UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

27-01-2016 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-01-2016 21:30:00


PUNKTER

100. Udpegning af næstformand
101. Kommissorium
102. Udvalgets arbejdsform
103. Folkemødet
104. Fortsatte opgaver fra Demokratieksperimentariet
105. Kommende møder i udvalget100. Udpegning af næstformand

Udpegning af næstformand

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal udvikling
 
Beslutningssag

Indstilling
  1. Projektudvalget beslutter at Christina K Hansen udpeges som næstformand

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 27-01-2016
Christina K Hansen udpeget som næstformand for Projektudvalget for Lokal Udvikling

Sagsfremstilling101. Kommissorium

Kommissorium

Sagsgang og sagstype
Projektudvalg for Lokal udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Det indstilles at kommissoriet drøftes

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på sit møde d. 9.12.15 kommissoriet for Projektudvalget for Lokal Udvikling, med en bemærkning om at ”angivelsen af konkrete byer udgår”. Den tilrettede og endelige version af kommissoriet er vedlagt som bilag.
 
Der gives et kort overblik over kommissoriets indhold og temaer på mødet.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 27-01-2016
Kommissoriet drøftet

Sagsfremstilling

caseno16-2941_#3616756_v1_kommissorium_for_projektudvalget_lokal_udvikling_red..docx.docx

Bilag

Kommissorium for projektudvalget Lokal Udvikling - redigeret


102. Udvalgets arbejdsform

Udvalgets arbejdsform

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Det indstilles, at oplægget opstartsseminar drøftes

Beskrivelse af sagen
Med afsæt i kommissoriet skal udvalget planlægge og drøfte sin fremtidige arbejdsform og hvilke opgaver og projekter der skal gennemføres. Michael Suhr præsenterer rammen for et opstartsseminar, der er planlagt til d. 8.2.2016.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 27-01-2016
Udvalgets arbejdsform drøftet. Drøftelsen fortsættes på opstartsseminaret d. 8. feb. 2015.

Sagsfremstilling103. Folkemødet

Folkemødet

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Det indstilles at udvalget drøfter oplæg til Holbæk Kommunes deltagelse på Folkemødet 2016.

Beskrivelse af sagen
Strategi- og Udvikling har indledt et samarbejde med 11 andre kommuner omkring Folkemødet 2016. Camilla Wikke deltager på udvalgsmødet og præsenterer forskellige muligheder for Holbæk Kommunes deltagelse og aktiviteter på Folkemødet 2016.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 27-01-2016
Projektudvalget for Lokal Udvikling ønsker at deltage på Folkemødet 2016. Projektudvalget anbefaler, at det er op til hvert enkelt udvalg at beslutte, hvorvidt det ønsker at deltage på Folkemødet og at deltagelsen sker med afsæt i et for udvalget relevant perspektiv.

Sagsfremstilling104. Fortsatte opgaver fra Demokratieksperimentariet

Fortsatte opgaver fra Demokratieksperimentariet

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelse

Indstilling
Det indstilles, at fortsatte opgaver fra Demokratieksperimentariet drøftes.

Beskrivelse af sagen
En række af initiativerne under Demokratieksperimentariet, forventes at fortsætte under projektudvalget for Lokal Udvikling.
- Borgerbudgettering
- Understøtte dialogmodellen, Der præsenteres en aktivitetsoversigt over lokale aktiviteter.
- Fælles-skaberne, Videreudvikling af rollen.
- Opgaven, Hvordan skabes det mest udbytterige samarbejde mellem råd, nævn og kommune?

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 27-01-2016
De fortsatte opgaver fra Demokratieksperimentariet drøftet. Opgaverne tages op løbende over de kommende møder i Projektudvalget for Lokal Udvikling. På næste møde præsenteres en mere detaljeret aktivitetsoversigt for lokalområderne.

Sagsfremstilling105. Kommende møder i udvalget

Kommende møder i udvalget

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Beslutning

Indstilling
Det indstilles, at den foreløbig møderække godkendes.

Beskrivelse af sagen
Næste gang udvalget mødes forventes at være opstartsseminaret primo februar. Her drøfter udvalget bl.a. sin fremtidige mødeform og involvering af interessenter. Derudover er udvalgets møder foreløbig planlagt til at finde sted den sidste tirsdag i hver måned.
 
Udvalget drøfter hvilke punkter, der skal på dagsordenen til næste møde i udvalget d. 23.2.2016.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 27-01-2016
Kommende møder i udvalget drøftet. Projektudvalget ønsker, at alle møder afholdes i lokalområderne og at lokalfora eller andre interesserede inviteres til at deltage på sidste del af møderne. Projektudvalgsmøderne sættes til at starte kl. 16, lokalfora mv. inviteres til at deltage fra kl. 19.

Sagsfremstilling