UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

11-09-2013 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-09-2013 22:00:00


PUNKTER

149. Godkendelse af dagsorden til møde den 11. september 2013
150. Udkast til Affaldsplan 2014-2019
151. Godkendelse af regnskab og beretning for 2012
152. Vedtagelse af forslag til Klimatilpasningsplan
153. Fornyet vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk
154. Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.42 Boligområde ved Munkholmvej og Oldvejen
155. Tilsagn til opførelse af 18 almene familieboliger på adressen Ahlgade 34-36, Holbæk
156. Endelig vedtagelse af Naturparkplan for naturpark Åmosen
157. Projektering - midler til byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen
158. Boligselskabet Sjælland - indberetning om repræsentantskabets beslutning om renovering af afdeling 01-412 Kapellanvej, Anders Larsensvej og Sejerøvej
159. Godkendelse af brevvalgdag i socialt udsatte boligområder ved kommunalvalg 2013
160. Aftale om Jyderup Højskoles benyttelse af Sølyst frem til august 2014
161. Råd, nævn og bestyrelser 2014- 1017
162. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen
163. Revision af plan for risikobaseret dimensionering - endelig godkendelse
164. Godkendelse af tilsynspolitik for Socialtilsyn Øst
165. Vinterregulativ 2013/2014
166. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø
167. Vedtagelse af Tillæg til spildevandsplan ang. Bukkerup
168. Salg af jord
169. Overdragelse af aktiver - Lukket punkt149. Godkendelse af dagsorden til møde den 11. september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.
 
150. Udkast til Affaldsplan 2014-2019

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til affaldsplan 2014-2019 bliver godkendt og derefter bliver sendt i otte ugers høring.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Godkendelse af forslag til ”Affaldsplan 2014 -2019”, så forslaget kan sendes i høring.

 

Udvalget for Klima og Miljø tog på mødet den 26. 2. 2013 - pkt. 8: Affaldskortlægningen for Holbæk Kommune til efterretning og godkendte målsætninger. Affaldskortlægningen og målsætninger har dannet baggrund for ”Affaldsplan 2014-2019”.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Kommunen skal udarbejde en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet. Planen har særlig fokus på de første seks år og skal som minimum revideres i 2019.

 

Den nationale plan for affaldsområdet (Regeringens Ressourcestrategi) forventes at komme til efteråret. På baggrund af de foreløbige udmeldinger ang. ressourcestrategien, modsvarer Holbæk Kommunes affaldsordninger forventningerne. For at sikre at den kommunale affaldsplan stemmer overens med ressourcestrategien, vil der ske løbende evaluering af affaldsplanen.

 

Affaldsplanen består af en planlægnings- og prognosedel samt en kortlægningsdel. Planlægningsdelen præsenterer mål, indsatsområder og konkrete initiativer.

 

Initiativerne er udformet på baggrund af de målsætninger for planen, som udvalget fastsatte i januar 2013, og på baggrund af de input, der er kommet fra borgere og erhverv ved bl.a. borgermødet i februar.

 

Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen betragter og håndterer affaldet som en ressource. Holbæk Kommunes overordnede mål for de kommende seks år er:

 

fastholde ressourcerne i et lukket kredsløb

få problemstoffer ud af affaldet

bevæge os fra holdning til handling

 

Indsatsområder

Under de enkelte mål er udvalgt et antal indsatsområder. Indsatsområderne skitserer hvilke problemstillinger, der skal styre affaldsområdet i den kommende planperiode.

 

Indsatsområderne er prioriteret og er uddybet i konkrete initiativer. Der vil ske evaluering af planen, og de konkrete initiativer vil blive tilpasset i takt med de opnåede resultater, ny viden og evt. tiltag fra regeringen.

 

Herudover er der fra Kara/Noverens side nedsat en arbejdsgruppe, der yderligere samlet vil se på interessentkommunernes affaldsordninger og tilpasning til fremtidige krav på affaldsområdet. Der vil blive foretaget vurderinger på udvalgte fraktioner inden for husholdningsaffaldet. De første resultater af dette arbejde forventes at være klar fra primo 2014 og vil således også indgå i de kommende evalueringer af Holbæk Kommunes affaldsplan.

 

Initiativerne.

Der er 11 initiativer, der er tilrettelagt. I løbet af planperioden vil der blive iværksat aktiviteter for husholdninger - i enkeltfamiliehuse og i bebyggelser med samlede affaldsløsninger, for erhverv og ikke mindst for kommunen som virksomhed - dvs. skoler, institutioner og andre kommunale ejendomme.

 

Områderne er uddybet med en række konkrete initiativer, hvor der bl.a. er særlig fokus på at problemaffald skal ud af affaldet, så mere affald kan genanvendes samt den fremtidige håndtering af emballage- og bioaffald.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Affaldsbekendtgørelsen.

 
 

Høring

 

Affaldsplanen skal i høring i otte uger – høringsperioden starter umiddelbart efter næste byrådsmøde (fra den 12. september til og med den 7. november 2013).

 

Efter høringsperiode skal affaldsplanen behandles politisk igen sammen med evt. modtagne høringssvar.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Affaldsplanen medfører ingen budgetmæssige ændringer, idet affaldsområdet er gebyrfinansieret.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Parallelt med arbejdet med affaldsplanen har Holbæk Forsyning startet på et nyt udbud på affaldsindsamling. Når affaldsplan er godkendt og udbud afsluttet, skal der udarbejdes nye affaldsregulativer for hhv. husholdninger og erhverv. Herefter vil ny ordning kunne træde i kraft i 2014.

 
 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Indstillingen godkendt.
 


3194101e1.pdf
3194103e2.pdf

Bilag

Holbaek_Kommune_Affaldsplan_2014-2019_udkast.pdf
Data_og_affaldskortlægning_130610[1].pdf


151. Godkendelse af regnskab og beretning for 2012

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2012 godkendes

 2. Revisionens beretning for 2012 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Ifølge styrelseslovens regler skal revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet. Der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger og godkende kommunens regnskab for 2012.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Kommunen er underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis.

Resultatet af den foretagne revision meddeles i en beretning.

 

BDO Kommunernes Revision har den 14.08.2013 afgivet den afsluttende beretning for 2012. Beretningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer 19.08.2013.

 

Revisionens årsberetning for 2012 vedhæftes i sin helhed.

 

I beretningens afsnit 2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Jfr. Afsnit 2.2. har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Regnskabsafdelingen vil foretage tilretning vedr. ikke-korrigerede forhold samt følge op på revisionens anbefalinger.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 45 i lov om kommunernes styrelse

 
 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Det indstilles, at regnskabet for 2012 godkendes, og revisionens beretning tages til efterretning
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.
 


3190485e3.pdf
3190487e4.pdf

Bilag

Årsberetning 2012 Holbæk Kommune.pdf
Årsberetning 2012, Holbæk Kommune, UNDERSKRIFT.pdf


152. Vedtagelse af forslag til Klimatilpasningsplan

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget beslutter at sende forslag til Klimatilpasningsplan i otte ugers offentlig høring.

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At undersøge og imødegå problemer, som følge af fremtidige klimaændringer.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Kommunerne er forpligtigede til at udarbejde kortlægning af oversvømmelsesrisici (klimatilpasningskort) og udvælge og prioritere indsatser i en Klimatilpasningsplan. Planen skal være vedtaget i 2013.

Planen er udarbejdet sammen med Holbæk Forsyning.

 

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøministeriets vejledning fra foråret 2013.

 

I forslaget er udarbejdet klimatilpasningskort. Beregningerne er foretaget i en model, der bygger på eksisterende ledningsoplysninger m.v. fra Holbæk Forsyning, vandløbs oplysninger og en højdemodel. En model bliver dog aldrig bedre end de data modellen er beregnet på. Denne 1. generation af klimatilpasningskort har da også vist, at der er behov for forbedring af datagrundlaget. De nuværende klimatilpasningskort er derfor kun vejledende.

 

I den forbindelse skal det fremhæves, at resultaterne af de udarbejdede klimatilpasningskort viser, at der ikke forventes at kommer nye store oversvømmelsesproblemer i kommunens byområder som følge af de ændrede regnhændelser, som klimaforandringerne medfører.

 

Sammenhold af værdikort og klimatilpasningskort giver et risikokort, der viser, hvor der er størst risiko for tab af økonomiske og lokale værdier ved en oversvømmelse.

Ud fra risikokortet, og det kendskab vi allerede har til, hvor der i dag sker oversvømmelser ved ekstrem regnhændelser, er der udvalgt 11 indsatsområder, hvor årsag til oversvømmelsesrisiko skal undersøges nøjere, og hvor der evt. kan gennemføres fysiske indsatser, hvis der findes finansiering hertil.

 

Handleplan, kort, indsatser samt det fremtidige arbejde med klimatilpasningsplan er nøjere beskrevet i ”Forslag til Klimatilpasningsplan”. Handleplanen indeholder et dynamisk handleplanskema, hvor nye opgaver løbende kan lægges ind. Skemaet bruges derved også som et arbejdsredskab for det videre arbejde med planen.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan ligger i planportalen Odeum og kan hentes ved at trykke på linket.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Implementering af EU`s oversvømmelsesdirektiv sker ved regeringsaftalen med KL, hvor kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Planen skal på sigt indarbejdes i Kommuneplanen.

 
 
 

Høring

 

Forslag til Klimatilpasningsplan skal i offentlig høring i otte uger. Der udsendes en pressemeddelelse samtidig med, at forslaget sendes i høring.

 

Ved behandling i KMU vil der foreligge en beskrivelse af muligheder for evt. afholdelse af arrangementer under Regionens Klimafestival m.v.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgangspunktet er, at listen over indsatsområder er en bruttoliste, hvor udgiften til gennemførsel af undersøgelse og implementering af de enkelte indsatser afholdes 100 % af Holbæk Forsyning. Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen kan forsyningerne indtil 1. januar 2015 afholde alle udgifterne.

 

Der skal for hver indsats udarbejdes en ansøgning til Forsyningssekretariatet. Ansøgningen skal godkendes af Holbæk Forsyning.

 

Kommunen er forpligtet til at udarbejde en Klimatilpasningsplan, men er ikke forpligtet til at gennemføre indsatserne, hvis der ex. ikke opnås tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at forsyningen må afholde udgifterne.

 

Gennemførsel af projekter i Klimatilpasningsplanen vil derfor ikke påvirke kommunens økonomi negativt.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Klimatilpasningsplanen skal efterfølgende udbredes i den kommunale administration.

 
 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Udgangspunktet for medfinansieringsprojekter er, at forbedre natur og miljøforhold ved, at der eksempelvis etableres rekreative vådområder frem for traditionelle kloakprojekter.

 
 
 

Vurdering i forhold til sundhed

 

I forlængelse af disse kommende ”vårområdeprojekter”, vil det være nærliggende, at kommunen etablerer stier og andet, der giver mulighed for færdsel i områderne og dermed fremmende for sundhedstiltag.

 
 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling. Beslutning om betalingsmodel forudsætter beslutning i Holbæk Forsyning.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.
 


3195287e6.docx
3198278e5.xlsx
3190450e7.docx

Bilag

Notat om inddragelse - oplysninger i offentlighedsfasen.docx
Revideret handleplanskema
Bilag 1 KMU


153. Fornyet vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Andes Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, for ændring af rammer vedr. erhvervsområde og lokalcenter i Spånnebæk, bliver vedtaget endelig.

 2. Forslag til lokalplan 2.66 - Erhverv og detailhandel, Spånnebæk, bliver vedtaget endeligt.

 3. Udbygningsaftalen om udbygning af infrastruktur bliver vedtaget samtidigt med lokalplanen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At give mulighed for at etablerer en dagligvarebutik ved hjørnet af Gl. Ringstedvej og Taastrup Møllevej.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund for fornyet vedtagelse af plangrundlagene

På byrådsmøde den 13. marts 2013 vedtog byrådet lokalplan 2.66 for Erhvervs- og detailhandel, Spånnebæk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 40, som ændrede rammen fra erhverv til lokalcenter for en ejendom samt ændrede rammen for fire ejendomme fra miljøklasse 2-3 til 2-4.

 

Der er efterfølgende indgivet en klage, hvor klageren har gjort gældende, at lokalplanforslaget skal miljøvurderes, da det må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet, navnlig i form af støjgener som følge af etableringen af en ny dagligvarebutik i lokalplanens delområde 1.

 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderede, at der ikke i tilstrækkelig grad var redegjort for at kommuneplantillægget, og at hele lokalplanforslaget ikke var miljøvurderet. Planerne var derfor hjemsendt til fornyet behandling.

 

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er der på ny foretaget en miljøscreening af planerne. Screeningen gav ikke anledning til væsentlige ændringer. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, fastholdes. Afgørelsen har været offentliggjort i fire uger fra den 23. juni til den 23. juli 2013. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

 

Sagens indhold og historik

Baggrunden for at udarbejde en lokalplan for området, er et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik i området. I forlængelse af dette ønske er det vurderet, at hele den gældende lokalplan, lokalplan nr. 14 skal revideres og erstattes i sin helhed, for at opnå en planmæssig helhed for området.

 

Lokalplanområdet er beliggende i Spånnebæk og området udlægges til erhvervsområde og lokalcenter. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder med følgende anvendelse:

Lokalplanen viderefører bl.a. lokalplan nr. 14’s retningslinjer for etablering af beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og den sydligste del af Gl. Ringstedvej, lokalplanen stiller desuden krav til, at der etableres beplantningsbælter mod områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse.

 

Kommuneplantillæg

Da anvendelsen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

 

Planerne har været i offentlig høring i otte uger.

 

Efter endelig vedtagelse i byrådet bliver dokumenterne redigeret til den endelige version.

 

Se forslag til lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:

 
 

Udbygningsaftalen

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale om infrastrukturelle anlæg. Aftalen vedlægges sagen som bilag. Aftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.
 


3192041e8.pdf

Bilag

Udbygningsaftale.pdf


154. Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.42 Boligområde ved Munkholmvej og Oldvejen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til lokalplan 3.42 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen bliver vedtaget endeligt.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for et nyt boligområde i Holbæk Øst.

Lokalplanen muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager og skal samtidig sikre, at:

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12,5 ha og er beliggende syd for Munkholmvej og vest for Oldvejen. Arealet bliver i dag anvendt til landbrugsformål. Lokalplanområdet er beliggende i overgangen mellem by og land og vil være med til at danne en afslutning på Holbæk by mod sydøst. Området er karakteriseret af et småbakket terræn.

 

Lokalplanen inddeler arealet i tre delområder:

 
 
 
 

For at fremtidssikre planen kan delområde II anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Hovedparten af området vil dog komme til at bestå af åben-lav boligbebyggelse.

 

Samlet set giver lokalplanen således mulighed for at opføre enten ca. 60 parcelhuse og ca. 30 rækkehuse eller ca. 75 parcelhuse på arealet.

 

Planen er udformet med udgangspunkt i det eksisterende landskab og bebyggelsen bliver placeret omkring et bugtende vejforløb, som følger landskabet. Nogle boliger vil få udsigt til det grønne landskab uden for lokalplanområdet, som er en del af en af Holbæks fire landskabskiler indeholdende bl.a. Fælleden. Andre boliger vil få udsigt til et indre grønt landskabsrum. Dette landskabsrum vil komme til at rumme regnvandssøer og vil få karakter af et ekstensivt plejet landskab med en beplantning, som gør det attraktivt for områdets beboere - både at se på og færdes i.

 

Urbane pladsdannelser langs med boligvejene skal fungere som mødesteder for områdets beboere. Disse pladsdannelser vil også kunne bruges som orienteringspunkter i bebyggelsen, da de kan få forskelligt udtryk både med hensyn til form og funktion.

 

Der bliver fastlagt en byggelinje 6 m fra vejskel, så boligerne får en synlig placering i gaderummet og bidrager til at give området en urban kararakter.

 

I østbyen er der et godt eksisterende stinet til skoler og indkøbsmuligheder. Disse stisystemer vil lokalplanområdets stier koble sig på. Dette kræver dog, at der umiddelbart vest for lokalplanområdet bliver der etableret en sti, som forbinder de eksisterende stisystemer med lokalplanområdets nyetablerede stier. Ved stiens krydsning med Munkholmvej bør der etableres en helle for at sikre cyklister og fodgængere sikker passage af vejen.

 

Se forslag til lokalplan 3.42 her:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Planerne har været i høring fra 11. juni 2013 til den 6. august 2013.

 

Der blev afholdt borgermøde den 24. juni i planens høringsperiode.

 

Der blev primært talt om trafiksituationen i området, især de problematiske forhold på Oldvejen og det manglende fortov og cykelsti langs Munkholmvejen. Dernæst blev Fælleshuset drøftet.

 

Forvaltningen blev bedt om at undersøge om der ved udbud af grundene bliver vedlagt en oversigt der viser om der evt. er blød bund. Ellers var der generelt en tilfredshed med lokalplanforslagets retningslinjer og bebyggelsesplan.

 

Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar rettidigt samt ét efter endt høringsfrist. Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag.

 

Afgørelsen om at kommunen ikke skal udarbejde miljørapport, som er bekendtgjort i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, er ikke blevet påklaget.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet er ejet af Holbæk Kommune. Der vil være udgifter i forbindelse med byggemodning af arealet.

 

I forbindelse med byggemodning og etablering af vejadgange til lokalområdet bør der etableres et helleanlæg på Munkholmvej, overfor Wegenersmindevej, som kan sikre en sikker overgang fra lokalplanområdet til dagligvarebutik, busstoppested og cykelsti på den anden side af Munkholmvej. Et helleanlæg vil desuden give mulighed for en sikker skolevej fra boligområdet nord for Munkholmvej til Sofielundsskolen (afdeling Bjergmarken).

 

Efterfølgende salg af arealerne vil indebære en kommunal indtægt. Sagen om bevilling er beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling, dog således at..
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt jf. beslutning i Udvalget for Klima- og Miljø
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø
 


3192388e10.pdf
3133521e9.doc
3196837e11.pdf
3196878e12.docx

Bilag

Regnvandsbassin og vejadgang - Kortbilag 3 illustrationsplan tætlav 2000 A3 REV.pdf
Referat fra borgermøde den 24. juli 2013
Bilag - indsigelser og bemærkninger til lokalplan 3.42 samlet oversigt.pdf
Bilag - Oversigt over indsigelser og bemærkninger


155. Tilsagn til opførelse af 18 almene familieboliger på adressen Ahlgade 34-36, Holbæk

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. der gives tilsagn til Vestsjællands Almene Boligselskab om støtte til opførelse af 18 almene familieboliger på Ahlgade 34-36, Holbæk godkendes med en støtteberettiget anskaffelsessum på 32 mio. kr.

 2. der ydes et grundkapitallån på 3,2 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen.

 3. der bevilges den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af byggeriet.

 4. administrationen bemyndiges til, at godkende skema B og C, såfremt anskaffelsessummen ikke ændres i forhold til skema A.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om tilsagn til opførelse af 18 familieboliger på adressen Ahlgade 34-36, Holbæk.

 

Tilsagnet gives ved godkendelse af skema A.

 

Ifølge By og Landskab vurderes det, at det planlagte byggeri opføres inden for den gældende lokalplan.

 

Boligerne opføres i tre etager oven på stueetagen, som opføres og anvendes til erhvervslejemål af anden bygherre.

 

Der opføres 18 almene familieboliger med et samlet areal på 1.660 m2, og der er planlagt 5 stk. 2-rums og 13 stk. 3-rums boliger. Boligerne er af varierende størrelse fra 63 m2 til 115 m2.

 

Det gældende maksimumsbeløb for familieboligers anskaffelsessum er for 2013 fastsat til 18.740 kr. pr. m2 med et energitillæg på 1.110 kr. pr. m2 for etagebyggeri, i alt 19.850 kr. pr. m2. Der kan dermed maksimalt godkendes en anskaffelsessum på (1.660 x 19.850) 32.951.000 kr.

 

Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum for boligerne udgør 32 mio. kr.

 

Anskaffelsessummen fordeler sig som vis i bilaget, der er udskrevet fra indberetningssystemet BOSSINF.

 

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af den aftalte anskaffelsessum på 32.000.000 kr. som finansieres således:

 

Realkreditlån (88 %) 28.160.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån (10 %) 3.200.000 kr.

Beboerindskud (2 %) 640.000 kr.

I alt 32.000.000 kr.

 

Den foreløbige gennemsnitlige leje for familieboligerne er beregnet til 821 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter, fællesantenne og øvrige udgifter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 
 

Holbæk Kommunes udgifter i forbindelse med opførelse af familieboligerne udgør grundkapitallånet på 3,2 mio. kr.

Grundkapitallånet betales som indskud i landsbyggefonden og forventes at forfalde til betaling i 2014.

Finansieringen kan ske via overskud fra kontoen for køb og salg.

 

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Når der gives tilsagn til opførelse af almene familieboliger giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Kommunal garanti vil ikke umiddelbart belaste kommunens økonomi.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.
 


3197590e13.pdf

Bilag

Udskrift fra BOSSINF


156. Endelig vedtagelse af Naturparkplan for naturpark Åmosen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Orienteringen bliver taget til efterretning, og at Styregruppen for Naturpark Åmosen foretager de anførte ændringer og eventuelt nødvendige redaktionelle ændringer i Naturparkplanen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Naturparkplanen fastlægger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og styregruppens visioner og mål for den videre udvikling.

 

Naturparkplanen danner grundlag for, at der kan søges fondsmidler til gennemførelse af projekter inden for Naturpark Åmosens område.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Styregruppen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet en Naturparkplan for Naturpark Åmosen. Naturparkplanen har ingen retsvirkninger for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat. Den er alene afhængig af, hvad der kan opnås ved frivillige aftaler og af, at der kan indhentes de nødvendige tilladelser hos de ansvarlige myndigheder. Udviklingen i Naturpark Åmosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed.

 

Naturparkplanen skal endvidere søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af frivillige projekter i naturparken.

 

Naturparkplanen er ikke en kommunal plan, men da Naturpark Åmosen bygger på frivillighed og borgerinddragelse ønskes det, at de almindelige kendte offentlighedsprocedurer følges. Dette skal sikre gennemsigtighed i processen og giver borgere mulighed for at komme med input til processen. Der har været afholdt to offentlige møder i forbindelse med udarbejdelse af naturparkplanen. Resultatet af møderne er inddraget i naturparkplanen og samlet i et idékatalog.

 

Styregruppen for Naturpark Åmosen har den 3. juni 2013 godkendt naturparkplan for Naturpark Åmosen med de foreslåede ændringer. Samarbejdet med turistorganisationerne udvides til at være turistorganisationerne generelt. Målet foreslås ændret fra:


”samarbejde med VisitHolbæk, og indgå i det nye turismesamarbejde mellem Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune”


til: - samarbejde med turistorganisationerne i de tre kommuner.

 

Der indarbejdes følgende definition i naturparkplanens forord: "Danske naturparker er større sammenhængende, velafgrænsede natur- og kulturlandskaber af regional betydning, der bør have særlig opmærksomhed af hensyn til deres naturrigdom, kulturarv, rekreative muligheder og lokal produktion.”

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Naturparkplanen har været i offentlig høring fra den 6. marts til den 1. maj 2013. Der har i høringsperioden vært afholdt et offentligt møde den 8. april 2013. Styregruppen for Naturpark Åmosen modtog i alt syv høringssvar i høringsperioden. Disse er behandlet i en hvidbog, hvor kommentarer og indstilling til de enkelte høringssvar fremgår (hvidbogen er vedlagte som bilag).

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er i budgetåret 2013 og overslagsårene afsat 150.000 kr. pr. år til drift af sekretariatet for Naturpark Åmosen.

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en screening efter miljøvurderingsloven. De konkrete mål i naturparkplanen, som Naturpark Åmosen vil arbejde for i den kommende 5 årige periode, falder nemlig inden for rammerne af den miljørapport, der blev udarbejdet til kommuneplantillægget for Naturpark Åmosen (tillæg 1 – 2010 Naturpark Åmosen).

 
 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Indstillingen godkendt.
 


3111576e14.docx

Bilag

Hvidbog NPÅ til politisk behandling.docx


157. Projektering - midler til byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Frigiver anlægsmidler til forundersøgelser og projektering af byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen. Projekterings- og forundersøgelsesomkostningerne ligger på 1.625 mio.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At i gangsætte forundersøgelse og projektering af byggemodningen ved Munkholmvej/Oldvejen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Frigivelse af projekteringsmidler således, at projekteringen og forundersøgelser kan igangsættes. Projektering og forundersøgelser laves for hele byggemodningen på én gang.

 

Udførelsen af byggemodningen vil komme til at løbe etapevis. Byggemodningen inddeles i 3 etaper (i bilag kan ses den præcise etapeinddeling).

 

Byggemodningen vil medføre en sanering af en del af Munkholmvej, hvor den nye vej fra byggemodningen tilsluttes. En strækning af Oldvejen fra Munkholmvej til det første sving skal saneres, med fortov og vejudvidelse, således at den får status som stamvej i et villakvarter.

 

Der søges anlægsbevillinger separat til udførelsen af anlæggene.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

De 1.625 mio. til projektering og forundersøgelse kommer fra køb/salg kontoen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Trafik og infrastruktur vil forstå projekteringen af byggemodningen.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.
 


3144767e15.docx

Bilag

Byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen


158. Boligselskabet Sjælland - indberetning om repræsentantskabets beslutning om renovering af afdeling 01-412 Kapellanvej, Anders Larsensvej og Sejerøvej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. det tages til efterretning, at Boligselskabet Sjællands indberetning om renovering af afdeling 01-412 Kapellanvej, Anders Larsensvej og Sejerøvej uden afdelingsmødets godkendelse, videresendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Afdeling 01-412 Kapellanvej, Anders Larsensvej og Sejerøvej består af 20 enfamiliehuse opført i 1959/1960.

 

Boligselskabet Sjælland overtog, i forbindelse med fusionen med Boligselskabet af 1939, boligafdelingen i 2009.

 

Seks af afdelingens huse blev renoveret i etape I af en helhedsplan i 2006, foranlediget af en Beboerklagenævnssag vedrørende fugtproblemer i et lejemål i afdelingen.

 

Boligselskabet af 1939 iværksatte en gennemgang af afdelingens 20 lejemål og på baggrund af den rådgivende ingeniørs tilstandsrapport, hvoraf det fremgik at der var flere lejemål som var angrebet af skimmelsvamp, blev seks af boligerne renoveret med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

 

Byrådet besluttede i mødet den 19. december 2007, at fremsende skema A til Landsbyggefonden med anbefaling af renovering af de resterende boliger i etape II.

 

Det har ikke været muligt for Boligselskabet Sjælland, at opnå beboernes godkendelse af gennemførelse af renoveringen i etape II. Afdelingen har stemt nej til renoveringen tre gange.

 

Derfor har Boligselskabet Selskabs repræsentantskab på repræsentantskabsmødet, den 25. maj 2013, besluttet, at anvende muligheden i almenboliglovens § 37, stk. 4 om, at træffe beslutning om renovering af afdelingen uden afdelingens samtykke.

 

Betingelsen, for at give repræsentantskabet adgang til at træffe beslutning efter stk. 4, er at de pågældende arbejder er nødvendige for, at gøre boligerne og boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtig over for en bred kreds af boligsøgende.

 

Repræsentantskabets beslutning om gennemførelse af arbejderne uden afdelingens samtykke skal indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Indberetningen skal sendes til kommunen der videresender den til ministeriet.

 

Der henvises til Boligselskabet Sjællands indberetning som fremgår af vedhæftede bilag.

 

Byrådet vil efterfølgende skulle godkende projektet, når boligselskabets forhandlinger med Landsbyggefonden om arbejdet og budgettet herfor er afsluttede og skema A fremsendes til godkendelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Almenboliglovens § 37, stk. 4, 5 og 6.

 
 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Til efterretning.


3115953e16.pdf

Bilag

Boligselskabet Sjællands indberetning


159. Godkendelse af brevvalgdag i socialt udsatte boligområder ved kommunalvalg 2013

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Indstilling

 

Radikale Venstre indstiller, at:

 1. byrådet godkender at der bliver brevvalgdag i tre socialt udsatte boligområder i Holbæk, en dag hvert sted.

 1. udgiften som forventes at blive ca. 40.000 kr. finansieres inden for byrådets egen økonomiske ramme.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som et led i at styrke opmærksomhed og kommunikation om kommunalvalget for at bidrage til en højere stemmeprocent besluttede et flertal i byrådet d. 12. juni 2013 i alt 13 aktiviteter for at fremme valgdeltagelse. En af aktiviteterne er at flytte brevvalgstederne ud på uddannelsesinstitutionerne og afholde en brevvalgdag i skoletiden.

 

I forlængelse af denne beslutning foreslår Radikale Venstre at etablere tilsvarende brevvalgdag i kommunens tre største socialt udsatte boligområder Bjergmarken, Ladegårdsparken og Vangkvarteret, hvoraf de to sidstnævnte er på Indenrigsministeriets "ghetto-liste".

 

Dette for at bidrage til en højere stemmeprocent blandt to-kulturelle borgere og socialt udsatte danske borgere. Forskning fra Købehavns Universitet har vist at netop disse borgere er blandt de grupper med lavest valgdeltagelse. Det mener Radikale Venstre er et demokratisk problem, som byrådet bør vise at vi tager alvorligt, ved også at godkende denne ekstra 14. aktivitet for at fremme valgdeltagelsen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Samlet set medfører den foreslåede aktivitet en udgift på ca. 40.000 kr.

Udgiften vil kunne finansieres af integrationspuljen eller af Byrådets konti.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
For forslaget stemte 14 (A, Jørn F. Christensen, F, Jens Munch Steensgaard, løsgænger og Emrah Tuncer, B). Imod forslaget stemte 16. (C, Agnete Dreier, Louise du Plessis de Richelieu, F, I, O og V).
 
 
160. Aftale om Jyderup Højskoles benyttelse af Sølyst frem til august 2014

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget samt byrådet

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Godkender, at et salg af ejendommen Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer - jf. byrådets beslutning af 15.05.2013 - bliver udskudt, da de nødvendige forudsætninger for salgets gennemførelse ikke er opfyldt.

 1. Godkender, at Holbæk Kommune og Jyderup Højskole i stedet indgår en 1-årig aftale om benyttelse af Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer til højskolevirksomhed. Benyttelsesaftalen indebærer, at Holbæk Kommune stiller Sølyst og dele af de omkringliggende arealer gratis til rådighed for Jyderup Højskole. Forbrugsafgifter betales af Jyderup Højskole.

 1. Godkender, at benyttelsesaftalen giver Jyderup Højskole adgang til at modtage lejeindtægter ved at udleje lokaler på Sølyst som en del af højskolevirksomheden, fx udlejning af lærerboliger.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udskyde det planlagte salg af ejendommen Sølyst og i stedet indgå en 1-årig benyttelsesaftale med Jyderup Højskole.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet besluttede den 15.05.2013 at sælge ejendommen Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer til Jyderup Højskole for 1 kr. Formålet var, at Jyderup Højskole kunne drive statsstøttet højskolevirksomhed i ejendommen. Salget skulle ske, såfremt en række forudsætninger var opfyldt.

 

En af disse forudsætninger var, at Holbæk Kommune forbeholdt sig retten til at købe ejendommen og areal tilbage til salgsprisen via en såkaldt tilbageskødningsklausul, hvis ejendommen ikke blev brug til højskolevirksomhed.

 

Denne forudsætning kan ikke opfyldes, da Kulturministeriet ikke kan godkende en købsaftale, som indeholder den nævnte tilbageskødningsklausul. Dertil kommer, at Folketinget i efteråret 2013 vil behandle et forslag til en ny lov om højskoler. Dette lovforslag forventes at give mulighed for, at højskoler, som har til huse i lejede lokaler, kan modtage statsstøtte med virkning fra 1.august 2014.

 

Derfor har Holbæk Kommune været i dialog med Jyderup Højskole og Kulturministeriet om en alternativ løsning i form af en 1-årig benyttelsesaftale om brug af Sølyst og dele af de omkringliggende arealer til højskolevirksomhed. Kulturministeriet har udtrykt forståelse for denne løsning, som vil betyde, at Jyderup Højskole tidligst kan modtage statsstøtte, når den nye lov træder i kraft 1.august 2014.

 

Jyderup Højskoles bestyrelse har tilkendegivet, at de gerne indgår en 1-årig benyttelsesaftale om brug af Sølyst til højskolevirksomhed.

 

Indgåelse af den 1 årige benyttelsesaftale betyder ikke i sig selv, at der er taget endelig stilling til anvendelsen af Sølyst efter udløb af aftalen.

 

Indhold af benyttelsesaftale

Benyttelsesaftalen vil indebære, at Holbæk Kommune stiller Sølyst og dele af de omkringliggende arealer gratis til rådighed for Jyderup Højskole. Holbæk Kommune kan stille Sølyst gratis til rådighed for Jyderup Højskole, da Holbæk Kommune derved yder anlægsstøtte til højskolen med hjemmel i lov om folkehøjskoler mv. § 28. Forbrugsudgifter (gas, vand, el) betaler Jyderup Højskole.

 

Det vil fremgå af benyttelsesaftalen, at Jyderup Højskole må anvende Sølyst til højskolevirksomhed. Jyderup Højskole må modtage lejeindtægter ved at udleje lokaler på Sølyst som en del af højskolevirksomheden, fx lærerboliger.

 

Det vil også fremgå af benyttelsesaftalen, at Jyderup Højskole er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse af Sølyst. Jyderup Højskole vil også have adgang til at foretage nødvendige renoveringsarbejder og bygningsforbedringer.

 

Parkeringsforhold på Sølyst

En del af Byrådets beslutning af 15.05.2013 om et salg af Sølyst vedrørte ændringer af vej- og parkeringsforholdene ved Sølyst. Da Sølyst ikke på nuværende tidspunkt skal udstykkes til en selvstændig matrikel, vil det ikke være nødvendigt at foretage en ændring af vej- og parkeringsforholdene ved Sølyst.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Holbæk Kommune kan yde anlægsstøtte til etableringen af en højskole jf. lov om frie højskoler § 28 (lovbekendtgørelse nr. 689 af 22/6 2011).

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil fremgå af benyttelsesaftalen, at Jyderup Højskole selv afholder udgifterne til vedligeholdelse og/eller renovering af Sølyst. Holbæk Kommune er ikke forpligtet til at betale for vedligeholdelse og/eller renovering, som er iværksat af Jyderup Højskole.

 

Når benyttelsesaftalen er udløbet, vil Holbæk Kommune ikke yde kompensation for bygninger eller økonomiske investeringsforbedringer, som Jyderup Højskole måtte have foretaget på Sølyst.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Indstilles med anbefaling. Vedr. ad 3 præciseres det dog, at udlejning ikke må ske såfremt der er tale om konkurrenceforvridning med lokale virksomheder.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
John Harpøth deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Godkendt.
 
161. Råd, nævn og bestyrelser 2014- 1017

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet, det nye byråds konstituerende møde

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget indstiller, om der er råd, nævn og bestyrelser, som man ønsker at gå ud af/nedlægge, hvor der ikke er lovgivningsmæssige forhold, der taler imod.

 2. Økonomiudvalget godkender tidsplanen

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Det nye byråd skal på det konstituerende møde d. 4. december 2013 tage stilling til besættelsen af en lang række poster i råd, nævn, kommissioner og bestyrelser.

 

På det nye byråds første møde i januar 2014 udpeges der medlemmer til de råd, nævn, kommissioner og bestyrelser, som der ikke er behov for eller krav om skal ske på det konstituerende møde.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Det vedlagte materiale er udarbejdet med baggrund i dokumentet, ”Holbæk Kommune – deltagelse i råd, nævn, kommissioner og bestyrelser 2010 og frem”

 

Den nye udgave for 2014- 2017 er opdateret med:

 

Den videre proces

 

11. september 2013

Økonomiudvalgets indstilling behandles i byrådet

Materialet tilrettes derpå og i materialet tilføjes, hvor mange poster hvert parti/gruppe skal udpege

 

20. september – 19. november 2013

Partierne har mulighed for i dette tidsrum at påbegynde arbejdet med at finde de kandidater til de poster, hvor der ikke skal/behøves at være repræsentation af byrådsmedlemmer.

 

20. – 26. november 2013

Partierne færdiggør arbejdet med at udpege kandidater og sender til ledelsessekretariatet.

Kandidater til januar mødet kan udpeges i samme periode, men kan også vente til efter det konstituerende møde.

 

27. – 28. november 2013

Ledelsessekretariatet udarbejder dagsorden og klargør bilag til det konstituerende møde.

 

4. december 2013:

Konstituerende møde afholdes.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt. Der foretages enkelte mindre korrekturrettelser.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
John Harpøth deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Godkendt.
 


3190123e17.docx
3223056e18.docx
3228825e19.docx

Bilag

Udpegning af råd, nævn og bestyrelser til det nye byråds møde i januar 2014
Råd, nævn og bestyrelser 5.9 2013
Råd, nævn og bestyrelser pr. 10.09 2013


162. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen

Sagsprocedure

 

Stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Den politiske mødekalender anbefales godkendt herunder at fastlæggelse af datoer for dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget afventer vedtagelse af revideret budgetproces.

 2. Årsplanen fremsendes til politisk behandling på udvalgsmøderne i august 2013

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at få fastlagt byrådets mødekalender med henblik på tilrettelæggelsen af det politiske arbejde.

Efterfølgende bliver de administrative møder placeres, således at der bliver kontinuitet i den samlede mødeplan.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den politiske kalender for 2014 indeholder:

 
 
 

Den politiske mødekalender for 2014 følger overvejende de samme spor som i 2013.

 
 

Bemærkninger til mødeplan 2014

 
 1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag).

I uge 9 er der kun mandag d. 24 og tirsdag d. 25. februar til rådighed, da byrådets innovationsseminar bliver afholdt d. 26. februar 2014

I uge 35 er der kun mandag d. 25 og tirsdag d. 26. august til rådighed da der bliver afholdt møde i økonomiudvalget onsdag eftermiddag d. 27. august vedr. halvårsregnskabet og 1. behandling af budgettet.

 
 
 1. Økonomiudvalget:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: Onsdag d. 27. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 1. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

 

Dialogmøderne med Hovedudvalget:

Økonomiudvalget mødes traditionelt to gange om året med Hovedudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

 

Dialogmøderne har de senere år være afviklet umiddelbart før budgetseminar I og II. Der arbejdes pt. på en revideret budgetproces. Herunder overvejes det på hvilken måde dialogmøderne fremover skal indgå i budgetprocessen, således at formålet med møderne sikres. Fastlæggelse af datoerne for dialogmøderne afventer derfor, at den nye budgetproces vedtages.

 
 
 1. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

 

Der er indlagt tre ekstraordinære tema/byrådsmøder:

 

På disse tre ekstraordinære tema/byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

 
 1. Byrådets behandling af budgettet.

Byrådets innovationsseminar torsdag d. 27. februar 2014

Byrådets budgetcamp d. torsdag d. 14. og 15. august 2014. Placeringen af budgetcamp er valgt af hensyn til klargøringen af byrådets 1. behandling af budgettet d. 27. august og for at give de høringsberettige en så optimal høringsperiode som mulig.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Direktionen den 21-08-2013
Direktionen tiltrådte indstillingen dog således, at udkast til årskalender rettes til på baggrund af de faldne bemærkninger.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-08-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Indstilles med anbefaling
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Til efterretning.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Hovedindstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
John Harpøth deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Godkendt.


3209279e19.doc

Bilag

Årskalender for byrådet 2014 (5)


163. Revision af plan for risikobaseret dimensionering - endelig godkendelse

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningspunkt

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, udvalget/byrådet:

 1. godkender den fremlagte plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Holbæk Kommune.

 

Beskrivelse af sagen

 

Kommunernes beredskaber er forpligtet til at gennemføre en risikovurdering af større risikoelementer i kommunen hvert fjerde år. Risikoelementer kan være kemikalievirksomheder, olielagre, sygehuse, tæt befolkede områder, havne, kulturminder osv. Samtidig skal risikoanalysen indeholde en analyse af, hvad beredskabet generelt har været brugt til i den seneste 4-års periode, herunder hvor mange indsatser, der har været, hvor de har været, og hvilke typer det har været. Resultatet af en sådan risikobaseret analyse skal bruges til at sammensætte beredskabet fremover.

 

Planen tager udgangspunkt i arbejdet med risikobaseret dimensionering for beredskabet i Holbæk Kommune, som blev påbegyndt i november 2012. Konkret har arbejdet været gennemført i følgende faser:

 
 1. Risikoidentifikation, november 2012

 2. Risikoanalyse, december - januar 2013

 3. Udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, februar – marts 2013

 4. Beredskabskommissions behandling af forslag til opbygning af det fremtidige beredskab, april – maj 2013

 5. Udarbejdelse af planudkast, maj 2013

 6. Fremsendelse af planudkast til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, juni-juli 2013

 7. Behandling af Beredskabsstyrelsens udtalelser og justering/tilretning af planudkastet på baggrund heraf, august 2013

 

Det er det justerede/tilrettede planudkast, som nu skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig vedtagelse. Den endelige vedtagelse skal være gjort inden udgangen af denne valgperiode – dvs. inden den 31. december 2013.

 

Beredskabets bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelser

 

Beredskabsstyrelsens samlede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil fremgår af bilaget ”Beredskabsstyrelsens udtalelse og Beredskabets bemærkninger hertil”.

 

Udtalelserne fra Beredskabsstyrelsen vedrører dels på præciseringer af planen, dels anbefalinger om aftaler med nabokommunernes beredskaber, samt dels en anmodning om at Holbæk Kommune evaluerer brandslukningen 12 mdr. efter implementeringen af de foreslåede nedjusteringer af udrykningsberedskabet på brandstationerne i Holbæk og Mørkøv.

 

Sammenfatning:

For det første har arbejdet med oplæg til serviceniveau taget udgangspunkt i, at planen skulle dække den nære fremtid – de næste par år. Det betyder bl.a., at der ikke lægges op til større ændringer.


De ændringer, som der lægges op til, er tilpasninger af ressourcebehovet til brandslukning set ifht. de hændelser, som har været gennem de seneste fire år. Sagt på en anden måde lægger serviceniveauet op til en optimering/effektivisering af ressourceforbruget uden at ændre væsentligt ved serviceniveauet for brandslukning. Som en del tilpasningen af ressourcebehovet er der set på, hvordan Beredskabets opgaveportefølje kan sammensættes, så beredskabspersonalets ressourceudnyttelse optimeres mest muligt og giver mulighed for en bedre dækning af kommunens institutioner/enheder, hvad angår brandsyn samt vejledning og uddannelse i brandforebyggelse.

 

For det andet har den nationale budgetanalyse på beredskabsområdet (offentliggjort i 2012) sat gang i overvejelser om de kommunale beredskabers fremtid. Det sætter fokus på overvejelser om den fremtidige organisering af de kommunale beredskaber. Et fremtidsscenarie kunne være større, tværkommunale beredskaber eller et statsligt redningsberedskab.

 

Dette har været medvirkende til ikke at ændre ved f.eks. stationsplaceringer og/eller nedlæggelser af stationer.

Den fremlagte plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Holbæk Kommune tilpasser brandslukningen til det nødvendige og tilstrækkelige i den nærmeste fremtid. Samtidig får Holbæk Beredskab mulighed for også at tage fat på, hvordan fremtidens beredskab i Holbæk Kommune vil kunne se ud.

 
 

Økonomiske konsekvenser

 

De økonomiske konsekvenser af den forelagte plan fremgår af bilag ”Økonomiske konsekvenser af plan for risikobaseret redningsberedskab i Holbæk Kommune – august 2013”.

 
 

Høring

 

Der er ikke foretaget høring

 

Lovgrundlag – link

 

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Beredskabskommissionen, 12. marts 2013: Revision af plan for risikobaseret dimensionering.

 

Beredskabskommissionen, 13. maj 2013: Revision af plan for risikobaseret dimensionering – 2. behandling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
John Harpøth deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Godkendt
 


3198357e20.pdf
3198365e21.pdf
3198359e22.pdf
3198366e23.pdf
3198360e24.pdf
3198367e25.pdf
3198362e26.pdf
3198368e27.pdf
3198363e28.pdf
3198369e29.pdf
3198364e30.pdf
3198371e31.pdf
3199231e32.pdf
3199236e33.pdf
3199239e34.pdf

Bilag

1 Plan for risikobaseret redningsberedskab 8-2013 111.pdf
2 Delrapport 1 Risikoidentifikation Holbæk 8-2013.pdf
3 Bilag 1 1 Identificerede risici 8-2013.pdf
4 Bilag 1 2 Udrykningsstatistik 2008-2011 statistik og kort Holbæk Kommune 8-2013.pdf
5 Delrapport 2 Risikoanalyse Holbæk Kommune8-2013.pdf
6 Bilag 2 1 Udvalgte scenarier Holbæk 8-2013.pdf
7 Bilag 2 2 Risikomatricer Holbæk Kommune 8-2013.pdf
8 Bilag 2 3 Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser 8-2013.pdf
9 Bilag 2 4 Oplæg til kapacitetsniveauer Holbæk Kommune 8-2013.pdf
10 Bilag 2 5 Oplæg til forebyggelsestiltag Holbæk Kommune 8-2013.pdf
11 Bilag 3 1 Udrykningssammensætninger Holbæk Kommune 8-2013.pdf
12 Bilag 4 Aftaler Holbæk Kommune 8-2013.pdf
14 - Forslag til besvarelse af Beredskabsstyrelsens udtalelse
15 - Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen august 2013
16 - Rapport fra Beredskabsstyrelsens besøg marts 2009


164. Godkendelse af tilsynspolitik for Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag til fælles tilsynspolitik godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 
 

Den 4. juni 2013 vedtog et enigt Folketing Lov om Socialtilsyn.

 

I region Sjælland varetager Holbæk Kommunen opgaven gennem etablering af Socialtilsyn Øst.

 

De fem tilsynskommuner ønsker at sikre en høj grad af fælles tilgang til opgaven og kvaliteten i tilsynene og har derfor i samarbejdet udarbejdet et forslag til en fælles tilsynspolitik, som således skal gælde alle 5 socialtilsyn.

 

Politikken tager udgangspunkt i loven og bemærkningerne til denne.

 

Socialtilsynene baserer tilsynet på følgende hovedprincipper:

 

Grundlaget for tilsynet er beskrevet i Socialstyrelsens kvalitetsmodels temaer, kriterier og indikatorer. Disse ligger bag det redskab, som styrelsen har udviklet og som den enkelte tilsynskonsulent skal anvende ved tilsynsbesøget.

 

Selve tilsynsbesøget er dermed lagt i en centralt bestemt ramme.

 

I tilsynspolitikken er det uddybende beskrevet, at socialtilsynene altid udfører en konkret og individuel vurdering af behovet for tilsyn, herunder antal og omfang af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Dog udfører socialtilsynene mindste én gang årligt et tilsynsbesøg på samtlige tilsynssteder.

 

Socialtilsyn Øst sikrer, at der ansættes kompetence medarbejder, som har den faglige professionalisme og systematik, så tilsynene lever op til kravene.

 

Indholdsmæssigt vil tilbuddene blive udfordret på deres pædagogiske tilgang, behandling af borgerne og styringsmæssige forhold ved at påse, at:

- de nødvendige kompetencer er til stede i tilbuddene

- den relevante pædagogik anvendes i forhold til tilbuddets målgruppe

- tilbuddenes takst står i rimelig forhold til tilbuddets indsats

 

Forudsætningen for et succesfuldt socialtilsyn er imidlertid et konstruktivt samarbejde mellem kommuner, region, private tilbud og de fem socialtilsyn.

 

Der er derfor i denne forbindelse igangsat et omfattende informationsarbejde. Eksempelvis har KKR også haft tilsynspolitikken til høring, ligesom der lægges vægt på et konstruktivt og godt samarbejde med styregruppen for rammeaftalen.

 

Det er Socialtilsyns Øst intention at udøve virksomheden med størst mulig transparent, ligesom det høje informationsniveau omkring tilsynsopgaven fastholdes.

 

Forslag til den fælles tilsynspolitik vedlægges.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

KKR Sjælland har fået forelagt forslaget på sit møde den 27. august 2013.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Forslaget til fælles tilsynspolitik indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
John Harpøth deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Godkendt.
 


3202498e35.pdf

Bilag

Tilsynspolitik endelig version


165. Vinterregulativ 2013/2014

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold 2013/2014 godkendes med de i sagsfremstillingen anførte principper/ændringer i forhold til tidligere regulativ 2012/2013.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der træffes beslutning om grundlag for administration for regulativet for vinteren 2013/2014.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der bliver arbejdet med en forsættelse af følgende principper vedtaget i tidligere regulativ 2012/2013 godkendt i byrådet den 12. september 2012.

 

Veje:

Stier:

 

Kriterierne for busplanens indarbejdelse i vinterplanen sker på følgende principper:

Der er ingen umiddelbare forandringer på busruter andet end mindre omlægninger som følge af Vejdirektoratets, Banedanmarks anlægsarbejder eller andre mindre forhold.


Opklassificering veje/stier:

Nedklassificering veje/stier:

 

Ovennævnte ændringer giver følgende samlede antal km på de enkelte vinterklasser:

 
 

Stier:

• Klasse 1 – ca. 85 km

• Klasse 2 – ca. 17 km

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

LBK nr. 1103 af 16. september 2010 ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”

 
 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling idet det forudsættes, at der er taget højde for de seneste ændringer i skolestruktur (og dermed skoleveje).
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
John Harpøth deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Godkendt.
 


3135202e36.doc
3170125e37.pdf
3170122e38.pdf
3170103e39.pdf
3170102e40.pdf
3170101e41.pdf
3170100e42.pdf
3170099e43.pdf
3170098e44.pdf
3170097e45.pdf
3170096e46.pdf
3170095e47.pdf
3170094e48.pdf
3170093e49.pdf
3170091e50.pdf
3170090e51.pdf
3170088e52.pdf
3170087e53.pdf

Bilag

Regulativ 2013/2014
Vintervejklasser samlet Holbæk kommune
Samlet stiplan Holbæk kommune
Stiplan Vipperød og Ågerup
Stiplan Undløse
Stiplan Ugerløse
Stiplan Udby
Stiplan Tølløse
Stiplan Tuse
Stiplan Svinninge
Stiplan Stor Merløse
Stiplan Sdr. Jernløse
Stiplan Regstrup
Stiplan Mørkøv
Stiplan Kirke Eskilstrup
Stiplan Jyderup
Stiplan Holbæk
Stiplan Gislinge-Kundby


166. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til tillæg til spildevandsplan bliver fremlagt til offentlig høring i otte uger

 2. By og Landskab bliver bemyndiget til at offentliggøre, at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er at ændre en del af kloakoplandet i Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Oplandet er i dag ikke kloakeret og spildevandet afledes via septiktanke og dræn til Regstrup Å. I planperioden var det forudsat, at oplandet skulle separatkloakeres.

 

Spildevandet skal afskæres til Regstrup Renseanlæg.

 

Det foreslås at ændre status fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Der sker ingen ændring i de eksisterende oplandsgrænser.

Regn- og overfladevand påregnes afledt lokalt på de enkelte ejendomme.

Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet.

 

Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.

 

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 
 
 

Høring

 

Forslaget bliver fremlagt i en offentlig høring i mindst otte uger.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

 

Ejendomme, der omfattes af tillægget, skal kun betale tilslutningsbidrag for spildevand.

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

 
 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Vedtagelse af tillægget sikrer, at spildevandet fortsat er tilsluttet den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning samt at en del af regnvandet bliver afledt lokalt.

 
 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
På baggrund af udvalgets ønsker om supplerende oplysninger genbehandles sagen på førstkommende møde.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Sagen genbehandles på førstkommende møde på baggrund af yderligere undersøgelser af nedsivningsmuligheder.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Udsat.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling. Til næste udvalgsmøde bedes et forslag til fremtidig cost/benefit procedure for kloakeringsprojekter fremlagt. Forslaget skal indeholde en vurdering af ressourcetrækket i administrationen.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.
 


3082658e55.docx
3072548e54.pdf

Bilag

Notat vedr. økonomi
Forslag til tillæg til spildevandsplan - Igelsø.pdf


167. Vedtagelse af Tillæg til spildevandsplan ang. Bukkerup

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Anbefaler at forslag til tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med vedtagelsen af tillægget til spildevandsplan er:

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet besluttede i efteråret 2012, at der skulle arbejdes videre med et forslag om at ændre spildevandsrensningen i Bukkerup fra offentlig kloakeret til privat spildevandskloakeret.

 

By og Landskab fremlagde et forslag i offentlig høring i perioden fra den 22. april til den 17. juni 2013. I høringsperioden kom der bemærkninger fra fem lodsejere og fra ”Bukkerup Gønne Spildevandslav”. Der er redegjort for de indkomne bemærkninger i vedlagte notat, og høringsforslaget er blevet tilrettet til det endelige forslag til spildevandstillæg.

 

Konsekvensen af tillægget har været at syv ejendomme ikke længere er en del af kloakoplandet i spildevandsplanen. To ejendomme er derimod blevet en del af kloakoplandet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Miljølovens § 32

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 
 

Høring

 

Forslaget har været fremlagt offentlig høring i perioden fra den 22. april til den 17. juni 2013

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Byrådet har på mødet den 29. juni 2011 besluttet at etablering af spildevandslavet skal være totalfinansieret af grundejerne og uden udgifter for Holbæk Forsyning.

 

Ved etablering af et privat spildevandslav vil Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslavs medlemmer hæfte for alle risici, som drift og økonomi. Ved tilslutning til den offentlige kloakforsyning er disse risici overladt til Holbæk Forsyning.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

By og Landskab skal meddele udledningstilladelser til Bukkerup Grønne Spildevandslavs renseanlæg i modsætning til en offentlig kloakering.

 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Begge alternative rensningsløsninger vil opfylde den kommende vandplans krav til rensning af spildevandet i oplandet.

 

Miljømålet for Rendebækken er i Statens Vandplan: ”God økologisk tilstand”, men tilstanden i dag er ”Ringe – økologisk tilstand”. Tilstanden forventes at blive markant bedre, når rensningen af spildevand i oplandet bliver forbedret.

 

På den ene side vil en offentlig kloakering sikre en bedre og mere stabil rensning af spildevandet på Tysinge renseanlæg frem for rensning på små decentrale anlæg. På den anden side vil en decentral løsning sikre vand i Rendebækken og derved mindske risikoen for sommerudtørring.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

De ejendomme, som ikke bliver en del af det kommende spildevandsopland i Bukkerup skal have et påbud om forbedret rensning, hvis ikke spildevandsafledningen opfylder vandplanens krav til udledningen. Samtidigt med påbuddet skal boligejeren have et tilbud om kontraktligt medlemskab af Holbæk Forsyning. Dette kan betyde at Holbæk Forsyning påføres nogle ekstra omkostninger.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.
 


3175940e56.docx
3175852e57.docx

Bilag

Forslag til spildevsandstillæg nr. 4
Notat om høring af "Tillæg 4 til Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 - 2018"


168. Salg af jord

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Ejendommen Vandtårnsvej 14, 4300 Holbæk, delareal af matr.nr. 1nz Ladegården, Holbæk Jorder, 4300 Holbæk overdrages for 0 kr. med overtagelse den 1. september 2013 til SOSU Sjælland, CVR nr. 33216769, Selandia Park 6, 4100 Ringsted til brug for etablering af parkeringspladser.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Delarealet har en størrelse på 3558 m2. Arealet er ikke selvstændigt vurderet. Overdragelsen er sket til 0 kr. og uden offentligt udbud, da kommunen kan yde anlægsstøtte til etablering af SOSU Skolen. Køber forestår og bekoster udmatrikuleringen, etablering af jordvold til afskærmning af parkeringspladserne samt retablering af sti og beplantningsbælte.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Overdragelsen har ingen økonomiske konsekvenser, da SOSU skolen betaler alle udgifter i forbindelse med overdragelsen og etablering af p-pladserne.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt Vejledning nr. 60 af 28. juni 2008 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.
 
169. Overdragelse af aktiver - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2013
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-09-2013
 
Godkendt.