UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale/projektrum 18, Rådhuspladsen 1, 1. tv.,

STARTTIDSPUNKT

17-09-2018 17:15:00

SLUTTIDSPUNKT

17-09-2018 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 5. september 2018
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 20.06.2018
3. Drøftelse af aftale med DGI om "Bevæg dig for livet" kommuneaftale
4. Høring - Budgettet for 2019 - 2022
5. Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - HK Isefjord
6. Beslutning om tilskud til floorballstave til sundhedsprojekt med Holbæk Svømmeklub
7. Orientering om Sundhedsprofil 2017 fra Region Sjælland
8. Udviklingen i medlemstal 2015-2017 i gymnastikforeninger
9. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. september 2018
10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 5. september 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 5. september 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 5. september 2018 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 20.06.2018

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 20.06.2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 20. juni 2018 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Godkendt
 
3. Drøftelse af aftale med DGI om "Bevæg dig for livet" kommuneaftale

Drøftelse af aftale med DGI om "Bevæg dig for livet" kommuneaftale

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 1. drøfter vision og strategi for aftale med DGI om ”Bevæg dig for livet” kommuneaftale
 2. drøfter mulige indsatser i en aftale
 3. drøfter den videre proces

Beskrivelse af sagen
DGI Midt- og Vestsjælland har henvendt sig med en forespørgsel om at indgå en ”Bevæg dig for livet” kommuneaftale.
På folkeoplysningsudvalgets møde den 20. juni 2018 drøftede Folkeoplysningsudvalget henvendelsen fra DGI og udtrykte sig positive for at drøfte en sådan aftale nærmere.
På den baggrund deltager henholdsvis direktør Peter Holmen, formand Bruno L. Hansen og projektleder Else Marie Lautrup fra DGI Midt- og Vestsjælland på folkeoplysningsudvalgets møde. Her vil de præsentere - og sammen med Folkeoplysningsudvalget drøfte - visioner, strategi og mulige indsatser i en sådan kommuneaftale. Se også bilag med agenda for mødet.
Proces
Kommuneaftalen indgås mellem DGI, kommunen og Folkeoplysningsudvalget.
Det konkrete indhold i aftalen defineres i samarbejde mellem aftalens parter efter følgende model:
 • Dataindsamling
 • Overblik over eksisterende indsatser
 • Udvælgelse af målgrupper
 • Valg af handlinger
 • Eftersyn af politikker og strategier
 • Valg af indsatser
Indsatser kan fx være:
 • Børn og unge der frafalder foreningslivet
 • Socialt udsatte
 • Seniorer 60+
 • Idrætsfaciliteter
Folkeoplysningsudvalget har i forvejen eksisterende puljer, der kan bidrage til at understøtte indsatser over nogle af disse målgrupper:
 • 60+ foreningspuljen
 • Udviklingspuljen
 • Havnepuljen

Økonomiske konsekvenser
Den økonomi, der skal indgå i en kommuneaftale, ligger som udgangspunkt inden for rammen af det allerede eksisterende budget. Umiddelbart er det eneste, der kan falde uden for denne kategori indledende/eller opfølgende brugerundersøgelser, der genererer datamaterialer til aftalen og indsatserne.

Lovgrundlag – link

 

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Bruno Lundgård og Else Marie Lautrup fra DGI Midt- og Vestsjælland deltog i mødet og fortalte om Bevæg dig for livet.
 
Ad. 1 – drøftet
 
Ad. 2 – Folkeoplysningsudvalget drøftede mulige indsatser i en aftale med DGI og pegede på følgende:
 
 • Have aftenskolerne med som indsats
 • Udsatte børn
 • 60+ puljen
 • Bruge naturen som arena for motion
 • Fra land til vand
 • Overvægt – bruge afdelingen på Holbæk Sygehus
 • Benchmarkundersøgelse af borgernes fysiske aktivitetsniveau – men undersøgelsen skal kunne bruges
 
Ad. 3. – På næste møde behandles beslutningspunkt om indgåelse af ”Bevæg dig for livet – Kommuneaftale” mellem DGI og Folkeoplysningsudvalget – hvor der samtidig tages konkret beslutning om indsatser (jf. Ad. 2)
 


caseno17-24110_#4686528_v1_agenda_holbã¦k_bdfl kommunaftale_05.09.18.pdf.pdf

Bilag

Agenda_Holbæk_BDFL kommunaftale_05.09.18.pdf


4. Høring - Budgettet for 2019 - 2022

Høring - Budgettet for 2019 - 2022

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. det besluttes, om der skal udarbejdes et høringssvar til budgettet.
 

Alternativ indstilling
 

Beskrivelse af sagen
Budgettet for 2019 er sendt i høring den 5. september 2018, så borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere har mulighed for at give deres holdning om budgetforslaget til kende. Høringsperioden løber frem til den 20. september 2018 kl. 16.00.
 
På Holbæk Kommunes hjemmeside - https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2019/ - kan der læses mere om budget 2019 – 2022 og dagsordenspunktet fra kommunalbestyrelsen fra 1. behandlingen af budgettet findes også her.
 
På folkeoplysningsområdet er der pt. følgende forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på aftenskolerne:
 
KUBO 1 – Effektiviseringer – Reduktion lokaletilskud som følge af Sportsbyen, varmtvandsbassin – 300.000 kr.
KUBO 15 – Besparelser – Rammebesparelse aftenskoler – 70.000 kr.
 
 

Høring
Høringsperioden er 5. september – 20. september 2018 kl. 16.00.
 
Budgetforslaget og de tilknyttede materialer er tilgængelige på Holbæk Kommunes hjemme side på www.holbaek.dk.
 

Lovgrundlag – link
Her er link til materialet fra førstebehandling af budget 2019 – 2022:
 
https://holbaek.dk/media/22541606/bb-udvalget-for-kultur-og-fritid.pdf
https://holbaek.dk/media/22541599/eb-udvalget-for-kultur-og-fritid.pdf
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Drøftet og Folkeoplysningsudvalget gjorde opmærksomme på, at de er utilfredse med at Aftenskolerne igen skal spare.
 
Formanden – Dorte Mogensen – udarbejder et høringsforslag.
 
5. Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - HK Isefjord

Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - HK Isefjord

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges 10.000 kr. til HK Isefjord og deres projekt ”Håndbold i skolen”

Beskrivelse af sagen
HK Isefjord er en håndboldklub, der holder til i Tuse Hallen lige udenfor Holbæk. Klubben har ca. 110 aktive medlemmer. I HK Isefjord er der plads til alle og fællesskabet er det bærende element i klubben. De støtter og bakker hinanden op både på banen og udenfor banen.
Gennem projektet ”Håndbold i skolen” ønsker de at rekruttere flere børnemedlemmer til klubben. De ønsker at promovere håndbolden som en idrætsgren, hvor man kan have det sjovt, mens man er fysisk aktiv. Samtidig vil de gerne vise børnene, at de kan være en del af et fællesskab, hvor alle er vigtige.
Formålet med projekt ”Håndbold i skolen” er:
 • at eleverne oplever og vænner sig til bolden som redskab
 • at eleverne opnår viden om kaste- og gribeteknik
 • at lave håndboldaktiviteter og -lege med høj intensitet
 • at videregive glæden ved håndboldsporten til eleverne
 • at lærerne og pædagogerne bliver inspireret til at inddrage håndbold i idrætsundervisningen
 • at skabe et varigt netværk mellem skolen og den lokale håndboldklub
 • at sætte fokus på at håndbold er sjovt at spille og alle kan få en god oplevelse ved at spille håndbold
 • at styrke rekrutteringen af nye håndboldspillere til den lokale håndboldklub
 • at styrke håndboldsportens synlighed i skolen
Projektet gennemføres som to breddeforløb på hver fire undervisningsdage à 1,5 timers varighed pr. gang. Målgruppen er 6. klassetrin, og der vil i alt være plads til 360 børn på de to forløb.
Projekt ”Håndbold i skolen” købes via DGI Midt- og Vestsjælland og koster 10.000 kr. for to forløb.
Skoleprojekt i Holbæk Håndboldklub
Holbæk Håndboldklub har tidligere fået tilskud til en tilsvarende skoleindsats. De har endnu ikke gennemført deres indsats, men det vil blive gennemført i løbet af efteråret 2018.
Relation til strategi- og handlingsplan
I Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan er mål 2: ”Udvalget arbejder proaktivt og udfarende for at skabe værdi og adressere udfordringer for kommunens borgere og foreningsliv”.
Støtte af dette projekt kan bidrage til opfyldelsen af handlingen: ”Udvalget har skabt synlige resultater, der understøtter Holbæk Kommunes nye Vision og den nye Kultur- og fritidspolitik 2017-21”.
Relation til kultur- og fritidspolitikken
Projektet understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vil vi styrke samarbejde mellem forenings- og kulturlivet, dagtilbud og skoler ved fortsat at udbygge portalen ’Skolen i virkeligheden.”

Økonomiske konsekvenser
Et tilskud på 10.000 kr. til projekt ”Håndbold i skolen” kan finansieres fra Folkeoplysningudvalgets Udviklingspulje.
Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 5. september 2018 har puljen et restbudget på 19.000 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Ansøgningen godkendt
6. Beslutning om tilskud til floorballstave til sundhedsprojekt med Holbæk Svømmeklub

Beslutning om tilskud til floorballstave til sundhedsprojekt med Holbæk Svømmeklub

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget yder et tilskud på 3.600 kr. til indkøb af floorballstave til deltagere i sundhedsprojekt med Holbæk Svømmeklub

Beskrivelse af sagen
Holbæk Svømmeklub gennemfører i perioden 15. august til medio december 2018 et sundhedsprojekt for mænd +40 år med diagnoserne diabetes 2 og/eller forhøjet blodtryk. Aktiviteten er floorball. Som en del af projektet gennemføres en test af deltagerne i samarbejde med Center for Holdspil. Ud over floorball tilbydes tre forskellige arrangement for deltagerne. Et om sund kost. Desuden svømning med Pernille Blume samt cykling med Jesper Skibby.
Folkeoplysningsudvalget deltager i styregruppen for projektet v/ formand Dorte Mogensen. Styregruppen består desuden af repræsentanter fra Holbæk Kommunens Sundhedscenter, Diabetesforeningen, Kultur- og Fritidssekretariatet – og Holbæk Svømmeklub.
På et møde i styregruppen før sommerferien blev der spurgt til, om man kunne søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til køb af floorballstave til deltagerne.
Formålet med projektet er dels at forbedre sundhedstilstanden for deltagerne og dokumentere dette ved test. Desuden at introducere deltagerne for - og fastholde dem i - foreningslivet.
Visiteringen til projektet er bl.a. sket igennem Sundhedscentret og Diabetesforeningen.
Ved projektets opstart d. 15. august 2018 var 20 deltager tilmeldt projektet. Der trænes med instruktør to gange om ugen. Desuden er der indlagt en ekstra træningsdag uden instruktør (efter ønske fra deltagerne)
Hvis man gennemfører projektet er det gratis at deltage. Ellers er der en deltagerbetaling på 695 kr.
Holbæk Svømmeklub planlægger at oprette nye forløb i 2019.
Folkeoplysningsudvalget vil efterfølgende blive orienteret om projektets resultater

Økonomiske konsekvenser
Et tilskud til floorballstave på 3.600 kr. til sundhedsprojekt med Holbæk Svømmeklub kan finansieres fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.
Før mødet i Folkeoplysningsudvalget den 5. september 2018 har puljen et restbudget på 19.000 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Ansøgningen godkendt
 
7. Orientering om Sundhedsprofil 2017 fra Region Sjælland

Orientering om Sundhedsprofil 2017 fra Region Sjælland

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 1. tager orientering om Sundhedsprofil 2017 fra Region Sjælland til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Sundhedsprofilen for 2017 viser, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Sjælland og regionens 17 kommuner.
I regionen er der godt 686.000 borgere over 16 år. I 2017 blev 2.000 af dem udtrukket tilfældigt i hver kommune og inviteret til at svare på undersøgelsen. Af de 34.000 inviterede borgere kom der svar fra 56,3 % Sundhedsprofilen bygger på disse besvarelser og således borgernes egne oplevelser af deres livssituation.
Sundhedsprofilen er opdelt på følgende temaer:
 • Helbred og trivsel
 • Højt stressniveau
 • Langvarig sygdom
 • Sociale relationer
 • Kostvaner
 • Overvægt
 • Rygning
 • Alkohol
 • Fysisk aktivitet
 • Søvn
Som bilag til sagen er vedlagt en pixiudgave af Sundhedsprofil 2017. På dette link findes den samlede rapport: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Sider/default.aspx
Holbæk Kommune planlægger at lave en opfølgende borgerpanelundersøgelse om sundhedstilstanden i kommunen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Tages op igen på næste møde
 


caseno12-111774_#4686661_v1_053414_resj_sundhedsprofil2017_pixisamlet.pdf.pdf

Bilag

053414_RESJ_Sundhedsprofil2017_PixiSamlet.pdf


8. Udviklingen i medlemstal 2015-2017 i gymnastikforeninger

Udviklingen i medlemstal 2015-2017 i gymnastikforeninger

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 1. tager orienteringen til efterretning
 

Beskrivelse af sagen
På forrige møde i Folkeoplysningsudvalget blev der givet en generel orientering om medlemstallene i idrætsforeningerne i årene 2012-2017.
På baggrund af denne orientering har Folkeoplysningsudvalget bedt om en uddybende orientering om medlemstallene i gymnastikforeningerne i Holbæk Kommune, idet medlemstallene for disse foreninger viste, at de fra 2015 til 2017 var faldet fra 5.992 medlemmer til 4.795 medlemmer.
En grundig analyse af medlemstallene fra gymnastikforeningerne viser, at der ikke kun dyrkes gymnastik i disse foreninger. Derfor viser nedenstående tabel da også et mindre fald i antallet af medlemmer, der dyrker gymnastik, end de samlede medlemstal i gymnastikforeningerne.
 
Samlede medlemstal
2015
2016
2017
Udvikling
to år
(antal)
Udvikling
et år
(antal)
Bukkerup GF
175
167
137
-38
-30
Børn og Bevægelse
42
34
34
-8
0
Gislinge BK
32
42
65
+33
+ 23
Hagested GF
99
100
84
-15
-16
Holbæk Firmaidræt
16
16
0
-16
-16
Holbæk GF
1.319
1.192
882
-437
-31
Holbæk Skiklub
0
0
24
+24
+24
IF Ryttergården
9
10
10
+1
0
Jernløse GF
349
324
353
+4
+29
Jyderup GF
908
859
904
-4
+45
KGF Vipperød
312
244
179
-133
-65
Knabstrup IF
91
32
16
-81
-16
Kundby GF
190
175
91
-99
-84
Motion og trivsel, Holbæk
60
43
45
-15
+2
Motion og trivsel, Knabstrup
0
99
102
+102
+3
Orø GF
0
0
0
-
-
Skamstrup GF
321
258
250
-71
-8
St. Merløse GF
136
157
112
-24
-45
Svinninge GF
321
286
464
+143
+178
Tuse IF Gymnastik
368
444
471
+103
+27
Tuse Næs GF
148
148
131
-17
-17
Tølløse GF
236
249
297
+61
+48
Ugerløse GF
67
108
65
-2
-43
Undløse GF
57
56
10
-47
-46
Total
5.256
5.043
4.726
-530
-317
 
Medlemstallene viser store udsving i om foreningerne er gået frem eller tilbage i antal medlemmer. Det er værd at bemærke, at Holbæk Firmaidræt helt har lukket deres gymnastikafdeling, mens der i Motion og trivsel, Knabstrup er opstartet gymnastik. Samtidig har Knabstrup IF oplevet en markant tilbagegang i gymnastikmedlemmer.
Den største forening, Holbæk GF, har oplevet en stor tilbagegang i antal medlemmer. Forklaringen findes når medlemstallene for medlemmer over 60 år analyseres.
 
Medlemstal 0-12 år
2015
2016
2017
Udvikling
to år
(antal)
Udvikling
et år
(antal)
Bukkerup GF
87
78
88
+1
+10
Børn og Bevægelse
32
34
34
+2
0
Gislinge BK
34
42
65
+31
+23
Hagested GF
49
71
66
+17
-5
Holbæk Firmaidræt
0
0
0
-
-
Holbæk GF
671
641
629
-42
-12
Holbæk Skiklub
0
0
0
-
-
IF Ryttergården
0
0
0
-
-
Jernløse GF
205
190
170
-35
-20
Jyderup GF
336
367
433
+97
+66
KGF Vipperød
169
95
87
-82
-12
Knabstrup IF
66
15
16
-50
+1
Kundby GF
73
54
33
-40
-21
Motion og trivsel, Holbæk
0
0
0
-
-
Motion og trivsel, Knabstrup
0
0
0
-
-
Orø GF
0
0
0
-
-
Skamstrup GF
161
150
156
-5
+6
St. Merløse GF
77
96
63
-14
-33
Svinninge GF
205
200
255
+50
+55
Tuse IF Gymnastik
234
283
280
+46
-3
Tuse Næs GF
35
42
58
+23
+16
Tølløse GF
213
183
191
-22
+8
Ugerløse GF
43
76
39
-4
-37
Undløse GF
20
10
10
-10
0
Total
2.708
2.627
2.673
-35
+46
 
Samlet set er der ikke den store udvikling i antal medlemmer i alderen 0-12 år over de seneste to år. Et samlet fald på 35 medlemmer foreningerne er ikke alarmerende. Gislinge BK og Tuse Næs GF skiller sig positivt ud med store fremgange. Modsat oplever de i Knabstrup IF, Kundby GF, Undløse IF og KGF Vipperød forholdsvis store tilbagegange.
 
Medlemstal 60+ år
2015
2016
2017
Udvikling
to år
(antal)
Udvikling
et år
(antal)
Bukkerup GF
17
30
41
+24
+13
Børn og Bevægelse
10
0
0
-10
0
Gislinge BK
0
0
0
-
-
Hagested GF
4
4
4
0
0
Holbæk Firmaidræt
11
11
0
-11
-11
Holbæk GF
331
341
0
-331
-341
Holbæk Skiklub
0
0
0
-
-
IF Ryttergården
1
0
0
-1
-
Jernløse GF
57
45
61
+4
+16
Jyderup GF
96
81
91
-5
+10
KGF Vipperød
59
51
0
-59
-51
Knabstrup IF
5
0
0
-5
-5
Kundby GF
32
32
15
-17
-17
Motion og trivsel, Holbæk
60
43
45
-15
+2
Motion og trivsel, Knabstrup
0
99
102
+102
+3
Orø GF
0
0
0
-
-
Skamstrup GF
22
12
13
-9
+1
St. Merløse GF
19
23
5
-14
-18
Svinninge GF
43
35
93
+50
+58
Tuse IF Gymnastik
66
91
64
-2
-27
Tuse Næs GF
69
59
21
-48
-38
Tølløse GF
0
28
41
+41
+13
Ugerløse GF
10
12
11
+1
-1
Undløse GF
1
1
0
-1
-1
Total
913
998
625
-288
-373
 
Det mest iøjnefaldende er, at Holbæk GF ser ud til at gå fra 341 medlemmer i 2016 til 0 medlemmer i 2017. En grundigere analyse viser dog, at foreningen har indberettet deres 60+ medlemmer forkert, så de ikke er talt med som gymnastikmedlemmer. Analyse af andre data viser, at foreningen har 394 medlemmer i alderen 60+ år, hvilket indikerer, at de ikke har oplevet et fald i medlemmer i denne aldersgruppe.
Ellers er det værd at bemærke, at en række foreninger ser ud til at have nedlagt deres gymnastikaktiviteter for 60+’ere: Børn og Bevægelse, Holbæk Firmaidræt, IF Ryttergården, KGF Vipperød, Knabstrup IF og Undløse IF.
Modsat har de oplevet store fremgange i Bukkerup GF og Svinninge GF.
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Taget til efterretning
 
9. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. september 2018

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. september 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFU’s seneste møde
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018
 4. Status på Havnepuljen
 5. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2018
 6. Nye godkendte foreninger
 • SLÆBESKOEN 3 Skinne Klub – godkendt 4. juli 2018
 • Svinninge Disc Golf Forening – godkendt 11. juli 2018
 • Foreningen af Eritreanske Solidaritet i Danmark – godkendt 11. juli 2018
 • Yogaforeningen "Mellem himmel og jord" – godkendt 28. august 2018
 1. Ophørte foreninger
 • Det Søde Hjerte – meddelt i e-mail af 24. juni 2018, at foreningen er nedlagt på ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2018
 1. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v., som er udsendt:
 • 28.06.2018 – Orientering om, at der afholdes Frivillig Fredag 2018 – den 28. september 2018
 • Fora Magasinet – juli 2018 – er modtaget ligger til gennemsyn i Kultur og Fritid.
 • 10.08.2018 – Invitation til informationsmøde med Velux Fonden – onsdag, den 22.08.2018

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Ad. 1 – taget til efterretning
Ad. 2 – taget til efterretning
Ad. 3 – taget til efterretning
Ad. 4 – taget til efterretning
Ad. 5 – taget til efterretning
Ad. 6 – taget til efterretning
Ad. 7 – taget til efterretning
Ad. 8 – taget til efterretning
10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orientering

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Intet nyt
 
11. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-09-2018
Folkeoplysningsudvalget gjorde opmærksom på, at de er skuffet over, at der stadig ikke er kommet tilbagemelding på politisk deltagelse i Folkeoplysningsudvalget, og at der derfor ikke kan tages beslutning om nye vedtægter. Situationen gør, at Folkeoplysningsudvalget udbeder sig en ny tidsplan for valg til nyt folkeoplysningsudvalg for perioden 2019 – 2022.
 
Der er komme en anmodning fra Kirsten Andersen – formand for frivilligrådet – der ønsker at blive tilforordnet i FOU