UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Holbæk Bibliotek, Lille Mødesal, Nygade 9-13, 4300

STARTTIDSPUNKT

10-12-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-12-2019 18:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2019
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 5. november 2019
3. Drøftelse af Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2020
4. Beslutning om godkendelse af Årsrapport 2018
5. Beslutning om udpegning af hverdagsmestre 2019
6. Beslutning om fastlæggelse af møderække for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019
7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 10. december 2019
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 10. december 2019 godkendes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2019

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 5. november 2019

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 5. november 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 5. november 2019 godkendes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2019

Godkendt.

3. Drøftelse af Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2020

Drøftelse af Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2020
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2020 drøftes som fremlagt af administrationen
 2. Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar til Udvalget for Kultur og Fritid
Beskrivelse af sagen

Administrationsgrundlaget fastsætter rammer og kriterier for udmønting af puljer, tilskud og anden støtte til kultur- og fritidsområdet. Det fastsætter også kriterier for foreningernes lokalelån.

I slutningen af kalenderåret bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for det efterfølgende kalenderår, drøftes i Folkeoplysningsudvalget og godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid.

På dette møde behandles administrationsgrundlaget for 2020.

Indholdsmæssige ændringer i udkastet
Disse ændringer er de mest væsentlige i årets udkast:

-          I administrationsgrundlaget for 2020 er der foretaget en række ændringer. De fleste ændringer sker, fordi Fritidsportalen i 2020 vil være fuld indfaset og det indebær, at foreningerne skal bruge Fritidsportalen i forbindelse med lokalebooking, foreningsoplysninger, puljeansøgninger og fremsendelse af dokumenter som regnskaber, vedtægter med videre, ligesom nye foreninger skal søge om godkendelse i Fritidsportalen

-          På aftenskoleområdet sker der også en ændring af den administrative praksis – blandt andet skal aftenskolerne benytte Fritidsportalen

-          I forhold til prioriteringen af tildeling af kommunale lokaler er det sket den ændring, at foreningsaktiviteter for 0-24 år prioriteres forud for ungdomsskoler

-          Der er indskrevet procedure for koordinering af foreningstid og private arrangementer i kommunale lokaler

-          Ansøgningsperioderne til puljen uddannelse af ledere og instruktører er ændret til 1. og 2. halvår med ansøgningsfrister 1. august og 1. februar

-          I forhold til takster for udlejning af kommunale lokaler er der også sket en justering af taksterne – herunder en differentiering af priser mellem Holbæk by og lokalområderne

I bilag til sagen - udkast til administrationsgrundlag - er rettelser og tilføjelser markeret med gult, mens det, der skal slettes, er markeret med rødt. Enkelte steder er der emner til drøftelse, der er markeret med turkis.

Spørgsmål til drøftelse
Folkeoplysningsudvalget drøfter følgende mulige forslag til yderligere ændringer i administrationsgrundlaget:

-         Skal handicappede prioriteres før børn og unge i alderen 0-24 årige under vilkår for tildeling af lokaler?

-         Skal der under indsatsområder i Folkeoplysningsudvalget udviklingspulje tilføjes ”Introduktion til FN’s Verdensmål i foreningslivet”?

-         Skal der i 60+ foreningspuljen kunne søges til aktiviteter rettet mod flere generationer?

-         Skal der i Aktivitetspulje til Holbæk Havn kunne søges til bevægelse og friluftsliv?

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Forbedring af vilkårene for foreningslivet.
Handling: Udvalget analyserer alle eksisterende tilskudsmuligheder i Holbæk og vurderer deres betydning og relevans i forhold til foreningerne, der kan søge tilskuddene.

Mål: Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer
Handling: Udvalget vil arbejde på at målrette 60+ foreningspuljen, så den fremadrettet også støtter aktiviteter, der inkluderer flere generationer sammen med målgruppen på 60+ år.
Handling: Udvalget vil arbejde på at målrette Udviklingspuljen, så den også støtter tiltag, der bringer FN’s Verdensmål i spil i foreningslivet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2019

Indstilles godkendt med følgende forslag til ændringer:

-          Afsnit 2 om fyldestgørende tilskudsregnskaber: Fyldestgørende skal præciseres

-          Afsnit 2 om borgere med handicap: Udtrykket ”relevant handicap” skal præciseres, så det stemmer overens med det, der kræves i handicaperklæringen

-          Afsnit 2 om tyndt befolkede områder: Bestemmelsen om omregningsfaktor bevares

-          Afsnit om lokaletilskud til private lokaler: Dokumentationskravet omformuleres, så det stemmer overens med ansøgers muligheder

-          Afsnit 3.1 om lokaletilskud: Bestemmelsen om særskilt opgørelse af ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer over 24 år bevares

-          Afsnit 4.4 om lejepriser: Det præciseres, at det gælder for både kommunale og selvejende lokaler

-          Afsnit 6.1 Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje: ”Initiativer i forhold til FN’s Verdensmål i foreningslivet” tilføjes som indsatsområde

-          Afsnit 6.2 60+ foreningspuljen: ”Aktiviteter rettet mod flere generationer” tilføjes som indsatsområde

-          Afsnit 6.11 Aktivitetspulje til Holbæk Havn: ”Friluftsliv” tilføjes som indsatsområdecaseno11-60399_#5116851_v1_udkast til administrationsgrundlag 2020 - folkeoplysningsudvalget.pdf

Bilag

Udkast til Administrationsgrundlag 2020


4. Beslutning om godkendelse af Årsrapport 2018

Beslutning om godkendelse af Årsrapport 2018
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget godkender Årsrapport 2018
Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalgets årsrapport udarbejdes én gang årligt og indeholder data og analyser af folkeoplysende foreninger, aftenskoler og øvrige foreninger. Den indeholder beskrivelser af deltagerantal og medlemsudvikling.

Samtidig beskriver årsrapporten de forskellige tilskudsordninger, der hører under folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget gennemgår og godkender Årsrapport 2018, hvorefter årsrapporten forelægges Udvalget for Kultur og Fritid til orientering.

I Årsrapport 2018 er der for første gang tilføjet et kapitel om kurser for foreninger, hvor de afholdte kurser nævnes med angivelse af deltagere. I løbet af få år vil der være mulighed for at udarbejde statistik på kursusvirksomheden og analysere på denne.

Vigtige pointer i Årsrapport 2018
De vigtigste pointer i denne årsrapport er følgende:

-         Udviklingen i undervisningstimer og kursister i aftenskolerne har fundet et stabilt leje

-         Den store fremgang i foreningernes medlemstal på 13.133 nye medlemmer skal primært forklares med, at flere store foreninger er begyndt at indberette deres medlemstal – heriblandt Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Ældre Sagen Tølløse

-         Aldersgruppen 60+ år udgør nu næsten halvdelen af alle medlemmer i foreningerne

-         Over halvdelen af alle holbækkere er nu medlem af en forening (50,1 procent)

-         Badminton vender flere års tilbagegang med 185 nye medlemmer

-         Idrætsforeningerne mister 1.027 medlemmer i aldersgruppen 0-24 år

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Udvikling af foreningslivet
Handling: Udvalget analyserer årligt data fra årsrapporten for at iværksætte tiltag, der kan bremse negative tendenser eller styrke positive tendenser

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2019

Godkendt.caseno15-59766_#5117412_v1_udkast til årsrapport 2018 for folkeoplysningsudvalget.pdf

Bilag

Udkast til Årsrapport 2018 for Folkeoplysningsudvalget


5. Beslutning om udpegning af hverdagsmestre 2019

Beslutning om udpegning af hverdagsmestre 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget udpeger tre hverdagsmestre
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med markeringen af ”Årets Mestre 2019”, der bygger på resultater, vil der blive hyldet tre hverdagsmestre, som har gjort en særlig indsats for fællesskabet.

I perioden fra den 11. til den 24. november 2019 har borgere i Holbæk Kommune haft mulighed for at indstille kandidater til årets hverdagsmestre 2019 via Holbæk Kommunes Facebook. Desuden er der udsendt nyhedsbrev til foreninger med opfordring om at indstille kandidater.

Den 24. november 2019 er der indkommet forslag på 37 kandidater, indstillet af 83 personer.

Efterfølgende har en administrativ arbejdsgruppe i Kultur- og Fritidssekretariatet udvalgt 10 kandidater blandt de indstillede, hvor Folkeoplysningsudvalget udpeger de tre kandidater til hverdagsmestre 2019.

Kriterierne for hverdagsmestre:

-                      har udmærket sig/gjort sig bemærket i sit lokalområde.

-                      gør en forskel og virker som en inspirationskilde for en gruppe borgere eller en forening.

-                      har stor passion for foreningens/gruppens formål og yder gerne lige lidt ekstra.

-                      gør en stor indsats uden at fremhæve sig selv.

De udpegede hverdagsmestre vil blive hyldet og video-præsenteret i forbindelse med arrangementet ”Årets Mestre 2019”, som holdes i Holbæk Sportsby den 23. januar 2020.

Kandidaterne til årets hverdagsmestre er vedlagt i et lukket bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat budget i Kultur og Fritid afholdelse af udgifter til Årets Mestre og Hverdagsmestre.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart af være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser i afviklingen af arrangementet Årets Mestre og Hverdagsmestre.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2019

Tre hverdagsmestre udpeget.

6. Beslutning om fastlæggelse af møderække for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019

Beslutning om fastlæggelse af møderække for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalgets møderække for 2019 fastlægges
Beskrivelse af sagen

Kultur- og Fritidssekretariatet foreslår følgende datoer til afholdelse af Folkeoplysningsudvalgets møder i 2020:

-         Onsdag, den 29. januar 2020 kl. 16.30-19.00

-         Onsdag, den 18. marts 2020 kl. 16.30-19.00

-         Tirsdag, den 9. juni 2020 kl. 16.30-19.00

-         Tirsdag, den 25. august 2020 kl. 16.30-19.00

-         Tirsdag, den 20. oktober 2020 kl. 16.30-19.00

-         Torsdag, den 3. december 2020 kl. 16.30-19.00

Udvalget Kultur og Fritid har planlagt sine møder i 2020 til:

-         Onsdag, den 8. januar 2020

-         Onsdag, den 5. februar 2020

-         Onsdag, den 4. marts 2020

-         Onsdag, den 1. april 2020

-         Onsdag, den 6. maj 2020

-         Onsdag, den 3. juni 2020

-         Onsdag, den 12. august 2020

-         Onsdag, den 9. september 2020

-         Onsdag, den 7. oktober 2020

-         Onsdag, den 4. november 2020

-         Onsdag, den 2. december 2020

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over de afledte mødeomkostninger, der i forvejen er budgetteret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2019

Godkendt med følgende ændringer:

-          Mødet onsdag 29. januar 2020 flyttes til mandag 27. januar 2020

-          Mødet onsdag 18. marts 2020 flyttes til mandag 16. marts 2020

7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 10. december 2019

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 10. december 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller følgende punkter til orientering:

 1. Orientering fra seneste møde i Udvalget for Kultur og Fritid
 2. Orientering om regnskab for 2018:
  1. Aftenskoleområdet (hovedområde 1)
  2. Foreningsområdet (hovedområde 2)
  3. Folkeoplysningsudvalget
 3. Løbende orientering om arealoptimering
 4. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2019
 5. Orientering om Fritidsportalen
 6. Nye godkendte foreninger:
  1. SIND Holbæk-Odsherred-Kalundborg
  2. Socialdemokratiet i Svinninge
  3. Skamstrup Møllelaug
  4. GymnaHopsa
 7. Ophørte foreninger:
  1. Ingen
 8. Diverse invitationer, nyhedsbrev m.v.
  1. Nyheder om folkeoplysning nr. 33, 2019 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 7.11.2019)
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2019

Orienteringer taget til efterretning.

Folkeoplysningsudvalget henstiller til, at overskuddet på hovedområde 1 udbetales i 2019.caseno12-111774_#5116867_v1_regnskab 2018-aftenskoler.pdf.pdf
caseno12-111774_#5116866_v1_regnskab 2018-fou.pdf.pdf
caseno12-111774_#5116865_v1_regnskab 2018-foreninger.pdf

Bilag

Regnskab 2018 - Aftenskoler
Regnskab 2018 - Folkeoplysningsudvalget
Regnskab 2018 - Foreninger


8. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2019

Margrethe Bjerre meddelte, at Mangfoldighedsdagen 2020 afholdes i sensommeren.

Ann-Katrine Holm meddelte, at der var stor ros til arbejdet i Get2sport Holbæk fra det nyligt afholdte årsmøde.

Jens Albagaard præsenterede Tour de Kids 2020.