UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Microsoft Teams (online)

STARTTIDSPUNKT

04-05-2020 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-05-2020 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 4. maj 2020
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2020
3. Beslutning om undersøgelse af fremgang blandt 13-18 årige i udvalgte idrætsforeninger
4. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (kunstprojektet I Blækspruttens Have)
5. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (soldaterprojekt)
6. Beslutning om tilskud fra 60+ foreningspuljen (forestilling for Aktiv Centre)
7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 4. maj 2020
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 4. maj 2020

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 4. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget mandag 4. maj 2020 godkendes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2020

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2020

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget mandag 27. januar 2020 godkendes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2020

Godkendt.

3. Beslutning om undersøgelse af fremgang blandt 13-18 årige i udvalgte idrætsforeninger

Beslutning om undersøgelse af fremgang blandt 13-18 årige i udvalgte idrætsforeninger
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om igangsættelse af undersøgelse af fremgang blandt 13-18 årige i udvalgte idrætsforeninger
 2. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 161.500 kr. til denne undersøgelse
Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget drøftede på seneste møde i udvalget muligheden og vilkårene for en tilbundsgående undersøgelse af de faktorer, der har haft indflydelse på, at udvalgte idrætsforeninger i årene 2016-2018 har oplevet en fremgang i medlemsskaren blandt deres 13-18 årige medlemmer.

I forlængelse af disse drøftelser har administrationen indhentet fire tilbud fra udvalgte organisationer, der hver især har kompetencer til at udføre en sådan undersøgelse.

Tilbuddene er vedlagt som bilag til denne dagsorden. Ligeledes er vedlagt et bilag, der sammenligner de fire tilbud punkt for punkt.

Organisationerne er blevet bedt om at oplyse følgende i forbindelse med deres tilbudsgivning:

 1. Hvordan vil I gribe opgaven an metodisk?
 2. Hvilke personer vil I konkret sætte på opgaven?
 3. I hvilken tidsperiode vil opgaven kunne gennemføres?
 4. Hvad vil undersøgelsen koste?

På baggrund af de afgivne tilbud og den vedlagte sammenligning skal Folkeoplysningsudvalget træffe beslutning om, hvorvidt en undersøgelse skal igangsættes på de i tilbuddene afgivne vilkår. Ligeledes skal Folkeoplysningsudvalget bevilge det nødvendige tilskud til denne undersøgelse.

Bemærkning om tilbuddet fra DGI Midt- og Vestsjælland

DGI Midt- og Vestsjælland har efterfølgende meddelt, at de trækker deres tilbud tilbage, da de ikke på nuværende tidspunkt har ressourcer til at levere ydelsen.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Mål: Udvikling af foreningslivet
Handling: Udvalget analyserer årligt data fra årsrapporten for at iværksætte tiltag, der kan bremse negative tendenser eller styrke positive tendenser.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 161.500 kr. finansieres via Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje fordelt over budgetårene 2020 og 2021. Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 16. marts 2020 har puljen et restbudget for 2020 på 90.240 kr. samt et endnu ikke defineret budget for 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2020

Folkeoplysningsudvalget valgte at acceptere tilbuddet fra Syddansk Universitet. Ydelsen skal dog omfatte mindst ét oplæg med præsentation af rapporten efterfølgende.

Administrationen gennemfører forud herfor en overordnet screening (telefon-interview) med fem foreninger, som har oplevet størst medlemsfremgang.

Efterfølgende sker udvælgelsen af de dem deltagende foreninger i samarbejde med Syddansk Universitet. Tidsplanen for undersøgelsen revideres ligeledes, så den passer ind i den aktuelle Corona-situation.caseno17-24110_#5210612_v1_tilbud sdu.pdf
caseno17-24110_#5210608_v1_tilbud idkon.pdf
caseno17-24110_#5210605_v1_tilbud idan.pdf
caseno17-24110_#5210603_v1_tilbud dgi.pdf
caseno17-24110_#5213050_v1_sammenligning af tilbud.docx

Bilag

Tilbud fra Syddansk Universitet
Tilbud fra Idrættens Konsulenthus
Tilbud fra Idrættens Analyseinstitut
Tilbud fra DGI Midt- og Vestsjælland
Sammenligning af tilbud


4. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (kunstprojektet I Blækspruttens Have)

Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (kunstprojektet I Blækspruttens Have)
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges 40.000 kr. til kunstprojektet I Blækspruttens Have
Beskrivelse af sagen

I Blækspruttens Have er et huskunstnerforløb udvikling i samarbejde mellem Vipperød Skole, Kystlivscenteret i Holbæk og Holbæk Kommune. Med afsæt i kunstnerens Hartmut Stockters egenartede praksis er der udviklet et kunstnerisk forløb, hvor kunstfagligheden inspireres af det blomstrende kystliv på Holbæk Havn i et mytisk undervisningsunivers.

Forløbet starter med en studietur, hvor eleverne fra Vipperød Skole besøger Nikolaj Kunsthal i København for at høre om kunstneres arbejde.

Huskunstnerprojektet vil gå ud på at bygge to flydende platforme/ tømmerflåder som bruges til afslapning såvel som udforskning af livet under vandet og miljøet i havnen.

Børnene skal stort set få lov til at bestemme, hvordan den skal udformes og indrettes. Mulighederne er kun begrænset af flydeevne, stabilitet, sikkerhed og mængden af materialerne, der kan skaffes. For at introducere det bæredygtige perspektiv i genanvendelse af materialer, skal børnene være med til at organisere anskaffelsen af brugte materialer til formålet.

Efter planlægnings- og skitsefasen vil forskellige hold af børn stå for at bygge tømmerflåde, bygge møbler, bygge vandkikkerter, at pynte og at konstruere informationstavler.

Hvad angår konstruktionen kan forbillederne være de mange tømmerflåder, der sejler i Københavns Havn, eller arbejdsflåderne der bruges af husbådejere. Her bygges der en træramme omkring flamingoplader.

Der lægges vægt på en vis holdbarhed af materialerne, så havmiljøet ikke forurenes af krakelerende plastik eller flamingo. Kystlivscenterets mulighed for produktion af originalt reb i rene naturmaterialer, vil være et vigtigt element i realiseringen. Tømmerflåden skal bygges i kystlivscenteret.

Projektet vil blive afsluttet med en festlig søsætning, hvor familierne vil blive inviteret til en introduktion til børnenes kreative projekt. Dette vil blive yderligere uddybet med en ”artist talk” i kystlivscenteret, der er åben for offentligheden.

Kystlivscenterets rolle i projektet

Kystliv Holbæk er en almennyttig forening, som driver Kystlivscenteret i Holbæk.

Med udgangspunkt i Holbæks lokale maritime kultur og natur bygger centeret både på bådebyggeriet, slår tov på vores reberbane og syr sejl på sejlloftet.

Til dette huskunstnerprojekt vil denne lokalt forankrede institution inspirerer projektets fantasifulde eksperimenter med lokale fortællinger og viden om det maritime liv, der udgør konteksten for Holbæks havnemiljø.

Centerets faglige personale vil hjælpe med konstruktionen og søsætningen af tømmerflåderne og udarbejde sikkerhedsinstruks for opholdet på flåderne.

Vipperød Skoles rolle

Vipperød Skole er den uddannelsesinstitution, hvor eleverne i dette projekt har deres daglige gang. Forløbet kommer til at foregå i skoletiden i samarbejde med skolens lærere og administration.

Skolen vil påtage sig ansvaret for at definere det pædagogiske succeskriterie for projektet.

Budget for projektet

Udgifter

 

Kunstnerhonorar
Arbejdsdage i Kystlivscenteret
Materialer
Transport og studietur

52.800 kr.
10.000 kr.
30.000 kr.
6.800 kr.

 

99.600 kr.

Indtægter

 

Huskunstnerordningen
Skolens medfinansiering
Aktivitetspulje for Holbæk Havn

39.600 kr.
20.000 kr.
40.000 kr.

 

99.600 kr.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Mål: Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer.
Handling: Udvalget vil støtte og opsøge tværgående indsatser med andre kerneområder i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 40.000 kr. finansieres via Aktivitetspulje til Holbæk Havn. Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 16. marts 2020 har puljen et restbudget for 2020 på 144.850 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2020

Punktet blev udsat til næste møde. Folkeoplysningsudvalget ønsker, at flere elever eller skoler involveres i forløbet samt at kunstværkerne kan bevares efter projektet.

5. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (soldaterprojekt)

Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (soldaterprojekt)
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges 15.000 kr. til soldaterprojektet i Holbæk Kajak Klub
Beskrivelse af sagen

I samarbejde med DIF Soldaterprojekt ønsker Holbæk Kajak Klub at tilbyde et lukket træningstilbud for lokale skadede veteraner. Projektet skal skabe meningsfulde, trygge og opbyggende fællesskaber for veteranerne via et roskoleforløb særligt tilpasset målgruppen. Projektet forventes at blive opstartet i slutningen af juni måned 2020.

Rekruttering af deltagere til projektet foregår blandt andet i samarbejde med Veterancenteret, Danske Veteranhjem, Psykiatrien samt Veterancaféen i Nordvestsjælland.

Samarbejde med Holbæk Kommune

Holbæk Kajak Klub er særligt interesserede i samarbejdet, da det taler ind i de fælles målsætninger, der er beskrevet i Bevæg dig for livet kommuneaftalen. Herunder ser de især potentialer i relation til følgende:

 1. Naturen som arena for motion, træning og oplevelser
 2. Nye måder at benytte fjorden på
 3. Målgruppen sårbare borgere

Med afsæt i ovenstående er det Holbæk Kajak Klub’s håb, at initiativet kan forankres som et trekantssamarbejde mellem kommunen, Holbæk Kajak Klub og DIF Soldaterprojekt.

Det umiddelbare afsæt består i, at kommunen byder ind med et symbolsk klubstøtte i form af midler til veteranernes klubkontingenter, samt slid på materiel på klubbens udstyr.

Holbæk Kajak Klub har beregnet behovet for midler til klubkontingenter og slid på udstyr til i alt 15.000 kr.

Udgifter

 

Roskole inkl. kontingent (5 deltagere)
Slitage på udstyr

13.500 kr.
1.500 kr.

 

15.000 kr.

 

I samarbejdet vil kommunen få muligheden for at dele historien om en konkret indsats for en udsat gruppe i samarbejde med det lokale foreningsliv, der gør en forskel.

DIF Soldaterprojekt

DIF Soldaterprojekt har støttet skadede veteraner siden 2011 og er for alle skadede veteraner, fysisk såvel som psykisk. Projektet skal bidrage til, at sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt, socialt og meningsfyldt liv. Projektet skal anvende idræt som middel til at understøtte veteranernes reintegration til det civile, med fokus på at skabe sociale netværk og øget livsindhold for den enkelte veteran.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Mål: Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer.
Handling: Udvalget vil støtte tiltag, der inkluderer nye typer af medlemmer med forskellige typer af handicap i eksisterende foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 15.000 kr. finansieres via Aktivitetspulje til Holbæk Havn. Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 16. marts 2020 har puljen et restbudget for 2020 på 144.850 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2020

Godkendt.

6. Beslutning om tilskud fra 60+ foreningspuljen (forestilling for Aktiv Centre)

Beslutning om tilskud fra 60+ foreningspuljen (forestilling for Aktiv Centre)
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges 6.000 kr. til cirkusforestilling for brugerne af kommunens 13 Aktiv Centre
Beskrivelse af sagen

Brugerrådet på Stenhusbakken har taget initiativ til at afholde en forestilling den 8. juni 2020 hos Cirkus Kæphøj for brugerne af kommunens 13 Aktiv Centre. Med forestillingen ønsker brugerrådet at give brugerne et indtryk af, hvad en fritidsordning for børn og unge kan drive det til i forhold til artisterne kreative udfoldelse.

Brugerne fra Aktiv Centrene inviteres til forestillingen via annoncering på de enkelte centre, via foldere og via Facebook.

Brugerrådet på Stenhusbakken søger om et tilskud på 6.000 kr., der dækker den samlede udgift til forestillingen. De enkelte Aktiv Centre skal selv sørge for transport af deres brugere til og fra forestillingen.

Der forventes ca. 150 deltagere til forestillingen afhængigt af, hvor mange brugere, der sidder i kørestol.

Som udgangspunkt er der tale om én forestilling, men hvis det bliver en succes, er tanken at fortsætte med flere forestillinger. Håber er, at cirkusforestillingen kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Brugerrådet skal i givet fald finde en økonomisk model, hvor brugerrådene i fællesskab finder den nødvendige finansiering.

Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Samtidig bringer den flere generationer sammen om aktiviteten. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Mål: Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer.
Handling: Udvalget vil arbejde på at målrette 60+ foreningspuljen, så den fremadrettet også støtter aktiviteter, der inkluderer flere generationer sammen med målgruppen på 60+ år.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 6.000 kr. finansieres via 60+ foreningspuljen. Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 16. marts 2020 har puljen et restbudget for 2020 på 150.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2020

Godkendt.

7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 4. maj 2020

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 4. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller følgende punkter til orientering:

 1. Orientering fra seneste møde i Udvalget for Kultur og Fritid
 2. Løbende orientering på arealoptimering
 3. Status på Strategi- og handlingsplan 2019-2021
 4. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2020
 5. Orientering om Kursuskatalog 2020
 6. Orientering om evaluering af Årets Mestre 2019
 7. Orientering om Fritidsportalen
 8. Nye godkendte folkeoplysende foreninger:
  1. Holbæk og Omegns Nimbusklub
  2. Krolf Merløse
  3. Svinninge Cykelklub
  4. Genskabet
  5. Foreningen HAKU
  6. Team Compendium
 9. Ophørte foreninger:
  1. Svømmeklubben Svinninge
 10. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v.
  1. Nyheder om folkeoplysning nr. 03-2020 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 6.2.2020)
  2. Nyheder om folkeoplysning nr. 10-2020 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 1.4.2020)
  3. Nyheder om folkeoplysning nr. 11-2020 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 15.4.2020)
  4. Nyheder om folkeoplysning nr. 12-2020 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 17.4.2020)
  5. Nyheder om folkeoplysning nr. 13-2020 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 17.4.2020)
  6. Nyheder om folkeoplysning nr. 14-2020 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 22.4.2020)
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2020

Orienteringer taget til efterretning.

8. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-05-2020

Udvalget vil gerne holde fysiske møder fremadrettet, så længe det kan gøres under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.