UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1. st. tv., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

05-12-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 5. december 2018
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 24.10.2018
3. Beslutningssag om fastlæggelse af møde i januar 2019
4. Godkendelse af Årsrapport 2017
5. Genbehandling af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
6. Evaluering af Strategi- og handlingsplan 2017-2018
7. Orientering om regnskab 2017 og budget 2018 og 2019 - Folkeoplysningsudvalgets område
8. Revideret tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget 2019-2021
9. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. december 2018
10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 5. december 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 5. december 2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 5. december 2018 godkendes.

 

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 24.10.2018

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 24.10.2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 24. oktober 2018 godkendes.

 

 

3. Beslutningssag om fastlæggelse af møde i januar 2019

Beslutningssag om fastlæggelse af møde i januar 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalget afholder et møde, onsdag, den 30. januar 2019 – kl. 16.30 – 19.00

 


Beskrivelse af sagen

Jf. Folkeoplysningsudvalgets vedtægter, skal der indstilles et nyt Folkeoplysningsudvalg, der skal sidde i 2019, 2020 og 2021.

Da der ikke kan nå at blive indstillet et nyt Folkeoplysningsudvalg inden udgangen af januar måned 2019, indstiller kultur- og fritidssekretariatet, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg holder et møde den 30. januar 2019, således at der kan indstilles 3 hverdagsmester til arrangement den 27. marts 2019.

4. Godkendelse af Årsrapport 2017

Godkendelse af Årsrapport 2017

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget godkender Årsrapport 2017

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalgets årsrapport udarbejdes én gang årligt og indeholder data og analyser af folkeoplysende foreninger, aftenskoler og øvrige foreninger. Den indeholder beskrivelser af deltagerantal og medlemsudvikling.

Samtidig beskriver årsrapporten de forskellige tilskudsordninger, der hører under folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget gennemgår og godkender Årsrapport 2017, hvorefter årsrapporten forelægges Udvalget for Kultur og Fritid.

Ændringer i Årsrapport 2017

Siden Årsrapport 2017 blev behandlet af Folkeoplysningsudvalget på mødet den 24. oktober 2018 er der foretaget følgende rettelser:

-         Værdiladede ord og vendinger er fjernet

-         Den manglende indberetninger af medlemmer i alderen 60+ år fra Holbæk Gymnastikforening er manuelt indregnet i alle tal-data (konsekvensrettelser foretaget)


Sagshistorik, henvisninger

Folkeoplysningsudvalget den 24. oktober 2018: Punkt 4. Godkendelse af Årsrapport 2017caseno15-59766_#4777605_v1_forslag til årsrapport 2017 for folkeoplysningsudvalget.pdf

Bilag

Forslag til Årsrapport 2017 for Folkeoplysningsudvalget


5. Genbehandling af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Genbehandling af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget godkender ændringer til Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 21. november 2018 henvist sagen til fornyet behandling i Folkeoplysningsudvalget. Det er et ønske fra Kommunalbestyrelsen, at Ældrerådet og Udsatterådet tilbydes en plads i Folkeoplysningsudvalget, og at dette tilføjes i vedtægterne.

Kultur- og Fritidssekretariatet har anmodet Ældrerådet og Udsatterådet om at behandle denne forespørgsel på deres kommende møder hhv. 12. og 11. december 2018.

Såfremt rådene accepterer tilbuddet om en plads i Folkeoplysningsudvalget, vil Kultur- og Fritidssekretariatet tilrette vedtægterne administrativt, så de afspejler dette.

Formål med udvalg og råd
Formålet med Folkeoplysningsudvalget er at repræsentere mangfoldigheden i kommunens folkeoplysende virksomhed. Udvalget sammensættes af repræsentanter for de foreninger, der får tilskud efter kapital 3 i Folkeoplysningsloven. Det vil sige de foreninger, som allerede får tilskud eller lokaler under loven og de, som i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud.

Formålet med Ældrerådet er at rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, formidle synspunkter om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende borgere over 60 år, styrke og udvikle kommunens ældrepolitik samt sikre dialog og samarbejde med Kommunalbestyrelsen.

Formålet med Udsatterådet er at varetage de overordnede og generelle interesser for udsatte borgere i kommunen. Rådet skal med høringssvar og overordnede udviklingsmål være med til at forstærke det fælles ansvar for de socialt udsatte. Rådet kan bidrage til en mere direkte løbende justering af de indsatser, der er for socialt udsatte i Holbæk Kommune.

Den videre proces
Efter behandling i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2018 samt i Ældrerådet og Udsatterådet vil forslag til nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget igen blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen på mødet den 12. december 2018 eller den 23. januar 2019.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018: Punkt 234. Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018: Punkt 112. Drøftelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalgetcaseno12-44949_#4743083_v1_nye vedtægter for folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1.1.2019 - afventer godkendelse i kommunalbes.pdf

Bilag

Forslag til nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1.1.2019


6. Evaluering af Strategi- og handlingsplan 2017-2018

Evaluering af Strategi- og handlingsplan 2017-2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. drøfter udbyttet af deres Strategi- og handlingsplan 2017-2018 både som mål- og styringsredskab
 2. drøfter hvilke anbefalinger, der kan gives til det nye folkeoplysningsudvalg med henblik på at udarbejde en ny strategi- og handlingsplan

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget gennemførte, med hjælp fra Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne, i 2016 et udviklingsforløb, der mundede ud i udarbejdelse af en Strategi- og handlingsplan 2017-2018.

Planen har gennem de seneste to år fungeret som mål- og styringsredskab for udvalgets arbejde og indsatser.

Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvilket udbytte de har fået af planen som mål- og styringsredskab i perioden. Desuden drøfter udvalget hvilke anbefalinger, der kan gives til det nye udvalg, der tiltræder i 2019.

Drøftelserne tager udgangspunkt i såvel det konkrete indhold i strategi- og handlingsplanen samt den indledende proces, der førte frem til selve planen. Ligeledes drøftes det, hvorledes udvalget har oplevet planens virke som styringsredskab.caseno13-47347_#4411428_v1_folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018.pdf
caseno13-47347_#4771943_v1_statusværktøj til indfrielse af folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018.pdf

Bilag

Folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018
Statusværktøj til indfrielse af Folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018


7. Orientering om regnskab 2017 og budget 2018 og 2019 - Folkeoplysningsudvalgets område

Orientering om regnskab 2017 og budget 2018 og 2019 - Folkeoplysningsudvalgets område

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Efterretning

 


Indstilling

Kultur – og fritidsudvalget indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalget tager regnskabet for 2017 folkeoplysningsudvalgets område til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik fremgår, at Folkeoplysningsudvalget inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder evaluering af regnskab for området.

Regnskabet for 2017 udviser et samlet underskud på 75.687 kr.

Underskuddet er primært opstået på grund af, at nettoindtægten ved den mellemkommunale refusion på aftenskoleområdet, som har været lavere end budgetteret.

I budget 2017 var der indregnet en udgift til mellemkommunal refusion på 413.000 kr. – udgiften blev på 462.831 kr.

Samtidig var der i budget 2017 indregnet en indtægt fra mellemkommunal refusion på 689.000 kr. – indtægten blev på 613.863 kr.

Den mellemkommunale refusion i 2017 udviste således et underskud på 124.968 kr.

Det endelige regnskab for folkeoplysningsudvalgets område udviste et overskud på 49.281 kr.

Det samlede underskud for området i 2017 opgøres som underskuddet på de 124.968 kr. fratrukket overskuddet på 49.281 kr., således at det samlede resultat udgør et underskud på 75.687 kr. Dette underskud modregnes ved fordelingen af budget 2019.

 caseno12-108182_#4774148_v1_aftenskoleområdet - regnskab 2017 med budgettal for 2018 og 2019.pdf
caseno12-108182_#4774152_v1_andre foreninger - regnskab 2017 med budgettal 2018 og 2019.pdf
caseno12-108182_#4774154_v1_folkeoplysningsudvalget - regnskab 2017 med budgettal 2018 og 2019.pdf

Bilag

Aftenskoleområdet - regnskab 2017 med budgettal for 2018 og 2019
Andre foreninger - regnskab 2017 med budgettal 2018 og 2019
Folkeoplysningsudvalget - regnskab 2017 med budgettal 2018 og 2019


8. Revideret tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget 2019-2021

Revideret tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget 2019-2021

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. godkender tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget 2019-2021

Beskrivelse af sagen

Forslag til nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget behandles i Kommunalbestyrelsen på deres møde 23. januar 2019. Forinden dette har Ældrerådet og Udsatterådet på deres respektive møder hhv. 12. og 11. december 2018 behandlet en forespørgsel om at få tildelt en plads i Folkeoplysningsudvalget.

Efter godkendelse af de nye vedtægter kan valghandlingen til det nye folkeoplysningsudvalg, der vælges for perioden 2019-2021, igangsættes. Kultur- og Fritidssekretariatet foreslår følgende tidsplan for valghandlingen:

-         5. december 2018: Godkendelse af revideret tidsplan

-         11. december 2018: Behandling i Udsatterådet af forespørgsel om at få plads i udvalget

-         12. december 2018: Behandling i Ældrerådet af forespørgsel om at få plads i udvalget

-         23. januar 2019: Behandling (godkendelse) i Kommunalbestyrelsen af nye vedtægter for udvalget

-         25. januar 2019: Indkaldelse til indstillingsmøde sendes til foreningerne

-         12. februar 2019: Frist for at foreslå kandidater til indstillingsmødet

-         18. februar 2019: Offentliggørelse af kandidater på kommunens hjemmeside

-         26. februar 2019: Indstillingsmøde, hvor foreningerne vælger det antal repræsentanter, der ifølge vedtægterne skal indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 • 3 indstillede medlemmer fra idrætsforeningerne
 • 2 indstillede medlemmer fra aftenskolerne
 • 1 indstillet medlem fra de uniformerede korps
 • 1 indstillet medlem fra andre folkeoplysende foreninger

-         13. marts 2019: Kommunalbestyrelsen tager stilling til de indstillede medlemmer

-         26. marts 2019: Konstituerende møde i det nye folkeoplysningsudvalg

Indstillingsmødet afholdes som ét samlet møde for alle fire foreningstyper, hvor der alene stemmes på kandidater inden for egen foreningstype.

9. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. december 2018

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. december 2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:

 

 1. Orientering fra KFU’s seneste møde – herunder Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid for 2019
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status på Havnepuljen
 4. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2018
 5. Nye godkendte foreninger
 • Holbæk Sportsby Padel Klub – godkendt 27. november 2018
 1. Ophørte foreninger
 2. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v., som er udsendt:

 

 • Fritid & Samfunds tidsskrift - kultur & fritid nr. 2 2018 – udsendt 21.11.2018

 

10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orientering

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

 


Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

 

11. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag