UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Svinninge Sportscenter, Svinningehallen 1, 4520 Sv

STARTTIDSPUNKT

05-11-2019 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-11-2019 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 5. november 2019
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019
3. Drøftelse af Mangfoldighedsdagen 2020
4. Forstærket indsats med kulturtilbud til ældre
5. Orientering om rapporten Fremtidens Idrætsfaciliteter
6. Beslutning om kursusmidler til nøglepersoner i idrætshaller
7. Drøftelse af mulige krav til driftsaftaler med halbestyrelserne
8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 5. november 2019
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 5. november 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 5. november 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 5. november 2019 godkendes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 1. oktober 2019 godkendes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Godkendt.

3. Drøftelse af Mangfoldighedsdagen 2020

Drøftelse af Mangfoldighedsdagen 2020
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

-         Folkeoplysningsudvalget drøfter henvendelsen fra Integrationsrådet om afvikling af Mangfoldighedsdagen 2020

Beskrivelse af sagen

Integrationsrådet har henvendt sig til Folkeoplysningsudvalget med en forespørgsel om, hvorvidt udvalget vil være med til at afvikle Mangfoldighedsdagen 2020.

Mangfoldighedsdagen 2020 er en mulighed for at vise Holbæk Kommunes mangfoldighed i nationaliteter (omtrent 140 forskellige nationaliteter), hvor deltagerne kan mødes om det alle mennesker, kan blive enige om: sport og mad. Tanken fra Integrationsrådet er, at Mangfoldighedsdagen 2020 skal afholdes i Holbæk Sportsby, der giver de bedste rammer om et sådant arrangement.

Integrationsrådet har arbejdet med en række konkrete idéer til indhold på dagen, men vil gerne opfordre Folkeoplysningsudvalget til at bidrage med yderligere:

-         at have mad fra forskellige dele af verden (smagsprøver)

-         at have alle de sportsforeninger hjemmehørende i sportsbyen med i samarbejde, da de vil kunne rekruttere nye medlemmer denne dag

-         at invitere andre sportsklubber, der kunne have interesse i at komme denne dag

-         at invitere de kulturelle foreninger (de skal have en større rolle på dagen i forbindelse med at få folk fra deres foreninger derud)

-         at have musik, dans, modeshow

-         at have et stort interaktivt kort, der kan vise de mange lande, der er repræsenteret i Holbæk Kommune

-         at få lokalområderne inddraget med deres projekter

at have et ”giv én, tag én” loppemarked med ting fra forskellige land

-         at have samarbejde med aftenskolerne, hvis vi kan få 60+ trukket til sportsbyen

-         at have samarbejde med de boligsociale helhedsplaner

En arbejdsgruppe under Integrationsrådet holder et opstartsmøde onsdag 27. november 2019 kl. 14.00-15.30, hvor de gerne vil invitere Folkeoplysningsudvalget med.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer
Handling: Udvalget vil støtte og opsøge tværgående indsatser med andre kerneområder i kommunen (fx samarbejde med Ældrerådet, Udsatterådet, Sundhedscenteret m.m.)

Økonomiske konsekvenser

Der er – på nuværende tidspunkt – ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Drøftet.

Folkeoplysningsudvalget bakker op om arrangementet. Margrethe Bjerre og Hans Bruun-Jensen deltager i den arbejdsgruppe, der skal planlægge arrangementet.

4. Forstærket indsats med kulturtilbud til ældre

Forstærket indsats med kulturtilbud til ældre
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter mulige forstærkede indsatser med indbudte gæster fra Teatergruppen Elverfolket
Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget drøftede på seneste møde mulige indsatser, der kan understøtte og forstærke indsatser med kulturtilbud til ældre.

Repræsentanter fra Teatergruppen Elverfolket deltager i dagens møde for at drøfte muligt partnerskab med henblik på at tilbyde aktiviteter, der tager udgangspunkt i kulturtilbud til ældre og på tværs af generationer.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer
Handling: Udvalget vil arbejde på at målrette 60+ foreningspuljen, så den fremadrettet også støtter aktiviteter, der inkluderer flere generationer sammen med målgruppen på 60+ år

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke – på nuværende tidspunkt – nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Drøftet.

Teatergruppen Elverfolket indleder drøftelser med Teaterskolen Harlekin og teaterfællesskabet HAT om potentielle indsatser. Folkeoplysningsudvalget inviterer Elverfolket tilbage, når disse drøftelser er tilendebragt.

5. Orientering om rapporten Fremtidens Idrætsfaciliteter

Orientering om rapporten Fremtidens Idrætsfaciliteter
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om rapporten Fremtidens Idrætsfaciliteter tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Rapporten ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, der er udarbejdet af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut, er baseret på to store undersøgelser af henholdsvis organiseringen og ledelsen af idrætsanlæg samt en måling af udnyttelsen af disse.

Folkeoplysningsudvalget præsenteres for rapporten på dagens møde.

Præsentationen indledes med en rundtur i Svinninge Sportscenter for at se nogle af de aktivitetskameraer, der er sat op for at indsamle data om benyttelsen af de forskellige faciliteter og lokaler i sportscenteret.

Undersøgelsens anbefalinger
Mange forhold fungerer godt i danske idrætsanlæg. Der er høj brugertilfredshed, og idrætsanlæggene er i bedre fysisk tilstand, end det ofte er antaget.

Der er dog også en række udfordringer. Anbefalingerne tager afsæt i, at en række undersøgelser de seneste 5-10 år har dokumenteret, at der er betydelige mængder af ledig tid i danske idrætsanlæg.

Anbefalingerne er konkrete bud på, hvordan kommuner og anlæg kan arbejde med at udvikle anlægget med henblik på at indfri de overordnede politiske forventninger. Men de er ikke en facitliste, og de vil skulle tilpasse lokale forhold og skal ses som et diskussionsoplæg.

De otte anbefalinger er:

 1. Eksekver på en idrætsfacilitetspolitik, der har fokus på at servicere flere forskellige målgrupper
 2. Kommuner bør sikre kompetenceudvikling til ledere af idrætsanlæg
 3. Kommuner bør være opmærksomme på fordelene ved en decentral ledelsesstruktur
 4. Opstil klarere målsætninger og sørg for god opfølgning og kommunikation
 5. Definer et ledelsesrum og giv lederne mulighed for at agere i det
 6. Formuler en strategi for, hvordan offentlig værdi skabes og dokumenteres i forhold til alle brugere
 7. Igangsæt handlinger, der fokuserer på at øge anlæggets benyttelse – også for andre end foreninger
 8. Udfordr eksisterende tidsskemaer og historisk bestemte benyttelsesmønstre

Hele undersøgelsen kan læses her.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Orienteringen taget til efterretning.

6. Beslutning om kursusmidler til nøglepersoner i idrætshaller

Beslutning om kursusmidler til nøglepersoner i idrætshaller
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der afsættes op til 100.000 kr. fra Kursuspuljen til kompetenceudvikling af nøglepersoner i idrætshallerne i Holbæk Kommune
Beskrivelse af sagen

Undersøgelsen ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, der er udarbejdet af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut, er baseret på to store undersøgelser af henholdsvis organiseringen og ledelsen af idrætsanlæg samt en måling af udnyttelsen af disse.

For at sikre bedre muligheder for at udvikle de lokale idrætsfaciliteter og de aktiviteter, der afvikles i faciliteterne, anbefaler undersøgelsen, at der bør sikres kompetenceudvikling til ledere af idrætsanlæg (anbefaling 2).

Hele undersøgelsen kan læses her.

Anbefalingen forventes indarbejdet i de nye driftskontrakter, der indgås mellem de lokale idrætshaller og Holbæk Kommune. Dette præsenteres for idrætshallerne på et informationsmøde december 2019.

den idræts- og foreningskonference, der forventes afholdt maj 2020, som Folkeoplysningsudvalget har med som handling i Strategi- og handlingsplan 2019-2021, vil temaet være Fremtidens Idrætsfaciliteter. På konferencen vil behovet for kompetenceudvikling blive drøftet og identificeret yderligere inden der iværksættes konkrete kursustilbud.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Udvikling af foreningslivet.
Handling: Udvalget anbefaler, at kommunen tilbyder kompetenceudvikling til halpersonale, halbestyrelser og brugerråd i idrætshallerne beliggende i kommunen, for at optimere foreningernes udviklingsmuligheder lokalt.

Økonomiske konsekvenser

Der reserveres 50.000 kr. i Kursuspuljen i år 2020 og 50.000 kr. i år 2021. Der er endnu ikke brugt af puljemidlerne i de to budgetår, og budgetterne er ikke vedtaget i Kommunalbestyrelsen endnu.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Godkendt.

7. Drøftelse af mulige krav til driftsaftaler med halbestyrelserne

Drøftelse af mulige krav til driftsaftaler med halbestyrelserne
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter mulige krav til nye driftsaftaler mellem Holbæk Kommune og de selvejende idrætshaller i kommunen
Beskrivelse af sagen

I forlængelse af rapporten Fremtidens Idrætsfaciliteter ønsker Kultur- og Fritidssekretariatet at skabe bedre sammenhæng mellem rapportens anbefalinger og den fremtidige praksis i driften af de selvejende haller.

Aftalerne sætter rammerne for, hvad den enkelte idrætshal skal leve op til af forpligtelser som modydelse til den årlige driftsbetaling.

Folkeoplysningsudvalget drøfter – med udgangspunkt i rapportens anbefalinger – hvilke mulige krav, der kan stilles i de fremtidige driftsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart af være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Drøftet.

Folkeoplysningsudvalget bakker op om krav i driftsaftalerne om kompetenceudvikling til nøglepersoner i idrætshallerne, optimering af hallernes anvendelse samt arbejde for at inddrage nye brugere og nye aktiviteter.

8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 5. november 2019

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 5. november 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller følgende punkter til orientering:

 1. Orientering fra seneste møde i Udvalget for Kultur og Fritid
 2. Godkendelse og underskrift af Bevæg dig for livet kommuneaftale
 3. Orientering om kåring af Årets Hverdagsmestre
 4. Orientering om indsendelse af høringssvar vedr. Budget 2020
 5. Løbende orientering om arealoptimering
 6. Orientering om Folkeoplysningsudvalget midler i 2019
 7. Orientering om Fritidsportalen
 8. Nye godkendte foreninger:
  1. Kræftens Bekæmpelse, Holbæk
  2. Lammefjordens Bueskytter
  3. MSF Læger uden Grænser
  4. Kutteren Nordlyset
  5. Vipperød Hundeforening
  6. DepressionsForeningen
 9. Ophørte foreninger:
  1. Club of Champions
  2. Dans i Holbæk
  3. Foreningen MintHouse Talent
  4. Habibi
  5. Hjertets Visdom
  6. Holbæk Digital Racing
  7. Holbæk Strandjagt Forening
  8. KOMsammen Holbæk
  9. Holbæk Square Dance Club
 10. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v.
  1. Nyheder om folkeoplysning nr. 27, 2019 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 11.10.2019)
  2. Kultur og Fritid nr. 2, 2019 (nyhedsbrev fra Fritid&Samfund, udsendt 11.10.2019)
  3. Orientering om Folkeoplysningspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen, udsendt 31.10.2019
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Orienteringer taget til efterretning.

9. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-11-2019

Drøftelse af fordelingsprincipper for lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.