UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

lille mødesal på Holbæk Bibliotek

STARTTIDSPUNKT

18-06-2019 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

18-06-2019 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2019
3. Drøftelse af form og indhold i Strategi- og handlingsplan 2019-2021
4. Drøftelse af mulighederne for at kunne indgå en DGI Kommuneaftale
5. Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen
6. Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - Knabstrup Lokalforum
7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2019
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsordenen.

Godkendelse af dagsordenen.

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 18. juni 2019 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2019

Godkendelse af referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. referat fra mødet den 8. maj 2019 i Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

3. Drøftelse af form og indhold i Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Drøftelse af form og indhold i Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. drøfter hvilken form og hvilket indhold, der skal indeholdes i udvalgets Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Beskrivelse af sagen

I vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune er det beskrevet, at udvalget skal udarbejde en strategi- og handlingsplan. Det forrige udvalg udarbejdede en tilsvarende strategi- og handlingsplan for perioden 2017-2018 med fire strategiske indsatsmål:

 1. Udvalget sikrer sig et mere solidt fodfæste blandt foreningslivets aktører
 2. Udvalget arbejder proaktivt og udfarende for at skabe værdi og adressere udfordringer for kommunens borgere og foreningsliv
 3. Udvalget agerer som bindeled mellem den kommunale organisation og foreningslivets, så begge ”verdener” opnår en gensidig forståelse for hinandens virkelighed, drivkraft og motivation
 4. Udvalget styrker sin kapacitet og slagkraft

Under hvert af disse mål blev der defineret en række konkrete handlinger, der kan læses i sagens bilag.

For at udvalget kunne følge med i status for opfyldelsen af de konkrete handlinger, blev der anvendt et statusværktøj (inkl. en ændringslog), der fra møde til møde redegjorde for, hvorvidt handlingerne var implementeret, igangsat eller afventende. Dette statusværktøj kan ligeledes læses i sagens bilag.

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte, hvorvidt den nye Strategi- og handlingsplan 2019-2021 skal have samme form som den tidligere, eller om den skal have en anden form. Udvalget skal endvidere drøfte, hvilket indhold, der skal være i den nye strategi- og handlingsplan.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

Drøftet, noter fra udvalgets drøftelse udsendes med referatet. Administrationen udarbejder oplæg om form og indhold på baggrund af udvalgets drøftelse til udvalgets kommende møde den 27. august 2019.caseno19-21754_#4951640_v1_strategi- og handlingsplan 2017-2018 med bilag.pdf

Bilag

Strategi- og handlingsplan 2017-2018 med bilag


4. Drøftelse af mulighederne for at kunne indgå en DGI Kommuneaftale

Drøftelse af mulighederne for at kunne indgå en DGI Kommuneaftale

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

1. drøfter vision og strategi bag ”Bevæg dig for livet” - indsatsen

2. drøfter muligheder for eventuelt at kunne indgå en kommuneaftale med DGI i Holbæk Kommune


Beskrivelse af sagen

DGI har et ønske om at indgå en kommuneaftale med Holbæk kommune med udgangspunkt i ”bevæg dig for livet” -strategien. Et udkast til strategi har været drøftet med det tidligere kultur- og fritidsudvalg, men udvalget fandt på daværende tidspunkt, at forankringen til de lokale foreninger i kommunen var for svag.

 

Sidenhen præsenterede repræsentanter fra DGI Midt- og Vestsjælland i efteråret 2018 visioner, strategi og mulige indsatser i en DGI Kommuneaftale for det daværende Folkeoplysningsudvalg. Efterfølgende blev mulige indsatser i en sådan aftale drøftet. Mulige indsatser blev dengang foreløbig defineret som:

 • Aftenskolerne
 • Udsatte børn
 • 60+ foreningspuljen
 • Bruge naturen som arena for motion
 • Fra land til vand
 • Overvægt (samarbejde med børneafdelingen på Holbæk Sygehus)
 • Benchmarkundersøgelse af borgernes fysiske aktivitetsniveau – men undersøgelsen skal kunne bruges

 

Men henblik på at komme videre med overvejelserne omkring mulighederne for at indgå en DGI kommuneaftale i Holbæk er der behov for en indledende drøftelse i det nye Folkeoplysningsudvalg for Holbæk kommune.

 

Her handler det indledningsvis om at få drøftet:

 

 1. Vision og strategi bag den overordnede ”Bevæg dig for livet”- indsats  
 2. grundlæggende præmisser / muligheder for hvad der eventuelt skal til, for at der lokalt i Holbæk kommune kan indgås en kommuneaftale med DGI. En vigtig del af disse drøftelser er at sikre lokal opbakning og forandring blandt lokale foreninger i Holbæk kommune.

 

For at få så klart et billede af udvalgets ønsker til aftalens målgrupper, indsatser og effekter, bør der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal gennemføre en proces, hvor dette indhold defineres. Arbejdsgruppen bør bestå som minimum af:

 1. én repræsentant fra udvalget,
 2. én repræsentant fra DGI Midt- og Vestsjælland,
 3. mindst 3 repræsentanter fra lokale foreninger i Holbæk kommune
 4. én repræsentant fra Kultur- og Fritidssekretariatet.

Når processen er afsluttet, vil et oplæg til DGI Kommuneaftale blive fremlagt til drøftelse for Folkeoplysningsudvalget samt Udvalget for kultur og fritid, hvorefter der eventuelt kan sendes en sag til endelig beslutning først i Folkeoplysningsudvalget og efterfølgende i Udvalget for Kultur og Fritid.

Et forslag til den videre proces kunne bestå af følgende trin:

 1. Opstartsmøde i arbejdsgruppen, hvor inddragelse og muligt indholdet drøftes .
 2. Herefter inviteres yderligere relevante foreninger ind i processen med henblik på, at disse kan give deres input til arbejdsgruppens forslag.
 3. Forslag sendes til drøftelse i Folkeoplysningsudvalg og Udvalget for Kultur og Fritid.
 4. Eventuel vedtagelse en endelig DGI Kommuneaftale i Folkeoplysningsudvalg og i Udvalget for Kultur og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomi, der skal indgå i en kommuneaftale, ligger som udgangspunkt inden for rammen af det allerede eksisterende budget. Umiddelbart er det eneste, der kan falde uden for denne kategori indledende/eller opfølgende brugerundersøgelser, der genererer datamaterialer til aftalen og indsatserne.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

Drøftet, administrationen og udvalgsmedlem Anders Bo Hansen udarbejder oplæg til sammensætning af arbejdsgruppen til udvalgets kommende møde den 27. august 2019.caseno17-24110_#4613396_v1_bdfl kommuneaftale 2018 - oplæg fra dgi midt- og vestsjælland.pdf

Bilag

BDFL kommuneaftale 2018 - oplæg fra DGI Midt- og Vestsjælland


5. Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen

Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 3.200 kr. til Holbæk Bordtennisklub

Beskrivelse af sagen

Holbæk Bordtennisklub er en veletableret forening, som for nylig har opstartet en afdeling for 60+ seniorer, der skal have deres daglige gang i Holbæk Sportsby lige som resten af medlemmerne i Holbæk Bordtennisklub.

Foreningen ønsker at indkøbe 10 bordtennisbat og 100 bordtennisbold, så disse kan udlånes til nye spillere i denne seniorafdeling indtil de får købt deres eget udstyr.

En del af spillerne i deres nye afdeling kommer fra Tølløse Seniorbordtennis, der dog stadig består, og de forventer i nærheden af 50 medlemmer ønsker at spille i Holbæk Sportsby.

Rekrutteringen af nye medlemmer foregår via foreningernes netværk og via den synlighed, de opnår ved at spille i Holbæk Sportsby.

Til formålet ønsker foreningen at søge om støtte fra 60+ foreningspuljen på 3.200 kr.

Der er tale om en ny aktivitet i Holbæk Bordtennisklub, som samtidig har et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.


Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 3.200 kr. til ansøgeren.

Beløbet finansieres af 60+ foreningspuljen, hvor der er et restbeløb på 134.600 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

Godkendt, der ydes et tilskud på 3.200 kr.caseno16-6253_#4951421_v1_ansøgning - holbæk bordtennisklub.pdf

Bilag

Ansøgning - Holbæk Bordtennisklub


6. Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - Knabstrup Lokalforum

Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - Knabstrup Lokalforum

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 

 1. Ikke bevilger tilskud på 17.500 kr. til Knabstrup Lokalforum til udvikling af ny hjemmeside, idet projektet har modtaget tilskud fra Frivillighedspuljen
   
 2. tager stilling til hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges 12.000 kr. til Knabstrup Lokalforum til afholdelse af videoredigeringskursus.

Beskrivelse af sagen

Knabstrup Lokalforum søger om 17.500 kr. til udvikling af ny hjemmeside.

 

Derudover søger de om 12.000 kr. til afholdelse af videoredigeringskursus.

 

I forbindelse med projektet ”Knabstrup Sætter kurs”, er borgerne i Knabstrup i gang at udvikle lokalområdet, herunder at trække nye tilflyttere til samt bibeholde de mange tiltag som Knabstrup allerede har, men gerne vil forny og samtidig lave nye tiltag. Der er dannet seks arbejdsgrupper, som hver især arbejder med forskellige områder inden for udvikling af lokalområdet. I én af disse grupper er der fokus på at fortælle om byen via forskellige medier.

 

Angående hjemmeside

Det indbefatter i særlig grad en hjemmeside, som skal være hovedomdrejningspunktet for Knabstrups unge og ældre borgere samt nye interesserede tilflyttere. Ønsket er, at hjemmesiden i fremtiden skal kunne vise alt, hvad byen byder på, linke til relevante sider og indeholde historier om fortidens mange minder. Alt sammen på en levende og visuel måde. Hvis ønsket bliver opfyldt, vil Knabstrups lokale fællesskab komme til udtryk digitalt. Det kan potentielt binde byen bedre sammen, og bidrage til, at mulige tilflyttere opdager byen.

 

Knabstrup lokalforum søger om penge til en professionel grafiker til at oprette og samle alle trådene i en super flot og interessant hjemmeside.

Det skal også være en hjemmeside hvor borgerne selv, vil kunne administrere den fremadrettet uden nogen større fremtidige driftsmidler, da alt bliver på frivillig basis.

 

De er nået frem til estimat på ml. 80 til 100 timer til at designe og oprette sider og lægge alt ind. De har kontakt til lokale erhvervsdrivende, som vil levere produktet for kr. 40.000 + moms i alt.

 

De har søgt og fået bevilliget 20.000 kr. fra frivillighedspuljen til hjemmesiden.

Det samlede budget for hjemmesiden er således:

Knabstrup.dk del 1

Planlægning af struktur

16 timer

4.000 kr.

Søgning af template

16 timer

4.000 kr.

Indkøb af template – engangsbeløb estimeret

-

1.000 kr.

Opsætning af webhotel og plugins

7 timer

1.750 kr.

Indsamling indhold (tekst og billeder)

37 timer

9.250 kr.

Del 1 samlet

76 timer

20.000 kr.

 

Knabstrup.dk historisk arkiv

Opbygning af digitalt historisk arkiv fx fra hallens historie mapper herunder Redigering af billeder (estimeret 2500 stk.)

40 timer

10.000 kr.

Redigering og formatering af tekster (estimeret 500 historier)

40 timer

10.000 kr.

Del 2 samlet

80 timer

20.000 kr.

I alt

 

40.000 kr.

 

Angående videoredigeringskursus

Da flere af arbejdsgrupperne har fokus på kommunikation og tiltrækning af nye borgere både til aktiviteter og bosætning, vil de gerne have et videoredigeringskursus som er tiltænkt for foreningsrepræsentanter, deltagere i ”Knabstrup sætter kurs” og andre borgere med interesse i at lære at producere små videoer til formidling og branding af Knabstrup og deres foreningers aktiviteter og arrangementer. Knabstrup Lokalforum er blevet opmærksomme på vigtigheden i målrettet digital kommunikation, for at nå ud til flest mulige. KLF har købt videokameraer og de har produceret deres første video, men ønsker at få højnet deres kompetencer.

 

De søger om midler til afholdelse af endagsvideokursus og har fået en aftale i hus med en underviser samt tilsagn på deltagelse fra 10 borgere og vil forsøge at få yderligere 10 med.

 

De betaler selv 2.000 kr. for forplejning.

Underviserhonorar ifølge tilbud 9.500 + moms

11.875 kr.

Materialer

125 kr.

Forplejning (de betaler selv)

2.000 kr.

Udgifter i alt

14.000 kr.

 

 

 

Om Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Puljens har følgende overordnede indsatsområder:

 • Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse
 • Sundhedsfremmende indsatser
 • It-kompetencer
 • Nytænkning af foreningsorganisering og innovation
   

 

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Ansøgers projekt understøtter kultur- og fritidspolitikken, under temaet ”kreative miljøer”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil styrke netværk, kommunikation og tilgængelighed til de kreative miljøer på tværs af kommunen, så de fordeler sig jævnt og udnytter hinandens potentialer”.


Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge 17.500 kr. til Knabstrup Lokalforums hjemmeside og 12.000 kr. til afholdelse af videoredigeringskursus i alt: 29.500 kr.

 

Beløbet finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Der er p.t. 124.000 kr. tilbage i puljen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

Ad 1: Indstilling godkendt – idet der ikke gives tilskud.

Ad 2: Indstilling godkendt med tilskud på 12.000 kr. Op til 10 ledige pladser udbydes til andre folkeoplysende foreninger i Holbæk Kommune. Finansieres fra puljen ”Idrætskonsulententens Kursuspulje”.caseno13-10984_#4917008_v1_ansøgning om midler til etablering af hjemmeside folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.pdf.pdf
caseno13-10984_#4956214_v1_knabstrup-videoworkshop 2019.pdf.pdf
caseno13-10984_#4956237_v1_ansøgning - med budget - om midler til afholdelse af kursus i videoredigering folkeoplysningsudvalge.pdf
caseno13-10984_#4957160_v1_budget for hjemmeside_12-06-2019.pdf.pdf
caseno13-10984_#4957183_v1_tilbud_hjemmeside_knabstruplokalforum (1).pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om midler til etablering af hjemmeside Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.pdf
knabstrup-videoworkshop 2019.pdf
Ansøgning - med budget - om midler til afholdelse af kursus i videoredigering Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.pdf1.pdf
Budget for hjemmeside_12-06-2019.pdf
Tilbud_hjemmeside_KnabstrupLokalforum (1).pdf


7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2019

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget.

 

Orienteringssag.


Indstilling

Administrationen indstiller følgende punkter til orientering:

 

 1. Orientering fra KFU’ seneste møde
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status på Havnepuljen
 4. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2019
 5. Orientering om Fritidsportalen
 6. Nye godkendte foreninger
 7. Ophørte foreninger
 8. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v.:
  - Kulturtræf den 5. september 2019 på Elværket.

 


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

Orientering taget til efterretning. Indbydelse til Kulturtræf 2019 d. 5. september 2019 omdelt.

8. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

Vedr. mødet den 10.12.19 – mødestart ændres til kl. 16.00.

Ved henvendelser til Kultur- og Fritidssekretariatet på e-mail skal benyttes mailadresse: kulturogfritid@holb.dk