UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1. st. tv., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

08-05-2019 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-05-2019 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 8. maj 2019
2. Præsentation af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer 2019-2021
3. Introduktion til arbejdet i Folkeoplysningsudvalget
4. Konstituering af formand og næstformand i Folkeoplysningsudvalget for perioden 2019 - 2022
5. Beslutningssag om fastlæggelse af møderække for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019
6. Udpegning af repræsentant til §18 Forum
7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2019
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 8. maj 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 8. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 8. maj 2019 godkendes.

 


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-05-2019

Godkendt.

2. Præsentation af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer 2019-2021

Præsentation af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer 2019-2021

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalget præsenterer sig for hinanden.

Beskrivelse af sagen

Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget præsenterer, hvilket område de er valgt ind for, deres foreningserfaring, og hvad de særligt brænder for med relevans for folkeoplysningsudvalgets arbejde.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-05-2019

Præsentation gennemført.

3. Introduktion til arbejdet i Folkeoplysningsudvalget

Introduktion til arbejdet i Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget tager introduktionen til efterretning

Beskrivelse af sagen

Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget er baseret på bestemmelserne i Folkeoplysningsloven og udmøntet i lokale vedtægter for udvalget besluttet i Kommunalbestyrelsen:

-         Folkeoplysningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018)

-         Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1. januar 2019

Folkeoplysningsloven fastsætter rammerne for den frie folkeoplysende virksomhed og loven skelner mellem folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Loven definerer minimumskrav til, hvordan en folkeoplysende forening skal være etableret for at være tilskudsberettiget eller kunne få anvist lokaler efter lovens bestemmelser.

Desuden fastslår Folkeoplysningsloven, at Kommunalbestyrelsen skal oprette ”et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3” i loven – i Holbæk Kommune er dette Folkeoplysningsudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde 23. januar 2019 nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune. Den væsentligste ændring i vedtægterne består i, at Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer af Folkeoplysningsudvalget samt at funktionsperioden fremover følger Kommunalbestyrelsens. Desuden er der godkendt en ny sammensætning er udvalgets medlemmer:

-         tre medlemmer fra idrætsforeningerne

-         to medlemmer fra aftenskolerne

-         et medlem fra de uniformerede korps

-         et medlem fra andre folkeoplysende foreninger

-         to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

-         et medlem fra Handicaprådet

-         et medlem af Integrationsrådet

-         et medlem fra Ældrerådet

Frivilligrådet har en observatørpost i udvalget og Kultur- og Fritidssekretariatet stiller en sekretær og en idræts- og foreningskonsulent til rådighed for udvalgets arbejde.

Folkeoplysningsudvalgets opgaver er defineret i vedtægterne:

-         indgå i dialog om foreningernes rammevilkår både hvad angår økonomi og faciliteter

-         udarbejde en strategi- og handlingsplan

-         inddragelse i udarbejdelse af kommunens folkeoplysningspolitik

-         høringspart vedr. budget for området

-         evaluering af regnskabet for området

-         høringspart vedr. regler for tilskud til folkeoplysning

-         høringspart vedr. administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid

-         medinddragelse ifm. projekter for området

-         være inspirator for nytænkning og udvikling inden for området

-         fordeling af udvalgte puljer, jfr. administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid

Funktionsperioden for Folkeoplysningsudvalget er fire år, men i indeværende overgangsperiode er det tre år, så funktionsperioden fremover kan følge Kommunalbestyrelsens.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter deres egen Forretningsorden, der vil blive fremlagt til beslutning på næste møde i udvalget.

Hvert år udgiver Folkeoplysningsudvalget en årsrapport, der skitserer udviklingen inden for området. Årsrapporten giver blandt andet oplysninger om:

-         aftenskolerne deltagerantal, undervisningstimer og tilskudsøkonomi

-         udviklingen i antal medlemmer og foreninger

-         analyser af udviklingstendenser

-         årets hverdagsmestre

-         bevillinger fra udvalgets puljer

-         medlemstilskud og lokaletilskud

-         andre administrative puljer


Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Folkeoplysningsloven (bilag til sagen)


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-05-2019

Introduktionen taget til efterretning.caseno12-44949_#4901990_v1_årsrapport 2017 for folkeoplysningsudvalget.pdf
caseno12-44949_#4901989_v1_vedtægter for folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1.1.2019.pdf
caseno12-44949_#4901988_v1_forretningsorden for folkeoplysningsudvalget.pdf
caseno12-44949_#4901987_v1_folkeoplysningsloven lbk nr 1115 af 31-08-2018.pdf

Bilag

Årsrapport 2017 for Folkeoplysningsudvalget
Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1.1.2019
Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsloven LBK nr 1115 af 31-08-2018


4. Konstituering af formand og næstformand i Folkeoplysningsudvalget for perioden 2019 - 2022

Konstituering af formand og næstformand i Folkeoplysningsudvalget for perioden 2019 - 2022

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalget konstituerer sig med formand og næstformand.

 


Beskrivelse af sagen

I vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune står i §6a Overgangsbestemmelse, at funktionsperioden er en 3-årig perioden for 2019 – 2022, herefter er funktionsperioden jf. §6 en 4-årig periode.

 

I vedtægterne §5 Mødevirksomhed, står at Folkeoplysningsudvalget konstituerer sig med valg af formand og næstformand. Formand og næstformand skal vælges blandt de medlemmer, der er indstillet af foreningerne.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-05-2019

Margrethe Bjerre valgt til formand. Dorte Mogensen valgt til næstformand.

5. Beslutningssag om fastlæggelse af møderække for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019

Beslutningssag om fastlæggelse af møderække for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalgets møderække for 2019 fastlægges.

 


Beskrivelse af sagen

Kultur- og fritidssekretariatet foreslår følgende datoer til afholdelse af Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019:

 • Tirsdag, den 18. juni 2019 – kl. 16.30 – 19.00
 • Tirsdag, den 27. august 2019 – kl. 16.30 – 19.00
 • Onsdag, den 2. oktober 2019 – kl. 16.30 – 19.00
 • Onsdag, den 6. november 2019 – kl. 16.30 – 19.00
 • Tirsdag, den 10. december 2019 – kl. 16.30 – 19.00

Udvalget Kultur og Fritid har foreløbigt planlagt sine møder til:

 • Onsdag, den 29. maj 2019
 • Onsdag, den 26. juni 2019
 • Onsdag, den 28. august 2019
 • Onsdag, den 25. september 2019
 • Onsdag, den 30. oktober 2019
 • Onsdag, den 27. november 2019

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-05-2019

Godkendt med følgende ændringer:

 • Mødet tirsdag den 18. juni 2019 – mødetidspunktet ændres til 17.30 – 20.00.
 • Mødet onsdag den 2. oktober 2019 – flyttes til tirsdag den 1. oktober 2019, samme tidspunkt.
 • Mødet onsdag den 6. november 2019 – flyttes til tirsdag den 5. november 2019, samme tidspunkt.
6. Udpegning af repræsentant til §18 Forum

Udpegning af repræsentant til §18 Forum

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. udpeger en repræsentant fra udvalget til §18 Forum

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har fornyet administrationsgrundlaget for §18-puljen. Fremover vil et nyt §18 Forum, med repræsentanter fra den frivillige sektor, have medindflydelse på, hvilke ansøgninger der opnår bevillinger fra puljen.

Folkeoplysningsudvalget har fået en plads i det nye forum sammen med repræsentanter fra Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ungdomsbyrådet og Ældrerådet.

Der vil fremover være to årlige uddelinger fra puljen, hvorfor der må påregnes to årlige møder i forummet.

Når det nye folkeoplysningsudvalg er udpeget, skal der på ny udpeges en repræsentant til §18 Forum.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Administrationsgrundlag for §18-puljen


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-05-2019

Dorte Mogensen udpeget som repræsentant til §18 Forum.

7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2019

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller følgende punkter til orientering:

 

 1. Spørgsmål omkring, om der er nogen af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer der ikke ønsker at få lagt fortegnelsen over Folkeoplysningsudvalgets medlemmer på hjemmesiden med navn, e-mail og telefonnr.
 2. Orientering fra KFU’ seneste møde
 3. Løbende orientering om arealoptimering
 4. Status på Havnepuljen
 5. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2019
 6. Orientering om Fritidsportalen
 7. Nye godkendte foreninger
 • Boxergruppe Holbæk – godkendt 07.02.2019
 • Knabstrup Boldklub – godkendt 13.02.2019
 • XC-Sjælland – godkendt 21.02.2019
 • Holbæk Squash Klub – godkendt 26.02.2019
 1. Ophørte foreninger
 • Foreningen af Eritreanske Solidaritet i Danmark har meddelt i e-mail af 30.03.2019, at foreningen flytter til København.
 1. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v.:
 • Pressemeddelelse af 31. januar 2019 – Kommunen afdækker ny forsinkelse i sportsbyen – udsendt til Folkeoplysningsudvalget den 6. februar 2019
 • Fritid & Samfunds tidsskrift kultur & fritid nr. 3 2018

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-05-2019

Ad 1 – kun navn og e-mail på hjemmesiden, bortset fra formand og næstformand, som også ønsker telefonnr. oplyst

Ad 2 – taget til efterretning

Ad 3 – taget til efterretning

Ad 4 – taget til efterretning

Ad 5 – taget til efterretning

Ad 6 – taget til efterretning

Ad 7 – taget til efterretning

Ad 8 – taget til efterretning

Ad 9 – taget til efterretning

 caseno12-111774_#4917379_v1_fritid & samfunds tidsskrift - kultur & fritid nr 3 2018.pdf

Bilag

Fritid & Samfunds tidsskrift - kultur & fritid nr 3 2018


8. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-05-2019
 • I forbindelse med NV-Pro’s konkurs bliver grejbank flyttet til Kystlivscentret.
 • Punkt med orientering fra udvalgets medlemmer udgår som fast punkt på dagsordenen. Medlemmer, som ønsker orienteringspunkt optaget på dagsordenen til kommende møde, skal meddele dette til formandskabet senest 14 dage før kommende møde i Folkeoplysningsudvalget.