UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1, st. tv., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

02-05-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-05-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 2. maj 2018
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 20.03.2018
3. Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i efteråret 2018
4. Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen
5. Drøftelse af ændringer af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter
6. Drøftelse af tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget
7. Orientering om evaluering af ForeningsLederAkademi
8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 2. maj 2018
9. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
10. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 2. maj 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 2. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 2. maj 2018 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Godkendt




2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 20.03.2018

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 20.03.2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 20. marts 2018 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Godkendt




3. Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i efteråret 2018

Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i efteråret 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets møderække for efteråret 2018 fastlægges.

Beskrivelse af sagen
Kultur- og fritidssekretariatet foreslår følgende datoer:
 
 
 
Udvalget for Kultur og Fritid har foreløbigt planlagt sine møder til:
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Møderækken godkendt




4. Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen

Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 3.995 kr. til Ældre Sagen Tornved Svinninge


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget støtter konkrete tiltag for ældre borgere via 60+ foreningspuljen.
 
Ældre Sagen Tornved Svinninge
Ældre Sagen har i løbet af 2017 opstartet seniorbordtennis i Jyderuphallen. De fik et tilskud på 2.100 kr. fra 60+ foreningspuljen til indkøb bat og bolde. Ved opstarten kunne de låne nogle bordtennisborde i Jyderuphallen, hvorfor de ikke samtidig søgte om tilskud til dette. Desværre har det vist sig, at bordtennisbordene i Jyderuphallen er i en meget dårlig stand. Derfor søger de nu om tilskud til at indkøbe to bordtennisborde med udstyr.
 
Der har vist sig en stor interesse for at deltage i den ugentlige seniorbordtennis i Jyderup, så der nu er 18 tilmeldte og yderligere nogle, som har vist interesse for at deltage. Seniorbordtennis har vist sig som en social og sund sport for ældre mennesker. Fire af de nuværende deltagere kan rent fysisk ikke dyrke anden form for sport end bordtennis, så det giver også denne gruppe af svagere ældre mulighed for at få motion.
 
Som ovenstående viser, er aktiviteten allerede startet, men forudsætningerne for at kunne tilbyde seniorbordtennis har ikke været som forventet. Bordtennisborde af en vis stand er en forudsætning for fortsat at kunne tilbyde seniorbordtennis til ældre i Jyderup. Ansøger håber derfor at kunne komme i betragtning ved tildeling af midler fra puljen.
 
Til formålet søger de om 3.995 kr. til indkøb af to bordtennisborde med udstyr.

Der er fortsat tale om en forholdsvis ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.


Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 3.995 kr. til ansøgerne og deres aktiviteter.
 
Beløbet finansieres af 60+ foreningspuljen, hvorfra der hidtil i 2018 ikke er bevilget noget. Der er pt. 184.145 kr. tilbage i puljen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Ansøgningen godkendt




5. Drøftelse af ændringer af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter

Drøftelse af ændringer af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag

 
 

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter ændringer til Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune.
 
 
 

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget drøftede på mødet den 20. marts 2018 sit formål og punkterne i vedtægterne.
 
På baggrund af disse drøftelser har Kultur- og fritidssekretariatet udarbejdet forslag til nye vedtægter.
 
I disse nye vedtægter er der endnu ikke taget højde for, at medlemmer ikke kan vælges direkte til udvalget, men kan indstilles til Kommunalbestyrelsen, der foretager den endelige udpegning.
 
Den videre proces.
Når Folkeoplysningsudvalget har drøftet de nye vedtægter på dette møde og evt. kommende møde, er planen, at vedtægtsforslag drøftes på dialogmødet mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Folkeoplysningsudvalget.                  

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Drøftet med enkelte rettelser, og drøftes igen på næste møde. En endelig godkendelse forudsætter afklaring om politisk deltagelse (§3, stk. 2).


caseno12-44949_#4511303_v1_vedtægter for folkeoplysningsudvalget - forslag til ændringer version 4 - 26.04.2018.pdf

Bilag

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget - forslag til ændringer version 4 - 26.04.2018


6. Drøftelse af tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget

Drøftelse af tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag

Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter tidsplanen for valg til Folkeoplysningsudvalget 2019 – 2022.

Beskrivelse af sagen
Inden udgangen af 2018, skal der foretages nyvalg til Folkeoplysningsudvalget for den kommende valgperiode 2019 – 2022. Valget skal forberedes i god tid, så foreningslivet har mulighed for at orientere sig om valget og indstille kandidater.
 
Kultur- og Fritidssekretariatet stiller forslag om, at tids- og handlingsplan for forberedelse, handlingsplanen og gennemførelse af valget til Folkeoplysningsudvalget drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Drøftet


caseno12-44949_#4510855_v1_tidsplan for valg til folkeoplysningsudvalget 2019 - 2022.pdf

Bilag

Tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget 2019 - 2022


7. Orientering om evaluering af ForeningsLederAkademi

Orientering om evaluering af ForeningsLederAkademi

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager evalueringen af ForeningsLederAkademi til efterretning


Beskrivelse af sagen
ForeningsLederAkademi blev afviklet over fire moduler i perioden september til december 2017 og havde 30 tilmeldte foreningsledere. I løbet af 1. kvartal 2018 har alle de tilmeldte deltagere haft mulighed for at deltage i en online evaluering. 11 deltagere har besvaret denne, hvilket svarer til en svarprocent på 37.
 
Generelt viser evalueringen, at deltagerne har fået en masse positive med sig fra uddannelsen. Alle besvarelser viser, at deltagerne har været overordnet tilfredse eller meget tilfredse med uddannelsen. Samtidig har over 90 % været tilfredse med kursusstederne, hvilket bekræfter, at vi vælger gode steder til vores kurser.
 
Evalueringen viser også, at underviseren har været god. Deltagerne bruger bl.a. ord som grundig, valid, givende og motiveret i deres beskrivelse af underviseren. Dette bekræftes, da evalueringen også viser, at over 90 % har været ente tilfredse eller meget tilfredse med underviseren.
 
Mens over 80 % af deltagerne mener at have fået inspiration til bedre økonomi i foreningen samt til rekruttering og fastholde af frivillige, så er det kun godt halvdelen, der har fået inspiration til rekruttering af flere medlemmer.
 
Ønsker fra deltagerne
Deltagerne har udtrykt ønske om kurser i fundraising, personregistrering i foreninger samt arbejdet med børn med særlige udfordringer i frivillige foreninger. Samtidig er der udtrykt ønske om mere gruppearbejde og flere eksempler i selve undervisningen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Taget til efterretning


caseno13-60885_#4496592_v1_notat - evaluering af foreningslederakademi 2017.pdf

Bilag

Notat - Evaluering af ForeningsLederAkademi 2017


8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 2. maj 2018

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 2. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFU’s seneste møde
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018
 4. Status for Havnepuljen
 5. Status på Danmarks Største Udendørs E-sportsevent – lørdag, den 2. juni 2018
 6. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2018
 7. Nye godkendte foreninger
· ingen
 1. Ophørte foreninger
· ingen
 1. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v., som er udsendt
· 07.03.2018 – Invitation til informationsmøde om Nordea-fondens nye kystlivspulje med 50 millioner kroner i 2018.
· 24.04.2018 – Informationsaften om EU"s nye persondataforordning - tirsdag, den 8. maj 2018 kl. 19 - 21
 1. FORA magasinet – marts 2018 – ligger til gennemsyn i Kultur og Fritid

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Ad. 1 – taget til efterretning
Ad. 2 – taget til efterretning
Ad. 3 – taget til efterretning
Ad. 4 – taget til efterretning
Ad. 5 – taget til efterretning
Ad. 6 – taget til efterretning
Ad. 7 – taget til efterretning
Ad. 8 – taget til efterretning
Ad. 9 – taget til efterretning – forvaltningen fortalte, at der p.t. er indkommet 100 tilmeldinger til informationsaften af EU’s nye persondataforordning den 8. maj 2018, hvorfor der bliver udsendt yderligere tilbud om informationsaften den 28. maj 2018
Ad. 10 – taget til efterretning


caseno12-111774_#4508618_v1_informationsaften om eu's nye persondataforordning - tirsdag, den 8. maj 2018 kl. 19 - 21.pdf
caseno12-111774_#4509706_v1_overblik over folkeoplysningsudvalgets puljer i 2018.pdf

Bilag

Informationsaften om EU's nye persondataforordning - tirsdag, den 8. maj 2018 kl. 19 - 21
Overblik over Folkeoplysningsudvalgets puljer i 2018


9. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orientering

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
Taget til efterretning




10. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2018
 
· Der blev orienteret om henvendelse fra Holbæk Cykelsport, hvor de søger om tilskud på 39.000 kr.+ moms til forundersøgelse af anlæg af henholdsvis MTB-spor og pumpetrackbane / kravlegård i Holbæk Sportsby. Udvalget bad administrationen udarbejde beslutningssag til næste møde.
 
 • Suppleanten for andre foreninger bliver inviteret med til fremtidige møder i lighed med suppleanten for Aftenskoler