UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

01-10-2019 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-10-2019 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019
3. Beslutning om Strategi- og handlingsplan 2019-2021
4. Beslutning om Bevæg dig for livet kommuneaftale
5. Beslutning om forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget
6. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

-         dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 1. oktober 2019 godkendes

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-10-2019

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

-         referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. august 2019 godkendes

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-10-2019

Godkendt.

3. Beslutning om Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Beslutning om Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2019-2021 godkendes
Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget på de to seneste møder drøftet form og indhold til udvalgets Strategi- og handlingsplan 2019-2021. Administrationen har på baggrund af disse drøftelser udarbejdet et forslag til strategi- og handlingsplanen.

Strategi- og handlingsplanen er bygget op om fire strategiske indsatsmål:

 1. Forbedring vilkårene for foreningslivet
 2. Udvikling af foreningslivet
 3. Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer
 4. Styrkelse af udvalgets arbejde og synlighed

Under hvert af disse strategiske indsatsmål er der en række operationelle handlinger, der skal udføres i løbet af planens løbetid. Planen er opbygget som et dynamisk dokument, der opdateres løbende med fornyet status på hver af de operationelle handlinger. Status defineres i tre trin (rød, gul og grøn) og viser, hvor langt udvalget er nået med opfyldelse af handlingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-10-2019

Godkendt – men to præciseringer af formuleringer.

Hvor der omtales ”ledere i idrætshallerne”, skal det i stedet beskrives som ”halpersonale, halbestyrelser og brugerråd i idrætshallerne”.caseno19-21754_#5046003_v1_forslag til folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2019-2021.pdf

Bilag

Forslag til Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2019-2021


4. Beslutning om Bevæg dig for livet kommuneaftale

Beslutning om Bevæg dig for livet kommuneaftale
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til Bevæg dig for livet kommuneaftale for Holbæk Kommune godkendes
Beskrivelse af sagen

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreningslivet i Holbæk Kommune, Folkeoplysningsudvalget, DGI Midt- og Vestsjælland samt Kultur- og Fritidssekretariatet har over to møder arbejdet med at skabe konkret indhold til en Bevæg dig for livet kommuneaftale for Holbæk Kommune.

Følgende foreninger deltog i arbejdsgruppen: AOF Kultur og fritid, Holbæk Bold- & Idrætsforening, Badminton i dagtimerne, St. Merløse IF/Meget Mere Merløse og Holbæk Kajak Klub.

Det har været vigtigt for Folkeoplysningsudvalget og Holbæk Kommune, at der er fuld opbakning fra foreningerne til denne aftale.

Når kommuneaftalen skal realiseres, er det også vigtigt, at foreningerne er med til at tage ejerskab for de indsatser, der skal gennemføres.

Det konkrete indhold omfatter syv temaer:

 1. Natur til motion
 2. Land til vand
 3. 60+ senioraktiviteter
 4. Overvægt
 5. Sårbare borgere
 6. Aftenskoler
 7. Rekruttering og fastholdelse

Aftaleperioden for kommuneaftalen er 2020-2023 med mulighed for forlængelse.

Målsætningen i aftaleperioden er, at få 50 procent af befolkningen i Holbæk Kommune til at være fysisk aktive i en forening, samt at få 75 procent af til at være fysisk aktive generelt. Til sammenligning er der lige nu 64,2 procenter, der er fysisk aktive, mens der er 42,5 procent, der er fysisk aktive i en forening.

I reelle tal svarer det til, at antallet af fysisk aktive borgere skal forøges med 7.600 personer. Antallet af fysisk aktive borgere i foreningslivet skal forøges med 6.200 personer.

Arbejdsgruppen peger på disse fem konkrete indsatser, der i aftaleperioden skal sættes ekstra fokus på, for at opnå målsætningen om flere aktive i befolkningen:

 1. Bekæmpelse af frafald blandt teenagere i foreningslivet (særligt fokus på piger)
 2. Familieidræt
 3. Partnerskaber mellem aftenskoler og Sundhedscenteret
 4. Opdyrke seniorfællesskaber i eksisterende foreninger
 5. Fjordens Dag

Det betyder ikke, at resten af de potentielle indsatser i aftalen skal fravælges eller nedtones.

Bevæg dig for livet-samarbejdet følges af en politisk følgegruppe bestående af politikere fra relevante udvalg, relevante kommunale chefer, formanden for og et medlem fra Folkeoplysningsudvalget, et bestyrelsesmedlem fra hhv. DIF og DGI, bestyrelsesmedlem fra DGI Midt- og Vestsjælland, lederen af den fælles kommunale enhed i DIF/DGI samt direktøren fra DGI Midt- og Vestsjælland. Derudover nedsættes der en administrativ styregruppe og en projektgruppe.

Relation til kultur- og fritidspolitikken
Indgåelse af en Bevæg dig for livet kommuneaftale understøtter blandt andet kultur- og fritidspolitikkens tema ”Fællesskab, læring og dannelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomi, der er bundet op på Bevæg dig for livet kommuneaftalen, ligger som udgangspunkt inden for rammen af det allerede eksisterende budget. Det eneste, der kan falde uden for denne ramme er tilkøb af en benchmarkundersøgelse, som tilbydes af DIF/DGI, og som koster 25.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt – med følgende tilføjelser/ændringer:

-         Under Arenaer i afsnit 5.1 tilføjes ”Fælleden i Holbæk”

-         Under Indsatser i afsnit 5.7 tilføjes ”Øge tilgængeligheden for handicappede til motion, foreningsdeltagelse og faciliteter”

-         Når sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, tilføjes der under Økonomiske konsekvenser oplysninger om samfundsøkonomiske konsekvenser i forhold til sundhed, kriminalitet, ensomhed med merecaseno17-24110_#5050062_v1_udkast - bevæg dig for livet kommuneaftale - holbæk kommune.pdf

Bilag

Udkast - Bevæg dig for livet Kommuneaftale - Holbæk Kommune


5. Beslutning om forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

Beslutning om forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget godkendes
Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget fastsætter sin egen forretningsorden, jfr. Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune § 5.

Den gældende forretningsorden for udvalget blev godkendt i det forrige udvalgs funktionsperiode, og forretningsordenen skal derfor godkendes af det nye udvalg.

I forhold til den hidtidig gældende forretningsorden stilles der forslag om følgende ændringer:

-         Bestemmelsen om, at der i møderne kan deltage uorganiserede i § 3, første afsnit, fjernes, da der i § 3, sidste afsnit, åbnes op for at invitere gæster til møderne

-         Bestemmelsen om, at der afholdes to årlige dialogmøder med Udvalget for Kultur og Fritid fjernes, da der i det nuværende folkeoplysningsudvalg er politisk repræsentation fra det politiske udvalg

-         Aktivitetspulje for Holbæk Havn er tilføjet oversigten over puljer i § 5, som Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger fra

-         Proceduren for håndtering af høringssvar er tilrettet

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-10-2019

Godkendt – med den ændring, at der i afsnit 3 efter 1. afsnit tilføjes ”Der føres en løbende dialog med Udvalget for Kultur og Fritid”.caseno13-47347_#5046024_v1_forretningsorden - forslag til folkeoplysningsudvalget 1.10.2019.pdf

Bilag

Forretningsorden - Forslag til Folkeoplysningsudvalget 1.10.2019


6. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 1. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller punkter til orientering:

 1. Orientering fra seneste møde i Udvalget for Kultur og Fritid
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2019 – herunder orientering om Budgetrevision 3
 4. Orientering om Fritidsportalen
 5. Nye godkendte foreninger:
  1. Amputationsforeningen
  2. Jyderup E-sport
  3. Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
 6. Ophørte foreninger: Ingen
 7. Diverse invitationer, nyhedsbrev m.v.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-10-2019

Orienteringer taget til efterretning.

7. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-10-2019

Intet at bemærke.