UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Kultur og Fritid, Kasernevej 6, 2., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

13-09-2017 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

13-09-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 13. september 2017
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 23. august 2017
3. Orientering om ny lovgivning om implementering af denne
4. Høring - Budgettet for 2018 - 2021
5. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje - Beslutningssag - Holbæk Basketball Klub - SFO projekt
6. Etablering af lokalafdeling af Broen Danmark
7. Beslutning om fast invitation til mødedeltagelse
8. Beslutning om bevilling til valgmøde 7. november 2017
9. Drøftelse af sundhedsmæssige fordele ved holdspil
10. Beslutning om bevilling til partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland
11. Orientering om regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalgets område
12. Opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet-akademiet
13. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. september 2017
14. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
15. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 13. september 2017

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 13. september 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 13. september 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 23. august 2017

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 23. august 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 23. august 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Godkendt
3. Orientering om ny lovgivning om implementering af denne

Orientering om ny lovgivning om implementering af denne

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter arbejdsgangen for tilsyn med folkeoplysende foreninger, den nye persondataforordning samt mulighed for forsikring af frivillige.


Beskrivelse af sagen
På mødet vil juridisk specialkonsulent i Kultur- og Fritidssekretariatet, Maj Hafstrøm, orientere om de nye regler.
 
Folkeoplysningsloven
Folketinget vedtog i 6. december 2016 en række ændringer i Folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017. Det overordnede formål med ændringerne er, at der ikke bliver ydet kommunal støtte til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
 
Folkeoplysningsudvalget er tidligere blevet orienteret om de ny lovregler og implementeringen af disse i Holbæk kommune.
 
Som følge af de nye regler skal der iværksættes et systematisk tilsyn med foreningerne.
 
Som led i implementeringen af de nye regler har Kultur- og Fritidssekretariatet udarbejdet det vedhæftede forslag til arbejdsgang for tilsyn med foreningerne – de såkaldte foreningsbesøg.
 
Persondataforordningen
Til maj 2018 træder den nye Persondataforordning i kraft. Folkeoplysningsudvalget har tidligere vist interesse for at afholde kurser om persondataforordningens betydning for foreninger.
 
På mødet vil indhold og ramme for et kursus blive drøftet.
 
Forsikring af frivillige
Folketinget har vedtaget en ny lov, der gør det muligt for kommuner at forsikre de frivillige, der udfører en frivillig indsats i kommunerne.
 
Hidtil har alene frivilligt arbejde – men ikke frivillig indsats kunnet forsikres. 
 
Såfremt Holbæk Kommune ønsker at forsikre den frivillige indsats, skal kommune træffe beslutning om forsikringen skal ske ved at tegne en forsikring hos et forsikringsselskab eller gennem selvforsikring.
 
På mødet vil det blive uddybet hvilke frivillige, som lovændringen vedrører. Derudover vil Holbæk Kommunes foreløbige overvejelser blive præsenteret.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Jurist Maj Hafstrøm var forhindret i at deltage i mødet.
 
Taget til efterretning og Kultur- og fritidssekretariatet lytter til anbefalingerne fra Folkeoplysningsudvalget, omkring:
 
· aftenskoler kasserer/økonomiansvarlig
· aftenskoler generalforsamling/repræsentantskabsmøde
· egenkapital/formue
· orientering til Folkeoplysningsudvalget efter foreningsbesøgene
 
Folkeoplysningsudvalget anbefalede endvidere, at foreninger/aftenskoler bliver orienteret om de nye tiltag i forhold til systematisk tilsyn med foreninger.

Vedrørende Persondataforordningen – her tages sagen op igen på et af de nærmeste møder.


caseno16-59167_#4298238_v1_arbejdsgang for tilsyn med foreninger - foreningsbesøg.docx

Bilag

arbejdsgang for tilsyn med foreninger - foreningsbesøg


4. Høring - Budgettet for 2018 - 2021

Høring - Budgettet for 2018 - 2021

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. det besluttes, om der skal udarbejdes et høringssvar til budgettet.

Beskrivelse af sagen
Den 6. september 2017 har Økonomiudvalget førstebehandling af budgettet for 2018-2021. De materialer, som indgår ved førstebehandlingen, sendes efterfølgende i høring. Høringsperioden er fra den 7. – 21. september 2017. I den periode har råd, nævn, bestyrelser og borgere mulighed for at give deres holdning til budgetforslaget til kende.
 
Der afholdes borgermøde i Kuben på Seminariet, torsdag, den 7. september 2017.
 
På Holbæk Kommunes hjemmeside - https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2018/1-behandling-af-budget-2018-2021/ - kan der læses mere om budget 2018 – 2021 og dagsordenspunktet fra Økonomiudvalget finde også her.

Høring
Høringsperioden er 7. september – 21. september 2017.
 
Budgetforslaget og de tilknyttede materialer er tilgængelige i slutningen af uge 35 på Holbæk Kommunes hjemmeside på www.holbaek.dk i forbindelse med førstebehandlingen i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag – link
Her er link til materialet fra førstebehandling af budget 2018 – 2021:
 
https://holbaek.dk/media/22537225/kffu-bb.pdf
 
https://holbaek.dk/media/22537219/kffu.pdf

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Budgetmaterialet blev gennemgået og drøftet.
 
Dorte Mogensen udarbejder et forslag til høringssvar, som rundsendes til Folkeoplysningsudvalgets medlemmer til udtalelse forud for at et endeligt høringssvar indsendes.
 
Det betones, at Folkeoplysningsudvalget finder, at besparelser på aftenskoler og politiske puljer bør undgås.
5. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje - Beslutningssag - Holbæk Basketball Klub - SFO projekt

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje - Beslutningssag - Holbæk Basketball Klub - SFO projekt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges 29.200 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje til projektet ”Holbæk Basketball Klub – SFO Basket”


Beskrivelse af sagen
Holbæk Basketball Klub ønsker med dette projekt at flytte den organiserede idræt tættere på børnene i Holbæk Kommune ved at give børnene et bevægelsestilbud i SFO-tiden. Målgruppen er SFO børn i 1.-3. klasse, både drenge og piger.

4 SFO hold tilbydes at modtage et gratis basket-undervisningsforløb i SFO-tiden med undervisning af 2 trænere fra Stenhus Gymnasium/HFs basketballlinje. Målsætningen er at over 200 forskellige SFO børn præsenteres for muligheden for at lære at spille basket.
 
Periode: fra uge 45 2017 til påskeferien 2018.

Den samlede projektøkonomi er på 53.200 kr., hvoraf 15.000 kr. finansieres af Holbæk Basketball Klub og 9.000 kr. finansieres af BørneBasketFonden. Holbæk Basketball Klub søger Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje om støtte på 29.200 kr. (inkl. moms) til gennemførelse af projektet.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje har 2 prioriterede indsatsområder – Sundhedsfremmende indsatser og nytænkning af foreningsorganisering og innovation – der ligger fint i tråd med indholdet af denne ansøgning.

Projektet ”SFO Basket” støtter Holbæk Kommunes vision for Folkeoplysningsudvalget og øger samarbejdet mellem det frivillige foreningsarbejde og de professionelle institutioner – samt støtter visionen om at udvikle reelle partnerskaber mellem frivillige foreninger og kommune.

Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget har samarbejdet med mindst 10 aktører i foreningslivet om fx alliancer, partnerskaber, projekter mv. (mål 3).
Projekt ”SFO-Basket” understøtter kultur- og fritidspolitikken, som indeholder temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget to indsatser, som hedder:
”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab” – og ”Vi vil samarbejde med og bakke op om tiltag, der gavner og inkluderer borgere, der ikke selv banker på hos foreningerne.”


Økonomiske konsekvenser
Før behandling af denne sag har puljen et restbudget på 127.375 kr.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Folkeoplysningsudvalget syntes om projektet og har besluttet at bevilge et tilskud på 15.000 kr. til at afprøve dette.


caseno13-10984_#4299083_v1_holbæk basketball klub ansøgning til folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.pdf.pdf

Bilag

Holbæk Basketball Klub Ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.pdf


6. Etablering af lokalafdeling af Broen Danmark

Etablering af lokalafdeling af Broen Danmark

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, hvorvidt de ønsker at støtte etableringen af en lokalafdeling af Broen Danmark i Holbæk kommune


Beskrivelse af sagen
På seneste møde i Folkeoplysningsudvalget deltog Erik Haumann, der er sekretariatsleder i Broen Danmark. Han fortalte om foreningens arbejde rundt om i landet.
 
Det blev fortalt, at lokale foreninger agerer forskelligt og med udgangspunkt i de lokale frivilliges interesser og engagement. Det betyder, at man nogle steder er gode til at rejse midler til lokalforeningens formål, mens man andre steder i højere grad har fokus om at skabe relationer for de enkelte unge.
 
Fælles for opstart af alle lokalforeninger er, at der som minimum skal være 4-5 personer, som ønsker at indgå i det opstartende og koordinerende arbejde.
 
Folkeoplysningsudvalget tog præsentationen til efterretning og besluttede, at udvalgets medlemmer frem mod det kommende møde skulle afsøge mulighederne i eget bangland for at etablere en lokalafdeling af Broen Danmark.
 
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget kortlægger relevante initiativer, hvor udvalget kan bidrage til realisering af den nye Kultur- og Fritidspolitik. I denne politik er der, under temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”, en indsats, hvor dette initiativ kan bidrage: ”Vi vil samarbejde med og bakke op om tiltag, der gavner og inkluderer borgere, der ikke selv banker på hos foreningerne.”


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Folkeoplysningsudvalget finder projektet interessant. Men da der allerede findes initiativer i Holbæk Kommune der understøtter samme formål og Folkeoplysningsudvalget samtidig ikke p.t. har kunne finde frivillige, som umiddelbart ønsker at indgå i etablering af en lokalafdeling af Broen Danmark i Holbæk Kommune, foretages der ikke yderligere initiativer for indeværende.
 
Folkeoplysningsudvalget vil vende tilbage, hvis der henvender sig deltagere der ønsker at etablere en lokalafdeling.
7. Beslutning om fast invitation til mødedeltagelse

Beslutning om fast invitation til mødedeltagelse

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. træffer beslutning om fast at invitere Ebba Boier fra Svinninge Aftenskole med til møder i udvalget i resten af udvalgsperioden


Beskrivelse af sagen
Marianne Mey (LOF Holbæk) har i en e-mail dateret 14. august 2017 meddelt, at hun ønsker at udtræde af Folkeoplysningsudvalget.
 
Da Marianne Mey indtrådte i udvalget var det som suppleant for tidligere formand Svend Due Mikkelsen. Der er derfor ikke nogen suppleant for Marianne Mey.
 
Ebba Boier (Svinninge Aftenskole) er valgt som personlig suppleant for formand Dorte Mogensen og kan derfor ikke indtræde på Marianne Meys plads i udvalget.
 
Det anbefales derfor i stedet, at Folkeoplysningsudvalget beslutter fast at invitere Ebba Boier til med til møderne i udvalget i resten af udvalgsperioden. Ebba Boier er indstillet på denne løsning.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at invitere Ebba Boier med til møder i udvalget i resten af udvalgsperioden.
8. Beslutning om bevilling til valgmøde 7. november 2017

Beslutning om bevilling til valgmøde 7. november 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. træffer beslutning om, hvorvidt der skal afsættes 20.000 kr. til afholdelse af et valgmøde 7. november 2017 under temaet ”Unges ønsker til kultur- og foreningslivet”


Beskrivelse af sagen
På mødet i Folkeoplysningsudvalget 29. marts 2017 blev det besluttet at afholde et valgmøde i efteråret under temaet ”Unges ønsker til kultur- og foreningslivet”. Kultur- og fritidssekretariatet har sammen med formanden og næstformanden siden dag arbejdet på at planlægge dette valgmøde.
 
Valgmødet afholdes tirsdag 7. november 2017 kl. 19-21 på Elværket i Holbæk. Der er endnu ikke lavet en aftale med en oplægsholder, men der forhandles med en ekstern virksomhed om dette. Alle partier og lister, der opstiller til Kommunalvalget 2017 inviteres til at deltage i en paneldebat efter oplægget. Paneldebatten styres af oplægsholderen.
 
Det foreslås, at Kultur- og fritidssekretariatet sammen med formanden afslutter forhandlingerne med en oplægsholder til valgmødet og at Folkeoplysningsudvalget afsætter en økonomisk ramme på 20.000 kr. til dette.


Økonomiske konsekvenser
Beløbet finansieres via Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, hvor der aktuelt er 127.375 kr. tilbage i 2017.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at afsætte 20.000 kr. fra Idrætskonsulentens kursuspulje til valgmødet.
9. Drøftelse af sundhedsmæssige fordele ved holdspil

Drøftelse af sundhedsmæssige fordele ved holdspil

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan udvalget målrettet kan støtte initiativer med holdsport baseret på forskningsresultater fra Københavns Universitet


Beskrivelse af sagen
Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet har lavet flere projekter, som dokumenterer, at bold- og holdspil kan have en række positive effekter på en række livsstilssygdomme. Også for en gruppe mennesker, der normalt ikke dyrker sport - nemlig syge, folk på genoptræning og ældre mennesker rundt om på landets aktivitetscentre. Resultaterne af projekterne viser, at der er penge at spare for kommunerne, hvis de fører de gode resultater fra bevægelse- og sundhedsprojekterne videre ud i den kommunale hverdag.
 
Jens Bangsbo, der er professor og leder på centeret fastslår, at deres forskningsresultater har en gavnlig effekt for målgrupper både på det fysiske og det mentale niveau. Ikke nok med at deltagerne får en bedre fysisk formåen, så gør det sociale element ved holdspil, at deltagerne fastholdes lettere og længere.
 
I et radioindslag fra P1 Morgen 23. august 2017 fortæller Jens Bangsbo om deres forskningsprojekter. I indslaget fortæller Irma på 89 år også om hendes oplevelser med at spille floorball på et aktivitetscenter. Det har hun gjort gennem to år og har fået både en bedre fysik samt et socialt samvær med de andre deltagere.
 
Radioindslaget kan høres her (starter 06:23)
 
Center for Holdspil og Sundhed         
Gennem veldokumenteret forskning tager Center for Holdspil og Sundhed fat på den store udfordring, det er at forbedre danskernes sundhed og livskvalitet i hverdagen. De forsker i alle aldersgrupper, og i forskellige kontekster såsom skoler, arbejdspladser, foreninger, aktivitetscentre og sundhedscentre. Forskningen er fler- og tværvidenskabelig med tilgange som humanfysiologi, neurofysiologi, sociologi og psykologi.
 
Center for Holdspil og Sundhed servicerer kommuner, idrætsorganisationer og virksomheder med viden om, hvordan man med holdspil kan forbedre folkesundheden på en måde, der er socialt engagende og sjov.
 
Centrets forskning har vist, at holdspil organiseret som småspil med et begrænset antal spillere og på små baner giver lige så høj puls og lige så mange intense bevægelser. Holdspil, som organiseres på denne måde, har vist sig at kunne være en effektiv og alsidig træning for spillere i alle uanset køn, alder, social baggrund og forudgående erfaring.
 
Andre studier har skabt viden om, hvordan holdspil kan anvendes i forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk og type 2 diabetes.
 
Desuden har centrets forskning undersøgt om og hvordan forskellige typer af holdspil effektivt kan fremme motorisk læring og kognitive funktioner.
 
Fodbold Fitness
I samarbejde med Dansk Boldspil Union har Center for Holdspil og Sundhed forsket i konceptet Fodbold Fitness og dets fysiske og sociale effekter.
 
Læs mere om forskningen her
 
MotionsFloorball
I samarbejde med Floorball Danmark har Center for Holdspil og Sundhed forsket i konceptet MotionsFloorball for fysisk inaktive og for seniorer. Forskningen har haft fokus på fysisk og social deltagelse, livsstilssygdomme og forbedret fysik.
 
Forskningen rettet mod seniorer primært i aldersgruppen 65-93 år har især vist store forbedringer på deltagerenes fysiske formåen.
 
Læs mere om forskningen her
 
Anden viden og materiale
Fællesskab på tværs af generationer: Hvor kan man ellers være nybegynder? (artikel)
Fællesskab og træning for seniorer: Vi bliver ved til vi segner (artikel)
Modne nybegyndere: HåndboldFitness – er det noget med dans? (artikel)
Start nye hold for seniorer: Første pilotkursus for foreninger afholdt hos Center for Holdspil og Sundhed (artikel)
Træning for veteraner: Ældre fodboldspillere er sundere end deres jævnaldrende (video)
Aktiviteter på plejecentre: Fra spisesal til floorballbane (video)


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Udsættes til næste møde.
10. Beslutning om bevilling til partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland

Beslutning om bevilling til partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges 200.000 kr. til et partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland om flere aktive seniorer


Beskrivelse af sagen
Repræsentanter fra DGI Midt- og Vestsjælland og Holbæk Kommune har forhandlet om et flerårigt partnerskab i perioden 2017-2020. Partnerskabet er baseret på en lang række konkrete, fælles tiltag inden for disse områder:
 
 
Mål i aftalen
I partnerskabet er der opsat en række konkrete mål om flere aktive borgere. Disse mål skal opnås i fællesskab med det frivillige foreningsliv og omfatter bl.a.:
 
Lokal forankring
Det er et vigtigt element i partnerskabet, at aktiviteterne er forankret i det lokale, frivillige foreningsliv. Derfor er samarbejdet med og støtten fra lokale foreninger af afgørende betydning.
 
Testcenteret på Stenhus Gymnasium samt Center for Holdspil og Sundhed (Københavns Universitet) indtænkes i partnerskabet som et middel til at dokumentere de forskellige indsatser i de mange aktiviteter, der skal gennemføres.
 
Kultur- og fritidspolitikken
I kultur- og fritidspolitikken, der blev vedtaget i 2016, er der lagt vægt på, at indsatserne i politikken skal arbejde på tværs af kerneområderne i Holbæk Kommune. Denne samarbejdsaftale er et eksempel på en udmøntning af kultur- og fritidspolitikken, hvor der investeres i kultur- og fritidsaktiviteter og -tiltag på tværs af de kommunale skel.
 
Det er derfor en god mulighed for Folkeoplysningsudvalget til at bidrage til opfyldelsen af kultur- og fritidspolitikken, der er beskrevet som et specifikt mål i Strategi- og handlingsplan for 2017-2018.


Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget kan bevilge 100.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018 fra Folkeoplysningsudvalget udviklingspulje.
 
Der er aktuelt 127.375 kr. tilbage i puljen i 2017. Der er endnu ikke allokeret nogle midler til puljen i 2018, men fra starten af 2017 blev der allokeret 128.000 kr. til puljen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 200.000 kr. – 100.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018 fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.


caseno17-24110_#4296167_v1_partnerskab med dgi midt- og vestsjælland - præsentation til folkeoplysningsudvalget.pdf

Bilag

Partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland - Præsentation til Folkeoplysningsudvalget


11. Orientering om regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalgets område

Orientering om regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalgets område

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Efterretning.

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. folkeoplysningsudvalget tager regnskabet for 2016 for folkeoplysningsudvalgets område til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik omkring Folkeoplysningsudvalget står, at Folkeoplysningsudvalget inddrages i alle sammenhænge af general betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder evaluering af regnskab for området.
 
Folkeoplysningsudvalget meddelte i mødet det 7. september 2016, at der fremover kun ønskes 5 budgetår på skemaerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Udsat til næste møde


caseno12-108182_#4265376_v1_regnskab 2016 og budget 2017 for aftenskoleområdet.pdf
caseno12-108182_#4265379_v1_regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalget.pdf
caseno12-108182_#4298396_v1_regnskab 2016 - andre foreninger.pdf

Bilag

Regnskab 2016 og budget 2017 for aftenskoleområdet
Regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalget
Regnskab 2016 - andre foreninger


12. Opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet-akademiet

Opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet-akademiet

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur-og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget tager den opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet-akademiet til efterretning


Beskrivelse af sagen
I første halvår 2016 deltog 24 foreningsledere fra Holbæk kommune i kompetenceudviklingsforløbet Bevæg dig for livet-akademiet.
 
Folkeoplysningsudvalget blev præsenteret for en deltagerevaluering på deres møde 7. september 2016, hvor det blev aftalt, at der skulle udarbejdes en opfølgende evaluering blandt deltagerne ét år efter udviklingsforløbet.
 
I løbet af 2. kvartal 2017 er deltagerne blev stillet følgende opfølgende spørgsmål, for at kortlægge, hvad de på sigt har fået ud af udviklingsforløbet:
 
 1. Af det du lærte på uddannelsen, hvad har du så brugt ude i din forening?
 2. Af det du lærte på uddannelsen, hvad har du ikke brugt ude i din forening?
 3. Hvad manglede der på uddannelsen, som du kunne have brugt ude i din forening?
 
Deres besvarelser fremgår af notatet tilknyttet deres dagsordenspunkt.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Udsat til næste møde


caseno15-30971_#4296194_v1_notat - opfølgende evaluering af bevæg dig for livet akademiet.pdf

Bilag

Notat - Opfølgende evaluering af Bevæg dig for livet Akademiet


13. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. september 2017

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. september 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFFU’s seneste møde.
 2. Løbende orientering om arealoptimering.
· Notat – Brug af terapibassin i Holbæk Sportsby
· Orientering om Kasernevej 6, 3. sal
 1. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017-2018.
 2. Nye godkendte foreninger:
· ingen
 1. Ophørte foreninger:
· ingen
 1. Diverse invitationer m.v., som er udsendt:
· Invitation fra Folkeoplysningsudvalget til alle foreninger om et helt nyt udviklingsforløb for foreningsledere – udsendt 17.08.2017

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Ad 1. Brian W. Ahlquist orienterede fra KFFU´s seneste møde.
Ad 2. Taget til efterretning
Ad 3. Status uddelt og taget til efterretning
Ad 4. Taget til efterretning
Ad 5. Taget til efterretning
Ad 6. Taget til efterretning


caseno12-111774_#4296021_v1_notat, brug af terapibassin i holbæk sportsby.pdf

Bilag

Notat, brug af terapibassin i Holbæk Sportsby


14. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Margrethe Bjerre – har modtaget en invitation til fodboldseminar!
 
Dorte Mogensen – der har været afholdt et møde med ældrerådet, vedr. samarbejdsaftalen med DGI Midt- og Vestsjælland, men ældrerådet havde ikke økonomi til et samarbejde.
 
Derudover har Margrethe Bjerre, Dorte Mogensen og Jens Albagaard afholdt et møde med handicaprådet vedr. samarbejdsaftalen med DGI Midt- og Vestsjælland. Handicaprådet vender tilbage.
 
Lasse Larsen – spejderne har afholdt arrangement på Spejderstadion / Naturskolen for 120 deltagere. Det var noget af en udfordring, da kloakforholdene ikke var i orden (toiletterne og afløb i køkken virkede ikke).
 
Niels Weinreich – det er ikke fair, at dette ikke bliver lavet. Det er et dagligt problem. Problemet har været meldt til NV Pro, men der komme ikke tilbagemeldinger fra NV Pro.
 
Brian Ahlquist – konti til vedligeholdelse af bygninger er meget pressede og kun de mest akutte forhold kan udbedres. Udbedring og vedligehold af Spejderstadion står ikke øverst i denne prioritering. Dog skal der naturligvis ses på akutte problemer vedr. toiletforhold og vi vil bringer det videre.
15. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Intet