UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1, st. tv., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

20-03-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-03-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag, den 20. marts 2018
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 24. januar 2018
3. Drøftelse af Folkeoplysningsudvalget formål
4. Beslutning om at afsætte midler til valg til Folkeoplysningsudvalget
5. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn
6. Orientering om Servicebesøg i foreninger
7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. marts 2018
8. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag, den 20. marts 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag, den 20. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag, den 20. marts 2018 godkendes.
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 24. januar 2018

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 24. januar 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 24. januar 2018 godkendes.
3. Drøftelse af Folkeoplysningsudvalget formål

Drøftelse af Folkeoplysningsudvalget formål

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter sit formål og punkterne i vedtægterne


Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at det nuværende Folkeoplysningsudvalgs valgperiode udløber 31. december 2018, skal der vælges et ny Folkeoplysningsudvalg for perioden 2019 – 2022.
 
I den forbindelse skal Folkeoplysningsudvalgets vedtægter også ændres, og Folkeoplysningsudvalget skal drøfte formålet med udvalgets arbejde.
 
Drøftelsen af udvalgets formål tager udgangspunkt i følgende:
 
Baseret på drøftelsen af Folkeoplysningsudvalgets formål tager udvalget stilling til, hvilke kompetencer der er nødvendige i udvalget.
 
Herefter drøftes følgende:
 
På baggrund af disse drøftelser vil Kultur- og Fritidssekretariatet udarbejde et konkret forslag til ændringer af vedtægterne. Disse ændringer drøftes på næste møde i udvalget, hvorefter de vil blive drøftet på et dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.caseno12-44949_#4465669_v1_præsentation til fou 20.3.2018 - drøftelse af formål.pdf

Bilag

Bilag 1 - Drøftelse af formål


4. Beslutning om at afsætte midler til valg til Folkeoplysningsudvalget

Beslutning om at afsætte midler til valg til Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt der skal afsættes op til 25.000 kr. til valget til Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget gennemfører dialogmøder mellem udvalget og relevante grupperinger af foreningslivet, ligesom udvalgsmedlemmer sikrer en tæt dialog med ”deres” paraplyorganisationer.
 
Inden udgangen af 2018 skal der foretages nyvalg til Folkeoplysningsudvalget for den kommende valgperiode 2019-2022. Valget skal forberedes i god tid, så foreningslivet har mulighed for at orientere sig om valget og indstille kandidater.
 
Kultur- og Fritidssekretariatet stiller forslag om, at tids- og handlingsplanen for forberedelse, markedsføring og gennemførelse af valget til Folkeoplysningsudvalget (bilag 1) drøftes.
 
Samtidig stiller Kultur- og Fritidssekretariatet forslag om, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 25.000 kr. til gennemførsel af førnævnte tids- og handlingsplan.
 
Budget
Annoncer på Facebook
2.000 kr.
Brochure om Folkeoplysningsudvalget
3.000 kr.
Videoproduktion
20.000 kr.
Total
25.000 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 25.000 kr. til gennemførsel af valget til udvalget i 2018.
 
Beløbet finansieres via Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, hvorfra der hidtil i 2018 ikke er bevilget noget. Der er pt. 62.375 kr. ud af oprindeligt 83.000 kr. tilbage i puljen, idet der er reserveret 20.625 kr. fra en tidligere, forlænget bevilling fra 2016. Ligeledes er der endnu ikke overført uforbrugte midler fra 2017.caseno12-44949_#4465265_v1_tidsplan for valg til folkeplysningsudvalget.pdf

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for valg til Folkeplysningsudvalget


5. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn

Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. beslutter at bevilge op til 50.000 kr. til Danmarks Største Udendørs E-sportevent


Beskrivelse af sagen
UngHolbæk, Sidesporet, DGI Midt- og Vestsjælland og Ungdomsringen vil i fællesskab skabe ”Danmarks Største Udendørs E-sportevent”, der skal afvikles på Filmtorvet i Holbæk lørdag 2. juni 2018.
 
Eventen er en ny og anderledes måde at skabe aktiviteter på Holbæk Havn. Samtidig er det en ny målgruppe, der forsøges at skabe et tilhørshold til havnen for.
 
Målgrupper
Arrangørerne vil finde deltagere blandt unge i alle aldersgrupper, der har esport som fritidsinteresse. Men de vil også have de unges forældre som målgruppe for at kunne informere dem om kulturen i e-sport via bl.a. et foredrag i biografen under eventen.
 
En affødt effekt af eventen er for arrangørerne, at de vil skabe kontakt til lokale foreninger, der ønsker at – eller overvejer at – implementere e-sport som en del af deres tilbud til medlemmerne.
 
Eventen
E-sport er et af de mest vækstende markeder i verden anno 2018. E-sport er vokset voldsomt i popularitet som deltager- og tilskueraktivitet siden årtusindskiftet. De største e-sportkonkurrencer fylder arenaer over hele verden. De største e-sportevents og -turneringer har målt op mod 50 millioner unikke seere.
 
Foreninger, uddannelser og klubber har også fået øjnene op for e-sportens popularitet, og i Danmark rummer vi hele 200 tilbud, hvor man kan gå til e-sport her i 2018 – hvor der i 2015 kun var 10 steder, man kunne dyrke e-sport.
 
Arrangørerne vil flytte e-sporten udenfor, fordi de vil modarbejde, at e-sport ofte associeres med en asocial teenager, som spiser for meget slik og drikker for meget cola. Denne fordom udfordres ved at flytte e-sporten udenfor og invitere til åbent fællesskab og socialt samvær omkring passionen. Arrangørerne vil skabe en festivalstemning, hvor fysiske aktiviteter kan kombineres med virtuelle. De vil afholde konkurrence i eksempelvis ”saml et keyboard”, quiz og fysiske fodboldkonkurrencer, som kvalificerer til virtuelle.
 
Målsætning
Målet med denne event er at gøre de unge opmærksom på, hvor, hvordan og med hvem de kan organisere sig i grupper. Arrangørerne håber derved, at de kan få et fysisk, såvel som virtuelt, fællesskab på tværs af alder, køn, niveau og kultur.
 
De vil invitere foreningerne i Holbæk Kommune til at implementere e-sport i deres organisation, og gør det ved at lave en fest for e-sporten i Holbæk.
 
Det søges med dette projekt, at sætte fokus på Filmtorvet som et fællesskabende forum. Der søges fra Sidesporets og UngHolbæks side, at pladsen indbyder til, at der skabes en kultur blandt borgere i Holbæk Kommune, hvor de føler sig inspireret til - og forpligtiget til at præge det samfund de er en del af. Denne event rammer lige ned i visionen for Filmtorvet. Sidesporet har i denne sammenhæng en interesse i at skabe liv på havnen og Filmtorvet, både i form af organiseret og uorganiseret aktiviteter og fællesskabende tiltag.
 
Arrangørerne ønsker, at:
 
Deltagere
Arrangørerne har et mål om 500 deltagere til eventen, hvoraf der allerede er modtaget ca. 350 tilmeldinger. Desuden har de et mål om at få 200 deltagere til et motionsløb, der afholdes sideløbende.
 
Budget
Sceneshow
 
 
Værter/Streamers
10.000 kr.
 
Konferencer
5.000 kr.
 
10 computere, leje
7.500 kr.
 
Trækplaster (fx Stegelmann, Astralis)
20.000 kr.
LAN
 
 
Switch, firewall, router
2.000 kr.
 
Borde, stole
2.000 kr.
 
Serverleje
6.000 kr.
 
40 computere, leje
30.000 kr.
Arrangører
 
 
LAN-ansvarlig
8.000 kr.
 
Turneringsansvarlig
8.000 kr.
 
Hoved-koordinator
8.000 kr.
 
Elektriker, opsætning
10.000 kr.
 
Server-admin
4.000 kr.
Materialer
 
 
Strøm
5.000 kr.
 
IT, tilslutning
10.000 kr.
 
IT, tekniker
10.000 kr.
 
Vej og park, skiltning
5.000 kr.
 
Telte, borde, stole
40.000 kr.
 
Scene
6.000 kr.
 
Lyd, lys
10.000 kr.
Total
206.500 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 50.000 kr. til Danmarks Største Udendørs E-sportevent.
 
Beløbet finansieres af Aktivitetspulje til Holbæk Havn, hvorfra der hidtil i 2018 ikke er bevilget noget. Der er derfor 200.000 kr. tilbage i puljen.

6. Orientering om Servicebesøg i foreninger

Orientering om Servicebesøg i foreninger

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. orientering om Servicebesøg i foreninger tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Folketinget vedtog i 6. december 2016 en række ændringer i Folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017. Det overordnede formål med ændringerne er, at der ikke bliver ydet kommunal støtte til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
 
Servicebesøg
Kultur- og Fritidssekretariatet iværksatte derfor med virkning fra 1. april 2017 følgende tilsynsmodel:
 
 
Den skærpede tilsynspligt jfr. Folkeoplysningsloven tager udgangspunkt i en tillidsbaseret tilgang til mødet med de udvalgte foreninger. Derfor gennemføres tilsynet som Servicebesøg hos foreningen. Idéen med et Servicebesøg er, udover at føre tilsyn i forhold til Folkeoplysningsloven, at tilbyde rådgivning og vejledning til foreningen.
 
En detaljeret arbejdsgangsbeskrivelse og en spørgeramme for Servicebesøgene er beskrevet i bilag 1 samt på kommunens hjemmeside.
 
Gennemførsel af servicebesøg
I Servicebesøget deltager som udgangspunkt formand og kasserer fra foreningen. På Servicebesøget foregår bl.a. en gennemgang af foreningens vedtægter, generalforsamling og regnskab.
 
Under Servicebesøget har Kultur- og Fritidssekretariatets medarbejdere ydet råd og vejledning om forhold, som er blevet taget op i dialogen med foreningen.
 
Efter hvert Servicebesøg er der udarbejdet en rapport, der beskriver de ting, der er drøftet og aftalt på Servicebesøget. Rapporten godkendes af foreningen inden den afsluttes.
 
Konklusion
Baseret på resultaterne af Servicebesøgene kan det konkluderes, at alle syv foreninger lever op til Folkeoplysningslovens bestemmelsers om ikke at underminere demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
 
På baggrund af runden med Servicebesøg tager administrationen initiativ til at udbyde foreningskurser i regnskab og foreningsdrift. Folkeoplysningsudvalget inddrages i arbejdet med at tilbyde sådanne foreningskurser.caseno17-40336_#4462063_v1_arbejdsgang for tilsyn med folkeoplysende foreninger.pdf

Bilag

Bilag 1 - Arbejdsgang for tilsyn med folkeoplysende foreninger


7. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. marts 2018

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFU’ seneste møde
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018
 4. Status for Havnepuljen
 5. Orientering om mødet i Knabstruphallen om Fremtidens Idrætsfaciliteter og anvendelsesprocenterne i hallerne – materialet fra mødet er udsendt i e-mail 01.03.2018
 6. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2018
 7. Nye godkendte foreninger
· Circo – godkendt 26. februar 2018
 1. Ophørte foreninger
· Ingen
 1. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v., som er udsendt
· 08.02.2018 – Invitation til Trafikofficialuddannelse, 16. og 17. marts 2018
· 09.02.2018 – Stor e-sport event i Holbæk til sommer
· 12.02.2018 – Invitation til Fremtidens foreningsliv, 7. marts 2018


caseno12-111774_#4466669_v1_fou-puljer - oversigt - puljeoversigt til fou marts 2018.pdf

Bilag

FOU-puljer - oversigt - Puljeoversigt til FOU marts 2018


8. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orientering

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.
9. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag