UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

23-02-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-02-2016 20:00:00


PUNKTER

1. Evaluering af opstartsseminar
2. Plan for involvering og dialog
3. Udvalgets inspirationskilder
4. Aktivitetsoversigt
5. Næste møde1. Evaluering af opstartsseminar

Evaluering af opstartsseminar

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Det indstilles, at udbyttet af opstartsseminaret drøftes

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling afholdt d. 8. feb. opstartsseminar for sine medlemmer og administrationens tilknyttede fagfolk. Målet var at skabe et fælles afsæt for projektudvalgets arbejde de kommende to år. Vedlagte bilag illustrerer opmærksomhedspunkter og idéer fra seminaret, som kan indgå i udvalgets videre planlægning og arbejde.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 23-02-2016
Opstartsseminaret drøftet. Der var enighed om, at seminaret har skabt et relevant afsæt for projektudvalgets videre arbejde for lokal udvikling.  


caseno16-2941_#3665586_v1_opstartsseminar, opsamling.pdf.pdf

Bilag

Opstartsseminar, opsamling.pdf


2. Plan for involvering og dialog

Plan for involvering og dialog

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Det indstilles, at oplægget til tidsplan for involvering og dialog med fælles-skabere, lokalfora og byråd drøftes.

Beskrivelse af sagen
På projektudvalgets møde d. 27. feb. 2016 blev det besluttet, at alle møder afholdes i lokalområderne og at lokalfora eller andre interesserede inviteres til dialog på sidste del af møderne. Desuden ønsker udvalget hurtigst muligt at komme i dialog med fælles-skaberne, ligesom byrådet i overensstemmelse med kommissoriet, skal inddrages i udvalgets arbejde mindst to gange årligt. I nedenstående tabel gives et forslag til en tidsplan for involveringen af fælles-skabere, lokalfora og byråd.
 
23/2
29/3
26/4
24/5
16-19/6
28/6
-/8
d.d.
Fælles-skabere
Holbæk by
Orø
Tuse
FOLKEMØDE
Hagested
Gislinge
BYRÅD
30/8
27/9
25/10
29/11
-/12
24/1
28/2
Kundby
Svinninge
Jyderup
Mørkøv
Tuse
Knabstrup
Regstrup
Undløse
Ugerløse
BYRÅD
St. Merløse
Stestrup
Tølløse
Vipperød
 

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 23-02-2016
Oplæg til plan for involvering og dialog drøftet. Der var enighed om at Projektudvalget skal mødes med lokalområderne enkeltvis og at dialogmøderne planlægges til ca. hver 14. dag og at dialogmøderne hver 2. gang falder i forlængelse af de ordinære projektudvalgsmøder.
Administrationen udarbejder et oplæg til ramme for dialogmøderne med lokalområderne. Rammen drøftes med fælles-skaberne på kommende projektudvalgsmøde. En ny plan for dialogmøderækken med lokalområderne rundsendes til projektudvalget.  
3. Udvalgets inspirationskilder

Udvalgets inspirationskilder

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Det indstilles, at oplægget til projektudvalgets inspirationskilder drøftes.

Beskrivelse af sagen
Jævnfør bilaget til dagsordenens pkt. 1 planlægges det, at udvalget i sin første halvårlige periode har et særligt fokus på at indsamle erfaringer og viden på området. På mødet præsenteres udvalget for en række idéer til emner, personer mv., som vil kunne bidrage med erfaringer og viden inden for emnet lokal udvikling, ligesom udvalgets øvrige idéer hertil drøftes.  

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 23-02-2016
Oplæg til inspirationskilder drøftet. Udvalget ønsker, at der arrangeres et oplæg med Hanne W. Tanvig om lokal udvikling og vækst. Vækstudvalget inviteres til at deltage. Administrationen undersøger nærmere angående andre kommuner og regioner mhp. at studere andres erfaringer omkring lokaludvikling.


caseno16-2941_#3677087_v1_udvalgets inspirationskilder, oplæg.pdf.pdf

Bilag

Udvalgets inspirationskilder, oplæg.pdf


4. Aktivitetsoversigt

Aktivitetsoversigt

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftes

Indstilling
Det indstilles, at oplægget om aktiviteter i lokalområderne drøftes.

Beskrivelse af sagen
Fælles-skaberne spiller en aktiv rolle i Holbæk Kommunes dialogmodel og når lokalfora, frivillige, foreninger mv. skal realisere idéer og aktiviteter, hvor kommunen på den ene eller anden måde kan have en rolle. På baggrund af fælles-skabernes registreringer er der udarbejdet en oversigt over omfanget af aktiviteter i lokalområderne. Oversigten præsenteres på mødet.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 23-02-2016
Projektudvalget drøftede oplægget omkring aktiviteter i lokalområderne. Udvalget noterede sig, at vi som kommune, kan blive bedre til at kommunikere de mange succeshistorier.
5. Næste møde

Næste møde

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftes

Indstilling
Det indstilles, at punkter til næste møde og emner for dialogen med fælles-skaberne drøftes.

Beskrivelse af sagen
Næste møde i projektudvalget finder sted d. 29/3-16. Jævnfør punktet Plan for involvering og dialog afsættes en del af mødet til dialog med fælles-skaberne. På mødet vil fælles-skaberne fortælle om deres forskelligartede opgaver og roller. Udvalget skal i den forbindelse drøfte, om der er særlige emner, der skal tages op i dialogen med fælles-skaberne.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 23-02-2016
Næste møde drøftet.
På mødet med fælles-skaberne drøftes roller og rammer for deres arbejde som fælles-skabere. På næste møde drøftes også rammerne for de kommende dialogmøder med lokalområderne.