UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

Svinninge Hallen

STARTTIDSPUNKT

15-08-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-08-2016 18:15:00


PUNKTER

1. Besøg af adminstrerende direktør Rasmus Bjerregaard
2. Projektoplæg
3. Oprettelse af sparringsgruppe for lokal udviklng
4. Temamøde i Byrådet
5. Deltagelse i netværk om samskabt politik
6. Eventuelt1. Besøg af adminstrerende direktør Rasmus Bjerregaard

Besøg af adminstrerende direktør Rasmus Bjerregaard

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Drøftelse

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med sin start som administrerende direktør besøger Rasmus Bjerregaard samtlige politiske udvalg. Denne gang er turen kommet til Projektudvalget for Lokal Udvikling.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-08-2016
Projektudvalgets generelle virke drøftet.
2. Projektoplæg

Projektoplæg

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at projektudvalget
 
  1. Beslutter at administrationen udarbejder et kommissorium for projektet ’Udviklingskraft i lokalområderne’. 

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at projektudvalget
 
  1. Beslutter at administrationen udarbejder en projektbeskrivelse og kommissorium for projektet ’Inspirationsseminar om lokal udvikling’. 

Beskrivelse af sagen
 
 
Projektudvalget skal med afsæt i sit kommissorium arbejde systematisk med udviklingen af den strategiske kapacitet og igangsætte initiativer, som støtter lokalt båret og langsigtet udvikling. Derfor fremlægges en projektidé og et alternativ dertil. Projektidéerne imødekommer på hver sin måde kommissoriets krav.
 
Projektudvalget skal drøfte den vedlagte projektidé og alternativet. På baggrund af denne drøftelse fremlægger administrationen et oplæg til et detaljeret kommissorium d. 13/9 2016, som vil indeholde: Formål, forandring på kort og langt sigt, leverancer, succeskriterier, evalueringsplan, projektudgifter, finansiering, interessenter, risici, organisering, kommunikation og tidsplan.
 
Projekt a
Udviklingskraft i lokalområderne
Projektet fokuserer på 2 (1-3) lokalområder, som indgår i et udviklingsforløb omkring lokale planer for langsigtet strategisk lokaludvikling. Forløbet indeholder kompetenceudvikling for de medvirkende personer fra lokalområdet. Forløbet handler bl.a. om arbejdsgange, best-practice og redskaber til lokaludvikling. Projektet er metodeudvikling og det forventes, at (de positive) erfaringer efterfølgende kan spredes til de øvrige lokalområder.
 
Projekt b, alternativ indstilling:
Inspirationsseminar om lokal udvikling (tilbud til lokalområderne om procesbistand til ’hvidbøger’)
Der afholdes et seminar for alle de lokale fora hvor de fx præsenteres for: De gode eksempler fra naboområderne, nationale tendenser, metoder og skabeloner til lokal udvikling. Desuden tilbydes alle lokalområder en generel (men afgrænset) processuel bistand til at arbejde med lokale strategiske udviklingsplaner (hvidbøger).

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-08-2016
Indstillingen godkendt.
Administrationen udarbejder kriterier for udvælgelsen af hvilke lokalområder der kan indgå i projektforløbet. Kriterier behandles på næste møde i projektudvalget.
Der afholdes også et ”Inspirationsseminar om lokal udvikling” som beskrevet, men uden et generelt tilbud til alle lokalområder om processuel bistand til at arbejde med ’hvidbøger’.


caseno16-2941_#3887241_v1_idebeskrivelse.pptx.pptx

Bilag

Idebeskrivelse.pptx


3. Oprettelse af sparringsgruppe for lokal udviklng

Oprettelse af sparringsgruppe for lokal udviklng

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at projektudvalget
 
  1. etablerer en sparringsgruppe for lokal udvikling,
  2. godkender vedlagte kommissorium som gældende for sparringsgruppens virke,
  3. på næstkommende møde, med afsæt i administrationens indstilling, beslutter sparringsgruppens sammensætning (navne).

Beskrivelse af sagen
På forrige møde drøftede projektudvalget en status på sit foreløbige arbejde. Efter planen havde udvalget givet sig selv et halvt år til at blive klogere på lokal udvikling via faglige oplæg, studieture og udviklingsmøder med lokalområderne. På møderne med lokalområderne udtrykkes i høj grad ønsker til helt lokale udviklingsbehov. Udviklingsbehov som i mindre grad vedrører projektudvalgets overordnede formål: ”... at udvikle forslag og anbefalinger til, hvordan Holbæk Kommune bedst understøtter og motiverer lokalområder og lokale fællesskaber til at udnytte egne ressourcer og til at realisere egne udviklingsinitiativer.”
 
Jævnfør forrige punkt på dagens dagsorden er tiden nu inde til at tage næste skridt; At sætte konkrete tiltag i søen.
 
For at sikre at fremadrettede forsøg og eksperimenter både imødekommer lokalområdernes behov og PLUs overordnede formål, foreslås det at oprette en sparringsgruppe for lokal udvikling. Sparringsgruppen skal kvalificere PLUs løbende idéer til lokal udvikling og samtidig bringe egne idéer ind i PLU.
 
Der er udarbejdet et udkast til kommissorium for sparringsgruppen hvori gruppens sammensætning og mødeform er beskrevet. Der lægges op til en uformel mødeform med plads til åben menings- og idéudveksling.
 
Ud over de primære formål som er nærmere beskrevet i kommissoriet, kan samarbejdet med sparringsgruppen udgøre de første spæde erfaringer omkring et mere struktureret samarbejdsforum omkring lokaludvikling. Erfaringer der kan indgå i anbefalingerne til byrådet på lige fod med PLUs øvrige erfaringer og anbefalinger.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-08-2016
Indstillingen ikke godkendt.
Projektudvalget ønsker fortsat at styrke indsatsen for at etablere et fælles forum for de lokale fora.


caseno16-2941_#3887420_v1_sparringsgruppe, kommissorium 100816.docx.docx

Bilag

Sparringsgruppe, kommissorium 100816.docx


4. Temamøde i Byrådet

Temamøde i Byrådet

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
  1. Mulige emner til oplæg til temamødet drøftes
  2. Formen og udvalgets rolle på temamødet drøftes

Beskrivelse af sagen
 
 
Projektudvalget skal inddrage byrådet mindst to gange årligt i sit arbejde. På byrådets temamøde den 6/9-2016 har PLU en time til sin rådighed. Udvalget skal drøfte hvilket udbytte det ønsker af temamødet og formen for en eventuel bredere debat om fx nedenstående spørgsmål.
 
Administrationen anbefaler at der som minimum indgår en status på PLUs foreløbig arbejde.
 
Derudover kan følgende emner og spørgsmål indgå som oplæg til en debat:
· Hvilke initiativer og projekter forventer vi at afprøve og hvilke idéer har byrådet til lokal udvikling?
· Hvordan sikres det, at vi som projektudvalg samarbejder med de øvrige politiske udvalg, som har delvist sammenfaldende ansvarsområder?

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-08-2016
Drøftet.
På temamødet gives en status omkring udvalgets foreløbige arbejde. Status gives at repræsentanter for de tre partier i projektudvalget. Der afsættes 45 minutter til den efterfølgende drøftelse med byrådet.
5. Deltagelse i netværk om samskabt politik

Deltagelse i netværk om samskabt politik

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Orientering

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk kommune er medarrangør af Netværk for samskabt politik, som faciliteres af Resonans. Netværket handler om: ”At organisere det politiske arbejde i og omkring kommunalbestyrelsen på en ny måde med henblik på at fremme samskabelse af nye politiske løsninger på de problemer, som ligger politikerne og borgerne på sinde.”
 
Deltagere i netværket er borgmestre og andre lokalpolitikere, kommunale chefer og udviklingskonsulenter. Netværksmøderne finder sted over tre dage i september, december og marts.
 
Indholdet vurderes at være relevant for hele projektudvalget og da tilmeldingsfristen er overskredet, har administrationen fortaget en forhåndstilmelding af hele udvalget.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-08-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-2941_#3887470_v1_invitation_ netværk om samskabt politik – resonans.pdf.pdf

Bilag

Invitation_ Netværk om samskabt politik – Resonans.pdf


6. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-08-2016
Udvalgsmedlemmernes idéer til kommende aktiviteter drøftet.
Fælles-skaberen for det lokalområde hvori udvalgsmødet afholdes skal fremover inviteres til at deltage i sidste del af udvalgsmødet.