UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Holbæk Bibliotek, Lille mødesal, Nygade 7-9 i Holb

STARTTIDSPUNKT

27-08-2019 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2019 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2019
3. Drøftelse af Strategi- og handlingsplan 2019-2021
4. Etablering af arbejdsgruppe til DGI Kommuneaftale
5. Fastlæggelse af Kursuskatalog 2019-2020
6. Drøftelse af en forstærket indsats med kulturtilbud til ældre
7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. godkender dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. august 2019
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-08-2019

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2019

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. godkender referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2019
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-08-2019

Godkendt.

3. Drøftelse af Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Drøftelse af Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. drøfter form på og indhold i udkast til Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget drøftede på seneste møde form og indhold til udvalgets Strategi- og handlingsplan 2019-2021. Administrationen har på baggrund af disse drøftelser udarbejdet et udkast til strategi- og handlingsplanen.

Strategi- og handlingsplanen er bygget op om fire strategisk indsatsmål:

 1. Forbedring af vilkårene for foreningslivet
 2. Udvikling af foreningslivet
 3. Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer
 4. Styrkelse af udvalgets arbejde og synlighed

Planen udfoldes med en række operationelle handlinger for hver af de strategiske indsatsmål. Disse handlinger drøftes og udbygges på udvalgets møde med henblik på at viderebearbejde udkastet til endelig vedtagelse på udvalgets næste møde 1. oktober 2019.

I strategi- og handlingsplanen er der indbygget et statusværktøj baseret på en tre-trins farveskala (rød, gul, grøn). Denne status vil blive opdateret i løbet af planens virkeperiode.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Der er afsat 60 minutter til behandling af punktet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-08-2019

Drøftet.

Administrationen arbejder videre på udkastet ud fra de bemærkninger, der kom på mødet. Udkast til beslutning fremlægges på næste møde.

Yderligere bemærkninger fra udvalgets medlemmer kan sendes pr. mail til jensa@holb.dk senest 6. september 2019.caseno19-21754_#5009834_v1_udkast til folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2019-2021.pdf

Bilag

Udkast til Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2019-2021


4. Etablering af arbejdsgruppe til DGI Kommuneaftale

Etablering af arbejdsgruppe til DGI Kommuneaftale
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. Etablerer en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en DGI Kommuneaftale til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid
Beskrivelse af sagen

Der etableres en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en DGI Kommuneaftale, bestående af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, foreningerne, DGI Midt- og Vestsjælland og Kultur- og Fritidssekretariatet.

Arbejdsgruppen består af følgende personer, der har tilkendegivet, at de gerne vil deltage:

-         Repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget

 • Anders Bo Hansen

-         Repræsentanter fra foreningerne (minimum tre personer)

 • Dorte Mogensen, AOF
 • Katrine Linneboe, Holbæk Bold- & Idrætsforening
 • Uffe Danner Løfgreen, Badminton i dagtimerne
 • Heino Sørensen, St. Merløse IF/Meget Mere Merløse
 • Birgit Svarre, Holbæk Kajak Klub

-         Repræsentant fra DGI Midt- og Vestsjælland

 • Sascha Clausen

-         Repræsentant fra Kultur- og Fritidssekretariatet

 • Jens Albagaard

I udvælgelsen af foreningsrepræsentanterne er der taget højde for de temaer, som Folkeoplysningsudvalget tidligere har defineret som muligt indhold i en DGI Kommuneaftale:

-         Aftenskoler

-         Udsatte børn

-         60+ senioraktiviteter

-         Natur til motion

-         Land til vand

-         Overvægt

Tidsplan for arbejdsgruppens arbejde
Arbejdsgruppen og udvalgene arbejde efter denne tidsplan:

-         Første møde i arbejdsgruppen (opstart, brainstorm på indhold): 3. september 2019

-         Administrationen og DGI formulerer indhold baseret på første møde: perioden mellem de to møder i arbejdsgruppen

-         Andet møde i arbejdsgruppen (præsentation og drøftelse af indhold, udarbejde færdigt forslag): 17. september 2019

-         Beslutning i Folkeoplysningsudvalget: 1. oktober 2019

-         Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid: 30. oktober 2019

-         Implementering: fra 1. november 2019

Økonomiske konsekvenser

Den økonomi, der skal indgå i en kommuneaftale, ligger som udgangspunkt inden for rammen af det allerede eksisterende budget. Umiddelbart er det eneste, der kan falde uden for denne kategori indledende/eller opfølgende brugerundersøgelser, der genererer datamaterialer til aftalen og indsatserne.

Øvrige konsekvenser

Der er afsat 30 minutter til behandling af punktet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-08-2019

Godkendt.

Arbejdsgruppen kan administrativt udvides med et medlem fra Holbæk Basketballklub.

5. Fastlæggelse af Kursuskatalog 2019-2020

Fastlæggelse af Kursuskatalog 2019-2020
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. fastlægger Kursuskatalog 2019-2020
Beskrivelse af sagen

I perioden fra november 2019 til marts 2020 vil der blive afholdt fem kurser for foreninger i Holbæk Kommune. Kurserne afholdes med ét i hver af de fem måneder.

Styrk foreningen – gør det attraktivt for frivillige
Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, der gerne vil blive bedre til at styrke arbejdet med frivillige i deres forening.
Varighed: 3 timer

Kassererkursus (basis)
Målgruppen er kasserere og bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, der gerne vil have mere basal viden om kassereropgaven. Kultur- og Fritidssekretariatet vil samtidig informere om administrationsgrundlagets bestemmelser om regnskab samt introducere kommunens regnskabsmodel, der kan anvendes af foreningerne.
Varighed: 3 timer

Kommunikation – vis hvad foreningen kan
Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og frivillige, der arbejder med kommunikation i foreningerne og som gerne vil blive bedre til at arbejde målrettet med kommunikation.
Varighed: 2 timer

Fundraising – skaf midler til foreningen
Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og frivillige, der arbejde med fundraising i foreningerne og som gerne vil blive bedre til at rejse midler til foreningens arbejde. Kultur- og Fritidssekretariatet vil samtidig informere om de kommunale tilskudsmuligheder.
Varighed: 3 timer

Facebook for begyndere
Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og frivillige, der ikke har arbejdet med Facebook før. Kurset afholdes over to hverdage med ca. seks ugers mellemrum. På kurset gennemgås alle muligheder med Facebook, der kan bruges i foreningens arbejde. Mellem kursusdagene er der support til deltagerne.
Varighed: 2x3 timer

I forlængelse af kursusrækken er der planer om at afholde en idræts- og foreningskonference, hvor der blandt andet sættes fokus på unge foreningsledere, oplæring af nye bestyrelsesmedlemmer samt fastholdelse af aktive medlemmer som frivillige.

Der er også kurser i førstehjælp under planlægning, hvor der kan være forskellige målgrupper som fx børn, voksne, ældre.

Budget (anslået)

Styrk foreningen – frivillige

4.500 kr.

Kassererkursus (basis)

4.000 kr.

Kommunikation

4.500 kr.

Fundraising

4.500 kr.

Facebook for begyndere

20.000 kr.

Forplejning til kurser

6.000 kr.

Total

42.500 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Det anslåede budget for kurserne på 42.500 kr. kan finansieres via Kursuspuljen. Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 27. august 2019 har puljen et restbudget på 100.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke, at der er nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Der er afsat 15 minutter til behandling af punktet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-08-2019

Godkendt.

Udvalget foreslog yderligere relevante kurser: førstehjælp om diabetes og epilepsi, trafik officials, sociale medier for viderekomne. På kommende møde fremlægges supplerende beslutningssag til yderligere kurser.

6. Drøftelse af en forstærket indsats med kulturtilbud til ældre

Drøftelse af en forstærket indsats med kulturtilbud til ældre
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. drøfter, hvordan der kan arbejdes med en forstærket indsats med kulturtilbud til ældre
Beskrivelse af sagen

Medlem af Folkeoplysningsudvalget, Johnny Petersen, ønsker en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget af, hvordan udvalget kan understøtte en forstærket indsats med kulturtilbud til ældre.

Indsatsen kan foregå via støtte til særskilte tiltag i foreningslivet med midler for Folkeoplysningsudvalgets puljer, men også via tiltag, der iværksættes af udvalget eller kommunen selv.

Et eksempel på en indsats, hvor der kan indtænkes kulturtilbud til ældre, er Aprilfestival 2020, hvor Holbæk Kommune er vært for den landsdækkende børneteaterfestival med omtrent 700 forestillinger på én uge.

En andet eksempel kunne være at samarbejde med fx Holbæk Drama College, de lokale professionelle teatre eller lokale amatørteatre.

Som et tredje eksempel kan nævnes indsatser, hvor udvalget via 60+ foreningspuljen støtter tilbud med en kulturel vinkel, der arrangeres af det lokale foreningsliv.

Indsatsen med kulturtilbud til ældre kan indgå i udvalgets Strategi- og handlingsplan, eller kan køre som selvstændige projekter uden for Strategi- og handlingsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i selve indsatsen ikke nogen økonomiske konsekvenser, men såfremt særskilte tiltag eller projekter skal støtte via udvalgets puljemidler, vil disse puljer blive økonomisk berørt af støtten.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-08-2019

Drøftet.

Administrationen kontakter Elverfolket og Teaterskolen Harlekin til at deltage i udvalgets næste møde for at komme med forslag til særlige indsatser.

7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller følgende punkter til orientering:

 1. Orientering fra seneste møde i Udvalget for Kultur og Fritid
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2019
 4. Orientering om Fritidsportalen
 5. Nye godkendte foreninger
  1. Sportsbyens Padel Klub
  2. Høreforeningen Holbæk
  3. Rockkoret Loud & Reloaded
  4. Osteoporoseforeningen
  5. Dialog Holbæk
  6. Det Gode Børneliv
 6. Ophørte foreninger
  1. Holbæk Dame- og Herrebridgeklub
  2. Orø Rideklub
  3. Syskrællingerne
 7. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v.
 8. Orientering om høring af budget 2020-2023
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-08-2019

Orienteringer taget til efterretning.

8. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-08-2019

Intet at bemærke.