UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

23-10-2013 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-10-2013 22:00:00


PUNKTER

174. Godkendelse af dagsorden til møde den 23. oktober 2013
175. Ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune
176. Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013
177. Beslutning om stiftelse af Holbæk Vandsamarbejde
178. Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014
179. Godkendelse af Lokalplan 3.41- Plejeboliger Samsøvej
180. Godkende skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden
181. Frigivelse af midler til anlægsprojekter på socialområdet
182. Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.
183. Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik
184. Godkendelse af vederlagsfri udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner
185. Ophængning af plakater i forbindelse med kommunalvalget
186. Beslutning om fortsat medlemskab af Blomstrende Landsby
187. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt174. Godkendelse af dagsorden til møde den 23. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling175. Ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget - byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

 1. byrådet vedtager det som bilag 1 fremlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 
 

Alternativ indstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller alternativt, at:

 1. byrådet vedtager det som bilag 2 fremlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 

Formål

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den gældende styrelsesvedtægt, at vederlagene til medlemmerne af Økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn og Unge-udvalg og eventuelle projektudvalg skal evalueres inden udgangen af 2013.

 

Folketinget har desuden den 11. december 2011 vedtaget en ændring af den kommunale styrelseslov, som giver byrådene i Danmark større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til de enkelte kommuners struktur, organisering og opgavefordeling samt flere muligheder for at indkalde stedfortræder.

 

Endelig har byrådet den 12. juni 2013 godkendt den politiske aftale Holbæk i fællesskab, der bl.a. lægger op til en ændret udvalgsstruktur i den kommende byrådsperiode.

 

På den baggrund skal byrådet drøfte og vedtage en ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalg

Byrådet besluttede med den politiske aftale Holbæk i fællesskab at ændre udvalgsstrukturen, således at Økonomiudvalget fremover tillige varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse nedlægges, og antallet af medlemmer i Udvalget for Voksen ændres fra 5 til 7. Udkastet til den nye styrelsesvedtægt er tilrettet i overensstemmelse med den indgåede aftale.

 

Vederlag

Byrådets flertal besluttede den 7. december 2011 i forbindelse med vedtagelsen af den gældende styrelsesvedtægt at byrådet inden udgangen af 2013 evaluerer vederlaget til medlemmer af de stående udvalg, Børn og Unge-udvalget og projektudvalg.

 

Den maksimale ramme for vederlag til udvalgsformænd, udvalgsnæstformænd og menige medlemmer af udvalg udgør 315 % af borgmesterens vederlag. I dag anvendes en sum svarende til 240 % af borgmesterens vederlag til vederlag til udvalgsformændene og de menige medlemmer af udvalg.

 

Vederlaget til formanden for Børn og Unge-udvalget er fastsat til 5 % af borgmesterens vederlag. Det svarer stort set til det vederlag, det menige medlem af udvalget får udbetalt. Henset til det merarbejde og den rådighedsforpligtelse, der er knyttet til formandsposten, foreslås vederlaget til formanden ændret til 10 % af borgmesterens vederlag.

 

Vederlagene til de øvrige udvalgsformænd foreslås ikke forhøjet. Derimod foreslås vederlaget til de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget i overensstemmelse med den politiske aftale Holbæk i fællesskab forhøjet. For ikke at overskride den nuværende økonomiske ramme foreslås dette vederlag forhøjet fra 1/29 til 1/27 af 135 % af borgmesterens vederlag, hvilket i dag svarer til en forhøjelse på 212,04 kr. om måneden før skat.

 

Der er desuden i overensstemmelse med den politiske aftale Holbæk i fællesskab i udkastet indsat en bestemmelse, hvorefter byrådet, når det nedsætter projektudvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4, kan tillægge formændene for disse et vederlag, som maksimalt kan udgøre 20 % af borgmesterens vederlag. De menige medlemmer af projektudvalg tillægges ikke vederlag.

 

Der er nu skabt lovgivningsmæssig hjemmel til, at byrådet inden for den samlede økonomiske ramme for vederlag til formænd for og menige medlemmer af udvalg kan beslutte at yde et særligt vederlag til næstformænd for disse udvalg.

 

Såfremt det besluttes at yde et særligt vederlag til en næstformand, ydes det til den pågældende i kraft af vedkommendes hverv som næstformand. Uanset, om der ydes vederlag til næstformanden eller ej, er reglerne om vederlag til en person, der fungerer som udvalgsformand på grund af formandens fravær, ens. Hvis næstformanden for Økonomiudvalget og/eller et eller flere af de stående udvalg tillægges et særskilt vederlag, er det, fordi den pågældende fremover permanent skal varetage nogle af de opgaver, der nu ligger hos formanden, og omfanget af disse ansvarsområder og arbejdsopgaver er af en sådan størrelse, at det begrunder et særskilt vederlag.

 

Der foreslås ikke indført vederlag til næstformænd.

 

Første viceborgmester oppebærer i dag et vederlag, der udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Dette foreslås ikke ændret, men der er nu skabt lovgivningsmæssig hjemmel til, at byrådet kan beslutte, at anden viceborgmester skal have en del af det vederlag, første viceborgmester oppebærer.

 

Stedfortræder

Byrådet kan ved at træffe beslutning herom i styrelsesvedtægten fastsætte, at stedfortræderen for et byrådsmedlem kan indkaldes, når medlemmet har lovligt forfald på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selvom forfaldet ikke forventes at vare en måned.

 

Hvis byrådet beslutter, at stedfortræderen for et byrådsmedlem kan indkaldes, når medlemmet har lovligt forfald på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selvom forfaldet ikke forventes at vare en måned, er der nu hjemmel til at byrådet også ved at træffe beslutning herom i styrelsesvedtægten kan bestemme, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet byrådsmedlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har lovligt forfald, uanset forfaldets forventede varighed er kortere end en måned.

 

Bestemmelsen forudsætter – ligesom den gældende bestemmelse om indkaldelse af stedfortræder i udvalg – at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder i byrådet er opfyldt. Bestemmelsen forudsætter tillige, at kravet til den forventede varighed af forfaldet ikke kan være længere for byrådet end for udvalget. Uanset denne forudsætning vil bestemmelsen dog give mulighed for stedfortræderindkaldelse ved forfald alene i et enkelt udvalgsmøde.

 

Byrådet kan endelig ved en ændring af styrelsesvedtægten beslutte at lade det være op til den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, som må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, at bestemme, at et andet byrådsmedlem i givet fald (altså hvis udvalgsmedlemmet ret faktisk bliver erklæret inhabil) indtræder i udvalget ved sagens behandling.

 

Ingen af disse bestemmelser foreslås indført i den nye styrelsesvedtægt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Det eneste, der er ændret i forhold til det udkast til ny styrelsesvedtægt, der er fremlagt som bilag 1, i det udkast til ny styrelsesvedtægt, der er fremlagt som bilag 2, er størrelsen af vederlaget til de menige af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget.

 

Den maksimale ramme for vederlag til udvalgsformænd, udvalgsnæstformænd og menige medlemmer af udvalg udgør 315 % af borgmesterens vederlag. I begge udkast anvendes 90 % heraf til vederlag til formændene for de stående udvalg samt Børn og Unge-udvalget, og i begge udkast er der indsat en bestemmelse, hvorefter byrådet kan tillægge formændene for projektudvalg et vederlag, som maksimalt kan udgøre 20 % af borgmesterens vederlag.

 

For at give byrådet mulighed for på samme tid at have nedsat tre projektudvalg, hvor to af formændene oppebærer et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag og en af formændene oppebærer et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag, foreslås 50 % af de 315 % reserveret til projektudvalgsformænd.

 

Den resterende del af de 315 % af borgmesterens vederlag – det vil sige 175 % af borgmesterens vederlag – foreslås ligeligt fordelt mellem de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget. Dette indebærer, at vederlaget til de menige udvalgsmedlemmer forhøjes fra 1/29 af 135 % til 1/27 af 175 % af borgmesterens vederlag, hvilket i dag svarer til en forhøjelse på 1.123,03 kr. om måneden før skat.

 
 

Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 – bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, som ændret ved lov nr. 1252 af 18. december 2012 om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg og senere.

 

Bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæt, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 57 af 22. januar 2013.

 
 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Hovedindstilling 

Forhøjes vederlaget til formanden for Børn og Unge-udvalget til 10 % af borgmesterens vederlag, medfører det en årlig merudgift på ca. 37.000 kr. Dette beløb kan afholdes inden for rammen.

 

Forhøjes vederlagene til de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget i overensstemmelse med hovedindstillingen, kan udgiften hertil afholdes inden for rammen.

 

Indføres der en mulighed for, at byrådet kan tillægge formænd for projektudvalg et vederlag, der for hvert udvalgs vedkommende maksimalt kan udgøre 20 % af borgmesterens vederlag og samlet maksimalt kan udgøre 50 % af borgmesterens vederlag, kan op til 20 % afholdes inden for rammen. Såfremt byrådet vælger at tillægge formænd for projektudvalg vederlag, der samlet udgør mere end 20 % af borgmesterens vederlag, kan den del af udgiften, der overstiger 20 % af borgmesterens vederlag, ikke afholdes inden for rammen.

 
 

Alternativ indstilling

Forhøjes vederlaget til formanden for Børn og Unge-udvalget til 10 % af borgmesterens vederlag, medfører det en årlig merudgift på ca. 37.000 kr. Dette beløb kan afholdes inden for rammen.

 

Forhøjes vederlagene til de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget i overensstemmelse med den alternative indstilling, medfører det en årlig merudgift på ca. 295.000 kr. Dette beløb kan ikke afholdes inden for rammen, og merudgiften anbefales indarbejdet i budgettet for 2014 – 2017.

 

Indføres der en mulighed for, at byrådet kan tillægge formænd for projektudvalg et vederlag, der for hvert udvalgs vedkommende maksimalt kan udgøre 20 % af borgmesterens vederlag og samlet maksimalt kan udgøre 50 % af borgmesterens vederlag, kan op til 20 % afholdes inden for rammen. Såfremt byrådet beslutter at yde formænd for projektudvalg vederlag, der samlet udgør mere end 20 % af borgmesterens vederlag, kan merudgiften ikke afholdes inden for rammen. Merudgiften, der kan udgøre op til ca. 220.000 kr., anbefales indarbejdet i budgettet for 2014 – 2017.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Drøftet. Der arbejdes videre med forskellige modeller og spørgsmål.
 

Beslutning i Byrådet den 14-08-2013
 
For at hovedindstillingen godkendes oversendt til 2. behandling stemte 17 (B, F, I, O, V samt løsgænger Jens Munch Steensgaard). Imod stemte 12 (A).
 
A ønsker at styrelsesvedtægten fastlægger honorar på 20 % til udvalgsformænd, 10 % til formanden for Børn og Unge-udvalget, reservation af en ramme på 30 % til projektudvalgsformænd samt at vederlag til menige medlemmer af Økonomiudvalg og stående udvalg og menige projektudvalgsmedlemmer forhøjes, således at den lovmæssige ramme på 315 % af borgmesterens vederlag udnyttes fuldt ud
 
 
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
For at hovedindstillingen godkendes stemte 17 (B, F, I, O, V. Imod stemte 11 (A).
 
A ønsker at styrelsesvedtægten fastlægger honorar på 20 % til udvalgsformænd, 10 % til formanden for Børn og Unge-udvalget, reservation af en ramme på 30 % til projektudvalgsformænd samt at vederlag til menige medlemmer af Økonomiudvalg og stående udvalg og menige projektudvalgsmedlemmer forhøjes, således at den lovmæssige ramme på 315 % af borgmesterens vederlag udnyttes fuldt ud
 

Sagsfremstilling
Referat

3174860e1.doc
3174871e2.doc
3110710e3.doc
3174666e4.docx

Bilag

Ny styrelsesvedtægt - udkast 1
Ny styrelsesvedtægt - udkast 2
Nuværende styrelsesvedtægt
Ny styrelsesvedtægt - bilag


176. Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. ultimo august tages til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget skal ses i forhold til det korrigerede budget og ligger primært på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.), og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.).

 

Ved udgangen af august har administrationen udarbejdet et estimat over udgifterne på de 5 fokusområder. Estimatet viser - på nuværende tidspunkt - et samlet underskud på 88,7 mio. kr. for kommunens regnskab i 2013. Det reelle underskud for 2013 forventes at ligge tæt på resultatet i det oprindelige budget. Som også beskrevet ved budgetrevision II er der 3 forklaringer, som påvirker forventningen til kommunens økonomi. For det første tager chefområderne på dette tidspunkt af året ikke højde for, hvor meget af budgettet, der skal overføres til 2014 (dvs. hvor meget af deres bevilling, som de ikke bruger i år). For det andet har kommunen i 2013 foretaget en investering i etableringen af Socialtilsyn Øst, som først starter i 2014. Og for det tredje skal kommunen afholde udgifter til beskæftigelsesindsatsen i år, som forventes at blive tilbagebetalt i løbet af de efterfølgende år.

 

Estimatet over udgifterne i ikke-fokus områderne er baseret på den forventning, som blev foretaget ved udgangen af april. Der foretages nye skøn over udgifterne for alle kommunens områder ved udgangen af september.

 
 

Samlet oversigt over forventet regnskabsresultat.

 

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget pr. august

Forventet regnskab pr. august

Forventet afvigelse pr. august

 

A

B

C

D=C-B

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

-4.033,3

-4.023,2

-4.023,2

0,0

Driftsudgifter

3.881,6

3.915,9

3.935,0

19,2

- Økonomiudvalget

465,2

470,4

471,7

1,3

- Udvalget for Børn

1.185,2

1.180,6

1.180,8

0,2

- Udvalget for Voksne

1.123,3

1.136,7

1.154,6

17,9

- Udvalget for Klima og Miljø

140,3

136,7

136,7

0,0

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

859,2

878,5

878,3

-0,2

- Udvalget for Kultur og Fritid

108,3

113,0

113,0

0,0

Renter

31,1

30,1

30,1

0,0

Strukturel balance

-120,5

-77,2

-58,1

19,2

Anlæg

186,4

269,9

255,9

-14,0

Lån

-121,5

-169,4

-169,4

0,0

Afdrag og finansforskydninger

59,6

60,7

60,7

0,0

Forsyningen (Renovation)

0,0

-0,4

-0,4

0,0

Resultat (-overskud, +underskud)

4,0

83,6

88,7

5,1

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3248592e5.doc
3248652e6.docx

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august til Økonomiudvalget
Økonomi- og aktivitetsopfølgning for politikområde 1 og 2, august 2013


177. Beslutning om stiftelse af Holbæk Vandsamarbejde

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø samt byrådet

 

Beslutningssag

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender etableringen af et vandsamarbejde i Holbæk Kommune og at vandsamarbejdet arbejder ud fra de vedlagte vedtægter i bilag 1.

 2. bekræfter at formålet er i overensstemmelse med de gældende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt mål og handlingsplan i vandforsyningsplanen.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

For at vandværkerne må bruge penge på beskyttelse af grundvandet, stiller Forsyningssekretariatet det som betingelse, at der er tale om opfyldelse af politisk vedtagne miljømål.

 

For at kunne komme videre med et samarbejde mellem vandværkerne om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer, er det derfor nødvendigt at byrådet bekræfter, at der er tale om et mål, der indgår i tidligere vedtagne planer.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I det løbende samarbejde mellem By og Landskab og kommunens vandværker har det længe været drøftet at etablere et andelsselskab, Holbæk Vandsamarbejde, som med økonomiske midler fra vandværkerne skulle arbejde for at få lukket gamle brønde og boringer, som ikke længere benyttes. De enkelte vandværker betaler til selskabet i forhold til hvor meget vand de pumper op. Forslag til vedtægter for samarbejdet er vedlagt som bilag.

 

Boringer og grundvandsbeskyttelse

Ubenyttede brønde og boringer virker som åbne kanaler direkte fra overfladen ned til de grundvandsmagasiner, hvor drikkevandet bliver hentet fra. Der er ofte tale om gamle anlæg, som er dårligt sikrede. De udgør derfor en helt unødvendig risiko for, at forureningsuheld på overfladen kan føre til forurening af grundvandet.

 

Kommunen som grundvandsmyndighed

Kommunen kan som myndighed i forhold til vandforsyning og grundvandsbeskyttelse principielt pålægge ejere af ubenyttede boringer selv at sløjfe dem. Men det kan være administrativt særdeles vanskeligt at få gennemført, da sløjfningen skal udføres på den rigtige måde, og da det kan være meget dyrt for den enkelte familie.

 

Kommunens miljømål

Kommunen har foreløbig indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Tølløseområdet og i Holbækområdet. I begge planer er lukning af brønde og boringer en vedtaget indsats. Indsatserne skal gennemføres i samarbejde med bl.a. vandværkerne.

I kommunens vandforsyningsplan er det et hovedmål ”at beskytte grundvandet i et samarbejde mellem forbrugere, vandværker og kommunen”. Det skal bl.a. ske ved at ” arbejde for etablering af et grundvandssamarbejde jf. Vandforsyningslovens § 52a”.

Der er således grundlag for at sige at vandsamarbejdet er i overensstemmelse med kommunens miljømål.

 

Indsats og arbejdsdeling

Holbæk Vandsamarbejde vil ud fra kommunens arkiver og vandværkernes oplysninger opspore ubenyttede brønde og boringer. Holbæk Vandsamarbejde vil herefter tilbyde ejerene vedlagsfrit at lukke dem. Indsatsen vil ske områdevist i en prioriteret rækkefølge. Det vurderes at være realistisk at lukke ca. 30 ubenyttede boringer og brønde pr. år, hvis alle vandværker tilslutter sig, og hvis der er tages udgangspunkt i en pris på 10 øre/m³ svarende til en udgift på 12-15 kr. pr. husstand pr. år.

 

Der er lagt op til en deling af de administrative arbejdsopgaver så:

• Vandfællesskabet Nordvestsjælland varetager administrationen af økonomien.

• Holbæk Forsyning A/S står for registrering, kontakt til lodsejerne og sløjfningen.

 

Der findes lignende vandsamarbejder i Ringsted, Vordingborg, Hillerød, Greve og Køge Kommuner.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Holbæk vandsamarbejde vil blive etableret i overensstemmelse med Vandforsyningsloven § 52a og 52b, som giver vandværkerne lov til at opkræve midler til beskyttelse af grundvandet og vores vandressourcer.

Forsyningssekretariatet har meddelt, at hvis vandværkerne skal kunne indregne deres udgift i prisloftet, skal der i henhold til § 4 og § 5 i Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål foreligge en skriftlig aftale mellem byrådet og vandværkerne om at samarbejdet sker i henhold til et politisk vedtaget miljømål.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunen har bistået vandværkerne med advokathjælp til udarbejdelse af vedtægter og afklaring af de juridiske problemstillinger, men har i øvrigt ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med vandsamarbejdet.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Kommunen få observatørstatus i vandsamarbejdets bestyrelse og vil bidrage med oplysninger fra kommunens arkiver om tidligere benyttede brønde og boringer.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

By og Landskab vurderer, at samarbejdet vil være et positivt tiltag i retning af en bedre beskyttelse af grundvandsressourcen.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3183284e7.rtf

Bilag

Vedtægter udkast aug 2013


178. Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager de indkomne høringssvar til efterretning

 2. Anbefaler ”Beskæftigelsesplan 2014” til vedtagelse i byrådet.

 3. Indstiller, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at justere målene, hvis de nationale vurderinger af udviklingen i ledigheden ændrer sig. Dette inden for rammerne af budget 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

”Beskæftigelsesplan 2014” (BP2014) beskriver de udfordringer Holbæk Kommune har på arbejdsmarkedet, og hvordan Jobcenteret vil imødekomme disse udfordringer. BP2014 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR), Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og Holbæk Arbejdsmarkedscenter (herunder jobcenteret). Beskæftigelsesplanen består af:

 

Den overordnede beskæftigelsesstrategi


Beskæftigelsesplanen beskriver en overordnet strategi for hele beskæftigelsesindsatsen. Også for de ledige, der ikke er omfattet af de nationale eller de lokale målsætninger. Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats baserer sig på viden om, hvad der virker og fokuserer derfor altid på en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette fordi forskningen viser, at:

 

Den overordnede strategi er altså en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. BP2014 er vedlagt sagen i sin helhed. I planen er 4 ministermål og 2 lokale mål. Målfastsættelsen er sket på baggrund af beregninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt administrationen - og politisk bestemt af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Neden for er målsætningerne for målene gengivet:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse


Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være 28 %, svarende til (svt). en stigning på 7,8 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

 

Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension


Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 35 % fra december 2012 (154 personer) til december 2014.

 

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes


Antallet af langtidsledige skal begrænses til 377 personer i december 2014, svt. et fald på 18 pct. fra december 2012 (460 personer).

 

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder


Jobcentret skal øge andelen af arbejdssteder, der har en borger i et virksomhedsrettet forløb, på kontanthjælp fra 20,4 % i 2012 til 25 % i 2014 og på a-dagpenge fra 22,4 % i 2012 til 25 % i 2014


Jobcenterets Rekrutteringsservice skal i 2014 kontakte mindst 50 % af de lokale virksomheder der benytter jobnet.dk for at afsøge muligheder for yderligere samarbejde.

 

Lokalt mål 1 – Begrænsning af langvarige sygedagpengeforløb


Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 42 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger.

 

Lokalt mål 2 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet


Jobcenteret skal i 2014:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Beskæftigelsesplanens budget vedtages som en del af det samlede kommunale budget. Budgettet for beskæftigelsesindsatsen er under udarbejdelse og tilføjes i BP2014 forinden byrådets vedtagelse af planen med det forbehold, at det kommunale budget for 2014 ikke er vedtaget endnu. Samtidig vil budgettet for beskæftigelsesindsatsen blive tilrettet, når Finansministeriets finanspolitiske redegørelse offentliggøres i december.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvarene fremgår af BeskæftigelsesPlanen som tillæg 3 (kapitel 8). Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af planen.

 
 
 

Lovgrundlag – link

 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23

 

Sagshistorik, henvisninger

 

BeskæftigelsesPlan 2014 er tidligere behandlet i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse som:

 
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt, idet nye elementer i budgettet indarbejdes i beskæftigelsesplanen som et tillæg.
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt, idet nye elementer i budgettet indarbejdes i beskæftigelsesplanen som et tillæg.
 

Referat
Sagsfremstilling

3233209e8.pdf

Bilag

BP2014-udgave af 11-sept.pdf


179. Godkendelse af Lokalplan 3.41- Plejeboliger Samsøvej

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til lokalplan 3.41 for et område til plejeboliger ved Samsøvej i Holbæk bliver vedtaget endeligt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering plejeboliger og dagcenter for ældre og demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Det kommende byggeri samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus. Plejecenteret skal udføres i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.

 

Området har et areal på ca. 19.884 m2. I dag ligger der kolligie bestående af tre boligblokke. Den eksisterende sø i lokalplanområdets nordvestlige hjørne er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Lokalplanen udlægger området til offentlige formål herunder plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter. Bebyggelsesprocenten omfatter ca. 75 plejeboliger og har et bruttoetageareal på ca. 8.947,8 m2,svarende til en bebyggelsesprocent på 45. Det ubebyggede areal udlægges til friareal for plejecenterets beboere, samt parkering og indgangsareal.

Der skal sikres tre vejeadgange fra Samsøvej – en fra vest og to fra syd.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25.

 

Lokalplanforslaget kan ses på http://planer.holbaek.dk/dk/planportal/planportal.htm.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Lokalplanområdet – Samsøvej – er ejet af Holbæk Kommune. Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af Holbæk Kommune.

 

I forbindelse med salg af arealet fastsættes der nærmere vilkår for byggeri, tilgængelighed, grundejers forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer med mere.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Planerne har været i høring fra den 17. juni til den 19. august 2013 og der blev afholdt borgermøde den 6.august 2013. Alle indkommende kommentarer i høringsperioden er indarbejdet. Se bilag 1.

 

Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag 2.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Lov om planlægning

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425 (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning)

 

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144075 (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3208885e10.pdf
3230599e9.doc

Bilag

Indkommende indsigelser til lokalplan3.41- Samsøvej Plejecenter.pdf
Ændringer i lokalplanforeslaget 3.41


180. Godkende skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. skema B vedrørende opførelse af 70 almene ældreboliger i tilknytning til Plejecenter Elmelunden godkendes med en anskaffelsessum på 129.293.000 kr.

 2. skema B vedrørende det tilknyttede serviceareal godkendes med en anskaffelsessum på 18.204.000 kr.

 3. der gives administrationen bemyndigelse til at godkende skema C.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet gav på mødet den 20. februar 2013 Holbæk Ældreboligselskab tilsagn til at opføre 70 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden i Jyderup.

 

Det fremsendte projekt overholder den gældende lokalplan. Boligantallet er uændret, men boligarealet er efter detailprojekteringen samlet øget med 140 kvadratmeter.

 

Ældreboligernes areal er således ændret fra 72 kvadratmeter i skema A til 74 kvadratmeter i skema B.

 

Det samlede bruttoetageareal udgør herefter 5.180 kvadratmeter med en anskaffelsessum på (5.180 x 24.960) 129.293.000 kr.

 

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

 

Realkreditlån 88 %

113.778.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån 10 %

12.929.000 kr.

Beboerindskud 2 %

2.586.000 kr.

I alt

129.293.000 kr.

 

Servicearealernes anskaffelsessum er i skema B opgjort til 18.204.000 kr. og er dermed 647.000 kr. højere end den budgetterede anskaffelsessum i skema A.

 

Der skal foreligge tinglyst skøde på ejendommen inden skema B godkendes. Derfor godkendes skema B på betingelse af, at der foreligger tinglyst skøde på ejendommen før byrådets møde.

 

Er skødet ikke tinglyst forud for byrådets møde skal godkendelse af skema B afvente tinglysningen.

 

Da maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud, kan der ikke ved byggeriets afslutning godkendes højere anskaffelsessum, og administrationen bemyndiges derfor til at godkende skema C.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Med en stigning i ældreboligernes anskaffelsessum på 5.561.000 kr. i forhold til anskaffelsessummen i skema A, stiger det kommunale grundkapitallån ligeledes fra 12.373.000 kr. til 12.929.000 kr.

 

Kommunens udgifter i forbindelse med opførelse af Plejecenter og servicearealer i Elmelunden kan opgøres således:

 

 

Indtægter

Udgifter

Salgspris grund

16.162.000 kr.

 

Moms ved salg af grund

-3.233.000 kr.

 

Salgspris ekskl. moms

12.929.000. kr.

 

Grundkapitallån

 

12.929.000. kr.

 

 

 

Nettoudgift vedr. plejecenter

 

0 mio. kr.

 

 

 

Anskaffelsessum for serviceareal

 

18.204.000 kr.

Moms heraf

 

-3.641.000 kr.

Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.

 

-2.800.000 kr.

 

 

 

Netto anskaffelsessum for servicearealer 

 

 

11.763.000 kr. 

 

 

 

Bygherre har oplyst, at lejen for boligerne ekskl. forbrugsudgifter og fællesantenne vil udgøre 1.075 kr. pr. kvadratmeter og det er denne leje, som beregnes første gang byggeriet udlejes.

Med en stigning i ældreboligernes anskaffelsessum på 5.561.000 kr. i forhold til anskaffelsessummen i skema A, stiger det kommunale grundkapitallån ligeledes fra 12.373.000 kr. til 12.929.000 kr.

 

Kommunens udgifter i forbindelse med opførelse af Plejecenter og servicearealer i Elmelunden kan opgøres således:

 

 

Indtægter

Udgifter

Salgspris grund

16.162.000 kr.

 

Moms ved salg af grund

-3.233.000 kr.

 

Salgspris ekskl. moms

12.929.000. kr.

 

Grundkapitallån

 

12.929.000. kr.

 

 

 

Nettoudgift vedr. plejecenter

 

0 mio. kr.

 

 

 

Anskaffelsessum for serviceareal

 

18.204.000 kr.

Moms heraf

 

-3.641.000 kr.

Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.

 

-2.800.000 kr.

 

 

 

Netto anskaffelsessum for servicearealer 

 

 

11.763.000 kr. 

 

 

 

Bygherre har oplyst, at lejen for boligerne ekskl. forbrugsudgifter og fællesantenne vil udgøre 1.075 kr. pr. kvadratmeter og det er denne leje, som beregnes første gang byggeriet udlejes.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven og Støttebekendtgørelsen.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde 20. februar 2013: Holbæk Ældreboligselskab v/Domea – Tilsagn til opførelse af 70 ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden i Jyderup.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling181. Frigivelse af midler til anlægsprojekter på socialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der frigives 1.400.000 kr. fra Socialområdets anlægsramme i 2013.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er i anlægsbudgettet afsat midler til planlægning og projektering af anlæg på socialområdet. Administrationen ønsker at få en del af disse midler frigivet til udarbejdelse af en kommunal boligstrategi og en konkret handleplan for etablering af skæve og billige boliger.

 

Projekteringen skal:

Myndigheden på voksen og handicapområdet i Holbæk Kommune oplever store praktiske udfordringer, når døgnanbragte unge og voksne kan klare sig i eget hjem. Det er sjældent muligt at finde en bolig, der kan betales med afsæt i de gældende kontanthjælpstakster. Konsekvensen er, at borgeren i nogle tilfælde bliver i døgnforanstaltningen. Borgeren fastholdes i en klientsituation i stedet for at opleve selvhjulpenhed indenfor rammerne af voksenpolitikkens menneskesyn. Samtidig fastholdes et højt omkostningsniveau forbundet med foranstaltningen.

 

De almennyttige boligselskaber forbereder pt. helhedsplaner, hvor Lejerbo er langt fremme med en ansøgning til Landsbyggefonden. Disse helhedsplaner kræver koordinering på tværs af Holbæk Kommunes forskellige fagområder. Der vil være indsatser med afsæt i social-, beskæftigelses-, børne- og sundhedsområdet, der skal mødes i et forpligtende bidrag til den endelige ansøgning om støtte til helhedsplanen. Og der vil skulle sikres efterfølgende opfølgning på området.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 1,4 mio. kroner fra Socialområdets anlægsmidler

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Udvalget for Voksne besluttede på mødet 30. januar 2013, at administrationen skal udarbejde en strategi for den kommunale boligsociale indsats i Holbæk med økonomisk afsæt i de boligsociale helhedsplaner.

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Det anbefales, at der frigives 1.400.000 kr. fra Socialområdets anlægsramme i 2013.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling182. Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 til videre godkendelse af Økonomiudvalget og byrådet

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De 17 kommuner indenfor KKR Sjællands område arbejder sammen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Samarbejdet reguleres af styringsaftalen, der lægger rammerne for udvikling af kapacitet og priser. Styringsaftalen regulerer også takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Institutionstakster omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper:

Styringsaftalen for 2014 indeholder som noget nyt et opsigelsesvarsel for pladser på institutioner på løbende måned plus 30 dage, medmindre man har aftalt andet.

 

Styringsaftalen for 2014 tager højde for KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

Holbæk Kommune har taget højde for de nævnte anbefalinger i KKR Sjællands beslutning.

 

Styregruppen for rammeaftalen har udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet. Styregruppen lægger op til, at standardkontrakterne er obligatoriske, når man køber og sælger pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Styregruppen anbefaler også at bruge standardkontrakterne ved aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

 

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud. Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Når man beregner a-conto taksten, indgår der et administrationsoverhead på 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Andelen vedrørende tilsyn er en del af administrationsoverheadet.

 

KKR anbefaler, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, og at de faktiske overheadomkostninger opgøres ud fra regnskab 2014. Det vil gøre det muligt at justere overheadprocenten for 2015 og frem, så den fortsat svarer til de faktiske omkostninger.

 

De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner har gjort det nødvendigt at nedsætte et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hver af de fem KKR.

 

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Indstillingen indstilles godkendt. Videresendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3229977e11.docx
3229996e12.docx
3246950e13.docx

Bilag

Styringsaftale 2014
Allonge til styringsaftale for 2014
Udviklingsstrategi 2014


183. Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Informationssikkerhedspolitikken bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Informationssikkerhedspolitikken erstatter den nuværende It-sikkerhedspolitik, som blev godkendt i byrådet oktober 2008.

 

Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for opbevaring og beskyttelse af informationer i Holbæk Kommune.

 

Kommunen behandler oplysninger om borgere og virksomheder, som ofte er af personfølsomme karakter og kræver særlig beskyttelse. Endvidere har kommunen en mængde informationer og informationssystemer, som er afgørende eller vigtige for varetagelse af kommunens opgaver og pligter.

 

Beskyttelsen af informationer og informationssystemer er derfor et vigtigt fokusområde, som skal håndteres gennem kommunens informationssikkerhedsindsats. Indsatsen består overordnet i en mængde sikringsforanstaltninger, som etableres med henblik på, at beskytte informationer og informationssystemer, som har betydning for kommunens virksomhed.

 

Uanset fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger spiller den menneskelige faktor, dvs. den måde ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere handler og agerer på, en afgørende rolle i forhold til informationssikkerheden. Det er derfor vigtigt, at der i kommunens informationssikkerhedsindsats i høj grad er fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og menneskelige dimensioner.

 

Siden 2008 er anvendelsen af it og andre informationskilder i Holbæk Kommune blevet mere komplekse. Kommunen anvender på flere områder og i større omfang it for, at leve op til de krav som borgere, samfundet og lovgivningen stiller til en effektiv administration samt en hurtig og korrekt service.

 

Kommunen vil, som et naturligt led i den generelle udbygning af den tekniske information- og it-anvendelse, samle og præcisere informationssikkerhedsmæssige retningslinjer. Den nye Informationssikkerhedspolitik skal være gældende for alle kommunens ansatte.

 

Informationspolitikken er udarbejdet med henblik på, at opdatere og ajourføre nuværende It-sikkerhedspolitik. I forbindelse med denne opdatering, er der taget udgangspunkt i den internationale Standard ISO 27001.

 

Standarden tager udgangspunkt i den enkelte institutions risikoprofil og lægger op til, at der implementeres netop de kontrolprocedurer, der er passende for den enkelte institution.

ISO 27001-standarden beskriver, hvordan en organisation skal implementere et ledelsessystem for informationssikkerhed. Der lægges stor vægt på ledelsens engagement og bevidste stillingtagen til hvilke procedurer, der skal indføres.

 

Sagen er vedlagt 24 bilag til yderligere information:

Bilag 1 er selve informationssikkerhedspolitikken.

Bilag 2 er i-sikkerhedshåndbogen.

Bilag 3 er en brugerfolder.

Derudover er der vedlagt 21 bilag, retningslinjer, som uddyber i-sikkerhedshåndbogen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3239858e14.docx
3239935e15.docx
3239959e16.docx
3239962e17.docx
3239969e18.docx
3239977e19.docx
3239983e20.docx
3239986e21.docx
3239990e22.docx
3239991e23.docx
3239993e24.docx
3239997e25.docx
3239999e26.docx
3240011e27.docx
3240012e28.docx
3240016e29.docx
3240017e30.docx
3240019e31.docx
3240021e32.docx
3239974e33.docx
3239927e34.docx
3239930e35.docx
3239925e36.docx
3239923e37.docx

Bilag

Informationssikkerhedspolitik
Bilag A 3 Retningslinjer for sikkerhedskopiering
Bilag A 4 Retningslinjer for virusberedskab
Bilag A 5 Retningslinjer for fysisk sikkerhed, servere og netværk
Bilag A 6 og B 7 Retningslinier for trådløse netværk
Bilag A8 og B 9 og C 3 Retningslinjer for nødberedskab for it-anvendelsen
Bilag A9 og B 10 og C 4 Retningslinjer for adgangsstyring
Bilag B 1 Retningslinjer for it-brugere
Bilag B 2 Retningslinjer for anvendelse af E-mail
Bilag B 3 Retningslinjer for anvendelse af internet
Bilag B 4 Retningslinjer for distancearbejdspladser
Bilag B 5 Retningslinjer for anvendelse af bærbare enheder
Bilag B 6 Retningslinjer for digital signatur
Bilag B 11 og C 5 Retningslinjer for logning
Bilag B 12 og C 6 Særlige forhold vedrørende persondataloven
Bilag C 1 Retningslinjer for systemejere
Bilag C 2 Retningslinjer for dataejere
Bilag D 1 Retningslinjer for eksterne leverandører
Bilag D 2 Retningslinjer for eksterne leverandører, erklæringer
Bilag A 7 og B 8 Retningslinjer for destruktion af datamedier
Bilag A 1 -Retningslinier for it-medarbejdere
Bilag A 2 Retningslinier for firewall
Folder for medarbejdere
Informationssikkerhedshåndbogen


184. Godkendelse af vederlagsfri udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Dansk Folkeparti indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune udlejer kommunale arealer/bygninger til opsætning af mobiltelefonmaster til en markedsleje på 0 kr., såfremt det efter en konkret vurdering bliver vurderet, at kundegrundlaget er så spinkelt, at en markedsleje til 0 kr. i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området.

 1. Administrationen bliver bemyndiget til at indgå ovennævnte lejeaftaler.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Rundt om i Holbæk kommune er der stadigvæk områder, hvor mobiltelefondækningen er meget ringe. Teleselskaberne opsætter typisk deres mobiltelefonmaster i de områder, hvor der er et markedsmæssigt kundegrundlag for opsætningen. Det resulterer naturligvis i, at de tyndere befolkede områder ofte har en ringere mobildækning. En af barriererne for mobiltelefonselskaberne - ved opsætning af master i de tyndt befolkede områder - er at de typisk skal betale leje for det areal, som masten skal stå på.

 

Ved ny lovgivning af 1. oktober 2013 er der blevet åbnet mulighed for, at kommuner i visse tilfælde kan stille deres arealer gratis til rådighed. Af bemærkningerne til loven følger:

 

”Kommuner og regioner kan derfor efter en konkret vurdering fastsætte en lav eller ingen leje i områder, fx hvor kundegrundlaget er så spinkelt, at dette i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området”.

 

Holbæk kommune udlejer pt. en række lokaliteter ud til mobiltelefonselskaber med en indtægt på ca. 300.000 kr. for ca. syv aftaler. Disse aftaler er blevet indgået på markedslignende vilkår og vil således ikke blive umiddelbart berørt af ovennævnte forslag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Ingen, da udlejning af en række arealer til 0 kr. kun vil ske der, hvor kommunen i øvrigt ikke ville kunne forvente at få en markedsbestemt lejeindtægt.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Oversendes til Udvalget for Klima og Miljø med henblik på uddybning af sagen.
 

Referat
Sagsfremstilling185. Ophængning af plakater i forbindelse med kommunalvalget

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet beslutter, om ansøgningen fra Stemmer på Kanten om tilladelse til ophængning af plakater i forbindelse med kommunalvalget 2013 skal imødekommes eller afslås.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Huset Zorning har som led i kampagnen Stemmer på Kanten søgt alle landets kommuner om tilladelse til at hænge plakater op samtidig med, at de opstillingsberettigede partier og kandidater i forbindelse med kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 hænger valgplakater op. Plakaterne er udformet som en valgplakat, og de kan forveksles med de plakater, partierne og kandidaterne hænger op før valget.

 
 

Der er ikke tale om valgplakater, da formålet med plakaterne ikke er at få vælgerne til at stemme på et bestemt parti eller en bestemt kandidat. De er en del af en kampagne for at få flere socialt udsatte til at stemme.

 

Det betyder, at plakaterne ikke frit kan hænges op fra den fjerde lørdag før valget. Ophængning kræver tilladelse fra kommunen som vejmyndighed og fra SEAS-NVE som ejer af masterne. Der kan i forbindelse med en eventuel tilladelse fastsættes vilkår for tilladelsen – f.eks. vilkår svarende til de vilkår, der gælder for ophængning af valgplakater.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Vejlovens (lbkg. nr. 1048 af 3. november 2011) §§ 102 og 103 a, stk. 1, samt privatvejlovens (lov nr.1537 af 21. december 2010) §§ 66 og 66 a.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Byrådet besluttede, at ansøgningen fra Stemmer på Kanten om tilladelse til ophængning af plakater i forbindelse med kommunalvalget 2013 imødekommes på vilkår svarende til de vilkår, der gælder for ophængning af valgplakater.
 

Sagsfremstilling
Referat

3274800e38.docx
3274821e39.pdf
3274830e40.pdf

Bilag

Ansøgning
Bilag til ansøgning
FORTOLKNING AF VALGBESTEMMELSERNE I HENHOLDSVIS VEJLOVENS § 103A OG PRIV....pdf


186. Beslutning om fortsat medlemskab af Blomstrende Landsby

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

 1. godkender, at Holbæk Kommune fortsætter sit medlemskab af Blomstrende Landsby i 2014.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har siden 2011 været medlem af ”Blomstrende Landsby”. Der er gennemført en evaluering af kommunens og lokalområdernes udbytte af medlemskabet og på den baggrund skal byrådet beslutte, om kommunen skal fortsætte medlemskabet i 2014.

 

Evalueringen viser, at mulighederne, som medlemskabet giver, næsten ikke har været anvendt. Henvendelsen fra de lokalforumkonsulenter, som gennemførte evalueringen, betød dog også, at lokalområdernes interesse for at arbejde med ”Blomstrende Landsby” fik liv på ny.

 

Blomstrende Landsby

”Blomstrende Landsby” er et europæisk udviklingsprogram, som Landdistrikternes Fællesråd har introduceret i Danmark. Programmets formål er at understøtte mindre lokalsamfunds indsats for at gøre det attraktivt at bo og leve på landet. Programmet lægger op til at borgerne i fællesskab forholder sig til egne mål for lokalsamfundets udvikling og styrker relationerne lokalt, så landsbyen og de lokale initiativer kan ’blomstre’. Ved medlemskab får landsbyerne bl.a. inspiration til udvikling, sparring og mulighed for at deltage i kurser.

 

Lokalområder, der er med i Blomstrende Landsby

Den enkelte landsby tilmelder sig som medlem af Blomstrende Landsby. Landsbyen kan kun opnå medlemskab, hvis kommunen har tegnet et kommune-medlemskab. Holbæk Kommune er medlem og følgende lokalområder har valgt, at blive medlemmer af ”Blomstrende Landsby”:

Økonomi

Holbæk Kommune betaler et årligt kontingent på 22.000 kr., som betales fra lokalforummidlerne, mens hvert enkelt lokalområde selv betaler 1.500 kr. for medlemskab.

 

Evaluering af medlemskabet

De 5 medlemmer af ”Blomstrende Landsby” samt de kommunale afdelinger Kultur & Fritid og By & Landskab har fået tilsendt et spørgeskema om medlemskab. 4 ud af 5 lokalområder samt de to afdelinger har svaret. Besvarelserne viser samlet set at:

 

Der er tydeligvis et potentiale for at benytte sig mere af de fordele, som medlemskabet giver – både hos lokalområderne og i kommunens afdelinger. Hvis byrådet beslutter at fortsætte medlemskabet af Blomstrende Landsby i 2014, vil lokalforumkonsulenterne derfor udføre et opsøgende arbejde for at øge Holbæk Kommunes anvendelse af medlemskabet – både i forhold til lokalområderne, Blomstrende Landsbys lokalkomité og relevante afdelinger i kommunen. I 4. kvartal 2014 evalueres medlemskabet igen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3264238e41.docx

Bilag

Evaluering af medlemskab af Blomstrende Landsby


187. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Indstillingen godkendt.
 
Det undersøges nærmere, om grunden med siloen i Tølløse må sælges til en forening under markedsprisen. Herunder skal både udbudsregler, kommunalfuldmagten, men også støtteregler til kulturelle formål, som kan komme ind over, vurderes i forhold til den konkrete sag.