UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1, st. tv., 4300 Holbæ

STARTTIDSPUNKT

06-12-2017 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 6. december 2017
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 7. november 2017 godkendes
3. Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje - Holbæk-Odsherred Landbo Ungdom
4. Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - Holbæk Håndboldklub
5. Drøftelse af sundhedsmæssige fordele ved holdspil
6. Orientering om Årsrapport 2016
7. Opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet-akademiet
8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. december 2017
9. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
10. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 6. december 2017

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 6. december 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 6. december 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
 
Godkendt – og Henrik Dam blev budt velkommen, som nyt medlem
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 7. november 2017 godkendes

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 7. november 2017 godkendes

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 7. november 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
 
Godkendt
3. Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje - Holbæk-Odsherred Landbo Ungdom

Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje - Holbæk-Odsherred Landbo Ungdom

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 26.034 kr. til Holbæk-Odsherred Landbo Ungdom


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget vil kortlægge relevante initiativer, hvor udvalget kan bidrage til realisering af den nye Vision og den nye Kultur- og Fritidspolitik.
 
Holbæk-Odsherred Landbo Ungdom (HOLU) søger om støtte til indkøb af 2 stk. gasgrill, der skal benyttes ifm. deres 6-8 årlige arrangementer, hvor de har mellem 40 og 2.000 deltagere. HOLU er drevet af frivillige og er en forening for alle over 15 år, der interesserer sig for livets gang på landet. De søger om hele beløbet, alternativt et delbeløb, idet de ønsker at anvende deres andre midler på aktiviteter for medlemmerne frem for indkøb af udstyr.
 
Ansøger er af den holdning, at deres ansøgning falder under puljens indsatsområde ”Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse” og at deres arrangementer er ”aktiviteter af tværgående karakter, herunder partnerskaber om løsning af konkrete opgaver”, der kan støttes via puljen.
 
Foreningen
HOLU oplyser, at de som forening er meget aktive og kommer rundt på medlemsbesøg hos landsbrugsrelaterede virksomheder, så de unge medlemmer får et indblik i, hvad deres fagområde faktisk indeholder.
 
Organisationens struktur med lokalbestyrelser, regionsråd og en landsstyrelse giver medlemmerne en forståelse af demokrati. Hele foreningens grundlag og styring er opbygget af frivillige, der er valgt på demokratiske møder, hvor alle medlemmer har stemmeret.
 
Arrangementerne
HOLU oplyser, at deres arrangementer er præget af meget ”snak” og networking. Der drøftes ofte landbrug, fællesskab, elevpladser, lovgivning og medborgerskab.
 
De arrangerer hvert år et træktortræk med over 2.000 besøgende gæster i alle aldre. Desuden arrangerer de årligt et pløjestævne med 150-250 besøgende og har ca. hver anden uge året rundt forskellige typer af sociale arrangementer, virksomhedsbesøg, gårdbesøg og lignende. 1-2 gange om året har foreningen et politisk arrangement.
 
Det oplyses, at der til halvdelen af foreningens arrangementer grilles og at denne del af arrangementerne danner basis for førnævnte ”snak” og networking.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Ansøgers arrangementer understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab.”


Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 26.034 kr. til Holbæk-Odsherred Landbo Ungdom.
 
Beløbet finansieres af Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje, hvorfra der i 2017 er bevilget 135.625 kr. Der er pt. 42.375 kr. tilbage i puljen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
 
Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet Folkeoplysningsudvalget ikke mener, at det ansøgte er til gavn for medlemmerne


caseno13-10984_#4345678_v1_ansøgning fra holbæk-odsherred landbo ungdom.pdf

Bilag

Ansøgning fra Holbæk-Odsherred Landbo Ungdom


4. Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - Holbæk Håndboldklub

Beslutning om bevilling fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - Holbæk Håndboldklub

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 13.000 kr. til Holbæk Håndboldklub


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget vil kortlægge relevante initiativer, hvor udvalget kan bidrage til realisering af den nye Vision og den nye Kultur- og Fritidspolitik.
 
Holbæk Håndboldklub søger om støtte til at promovere håndboldsporten i Holbæk for børn og unge. Dette søges gjort via samarbejde med lokale skoler og SFO’er, åbent hus-arrangementer i Stadionhallen samt deltagelse i forskellige offentlige events.
 
Ansøger er af den holdning, at deres ansøgning falder under puljens indsatsområde ”Sundhedsfremmende indsatser” og at deres projekt er ”folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud”, der kan støttes via puljen.
 
Foreningen
Håndbold mister medlemmer på landsplan, og lokalt i Holbæk Håndboldklub har de haft en tilbagegang i medlemstallet på ungdomssiden på 20 % over de sidste tre år.
 
Bestyrelsen i foreningen ønsker at arbejde målrettet på at ændre denne tendens. De ønsker at håndbold stadig skal værende en lokalt førende idræt med både motions- og elitetilbud. Foreningen ønsker at tage et medansvar for at få børn og unge ud i foreningslivet, hvor de kan lære om dannelse og ansvar.
 
Foreningen er presset på frivillige kræfter og har valgt at lade instruktionen til de udvalgte arrangementer forestå af DGI-instruktører. Der vil dog hver gang også være en frivillige fra Holbæk Håndboldklub til stede.
 
Projektet
Holbæk Håndboldklub vil samarbejde med lokale skoler og SFO’er og tilbyde eleverne undervisning i håndbold. De vil desuden promovere håndbold for børn og unge via både egne og offentlige arrangementer og events.
 
Håndbold i skolen består af 2 undervisningsforløb på udvalgte klassetrin med DGI-uddannede instruktører og en frivillig fra Holbæk Håndboldklub. Desuden afholdes et skolestævne for udvalgte klassetrin for kommunale skoler.
 
Indsatsen vil forløbe i indeværende og kommende sæson 2018/2019.
 
Budget
Omkostninger:
Håndbold i skolen
6.000 kr.
 
Honorar til instruktører
4.500 kr.
 
 
Kørsel
500 kr.
 
 
DGI administration
1.000 kr.
 
Skolestævne
7.000 kr.
 
Honorar til instruktører
4.750 kr.
 
 
Medaljer
1.500 kr.
 
 
Kørsel
500 kr.
 
 
Forplejning
250 kr.
 
Frivillig indsats (20 timer à 125 kr.)
2.500 kr.
Total
15.500 kr.
 
Indtægter:
Holbæk Håndboldklub
0 kr.
DGI
0 kr.
Holbæk Kommune
13.000 kr.
Frivillig indsats (20 timer à 125 kr.)
2.500 kr.
Total
15.500 kr.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
Ansøgers projekt understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vil vi styrke samarbejde mellem forenings- og kulturlivet, dagtilbud og skoler ved fortsat at udbygge portalen ’Skolen i virkeligheden.’”


Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 13.000 kr. til Holbæk-Håndboldklub.
 
Beløbet finansieres af Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje, hvorfra der i 2017 er bevilget 135.625 kr. Der er pt. 42.375 kr. tilbage i puljen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
Ansøgningen imødekommes med op til 13.000 kr., og Folkeoplysningsudvalget vil gerne have en tilbagemelding om projektet


caseno13-10984_#4357545_v1_ansøgning fra holbæk håndboldklub.pdf

Bilag

Ansøgning fra Holbæk Håndboldklub


5. Drøftelse af sundhedsmæssige fordele ved holdspil

Drøftelse af sundhedsmæssige fordele ved holdspil

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan udvalget målrettet kan støtte initiativer med holdsport baseret på forskningsresultater fra Københavns Universitet


Beskrivelse af sagen
Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet har lavet flere projekter, som dokumenterer, at bold- og holdspil kan have en række positive effekter på en række livsstilssygdomme. Også for en gruppe mennesker, der normalt ikke dyrker sport - nemlig syge, folk på genoptræning og ældre mennesker rundt om på landets aktivitetscentre. Resultaterne af projekterne viser, at der er penge at spare for kommunerne, hvis de fører de gode resultater fra bevægelse- og sundhedsprojekterne videre ud i den kommunale hverdag.
 
Jens Bangsbo, der er professor og leder på centeret fastslår, at deres forskningsresultater har en gavnlig effekt for målgrupper både på det fysiske og det mentale niveau. Ikke nok med at deltagerne får en bedre fysisk formåen, så gør det sociale element ved holdspil, at deltagerne fastholdes lettere og længere.
 
I et radioindslag fra P1 Morgen 23. august 2017 fortæller Jens Bangsbo om deres forskningsprojekter. I indslaget fortæller Irma på 89 år også om hendes oplevelser med at spille floorball på et aktivitetscenter. Det har hun gjort gennem to år og har fået både en bedre fysik samt et socialt samvær med de andre deltagere.
 
Radioindslaget kan høres her (starter 06:23)
 
Center for Holdspil og Sundhed         
Gennem veldokumenteret forskning tager Center for Holdspil og Sundhed fat på den store udfordring, det er at forbedre danskernes sundhed og livskvalitet i hverdagen. De forsker i alle aldersgrupper, og i forskellige kontekster såsom skoler, arbejdspladser, foreninger, aktivitetscentre og sundhedscentre. Forskningen er fler- og tværvidenskabelig med tilgange som humanfysiologi, neurofysiologi, sociologi og psykologi.
 
Center for Holdspil og Sundhed servicerer kommuner, idrætsorganisationer og virksomheder med viden om, hvordan man med holdspil kan forbedre folkesundheden på en måde, der er socialt engagende og sjov.
 
Centrets forskning har vist, at holdspil organiseret som småspil med et begrænset antal spillere og på små baner giver lige så høj puls og lige så mange intense bevægelser. Holdspil, som organiseres på denne måde, har vist sig at kunne være en effektiv og alsidig træning for spillere i alle uanset køn, alder, social baggrund og forudgående erfaring.
 
Andre studier har skabt viden om, hvordan holdspil kan anvendes i forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk og type 2 diabetes.
 
Desuden har centrets forskning undersøgt om og hvordan forskellige typer af holdspil effektivt kan fremme motorisk læring og kognitive funktioner.
 
Fodbold Fitness
I samarbejde med Dansk Boldspil Union har Center for Holdspil og Sundhed forsket i konceptet Fodbold Fitness og dets fysiske og sociale effekter.
 
Læs mere om forskningen her
 
MotionsFloorball
I samarbejde med Floorball Danmark har Center for Holdspil og Sundhed forsket i konceptet MotionsFloorball for fysisk inaktive og for seniorer. Forskningen har haft fokus på fysisk og social deltagelse, livsstilssygdomme og forbedret fysik.
 
Forskningen rettet mod seniorer primært i aldersgruppen 65-93 år har især vist store forbedringer på deltagerenes fysiske formåen.
 
Læs mere om forskningen her
 
Anden viden og materiale
Fællesskab på tværs af generationer: Hvor kan man ellers være nybegynder? (artikel)
Fællesskab og træning for seniorer: Vi bliver ved til vi segner (artikel)
Modne nybegyndere: HåndboldFitness – er det noget med dans? (artikel)
Start nye hold for seniorer: Første pilotkursus for foreninger afholdt hos Center for Holdspil og Sundhed (artikel)
Træning for veteraner: Ældre fodboldspillere er sundere end deres jævnaldrende (video)
Aktiviteter på plejecentre: Fra spisesal til floorballbane (video)


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Udsættes til næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
Drøftet og taget til efterretning
6. Orientering om Årsrapport 2016

Orientering om Årsrapport 2016

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget gennemgår Årsrapport 2016


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets årsrapport udarbejdes én gang årligt og beskriver de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningsområdet. Endvidere er der en oversigt over de udviklingsprojekter, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til. Rapporten giver en status og analyse af udviklingen inden for forenings- og aftenskoleområdet.
 
Folkeoplysningsudvalget gennemgår Årsrapport 2016, hvorefter årsrapporten forelægges Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
 
Drøftet og taget til efterretning


caseno15-59766_#4376033_v1_forslag til årsrapport 2016 for folkeoplysningsudvalget.pdf

Bilag

Forslag til Årsrapport 2016 for Folkeoplysningsudvalget


7. Opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet-akademiet

Opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet-akademiet

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur-og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget tager den opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet-akademiet til efterretning


Beskrivelse af sagen
I første halvår 2016 deltog 24 foreningsledere fra Holbæk kommune i kompetenceudviklingsforløbet Bevæg dig for livet-akademiet.
 
Folkeoplysningsudvalget blev præsenteret for en deltagerevaluering på deres møde 7. september 2016, hvor det blev aftalt, at der skulle udarbejdes en opfølgende evaluering blandt deltagerne ét år efter udviklingsforløbet.
 
I løbet af 2. kvartal 2017 er deltagerne blev stillet følgende opfølgende spørgsmål, for at kortlægge, hvad de på sigt har fået ud af udviklingsforløbet:
 
 1. Af det du lærte på uddannelsen, hvad har du så brugt ude i din forening?
 2. Af det du lærte på uddannelsen, hvad har du ikke brugt ude i din forening?
 3. Hvad manglede der på uddannelsen, som du kunne have brugt ude i din forening?
 
Deres besvarelser fremgår af notatet tilknyttet deres dagsordenspunkt.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Udsat til næste møde

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
 
Taget til efterretning og Folkeoplysningsudvalget ønsker at følge op på forløbet af det nye Akademi


caseno15-30971_#4296194_v1_notat - opfølgende evaluering af bevæg dig for livet akademiet.pdf

Bilag

Notat - Opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet Akademiet


8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. december 2017

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. december 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFFU’s seneste møde
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018
  • Drøftelse af potentielle indsatser baseret på den aktuelle status
 4. Nye godkendte foreninger - ingen
 5. Ophørte foreninger
· Bjergtoppen har i e-mail 14.11.2017 meddelt, at foreningen er ophørt for 2 år siden
· Flygtningevennerne i Svinninge har i e-mail 07.11.17 meddelt, at de er ophørt i forbindelse med den nye skolelov
· Holbæk Gokart Klub har i e-mail 12.11.2017 meddelt, at foreningen er ophørt i 2016
· Holbæk Kyokushin har i e-mail af 09.11.17 meddelt, at de har lukket foreningen
· Holbæk Tandem- og Elektronskydeklub har i e-mail af 09.11.17 meddelt, at de har lukket foreningen
· Nordvestsjællands Racedueforening har i e-mail af 10.11.2017 meddelt, at foreningen er lukket 09.02.2017
 1. Diverse invitationer m.v., som er udsendt - ingen
 2. Ændringer til planlagte mødedatoer


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
 
Ad 1 – Jesper H. Nielsen orienterede fra KFFU’s seneste møde. Administrationsgrundlaget for 2018 er godkendt, og det blev godkendt at Folkeoplysningsudvalget fordeler Aktivitetspulje til Holbæk Havn
 
Ad 2 – Kultur og Fritid er flyttet til Rådhuspladsen 1, st. tv., sammen med Frivilligcentret. I forbindelse med flytningen indrettes desuden enkelte mødelokaler på 1. sal på Rådhuspladsen. Kommunens bygning på Anders Larsensvej kommer formentlig i udbud inden for den nærmeste fremtid
 
Ad 3 – Der ønskes at arbejde videre med følgende punkter:
· 1.1.1. – De 2.000 ekstra medlemmer fra frivillige foreninger, hvor kommer de fra
· Foreningernes PR-arbejde
· 1.3.1. – Dialogmøde med baglandet – tages op igen på næste møde
· 2.3.1. – Kultur og Fritid har en kommunikationsmedarbejder som praktikant i nærmeste fremtid, som evt. kan være med til 2.3.1
· 3.2.1. – Omkring 3.2.1. har Folkeoplysningsudvalget forsøgt et samarbejde med ældreråd og handicapråd. Folkeoplysningsudvalget ønsker at gennemgå Kultur- og Fritidspolitikken igen. Forslag om deltagelse i udarbejdelse af helhedsplan for udsatte boligområder, for at påvirke helhedsplanen, som endnu ikke er påbegyndt
 
Ad 4 – Taget til efterretning
 
Ad 5 – Taget til efterretning
 
Ad 6 – Taget til efterretning
 
Ad 7 – Det planlagte Folkeoplysningsudvalgsmøde den 13. juni 2018 flyttes til den 20. juni 2018


caseno12-111774_#4375041_v1_statusværktøj til indfrielse af folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018 - ændr.pdf
caseno12-111774_#4375040_v1_statusværktøj til indfrielse af folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018 - pr. .pdf

Bilag

Statusværktøj til indfrielse af Folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018 - Ændringslog
Statusværktøj til indfrielse af Folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018 - pr. 6.11.2017


9. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orientering

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
 
Knud Seidelin fortalte, at Holbæk Gymnastikforening har måttet aflyse årets juletræsfest på grund af for få tilmeldinger
10. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2017
 
Spørgsmål om tidspunkter for offentliggørelse af de 3 ”Hverdagsmestre”.
 
Margrethe Bjerre vil gerne overrække.
 
Indbydelsen til arrangementet ”Årets mester” efterlyses.
 
Dorte Mogensen ønsker følgende punkt med på næste møde:
 
 • DGI - projektet