveau er meget store (fx 22 mio. kr. i første division i fodbold)

 
2. Generel idrætsdeltagelse: Hvis der skal være basis for en langsigtet og bærbar talentudvikling, så skal der være en stor bredde i antallet af idrætsudøvere i alle aldersgrupper. Dette kræver et fælles fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling. Der bør satses på at arbejde i fællesskab med rekruttering af unge til klubberne, startende tidligt i samarbejde med SFO og skolerne – med brug af de lidt ældre unge talenter som trænere (se fx Holbæk Basketballklub, Stenhus Basketballcollege og fire SFO-er i nyt tiltag). Dette kræver ny finansiering.
 
3. Trænerrekruttering: Det er helt klart et problem at rekruttere trænere til en langsigtet talentudvikling. Klubberne skifter ofte trænere meget tit, mange frivillige trænere er forældre uden træneruddannelse. Der bør tages initiativer til et fælles fokus på trænerudvikling – lokale kurser knyttet op på klubbernes talentudviklingsstrategier.
 
4. Talentidentifikation- og udvikling: Rapporten nævner nogle miljøer, der er i gang/potentielle – svømning, badminton, HB & I og dertil andre af idrætterne på Stenhus Sportscollege (basketball, tennis og evt. håndbold).
 
5. Dual Career Support: Stenhus Sportscollege fungerer som en løsning, når det gælder ungdomsuddannelserne. For tiden efter ungdomsuddannelserne peges der i afsnittet makroniveau på tiltag. Dette kunne evt. suppleres med studiepladser i HUSC.
 
6. Faciliteter: Den kommende Holbæk Sportsby giver nogle fantastiske muligheder. Der skal laves en samlet strategi for Holbæk Sportsbys rolle i talentudviklingen.
 
Ovenstående anbefalinger er – forud for udsendelse af referatet – afstemt med Per Farbøl og Bo Ømosegaard fra Talentrådet.
 
 
Tidsplanen for det videre arbejde blev godkendt hvor det fremgår at Talentrådet på mødet den 4. oktober 2017 samler op de umiddelbare indtryk med henblik på at prioriter de umiddelbare indtryk der skal arbejdes videre med.


caseno12-14427_#4306133_v1_notat - next step - i forhold screeningsrapporterne.pdf

Bilag

Notat - next step - i forhold screeningsrapporterne


33. Beslutning om Talentrådets mødedatoer for 2. halvår 2017

Beslutning om Talentrådets mødedatoer for 2. halvår 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender Talentrådets mødedatoer for 2. halvår 2017.


Beskrivelse af sagen
Forslag til mødedatoer i Talentrådet 2. halvår af 2017.
 
Følgende mødedatoer foreslås:
 
- Onsdag den 4. oktober, kl. 15.00 – 17.00
- Torsdag den 9. november, kl. 15.00 – 17.00
- Onsdag den 6. december, kl. 15.00 – 17.00


Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Godkendt.
34. Orientering til Talentrådet den 7. september 2017

Orientering til Talentrådet den 7. september 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet tager følgende orienteringer til efterretning:
 
  1. BGK Vestsjælland – mellemkommunalt samarbejde.
  2. Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” godkendte den 30. maj 2017 vedtægter for Holbæk Kommunes Talentråd.
  3. Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” godkendte den 30. maj 2017 Talentrådets indstilling om individuel talentstøtte.
  4. Tilbagemelding på yderligere oplysninger om individuelt talentstøtte.

Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Udsat.
35. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Talentrådet den 21-09-2017
Intet.