UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1, st. tv., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-10-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 24. oktober 2018
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 17.09.2018
3. Beslutning af ændringer af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter
4. Godkendelse af Årsrapport 2017
5. Beslutning om indgåelse af DGI Kommuneaftale
6. Drøftelse af udkast til Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2019
7. Orientering om Sundhedsprofil 2017 fra Region Sjælland
8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2018
9. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
10. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 24. oktober 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 24. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 24. oktober 2018 godkendes.

 

 

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 17.09.2018

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 17.09.2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 17. september 2018 godkendes.

 

 

3. Beslutning af ændringer af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter

Beslutning af ændringer af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalget godkender ændringer til Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget drøftede på møderne den 20. marts 2018 og 2. maj 2018 ændringer til vedtægterne. På mødet 2. maj 2018 blev det drøftet, at en endelig godkendelse forudsætter afklaring om politisk deltagelse.

Denne afklaring er nu kommet, og der udpeges 2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer (§3, stk. 2).

Efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget skal vedtægterne drøftes i Udvalget for Kultur og Fritid samt godkendes i Kommunalbestyrelsen.

 caseno12-44949_#4728972_v1_nye vedtægter fra 2019 version 8.pdf

Bilag

Nye vedtægter fra 2019 version 8


4. Godkendelse af Årsrapport 2017

Godkendelse af Årsrapport 2017

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. godkender Årsrapport 2017

 


Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalgets årsrapport udarbejdes én gang årligt og indeholder data og analyser af folkeoplysende foreninger, aftenskoler og øvrige foreninger. Den indeholder beskrivelser af deltagerantal og medlemsudvikling.

Samtidig beskriver årsrapporten de forskellige tilskudsordninger, der hører under folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget gennemgår og godkender Årsrapport 2017, hvorefter årsrapporten forelægges Udvalget for Kultur og Fritid.

 caseno15-59766_#4736481_v1_forslag til årsrapport 2017 for folkeoplysningsudvalget - version 0.5 - 22.10.2018.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Årsrapport 2017 for Folkeoplysningsudvalget


5. Beslutning om indgåelse af DGI Kommuneaftale

Beslutning om indgåelse af DGI Kommuneaftale

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. beslutter at indgå en DGI Kommuneaftale med DGI Midt- og Vestsjælland
 2. beslutter at igangsætte en proces, hvor aftalens målgrupper, indsatser og effekter defineres

 


Beskrivelse af sagen

På seneste møde i Folkeoplysningsudvalget præsenterede repræsentanter fra DGI Midt- og Vestsjælland visioner, strategi og mulige indsatser i en DGI Kommuneaftale. Efterfølgende blev mulige indsatser i en sådan aftale drøftet på mødet.

Mulige indsatser blev foreløbig defineret som:

 • Aftenskolerne
 • Udsatte børn
 • 60+ foreningspuljen
 • Bruge naturen som arena for motion
 • Fra land til vand
 • Overvægt (samarbejde med børneafdelingen på Holbæk Sygehus)
 • Benchmarkundersøgelse af borgernes fysiske aktivitetsniveau – men undersøgelsen skal kunne bruges

For at få så klart et billede af udvalgets ønsker til aftalens målgrupper, indsatser og effekter, nedsættes en arbejdsgruppe, der skal gennemføre en proces, hvor dette indhold defineres. Arbejdsgruppen bør bestå som minimum af én repræsentant fra udvalget, én repræsentant fra DGI Midt- og Vestsjælland og én repræsentant fra Kultur- og Fritidssekretariatet.

Når processen er afsluttet vil en DGI Kommuneaftale bliver fremlagt til endelig godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 


Økonomiske konsekvenser

Den økonomi, der skal indgå i en kommuneaftale, ligger som udgangspunkt inden for rammen af det allerede eksisterende budget. Umiddelbart er det eneste, der kan falde uden for denne kategori indledende/eller opfølgende brugerundersøgelser, der genererer datamaterialer til aftalen og indsatserne.

 

6. Drøftelse af udkast til Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2019

Drøftelse af udkast til Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Drøftelse

 

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter Administrationsgrundlaget for Kultur- og Fritidsområdet for 2019.

 


Beskrivelse af sagen

Administrationsgrundlaget er den konkrete udmøntning af, hvorledes ressourcer som lokaler, puljemidler med mere udmøntes. Det handler eksempelvis om principper for uddeling af puljer til foreninger og om principper for fordeling af tider i vores sportshaller. Denne regulering sker i et administrationsgrundlag.

 

Administrationsgrundlaget skal også ses og forstås i sammenhæng med den nye kultur- og fritidspolitik i Holbæk Kommune. Her betragter vi kultur som ”investeringer” i vores kerneopgaver. Kunst, kultur og idrætslivet er rodfæstet i menneskets vilkår. Det aktive, kreative liv holder os raske og giver os den læring og dannelse, der gør os til reflekterende borgere i et demokratisk samfund. Det skaber grobund for fællesskaber, der åbner sig mod nye målgrupper – som fx når teater skaber bedre trivsel i skolen, musik spreder livsmod på plejecentret eller fodbold får nye borgere til at føle sig hjemme.

 

Folkeoplysningsudvalget er høringspart vedr. Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid. Folkeoplysningsudvalgets eventuelle bemærkninger kommer efterfølgende på Udvalget Kultur og Fritids møde, hvor KFU beslutter om FOU’s eventuelle bemærkninger imødekommes.

 

En gang årligt bliver Administrationsgrundlaget revideret og godkendt politisk.

 

I udkast til Administrationsgrundlag for 2019, er der lavet nogle få tilretninger (markeret med gult), samt nogle få ord/sætninger, der helt skal fjernes (markeret med rødt).

 

Nogle af de væsentlige ændringer er

 • Side 4 - 1. Anbefaling af at indhente børneattester hvert år og opbevaring af disse – nyt afsnit.
 • Side 4 - 1. Misligeholdelse af kravene – nyt afsnit
 • Side 6 - 2. Aftenskolernes indsendelse af fuldt årsregnskab, som Holbæk Kommune har pligt til at offentliggøre
 • Side 7 - 2. Undervisning af borgere med handicap og udfyldelse af handicaperklæring – nyt afsnit.
 • Side 9 - 3. Foreninger – der er kommet mere tekst til afsnittet og tekst omkring helhedsvurdering af foreningens aktivitet og hvilke aktiviteter der ikke er folkeoplysende
 • Side 15 - 4.4. Takster for udlejning af lokaler – tilrettet
 • Side 16 - 5. Nyt afsnit om offentliggørelse af foreninger som låner udendørs faciliteter, herunder kunstgræsbaner
 • Side 23 og 24 - 6.10. Lokalområdernes Udviklingspulje – nyt punkt
 • Side 25 - 7. Regnskabsprincipper – tilretninger
 • Side 27 – 10. Arrangement for Årets Mestre og Årets Hverdagsmester – Årets Hverdagsmester er nyt

 

 caseno11-60399_#4730598_v1_forslag til administrationsgrundlag 2019 for kultur og fritid.pdf

Bilag

Forslag til Administrationsgrundlag 2019 for Kultur og fritid


7. Orientering om Sundhedsprofil 2017 fra Region Sjælland

Orientering om Sundhedsprofil 2017 fra Region Sjælland

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Kultur- Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. tager orientering om Sundhedsprofil 2017 fra Region Sjælland til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Sundhedsprofilen for 2017 viser, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Sjælland og regionens 17 kommuner.

I regionen er der godt 686.000 borgere over 16 år. I 2017 blev 2.000 af dem udtrukket tilfældigt i hver kommune og inviteret til at svare på undersøgelsen. Af de 34.000 inviterede borgere kom der svar fra 56,3 % Sundhedsprofilen bygger på disse besvarelser og således borgernes egne oplevelser af deres livssituation.

Sundhedsprofilen er opdelt på følgende temaer:

 • Helbred og trivsel
 • Højt stressniveau
 • Langvarig sygdom
 • Sociale relationer
 • Kostvaner
 • Overvægt
 • Rygning
 • Alkohol
 • Fysisk aktivitet
 • Søvn

Som bilag til sagen er vedlagt en pixiudgave af Sundhedsprofil 2017. På dette link findes den samlede rapport: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Sider/default.aspx

Holbæk Kommune planlægger at lave en opfølgende borgerpanelundersøgelse om sundhedstilstanden i kommunen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018

Tages op igen på næste møde

 caseno12-111774_#4686661_v1_053414_resj_sundhedsprofil2017_pixisamlet.pdf.pdf

Bilag

053414_RESJ_Sundhedsprofil2017_PixiSamlet.pdf


8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2018

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:

 

 1. Orientering fra KFU’s seneste møde
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018
 4. Status på Havnepuljen
 5. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2018
 6. Nye godkendte foreninger
 • Holbæk eSport – godkendt 27.09.2018
 • Team Rynkeby Holbæk – godkendt 04.10.2018 – som frivillig forening
 • Maskinstrik MVS – godkendt 05.10.2018
 1. Ophørte foreninger
 2. Orientering om projekt med Red Barnet Holbæk Lokalforening
 3. Orientering om uddannelseskurser i efteråret 2018 / foråret 2019
 4. Orientering om at Jernløsehallen bliver foreningsdrevet
 5. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v., som er udsendt –
 • Nyhedsbrev fra Folkeoplysningsudvalget – Foreningskurser 2018-2019 – udsendt 22.10.2018

 

 

 caseno12-111774_#4736566_v1_nyhedsbrev fra folkeoplysningsudvalget - foreningskurser 2018 - 2019.pdf

Bilag

Nyhedsbrev fra Folkeoplysningsudvalget - Foreningskurser 2018 - 2019


9. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orientering

 

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

 

 


Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18.l marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

 

 

10. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag