UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.15, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

16-06-2016 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-06-2016 10:00:00


PUNKTER

1. Projektudvalgets økonomi
2. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020
3. Status på projektudvalgets arbejde
4. Velkomstmøder i lokalområderne1. Projektudvalgets økonomi

Projektudvalgets økonomi

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Orientering

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at projektudvalget:
  1. drøfter projektudvalgets økonomi i lyset af Budgetrevision 2.

Beskrivelse af sagen
Budgetrevision 2 påvirker projektudvalgets økonomiske ramme. På mødet gives en foreløbig status på situationen og konsekvenserne for projektudvalget drøftes.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 16-06-2016
Drøftet. For at holde budgettet til byrådets aktiviteter er det nødvendigt at skrue ned for udgifterne i forbindelse med afholdelse af kommende udviklingsmøder med de lokale fora. Administrationen vil snarest fremlægge et forslag til budget for alle udvalg. Udvalget er orienteret om konsekvenserne af den forventede beslutning om indefrysning af overførsler samt udvalgets pulje på 500.000 kr.
2. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at projektudvalget:
  1. drøfter hvad de forstår som gode fællesskaber i Holbæk Kommune.
  2. drøfter første udkast til politiske effektmål for 2017-2020 for kerneopgaven fællesskab.
  3. drøfter hvordan det politiske ansvar for kerneopgaven fællesskab kan forankres.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Den 8. oktober 2014 besluttede byrådet rammen for kommunens kerneopgaver. Her blev fællesskab defineret som én af kerneopgaverne:
 
”Fællesskaber er på en gang en kerneopgave for kommunen og en forudsætning for, at vi kan lykkes med de øvrige kerneopgaver. Fællesskaber er et ansvar for alle i Holbæk Kommune.
 
Fællesskabet skal have nok sammenhængskraft til at rumme alle, også borgere i udsatte situationer. Det er derfor vi har et socialt sikkerhedsnet og yder hjælp, støtte og omsorg.
 
Som stærk medspiller til alle borgere har kommunen et medansvar for, at alle kan indgå i forskellige fællesskaber. Det kan ske i en kommune, hvor foreninger, frivillige og aktive medborgere tager et medansvar for fællesskabet.”
 
Efterfølgende er der med Budget 2016 vedtaget politiske effektmål for hver af kerneopgaverne. De politiske effektmål viser den værdi vi som kommune vil skabe for og med borgere og virksomheder. De gør det tydeligt, hvilken forandring vi skal skabe, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Servicetjek af de politiske effektmål
Nu skal de politiske effektmål have et servicetjek frem mod, at byrådet vedtager Budget 2017. For at kunne lave dette servicetjek er der behov for at projektudvalget drøfter, hvad de forstår som gode fællesskaber i Holbæk Kommune. Hvor deltager borgerne i fællesskaber? Og hvad kendetegner disse fællesskaber?
 
Derefter kan projektudvalget drøfte det første udkast til politiske effektmål for perioden 2017-2020 (Bilag 1) ud fra følgende spørgsmål:
a) Er de politiske effektmål dækkende for kerneopgaven fællesskab?
b) Er ambitionsniveauet for de kommende fire år passende?
c) Hvad skal målet være for 2020?
 
Endelig er der også behov for en drøftelse af, hvordan det politiske ansvar for kerneopgaven fællesskab kan forankres. Er kerneopgaven fællesskab hele byrådets ansvar? Eller er der et udvalg, som skal have et særligt ansvar for kerneopgaven fællesskab?
 
Første udkast til politiske effektmål 2017-2020
Tabel 1 viser de politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab. Tabellen viser selve målformuleringen og de mål byrådet har vedtaget for 2016. Det er forslag til mål for 2020 udvalget skal drøfte.
 
Tabel 1 Politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Folkesundhed: Borgerne1 opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol
 
5,1%
6,5%
 
3,4%
4,5%
 
2) Kultur og Fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet2
a) 0-24-årige
b) 60-årige og derover
 
 
 
75,9%
24,5%
 
 
80,0%
27,0%
3) Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet
a) Alle borgere
b) Unge (22-29 år)
c) Nydanskere (indvandrere)
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)
 
[KV]3
 
73%
59%
51%
44%
 
Note 1: Borgere på 16 år og derover
Note 2: F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger
Note 3: KV: Kommunalvalg (2017)

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 16-06-2016
1-3 drøftet. Projektudvalget finder at tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet er væsentlige markører for fællesskabet. Projektudvalget anbefaler derfor, at byrådet fastsætter effektmål for kerneopgaven Fællesskab i relation til uddannelse og beskæftigelse. Desuden anbefaler udvalget, at administrationen ser på, om effektmålene for demokratisk deltagelse kan kobles tættere på borgerpanelundersøgelsen om demokrati.


caseno16-16940_#3750242_v1_bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf


3. Status på projektudvalgets arbejde

Status på projektudvalgets arbejde

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at projektudvalget:
  1. drøfter status på det første halvårs arbejde i lyset af ambitionen om at indsamle viden og inspiration om lokal udvikling,
  2. drøfter om der skal udarbejdes en mere detaljeret projektidé om styrkelse af den lokale udviklingskraft i ét eller flere lokalområder.   

Beskrivelse af sagen
I forlængelse af projektudvalgets opstartsseminar planlagde udvalget, at det første halvår primært skulle bruges på at indsamle viden og inspiration omkring lokal udvikling. Dette halvår er nu gået og det er tid til at drøfte nærmere, om den inspiration og viden der er høstet på studieturen, på temaaftenen og under udviklingsmøderne med lokalrådene giver anledning til at søsætte et mere konkret udviklingsprojekt eller lignende.
På mødet præsenteres udvalget for et overblik over sine aktiviteter, og der gives et oplæg til mulige veje for et udviklingsprojekt, som bygger videre på idéerne om at styrke den lokale udviklingskraft.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 16-06-2016
1-2 drøftet. Administrationen udarbejder en projektidé for styrkelse af den lokale udviklingskraft. Projektidéen skal tage afsæt i projektudvalgets foreløbige erfaringer og input omkring emnet.
4. Velkomstmøder i lokalområderne

Velkomstmøder i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at projektudvalget:
  1. drøfter initiativet omkring lokale velkomstmøder og muligheden for at støtte dette fremadrettet.

Beskrivelse af sagen
En række lokalområder ønsker at afholde lokale velkomstmøder som et supplement til det årlige centrale velkomstmøde hvor Holbæk Kommune er vært. Initiativet er under udvikling med støtte fra fælles-skaberne, og mødernes endelige form og omfang tilpasses af det enkelte lokalområde. Initiativet bidrager til at nye borgere føler sig vel modtaget og godt orienteret om deres nye lokalområde, og kan som sådan skabe et videre fundament for den lokale udvikling gennem nye aktive borgere. 

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 16-06-2016
Drøftet. Projektudvalget finder initiativet meget interessant og vil gerne tilbyde at deltage i velkomstmøderne, hvis lokalområderne finder det relevant. Udvalget vil tage stilling til en eventuel økonomisk støtte på baggrund af en konkret forespørgsel.


caseno16-2941_#3820577_v1_velkomstmøder nye borgere.docx.docx

Bilag

Velkomstmøder nye borgere.docx