UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokaler hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

01-02-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-02-2017 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 1. februar 2017
2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. oktober 2016
3. Beslutning om aftale til iværksættelse af screening af talentarbejde indenfor billedkunst og teater
4. Præsentation af plan for screening af billed- og scenekunstmiljøerne
5. Beslutning om aftale til iværksættelse af screening af Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer
6. Beslutning af Talentrådets mødedatoer for 1. halvår 2017
7. Beslutning om planlægning af tidsplan for individuelle talentansøgninger
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 1. februar 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 1. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender dagsorden til Talentrådets møde den 1. februar 2017.

Beslutning i Talentrådet den 01-02-2017
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. oktober 2016

Godkendelse af referat fra mødet den 26. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 26. oktober 2017.

Beslutning i Talentrådet den 01-02-2017
Godkendt.
3. Beslutning om aftale til iværksættelse af screening af talentarbejde indenfor billedkunst og teater

Beslutning om aftale til iværksættelse af screening af talentarbejde indenfor billedkunst og teater

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender screenings aftale med firmaet Pluss af 11.11.16

Beskrivelse af sagen
På møde den 27. september 2016 vedtog Talentrådet et kommissorium og en handleplan for screening af talentmiljøer.
 
Af handleplanen fremgår det blandt andet, at der skal gennemføres screeninger indenfor en række lokalmiljøer indenfor sport, billed- og scenekunst og ”madkunst”.
 
Talentrådet besluttende på samme møde, at der skulle nedsættes en mindre arbejdsgruppe bestående af 3 personer, som fik til opgave at indhente tilbud på løsning af screeningsopgaven inklusive tidshorisont og pris. Arbejdsgruppen har efterfølgende været i dialog med PLUSS og modtaget et konkret tilbud på screening af billedkunst og teater.  
 
Talentrådet er i mail af 25. november 2016 blev bedt om af give arbejdsgruppen en forhåndstilkendegivelse til, at arbejdsgruppen kunne anbefaler oplægget og fortsætte dialogen med firmaet Pluss. Talentrådets medlemmer har alle i slutningen af november 2016 givet positivt tilsagn om at fortsætte dialogen med firmaet Pluss vælges til screeningsopgaven.
 
Firmaet Pluss har tidligere forestået en række evalueringer af teater og billedkunstmiljø tidligere – bl.a. for kulturstyrelsen.
 
Screeningsopgaven er delt op og beskrevet i 4 punkter:
 
- Formål og indhold
- Proces og fremgangsmåde
- Tidsplan og bemanding
- Økonomisk overslag
 
Proces og analyser kan afvikles i foråret 2017, med aflevering af rapporten ultimo maj 2017.
 
Pluss tilbyder at løse opgaven for en samlet pris på 80.000 kr. ekskl. moms og udlæg.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til screeningsopgaven til talentarbejdet finansieres af midler i partnerskab med Sparekassen Sjælland.

Beslutning i Talentrådet den 01-02-2017
Godkendt.


caseno12-14427_#4092729_v1_tilbud-pluss_analyse af kunstmiljøet.pdf

Bilag

Tilbud-Pluss_Analyse af kunstmiljøet


4. Præsentation af plan for screening af billed- og scenekunstmiljøerne

Præsentation af plan for screening af billed- og scenekunstmiljøerne

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. med baggrund i Lene Bak´s gennemgang drøfter tilgang for igangsættelse af screeningsopgaven på billed- og scenekunstområdet.

Beskrivelse af sagen
Chefkonsulent Lene Bak fra Pluss er inviteret ind med henblik på at gennemgå hvorledes firmaet Pluss forventer at løse opgaven omkring screening af billed- og scenekunstmiljøerne i Østdanmark.
 
Lene Bak vil tage udgangspunkt i nedenstående punkter:
 
1. Kort præsentation af analysefirma og konsulent
2. Opgavens formål og indhold
3. Overordnet analyse af rammebetingelser for de to kunstarter (lovgivning, traditioner, fysiske rammer, økonomi mv.)
4. Analysemodel og fokus (tre niveauer: Holbæk, Østdanmark, Hele landet)
5. Sammenfattende analyse (strategiske styrker og muligheder for de to kunstarter)
6. Anbefalinger til Holbæk (målrettet de forskellige aktører og beslutningstagere)

Beslutning i Talentrådet den 01-02-2017
Lene Bak gav indledningsvis en præsentation af sig selv.
 
Oplæg til bud på løsning af screeningsopgaven godkendes med følgende bemærkninger som fremkom på mødet efter drøftelse i Talentrådet:
 
- Der er fokus på aldersgruppen ”unge”
- Der skal være balance i tiltrækningen mellem lokale og landsdækkende talententer
- Der bør være fokus på interview af unge
 
Der er aftalt opfølgning midtvejs i screeningsopgaven den 5. april 2017 kl. 15.00.
5. Beslutning om aftale til iværksættelse af screening af Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer

Beslutning om aftale til iværksættelse af screening af Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender screenings aftale med Idrættens Analyseinstitut af 23.12.2016

Beskrivelse af sagen
På møde den 27. september 2016 vedtog Talentrådet et kommissorium og en handleplan for screening af talentmiljøer.
 
Af handleplanen fremgår det blandt andet, at der skal gennemføres en screening af idrætsmiljøerne indenfor Holbæk kommune, men set i relation til at regionalt/øst-dansk perspektiv.
 
Talentrådet besluttede på samme møde, at der skulle nedsættes en mindre arbejdsgruppe bestående af 3 personer, som fik til opgave at indhente tilbud på løsning af opgaven.
 
Arbejdsgruppen har været i dialog med Team Danmark og Idrættens Analyseinstitut. På baggrund af disse indledende drøftelser har arbejdsgruppen valgt at indhente og fremlægge et tilbud fra Idrættens Analyseinstitut overfor Talentrådet relateret til screening af talentmiljøer indenfor idrætsområdet.
 
Idrættens Analyseinstitut foreslår opgaven løst i fem delvist overlappende delanalyser og en afsluttende proces, som i overskrifter et oplistet nedenfor. En nærmere beskrivelse af de enkelte punkter kan læses af tilbuddet, som er vedlagt som bilag:
 
  1. Holbæk som idrætskommune - baggrund
  2. Screening af Holbæk Kommune som talentmiljø for idræt – med sideblik til kultur og uddannelsesområdet
  3. Udblik til generelle udviklingstræk i idrætssektoren med indikation af mulige fremtidige satsningsområder
  4. Sammenfattende analyse og perspektivering med scenarier for fremtidige potentialer og satsningsområder
  5. Formidlings- og inspirationsproces i forhold til relevante aktører i Holbæk Kommune
 
Det er hensigten, at dem færdige rapport kan ligge klar senest den 1. juli 2017. Dog afventer igangsætning først behandling og mulig godkendelse af tilbuddet på nærværende møde den 1. februar 2017.
 
Idrættens Analyseinstitut tilbyder at løse opgaven for en samlet pris på 298.980 kr. ekskl. moms.
 
Udgiften til screeningsopgaven foreslås finansieret således: Talentrådets midler til miljøer bidrager med 150.000 kr. Sparekassen Sjælland bidrager med 150.000 kr. via partnerskab.

Økonomiske konsekvenser
Talentrådets regnskab 2016 samt planlagte budgetaktiviteter 2017:
 
Regnskab 2016:
Budget 2016
398.000 kr.
Besparelse i 2016 (besluttet af KFFU)
-100.000 kr.
Individuel talentstøtte i 2016
-100.000 kr.
Talentmiljø (fra 2015)
-20.000 kr.
Restbudget 2016
178.000 kr.
 
Budget 2017:
Restbudget 2016 (overføres)
178.000 kr.
Budget 2017
394.000 kr.
Individuel talentstøtte i 2017(ikke udmøntet endnu)
-100.000 kr.
Støtte til Holbæk Drama College 1)
-150.000 kr.
I alt pr. 1. februar 2017
322.000 kr.
Screening af idræts- og talentmiljøer
-150.000 kr.
Restbudget til talentmiljøer
172.000 kr.
 
1) Talentrådet godkendte på mødet den 27. september 2016 at støtte Holbæk Drama College med 150.000 kr. i både 2017 og 2018.
 
Sponsoraftale mellem Sparekassen Sjælland og Talentrådet:
 
Sponsorbeløb
500.000 kr.
Screening af billed- og scenekunstmiljøerne (Pluss)
-80.000 kr.
Screening af idræts- og talentmiljøer (I. A)
-150.000 kr.
Restbeløb
270.000 kr.
 

Beslutning i Talentrådet den 01-02-2017
Godkendt.
 
Idrættens Analyseinstitut inviteres til mødet den 6. marts 2017, med henblik på en gennemgang af screeningsaftalen.


caseno12-14427_#4092752_v1_tilbud fra idan - analyse af idræts og talentmiljøer af 231216.pdf

Bilag

Tilbud fra Idan - analyse af idræts og talentmiljøer af 231216


6. Beslutning af Talentrådets mødedatoer for 1. halvår 2017

Beslutning af Talentrådets mødedatoer for 1. halvår 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender Talentrådets mødedatoer for 1. halvår 2017.

Beskrivelse af sagen
Forslag til mødedatoer i Talentrådet 1. halvår af 2017.
 
Følgende mødedatoer foreslås:
 
- Mandag den 6. marts, kl. 15.00 – 17.00
- Onsdag den 5. april, kl. 15.00 – 17.00
- Tirsdag den 2. maj, kl. 15.00 – 17.00
- Onsdag den 7. juni, kl. 15.00 – 17.00

Beslutning i Talentrådet den 01-02-2017
Mødedatoerne blev godkendt med ændring af tidspunktet den 6. marts 2017, der ændres til mødestart kl. 10.00 til 12.00.
7. Beslutning om planlægning af tidsplan for individuelle talentansøgninger

Beslutning om planlægning af tidsplan for individuelle talentansøgninger

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender tidsplan til behandling af individuelle talentansøgninger i 2017.
  2. drøfter hvorvidt, der skal udmeldes særlige satsningsområder (f.eks. mental træning, udstyr, træningslejr/rejser, turneringsdeltagelse) som i forbindelse med udmelding af individuel talentstøtte i foråret 2017 skal have særlig prioritet.

Beskrivelse af sagen
Talentrådet har besluttet, at rådets hovedfokus skal rettes mod understøttelse af talentmiljøer. Dog ønskes det fortsat, at der reserveres og uddeles et årligt beløb på 100.000 kr. til individuel talentstøtte.
 
Med baggrund heri har Kultur- og Fritidssekretariatet udarbejdet følgende forslag til en tidsplan for udmøntning af individuel talentstøtte i 2017.
 
Dato
Aktivitet
01.03.2017
Offentliggørelse/ annoncering omkring mulighed for at ansøge om individuel støtte til talenter
18.04.2017
Frist for indsendelse af ansøgninger.
19.-27.04.2017
Administrativ behandling af modtagne ansøgninger.
27.04.2017
Dagsorden – inklusive modtagne ansøgninger – udsendes til Talentrådet.
01.05.2017
Talentrådet behandler og indstiller hvilke ansøgninger der skal imødekommes
29.05.2017
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” behandler ansøgninger med baggrund i Talentrådets indstillinger
?
Markering af uddeling af individuel talentstøtte
 
 
Retningslinjerne for individuel talentstøtte er af talentrådet fastlagt således:
 
Ansøgere skal:
· Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
 
· Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
 
· Besidde specielle evner inden for det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
 
· Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.
 
· Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn).
 
· Sende udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
 
· Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.
 
Ansøgning om individuel talentstøtte skal søges elektronisk via Holbæk Kommunes hjemmeside http://holbaek.dk/oplev-holbaek/foreninger/talentudvikling/

Beslutning i Talentrådet den 01-02-2017
Indstilling punkt 1 blev godkendt.
 
Under indstilling punkt 2, vil Talentrådet ikke udmelder særlige satsningsområder i forhold til de godkendte retningslinjer. Talentrådet besluttede at ændre i retningslinjernes første punkt således, at ”yngre” ændres til ”andre”. Ændringen retningslinjerne første punkt se derfor således ud:
· ”Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan andre under særlige omstændigheder komme i betragtning.”
8. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Kort orientering om møder relateret til mad/gastronomi-området.

Beslutning i Talentrådet den 01-02-2017
Brian Ahlquist gav en orientering fra indledende møde på Talentrådets 3. fokusområde om mad/gastronomi.
 
Talentrådet inviteres til dialogmøde med Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” på udvalgets møde den 29. maj 2017.
 
Kultur- og Fritidspolitikken godkendt af Byrådet den 8. november 2016 blev omdelt til Talentrådets medlemmer.