UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

09-10-2013 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-10-2013 22:00:00


PUNKTER

170. Godkendelse af dagsorden til møde den 9. oktober 2013
171. Beslutning om indtræden i byrådet af stedfortræder for Steen Klink til byrådets 2. behandling af budget
172. Beslutning om indtræden i byrådet af stedfortræder for Peter Sørensen til byrådets 2. behandling af budget
173. Anden behandling af budget 2014-2017170. Godkendelse af dagsorden til møde den 9. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 09-10-2013
 
Godkendt.
 
171. Beslutning om indtræden i byrådet af stedfortræder for Steen Klink til byrådets 2. behandling af budget

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. byrådet godkender, at betingelserne for Steen Klinks forfald fra byrådsmødet d. 9. oktober 2013 er opfyldt, således at 1. suppleant Mogens Justesen kan indtræde på mødet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Socialdemokraterne ved Sine Agerholm har d. 27. september 2013 anmodet om, at der bliver indkaldt stedfortræder for byrådsmedlem Steen Klink til byrådets 2. behandling af budgettet.

Steen Klink har forfald til mødet på grund af ferie.

 

I Styrelseslovens § 15 stk. 2 er anført at der er adgang til at indkalde stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet.

 

Som stedfortræder er indkaldt 1. suppleant, Mogens Justesen,

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 09-10-2013
 
Godkendt.
 
172. Beslutning om indtræden i byrådet af stedfortræder for Peter Sørensen til byrådets 2. behandling af budget

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. byrådet godkender, at betingelserne for Peter Sørensens forfald fra byrådsmødet d. 9. oktober 2013 er opfyldt, således at 1. suppleant Mogens Jensen kan indtræde på mødet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Venstre, ved Søren Kjærsgaard, har d. 2. oktober 2013 anmodet om, at der bliver indkaldt stedfortræder for byrådsmedlem Peter Sørensen til byrådets 2. behandling af budgettet.

Peter Sørensen har forfald til mødet på grund af tjenesterejse.

 

I Styrelseslovens § 15 stk. 2 er anført at der er adgang til at indkalde stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet.

 

Som stedfortræder er indkaldt 1. suppleant, Mogens Jensen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 09-10-2013
 
Godkendt.
 
173. Anden behandling af budget 2014-2017

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Fristen for ændringsforslag var fastsat til onsdag den 25. september kl. 12. Inden fristens udløb var der indkommet forslag fra to grupperinger

  1. Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance (V, F, O, C, B, I).

  1. Socialdemokraterne.

Fristen for underændringsforslag var fastsat til tirsdag den 1. oktober kl. 12. Inden fristens udløb var der indkommet forslag fra Socialdemokraterne.

 

Økonomiudvalget har behandlet budgettet 2. gang, den 2. oktober 2013.

 
 

Indstilling

 

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet behandler budgettet:

 

1. Ændringsforslag vedrørende drift sættes til afstemning

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

Socialdemokraterne (A)

-10,3

-11,7

-22,1

-20,6

2

(V, F, O, C, B, I)

2,9

-1,6

-5,0

-6,2

 
 

1.1 Underændringsforslag sættes til afstemning

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

Socialdemokraterne (A)

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

1.2 Imødekommelse af KL´s anmodning om at reducere driftsudgifter, så kommunerne ikke rammes af sanktion sættes til afstemning

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

Økonomiudvalget

10,0

0,0

0,0

0,0

 
 

2. Ændringsforslag vedrørende anlæg sættes til afstemning

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

Socialdemokraterne (A)

1,3

-18,2

-4,2

-4,2

2

(V, F, O, C, B, I)

4,5

4,0

4,0

4,0

 
 

2.1 Underændringsforslag vedrørende anlæg sættes til afstemning

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

Socialdemokraterne (A)

0

0

0

0

 
 

3. Ændringsforslag vedrørende lån, renter, og finansforskydninger sættes til afstemning

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

(V, F, O, C, B, I) samt Socialdemokraterne (A)

-41,5

14,7

15,4

13,0

 
 

4. Ændringsforslag vedrørende skat, tilskud og udligning sættes til afstemning:

 

i. Udskrivningsprocent for indkomstskatten

 

Forslag

 

 

1

 Socialdemokraterne (A)

Udskrivningsprocenten for indkomstskatten ændres fra 25,1 pct. til 25,2 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr.

2

(V, F, O, C, B, I)

Udskrivningsprocenten for indkomstskatten fastholdes på 25,1 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr.

 
 

ii. Grundskyldspromille

 

Forslag

 

 

1

Liberal Alliance (I)

Grundskyldspromillen ændres fra 23,65 til 22,65 i 2014, 21,65 i 2015, 20,90 i 2016 og 20,25 i 2017

2

Socialdemokraterne (A)

Grundskyldspromillen ændres fra 23,65 til 24,65

3

(V, F, O, C, B)

Grundskyldspromillen fastholdes på 23,65

 
 

ii. Dækningsafgift

 

Forslag

 

 

1

(V, O, C, I)

Dækningsafgiften for forretningsejendomme ændres fra 3 promille til 0

2

Socialdemokraterne (A)

Dækningsafgiften for forretningsejendomme ændres fra 3 promille til 4 promille

3

(F, B)

Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastholdes på 3 promille

 
 

iii. Kirkeskat besluttes

 

Forslag

 

 

1

Alle

Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastholdes på 0,96 pct. med et udskrivningsgrundlag på 8.789 mio. kr.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet førstebehandlede budgetforslag 2014-2017 den 28. august 2013. Siden har budgettet været i høring og de politiske partier har haft mulighed for at stille forslag til ændringer af budgetforslaget.

 

Nu skal budgettet andenbehandles – og byrådet skal beslutte, hvilke ændringer de ønsker tilføjet budgettet.

 

Der er indkommet to ændringsforslag, der indeholder flere ændringer, som ikke kan indeholdes i to samlede afstemninger. Derfor skal byrådet i år beslutte hvilke ændringer, der skal indarbejdes på henholdsvis drift, anlæg og finansforskydninger. Derudover skal byrådet tage stilling til indkomstskatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift for forretningsejendomme.

 

I bilagsmaterialet findes to totaloversigter, som viser de planlagte udgifter og indtægter i perioden 2014-2017. Den ene baserer sig på Socialdemokraternes (A) budgetforslag, og den anden bygger på budgetaftalen, indgået mellem Venstre (V), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Det konservative Folkeparti (C), Det radikale Venstre (B) og Liberal Alliance (I).

 

Den 29. september modtog kommunen brev fra KL, hvori vi anmodes om at reducere vores driftsudgifter i 2014, idet KL forventer, at kommunerne under ét overskrider det beløb, vi må bruge på serviceudgifter. Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager stilling til, om den såkaldte bufferpulje skal reduceres for at imødekomme henvendelsen fra KL. 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Budgetforslaget har været i høring hos medarbejdere ældreråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora m.fl. fra 29. august til 20. september.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde budgetoplæg til byrådet senest 15. september. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal undergives to behandlinger i byrådet med tre ugers mellemrum. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 09-10-2013
 
Ad 1. Ændringsforslag vedrørende drift sættes til afstemning
Socialdemokraternes forslag:
12 (A) stemte for, 18 stemte imod og 1 (Jens Munch-Steensgaard undlod at stemme.) Forslaget er dermed bortfaldet.
 
Forslag fra V, F, O C, B, I
19 (V, F, O C, B, I og Jens Munch-Steensgaard) stemte for og 12 (A) imod. Forslaget er dermed vedtaget.
 
 
Ad 1.1 Underændringsforslag sættes til afstemning
Forslaget er ikke sat til afstemning, idet forslaget er vedtaget i flertalsgruppens forslag.
 
 
Ad 1.2 Imødekommelse af KL´s anmodning om at reducere driftsudgifter, så kommunerne ikke rammes af sanktion sættes til afstemning
 
Godkendt.
 
 
Ad 2 Ændringsforslag vedrørende anlæg sættes til afstemning
Socialdemokraternes forslag:
12 (A) stemte for og 18 stemte imod (V, F, O C, B OG I) og 1(Jens Munch Steensgaard) undlod at stemme. Forslaget er dermed bortfaldet.
 
Forslag fra V, F, O C, B, I:
19 (V, F, O C, B OG I samt Jens Munch-Steensgaard) stemte for og 12 (A) stemte imod. Forslaget er dermed vedtaget.
 
 
Ad 2.1 Underændringsforslag vedrørende anlæg sættes til afstemning
Bortfaldet, idet Socialdemokraternes forslag til anlæg ikke blev vedtaget.
 
 
Ad 3. Ændringsforslag vedrørende lån, renter, og finansforskydninger sættes til afstemning
 
Godkendt.
 
 
Ad 4. Ændringsforslag vedrørende skat, tilskud og udligning sættes til afstemning:
i. Udskrivningsprocent for indkomstskatten
Socialdemokraternes forslag:
12 (A) stemte for, 18 (V, F, O C, B OG I) stemte imod og 1 undlod at stemme (Jens Munch-Steensgaard) Forslaget er dermed bortfaldet.
 
Forslag fra V, F, O C, B, I:
19 (V, F, O C, B OG I samt Jens Munch-Steensgaard) stemte for og 12 (A) stemte imod. Forslaget er dermed vedtaget.
 
ii. Grundskyldspromille
 
Liberal Alliances forslag:
1(I) stemte for. 1 (Christian Ahlefeldt- Laurvig) undlod at stemme, og 29 stemte imod. Forslaget er dermed bortfaldet.
 
Socialdemokraternes forslag:
12 (A) stemte for. 18 (V, F, O C, B OG I) stemte imod og 1 (Jens Munch-Steensgaard) undlod at stemme. Forslaget er dermed bortfaldet.
 
V, F, O, C, B´s forslag:
18 stemte for (V, F, O C, B og Jens Munch-Steensgaard). 13 (A og I) stemte imod. Forslaget er dermed vedtaget.
 
ii. Dækningsafgift
 
V, O, C, I:
15 stemte for (V,O C, I og Jens Munch-Steensgaard). 12 (A) stemte imod og 4 (F og B) undlod at stemme. Forslaget er dermed vedtaget.
 
Øvrige forslag er dermed bortfaldet.
 
iii. Kirkeskat besluttes
 
Godkendt.
 
 


3257653e1.docx
3248577e2.docx
3257343e10.docx
3248565e3.doc
3257345e9.doc
3248560e4.pdf
3248552e5.pdf
3248689e6.pdf
3248714e7.pdf
3248972e8.xls

Bilag

Anden behandling af budget 2014-2017
Budgetaftale
Imødekommelse af KLs anmodning
Ændringsforslag Socialdemokraterne
Underændringsforslag fra Socialdemokraterne
Likviditet (V, F, O, C, B, I)
Likviditetsoversigt socialdemokraterne
Totaloversigt (V, F, O, C, B, I)
Totaloversigt Socialdemokraterne -
Takstoversigt Budget 2014-2017, 2. behandling