UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, Lokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

17-01-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-01-2017 19:30:00


PUNKTER

1. Orientering om udvikling af byrum ved hjælp af midlertidige tiltag
2. Temamøde om igangsætning af arbejde med bylivsstrategi
3. Projekt "Udviklingskraft i lokalområderne"
4. Folkemødet 2017
5. Beslutning om ny konstruktion for puljer for frivillighed, samarbejde og lokal udvikling
6. Status på infoskærme1. Orientering om udvikling af byrum ved hjælp af midlertidige tiltag

Orientering om udvikling af byrum ved hjælp af midlertidige tiltag

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Orienteringen om ’midlertidighed’ tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
’Midlertidighed’ handler om at udnytte tomme steder og pladser i byerne til aktiviteter, som viser stedets fremtidige potentiale for fx et nyt og mere aktivt liv i byrummet. Som metode og strategi kan ’midlertidighed’ være med til at aktivere og involvere borgerne i byudviklingen og give nye og skæve input til varige forandringer af byrummet. På projektudvalgets møde giver Louise Storgaard Hansen, planlægger i Vækst og Bæredygtighed, et oplæg om mulighederne i ’midlertidighed’ som et redskab til at skabe mere liv i byerne.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 17-01-2017
Orienteringen taget til efterretning.
2. Temamøde om igangsætning af arbejde med bylivsstrategi

Temamøde om igangsætning af arbejde med bylivsstrategi

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsespunkt

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
- det af Vækstudvalget udsendte materiale om igangsætning af arbejde med bylivsstrategi drøftes.

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget har inviteret hele byrådet til en drøftelse af udarbejdelsen af en ny bylivsstrategi. Det primære formål med strategien er at sætte rammerne for, hvordan kommunen kan medvirke til at understøtte byliv og udvikling i kommunens byer og hjælpe ildsjæle og initiativtagere til at realisere de gode projekter.
 
Projektudvalget for Lokal Udviklings overordnede formål er, at udvikle forslag og anbefalinger til, hvordan Holbæk Kommune bedst understøtter og motiverer lokalområder og lokale fællesskaber til at udnytte egne ressourcer og til at realisere egne udviklingsinitiativer. Projektudvalget kan i den forbindelse drøfte, hvordan det bedst bidrager til formålet og realiseringen af bylivsstrategien og vice versa.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 17-01-2017
Drøftet.
3. Projekt "Udviklingskraft i lokalområderne"

Projekt "Udviklingskraft i lokalområderne"

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
- Status i projektet drøftes
- At kriterier for udvælgelsen af de deltagende lokalområder drøftes

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget har besluttet, at igangsætte projektet ”Udviklingskraft i lokalområderne”. Projektudvalget udgør den politiske styregruppe. Gruppens formål er, at sikre at projektet lever op til sit overordnede formål.
 
Formålet er, at ”… skabe viden og erfaring om lokal udvikling, som bygger på systematisk kompetenceudvikling (…). Samtidig skal projektet løfte de medvirkende lokalområders muligheder og kræfter til selv at udarbejde strategiske udviklingsplaner og gennemføre realiseringen af dem. Projektet er et foregangsprojekt og erfaringerne, positive og negative, dokumenteres løbende. Ved udløbet af perioden i dec. ’17 er de medvirkende lokalområder blevet i stand til selv, at drive det videre arbejde med at skabe lokal udvikling.”
 
Der er ligeledes etableret en administrativ styregruppe, hvis opgave det er at sikre en faglig koordination og kvalitet i projektet. Den administrative styregruppe har afholdt sit første møde d. 12.1.17.
 
På mødet deltager projektleder Lone Nørgaard Larsen. Den politiske styregruppe (PLU) får en status på arbejdet i projektet, herunder en tidsplan og et oplæg til væsentlige kriterier i forbindelse med udvælgelsen af de to deltagende lokalområder samt en orientering om en mulig kobling af projektet til Realdanias kampagne om landsbyklynger.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 17-01-2017
Status og kriterier for udvælgelsen drøftet.
Fristen for deltagernes ansøgninger sættes til den 17.2.
Der afholdes ekstraordinært projektudvalgsmøde for den politiske styregruppe den 28/2.  
4. Folkemødet 2017

Folkemødet 2017

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Projektudvalget godkender tilsagnet om at støtte NVPROs initiativ om samarbejdet om Folkemødet 2017 under overskriften ’Unge og demokrati’ med 25.000 kr., og at beløbet tages fra projektudvalgets egne midler.
2. Projektudvalget godkender Holbæk Kommunes deltagerkreds.

Beskrivelse af sagen
 
Projektudvalget for Lokal Udvikling har indledt et samarbejde med Nordvestsjællands Produktionsskole med henblik på at deltage på Folkemødet 2017 sammen med 3 andre samarbejdspartnere (UngHolbæk, UngiOdsherred og Levas). Afsættet for samarbejdet er Galeasen Hjalm (et skib) der sejles til Bornholm op til Folkemødet. På skibet afholdes en række arrangementer under overskriften ’Unge og demokrati’.
 
På baggrund af en mundtlig henvendelse fra Jacob Antvorskov, overordnet projektansvarlig for samarbejdets deltagelse, til projektudvalget er der givet et mundtligt tilsagn om at støtte samarbejdet med 25.000 kr. Beløbet tages fra projektudvalgets egne midler.
 
Administrationen er, sammen med de øvrige partnere, i gang med at udvikle et nærmere program for aktiviteterne på skibet. Det næste møde i planlægningsgruppen foregår d. 17/1. Projektudvalget holdes løbende orienteret om planlægningen og det forventes, at udvalgsmedlemmerne får aktive roller i en del af arrangementerne. Praktisk arbejdes der på at skabe et uformelt møderum under skibets dæk, hvor deltagerne fra Holbæk kommune og de øvrige medarrangører kan mødes.
 
Deltagere fra Holbæk Kommune
I budget 2107 er der afsat 50.000 kr. fra byrådets konto til deltagelse på Folkemødet 2017. Det anbefales at projektudvalget prioriterer at der deltager følgende: Projektudvalget 7 pers, borgmester, direktion 3 pers., Strategi og Udvikling 3 pers.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 17-01-2017
Punkt 1. og 2. godkendt.
5. Beslutning om ny konstruktion for puljer for frivillighed, samarbejde og lokal udvikling

Beslutning om ny konstruktion for puljer for frivillighed, samarbejde og lokal udvikling

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
- Den af projektudvalget anbefalede model for en ny puljekonstruktion for frivillighed, samarbejde og lokal udvikling godkendes.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget behandlede på sit møde den 15.11.2016 drøftelsessagen om ny konstruktion for puljer for frivillighed og lokal udvikling.
 
Projektudvalget fik i den forbindelse oplyst, at kompetencen til at beslutte en ny konstruktion for puljerne ligger hos byrådet da spørgsmålet ligger uden for projektudvalgets kommissorium. Spørgsmålet om en ny konstruktion for puljerne er til dels afledt af Budget 2017. I den forbindelse blev projektudvalget givet kompetence til at udmønte konsekvenserne af den del af reduktionerne der berørte lokal udvikling. Derfor skal Projektudvalget formelt beslutte den anbefaling til ny puljekonstruktion som blev resultatet af drøftelsen d. 15.11.2017:
 
Puljer
Kr./år
Frivilligpulje – Samarbejde mellem frivillige og kommunen i fællesskab
330.000
Pulje til dialog og udvikling
70.000
Lokalområdernes Udviklingspulje
300.000
I alt
700.000
 
Puljerne fra 2018 og fremefter reduceres med yderligere 200.000 til 0,5 mio. kr. i alt pr. år.  Reduktionen fordeles, så alle puljer reduceres ud fra deres forholdsmæssige andel.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 17-01-2017
Godkendt.
6. Status på infoskærme

Status på infoskærme

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
- Orienteringen tages til efterretning
- Administrationen tager kontakt til foreningen LOIS og drøfter hvordan implementeringen kan ske inden for den tidligere afsatte økonomiske ramme.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Projektudvalget har efterspurgt en status for implementeringen af infoskærmene i lokalområderne.
 
Byrådet godkendte d. 18.2.2015 på baggrund af en indstilling fra Demokratieksperimentariet, at bevilge 200.000 kr. til opsætning af informationsskærme i alle lokalområder. Baggrunden for bevillingen var et frivilligt initiativ fra Mørkøv Lokalforum, der havde opsat i infoskærme i deres lokalområde med positive erfaringer.
 
I forbindelse med projektet blev der nedsat en lokal styregruppe, som siden blev etableret som en forening (LOIS), hvis formål det er at stå for implementeringen og driften af infoskærmprojektet.
 
Projektets økonomi
Den samlede bevilling på 200.000 kr. blev udgjort af:
  40.700 kr. Lokalområdernes Udviklingspulje i 2013
  31.800 kr. Ubrugte midler til lokaldemokrati i Holbæk by for 2014
  27.500 kr. Administrative midler
100.000 kr. Lokalområdernes Udviklingspulje 2015
 
Nuværende status
Administration har modtaget en status på implementeringen af infoskærmene hos foreningen ved Erik Andkjær.
 
I drift
Under igangsætning
Behov for ekstra support
Ønsker ikke opsætning
Jyderup
Mørkøv
Knabstrup
Kundby
Ugerløse
Svinninge
Tølløse
Regstrup
Undløse
Orø
Tuse
Holbæk
Hagested
St. Merløse
Stestrup
Tuse Næs
Vipperød
Gislinge
 
Foreningen oplyser, at projektet kører, også selvom man ikke er så langt som man kunne ønske sig. Projektet er baseret på frivillig arbejdskraft og frivillig ekspertise, som stilles til rådighed af foreningen. Implementeringskraften ligger hovedsageligt hos foreningen og foreningen foreslår, at der bevilges yderligere midler til en midlertidig deltidsansættelse for at sætte større kraft bag en fuld implementering.
 
Kommunen har ikke praksis for at aflønne ildsjælene bag de frivillige initiativer. Jf. Holbæk Kommunes frivilligstrategi, er frivilligt arbejde en ulønnet indsats. Derfor fremlægges ikke administrativt et forslag til en sådan finansiering.
 
Det er administrationens vurdering, at infoskærmene er et værdifuldt redskab til lokalområdernes information til sine borgere og at de dermed også opfylder formålet med opsætningen. Som informationskanal for Holbæk Kommune, er det Kommunikationsteamets vurdering at de er et godt supplement til kommunens øvrige informationskanaler. 
 
En række lokalområder har tilkendegivet et ønske om mere information fra Holbæk Kommune om relevante forhold i lokalområderne. Administrationen vil på den baggrund systematisere, at kerneområderne får lagt relevant information ind på kommunens felt på infoskærmene. Det vil ske ved at forbedre den eksisterende skabelon og systematisk efterspørge relevante informationer til infoskærmene.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 17-01-2017
Orienteringen tages til efterretning, med en bemærkning om at administrationen indhenter Fælles-skabernes vurdering af hvordan info-skærmene fungerer i lokalområderne.