UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

18-12-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-12-2013 22:00:00


PUNKTER

210. Godkendelse af dagsorden til møde den 18. december 2012
211. Godkendelse af personalepolitik
212. Godkendelse af rygepolitik
213. Godkendelse af kommissorium for Demokratieksperimentarium - andenbehandling
214. Godkendelse af kommissorium til evaluering af rengøringsudbuddet
215. Endelig vedtagelse af Holbæk Kommuneplan 2013-25
216. Planprioritering for 2014
217. Klimatilpasningsplan. Kommuneplantillæg nr. 2
218. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening
219. Lokalplanforslag 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd
220. Beredskabsplan for Holbæk Kommune
221. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2019
222. Revision af Administrationsgrundlag for Spildevandsplanen
223. Godkendelse af at BDO kommunernes revision antages til revision for Holbæk kommune
224. Beslutning om Lokalområdernes Udviklingspulje 2014
225. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2012-13
226. Evaluering af budgetprocessen 2014-2017
227. Beslutning om ressourceprioritering i forbindelse med løsning på af opgaver på spildevandsområdet.
228. Midlertidig suspendering af vente- og oprykningslisten for Vestsjællands Almene Boligselskabs boliger i Jyderup
229. Godkendelse af vederlagsfri udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner
230. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning
231. Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
232. Evaluering af eksisterende regler for overførsel af uforbrugte beløb/merforbrug til næste år
233. Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi på Ældreområdet
234. Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse
235. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S 2014 til godkendelse
236. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium fra budget 2014
237. Takst 2014 for børnespecialområdet
238. Socialtilsyn Øst, budget 2014
239. Godkendelse af skema B - Helhedsplan for Præstemarken i Jyderup
240. Godkendelse af skema B - Helhedsplan for Østergade, Tølløse
241. Klage over afgørelse vedrørende alkoholbevilling til MCHLO ApS - Lukket punkt
242. Tåstruphøj - salg af jord - Lukket punkt210. Godkendelse af dagsorden til møde den 18. december 2012

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig erklærede sig inhabil i sag nr. 215.
 

Referat
Sagsfremstilling211. Godkendelse af personalepolitik

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. personalepolitikken for Holbæk Kommune godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formål

 

Byrådet har ved igangsætningen af arbejdet med at tilvejebringe en ny personalepolitik lagt vægt på, at personalepolitikken kan:

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Arbejdet med at udvikle personalepolitikken er nu færdiggjort og der foreligger et udkast til en helt ny personalepolitik, der tager afsæt i de målsætninger, som byrådet har opstillet. Personalepolitikken er blevet til i samarbejde med repræsentanter for Hovedudvalget, MED-organisationen samt ledere og medarbejdere i løbet af 2013. Den tager bl.a. afsæt i arbejdet med social kapital og som en del af dette i projekterne "Fra fravær til fremmøde" og ”Holbæk Kommune – vores arbejdsplads".

 

Den værdibaserede personalepolitik kan være en understøttelse af fremtidige omstillinger i organisationen og skal derfor betragtes som et oplæg til en vigtig dialog på arbejdspladserne mellem ledere, medarbejdere og i MED-udvalg. Desuden skal den udgøre grundlaget for en nødvendig revision af kommunens delpolitikker (arbejdsmiljø-, stress-, afskedigelses-, fraværspolitik mv.) i løbet af 2014.

 

Det forslag, der nu forelægges, har stor opbakning i MED-organisationen og i Hovedudvalget.

 

Efter behandlingen i Økonomiudvalget skal personalepolitikken endeligt godkendes af byrådet d. 18. december 2013 og træde i kraft ved årsskiftet, såfremt den godkendes.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3328753e1.pdf

Bilag

Personalepolitik - endelig version layout


212. Godkendelse af rygepolitik

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Rygepolitikken godkendes og træder i kraft d. 1. januar 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formål

Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere godkendt, at Holbæk Kommune pr. 1. januar 2014 er en røgfri arbejdsplads. Jf. punkt 69 Byrådsmødet den 9. maj 2012.

 

Indstilling med bilag har til formål, at Økonomiudvalget godkender udformningen af den endelige rygepolitik.

 

Indhold i rygepolitikken

Indholdet i rygepolitikken sætter en overordnet ramme, som afspejler Holbæk Kommunes holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Derudover indeholder rygepolitikken en række punkter, der fortæller

 

På baggrund af drøftelse i hovedudvalget har det været hensigtsmæssigt at justere rygepolitikken på 2 punkter:

 

Implementeringen af rygepolitikken følger den af hovedudvalget godkendte procesplan.

 

Baggrund for rygepolitikken

Baggrunden for beslutningen om Holbæk Kommune som røgfri arbejdsplads tager udgangspunkt i et trygt og sundt arbejdsmiljø. Røgfri arbejdstid skal sikre sunde rammer for både medarbejdere og borgere i Holbæk Kommune.

 

Holbæk Kommune har i sin sundhedspolitik forpligtet sig til at forbedre sundheden, trivslen og livsglæden blandt medarbejdere. Der er ingen tvivl om rygningens skadelige effekt, og derfor vil Holbæk Kommune med røgfri arbejdstid understøtte en røgfri arbejdskultur.

 

Holbæk Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for tobaksrøg

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om røgfrit arbejdsmiljø med tilhørende seneste ændringer

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Oversendes til byrådets behandling.
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Et flertal i byrådet vedtager rygepolitikken ”Røgfri arbejdstid”. Byrådet vil efterleve rygepolitikken.
 
For vedtagelse af rygepolitikken stemte 18:
Jan Sohn, Erik just Petersen, Steen Klink, Carsten Fink, Finn Martensen, Jørgen Topsøe og Ole Brockdorff, Jørgen G. Jensen, A, Bjarne Hansen, C, Agnete Dreier, F, Jens M Steensgaard, løsgænger, John Harpøth, Finn Nielsen, O, Peter Sørensen, Pernille Kruse, Søren Kjærsgaard, Rasmus B. Larsen og Bjarne Kongsted, V,
 
 
Imod vedtagelse af rygepolitikken stemte 7:
Sine Agerholm og Jens G. Kristiansen, A, Emrah Tuncer, B, Jørn F. Christensen, F, Claus Nexø Jensen, Søren Christensen, V og Kenny Jensby I.
 
3 undlod at stemme:
Kangatharan Kandasamy, A, Chr. Ahlefeldt-Laurvig og Søren H. Rasmussen, V
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3328677e2.pdf
3334265e3.docx
3335299e4.pdf

Bilag

røgfri arbejdsstid - GUIDEN_17sep_printnuA (2).pdf
Rygepolitik endelig fra folder
Procesplan Røgfri Arbejdstid


213. Godkendelse af kommissorium for Demokratieksperimentarium - andenbehandling

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet godkendes med de ændringer, som debatten i september-november har givet anledning til.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forlængelse af den politiske aftale ’Holbæk i fællesskab’ førstebehandlede byrådet i august 2013 forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet. Kommissoriet blev debatteret på dialogmøderne i september (opsamling vedlagt som bilag) og på et efterfølgende møde mellem lokalforas kontaktpersoner og byrådet d. 30. september (referat vedlagt som bilag). Endelig har Jyderup Lokalforum, Knabstrup Lokalforum, to borgere fra Tølløse og Tølløse og Stestrup Lokalforum indsendt bemærkninger til kommissoriet (vedlagt som bilag).

 

Generelt set har debatten kredset meget om, hvorvidt de halvårlige dialogmøder skulle fortsætte eller ej. Mange har givet udtryk for at dialogmøderne er vigtige og bør videreføres, men der er også en del, der mener, at der er behov for noget nyt. Endelig er der kommet en række forslag og ideer til aktiviteter, som Demokratieksperimentariet kunne iværksætte.

 

På baggrund af debatten og de indkomne forslag foreslås følgende ændringer i kommissoriet:

 

Ændringerne er indarbejdet i forslag til kommissorium (forslag vedlagt som bilag). Det er primært i afsnittet ’Beskriv idéen og hvilken forandring projektet skal skabe’, at der er sket ændringer i forhold til kommissoriet fra august.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt, idet Projektudvalget for Demokratieksperimentariet i løbet af foråret fremsætter forslag til byrådet om borgerdialogen.
 
Herudover indstilles det, at lokalforumkonsulenterne fortsætter deres virke, og muligheden for at invitere byrådsmedlemmer til dialog i lokalområderne fastholdes.
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
For nedenstående indstilling stemte 25:
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendes med følgende tilføjelser:
 
Demokratieksperimentariet sikrer dialog med lokalområder/borgere allerede i første halvår af 2014.
 
Lokalforumkonsulenterne sikrer viden i lokalområderne om muligheden for at invitere byrådets politikkere til dialog når/hvis behov opstår.
 
 
Imod indstillingen stemte 2 (Jørn Christensen, F og Christian Ahlefeldt-Laurvig, V)
 
1 (Søren Christensen, V) undlod at stemme.
 

Sagsfremstilling
Referat

3330746e5.pdf
3324190e6.pdf
3324194e7.pdf
3324385e8.pdf
3324390e9.pdf
3324387e10.pdf
3330710e11.pdf

Bilag

Kommissorium for Demokratieksperimentariet v2 dec
Opsamling på debat på dialogmøder efterår 2013
Referat - 30. sep 2013 - endelig
Bemærkninger til kommissorium fra Jyderup Lokalforum
Bemærkninger fra Knabstrup Lokalforum
Åbent brev til Holbæk Byråd om demokratieksperimentarium - Tølløse
åbent brev til Holbæk byråd


214. Godkendelse af kommissorium til evaluering af rengøringsudbuddet

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutning

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. vedhæftede kommissorium til evaluering af rengøringsudbuddet bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede på deres møde den 13. november, at der skal udarbejdes ”et oplæg til håndtering af en evaluering af rengøringsudbuddet”

 

Et sådan oplæg er blevet udarbejdet i form af et kommissorium, som beskriver, hvordan en evaluering af rengøringsudbuddet kan gennemføres.

 

Evalueringen vil primært være baseret på en dialogrunde med brugerne. Dialogrunden vil finde sted primo 2014.

 

Herefter vil der blive udarbejdet en samlet rapport.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3334605e12.doc

Bilag

Forslag til kommissorium for Evaluering af rengøringen 5. december 2013.doc


215. Endelig vedtagelse af Holbæk Kommuneplan 2013-25

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. det fremlagte kommuneplanforslag for Holbæk Kommune 2013-25 vedtages med de ændringer, som fremgår af hvidbogen (bilag 3)

 2. resumeet (bilag 4) godkendes som erstatning for kommuneplanforslagets ”Resume og ændringsnotat”

 3. den sammenfattende miljøredegørelse vedtages og offentliggøres sammen med kommuneplanen (bilag 5).

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til Holbæk Kommuneplan 2013-25 med tilhørende miljøvurdering blev vedtaget på byrådsmødet den 12. juni 2013, og fremlagt i 10 ugers offentlig høring fra den 25. juni 2013 til den 2. september 2013.

 

Der er i høringsperioden indkommet 167 høringssvar til forslaget, hvoraf ca. 2/3 alene omhandler kommuneplanens udlæg af strategiske interesseområder for vindmøller. Endvidere er der indkommet to indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen og Odsherred Kommune, som har vetovirkning. I henhold til planloven kan kommuneplanforslaget ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed med de statslige myndigheder og nabokommuner om de nødvendige ændringer.

 

Holbæk Kommune har efterfølgende været i dialog med Odsherred Kommune og Naturstyrelsen, og fremsendt forslag til supplerende tekst og ændringsforslag. På baggrund af dialogen og det fremsendte er indsigelserne trukket tilbage, såfremt Holbæk Kommune indarbejder de aftalte ændringer og suppleringsforslag.

 

Alle høringsbidragene er samlet i en oversigt (bilag 2), som også indeholder Naturstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget, den efterfølgende dialog samt aftaler om ændringer mm. Hvidbogen (bilag 3) indeholder resume samt forvaltningens vurdering og indstilling.

 

Sammenfattende vil forvaltningen fremhæve fem ting, der får betydning for den endelige kommuneplan:

 1. Vindmølledelen er taget ud af det endelige kommuneplanforslag på baggrund af de politiske signaler fra Byrådets partier.

 
 1. Nyt boligudlæg i Holbæk vest (Rishøjgård) overgår til perspektivområde, som konsekvens af Naturstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget.

 2. Kommuneplanrammen for et nyt plejecenter i Tølløse flyttes fra Dalvænget til Sønderstrupvej i overensstemmelse med drøftelserne i Voksenudvalg og byråd.

 1. En række nye kommuneplanrammer for eksisterende erhverv i det åbne land udtages, som konsekvens af Naturstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget.

 2. To af de tre udpegninger til større husdyrbrug, det strategiske interesseområde for biogas og nyt rammeområde for videnserhverv i Holbæk By beliggende i områder med drikkevandsinteresser overgår til perspektivområder som konsekvens af Naturstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget.

De fem punkter er yderligere beskrevet i bilag 1. Alle høringssvarene er behandlet i hvidbogen (bilag 3), som også indeholder forvaltningens indstilling til ændringsforslag. Forvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede rettelser giver anledning til en fornyet høring af kommuneplanforslaget.

 

Forvaltningen har udarbejdet et nyt resume (bilag 4) af Holbæk Kommuneplan 2013-25 til erstatning for det ”Resume og ændringsnotat” som indgik i kommuneplanforslaget. Resumeet er introduktion og supplement til den digitale kommuneplan, og beskriver kommuneplanen i korte træk, herunder de overordnede værdier, mål og principper for udviklingen i Holbæk Kommune i de kommende 12 år.

 

Endelig er der i henhold til lov om miljøvurdering udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse (bilag 5).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Planen understøtter Udviklingsstrategiens mål om at skabe et helhedspræget og bæredygtigt grundlag for en optimal tilrettelæggelse af kommunens økonomiske udvikling.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

 

Sundhed er integreret som et nyt tværgående tema i kommuneplanen. Gennem planlægningen af vores byer og naturområder skal vi forberede borgernes mulighed for at leve et sundt og aktivt liv.

 

Der er i henhold til lov om miljøvurdering udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljøvurderingen og de udtalelser, der er indkommet i høringsperiode er taget i betragtning. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Høring

 

Kommuneplanen er resultatet af en omfattende borgerinvolvering. Planspørgsmål er indledningsvist blevet debatteret grundigt både lokalt og tværgående i idefasen i marts 2012. Hvor lokalområderne blandt andet blev opfordret til at bistå i planlægningen af deres lokalområder, herunder kortlægge de lokale værdier.

 

Undervejs i processen er planspørgsmål ligeledes blevet debatteret i forbindelse med detailhandelskonferencen, udarbejdelse af havnevisionen, dialogmøde i Holbæk By mm.

 

Endelig har kommuneplanforslaget været sendt i forlænget høring fra 25. juni 2013 til 2. sep. 2013. Der blev afholdt borgermøde om kommuneplanforslaget den 20. aug. 2013.

 

Lovgrundlag – link

 

Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt med forbehold for bemærkninger i forbindelse med byrådets behandling.
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt, idet det nye byråd opfordres til at arbejde videre med de faldne bemærkninger.
 

Referat
Sagsfremstilling

3327394e13.pdf
3327399e14.pdf
3327402e15.pdf
3327403e16.pdf
3327407e17.pdf

Bilag

Bilag 1, Ændringer ifm. endeligvedtagelse af Holbæk Kommuneplan 2013.pdf
Bilag 2, Samlet oversigt over høringsbidrag.pdf
Bilag 3, Hvidbog over indsigelser til kommuneplanforslag 2013.pdf
Bilag 4, Resume af Holbæk Kommuneplan 2013-25.pdf
Bilag 5, Sammenfattende miljøredegørelse til Holbæk Kommuneplan 2013-25.pdf


216. Planprioritering for 2014

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i Økonomiudvalget

Beslutning om delegation træffes endeligt af byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der igangsættes fem nye lokalplaner jf. bilag 1

2. tidspunktet for planernes igangsættelse jf. bilag 2 godkendes

3. ny lokalplan for Lassens Gård i Holbæk delegeres

4. hotelgrunden i Tølløse delegeres til administrationen

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomiudvalget prioriterer- efter indstilling fra de relevante udvalg- igangsætning af planer to gange årligt. Hertil kommer mulighed for delegation efter planloven, hvor byrådet kan vælge at flytte beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplaner eller endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller forvaltning.

 

Det fremgår af prioriteringsskemaet, bilag 1, hvilke planer der kvartalsvist igangsættes i 2014. Der gives i samme bilag en status på igangværende planer.

 

Den faglige begrundelse for prioriteringen af nye planer fremgår af prioriteringsgrundlaget, bilag 2.

 

Planer, som indstilles til delegation, er planer som ikke er af principiel karakter eller indeholder kommuneplantillæg.

 

Hvis forvaltningen modtager opfordringer om infrastrukturaftaler, kan omkostningsdækning tages op i denne forbindelse.

 

Der er indkommet fem nye anmodninger om lokalplanlægning:

 1. Ny lokalplan for Lassen gård i Holbæk.

 2. Lokalplan 5.xx for affaldshåndtering/biogasanlæg ved Audebo inkl. Kommuneplantillæg

 3. Lokalplan 10.xx for dagligvarebutik på Svinninge Hovedgade

 4. Lokalplan 16.xx for dagligvarebutik og boliger på Hovedgaden i Ugerløse

 5. Lokalplan 15.xx for Jordkartering (jorddepot) ved Holbækvej i Undløse inkl. Kommuneplantillæg

Herudover forventes det, at administrationen vil modtage en ansøgning omkring igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Rishøjgårdområdet i den vestlige del af Holbæk kort efter kommuneplanens forventede vedtagelse i december 2013. Området har været indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2013 men er udtaget (overgået til perspektivområde), grundet indsigelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har tidligere tilkendegivet, ”at kommunen vil stå retsligt bedre, hvis arealet bliver afrundet, således at området kommer til at ligge bag eksisterende boligbebyggelse, hvilket dog vil medføre en markant arealreduktion” (jf. 5-ugers notat med referat af møde samt opfølgning).

 

Der er i 2013 vedtaget syv lokalplaner:

 

Hertil forventes det, at byrådet vedtager Holbæk Kommuneplan 2013-2025 samt tre helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup i december 2013.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Planloven

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt med flg. bemærkninger:
 
Der udarbejdes ikke ny lokalplan for Lassens Gård.
 
Udvalget er indstillet på at arbejde videre med lokalplan 10.xx for dagligvarebutik på Svinninge Hovedgade – dog under forudsætning af at der findes en tilfredsstillende løsning for en alternativ placering af biblioteket i samarbejde med Svinninge lokalforum.
 
Udvalget er indstillet på at arbejde videre med lokalplan 16.xx for Ugerløse. Udvalget lægger vægt på at lokalplanafgrænsningen udvides til også at omfatte Hovedgaden 15 og 17.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i sagens behandling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Godkendt, idet lokalplaner for dagligvareforretninger i Svinninge og Ugerløse delegeres til administrationen.
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3317094e18.docx
3318169e19.doc

Bilag

Bilag 1. Prioritering af planer 2014.docx
bilag 2 planprioritering for 2014


217. Klimatilpasningsplan. Kommuneplantillæg nr. 2

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til Kommuneplantillæg ”Klimatilpasningsplan” sendes i offentlig høring i otte uger. Samtidig sendes Forslag til ”Klimatilpasningsplan” i forlænget høring.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til ”Klimatilpasningsplan” blev behandlet på byrådsmødet den 11. september 2013 og sendt i otte ugers høring. Forslag til ”Klimatilpasningsplan” er beskrevet i dagsordenspunkt nr. 4.

 

”Klimatilpasningsplanen” skal indarbejdes i Kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Det er et statsligt krav, at forslag til kommuneplantillæg og forslag til klimatilpasningsplan sendes i høring i 2013.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan kan ses her

Forslag til ”Kommuneplantillæg” er vedhæftet som bilag. Handleplanskemaet er også vedhæftet som bilag.

 

I Forslag til Kommuneplantillæg henvises til de 11 områder, som omtales i Klimatilpasningsplanen, hvor der skal være øget fokus. Klimatilpasning skal indtænkes i al planlægning i kommunen ved udformning af bygninger veje og friarealer. Regnvand skal som udgangspunkt indgå i det naturlige kredsløb og være synligt i bybilledet og naturen.

 

Det er vurderet, at Forslag til Kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forslag til Klimatilpasningsplan har været i otte ugers høring i kommunen, men sendes i fornyet høring, så den kan vedtages sammen med kommuneplantillægget.

 

Der er sket en intern høring og bemærkninger er indarbejdet / der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Lovgrundlag – link

 

EU`s oversvømmelsesdirektiv og Planloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3311973e20.pdf
3314354e21.xlsx

Bilag

Forslag til Kommuneplantillaeg_nr_02.pdf
Handleplanskema 03.12.2013 Klimatilpasningsplan - Fysiske -og strategiske indsatsområder.xlsx


218. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at Holbæk Kommune indgår en 3-årig samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening (HBI) for at sikre idræts- og talentudviklingsmiljøet i kommunen. Som en del af aftalen modtager HBI et nyt årligt tilskud på 800.000 kr. netto, som er øremærket eliteaktiviteterne i Nordvest FC.

 2. godkender, at det årlige tilskud på netto 800.000 kr. finansieres via de afsatte midler i vækstpuljen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

HBI har bedt Holbæk Kommune om et økonomisk tilskud til foreningens eliteaktiviteter (Nordvest FC).

 

Baggrunden for henvendelsen er et forventet underskud i 2013 på 907.000 kr. Ifølge HBI skyldes det forventede underskud, bl.a.:

Nuværende sponsorkontrakt

Holbæk Kommune yder i dag et årligt sponsorart på 400.000 kr. til HBI, som er øremærket til eliteaktiviteterne (Nordvest FC). Før sponsorartet bliver udbetalt, sker en modregning for rettigheder til at tegne reklamer på Holbæk Stadion og for Nordvest FC’s brug for kommunale anlæg og faciliteter. Den årlige udbetaling er netto 100.000 kr.

 

Sideløbende er HBI’s lokaletilskud reduceret med 100.000 kr., idet en række af HBI’s lokaler anvendes til Nordvest FC aktiviteter.

 

Indhold af samarbejdsaftale

Holbæk Kommune og HBI har udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som vil betyde, at HBI vil modtage et yderligere tilskud på netto 800.000 kr. årligt. I samarbejdsaftalen forpligter HBI sig til at styrke talentudviklingsarbejdet og deltage aktivt i at skabe rollemodeller for unge i Holbæk kommune.

 

Derudover forpligter HBI sig også til at aflevere en økonomisk status på månedlig basis til Holbæk Kommune. HBI vil også ændre elitedivisionsholdets kaldenavn ”Nordvest FC”, så ”Holbæk” får en fremtrædende placering i navnet. Endelig forpligter HBI sig til at eksponere Holbæk Kommune på forskellig vis.

 

Samarbejdsaftalen er 3-årig med virkning fra 1. januar 2014. Udkastet til samarbejdsaftalen er vedlagt.

 

Lignende aftaler er indgået af Helsingør, Næstved og Roskilde kommuner med disse kommuners respektive fodboldklubber med elitehold på samme niveau som HBI.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Den nye samarbejdsaftale sikrer yderligere netto 800.000 kr. i kommunal støtte til eliteaktiviteterne i Nordvest FC, som finansieres via vækstpuljen afsat i budget 2014.

 

Ændring i udbetaling til HBI:

 

Sponsorkontrakt 2011

Samarbejdsaftale 2013

Årligt sponsorart

400.000 kr.

1.200.000 kr.

Fradrag reklamerettigheder

- 100.000 kr.

- 100.000 kr.

Fradrag, brug af kommunale. faciliteter

- 200.000 kr.

- 200.000 kr.

Netto udbetaling til HB & I

100.000 kr.

900.000 kr.

 

Sideløbende med sponsorindtægterne fra Holbæk Kommune modtager HBI, som folkeoplysende forening, medlemstilskud samt lokaletilskud fra Holbæk Kommune.

 

I 2011 blev HBI’s lokaletilskud beskåret med 100.000 kr. Baggrunden var, at aktiviteterne i HBI’s underafdeling Nordvest FC ikke er af folkeoplysende karakter og derfor kan disse aktiviteter ikke danne grundlag for udbetaling af lokaletilskud. Denne nedsættelse af lokaletilskuddet fastholdes.

 

Derudover har HBI en aftale med Holbæk Kommune (Trafik og Ejendomme) om drift af de kommunale omklædningsfaciliteter på Holbæk Stadion. HBI modtager 180.000 kr. årligt for at varetage driften af omklædningsfaciliteterne, herunder driftsudgifterne.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Ifølge § 7 i Lov om Eliteidræt kan kommuner yde økonomisk støtte til eliteidræt, med mindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

 

Ifølge Betænkning fra Folketingets Kulturudvalg, vil der ikke være tale om egentlig erhvervsvirksomhed, selvom aktiviteterne udøves i aktie/anpartsselskabsform, såfremt selskabets vedtægter eller aktionæroverenskomst indeholder bestemmelser om udbyttebegrænsning.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

9. november 2011: Godkendelse af sponsoraftale og reklameoverenskomst med Nordvest FC

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Udvalget oversender sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet men ønsker ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til aftalen med HBI.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at der afholdes fællesmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget forud for det kommende byrådsmøde om tilskud til klubben. Det indstilles endvidere, at Udvalget for Kultur og Fritid drøfter samarbejdsaftalen og udarbejder en indstilling om den til Økonomiudvalget og byrådet.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 18-12-2013
 
Sagen er drøftet mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget og oversendes til byrådets behandling
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-12-2013
 
Sagen er drøftet mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget og oversendes til byrådets behandling
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Sagen udsættes til behandling i det nye byråd hvad angår såvel samarbejdsaftale som økonomisk tilskud.
 

Referat
Sagsfremstilling

3311131e22.pdf

Bilag

HBI samarbejdsaftale 2014-2016


219. Lokalplanforslag 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø – byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd vedtages og sendes i høring.

 2. der på baggrund af screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalplanens formål

Lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelser i den indtil videre gældende Kommuneplan 2007-18 for Holbæk Kommune. Området er dog udlagt til boligformål i Forslag til Kommuneplan 2013-25. Det forventes, at kommuneplanforslaget bliver vedtaget endeligt i december 2013. Efter vedtagelsen af Kommuneplan 2013-25 er lokalplanforslaget i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

 

Lokalplanforslagets formål er at udlægge et areal på ca. 23 ha syd for Tølløse til boligområde. Området skal som minimum rumme 121 boliger, herunder mindst 92 åben/lav- boliger og mindst 29 tæt/lav-boliger. Det svarer til en udnyttelsesgrad på ca. 7 boliger pr. hektar (fratrukket lavbundsarealer og beskyttede naturområder i området).

 

Planområdet indeholder flere naturbeskyttede områder, og et vigtigt formål med lokalplanforslaget er at sikre områdets nuværende landskabelige kvaliteter samt levesteder for dyr og planter. Dette sker igennem udlæg af større, grønne områder svarende til ca. 20 % af lokalplanområdets samlede areal.

 

Baggrund

Byrådet har besluttet at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse.

 

Økonomiudvalget besluttede i 2010 at igangsætte planlægningen ved Høbjærggård. Grundet planlægningens omfang, er der gennemført en idéfase, jf. Planlovens § 23c. Udarbejdelsen af lokalplanforslaget er blevet forlænget, bl.a. grundet undersøgelser af områdets jordbundsforhold.

 

Området overføres med lokalplanens vedtagelse fra landzone til byzone.

 

Se forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd

 

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanområdet afgrænses af Sønderstrupvej mod vest, et eksisterende boligområde mod nord, Høngbanen mod øst samt af landbrugsarealer og landsbyen Nr. Eskilstrup mod syd. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 23 ha og anvendes i dag til landbrug. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området.

 

Boligerne udlægges i ni boliggrupper. Bebyggelsen skal holdes i et afdæmpet og enkelt formsprog, og materialevalget skal være enkelt og udstråle kvalitet.

 

Der er flere naturbeskyttede arealer i lokalplanområdet. Lokalplanforslaget sikrer, at disse arealer indgår i de store, naturprægede grønne områder, der adskiller boliggrupperne. Både beboerne i lokalplanområdet og Tølløses øvrige borgere vil få adgang til de naturprægede arealer gennem et veludviklet stisystem.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at området trafikmæssigt skal betjenes fra henholdsvis Sønderstrupvej/Søndermarken i vest og Lidtgodtvej i øst. Der vil på den måde ikke være gennemkørende trafik i området.

 

På baggrund af de statslige vandplaner, fastlægger lokalplanforslaget særlige bestemmelser om håndtering af regnvand. Dette skyldes, at lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at veje, parkeringsarealer og øvrige kørearealer skal etableres med fast belægning og at overfladevand herfra skal ledes til et regnvandsbassin med tæt membran via en regnvandsledning. Tagvand kan nedsives. Lokalplanforslaget muliggør, at der etableres regnvandsbassiner i lokalplanområdet. Alternativt kan regnvandet ledes til regnvandsbassin uden for området.

 

Principperne for lokalplanforslag nr. 19.05 blev senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2013. I dagsordenen for mødet var det fejlagtigt beskrevet, at intet regnvand må nedsives i området pga. de særlige drikkevandsinteresser.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Størstedelen af lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, vil blive gennemført på ejerens foranledning.

 

Håndtering af regnvand fra lokalplanområdet forudsætter, at der etableres et eller flere regnvandsbassiner med tæt membran. Enten i området eller uden for området. Det skal fastlægges i et tillæg til Spildevandsplan 2010-2018, hvordan regnvand fra lokalplanområdet konkret skal håndteres.

 

I tilfælde af, at regnvand fra veje, parkeringsarealer og øvrige kørearealer skal håndteres i området, vil grundejere i området få udgiften til etablering af et eller flere regnvandsbassiner.

 

I tilfælde af, at regnvand fra veje, parkeringsarealer og øvrige kørearealer skal håndteres uden for lokalplanområdet, vil Holbæk Forsyning få en udgift til etablering af et eller flere regnvandsbassiner. Tilslutningsbidrag til offentlig håndtering af regnvand har en fast takst. Det må forventes, at de samlede tilslutningsbidrag fra området ikke kan dække udgiften til at etablere et eller flere regnvandsbassiner med tæt membran.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Bygherrerådgiveren forelagde idéen om boligudbygningen ved Høbjærggård på et dialogmøde den 4. oktober 2007.

 

Forslag til kommuneplantillæg var i forhøring i perioden 27. juni 2011 til 26. august 2011. Der blev afholdt offentligt møde om forslaget den 15. august 2011.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012

Udvalget kan ikke godkende lokalplanforslaget, som sendes tilbage til administrationen for videre bearbejdelse af forslagets vejadgang.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013

Sagen udsættes til næste møde idet udvalget ønsker et notat udarbejdet omkring forskellige trafikløsninger for bebyggelsen.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013

Søren Christensen og Erik Just Pedersen anbefaler at man følger indstillingen.

 

John Harpøth og Ole Brockdorff undlader at stemme.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Ad 1/
Søren Christensen, Erik Just Pedersen og Chr. Ahlefeldt anbefaler at man følger indstillingen.
 
John Harpøth og Ole Brockdorff undlader at stemme.
 
 
Ad 2/
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Indstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling220. Beredskabsplan for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

 

Beredskabskommissionen, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Beredskabschef Anders Asmind indstiller, at kommission og byråd

 1. godkender det fremsendte forslag til den generelle beredskabsplan for Holbæk Kommune med tilhørende bilag

 2. bemyndiger beredskabet til at udarbejde de instrukser, procedurer, org.planer m.v. samt bilag, der fremgår af udkastet til den generelle beredskabsplan

 

Beskrivelse af sagen

 

I henhold til Beredskabsloven (§ 25 i LBK nr. 660 af 10/06/2009) skal byrådet udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.

 

Beredskabsloven redegør for, hvilke krav Holbæk Kommune skal opfylde i forbindelse med planlægning, forebyggelse og indsats ved ulykker samt varslede og uvarslede krisesituationer.

 

Med baggrund i ovenstående er der nu udarbejdet et forslag til en generel beredskabsplan for Holbæk Kommune (bilag 1).

 

Efter godkendelsen af forslag til den generelle beredskabsplan udarbejder Team Beredskab & Sikring (herefter kaldet Beredskabet) de instrukser, procedurer, organisationsplaner m.v. samt bilag, som der henvises til i forslaget til generel beredskabsplan for Holbæk Kommune.

Der er vedhæftet to eksempler på bilag til den generelle beredskabsplan: Dels ”Holbæk kommunes krisekommunikation” (bilag 2) og dels ”Indkvartering – Forplejning for Holbæk slukningsområde” (bilag 3).

 

Den generelle beredskabsplan justeres og ajourføres løbende efter behov. Beredskabet er under instruks fra beredskabschefen ansvarlig for ajourføring af denne plan.

 

Beredskabet skal mindst én gang i løbet af en byrådsperiode planlægge og gennemføre en øvelse, hvor Holbæk Kommune afprøver beredskabsplanen eller væsentlige dele heraf.

 

Beredskabet har det overordnede ansvar for at planen bliver evalueret efter øvelser og efter brug i krisesituationer. Øvrige enheder skal i nødvendigt omfang bidrage til evalueringen.

Mindst én gang i hver kommunal valgperiode skal byrådet godkende planen.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Implementeringen af den generelle beredskabsplan sker inden for beredskabets budget. Håndteringen af større kriser o.l. vil ikke kunne håndteres inden for beredskabets budget.

 

Øvrige konsekvenser

 

Den generelle beredskabsplan forudsætter at kommunes inst./enheder udarbejder og vedligeholder beredskabsplaner for deres område. Beredskabet er i løbende dialog med enhederne herom.

 

Lovgrundlag – link

 

Beredskabsloven

 

Beslutning i Beredskabskommissionen den 26-11-2013
 
Indstilles godkendt.

Supplerende beskrivelse af sagen

I forbindelse med Beredskabskommissionens behandling den 26. november:

 

1. blev Beredskabsstyrelsens kommentarer til beredskabsplanen forelagt sammen med administrationens forslag til svarskrivelse til Beredskabsstyrelsen. Disse er nu tilføjet som bilag til denne sag (bilag 4 og 5).2. Med udgangspunkt i administrationens forslag til svarskrivelse til Beredskabsstyrelsen er udkastet til ”Holbæk Kommunes generelle beredskabsplan” blevet opdateret. Den opdaterede beredskabsplan er vedlagt som bilag 6 i denne sag og erstatter bilag 1.3. blev Beredskabskommissionen orienteret om, at det fremsendte bilag vedr. ”Holbæk Kommunes krisekommunikation” skulle justeres lidt.Den justerede udgave af ”Holbæk Kommunes krisekommunikation” er vedlagt denne sag som bilag 7 og erstatter bilag 2.4. blev Beredskabskommissionen orienteret om, at det fremsendte bilag vedr. ”Indkvartering – Forplejning for Holbæk slukningsområde” var en ud af fem områder i planen ”Holbæk Kommunes indkvartering og forplejning”.Planen ” Holbæk Kommunes indkvartering og forplejning” er vedlagt denne sag som det bilag 8 og erstatter bilag 3.

 
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3319441e28.doc
3339965e23.pdf
3339968e24.pdf
3339962e25.pdf
3339973e26.pdf
3339971e27.pdf
3319397e29.docx
3319406e30.doc

Bilag

Bilag 3: Indkvartering - Forplejning (slukningsområde Holbæk)
Bilag 8: Holbæk Kommunes indkvartering og forplejning - den samlede plan
Bilag 7: Holbæk Kommunes krisekommunikation, revideret
Bilag 6: Holbæk Kommunes Beredskabsplan, revideret
Bilag 5: Svar på Beredskabsstyrelsens gennemgang af Holbæk Kommunes generelle beredskabsplan
Bilag 4: Beredskabsstyrelsens gennemgang af generelle beredskabsplaner Holbæk 2013
Bilag 2: Holbæk Kommunes krisekommunikation
Bilag 1: Holbæk Kommunes Beredskabsplan


221. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2019

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet.

 

Godkendelse

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. ”Affaldsplan 2014-2019” godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har udarbejdet en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet. Planen har særlig fokus på de første seks år og skal som minimum revideres i 2019.

 

Affaldsplan 2014-2019 har været i høring i otte uger. Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til planen.

 

I oktober kom regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”. Strategien har fokus på øget genanvendelse af alt affaldet fra husholdningerne og problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald. Dette stemmer overens med de planlagte mål, indsatsområder og initiativer i Holbæk Kommunes Affaldsplan 2014-2019.

 
 

Affaldsplanen

Affaldsplanen består af en planlægnings- og prognosedel samt en kortlægningsdel. Planlægningsdelen præsenterer mål, indsatsområder og konkrete initiativer.

 

Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen betragter og håndterer affaldet som en ressource. Holbæk Kommunes overordnede mål for de kommende seks år er:

 
 

Indsatsområder

Under de enkelte mål er udvalgt et antal indsatsområder. Indsatsområderne skitserer hvilke problemstillinger, der skal styre affaldsområdet i den kommende planperiode.

 

Indsatsområderne er prioriteret og er uddybet i konkrete initiativer. Der vil ske evaluering af planen, og de konkrete initiativer vil blive tilpasset i takt med de opnåede resultater, ny viden og evt. tiltag fra regeringen.

 

Initiativerne.

Der er 11 initiativer, der er tilrettelagt. I løbet af planperioden vil der blive iværksat aktiviteter for husholdninger - i enkeltfamiliehuse og i bebyggelser med samlede affaldsløsninger, for erhverv og ikke mindst for kommunen som virksomhed - dvs. skoler, institutioner og andre kommunale ejendomme.

 

Områderne er uddybet med en række konkrete initiativer, hvor der bl.a. er særlig fokus på, at problemaffald skal ud af affaldet, så mere affald kan genanvendes samt den fremtidige håndtering af emballage- og bioaffald.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Affaldsplanen medfører ingen budgetmæssige ændringer, idet affaldsområdet er gebyrfinansieret.

 

Den almindelige drift af affaldsordningerne forventes at kunne rumme de planlagte initiativer i affaldsplanen. Evt. indkøb af nyt materiel skal finansieres af husstandene, da de ejer beholderne.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Affaldsbekendtgørelsen se her

Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” se her

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Anbefales godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3313666e31.pdf
3194103e32.pdf

Bilag

Affaldsplan 2014-2019.pdf
Data_og_affaldskortlægning_130610[1].pdf


222. Revision af Administrationsgrundlag for Spildevandsplanen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018 har som overordnet målsætning, at regnvand - så vidt muligt - skal håndteres lokalt. F. eks. ved nedsivning eller lignende.

 

En del ejendomme er i Spildevandsplanen udlagt til separatkloakering, men kan håndtere regnvandet lokalt. Hvilket er tilfældet f. eks lokalt i Igelsø/Kvanløse.

 

For at imødese den overordnede målsætning mht. håndtering af regnvand, vil en ændring fra separatkloakering til spildevandskloakering kræve et tillæg til Spildevandsplanen, og tillægget skal indstilles til politisk beslutning.

 

Det betyder i realiteten, at den nuværende Spildevandsplan skal revideres med mange tillæg, der kun omhandler ændring fra separatkloakering til spildevandskloakering. Disse tillæg skal alle indstilles til politisk beslutning.

 

For at optimere sagsgangen, så kan:

 

Beføjelsen til at vedtage tillæg vedr. ændring fra separatkloakering til spildevandskloakering uddelegeres til administrationen (By & Landskab).

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

 

Det forventes at frigive ressourcer til andre opgaver, hvis sagsbehandlerne kan undlade at indstille tillæggene til politisk beslutning.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling223. Godkendelse af at BDO kommunernes revision antages til revision for Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byråd

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. BDO Kommunernes Revision antages til, at varetage revisionsopgaven i Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Da kontrakten med kommunens nuværende revisionsfirma udløber med udgangen af 2013, skal byrådet træffe afgørelse om, hvem der fremadrettet skal antages til, at udføre revisionsopgaven i Holbæk Kommune.

 

I.h.t. gældende lovgivning skal byrådet antage en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Hidtil har revisionsopgaven, iflg. kontraktlig aftale, været tildelt BDO Kommunernes Revision i perioden 1/1-2011 til 31/12-2013.

 

Valg af revisor er foretaget ved gennemførelse af udbud via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Fire leverandører har indsendt tilbud.

 

På grundlag af ovenstående indstilles det, at der indgås leveringaftale med BDO Kommunernes Revision om levering af revisionsydelser frem til 31/12-2017. Ved tildelingen er der foretaget en konkret økonomisk, objektiv og saglig vurdering set i forhold til kravsspecifikation og delkriterier, der nærmere har været beskrevet i udbudsmaterialet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) § 42 stk. 1: ”Enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden.”

Bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 5 stk. 1: ”Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision….”.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling224. Beslutning om Lokalområdernes Udviklingspulje 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at byrådet beslutter:

 1. at Lokalområdernes Udviklingspulje i 2014 deles i to dele på hver 200.000 kr.

 2. at der i første halvår af 2014 kan søges midler fra første del af puljen på traditionel vis, og at Økonomiudvalget vurderer og prioriterer ansøgningerne samt indstiller til byrådet.

 3. at Demokratieksperimentariet får til opgave at komme med forslag til, hvordan puljen fremadrettet kan understøtte lokale initiativer – baseret på erfaringer fra borgerinvolverende metoder, som afprøves i efteråret 2014.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalområdernes Udviklingspulje er nedsat af byrådet med det formål at skabe bedre muligheder for at gennemføre mindre lokale initiativer, der bidrager til lokalområdernes udvikling og understøtter det frivillige arbejde. Der er afsat 400.000 kr. til puljen i 2014. Puljen er hidtil blevet udmøntet hvert halve år i forbindelse med dialogmøderne i marts og september. Ansøgningerne er blevet fremlagt på dialogmøderne, dialogudvalgene har vurderet og prioriteret ansøgningerne og byrådet har taget beslutning på baggrund af indstilling fra dialogudvalgsformændene.

 

I forlængelse af den politiske aftale ’Holbæk i fællesskab’ nedsættes der ikke dialogudvalg i det nye byråd, og dialogen mellem politikere og borgere skal nytænkes via ”Demokratieksperimentariet”. Der er derfor behov for at træffe beslutning om, hvordan puljemidlerne i Lokalområdernes Udviklingspulje skal uddeles i 2014.

 

Der kan lægges to forskellige spor for Lokalområdernes Udviklingspulje 2014:

Demokratieksperimentariet startes officielt op medio marts 2014, mens ansøgningsfrist til puljen er fastlagt til 15. februar. En eksperimenterende tilgang til uddeling af puljemidler vil derfor ikke være hensigtsmæssig i første halvår af 2014. Lokalforumkonsulenterne foreslår derfor en kombination at de to spor:

 

Puljen opdeles i to dele på hver 200.000 kr.

 

I første halvår af 2014 kan der søges midler fra puljen (200.000 kr.) på traditionel vis via en ansøgning indsendt senest den 15. februar. Økonomiudvalget vurderer og prioriterer ansøgningerne samt indstiller til byrådet.

 

Demokratieksperimentariet får til opgave at komme med forslag til, hvordan puljen fremadrettet kan understøtte lokale initiativer – baseret på erfaringer fra borgerinvolverende metoder, som afprøves i efteråret 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

For nærmere beskrivelse af ”Holbæk i Fællesskab” jf. referat fra byrådsmøde den 12. juni 2013, punkt 105.

 

For nærmere beskrivelse af ”Demokratieksperimentarium” jf. referat fra byrådsmøde den 14. august 2013, punkt 128.

 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling225. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2012-13

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. kvalitetsrapporten 2012-13 indstilles til godkendelse i byrådet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det er formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen,

Udvalget for Børn bestilte på sit møde den 2. april 2013 kvalitetsrapporten og besluttede, at den, ud over de obligatoriske emner, skal fokusere på temaerne i fremtidens folkeskole:

Der ud over blev det vedtaget, at implementeringen af sundhedspolitikken skulle være et selvstændigt fokusområde. Denne beslutning kan ikke effektueres i indeværende kvalitetsrapport, da implementeringen af sundhedspolitikken først igangsættes december 2013. Fokuspunktet vil blive medtaget i næste kvalitetsrapport.

 

Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. Der er specifikke krav til indholdet, som bl.a. skal være oplysninger om rammebetingelserne, vurderinger af det faglige niveau og af de pædagogiske processer for kommunens skoler. De to dele foreligger som to bilag i sagen.

 

Traditionelt har kvalitetsrapporten udelukkende været et tilbageblik over det skoleår, som er afsluttet. Med dette års kvalitetsrapport ønsker skoleområdet, at rapporten også indeholder en fremadrettet del - en udviklingsdel - som så kan evalueres, når året er omme. Den fremadrettede del afspejler også den nye skolereform, som udbygger fremtidens folkeskole. Kombineret med udviklingssamtaler med skolernes ledelsesteam, herunder inddragelse med skolebestyrelsen, bliver kvalitetsrapporten på den måde det skriftlige omdrejningspunkt i den løbende dialog om skolens resultater og mål. Udviklingsdelen kan læses bagerst i skoledelene og som en sammenskrivning bagerst i kommunedelen.

 

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de fire politisk fastlagte mål i Fremtidens Folkeskole: Mere inklusion, styrket faglighed, højere uddannelsesparathed og bedre trivsel. Oversigten over aktiviteter indgår i en bredere systematik med mål, forventninger og evalueringsplaner.

 

I år er puljen til Fremtidens Folkeskole anvendt på dels centrale tiltag, som kurser, konsulentstøtte og IT, dels til lokale puljer, hvor den enkelte skole selv definerer, hvilke indsatser der bedst befordrer, at de fire mål nås. Der er således en naturlig forbindelse mellem lokale og centrale aktiviteter.

 

Generelt kan det fremhæves, at Holbæk Kommunes afgangsprøvers karaktergennemsnit for skoleåret 2012/13 har opnået en samlet stigning fra 6,2 til 6,34.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Skoleåret 2012-13 var opstarten på Holbæk Kommunes nye skolestruktur og giver dermed det første samlede billede efter strukturændringerne.

 

Kvalitetsrapporten har været til høring i skolebestyrelserne i efteråret 2013.

 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven af 24/6 2009 § 40a

 

Bekendtgørelse nr. 12 af 22/02/2007 om "Anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen"

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3313692e33.docx
3313688e34.docx

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012-13 - Kommunedelen
Skoledelen kvalitetsrapport 2012-13.docx


226. Evaluering af budgetprocessen 2014-2017

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byråd

 

Evalueringssag

 
 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Økonomiudvalg og byråd evaluerer budgetprocessen for 2014-2017

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet, at de vil evaluere processen for udarbejdelse af budget 2014-2017 med henblik på løbende forbedring af processen.

 

Som oplæg til denne evaluering har Økonomi udarbejdet evaluering af den dette års budgetproces.

 

Aktivitet

Administrativ evaluering af aktiviteten

 

Budgetseminar 1, medio april

Medio april – de første spor for efterfølgende politiske drøftelser lægges ud.

 

Budgetseminar 1 igangsatte, efter hensigten, de politiske drøftelser vedrørende budget 2014-2017.

- Udarbejdelsen af direktionens strategi- og budgetvurdering var med til at give et godt fundament for de politiske drøftelser i forhold til budget 2014-2017.

·

- Drøftelserne af de økonomiske pejlemærker var med til at give et godt fundament for politiske drøftelser vedrørende økonomien

 

 

Byrådsmøde, ultimo juni

Aftalen mellem KL og Finansministeriet bliver forklaret på et overordnet niveau, så byrådet er klar over hvilke ændringer aftalen byder på.

 

Gennemgangen af økonomiaftalen gav byrådet et godt fundament for at forstå de rammer, som Holbæk Kommune arbejder under. Hvilke restriktioner der måtte være aftalt på drift og anlæg, samt eksempelvis hvilke lånemuligheder, kommunerne har.

 

 

Budgetseminar 2, medio august

På budgetseminar 2 fremlægges alle de administrative beregninger – pris x mængde, demografi, lovændringer, skatteprognose mv., som skaber et fundament for de politiske drøftelser – budgetaftaler og endelig vedtagelse af budgettet.

 

 

 

Seminaret fungerede i det store hele efter hensigten.

 

Rammer for det politiske arbejde efter 1. behandlingen af budgettet, herunder den administrative servicering af de politiske partier

 

Dette års tidsplan, gav bedre tid til politiske forhandlinger efter budgetseminar 2 og dermed bedre arbejdsvilkår for byrådets medlemmer, i forhold til sidste års plan.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at beskrivelsen tages til efterretning.
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3332747e35.docx

Bilag

Evaluering af budgetproces 2014-2017


227. Beslutning om ressourceprioritering i forbindelse med løsning på af opgaver på spildevandsområdet.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til ”Aftale om optimering af sagsgange samt sag forberedende arbejde på spildevandsområdet” bliver godkendt.

 2. der, som forudsat i forslaget, bliver tilvejebragt de nødvendige ressourcer ved omprioritering af arbejdsopgaver i By & Landskab.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der mangler ca. 5,5 årsværk i relation til myndighedsarbejdet på spildevandsområdet og det er hovedsagligt kravet om, at vi skal gennemgå ejendomme i det åbne land ultimo december 2015 jf. Statens vandplaner, der er årsag til ressourcemanglen.

 

Optimering af sagsgange og omprioriteringsforslag:

By & Landskab foreslår derfor at der omprioriteres internt i By & Landskab samt at en række opgaver løses i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S - som beskrevet i vedhæftet udkast til aftale mellem Holbæk Forsyning A/S og Holbæk Kommune.

 

I aftaleudkastet fremgår det, at vi forventer at minimere det administrative arbejde med varsling af tilsyn osv., og samtidig kan størstedelen af besigtigelserne helt undgås, hvis vi kan indsamle relevante oplysninger via tømningsordningen i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S.

 

Realisering af aftalen med Holbæk Forsyning A/S vil betyde, at ressourcebehovet mindskes. Der vil således på baggrund heraf mangle ressourcer svarende til gennemsnitligt samlet 3,5 årsværk frem til og med 2018.

 

De manglende ressourcer foreslås tilvejebragt ved omprioritering af en række andre opgaver som er nærmere beskrevet i bilaget ”Konsekvensnotat november 2013”, som uddeles på mødet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Det kan få økonomiske konsekvenser for Holbæk Forsyning A/S, hvis ikke By & Landskab udfører myndighedsopgaver i relation til spildevandsplanen og foretager opfølgning på de allerede planlagte anlægsarbejder og nødvendige kloakeringsprojekter.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der vil være miljømæssige konsekvenser. Herunder manglende indsats mod forurening af vandmiljøet, badevandet, drikkevandet etc. i Holbæk Kommune samt overordnet konsekvenser ved manglende opfyldelse af miljømål i overensstemmelse med Statens Vandplaner.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Sagen videresendes til økonomiudvalget mhp. at tilvejebringe yderligere personalemæssige ressourcer, da der ikke ses mulighed for at nedprioritere nuværende arbejdsopgaver som alle anses som værende kerneområder i forhold til kommunens vækstdagsorden. Muligheden for opgavemæssig bistand fra Holbæk Forsyning synes endvidere udtømt jf. eksisterende lovgivning.
 
Udvalget ønsker at der udarbejdes notat som belyser de opgaver på området som er blevet påført kommunerne af staten.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Økonomiudvalget anbefaler, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 sker finansiering af merforbruget i By og Landskab for 2012 og 2013. Merforbruget vil blive set i sammenhæng med By og Landskabs mindreforbrug på politikområde 10 i de tilsvarende år på 2,4 mio. kr. I forbindelse med regnskabsbeslutningen for 2013 anbefaler Økonomiudvalget endvidere, at det forventede mindreforbrug på vintertjeneste i 2013 vil indgå i finansieringen af de øgede udgifter til spildevandsplan osv. i By og Landskab i 2014.
 
By og Landskabs økonomi for 2015 og fremad vil indgå i det kommende års budgetlægning.
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Det merforbrug, som By og Landskab forventes at få på politikområde 2 administration på kr. 3,3 mio. kr. i 2013 finansieres i forbindelse med kommende budgetrevision.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3268051e36.docx

Bilag

Aftale om optimering af sagsgange samt sagsforberedende arbejde på spildevandsområdet.docx


228. Midlertidig suspendering af vente- og oprykningslisten for Vestsjællands Almene Boligselskabs boliger i Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. vente- og opskrivningslisten til Vestsjællands Almene Boligselskabs boliger i Jyderup suspenderes midlertidig.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet godkendte i mødet den 24. januar 2013 helhedsplanen for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs boligafdeling i Præstemarken i Jyderup. Et renoveringsprojekt til 65,9 mio. kr.

 

I forbindelse med renoveringen er det nødvendigt, at genhuse 43 husstande, heraf har 7 søgt permanent genhusning. 36 husstande skal derfor genhuses midlertidigt, mens husene renoveres.

 

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om at vente- og oprykningslisten for familieboliger i Jyderup suspenderes indtil udgangen 3. kvartal 2015 således, at ledige boliger kan anvendes til genhusning af beboerne i Præstemarken.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Suspenderingen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling229. Godkendelse af vederlagsfri udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner

Sagsgang og sagstype

 

Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Dansk Folkeparti indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune udlejer kommunale arealer/bygninger til opsætning af mobiltelefonmaster til en markedsleje på 0 kr., såfremt det efter en konkret vurdering bliver vurderet, at kundegrundlaget er så spinkelt, at en markedsleje til 0 kr. i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området.

 1. Administrationen bliver bemyndiget til at indgå ovennævnte lejeaftaler.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Rundt om i Holbæk kommune er der stadigvæk områder, hvor mobiltelefondækningen er meget ringe. Teleselskaberne opsætter typisk deres mobiltelefonmaster i de områder, hvor der er et markedsmæssigt kundegrundlag for opsætningen. Det resulterer naturligvis i, at de tyndere befolkede områder ofte har en ringere mobildækning. En af barriererne for mobiltelefonselskaberne - ved opsætning af master i de tyndt befolkede områder - er at de typisk skal betale leje for det areal, som masten skal stå på.

 

Ved ny lovgivning af 1. oktober 2013 er der blevet åbnet mulighed for, at kommuner i visse tilfælde kan stille deres arealer gratis til rådighed. Af bemærkningerne til loven følger:

 

”Kommuner og regioner kan derfor efter en konkret vurdering fastsætte en lav eller ingen leje i områder, fx hvor kundegrundlaget er så spinkelt, at dette i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området”.

 

Holbæk kommune udlejer pt. en række lokaliteter ud til mobiltelefonselskaber med en indtægt på ca. 300.000 kr. for ca. syv aftaler. Disse aftaler er blevet indgået på markedslignende vilkår og vil således ikke blive umiddelbart berørt af ovennævnte forslag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Ingen, da udlejning af en række arealer til 0 kr. kun vil ske der, hvor kommunen i øvrigt ikke ville kunne forvente at få en markedsbestemt lejeindtægt.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Oversendes til Udvalget for Klima og Miljø med henblik på uddybning af sagen.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Som konsekvens af den nye lovgivning om kommunens mulighed for vederlagsfri udlejning af arealer til mobiltelefonmaster, er det ifølge administrationen kun Nordfyns Kommune og Odsherreds Kommune, som har truffet beslutning om dette.

 

Nordfyns Kommune opkræver dog et beløb på 6.000 kr. pr. mast til tinglysningsomkostninger osv.

 

I Odsherreds Kommune har man efterfølgende kontaktet de store mobiltelefonselskaber for at gøre dem opmærksomme på den nye mulighed. Dette har dog ikke resulteret i nye masteopsætninger.

 

Nordfyns Kommune er i dialog med to mobilselskaber omkring opstilling af master. Hvor vidt det er den gratis leje, som har tiltrukket selskaberne, er uklart.

 

Den nye åbning i lovgivningen giver kun mulighed for vederlagsfri opsætning af master på de kommunale arealer, hvor det i øvrigt ikke skønnes at være mulighed for at få lejeindtægt ind for arealet. De steder, hvor der i forvejen er lavet aftaler, herunder de kommunale bygninger og haller, er lavet på kommercielle vilkår. Da der således har vist sig at være en markedspris på mere end 0 kr. for disse placeringer, så må det formodes, at det ved kontraktudløb af de allerede indgåede arealer fortsat vil være en markedspris på over 0 kr. for disse placeringer. Holbæk Kommune vil således ikke tabe et fremtidigt provenu ved at udleje til 0 kr. for visse placeringer.

 

Det er ikke muligt for kommunen at opkøbe arealer mhp. på udlejning til mobiltelefonselskaber for 0 kr.

 

Der findes ikke en oversigt over relevante kommunale arealer, som evt. kan stilles vederlagsfrit til rådighed for mobiltelefonselskaberne.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt. Oversendes til Økonomiudvalget og byrådet.
 
Der ønskes udarbejdet et brev til regeringen, hvori det argumenteres for, at teleselskaberne bør have en forpligtelse til at sørge for dækning af de tyndt befolkede område. Dette aktualiseres yderligere af regeringens nyligt vedtagne digitaliseringsstrategi.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling230. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk” giver Skibsbevaringsfonden pant i ”Hjalm” i forbindelse med fondens optagelse af lån.

 2. godkender tillægget til fundatsen (vedtægterne) for ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det historiske skib ”Hjalm” er ejet af den selvejende institution ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 

Pantsætning

Fonden har optaget et lån på 50.000 kr. i Skibsbevaringsfonden. Som led i låneoptagelsen, har fonden udstedt et pantebrev i skibet ”Hjalm” på 50.000 kr.

 

Holbæk Byråd skal give samtykke til denne pantsætning. Formålet med låneoptagelsen er at sikre midler til istandsættelse af ”Hjalm”, så skibet fortsat kan være en aktiv del af kultur og formidlingsaktiviteterne omkring Holbæk Gl. Havn og Holbæk fjord.

 

Tillæg til fondens fundats (vedtægter)

Det fremgår af den nuværende fundats (vedtægter) for fonden, at Holbæk Byråd skal give samtykke til fondens dispositioner, herunder godkende ændringer i fundatsen.

 

Fonden har udarbejdet et tillæg til fundatsen, som fjerner kravene om samtykke fra Holbæk Byråd og dermed giver fonden fuld selvbestemmelse.

 

Kultur og Fritid vurderer, at ændringerne i fundatsen vil sikre en mere smidig arbejdsgang for både fonden og Holbæk Kommune. Såfremt kommunen har behov for indsigt i fondens økonomi eller ønsker at opstille rammer for fondens aktiviteter, vil det fremgå af de samarbejdsaftaler, som fonden og kommunen indgår i forbindelse med kommunal støtte til konkrete projekter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Samtykke til fondens pantsætning vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
1. at: Indstilles godkendt
2. at: Indstilles ikke godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at 1. at godkendes, og 2. at tilbagesendes til behandling i Udvalget for Kultur og Fritid
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3312218e37.pdf
3312223e38.pdf
3312226e39.pdf

Bilag

Hjalm, pantebrev
Hjalm, nuværende fundats.
Hjalm, tillæg til fundats.


231. Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, herefter byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. kompetence og budgetansvar for specialundervisning til børn og unge flyttes fra Familiecentret til folkeskolerne.

 2. folkeskolernes økonomi fordeles efter en ny tildelingsmodel, som indeholder budget til almenundervisning og specialundervisning.

 3. ny tildelingsmodel på skoleområdet indfases over en periode på seks år.

 4. Udvalget for Børn løbende følger implementeringen af forslaget og sikrer en årlig evaluering af skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for børn besluttede på møde d. 24.9.2013 at sende ”forslag om decentralisering af ressourcer til specialundervisning” i høring forud for endelig beslutning i byrådet. Der foreligger nu høringssvar. Høringsvar er vedlagt i bilag.

 

Forslaget:

I dag er det Familiecentret, som har beslutningskompetence og budgetansvar for tildeling af specialundervisning. Forslaget betyder, at de otte skoleledere for kommunens folkeskoler får budget og ansvar for specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet.

 

Forslaget skal understøtte, at flest mulige børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i folkeskolen. Forslaget er et led i udmøntningen af børne- og ungepolitikkens mål om at øge inklusion og effektmålet om, at 96 % af alle børn profiterer af undervisning i den almene skole.

 

Børn og unge der har brug for et særligt tilrettelagt læringsfællesskab i et specialtilbud - i et andet miljø - skal forsat have tilbud om det. Men hovedsigtet er at tilbyde undervisning, der ligger så tæt op ad et almindeligt børne- og ungeliv som muligt. Forslaget skal ses i sammenhæng med byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole, hvor der bl.a. er igangsat kompetenceudvikling af lærere og pædagoger målrettet inklusion og styrket faglighed.

 

Forslaget om at ændre styring og kompetence for specialundervisning skal give mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne ved at placere beslutningskompetencen tæt på de børn, som skal drage fordel af indsatsen. Det skal gøre, at der kan handles både hurtigere, mere fleksibelt og mere langsigtet i forhold til de børn og familier, som bor i skolens område. Samtidig giver det skolen økonomiske incitamenter til at styrke inklusion i folkeskolen, da skolen fremover også skal betale for elever, der henvises til undervisning uden for distriktsskolen.

 

Grundprincipperne i forslaget:

 

a. Ny kompetencefordeling. Skolelederen får kompetence og budgetansvar for specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet. Det er udelukkende tale om en ændring af den ledelsesmæssige kompetencefordeling. Der vil ligesom i dag være faglig visitation med rådgivning fra børnekonsulentcentret. I forbindelse med decentraliseringen vil rådgivningen til skolerne blive tilpasset og organiseret i en rådgivningsenhed. Her vil også specialviden i kommunens børnespecialcentre inddrages ved visiteringer. Det skal sikre optimal understøttelse af den enkelte elev.

 

b. Ny tildelingsmodel. Budget til almen- og specialundervisning fordeles mellem skolerne efter én tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er bygget op om de samme principper, som den skolernes økonomi fordeles efter i dag. Modellen er primært elevbaseret kombineret med et beløb pr. skole og matrikel. Som noget nyt fordeles 20 % af skolernes samlede budget efter sociale kriterier for det enkelte skoledistrikt. Budget til kørsel til specialtilbud er foreløbig fastholdt i central pulje for at sikre ens vilkår for alle skoler uanset geografisk placering.

 

c. Overgangsordning på seks år. Den ny tildelingsmodel foreslås indfaset over en periode på seks år. Det vil sige budgetterne gradvist bliver omfordelt mellem skolerne efter den tildelingsmodel, der besluttes. Det skal give folkeskoler og specialskoler tid til gradvist at tilpasse aktiviteter og udgifter. Overgangsperioden skal give den enkelte skole mulighed for at styrke inklusionsindsatser og samtidig sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag. De skoler som bliver særlig udfordret i overgangsperioden vil få ekstra faglig hjælp til opgaven.

 

d. Årlig evaluering. I overgangsfasen gennemføres en årlig evaluering, som behandles i Udvalget for Børn. Ved evalueringen foretages en vurdering af skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed både enkeltvis og samlet set. De kommunale specialtilbud følges tilsvarende. Der nedsættes endvidere en følgegruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra specialtilbud, folkeskole og repræsentanter fra faglige organisationer og handicapråd, som følger indfasningen af forslaget.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Forslaget til ny tildelingsmodel indebærer, at midler til specialundervisning i elevbeløbet fra budget 2015 og fremover reguleres efter elevtal i folkeskolen. Det vil sige ved fald i elevtal reduceres skolernes budgetter og ved elevtilgang øges budgettet. Herudover ændrer forslaget ikke på budgetrammen til specialundervisning, der er alene tale om ændringer i måden at styre området på.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forslaget har været i høring i skolestyrelser, MED-udvalg, handicapråd og Hovedudvalg forud for endelig beslutning i byrådet. Høringsvar og spørgsmål rejst i høringssvarene er vedlagt i bilag.

 

Efter høringen er tilføjet et nyt indstillingspunkt (pkt. 4) om, at Udvalget for Børn årligt sikrer en evaluering af de enkelte skolers faglige og økonomiske bæredygtighed. De kommunale specialtilbud følges tilsvarende.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Et flertal bestående af V, O og I indstiller forslaget godkendt. A tager forbehold.
 
Finn Martensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 
Finn Martensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Sagsfremstilling
Referat

3239621e40.pdf
3326512e41.pdf
3326484e42.pdf

Bilag

Bilag, Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Høringssvar vedr. forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Sammenfatning - høringssvar vedr. decentralisering af ressourcer til specialundervisning


232. Evaluering af eksisterende regler for overførsel af uforbrugte beløb/merforbrug til næste år

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Evalueringen af overførselsreglerne tages til efterretning.

 2. Den nuværende begrænsning af mulighed for overførsel af mindre forbrug (på 3 pct.) ophæves, således at der er 100 pct. overførselsret for alle de områder, der har overførselsret.

 3. Ændringen træder i kraft fra overførsel mellem 2013 og 2014.

 4. Overførselsreglerne evalueres i 2016, inden overførsel fra 2016 til 2017.

 5. Ændringen indføjes i Kasse- og regnskabsregulativet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

De nuværende overførselsregler blev vedtaget i september 2011, hvor byrådet samtidig vedtog, at reglerne skulle evalueres efter overførsel af bevillinger fra 2012 til 2013.

 

Formålet med evalueringen er at afklare om de nye regler har levet op til formålet, som dels var at begrænse de beløb, der bliv overført fra et år til det næste, dels var at reglerne skulle være enkle at administrere.

 

I de tidligere overførselsregler havde ”områder med overførselsadgang” ubegrænset adgang til at overføre over- og underskud. Efter ændringen af overførselsreglerne fik de fleste områder begrænset deres mulighed for at overføre oparbejdet overskud. I dag kan enhederne således kun overføres et overskud, som svarer til 3 pct. af deres korrigerede budget, mens de fortsat har 100 pct. overførsel af et eventuelt underskud.

 
 

Anbefaling

Det ser ikke ud til at de beløb, der søges overført, er blevet reduceret som følge af indførelsen af 3 pct. begrænsningen. Administrationen af reglerne er ikke blevet enklere, og der er ikke kommet øget fokus på at bruge de penge, der er afsat i et bestemt år på det, som de er afsat til

 

Det anbefales derfor, at:

 

Ændring

Imødekommelse af uhensigtsmæssighed

 

Begrænsningen på 3 pct. afskaffes, så de områder, der har overførselsret alle får 100 pct. overførselsret.

 

Hvis der havde været 100 pct. overførselsret fra 2012-2013 ville det samlede beløb til overførsel ikke have været anderledes.

 

- - Enklere administration.

- - Imødegåelse af eventuel tendens til at ”projekter” vokser.

 

 

De nye regler træder i kraft allerede ved overførsel fra 2013 til 2014.

 

Idet ændringerne ikke begrænser enhedernes mulighed for overførsel, giver det ikke anledning til problemer.

 

 

Overførselsreglerne evalueres om tre år, altså i 2016 – inden overførsel fra 2016 til 2017.

 

 

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3283384e43.docx

Bilag

Evaluering af overførselsregler


233. Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi på Ældreområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsrammen til Boligstrategi på Ældreområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med Boligstrategien på ældreområdet er der i 2013 afsat 7 mio. kr. til projektering af de forskellige projekter under boligstrategien. De afsatte midler skal dække projektledelse, rådgivning og øvrige aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

 
 

Af disse midler ønskes 4,5 mio. kr. frigivet i 2013.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde den 5. december 2012: Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategien 2012

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Voksenudvalget anbefaler at der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsrammen til Boligstrategi på Ældreområdet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling234. Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. model 1 vælges som samarbejdsmodel for opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har vurderet, at den vedtagne samarbejdsmodel for opførelsen af det nye plejecenter i Tølløse, ikke kan gennemføres inden for Lov om almene boliger. Ministeriet begrunder deres vurdering med, at det ifølge støttebekendtgørelsens § 19 er bygherren, der udbyder byggeopgaven.

 

Kommunens rådgiver på projektet har derfor beskrevet tre alternative modeller for, hvordan det nye plejecenter kan opføres og drives:

 
 
 
 
 

I model 1 foretager kommunen ét samlet udbud vedrørende det nye plejecenter. Det omfatter design, opførelse, bygningsdrift, administration samt levering af de fremtidige plejeopgaver. Denne model afspejler de oprindelige politiske intentioner vedrørende sammentænkning af anlæg, bygningsdrift og plejeopgaven.

 
 

I model 2 er forskellen fra model 1, at plejeboligerne bliver overdraget til en boligorganisation. Modellen forudsætter, at der er interesse for at overtage plejeboligerne.

 
 

I model 3 indgår kommunen to selvstændige aftaler. Én med en almen boligorganisation og én med den fremtidige leverandør af pleje.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Påvirkning af den kommunale likviditet

I forhold til den oprindelige model er der ingen forskel i forhold til påvirkning af den kommunale likviditet.

 
 

I model 1 og 2 påvirkes den kommunale likviditet negativt af de budgetterede midler til servicearealer og dagcenterfaciliteter. Det svarer til 17 mio. kr. I model 3 påvirkes den kommunale likviditet negativt af deponeringsforpligtelsen vedr. servicearealer og dagcenterfaciliteter – svarende til 17 mio. kr.

 
 

Provenu af grundsalg

I den oprindelige model ville der være provenu fra grundsalg. I model 1 er der intet provenu fra grundsalg. I model 2 og 3 er der provenu fra grundsalg for boligarealerne.

 
 

Samlede økonomiske konsekvenser

Omkostninger i model 1 er lavere end i model 2 og 3. Det skyldes muligheden for at finansiere byggeriet gennem Kommunekredit, hvilket er særlig fordelagtigt, da låneomkostningerne via Kommunekredit er meget begrænsede. Der opkræves ikke stiftelses- eller garantiprovision ligesom låneoptagelsen ikke er forbundet med tinglysningsudgifter, da lån ydes uden pant i ejendommen.

 
 

Når Holbæk Kommune er bygherre giver det endvidere mulighed for at søge midler i puljen for Offentlig Privat Samarbejde.

 

Øvrige konsekvenser

 

En ny samarbejdsmodel vil påvirke projektets tidsplan. Ved model 1 og 2 kan plejecenteret tages i brug 3-5 måneder senere.

 
 

Ved model 3 kan plejecenteret tages i brug 6-8 måneder senere. Den almene boligorganisation kan udpeges primo 2014. Derefter kan planlægningen og udbud af byggeriet påbegyndes. Den fremtidige leverandør af plejeopgaven kan findes inden sommeren 2014.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde 27. juni 2012: Egnethedsvurdering – Samarbejdsmodel for nyt plejeceter som Offentligt-Privat-Samarbejde

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Voksenudvalget anbefaler at model 1 vælges som samarbejdsmodel for opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3311954e44.docx
3311958e45.docx

Bilag

Svar fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. OPP-model
Notat vedr. alternative modeller - Beskrivelse af alternative modeller for opførelse og drift af nyt plejecenter.docx


235. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S 2014 til godkendelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø – Økonomiudvalget - byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. ny ”Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S (2014)” bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Forsyning A/S ønsker Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S (2014) legalitetsgodkendt af byrådet i Holbæk Kommune.

 

Der er hovedsagligt tale om redaktionelle ændringer – og ganske få indholdsmæssige ændringer i forhold til den nuværende betalingsvedtægt.

 

Det skal præciseres, at dette ikke er en godkendelse af selve takstbladet, som skal godkendes årligt jf. Spildevandsplanen (s. 55 afsnit 11.1).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Betalingsvedtægten er i overensstemmelse med en til enhver tid gældende lovgivning for spildevandsanlæg og godkendte spildevandsplan.

 

Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for kloakforsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc.

 

Holbæk Forsyning skal økonomisk hvile i sig selv.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der er kun ganske få ændringer udover, at Holbæk Forsyning nu omtaler sig selv som ”Holbæk Forsyning A/S”, hvor de før omtaltes som ”Spildevandsforsyningsselskabet”.

 

Der er foretaget indholdsmæssige ændringer i:

 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Holbæk kommune - Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1448 af 11/12/2007)

Lov om betalingsregler for spildevand (LOV nr. 460 af 12/06/2009)

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Anbefales godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3297828e46.pdf

Bilag

Betalingsvedtægt_Holbæk Spildvand AS 2014.pdf


236. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium fra budget 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 1. frigiver 4 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler i budget 2014 til betaling af restkøbesum til Freja Ejendomme i forbindelse med købet af Brorfelde Observatorium. Midlerne overføres til Center for Ejendomme,

 2. frigiver 1 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler i budget 2014 til dækning af drifts- og anlægsudgifter på Brorfelde i 2014. Midlernes overføres til Kultur og Fritids driftskonto for Brorfelde. Sideløbende reduceres bufferpuljen med 1 mio. kr., så den afsatte serviceramme for 2014 bliver fastholdt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik i juli 2013 aftale med Freja Ejendomme om at købe Brorfelde Observatorium. Formålet med at købe Brorfelde Observatorium er at skabe et formidlings- og aktivitetscenter på Brorfelde med udgangspunkt i de naturvidenskabelige kvaliteter og den særegne natur ved Brorfelde

 

Frigivelse af 4 mio. kr. til betaling af restkøbesum

Købsprisen blev fastsat til 10 mio. kr. Ifølge købsaftalen skal købesummen betales i to rater.

 

Den første rate på 6 mio. kr. blev betalt i september 2013 og finansieret via fondsmidler. Den resterende rate på 4 mio. kr. skal Holbæk Kommune betale senest den 15. januar 2014.

 

Til brug for denne betaling er det nødvendigt at frigive 4 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler. De frigivne midler skal overføres til Center for Ejendomme, som forestår betalingen af restkøbesummen til Freja Ejendomme.

 

Frigivelse af 1 mio. kr. til anlægs- og driftsudgifter på Brorfelde i 2014

I løbet af 2014 vil Holbæk Kommune investere flere millioner i renovering af bygninger, inventar, nødvendig naturpleje. Derudover skal Holbæk Kommune afholde de løbende driftsudgifter ved Brorfelde Observatorium.

 

Disse investeringer og drift vil blive finansieret af den frigivne anlægsmillion samt de fondsmidler, som Nordea Fonden og A.P. Møllerfonden har givet tilsagn om.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2014 er afsat 5 mio. kr. anlægsmidler til Brorfelde. De allerede afsatte midler frigives på følgende måde:

Den fastsatte serviceramme i budget 2014 vil blive fastholdt, idet bufferpuljen vil blive reduceret med 1 mio. kr.

 

I budgettet for 2015 er der ligeledes afsat 5 mio. kr. til anlæg på Brorfelde, disse penge skal endnu ikke frigives.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling237. Takst 2014 for børnespecialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Børnespecialområdets takster for 2014 bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende børnespecialområdet.

 

Efter budgetvedtagelsen for budget 2014 er der foretaget en korrektion af taksterne på børnespecialområdet. Taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3314945e47.xlsx

Bilag

Takstoversigt 2014 Børnespecialområdet


238. Socialtilsyn Øst, budget 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. taksterne for Socialtilsyn Øst godkendes

 2. den objektive finansiering godkendes

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som et led i regeringens aftale med Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, fra oktober 2012, vedrørende en sikring af en bedre indsats og højere kvalitet i de sociale døgntilbud, skal der placeres fem socialtilsyn i fem kommuner, der skal godkende og føre tilsyn med tilbuddene i alle landets kommuner.

 

I det følgende, skitseres principperne for beregningen af opkrævningen af takster og for de fem tilsynskommuner jf. lov om socialtilsyn. Principperne er blevet udformet af en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for de fem Socialtilsyn.

 

Det er vigtigt, at takstfinansieringen sikrer, at de fem Socialtilsyn får dækket deres omkostninger, hverken mere eller mindre.

 

Taksterne for Socialtilsyn Øst er beregnet på baggrund af Budget 2014.

 

Angivet i 1.000 kr.

Løn

36.964

Kørsel

1.053

Øvrig drift

2.003

Etableringsudgifter

3.045

Husleje

1.031

Bygningsudgifter

526

Overhead

1.818

Taksgrundlag

46.442

 

Budgettet er et nul-sum-budget, hvilket vil sige, at der er budgetteret med indtægter svarende til budgettets takstgrundlag. Dette betyder at, hvis der gennemføres flere tilsyn pga. flere tilbud kan lønforbruget øges administrativt uden politisk godkendelse. Omvendt vil færre tilsyn betyde lønbudgettet skal reduceres.

 

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i tilbuddene. Taksterne er beregnet ud fra de gældende regler i ”Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud” og hviler derudover på de regionalt aftalte principper. Omkostningselementerne er beskrevet og opdelt som bestemt i ”Budget og Regnskabssystem for Kommuner”.

 

Der findes to former for takster vedr. Socialtilsyn:

Objektiv finansiering: tilsyn med plejefamilier

Takstfinansiering: tilsyn med opholdssteder

 

Den objektive finansiering er opkrævning af ”takst” hos regionens kommuner til dækning af udgifter til tilsyn med plejefamilier. Opkrævningen (taksten) beregnes ved at de opgjorte udgifter fordeles efter antal 0-17 årige i de omfattede kommuner. Der anvendes senest kendte folketal jf. Danmarks Statistik, hvilket i praksis formentlig vil være 2. kvartal året før budgetåret. I de første to år vil den objektive takst endvidere indeholde Socialtilsynenes udgifter til etablering.

 

Loven fastsætter takst i forhold til tilbuddets størrelse:

0-7 pladser

8-24 pladser

25-49 pladser

50+ pladser

Indtægterne i budgettet kommer både fra tilsyn med plejefamilier og tilsyn med opholdssteder med nedennævnte beløb:

 

Angivet i 1.000 kr.

Objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier

24.212

Takster for tilsyn med opholdssteder

22.230

Taksgrundlag

46.442

 
 

I tabel 1 angives den beregnede objektive finansiering for Socialtilsyn Øst

Tabel 1

Kommuner

Antal 0-17 årige

Objektiv finansiering

Greve

11.204

1.573.235

Køge

13.470

1.891.421

Lejre

6.483

910.325

Roskilde

18.352

2.576.938

Solrød

5.157

724.132

Faxe

7.668

1.076.720

Guldborgsund

11.374

1.597.106

Kalundborg

10.130

1.422.427

Lolland

7.911

1.110.841

Næstved

17.343

2.435.257

Odsherred

5.886

826.496

Ringsted

7.558

1.061.274

Slagelse

15.973

2.242.885

Sorø

6.620

929.562

Stevns

4.475

628.367

Vordingborg

9.020

1.266.564

Hjørring

13.805

1.938.461

I alt

172.429

24.212.012

 
 

I tabel 2 angives de beregnede takster for tilsyn med opholdssteder

Tabel 2

Takstkategorier

Tilsyn med døgntilbud (Og regodkendelse i 2014/15)

Ny Godk. af døgntilbud

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse

Skærpet tilsyn

0-7

34.475

19.924

9.962

17.237

8-24

41.370

23.909

11.954

20.685

25-49

68.949

39.848

19.924

34.475

50+

103.424

59.772

29.886

51.712

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

I ”Lov om Socialtilsyn”, er tilsynets finansiering beskrevet under afsnittet ”Finansiering af socialtilsynet” under § 23 i loven. Det anføres, at socialtilsynets drift finansieres af kommunerne efter objektive kriterier, jf. stk. 2, og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster for godkendelse og driftsorienteret tilsyn, jf. stk. 3.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling239. Godkendelse af skema B - Helhedsplan for Præstemarken i Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Skema B, for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling Præstemarken i Jyderup, godkendes samt at der stilles kommunegaranti for realkreditlån hertil.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet godkendt i sit møde den 24. januar 2013:

 

Skema A blev godkendt af Landsbyggefonden den 4. februar 2013.

 

Ansøgning:

 

Kuben Management ansøger på vegne af Vestsjællands Almene Boligselskab om godkendelse af skema B for helhedsplanen.

 

Helhedsplanen er opdelt i støttede byggeskade-, miljø- og tilgængelighedsarbejder og ustøttede forbedringsarbejder.

 

De samlede udgifter til renoveringsarbejderne er kalkuleret med 75.182.000 kr. i samarbejde med Landsbyggefonden. Renoveringsarbejderne finansieres således:

 

 

Skema A

Skema B

Byggeskadearbejder m.m.:

Lån med kommunal garanti med regaranti fra Landsbyggefonden

 

 
 

49.391.000 kr.

 

 
 

52.032.000 kr.

 

 

 

Øvrige renoveringsarbejder:

 

 

Lån med kommunal garanti

12.368.000 kr.

13.468.000 kr.

Tilskud, egne midler m.m.

4.213.000 kr.

9.682.000 kr.

 

 

 

Samlet renoveringsudgift

65.972.000 kr.

75.182.000 kr.

 

 

 

 

Holbæk Kommune skal garantere for de støttede og ustøttede lån for den del af lånene, der ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab for realkreditlån til byggeskadearbejder m.m. Garantiforpligtelsen er endnu ikke beregnet.

 

Huslejeniveauet før gennemførelse af renoveringsprojektet udgør 561 kr. pr. m2 pr. år.

 

Huslejeniveauet vil efter gennemførelse af renoveringsprojektet udgøre 692 kr. pr. m2 pr. år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kommunegarantierne for realkreditlån på henholdsvis 52.302.000 kr. og 13.468.000 kr. er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 52.302.000 kr.

 

Kommunegarantien kan først opgøres når renoveringen er afsluttet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

24. januar 2013: Vestsjællands Almene Boligselskab – afdeling 3, Præstemarken Jyderup – Helhedsplan.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling240. Godkendelse af skema B - Helhedsplan for Østergade, Tølløse

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Skema B, for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling Østergade i Tølløse, godkendes samt, at der stilles kommunegaranti for realkreditlån hertil.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet godkendte i mødet den 15. maj 2013:

 
 

Skema A blev godkendt af Landsbyggefonden den 31. maj 2013.

 

Ansøgning:

 

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af skema B for helhedsplanen.

 

Helhedsplanen er opdelt i støttede byggeskadearbejder og ustøttede forbedringsarbejder.

 

De samlede udgifter til renoveringsarbejderne er kalkuleret med 15.239.835 kr. i samarbejde med Landsbyggefonden. Der er ikke sket ændringer i forhold til Skema A.

 

Renoveringsarbejderne finansieres således:

 

Byggeskader m.m.

Lån med kommunal garanti med regaranti fra Landsbyggefonden

 

 

10.006.000 kr.

 

Øvrige renoveringsarbejder:

Lån med kommunal garanti

Tilskud, egne midler m.m.

 

3.293.845 kr.

1.940.000 kr.

 

Samlede renoverings udgift

15.239.835 kr.

 

Holbæk Kommune skal garantere for de støttede og ustøttede lån for den del af lånene, der ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab for realkreditlån til byggeskadearbejder m.m. garantiforpligtelsen er endnu ikke beregnet.

 

Huslejeniveauet før gennemførelse af renoveringsprojektet udgør 932 kr. pr. m2 pr. år.

 

Huslejeniveauet vil efter gennemførelse af renoveringsprojektet udgøre 850 kr. pr. m2 pr. år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kommunegarantierne for realkreditlån på henholdsvis 10.006.000 kr. og 3.293.845 kr. er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 10.006.000 kr.

 

Kommunegarantien kan først opgøres når renoveringen er afsluttet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

15. maj 2013: Boligselskabet Sjælland afdeling 106 Østergade, Tølløse.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling241. Klage over afgørelse vedrørende alkoholbevilling til MCHLO ApS - Lukket punkt

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Til efterretning.
 
242. Tåstruphøj - salg af jord - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Godkendt