UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

12-06-2013 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-06-2013 22:00:00


PUNKTER

100. Godkendelse af dagsorden til møde den 12. juni 2013
101. Budgetrevision II - Økonomiudvalget
102. Resultater gennem forenkling og tillid: Status juni 2013
103. Planprioritering for 2013/2014
104. Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune
105. Politiske aftale: Holbæk i Fællesskab
106. Kommunalvalg 2013 - valgdeltagelse
107. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk
108. Investeringsbehov på ældreområdet i forbindelse med Boligstrategien
109. Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
110. Forslag til yderligere vækstinitiativer
111. Fællesudbud - kommunalbefordring
112. Etablering af Socialtilsyn Øst, politisk reference
113. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med administration af rådighedsregler
114. Administrationsgrundlag for fysisk planlægning
115. Ophæve forbud mod retlig og faktisk råden over ejendommen Klosterstræde 6, 4300 Holbæk
116. Ekspropriation ved Tuse Skole
117. Lokalplanforslag Plejeboliger Samsøvej
118. Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Engskovskolen
119. Anmodning om forlænget barselsorlov
120. Salg af fast ejendom
121. Salg af fast ejendom - Lukket punkt100. Godkendelse af dagsorden til møde den 12. juni 2013

Sagsprocedure

 

Byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 
101. Budgetrevision II - Økonomiudvalget

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget – byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. der gives positive tillægsbevillinger på driften på i alt 10,2 mio. kr.

 

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

1,3 mio. kr.

Politikområde 7 – sundhed

2,0 mio. kr.

Politikområde 8 – ældre

4,7 mio. kr.

Politikområde 9 – voksenspecialområdet

1,8 mio. kr.

Politikområde 15 - kultur og fritid

0,4 mio. kr.

Total

10,2 mio. kr.

 
 1. der gives negative tillægsbevillinger på driften på i alt 20,9 mio. kr.

Politikområde 2 – administration

-17,3 mio. kr.

Politikområde 4 – skole

-0,7 mio. kr.

Politikområde 5 - almene dagtilbud

-1,7 mio. kr.

Politikområde 11 – ejendomme

-0,6 mio. kr.

Politikområde 13 - uddannelse og beskæftigelse

-0,5 mio. kr.

Politikområde 14 – erhverv

-0,1 mio. kr.

Total

-20,9 mio. kr.

 
 1. der omplaceres imellem politikområder for i alt 9,8 mio. kr.

 

Fra politikområde 2, administration til politikområde 9 - voksenspecialområdet

0,4 mio. kr.

Fra politikområde 5, almene dagtilbud til anlæg

0,3 mio. kr.

Fra politikområde 8, ældre til politikområde 2, administration

0,3 mio. kr.

Fra politikområde 13, beskæftigelse til politikområde 2, administration

0,7 mio. kr.

Fra politikområde 15, kultur og fritid til politikområde 2, administration

0,5 mio. kr.

Fra afdrag og finansforskydninger til anlæg

2,6 mio. kr.

Fra lån til afdrag og finansforskydninger

5,0 mio. kr.

Total

9,8 mio. kr.

 
 1. der gives følgende tillægsbevillinger på politikområde 3 - finans for i alt 26,3 mio. kr.

til indtægter

14,6 mio. kr.

til renter

-2,5 mio. kr.

til lån

17,3 mio. kr.

til afdrag og finansforskydninger

-3,1 mio. kr.

Total

26,3 mio. kr.

 
 1. der gives en positiv anlægsbevilling på i alt 9,5 mio. kr. til Tølløse børnehave

 2. der gives en negativ anlægsbevilling på i alt -17,3 mio. kr. til vejbelysning


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med budgetrevision II er at tilrette budgettet med aktuel viden, lovændringer og politiske prioriteringer.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på budget 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter til lokalerokade, udlæg til etablering af Socialtilsyn Øst og overførsel til 2014.

 

For budget 2013 udlignes merforbruget på driftsudgifterne på 19,3 mio. kr., når puljen til imødegåelse af overførslerne på 25 mio. kr. trækkes fra. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige budgetforøgelser på budget 2014-2017 og afvigelser for budget 2013. Løsningsforslagene vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II.

 

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 23,8 mio. kr., som dels skyldes at der skal anvendes 17,3 mio. kr. mindre til vejbelysningsprojektet i 2013, dels at der skal genbevilges 9,5 mio. kr. til Tølløse børnehave. Desuden forventes at en del af de samlede anlægsbevillinger for 2013 først skal anvendes i 2014, og derfor skal overføres til 2014.

 

Der er 3 forklaringer på, at der forventes store likviditetsforskydninger for Holbæk Kommune i 2013. For det første har Holbæk Kommune i 2013 udlæg til etablering af Socialtilsyn Øst på 21 mio. kr. (til både drift og anlæg), som vil blive kompenseret. For det andet har kommunen udskudte indtægter på 14,6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, fordi der har været færre dagpengemodtagere end forventet, og omvendt en stigning i personer på andre typer af forsørgelse. Det betyder, at de indtægter, som kommunen oprindeligt forventede i 2013 først kommer i 2014. Den tredje og væsentligste forklaring på, at der siden sidste budgetopfølgning, nu forventes et forværret regnskabsresultat er, at der er bevilget overførsler for 69,2 mio. kr. (43 mio. kr. på driften og 26 mio. kr. på anlæg). I lighed med tidligere år forventes der sidst på året at blive overført et beløb fra 2013 til 2014, således at forbrugsskønnet bliver reduceret.

 

Forventningen ved udgangen af april er, at det samlede regnskabsresultat for Holbæk Kommune i 2013 bliver et underskud på 94,2 mio. kr. Det estimerede underskud indeholder hele overførslen fra 2012 til 2013, men ikke overførslen fra 2013 til 2014, som først fastsættes ved udgangen af 2013. De likviditetsmæssige forskydninger mellem årene udgør 104 mio. kr. Det betyder, at uden likviditetsforskydningerne vil kommunen have et overskud.

 


Samlet oversigt over forventet regnskabsresultat.

 

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Oprindel. budget

Korrig. budget

Forventet regnskab pr. april

Forventet afvigelse pr. april

Ønsket tillægs-bevill.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

-4.033,3

-4.037,8

-4.023,2

14,6

14,6

 

 

Driftsudgifter

3.881,6

3.927,3

3.921,6

-5,7

-10,7

5,2

-0,3

Myndighed - fællesudgifter

2.512,3

2.548,6

2.551,4

2,9

9,5

0,0

-6,6

- Økonomiudvalget

138,6

147,3

150,2

2,9

3,9

0,0

-1,1

- Udvalget for Børn

455,6

455,8

453,5

-2,3

-0,6

 

-1,7

- Udvalget for

Voksne

918,6

926,7

930,9

4,2

7,3

 

-3,1

- Udvalget for

Klima og Miljø

140,3

138,9

138,2

-0,6

-0,6

 

 

- Udvalget for

Erhverv og Beskæftigelse

859,2

879,9

878,6

-1,3

-0,6

 

-0,7

- Udvalget for

Kultur og Fritid

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Decentrale enheder

1.369,3

1.378,7

1.370,1

-8,6

-20,1

5,2

6,4

- Økonomiudvalget

326,7

343,0

324,6

-18,4

-21,2

1,3

1,5

- Udvalget for Børn

729,7

722,9

726,7

3,8

-0,6

3,0

1,4

- Udvalget for

Voksne

204,7

201,3

206,4

5,1

1,2

0,9

3,0

- Udvalget for

Klima og Miljø

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

- Udvalget for

Erhverv og Beskæftigelse

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

- Udvalget for

Kultur og Fritid

108,3

111,5

112,4

0,9

0,4

 

0,5

Renter

31,1

32,6

30,1

-2,5

-2,5

 

 

Strukturel balance

-120,5

-77,9

-71,5

6,4

1,4

5,2

-0,3

Anlæg

186,4

279,7

255,9

-23,8

-7,7

-13,9

-2,3

Lån

-121,5

-167,7

-155,4

12,3

17,3

 

-5,0

Afdrag og finansforskydninger

59,6

60,8

65,3

4,5

-3,1

 

7,6

Forsyning (Renovation)

0,0

-0,4

-0,4

0,0

 

 

 

Resultat (-overskud, +underskud)

4,0

94,9

94,2

-0,6

7,9

-8,7

0,0

Note: Ved budgetrevisionen er der estimeret nye skøn over de forventede udgifter i 2013 på alle områder.

 

Ved den oprindelige budgetlægning var der budgetlagt et underskud på 4,0 mio. kr. for Holbæk Kommunes samlede regnskab. Ved budgetrevision 1 blev der givet en negativ tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. Siden da er der givet tillægsbevilliger til Mørkøv Hallen og Holbæk Seminarium på netto 3,5 mio. kr. og i april godkendte Byrådet overførslerne fra 2012-2013, hvilket resulterede i en tillægsbevilling på 69,2 mio. kr. Dertil kommer at Byrådet d. 15. maj gav en anlægsbevilling på 19 mio. kr. til Socialtilsyn Øst, således at Byrådet indtil nu har vedtaget et korrigeret budget med et underskud på 94,9 mio. kr. Dette bevilgede underskud tager ikke højde for overførslerne fra 2013 til 2014.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 


3101342e1.doc
3096981e2.docx
3096209e3.docx

Bilag

Budgetrevision II til Økonomiudvalget
Økonomiudvalget - Budgetgetrevision II
Bilag til budgetrevision II, Lokalerokade


102. Resultater gennem forenkling og tillid: Status juni 2013

Sagsprocedure

 

Byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller at:

 1. Byrådet tager status for initiativet ’Resultater gennem forenkling og tillid’ til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere byrådet om foreløbige erfaringer.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med ’Resultater gennem forenkling og tillid’ går Holbæk Kommune nye veje i opgaveløsningen. Målet er at bane vejen for at borgerne får kvalitet i velfærden, samtidig med at ressourceforbruget bliver lavere og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde.

 

Denne status til byrådet fokuserer på ét tema: Borgeren i centrum for opgaveløsningen. De stående udvalg har i maj 2013 drøftet status på de konkrete indsatser.

 

De første erfaringer fra ’Styrket borgerkontakt i klagesager’ og ’Sammenhæng i indsatsen for særligt vanskeligt stillede borgere’ tyder på, at et styrket borgerfokus bidrager til bedre kvalitet i velfærden for borgerne samt øger arbejdsglæden blandt medarbejderne. Der er også tegn på, at et styrket borgerfokus kan føre til et lavere ressourceforbrug – bl.a. som følge af et mere velfungerende samspil mellem borger og kommune.

 

Ansættelse af en hjerneskadekoordinator har ført til øget tilfredshed og selvhjulpenhed ved borgerne. Med borgeren for øje, sikrer koordinatoren samarbejde mellem flere fagområder. Det tyder også på, at ’styrket borgerkontakt i klagesager’ øger borgernes tilfredshed med sagsbehandlingen. De foreløbige erfaringer er derfor, at et tæt samarbejde øger borgerens oplevelse af kvalitet.

 

Nye arbejdsformer med borgeren i centrum for opgaveløsningen stiller nye krav til organisation og medarbejdere. Eksempelvis indebærer den styrkede borgerkontakt i klagesager en mere personlig dialog med borgerne. Og sammenhæng i indsatsen for de særligt vanskeligt stillede borgere stiller krav om fælles tilgang og forståelse af borger på tværs af arbejdsmarkeds-, social-, børne- og ældreområdet samt Borgerservice for at sikre den nødvendige koordinering og dialog med borgeren.

 

Det er derfor vigtigt, at ’Ny Personalepolitik’ og ’Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere’ understøtter et gennemgående borgerfokus i organisationen, både i opgaver, arbejdsgange og i dialogerne med borgerne.

 

I oktober 2013 får byrådet en samlet status på initiativet, der også indeholder erfaringer fra Væk Med Bøvlet, hvor borgere og ansatte kan komme med eksempler på bøvlede arbejdsgange og regler. Med dette som afsæt kan byrådet give anbefalinger til, hvordan et nyt byråd i 2014 kan fortsætte udviklingen af en effektiv og innovativ organisation, der sætter borgerne i centrum.

 

Læs mere om initiativet på Holbæk Kommunes hjemmeside.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Til efterretning.
 


3099507e4.docx

Bilag

Bilag 1 - Resultater gennem forenkling og tillid, oversigter


103. Planprioritering for 2013/2014

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutning om delegation træffes endeligt af byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Nye lokalplaner igangsættes jf. prioriteringsskemaet (bilag1)

 2. Tidligere prioriterede planer omprioriteres med nyt igangsætningstidspunkt jf. prioriteringsskemaet (bilag 1).

 3. Beslutningsdelegation for nye lokalplaner følger administrationens anbefaling jf. bilag herunder, at følgende beslutninger delegeres:

a) Lokalplan 3.xx Boinstitution for handicappede i Holbæk

b) Lokalplan 3.xx for Campingpladsen i Holbæk.

c) Lokalplan 1.xx Boinstitution for handicappede i Jyderup

d) Lokalplan 19.xx for plejeboliger i Tølløse

e) Lokalplan 19.xx for boliger på Hjortholmvej i Tølløse

f) Lokalplan1.38 for Aldi i Holbæk.

g) Lokalplan 2.68 for Gokartland i Holbæk.

h) Lokalplan 10.06 for boligområde ved Rugvænget i Svinninge (revision)

i) Lokalplan 11.12 for boligbebyggelse ved Søbæksparken i Jyderup

j) Lokalplan 12.04 for Kildeparken i Mørkøv (revision)

k) Lokalplan 16.xx for dagligvarebutik i Ugerløse

l) Lokalplan 19.06 for boligbyggeri i Tølløse (Hotelgrunden)

m) Lokalplan 19.08 for boliger ved Tølløse Slot

n) Lokalplan 20.18 Vipperød bakker (revision)

o) Lokalplan 20.19 Lokalplan for ridecenter i Vipperød

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at få godkendt igangsættelse af lokalplaner og andre plantyper for 2013. Der gives samtidig en kort status på igangværende planer med forventning om planernes afslutning.

 

Formålet er også, at få godkendt processen for lokalplanerne omkring delegation mv. jf. administrationsgrundlag for fysisk planlægning.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Jævnfør administrationsgrundlag for fysisk planlægning prioriterer økonomiudvalget, efter indstilling fra de relevante udvalg, igangsætning af planer to gange årligt. Hertil kommer mulighed for delegation efter planloven, hvor byrådet kan vælge at flytte beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplaner eller endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller forvaltning.

 

Det fremgår af prioriteringsskemaet, bilag 1, hvilke planer der igangsættes i 3. og 4. kvartal 2013 samt 1. og 2. kvartal 2014. Der gives i samme bilag en status på igangværende planer, samt oplyses det, hvilke planer der er afsluttet siden sidste planprioritering.

 

Den faglige begrundelse for prioriteringen fremgår af prioriteringsgrundlaget, bilag 2.

 

De planer, som indstilles til delegation er planer som ikke er af principiel karakter eller indeholder kommuneplantillæg.

 

Forvaltningen har ikke modtaget opfordringer til at indgå udbygningsaftaler om infrastruktur som forudsætning for lokalplanens realisering. Hvis forvaltningen modtager opfordringer om infrastrukturaftaler, kan omkostningsdækning tages op i denne forbindelse.

 

Der er forskellige årsager til, at tidligere prioriterede lokalplaner udskydes. Det kan bl.a. skyldes ændringer i det ansøgte materiale, mangelfuld ekstern teknisk bistand til planudarbejdelsen, nye planers prioriteringer og endeligt kræver enkelte opgaver længere sagsbehandlingstid end beregnet eksempelvis grundet klager, nye oplysninger om sagen, ændring i lovgivningen mv.

 

Der indstilles, at der i 2013/2014 igangsættes syv nye lokalplaner med følgende formål:

 

· Bo-institution til handicappede i Holbæk

· Bo-institution til handicappede i Jyderup

· Plejecenter i Tølløse

· Boliger i eksisterende bebyggelse på Hjortholmvej 7 i Tølløse

· Regulering af lokalplan for eksisterende Campingplads i Holbæk

· Bymidtelokalplan for Holbæk By

· Ny planlægning for Holbæk Have

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Alle lokalplaner bliver vurderet i forhold til, i hvilket omfang planen bidrager til sundhedsfremme. Vurderingen foretages i forbindelse med udarbejdelsen og vil fremgå i lokalplanens redegørelse.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Ad 1/ Indstilles med anbefaling
Ad 2/ Indstilles med anbefaling
Ad 3/ Indstilles med anbefaling, dog således at der ikke uddelegeres kompetence i nr. b, f, k, l.
 
Det indstilles med anbefaling at Udvalget for Klima- og Miljø får beføjelse til, at tilbagekalde en delegation fra administrationen såfremt et flertal i udvalget ønsker en sådan tilbagekaldelse. Det indstilles ligeledes med anbefaling, at Udvalget for Klima- og Miljø får en kvartalsmæssig status på de uddelegerede lokalplaner.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i prioriteringen af lokalplan 09.01.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Det indstilles, at hovedindstillingen godkendes, idet der ikke uddelegeres kompetence i b, f, k og l.
Lokalplanen for Holbæk Have forventes afsluttet 2. kvartal 2014.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i prioriteringen af lokalplan 09.01.
 


3096376e5.docx

Bilag

Prioritering af lokalplaner 2013_2014 - bilag 1


104. Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til Kommuneplan 2013-25 vedtages inklusiv Boligbyggeprogram, Detailhandelsstrategi, Landskabsplan, Redegørelse for nyt byudviklingsområde i Holbæk vest, Redegørelse for byvækst i OSD-områder og Helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup*

 2. miljøvurdering af Kommuneplan 2013-25 vedtages*

 3. at høringsperioden fastsættes til 10 uger som forventes at løbe fra mandag den 24. juni 2013 til mandag den 2. september 2013

 

*Administrationen gør opmærksom på, at de justringer som følger af Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 6. juni 2013 ikke indarbejdes inden byrådets behandling. Forslaget tilrettes på baggrund af byrådets beslutning den 12. juni 2013, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring. Der kan ligeledes fortsat ske mindre redaktionelle ændringer.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At tilvejebringe et nyt plangrundlag for Holbæk Kommune, der lægger grundlaget for udviklingen af en stærk kommune med by og land, der satser på bæredygtighed og tager afsæt i kommunes kvaliteter og potentialer.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til Kommuneplan 2013-25 ligger nu færdigt til politisk vedtagelse.

 

Det nye kommuneplanforslag tager afsæt i Udviklingsstrategi 2012, som bl.a. fastsætter mål for kommunens fysiske udvikling, samt Planberetning 2011 der beskriver udviklingen frem til 2011 og sætter fokus på en række udfordringer og potentialer for de kommende år.

 

Endvidere har byrådet som optakt til kommuneplanforslaget gennemført en debatperiode i marts 2012, hvor kommunens borgere, virksomheder og interesseorganisationer bidrog til kommuneplanarbejdet med ideer, forslag og konkrete arealønsker til det kommende kommuneplanarbejde.

 

Undervejs i processen har byrådet haft lejlighed til at drøfte kommuneplanens indhold og sætte retning for det videre arbejde ved byrådet forårs- og efterårsseminar, temamøder og bustur.

 

Kommuneplanforslaget er resultatet af den gennemførte planproces og de politiske beslutninger.


Indhold af forslag til Kommuneplan 2013-25

Kommuneplanforslaget består af tre dele:

 1. Hovedstruktur der afspejler byrådets mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

 2. Temaer der beskrives de politiske visioner for udviklingen indenfor otte temaer samt fastsætter de retningslinjer for arealanvendelsen, som kommunen administrerer direkte efter, når der skal ske fysiske tiltag.

 3. Rammer for lokalplanlægningen som fastsætter hvad, hvor højt og hvor meget, der kan bygges i de enkelte områder. Der er også en beskrivelse af den ønskede udvikling og beskrivelse af lokale kvaliteter i de 18 lokalområder.

Endvidere indeholder kommuneplanforslaget en række baggrundsdokumenter:

 

Ændringer ift. udkast til kommuneplanforslag 2013-25

Byrådet blev på temamødet den 17. april 2013 præsenteret for udkast til kommuneplanforslag 2013-25 for Holbæk Kommune. Der er efterfølgende foretaget enkelte ændringer i udkastet bl.a. som konsekvens byrådets beslutning om at genoptage lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Holbæk have, samt nye statslige udmeldinger vedr. byudvikling og drikkevandsinteresser. Endvidere er der foretaget enkelte sproglige rettelser. Større ændringer er beskrevet nedenfor.

 

Holbæk have


Byrådet har på mødet den 15. maj. 2013 besluttet at genoptage lokalplan 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have med tilhørende kommuneplantillæg med henblik på at skabe et nyt plangrundlag for området, hvor detailhandelsområdet udgår og der alene planlægges for boligformål. Endvidere skal det nye plangrundlag muliggøre, at der kan ske en realisering syd for Holbæk Have først, så Holbæk Stadion kan bevare sin funktion og drift indtil et nyt stadion er etableret i Holbæk Arena. Som konsekvens heraf er detailhandelsområdet ved Holbæk Have fjernet og området tilbageføres til rekreativt område, dog fastholdes en mindre del til boligformål (130 boliger) i den sydøstlige del af området.OSD redegørelse


De statslige Vandplaner fastsætter krav om at kommuneplanforslaget skal indeholde en redegørelse for sammenhængen mellem byudvikling og drikkevandinteresser (OSD-redegørelse). Med Vandplanernes ophævelse har det været uvist, hvorvidt kravet stadig var gældende og på hvilket grundlag redegørelsen skulle udarbejdes. Det ligger nu fast, at kommuneplanforslaget skal indeholde en OSD-redegørelse. Holbæk Kommune har i samarbejde med Cowi udarbejdet en redegørelse for nye/ændrede byudlæg beliggende i områder udpeget som OSD, NFI eller indvindingsoplade. Redegørelsen bliver eftersendt på mail inden Økonomiudvalgsmødet.

 

Store dele af Holbæk Kommune ligger indenfor områder udpeget til OSD, NFI eller indvindingsoplande, som bl.a. betyder, at det fremadrettet vil være sværere at etablere eksempelvis virksomheder udover miljøklasse 1-2 indenfor udpegningerne. Kommuneplanforslag 2013-25 indeholder enkelte nye byudlæg, flere nye rammer for eksisterende virksomheder, nye landsbyafgrænsninger samt strategiske udpegninger for vindmøller og biogas beliggende i OSD-, NFI eller indvindingsoplande.


Dialogmøde om ”Byliv & byudvikling i Holbæk By”

Forårets dialogmøde i Holbæk By omhandlede ”Byliv & byudvikling i Holbæk By”. De på mødet indkomne bemærkninger og idéer er sammenfattet i et notat, der kan ses her: http://www.holbaek.dk/Politik/Lokaldemokrati/Dialogmoder/FremtidensHolbaek.aspx.

Kort opsummeret omhandlede punkterne:

Mere liv på havnen; med fokus på at skabe åbenhed og tilgængelighed i hele området, bedre forhold for tursejlere, lettere adgang til vandspejlet, rekreative formål på Ny Hage, åbne facader i bebyggelsernes stueplan, brug de gamle bygninger eks. til gallerier, gerne husbåde, bilfri havn, aktivér vandfladen eks. rostadion, bådudlejning og udspringstårn, vandkulturhus, markedsplads og løbestier.

Handelsliv og byrum i bymidten; flere træer og mere grønt, synspunkter både for og imod en bilfri bymidte, inddrag midterarealer i Ahlgade til markedsaktivitet, Rosen butikscenter kan styrke bymidten – men risikerer at medføre problemer for butikker i den vestlige del af bymidten, bekymring for overkapacitet af arealudlæg til butiksformål dels pga. af stigende internethandel og finanskrise, men også i kraft af flere store projekter som Holbæk Have og Rosen, fokus på bedre forhold for de eksisterende butikker frem for nye centre, bind handelslivet i bymidten bedre sammen med havnen.


Bevægelse, stier og de grønne kiler; skab bedre sammenhæng i stiforbindelserne, både fra øst og vest, - og helt ind i bymidten, bedre forhold for bløde trafikanter i bymidten, fjern granitstenene på torvet i Ahlgade og skab et rigtigt torv, bedre vedligehold af eksisterende stier.


De mange bemærkninger og gode idéer ligger i vid udstrækning i forlængelse af anbefalingerne i helhedsplan for Holbæk By, og anbefalingerne for omdannelse af havneområdet. Bekymringer omkring overkapacitet på detailhandelsområdet er siden dialogmødets afholdelse imødekommet ved tilbagetrækninger af planerne for detailhandel ved Holbæk Have, der således er skrevet ud af helhedsplan for Holbæk By og kommuneplanforslag. Ønsket om omdannelse af Ahlgades byrum indgår i kommende planprioritering. Såfremt byrådet beslutter, at igangsætte planen skal arbejdet tage afsæt i helhedsplanens anbefalinger og ske med inddragelse af interessenter, herunder handlende, handelsstandsforening m.v.

 

Link til Kommuneplanforslag 2013-25  

For at få adgang til det digitale kommuneplanforslag inkl. baggrundsdokumenter skal følgende link benyttes:

 

Udkast til Kommuneplanforslag 2013-25

 

Brugernavn: Intern

 

Adgangskode: 1234

 

Kommuneplanforslaget rettes på baggrund af byrådets bemærkninger, hvorefter det tilrettede forslag sendes i offentlig høring. Herefter vil der ikke længere være adgang til ovenstående link.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven


Ifølge planloven skal byrådet minimum hvert fjerde år udarbejde en strategi for kommunens udvikling de kommende år (Udviklingsstrategi 2012) samt vurdere om strategien giver anledning til at der skal udarbejdes et nyt kommuneplanforslag. Såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes et nyt kommuneplanforslag, skal dette efter vedtagelse i byrådet fremlægges til offentlig debat i minimum otte uger. Først herefter kan byrådet vedtage planen endeligt.

 

Høring

 

Planspørgsmål er blevet debatteret grundigt både lokalt og tværgående i debatfasen i marts 2012. Holbæk Kommune modtog 36 skriftlige bidrag i debatfasen. Alle bidragene er samlet i en Hvidbog der sammen med Udviklingsstrategien, Planberetningen, de statslige interesser og regionale udviklingsplaner indgår i byrådets arbejde med udarbejdelsen af et nyt kommuneplanforslag.

 

Det anbefales, at høringsperioden fastsættes til ti uger inkl. sommerferie. Her vil borgerne igen få mulighed for at indsende kommentarer og bemærkninger til det konkrete kommuneplanforslag.

 

Perioden forventes at løbe fra 24. juni 2013 til 2. september 2013 og der afholdes borgermøde efter sommerferien.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Planen skal tjene som grundlag for en optimering af private og offentlige investeringer og bidrage til en løbende koordinering af indsatser indenfor fysisk planlægning, planlægning af det åbne land og sektorplanlægning.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Planen tager ikke stilling til evt. administrative konsekvenser af den planlagte udbygning.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Forslag til Kommuneplan 2013-25 er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med kommuneplanforslaget

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Sundhed er indarbejdet som nyt tværgående tema i kommuneplanforslaget og ses bl.a. i form af retningslinjer vedr. indretning af byrum, udearealer til boligområder og i kommuneplanrammerne for Holbæk Havn med flere.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 


3095503e6.pdf

Bilag

Miljøvurdering af forslag til komuneplan 2013 - Miljøvurdering af Forslag til KP2013 for Holbæk Kommune - 22052013.pdf.pdf


105. Politiske aftale: Holbæk i Fællesskab

Sagsprocedure

 

Byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

 

Byrådet godkender den politiske aftale ”Holbæk i Fællesskab” som grundlag for forberedelsen af næste byrådsperiode.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet i Holbæk Kommune har med initiativet ’Resultater gennem forenkling og tillid’ sat en ny retning for udvikling af samspillet med borgere, virksomheder og andre private og offentlige samarbejdspartnere.

Økonomiudvalget besluttede den 6. marts 2013 de første indsatser, herunder at indlede dialog mellem borgmester og gruppeformænd om byrådets fremtidige arbejdsform, politikerroller og organisering.

Der er holdt tre møder mellem borgmester og gruppeformænd, den 22. april, den 8. maj og den 6. juni. På baggrund af denne dialog er der lavet en aftale mellem borgmester og alle 7 gruppeformænd om, hvordan det politiske arbejde i næste byrådsperiode kan tilrettelægges.

 

Aftalen har fået titlen ”Holbæk i Fællesskab” og har tre centrale temaer:

 
 

Aftalen indeholder både forslag til konkret organisering og konkrete indsatser og en række pejlemærker og idéer for det fremtidige arbejde. I den sidste ende har det nye byråd beslutningskompetencen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Indstillingen godkendt.
 


3112719e7.docx

Bilag

Holbæk i fællesskab, juni 2013


106. Kommunalvalg 2013 - valgdeltagelse

Sagsprocedure

 

Byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Byrådet godkender i alt tolv ekstraordinære aktiviteter, der skal bidrage til en højere stemmeprocent ved det kommende kommunalvalg

 2. Aktiviteterne, som beløber sig til ca. 140.000 kr., finansieres indenfor byrådets egen økonomiske ramme

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At styrke opmærksomhed og kommunikation om kommunalvalget for at bidrage til en højere stemmeprocent.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er kommunalvalg igen den 19. november 2013. Ved sidste kommunalvalg faldt stemmeprocenten desværre, såvel på landsplan som i Holbæk. Her faldt stemmeprocenten fra 69,2 i 2005 til 66,7 i 2009.

 

Et demokrati bliver aldrig færdigt. Det bliver udviklet og vedligeholdt ikke mindst gennem dialog og deltagelse, herunder deltagelse i valghandlinger. At afgive sin stemme er en ret, et privilegium i et demokratisk samfund. En del borgere bruger dog ikke dette privilegium. Dermed svækkes demokratiet og sammenhængskraften i samfundet.

 

I Holbæk Kommune ønsker byrådet derfor at gøre en indsats for at bidrage til deltagelse i det lokale demokrati.

 

Det handler dels om at styrke alle borgeres mulighed for dialog og deltagelse i udviklingen af Holbæk Kommune, jf. også pejlemærket ’Aktivt medborgerskab’ i byrådets Udviklingsstrategi. På den korte bane skal en række initiativer bidrage til en højere stemmeprocent, for de grupper af borgere der var karakteriseret ved særlig lav stemmeprocent ved de seneste kommunalvalg: Unge og yngre (op til 40 år), indvandrere og efterkommere, samt de dårligst stillede (socialt, indkomst-, bolig- og uddannelsesmæssigt).

 

På temamødet i april måned 2013 drøftede byrådet forskellige aktiviteter, som forventes at kunne bidrage til en højere stemmeprocent til kommunalvalget i november. Byrådet besluttede at der skulle stilles konkrete forslag til hvordan.

 

Tolv ekstraordinære initiativer foreslås derfor, dels for at øge opmærksomheden om valget, dels for at give flere mulighed for at stemme pr. brev:

 1. Fælles demokratiarrangement for unge: Ungdomsuddannelser og de ældste klasser i folkeskoler samt privatskoler i Holbæk Kommune. Initiativet kulminerer en dag i ugerne op til kommunalvalget, hvor de unge mødes i arbejdende politiske workshops om formiddagen og, hvor de opstillingsberettigede partier om eftermiddagen mødes med de unge repræsentanter fra alle skoler og uddannelsesinstitutioner i kommunen på den fælles demokratidag.

 2. Oplyse om valgdag mv. i relevante undervisningsforløb og ved arrangementer i regi af Arbejdsmarkedscenter og Borgerservice

 3. Udsende information om valget vedhæftet de breve der alligevel udsendes til ledige af Arbejdsmarkedscenter

 4. Oplysningsmateriale om kommunalvalg på relevante sprog på kommunens hjemmeside

 5. Opfordre de 17 lokalfora til lokale initiativer, som kan øge den lokale opmærksomhed om valget

 6. Debat og opmærksomhed omkring valget via Facebook (’hvorfor stemmer du’) og i samarbejde med lokale medier

 7. Tema om kommunalvalget i ’Nyt fra Holbæk Kommune’ efter sommerferien

 8. Opmærksomhed gennem hilsen til forældre via kommunale dagtilbud med budskaber som ’tag med din mor eller far til valg den 19.november’.

 9. Opmærksomhed gennem banner og postkort på de større tog/busstationer i kommunen med budskaber som ’brug din stemme’.

 10. Opmærksomhed gennem personligt brev til nytilflyttere med budskaber som ’Ny kommune, nye valgmuligheder’ samt gøre opmærksom på valget ved tilflytterarrangementer (brev til tilflyttere op til et år tilbage)

 11. Muleposer til uddannelsessteder og lokale initiativer ”Jeg stemmer …”

 12. Brevstemmevalg på ungdomsuddannelsessteder i Holbæk Kommune én dag hvert sted, forudsat interesse samt aktiviteter omkring valget på uddannelsesstederne. Nærmere tilrettelæggelse sker i samarbejde med uddannelsesstederne, Uddannelsesrådet og Ungdomsbyrådet.

Repræsentanter fra Ungdomsbyrådet og Integrationsstyregruppen har bidraget med ideer og inspiration. Begge bidrager gerne i det videre arbejde.

 

En vigtig pointe, som også pointeres af KL, en valgforsker fra Københavns Universitet og Dansk Ungdoms Fællesråd, er, at det frem for alt er alle jer lokale politikere, som har et ansvar for at komme ud over rampen herunder tænke anderledes f.eks. i forbindelse med partirunder og andre møder og initiativer op til valget om, hvor og hvordan de kan bredes ud, så I når ud til flere borgere. I det hele taget hvordan politik bliver vedkommende for flere.

 

Som integrationsstyregruppen sagde på temamødet: ”Kom ud og mød os”. Eller som Ungdomsbyrådet sagde: ”Vis os hvad I har af holdninger”, ”hvorfor gør byrådet en forskel?”

 

Samlet set medfører de foreslåede aktiviteter en udgift på ca. 140.000 kr. som finansieres gennem byrådets konto. KL vil gennemføre en landsdækkende kampagne for fremme af valgdeltagelsen. Opgaven er i udbud frem til medio juni. Skulle der være initiativer som afløser nogle af de foreslåede initiativer bliver udgiften lavere.

 

Hvis byrådet godkender de foreslåede aktiviteter, vil valgforskere fra Københavns Universitet efterfølgende kunne bidrage med målinger, som viser effekter af tiltag der er rettet mod bestemte borgere. Dette bliver muligt, da Holbæk Kommune, ligesom de fleste andre kommuner, bidrager med afstemningsresultater til universitetets undersøgelse af dette kommunalvalg.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Samlet set medfører de foreslåede aktiviteter en udgift på ca. 140.000 kr. som finansieres gennem byrådets konto

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
For pkt. 1-11 stemte 27 og disse forslag er dermed godkendt.
 
For pkt. 12 stemte 17 (Kenny Jensby, I, Jørgen Jensen, Carsten Fink, Erik Just Pedersen, Jens G. Kristiansen, Jørgen Topsøe Jensen, Sine Agerholm, Kangatharan Kandasamy, Ole Brockdorff, Jan Sohn fra A, løsgænger Jens Munch Steensgaard, Agnete Dreier og Jørn F. Christensen, og Louise du Plessis de Richelieu, F, Claus Nexø Jensen, Pernille Kruse Andersen, Bjarne Kongsted).
 
 
Imod pkt. 12 stemte 10, Finn Nielsen og John Harpøth, O, Bjarne Hansen, C, Steen Klink Petersen, A, samt Mogens Jensen, Søren Nybro Christensen, Rasmus B. Larsen, Christian Ahlefeld Laurvig, Søren H. Rasmussen og Peter Sørensen, V.
 
 
For et forslag om at supplere punkt. 12 med en pendlerbus til de afstemningssteder som blev lukket i 2010 stemte 20 (Kenny Jensby, I, A - ekskl. Steen Klink Petersen, F, løsgænger Jens Munch Steensgaard, Christian Ahlefeld Laurvig, Peter Sørensen, Rasmus B. Larsen, Claus Nexø Jensen, Pernille Kruse Andersen, Søren H. Rasmussen V).  Imod stemte 7 (O, Bjarne Hansen C, Steen Klink Petersen, A, Mogens Jensen, Søren Nybro Christensen, Bjarne Kongsted, V).
 
 
O bemærkede, at forslaget om pendlerbus ikke har været på dagsordenen, og at økonomien ikke har været beskrevet i sagsfremstillingen, da der er tale om et ændringsforslag.
 
 


3110346e8.docx

Bilag

valgdeltagelse stemmeprocent.docx


107. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. det godkendes at der opføres 40 almene ældreboliger ved Tornhøj i Jyderup og 13 almene ældreboliger ved Abildgården i Holbæk til indflytning i 2016

 2. det godkendes, at en del af eksisterende bygninger i Tornhøj og Abildgården ombygges til servicearealer senest i 2016


Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende at projektet sættes i gang.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Voksenudvalget godkendte på mødet den 2. april 2013, at Bo og Servicecenter skulle udarbejde et projektforslag som skal rumme tidssvarende og attraktive boliger og aktivitetstilbud, som er effektive at drive og konkurrencedygtige.

 

Bo og Servicecenter har udarbejdet en Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Jyderup og Holbæk.

 

Helhedsplanen vil skabe nye og tidsvarende og attraktive boliger, som er konkurrencedygtige i forhold til andre kommuner og private tilbud samt løse problemerne i forhold til servicearealer og aktivitetstilbuddene over en længere periode frem til 2023.

 

Projektet opdeles i to faser. Fase 1 som omhandler opførelse af boliger og ombygning af servicearealer og fase 2 som omhandler ombygning af eksisterende bygninger til Aktivitetscenter i Jyderup og om og tilbygges tilbygning til Aktivitetscenter i Holbæk.

 

Fase 1:

Opførelse af 40 almene ældreboliger i Jyderup som erstatning for de nuværende botilbud Tornhøj og Skarridsøhjemmet samt ombygning af en del af de eksisterende bygninger på Tornhøj til servicearealer.

 

Opførelse af 13 almene ældreboliger i Holbæk som erstatning af det nuværende botilbud Abildgårdens boliger samt ombygning af en del af den eksisterende bygning på Abildgården til serviceareal.

 

Forventet indflytning i 1. kvartal 2016.

 

Bo og Servicecenter har haft en uformel drøftelse med Vestsjællands Almene Boligselskab og Lejerbo om opførelse af de almene ældreboliger. Begge boligselskaber er positivt indstillede på projekterne.

 

Fase 2:

Ombygning af resterende del af Tornhøj til Aktivitetscenter samt kontorer for Centeradministrationen.

 

Ombygning af resterende del af Abildgården til aktivitetscenter, idet der samtidig tilbygges ca. 739 kvadratmeter således, at Aktivitetscenteret kan rumme aktiviteterne i det nuværende Aktivitetscenter Solgården og Kig Ind som skal fraflyttes nuværende lokaler i forbindelse med Lokalerokaden.

 

Bo og Servicecenter håber der kan findes midler på anlægsbudgetter i 2018 og 2019 til fase 2.

 

I mellemtiden må lokalerne anvendes som Aktivitetscentre som de er, ombygges i det omfang det er muligt at finde penge på driften eller vente til der er afsat midler på anlægsbudgettet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Fase 1:

Opførelse af almene ældreboliger finansieres ved, at grundarealer til opførelse af boligerne frasælges fra Tornhøj og Abildgården.

 

Salgspriserne vil dække kommunens udgifter til opførelse af ældreboliger.

 

Ombygning af eksisterende bygninger til servicearealer finansieres af Socialområdet anlægsmidler for 2013 og 2014 samt et forventet salg af Skarridsøhjemmet.

 

Udgifter og indtægter ved opførelse af ældreboliger og ombygning af servicearealer er udgiftsneutral

 

Udgifter til grundkapitallån til boliger i Tornhøj i 2015

6.451.000 kr.

Udgifter til beboerindskud i Tornhøj i 2016

1.290.000 kr.

Ombygning af serviceareal samt inventar i Tornhøj i 2015

4.600.000 kr.

Udgifter til grundkapitallån til boliger i Abildgården i 2015

2.096.500 kr.

Udgifter til beboerindskud i Abildgården i 2016

419.300 kr.

Ombygning af serviceareal samt inventar i Abildgården i 2015

2.545.000 kr.

Mest nødvendige reparationer før ombygning af aktivitetscentre

563.000 kr.

Omkostninger til planlægning, rådgiverbistand til ombygning m.m. i 2013 og 2014

 

2.200.000 kr.

Indtægt ved salg af grundareal i Tornhøj – ekskl. moms

-7.741.000 kr.

Indtægt ved salg af grundareal i Abildgården – ekskl. moms

-2.515.800 kr.

Kommunalt gebyr – BOSS-INF

-208.000 kr.

Nuværende anlægsbudget for 2013

-2.700.000 kr.

Nuværende anlægsbudget for 2014

-2.000.000 kr.

Salg af Skarridsøhjemmet i 2015

-5.000.000 kr.

Netto

0 kr.

 

Ombygning af eksisterende bygninger til Aktivitetscentre samt tilbygning til Abildgården kræver en tilførsel af anlægsmidler i 2018 og 2019 med henholdsvis 28.825.000 kr. og 12.475.000 kr. Dette bør indgå i den samlede prioritering af anlægsmidler fra 2018-2023.

 

Se vedhæftede budget forslag.

 

Der er i budgettet for ombygning af serviceareal samt Aktivitetscentre alene budgetteret med penge til indvendig ombygning. Udgifterne indeholder ikke omkostninger til klimaskærm, energirenovering m.m.

 

Der er ved ombygningen regnet med en kvadratmeter pris på 5.000 kr. Beløbet er oplyst af Center for Ejendomme.

 

Alle beløb er i 2013 priser.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt – finansieret som det fremgår af sagsfremstillingen.
Fase 2 medtages i drøftelserne vedr. investeringsoversigter fra 2013-2023.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Det indstilles, at der opføres 40 almene ældreboliger ved Tornhøj i Jyderup. Mulighederne, for at etablere yderligere almene ældreboliger og servicearealer i den eksisterende bygningsmasse, undersøges nærmere.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 


3083662e9.docx
3083660e10.xlsx
3083632e11.xlsx
3083610e12.pdf
3083604e13.pdf

Bilag

Helhedsplan
Procesplan for byggeri
Budget for boliger, servicearealer og Aktivitetscentre 2013-2023
Tornhøj - kortbilag med foreløbigt byggefelt
Abildgården - kortbilag med foreløbigt byggefelt


108. Investeringsbehov på ældreområdet i forbindelse med Boligstrategien

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forbindelse med budget 2014 -2017

 2. udvalget indstiller til byrådet, hvad der skal medtages i investeringsoversigten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forbindelse med budget 2014 - 2017

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med udvalgets beslutning 30. april 2013 vedr. fremtidig struktur på aktivitetsområdet, er der behov for at udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forhold til boligstrategien, så det kan indarbejdes i budget 2014-2017.

 
 

Nedenstående oversigt viser anlægsmidler, der er afsat i budget 2013-2016 i forbindelse med boligstrategien.

 
 

Investering B 2013-2016

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

Plejeboliger

 

 

20.000.000

10.000.000

Ældreboliger

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Sundhedscenter

 

 

1.000.000

11.000.000

Samlet investering

5.000.000

5.000.000

26.000.000

26.000.000

 
 

Udbygningen af Elmelunden og opførelsen af det nye plejecenter ved Samsøvej forventes færdigt i 2015, mens det nye plejecenter i Tølløse forventes færdigt i 2016.

 
 

Derudover er der afsat 5 mio. kr. årligt til renovering og opførelse af ældreboliger. Endelig er der afsat anlægsmidler til etablering af et sundhedscenter.

 
 

For at etablere den nye struktur på aktivitetsområdet anbefales det, at der afsættes anlægsmidler til etablering af dagcenter på de to nye plejecenter på Samsøvej og i Tølløse. Etablering af dagcentrene forventes at koste 7 mio. kr. i 2015 og 2016. Dermed bliver investeringsbehovet for budget 2014-2017 som vist herunder.

 
 

Investeringer B 2014-2017

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

Plejeboliger

 

22.000.000

10.000.000

 

Dagcentre

 

7.000.000

7.000.000

 

Ældreboliger

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Sundhedscenter

 

1.000.000

11.000.000

10.000.000

Samlet investering

5.000.000

35.000.000

33.000.000

15.000.000

 
 

Den øgede investering på 2 mio. kr. i 2015 til plejeboliger hænger sammen med byrådets godkendelse af skema A for Elmelunden. Der forventes udgifterne til servicearealer at blive 1,5 mio. kr. højere end de afsatte 10 mio. kr. Derudover forventes udgifterne til servicearealer på Samsøvej på nuværende tidspunkt at blive 0,5 mio. højere end budgetteret.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Drøftet.
Forslaget til investeringer i B 2014-2017 anbefales medtaget i budget 2014-2017.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt, jf. Udvalget for Voksnes beslutning.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 
109. Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget indstiller rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.


Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende rammeaftalens dokumenter

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

 

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

 

Kapacitetsbehov:

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

 

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

 

Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskade området, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL’s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

 

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

 

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

 

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning.

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region.

 

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases.

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeafta­lerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3 2011) og på specialundervisnings-området (jf. BEK nr. 381 af 28/4 2012).

 

Høring

 

Sagen har været hørt i Handicaprådet den 21. maj 2013. Handicaprådets bemærkninger eftersendes.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 anbefales godkendt.
 
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 


3066699e14.docx
3066694e15.docx

Bilag

Allonge specialundervisning
Udviklingsstrategi


110. Forslag til yderligere vækstinitiativer

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter og tiltræder forslag til yderligere vækstinitiativer og indstiller disse til indarbejdelse i proces for budget 2014


Alternativ indstilling


Formål

 

At supplere byrådets langsigtede vækststrategier

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved byrådets budgetseminar i april 2013 blev ønsket en undersøgelse af yderligere muligheder for at øget vækst og jobskabelse i Holbæk Kommune. Der har derfor været nedsat en administrativ arbejdsgruppe, med den opgave at give forslag til yderligere vækstinitiativer, der kunne supplere de allerede vedtagne vækstinitiativer. Denne sag opsummerer derfor ikke allerede vedtagne vækstinitiativer, men giver alene forslag til yderligere.

 

Der er i en lang række allerede vedtagne politikker og handleplaner iværksat vækstinitiativer på både kort og lang sigt. Dette bl.a. i arbejdet med Kommuneplanen, de vedtagne Beskæftigelsesplaner, erhvervs- og turismepolitikken m.fl. I det vedlagte korte notat præsenteres baggrund og analyser der begrunder arbejdsgruppens forslag, som kredser om fire indsatsområder med følgende konkrete eksempler:

 

Videreudvikling af eventstrategi, fx gennem

Strategi for by-omdannelse i forlængelse af kommuneplanen

Offentlige investeringer

Holbæk Kommune som arbejdsgiver

Administrationen indstiller på denne baggrund forslaget til politisk behandling.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Indstillingen godkendt.
 


3103324e16.pdf

Bilag

Notat om yderligere vækstinitiativer.pdf


111. Fællesudbud - kommunalbefordring

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Det kommende fællesudbud på befordringsområdet sker via Movia / Flextrafik

 2. Der årligt afsættes en1/3 årsværk svarende til 200.000 kr. til ansættelse af en kørselskoordinator

 3. Den samlede merudgift på 200.000 kr. finansieres af den kommende besparelse på kørselsområdet


Alternativ indstilling


Formål

 

At byrådet på baggrund af anbefalingerne i Deloittes rapport ”Kommunal befordring” træffer beslutning om den kommende udbudsform og det fremtidige samarbejde vedrørende organisering og styring af befordringsopgaven.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

På byrådets temamøde den 15/5 gennemgik Deloitte rapporten ” Kommunal befordring”.

 

I hovedtræk konkluderer rapporten:

 

At kørslen skal:

 

At der skal:

 

Movia vil særligt kunne bidrage på tre områder:

Derudover har Movia – i modsætning til kommunerne – mulighed for at samkøre borgere på tværs af ordninger.

 

Ovennævnte tiltag har karakter af éngangsændringer, som vil kunne overvåges med en forbedret styring. Der er derfor ingen særlige behov for en daglig overvågning af kørslen.

Derimod bør den fremtidige organisering og styring ske via en kørselskoordinator ansat i kommunen, hvis primære opgave bliver:

Derudover angiver rapporten, at der bliver behov for øget ressourceforbrug til administration på 1/10 årsværk i hvert af berørte områder, - børn, voksne og ældre og borgerservice.

 

Tidsplan for den videre proces

 

De stående udvalg behandler i juni møderne det serviceniveau som det kommende udbud skal indeholde.

 

September måned bruges til høring af skolebestyrelser, handicapråd, ældreråd m.v

 

Oktober / november måned, endelig vedtagelse af det endelige grundlag for det kommende fællesudbud.

 

I november måned er udbudsgrundlaget afstemt og opgaven med udarbejdelse af udbuddet kan overdrages til Movia7Flextrafik.

 

Fra august 2014 køres der efter det nye udbud.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

De kørsler der udbydes er visiteret kørsel reguleret gennem lovgivningen.

 

Høring

 

Rapporten er udarbejdet på tværs af direktørområder.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Rapporten peger på et besparelses potentiale efter udbud på minimum 4 millioner.

 

Herfra skal trækkes omkostninger i forbindelse med tilvejebringelse af udbudsmateriale og den årlige udgift til administration af ordningen på 200.000 kr.

 

Det må forventes at kørselskoordinatoren skal bruge 1/3 årsværk svarende til 200.000 kr. på den kommende administration af ruter og opfølgning på økonomi og kvalitet.

 

Rapporten peger derudover på at de fagområder der skal deltage i kørselsgruppen, børn / unge, voksne /ældre samt borgerservice/beskæftigelse hver skal bruge 1/10 årsværk, svarende til i alt 200.000 kr. Disse midler findes indenfor egne rammer

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Der skal ansættes en kørselskoordinater og enhederne skal bidrage med administrative ressourcer til den tværgående administration af området fremover.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 


3102414e17.pdf
3102815e18.docx

Bilag

Final potentialer.pdf
Notat vedr. ændringer i rapporten


112. Etablering af Socialtilsyn Øst, politisk reference

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Den politiske reference for Socialtilsyn Øst bliver Økonomiudvalget

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Socialtilsyn Øst politiske reference skal afklares.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Etableringen af Socialtilsyn Øst er i fuld gang og forløber pt. som planlagt.

 

Som et led i etableringen skal der træffes beslutning om hvilke politiske udvalg, som behandler sager fra Socialtilsyn Øst.

 

Følgende forhold ligger til grund for indstillingen:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovforslag om socialtilsyn er fremlagt i Folketinget og forventes 3. behandlet 4. juni 2013 med virkning fra 1. januar 2014 uden betydelige ændringer, da et enigt Folketing står bag forslaget.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 
113. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med administration af rådighedsregler

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med Holbæk Kommunes administration af rådighedsreglerne til efterretning og bemærker i den forbindelse, at tilsynet har fundet, at samtlige 20 udtrukne sager er behandlet korrekt.


Alternativ indstilling


Formål

 

Løbende at orientere om målinger af kvaliteten i den førte sagsbehandling

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når en borger er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Afhængig af den enkeltes behov, modtager den ledige en række forskellige samtaler og tilbud som hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Kommunen er pligtig til at sætte en partshøringsproces i gang, hvis den ledige udebliver fra en samtale, det aktive tilbud, eller på anden måde vurderes ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I partshøringsprocessen afklares, om den ledige er udeblevet med gyldig grund, fx sygdom. Hvis den ledige er udeblevet uden gyldig grund, skal der iværksættes sanktioner, der bl.a. medfører hel eller delvis tilbageholdelse af vedkommendes forsørgelse.

 

AMS gennemfører løbende stikprøvekontroller af forskellige dele af beskæftigelseslovgivningen og har i 2013 udtrukket 20 tilfældige cpr-numre blandt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager i Holbæk Kommune for blandt disse sager at undersøge, om Holbæk Kommune har vurderet en persons rådighed korrekt og efter gældende regler.

 

AMS har med brev af 26. marts fremsendt svar på deres stikprøvekontrol. Brevet er vedlagt sagen som bilag. Af brevet kan det ses, at AMS konkluderer, at:

 

”Styrelsen har henlagt alle 20 sager uden bemærkninger… resultatet tyder klart på, at kommunen har godt styr på den del, der drejer sig om at få registreret og indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at sanktionere, når der ikke er gyldige grunde til udeblivelserne.”

 

Administrationen indstiller på den baggrund, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Aktivlovens §§13 og 36-41 samt integrationslovens §§ 25-25 a og 30-31

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Indstillingen godkendt.
 


3090915e19.pdf

Bilag

Tilsyn med rådighedsreglerne.pdf


114. Administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsprocedure

 

Fællesmøde med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, derefter i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Byrådet giver forvaltningen beslutningskompetence i de plansager, som forvaltningen indstiller hertil

 2. Forvaltningen udenfor planprioriteringen kan imødekomme en bygherres opfordring om at få igangsat en planproces udenfor planprioriteringen, når det ved en frivillig aftale (udbygningsaftale) fremgår, at bygherre betaler samtlige omkostninger til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 3. Nyt administrationsgrundlag for forvaltningens kompetencer ved lokalplanlægning godkendes (tilrettes på baggrund af byrådets beslutning under pkt. 1 og 2).

 4. Udvalget orienteres om ny praksis for bygherres mulighed for selv at udarbejde lokalplaner

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Der skal tages stilling til, om mulighed i planloven for at overdrage kompetencen fra byrådet til forvaltningen til at vedtage lokalplaner og efter omstændighederne kommuneplantillæg skal udnyttes. Formålet er at imødekomme ønsket om at fremme væksten med en effektiv sagsbehandling og medvirke til at forbedre vilkårene for erhvervslivet.

 

Der skal videre tages stilling til, om planlovens mulighed for at indgå en frivillig aftale (udbygningsaftale, se nedenfor) med en grundejer skal skabe mulighed for, at planprocessen kan igangsættes udenfor planprioriteringen. Dette vil give mulighed for en hurtigere omdannelse af et område, medvirke til forbedrede vilkår for erhvervslivet og skabe mulighed for at vedtage flere lokalplaner.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Mulighed for delegation efter planloven

Udgangspunktet efter planloven er, at det er byrådet, der vedtager forslag til lokalplaner og endelig vedtagelse af lokalplaner. Denne beslutning kan byrådet imidlertid flytte til udvalg og forvaltningen, medmindre den er af principiel karakter. Et eksempel på lokalplan, hvor forvaltningen kunne være overladt kompetencen, kunne være regulering af et område, hvor en eller enkelte bygninger overgår til et andet formål end udlagt i gældende lokalplan og som i øvrigt ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på området.

 

Muligheden for at overdrage beslutningen ændrer ikke på planlovens krav til planprocessen i øvrigt. Det vil også til enhver tid være muligt at tilbagekalde delegationen, så beslutningskompetencen igen er tillagt byrådet.

 

Formålet er at medvirke til at optimere lokalplanprocessen, så beslutningsprocessen gøres enklere for lokalplaner. En samlet sagsbehandlingstid kan dermed nedbringes med den tid, som lokalplanforslagene er i udvalg og byråd (op til 10 uger).

 

Udbygningsaftaler om omkostningsdækning

En udbygningsaftale er en frivillig aftale, som en grundejer kan indgå med en kommune, og hvor parterne aftaler, at grundejeren helt eller delvist betaler for eller forestår etablering af fysisk infrastruktur. Det kan også aftales, at grundejer skal afholde alle omkostninger til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Hvis det af en sådan aftale fremgår, at bygherre betaler omkostningerne til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan, giver det mulighed for, at forvaltningen kan indgå aftale med konsulentfirma om at få teknisk bistand til planernes udarbejdelse og/eller at projektansætte planlæggere til opgaven. Bygherre kan hermed betale for at få fremskyndet en omdannelse. Ved aftale om betaling er det hensigten, at disse planer ikke skal forrykke ved den fastsatte planprioritering. Det foreslås derfor, at en udbygningsaftale om omkostningsdækning skal muliggøre, at planprocessen kan igangsættes udenfor planprioriteringen. Et eksempel kunne være at en bygherre ønsker at planlægge for en dagligvarebutik og indgår aftale med kommunen om at betale for nødvendige vejkryds og fortov samt at betale alle omkostningerne, der er forbundet med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg. Ovenstående forslag vil indebære, at lokalprocessen kan indledes med det samme og derfor ikke skal afvente halvårlig planprioritering og efterfølgende igangsætning efter prioriteringsrækkefølge.

 

Ny praksis for bygherres mulighed for selv at udarbejde lokalplaner

Forvaltningen vil for at forbedre serviceniveauet og styrke en effektiv sagsbehandling fremadrettet tilbyde bygherrer selv at forestå udarbejdelsen af lokalplaner på baggrund af forvaltningens anvisninger.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 om kommunernes styrelse, med senere ændringer.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-05-2013
 
Indstilles med anbefaling, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Den fælles indstilling fra Økonomiudvalget, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og Udvalget for Klima og Miljø godkendt.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Tilrettet administrationsgrundlag for fysisk planlægning sendes til orientering efter behandling i Økonomiudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Klima- og Miljøudvalget 8.5.2013 og Byrådet 15.5.2013.

 

Det tilrettede bilag er vedlagt sagen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Det tilrettede administrationsgrundlag, som er fremsendt til orientering, tages til efterretning.
 


3045023e21.doc
3045021e20.docx
3073680e22.docx
3104910e23.doc

Bilag

Administrationsgrundlag for udarbejdelse af fysisk planlægning
Notat om prioritering af lokalplaner med udbygningsaftaler om omkostningsdækning
Notat om delegation af beslutningskompetence ved lokalplaner
Administrationsgrundlag m rettelser til ØK 6.juni


115. Ophæve forbud mod retlig og faktisk råden over ejendommen Klosterstræde 6, 4300 Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. det besluttes, at forbud mod retlig og faktisk råden over ejendommen Klosterstræde 6, 4300 Holbæk bliver ophævet.

 2. det tinglyste forbud af 18. december 2012 aflyses, så ejer kan disponere over ejendommen og foretage udlejning.

 

Formål

 

At Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse med henblik på at ophæve forbuddet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 21.05.2013, hvor det er konstateret at skimmelrenoveringen er udført og følgende konstruktioner færdiggjort:

 

· Vægge er isoleret indvendigt og nye forsatsvægge opsat.

· Gulvkonstruktion med isolering, beton og gulvvarme.

 

Det er vurderet, at skimmelrenoveringen er afsluttet tilfredsstillende og de konstaterede mangler er afhjulpet. Konstruktionerne, hvor der tidligere er konstateret skimmel er fysisk fjernet og udskiftet. Malerarbejdet pågår uge 21.

 

De fysiske forhold på ejendommen vurderes ikke længere at være forbundet med sundhedsfare, hvorfor der ikke er grund til at træffe beslutning om kondemnering. Beboelsesrummene vurderes, at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde, tilstrækkelig mulighed for opvarmning og et tilfredsstillende indeklima.

 

På denne baggrund er det vurderet, at forbuddet kan ophæves og det tinglyste forbud kan aflyses fra tingbogen.

 

Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven), § 80, stk. 1 og § 75, stk. 2-4.

 

Høring

 

Ejer er orienteret undervejs i hele processen.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 
116. Ekspropriation ved Tuse Skole

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. byrådet træffer principbeslutning om, at ville eksproprierer til tilvejebringelse af et kys og kør anlæg ved Tuse skole, areal af 1570m2 af matrikel 27 AX ved Tuse By, såfremt der ikke opnås frivillig aftale herom med grundejeren,

 2. administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for tilvejebringelse af det fornødne areal tilvejebringes,

 3. byrådet udpeger mindst én repræsentant fra Udvalget for Klima og Miljø til at lede og deltage i evt. åstedsforretningen


Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, det fornødne areal tilvejebringes, således at, anlæggelsen af et kys og kør anlæg ved Tuse skole kan gennemføres.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den trafikale situation omkring Tuse skole er uholdbar, som den er i dag. Der er mange konflikter mellem de forskellige trafikarter og skolen og forældrene føler sig utrygge. Der har været en del småulykker og det er derfor nødvendigt at finde en helt ny løsning til trafikken omkring skolen.

 

Trafikken omkring skolen har ændret karakter efter skolereformen. Flere kommer nu langvejs fra og bliver enten kørt i bil eller kommer med bussen. Det er der ikke plads til ved skolen, og der opstår derfor dagligt konflikter mellem de forskellige trafikarter.

 

For at forbedre forholdene er der fundet penge til at lave en bus-vendeplads og en række kys og kør pladser øst for skolen. Det er i den forbindelse nødvendigt at erhverve 1570m2 af matr. nr. ax øst for skolen.

 

Ud over etablering af kys og kør mulighed vil der blive en sanering af Tuse Byvej udfor skolen, der vil medføre en større trafiksikkerhed med for de bløde trafikanter.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Hjemmelen til ekspropriation er kap. 5, § 43 i lov om offentlig veje.

Ekspropriation gennemføres efter reglerne om ekspropriation i kap. 5 i lov om offentlige veje.

 

Høring

 

Projektet udarbejdes af trafik og ejendomme, der ligeledes er vejmyndighed på sagen.

 

Offentliggørelsen og indvarslingen til en evt. åstedsforretning varetages af trafik og ejendomme i henhold til lovgivning.

 

Evt. endelige ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til den berørte ejere med klagefrist på 4 uger.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgifter til arealerhvervelse, erstatninger og evt. ekstern rådgiver bistand betales af Holbæk Kommune, der er ekspropriationsmyndighed.

 

Udgifterne til etablering af kys og kør anlæg afholdes ligeledes af Holbæk Kommune.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Holbæk Kommune som ekspropriationsmyndighed gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretning. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis ikke aftale ikke kan opnås. Ekspropriationsmyndighederne gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringe evt. erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og infrastruktur stå for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Ad 1 og 2/ Indstilles med anbefaling
Ad 3/ Det indstilles at Ole Brockdorff udpeges
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles tiltrådt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 
117. Lokalplanforslag Plejeboliger Samsøvej

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan nr. 3.41 for plejeboliger ved Samsøvej i Holbæk vedtages og sendes i offentlig høring i otte uger (Udvalget for Klima og Miljø, byrådet).

 2. Der ikke udarbejdes miljørapport, idet det ved miljøscreeningen er vurderet, at planforslaget ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet (Udvalget for Klima og Miljø, byrådet).

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanforslaget er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at der kan etableres et plejecenter ved Samsøvej i Holbæk By.

 

Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål i form af plejecenter med tilhørende fælles faciliteter. En del af området friholdes til grønt rekreativt område i forbindelse med en eksisterende sø.

 

Lokalplanforslaget skal imødekomme behovet for plejeboliger og dagcenter for demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Den kommende bygning samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til Lokalplan nr. 3.41 for et område beliggende ved Samsøvej er udarbejdet med henblik på at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at en privat investor kan opføre et tidssvarende plejecenter i området. Lokalplanen skal imødekomme behovet for plejeboliger og dagcenter for demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Det kommende byggeri samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus. Plejecenteret skal udføres i overensstemmelse med Holbæk Kommunes ældrepolitik og kravet om tidssvarende plejeboliger, der skaber gode rammer om de ældres hverdag, de pårørendes besøg og de ansattes arbejde.

 

Området har et areal på ca. 19.884 m2. I dag ligger der tre kollegieblokke af Bjergmarkskollegiet, og de forudsættes nedrevet inden realiseringen af det nye plejecenter. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af boligbebyggelsen Bjergmarken. Syd for Samsøvej ligger campusområdet SOCU Holbæk og et kolonihaveområde. Vest for Samsøvej ligger en hvid rækkehusbebyggelse i 1 etage. Den eksisterende sø i lokalplanområdets nordøstlige hjørne er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Lokalplanen udlægger området til offentlige formål i form af et plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter, med ca. 75 plejeboliger og et bruttoetageareal på ca. 8.947,8 m2. svarende til en bebyggelsesprocent på 45. Resten af området med søen vil blive anvendt som et fri- og rekreativt areal for plejecenteret, hvor plejecenterets beboere, primært ældre med demens, vil have mulighed for ophold og aktivitet i henhold til deres behov. Der skal sikres overkørsel til maksimum tre vejadgange fra Samsøvej - en fra vest og to fra syd.

 

Lokalplanforslaget kræver, at der skal udformes en samlet plan for fri- og parkeringsarealet. Byggeriet skal udføres med høj arkitektonisk kvalitet og skal tilpasses grunden og friarealerne samt tage hensyn til naboområdet. Desuden skal byggeriet opføres efter bæredygtighedsprincipper som en lavenergi bebyggelse og efter gældende bygningsreglement.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25.

 

Se bilag 1 til dagsordenspunktet: Forslag til Lokalplan nr. 3.41 for et plejecenter ved Samsøvej.

 

Interessenters inddragelse og Borgerinddragelse

Et borgermøde vil blive afholdt i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget, hvor der fortælles om planens principper, og der vil være mulighed for at spørge ind til lokalplanen og komme med input.

 

Rammerne

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den nuværende ramme for området i Kommuneplan 2007-18, da rammen ikke muliggør offentlige formål til et plejecenter, samt at der maksimalt kan etableres byggeri i 2,5 etager inden for rammen.

 

Lokalplanen er dog i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25. Derfor udarbejdes der ikke et kommuneplantillæg i forbindelse med Forslag til lokalplan 3.41.

 

I Forslag til Kommuneplan 2013-25, som forudsættes vedtaget på samme byrådsmøde som Forslag til Lokalplan 3.41 og inden vedtagelse af lokalplanforslaget, er lokalplanområdet beliggende i rammeområde 3.B07 Anders Larsensvej, Samsøvej m.fl. Rammeområdet er udlagt til åben-lav, etageboliger og anden bebyggelse samt offentlige formål herunder plejehjem og parkanlæg, Østre Anlæg. Inden for rammen kan der opføres bebyggelse i op til 3 etager i 12 meters højde (11 m + 1 m. til teknisk anlæg) med en maksimal bebyggelsesprocent på 45.

 

Servitutter:

Dokument tinglyst den 2. april 1968. Dokument om gavebrev aflyses for lokalplanområdet. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Høring

 

Forslag til lokalplan 3.41 har været i intern høring fra den 28. april til den 8. maj og alle indkomne kommentarer er indarbejdet.

Efter byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget vil planforslaget blive sendt i offentlig høring i otte uger fra den 17. juni 2012 til den 19. august 2013.

Der vil i høringsperioden blive afholdt et offentligt møde, hvor der fortælles om planens principper, og der vil være mulighed for at spørge ind til lokalplanen og komme med input. Mødet vil blive annonceret på planer.holbaek.dk.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet – Samsøvej – er ejet af Holbæk Kommune. Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af kommunen.

 

I forbindelse med salg af arealet fastsættes der nærmere vilkår, f.eks., hvad angår grundejeres forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer.

 

Byggeherren står for opførelse af ramper/nedsænkede kantsten på strækningen fra plejecentret frem til Anders Larsens Vej, hvor der er offentlig transport, så det sikres at pårørende, som i nogle tilfælde kan være ældre mennesker, uhindret kan komme frem.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af kommunen.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

 

Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Lokalplanforslaget tillader ikke bebyggelse og/eller anlæg der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter, vurderes at få væsentlig indvirkninger på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse. (Screeningen er vedlagt som bilag)

 

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

 

Forslag til Kommuneplan 2013-25 er miljøvurderet/screenet selvstændigt i forbindelse med kommeplanarbejdet, og rammeændringen har ikke givet anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport.

 

Lokalplanforslaget stiller krav om lavenergibyggeri, og i lokalplanforslagets redegørelse er miljøforholdene og tiltag i forhold til bæredygtighed beskrevet.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Et plejecenter skal bidrage til de ældres sundhedstilstand og trivsel.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at en kommende bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne med henblik på at udnytte f.eks. sollyset aktivt i forbindelse med lysindfald og opvarmning.

 

Desuden sikrer plejecenteret ved Samsøvej beboernes adgang til fri- og grønne arealer i tilknytning til centeret og de ældres muligheder for trivsel og udfoldelse i forbindelse med deres forskellige behov. Ca. halvdelen af grunden anvendes til friareal og søen i området tilføjer en oplevelsesværdi til området. Et internt stinet i området, som er suppleret med havepavilloner og overdækninger vil opfordre til bevægelse og motion for de ældre, og der kan anlægges aktivitetshaver, som kan anvendes efter behov. Friarealerne skal udformes efter en samlet plan, hvor det sikres at de tilpasses de ældres/dementes forskellige behov og forhindrer, at de forlader området uden opsyn. Ligeledes kræver lokalplanforslaget, at niveaufri og handikapvenlig adgang til byggeriet og friarealerne skal sikres.

 

Det er væsentligt for beboernes trivsel, at plejecenteret ikke etableres som en isoleret enhed i lokalsamfundet. Derfor muliggør lokalplanforslaget, at offentligheden vil have adgang til en del af de grønne, rekreative arealer. Dette skal ske under hensyntagen til beboernes sikkerhed og trivsel. Ligeledes er det mulighed for at indrette en offentlig legeplads inden for området, hvilket vil tilføje liv, men under hensyn til, at de ældre kan vælge eller fravælge at være i nærheden af denne aktivitet. Legepladsen kan bruges af berørende.

 

Plejecenteret ligger bynært, hvilket muliggør at personale og besøgende kan tilgå området på cykel eller til fods.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 


3096435e24.pdf
3086101e25.pdf
3086102e26.pdf
3086103e27.pdf
3086706e28.pdf

Bilag

Forslag_Lokalplan_ nr 341_Plejecenter_Samsøvej 220513.pdf
Kortbilag 1 Matrikelkort Samsøvej 1-1000.pdf
Kortbilag 2 Lokalplankortet Samsøvej 1- 1000.pdf
Kortbilag 3 Illustrationsplan-Samsøvej 1- 1000.pdf
Miljøscreening_Lokalplanforslag_PlejecenterSamsøvej.pdf


118. Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Engskovskolen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der fra rådighedsbeløbet i 2013 til renovering af Engskovskolen afd. Jernløse frigives 14.500.000 kr. (Anlæg 9.500.000 kr. og Energi 5.000.000 kr.)


Alternativ indstilling


Formål

 

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på Engskovskolens afd. Jernløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I februar 2011 blev der udarbejdet en rapport ”Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune”, hvor grundlaget for renovering af kommunens folkeskoler blev lagt.

 

For Nr. Jernløse Skole - Nu Engskovskolen afd. Jernløse - blev der registret en samlet investering i vedligehold og energi til tidssvarende niveau på 19.332.000 kr. i 2011 niveau.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2013 blev der afsat anlægsmidler på 14.500.000 kr. til renovering af skolen i 2013. Derudover er der i den samlede energiramme afsat midler til energirenovering på skolen også.

 

I 2013 gennemføres følgende opgaver:

Til ovenstående opgaver ønskes 9,5 mio.kr. frigivet fra anlægsbudgettet og 5 mio. kr. ønskes frigivet til energirenovering.

 

Resten af anlægsmidlerne (5 mio.kr.) op til 14,5 mio.kr. ønskes overført til 2014, hvor næste renoveringsetape på skolen finder sted..

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Skolen er inddraget via byggeudvalg.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Følgende bevillinger ønskes frigivet i 2013:

 

Bevillingsskema:

 

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

2014

Engskovskolen afd. Jernløse

Anlæg

9.500.000.

5.000.000

Engskovskolen afd. Jernløse

Energi

5.000.000

 

I alt

 

14.500.000

5.000.000

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles tiltrådt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 
119. Anmodning om forlænget barselsorlov

Sagsprocedure

 

Byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Marie-Louise Jensen bevilliges ansøgt forlængelse af barselsorlov i perioden 1. juli-30. september 2013

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Marie-Louise Jensen har d. 31. maj 2013 skriftligt anmodet byrådet om tilladelse til at forlænge barselsorlov i perioden fra 1. juli til 30. september 2013.

 

Mogens Jensen, 1. suppleant på Venstres liste, indgår derfor i perioden i byrådet med følgende opgaver:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 
120. Salg af fast ejendom

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Ejendommen Orø Forsamlingshus ejerlejlighed nr. 2 af matr. nr. 27q Bybjerg By, Orø beliggende Brøndevej 24, Orø, 4300 Holbæk sælges til Foreningen Orø Forsamlingshus for 25.000 kr. med overtagelse den 1. juni 2013.


Alternativ indstilling


Formål

 

At sælge ejendommen til fortsat brug til forsamlingshus og således, at kommunen frigøres for vedligeholdelsespligten.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ejendommen har et grundareal på 1280 m2, heraf vej 0 m2. Ejerlejlighed nr. 2 har et bygningsareal på 446 m2 fordelt på stueplan med 334 m2, 1. sal på 89 m2 samt udhus på 23 m2. Den offentlige ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 for den samlede ejendom ejerlejlighed nr. 1 og ejerlejlighed nr. 2 er på 3.200.000 kr., heraf grundværdi 125.400 kr. Ejerlejlighed nr. 2 er endnu ikke selvstændigt vurderet. I forbindelse med salget af forsamlingshusdelen har det været nødvendigt at opdele ejendommen i ejerlejligheder.

 

Den nuværende opdeling i ejerlejligheder kan arealmæssigt på grund af brandkrav blive ændret således, at salen ændres til at være fællesareal med pligt til for køber af ejerlejlighed nr. 2 at forestå og bekoste al vedligeholdelse både indvendigt og udvendigt af fællesarealet salen.

 

Der er fælles varmeforsyning for ejerlejlighed nr. 1 og nr. 2, ældrecentret samt ældreboligerne. Varmeinstallationen er oliefyr beliggende i fællesarealer i kælderen under forsamlingshuset.

 

Ejendommen er energimærket G og trænger til istandsættelse.

 

Ejendommen blev annonceret til salg i uge 12 på kommunens hjemmeside og i uge 13 i By og Land samt Jyderup Posten med tilbudsfrist den 3. april 2013 og en mindstepris på 25.000 kr. Ved tilbudsfristens udløb var indkommet et tilbud fra Foreningen Orø Forsamlingshus på 25.000 kr. Foreningen vil fortsat anvende ejendommen til forsamlingshus.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Salget vil give et provenu på ca. 25.000 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.
 
121. Salg af fast ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Godkendt.