UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.10, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

13-12-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-12-2016 18:00:00


PUNKTER

1. Drøftelse af ny model for fælles-skabernes arbejde
2. Foreningsdannelser for lokale fora
3. Eventuelt1. Drøftelse af ny model for fælles-skabernes arbejde

Drøftelse af ny model for fælles-skabernes arbejde

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
- lles-skabernes fremtidig arbejdsform drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget blev på sit forrige møde orienteret om status på en ny model for fælles-skabernes arbejde. Et led i processen med at finde en fagligt og praktisk bæredygtig model var at drøfte forventningerne til fælle-skabernes fremtidige arbejde med de lokale fora. Det skete på fællesmødet d. 6/12 mellem projektudvalget og de lokale fora.
 
Fælles-skaberne deltager på projektudvalgets møde og der afsættes tid til en dialog om den fremtidige model og deres anbefalinger til denne.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-12-2016
Udvalget drøftede hvordan den områdebaserede model, for fælles-skabenes virke kan fungere. Se bilag. Herunder en drøftelse af fælles-skabenes fokus på hhv. aktive og mindre aktive lokalområder. Udvalget anbefaler i forlængelse af lokalområdernes primære tilkendegivelser på mødet d. 6/12, en områdebaseret model med mulighed for at bruge elementer fra den emnebaserede model i det omfang det giver mening og der er ressourcer til rådighed.


caseno16-2941_#4069577_v1_område og emnemodel for fælles-skabere.pdf.pdf

Bilag

Område og emnemodel for fælles-skabere.pdf


2. Foreningsdannelser for lokale fora

Foreningsdannelser for lokale fora

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
Projektudvalget drøfter foreningsdannelser og udbyttet af fællesmødet med de lokale fora.  

Beskrivelse af sagen
Den 6/12 afholdt Projektudvalget for Lokal Udvikling og de lokale fora et fællesmøde omkring emnet foreningsdannelser.
 
På udvalgsmødet drøftes udbyttet af mødet og administrationen fremlægger et notat om lokalområdernes muligheder for at organisere sig som foreninger. Endelig drøftes det fremadrettede arbejde omkring foreningsdannelse som forudsætning for at modtage fast tilskud til sit lokale forum.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-12-2016
Udvalget fik fremlagt hjemmeside og infomaterialet der forventes anvendt, såfremt byrådet beslutter at tilskud til lokalområderne gøres afhængig af foreningsdannelse eller tilknytning af det lokale forum til en forening. Projektudvalget anbefaler en model, hvor dette krav gøres gældende. Byrådet forventes at tage beslutning d. 25. januar 2017.
3. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. indkomne punkter under ’Eventuelt’ drøftes.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalgsmedlemmernes eventuelle nye idéer til aktiviteter vedrørende lokal udvikling drøftes.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-12-2016
Ole Hansen (S) fremlagde en projektidé der kobler integration tættere til et konkret lokalområdes ressourcer, således at de nye borgere ligeledes bidrager til et styrket befolkningsgrundlag for foreningsliv, dagtilbud og skoler. Projektidéen beskrives yderligere af udvalgets medlemmer.
 
Udvalget drøftede status og udfordringer i forbindelse med implementeringen af infoskærmene. Et initiativ under Demokratieksperimentariet. Administrationen giver en status på næste møde.