UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Dagsorden

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

11-05-2017 17:15:00

SLUTTIDSPUNKT

11-05-2017 19:15:00


PUNKTER

1. Beslutning om tilbud på produktion af film
2. Orientering om deltagelsen på Folkemødet 2017
3. Genoptaget drøftelse af projektudvalgets afsluttende anbefalinger
4. Korte orienteringer1. Beslutning om tilbud på produktion af film

Beslutning om tilbud på produktion af film

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. Udvalget tilbyder at finansierer en film for hvert af de tre lokalområder, der deltager i projektet ’Lokal udviklingskraft’ (Model 4).

Beskrivelse af sagen
På projektudvalgets møde med lokalforum i Tølløse den 31.1.17 opstod en dialog om muligheden for at lokalområderne får deres egen film. En film som de kan anvende i deres markedsføring af eget lokalområde. Formanden for Projektudvalget for Lokal Udvikling, Michael Suhr, har i den forbindelse taget kontakt til NVPRO/campus’ Videoteam og modtaget vedlagte tilbud.
 
For en pris af 8125 kr. pr. film inkl. moms, tilbyder Videoteamet af producere film for lokalområderne.
 
Tilbuddet indebærer, at Holbæk Kommune står for formidlingen af tilbuddet til lokalområderne og indkalder dem til et infomøde om tilbuddets indhold.
 
Holbæk Kommune har ikke afsat midler i sin tilflytterindsats til produktion af markedsføringsfilm for lokalområderne. NVPROs tilbud kan i den forbindelse imødekomme det behov lokalområderne måtte have. Lokalområdernes samlede efterspørgsel på præsentationsfilm kendes dog ikke. I tilknytning til et informationsmøde om tilbuddet, kan Ledelsessekretariatets kommunikationsteam tilbyde, at stå til rådighed med rådgivning og tips til markedsføringen.
 
Projektudvalget for Lokal Udvikling skal være opmærksom på, at Vækstudvalgets formand har indgået en aftale om at lave et pilot-filmprojekt med Svinninge og evt. Tølløse. Udvalget orienteres nærmere om dette på mødet.
 
Såfremt lokalområderne selv skal betale for filmen forventes det at efterspørgslen vil være begrænset, da udgiften alt andet lige vil udgøre en betydelig andel af lokalområdernes budgetter, herunder det faste kommunale tilskud.
 
Projektudvalget for Lokal Udvikling har cirka 55.000 kr. i ubrugte midler. Såfremt udvalget ønsker, at formidle tilbuddet til lokalområderne skal udvalget tage stilling til hvordan initiativet skal støttes. I nedenstående fire modeller tages der udgangspunkt i, at alle lokalområder ønsker at få produceret en film. To lokalområder, Svinninge og Tølløse, vil ikke efterspørge film da de indgår i nævnte pilotprojekt. Derfor tages afsæt i potentialet for 16 lokalområder.
 
Model 1: Selvfinansieret - Lokalområderne finansierer selv deres film
Model 2: Medfinansiering – PLU finansierer en andel af hver film
a) PLU medfinansierer 25 %:
Udgift Projektudvalget for Lokal Udvikling: 32.500 kr.
Udgift for lokalområdet: 6094 kr.
b) PLU medfinansierer 33.3 %:
Udgift PLU: 43.333 kr.
Udgift for lokalområdet: 5416 kr.
c) PLU medfinansierer 42,3 %:
Udgift PLU: 55.000 kr.
Udgift for lokalområdet: 4688 kr.
Model 3: Først til mølle-princippet
Udvalget støtter med et samlet beløb op til 55.000 kr. således at 6 lokalområder får mulighed for at få produceret en film.
 
 
Model 4: Tilbud til projektområder
Udvalget finansierer film for de 3 lokalområder der deltager i projektet ’Lokal udviklingskraft’.
Samlet udgift for Projektudvalget for Lokal Udvikling: 24.375 kr.
 
Såfremt udvalget beslutter, at støtte produktionen af filmene eller bistå med rådgivning via konsulentteamet, bør det betinges, at Holbæk Kommune kan benytte filmene i forbindelse med branding og tilflytterindsatsten, uden dog at være forpligtet dertil.


caseno16-2941_#4198321_v1_tilbud på film fra nvpro videoteam.docx

Bilag

Tilbud på film fra NVPRO Videoteam


2. Orientering om deltagelsen på Folkemødet 2017

Orientering om deltagelsen på Folkemødet 2017

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
På sit møde d. 17.1.17 godkendte Projektudvalget for Lokal Udvikling deltagerkreds og deltagelsen på Folkemødet 2017. Afsættet er et samarbejde med NVPRO og skibet Hjalm. Formålet med deltagelsen på Folkemødet 2017 er, at opsøge og udveksle viden omkring udviklingen i landdistrikterne.
 
Det foreløbige program for Holbæk Kommunes aktiviteter:
Fredag 09.00-09.45: Kaffedate fyldt med kryddere. Deltagere: UngHolbæk, Ungdomsbyrådet og PLU.
Fredag 10.30-11.30: De unges fårehyrder. Deltagere: Ungdomsbyrådet og PLU.
Fredag 11.30-12.30: Gå planken ud for demokratiet. Deltagere: Thomas Adelskov og Michael Suhr.
Lørdag 10.30-11.30: Stand: Mød en ægte ung, Deltagere: Unge og forbipasserende
Lørdag 14.30-15.30: Lokaludvikling i øjenhøjde. Deltagere: PLU, UngHolbæk og Ungebyrådet.  
 
Det samlede program for Folkemødet offentliggøres løbende på folkemoedet.dk/program. Forud for Folkemødet screener administrationen programmet og giver anbefalinger til events uden for Hjalm, som kan have særlig interesse for Projektudvalget for Lokal Udvikling. Et endeligt og mere detaljeret program med diverse praktiske oplysninger udsendes ca. 10 dage før Folkemødet. 
 
Afrejse - hjemkomst
Afrejse Holbæk:  15/6, ca. kl. 12.00
Hjemkomst Holbæk: 17/6, ca. kl. 22.00
 
Deltagere
Fra Holbæk Kommune deltager Projektudvalget for Lokal Udvikling (afbud fra Søren Harboe). Derudover samt Solvej Pedersen (Læring og Trivsel), Willy Lisby (Sundhed og Omsorg) og Ole Brockdorf (Klima og Miljø). Formålet med deres deltagelse er knyttet til deres respektive udvalgs politikområder. Derudover deltager tre repræsentanter fra lokalområderne i projekt Lokal udviklingskraft.
3. Genoptaget drøftelse af projektudvalgets afsluttende anbefalinger

Genoptaget drøftelse af projektudvalgets afsluttende anbefalinger

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
            Oplæg til anbefalinger drøftes

Beskrivelse af sagen
Projektudvalgets hovedopgave er at give anbefalinger til byrådet om fremtidens lokale udvikling. Anbefalingerne skal overgives til byrådet på temamødet d. 13. september 2017. På Projektudvalgets møde den 14.3.17 drøftede udvalget oplæg til sine overordnede anbefalinger.
 
På mødet havde udvalget følgende kommentarer vedrørende anbefalingerne:
· Anbefalingerne skal være konkrete.
· Anbefalingerne skal formidles gennem nogle tydelige overskrifter.
· Lokalområderne lever og skal bevares.
· Holbæk Kommune skal yde hjælp til selvhjælp.
· Lokalområderne skal vide, at vi vil noget med dem.
· Lokalområdernes ønske om flere byggegrunde skal indgå i anbefalingerne om bosætning.
· Det er ikke afgørende om byggegrunde udbydes af private eller kommunen.
· Fælles-skaberne skal beholdes. De er kontakten og får tingene til at ske.
· Lokal udvikling kræver menneskelige ressourcer og økonomiske midler.
· Medbestemmelsen i lokal udvikling skal styrkes.
· Man kan komme meget langt og gøre en masse i lokalområdet på eget initiativ.
· Vi skal anbefale, at man laver et forsøg med udvidet borgerbudgettering i et lokalområde.
 
På det kommende møde gives udvalget et oplæg og overblik over sine anbefalinger, som de aktuelt tager sig ud og de drøftes med afsæt i ovenstående kommentarer.  Der lægges op til, at anbefalingerne falder inden for følgende overskrifter:
 
· Lokalområderne og de små byer i kommunen skal styrkes i at sætte retning og handling bag deres ønsker for langsigtet udvikling. (Hovedanbefaling)
o Bring de lokale ressourcer i spil
o Skab løsninger sammen med lokalområderne
o Bosætning og erhverv er lokal udvikling
o Fælles-skaberne og dialogmodellen
o Stabil økonomisk støtte til lokalområderne
o Skoler og dagtilbud er lokalområdernes grundsten
 
Projektudvalgets anbefalinger skal, som nævnt, fremlægges op byrådets temamøde i september. Udvalgets endelige anbefalinger besluttes på udvalgets møde i august. 
4. Korte orienteringer

Korte orienteringer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget orienteres om:
  1. Status og aktiviteter i projektet Udviklingskraft i lokalområderne
  2. Kommende møde i indstillingsudvalget for Lokalområdernes Udviklingspulje
  3. Næste møde i udvalget, hvor den fremtidige koordination af fælles-skaberindsatsen, drøftes.