UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

Kultur og Fritid, Kasernevej 6, 2. sal i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

06-03-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-03-2017 12:00:00


PUNKTER

9. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. marts 2017
10. Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2017
11. Præsentation af plan for screening af idræts- og talentmiljøer
12. Beslutning om indførelse og finansiering af årlig talentpris for kulturaktører
13. Eventuelt9. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. marts 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender dagsorden til Talentrådets møde den 6. marts 2017.


Beslutning i Talentrådet den 06-03-2017
Godkendt.
10. Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2017

Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 1. februar 2017.


Beslutning i Talentrådet den 06-03-2017
Godkendt.
11. Præsentation af plan for screening af idræts- og talentmiljøer

Præsentation af plan for screening af idræts- og talentmiljøer

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. får gennemgået og drøftet forslag fra Idrættens Analyseinstitut til realisering af screeningsaftale indenfor Holbæk kommune.
     

Beskrivelse af sagen
Talentrådet besluttet på møde den 1. februar 2017 at indgå aftale med Idrættens Analyseinstitut omkring iværksættelse af screening af idrætsområderne indenfor Holbæk kommune, men set i relation til et regionalt/øst-dansk perspektiv.
 
Opgaven omfatter
 
1. Holbæk som idrætskommune - baggrund
2. Screening af Holbæk Kommune som talentmiljø for idræt – med sideblik til kultur og uddannelsesområdet
3. Udblik til generelle udviklingstræk i idrætssektoren med indikation af mulige fremtidige satsningsområder
4. Sammenfattende analyse og perspektivering med scenarier for fremtidige potentialer og satsningsområder
5. Formidlings- og inspirationsproces i forhold til relevante aktører i Holbæk Kommune
 
På mødet blev det samtidig aftalt, at repræsentanter fra Idrættens Analyseinstitut skulle møde frem hos Talentrådet på møde den 6. marts 2017 med henblik på at gennemgå og debattere hvorledes Talentråd, foreninger, kommunen med mere vil blive involveret undervejs i forløbet. Det er denne redegørelse som gennemføres i dag.
 
Fra Idrættens Analyseinstitut deltager Rasmus Storm, Steffen Rask og Henrik H. Brandt.


Beslutning i Talentrådet den 06-03-2017
Fra Idrættens Analyseinstitut deltog Henrik H. Brandt og Rasmus K. Storm i mødet under dette punkt.
 
På mødet blev en række generelle samfunds- og udviklingstræk for talent-, forenings- og idrætsområdet fremlagt og drøftet.
 
På baggrund af disse drøftelse anmodes Idrættens Analyseinstitut om at fremkomme med en konkret afviklingsplan for screeningsarbejdet i Holbæk som kan fremlægge for Talentrådet på møde den 5. april 2017.
 
Forud for fremlæggelsen for talentrådet drøftes oplæg i den lille screeningsgruppe nedsat til lejligheden.


caseno12-14427_#4092752_v1_tilbud fra idan - analyse af idræts og talentmiljøer af 231216.pdf

Bilag

Tilbud fra Idan - analyse af idræts og talentmiljøer af 231216


12. Beslutning om indførelse og finansiering af årlig talentpris for kulturaktører

Beslutning om indførelse og finansiering af årlig talentpris for kulturaktører

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. tager stillingen til hvorvidt de vil deltage i og uddele en talentpris på det årlige "sensommertræf" for kulturaktører hvert år i september.
 
2. tager stilling til hvorvidt den vil afsætte 10.000 kr. af eget budget til formålet hvert år.
 
3. udformer og godkender de kriterier der skal ligges til grund for uddeling af talentprisen.


Beskrivelse af sagen
Holbæk kommune ønsker at styrke understøttelsen det tværgående samspil mellem kulturaktører i Holbæk kommune.
 
Som led i denne satsning ønsker Udvalget for kultur, fritid og fællesskab at afvikle et årligt sensommertræf hvert år i september. Første gang bliver tirsdag den 5. september 2017.
 
Det der tanken, at alle foreninger og institutioner som arbejder med en eller flere kunstarter (scenekunst, litteratur, musik, dans mm) inviteres til et fælles træf. Formålet er at skabe fælles inspiration og tværgående synergi mellem kulturaktørerne.
 
Er meget foreløbigt program kunne se således ud.
 
§ Et frirum af høj kvalitet.
 
Talentprisen:
Et ungt menneske bosiddende i Holbæk Kommune, mellem 15 og 25 år, som beskæftiger sig med en kunstart og besidder et ekstraordinært talent.
 
På-tværs-prisen:
I en tro på, at sammen kan vi mere, gives “på-tværs-prisen" til én eller flere enkeltperson(er) eller organisation(er), som har fordret et vellykket og bemærkelsesværdigt samarbejde på tværs af flere kulturaktører. Og med dette samarbejde, på tværs, bidraget til, at løftet kulturlivet i Holbæk Kommune.
 
I lyset af Ovenstående foreslås det, at Talentrådet inviteres til at uddele, udforme og finansiere en talentpris.

Beslutning i Talentrådet den 06-03-2017
Godkendt.
13. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Talentrådet den 06-03-2017
Ansøgningsfristen for individuel ansøgning om talentstøtte er 18. april 2017.
 
Oplysninger om kriterier og ansøgningsskema kan ses på dette link:
http://holbaek.dk/oplev-holbaek/foreninger/talentudvikling/