UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

02-12-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-12-2013 17:00:00


PUNKTER

209. Klager over kommunalvalget 2013209. Klager over kommunalvalget 2013

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Afgørelse

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. der ikke afholdes omvalg, og

  2. byrådet anmoder administrationen om at analysere årsagerne til de konstaterede kødannelser på det ene af de 14 valgsteder og udarbejde et katalog over tiltag, der kan minimere problemet fremover, til behandling i byrådet i april 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har modtaget de to klager fra borgere over afviklingen af valget i Bjergmarkshallen, der er vedlagt som bilag. Administrationen har derudover modtaget to henvendelser, hvor borgere udtrykker utilfredshed med forholdene i Bjergmarkshallen i forbindelse med valget. De to sidstnævnte er besvaret administrativt.

 

Borgerne klager over de trafikale forhold ved Bjergmarkshallen med kødannelser til følge og over ventetiden i forbindelse med selve stemmeafgivelsen.

 

Administrationen er i gang med en evaluering af hele valget. I den evaluering vil de modtagne klager og henvendelser indgå som værdifulde input med henblik på at få gennemført de nødvendige tiltag, så tilsvarende situationer kan undgås ved kommende valg.

 

Administration såvel som Holbæk Byråd beklager de gener borgere, der skulle stemme i Bjergmarkshallen, har oplevet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Bekendtgørelse nr. 127 af 13. februar 2013 af lov om kommunale og regionale valg § 93.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144947

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 02-12-2013
 
Indstillingen godkendt, idet det understreges, at evalueringen af valget omfatter alle valgsteder.
 

Sagsfremstilling
Referat

3322156e1.pdf
3322112e2.pdf

Bilag

Vedrørende afvikling af kommune- og regionsvalget den. 19. november i Holbæk Kommune
Klage over valghandlingen i Bjergmarkshallen