UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

15-05-2013 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-05-2013 22:00:00


PUNKTER

69. Godkendelse af dagsorden til møde den 15. maj 2013
70. Årsregnskab 2012
71. Delberetning for regnskabsår 2012
72. Etablering af Socialtilsyn Øst
73. Administrationsgrundlag for fysisk planlægning
74. Genoptagelse af lokalplan 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have og kommuneplantillæg nr. 35
75. Fornyet vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 31, Centerområde i Tølløse
76. Lokalplanforslag 3.42 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen
77. Forslag til tillæg til Spildevandsplan i Ulkestrup
78. Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af skolernes IT netværk
79. Frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse
80. Frigivelse af infrastrukturmidler
81. Bevilling af ekstra rådgivere, Familiecenteret
82. Finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv
83. Godkendelse af lokalområdebøger forår 2013
84. Lokalområdernes Udviklingspulje - Forår 2013
85. Boligselskabet Sjælland - Boligselskabet Sjælland - afdeling 106 Østergade, Tølløse
86. Deponering af overskudsjord på kommunens arealer
87. Energipartnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE
88. Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse af budgetmidler
89. Ansøgninger til Grøn Fond - Energinet.dk
90. "How far away is the horizon" - kunst i det offentlige rum i Holbæk
91. Ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal
92. Matrikulær udskillelse af sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej
93. ResultatRevision 2012
94. Generalforsamling Holbæk Forsyning
95. Henvendelse om kontrol med modtagere af sociale ydelser, overvågning i det offentlige rum mv - Lukket punkt
96. Salg af ejendom - Lukket punkt
97. Salg af fast ejendom - Lukket punkt
98. Salg af fast ejendom - Lukket punkt
99. Salg af jord - Lukket punkt69. Godkendelse af dagsorden til møde den 15. maj 2013

Sagsprocedure

 

Byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
70. Årsregnskab 2012

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. Regnskabet for 2012 behandles med henblik på oversendelse til revisionen

 2. De afsluttede anlægsregnskaber i 2012 for i alt netto 72,9 mio.kr. godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Den kommunale styrelseslov § 45 og 57 fastlægger tidsfrister og procedurekrav for kommunernes aflæggelse af årsregnskab.

 

Heraf fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revisionen senest 1. juni året efter regnskabsårets udløb.

 

Revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning senest 15. august, hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2012 viser et underskud på 36,4 mio.kr.

 

Resultatopgørelse i mio.kr.

Oprindelig budget

Korrigeret budget

Regnskab 2012

Skatteindtægter

-3.876,8

-3.883,0

-3.866,7

Driftsudgifter – service

2.969,3

2.960,6

2.905,7

Driftsudgifter – overførsler

869,6

891,3

889,8

Renter

19,0

34,7

33,8

Resultat af primær drift

-18,9

3,6

-37,5

Anlægsudgifter netto

208,3

239,3

174,6

Forsyningsområdet

0

0

0

Resultat af det skattefinansierede område

189,5

242,9

137,1

Finansiering, låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger

-109,3

-137,1

-100,7

Regnskabsresultat

80,2

105,8

36,4

 

 

 

 

 

Holbæk Kommune kom ud af 2012 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret. Samtidig har det været muligt at fastholde serviceniveauet og nå de fleste mål, som blev vedtaget ved indgåelse af budgetaftalen for 2012 mellem alle partier i byrådet. Dette på trods af de stramme økonomiske vilkår. Dermed er den fortsatte genopretning af kommunens økonomi godt i gang.

 

Det samlede resultat af primær drift (indtægter minus drift og renter) kan opgøres til et overskud på 37,5, hvilket skal ses i forhold til et forventet driftsoverskud på 18,9 mio.kr.

 

De samlede netto anlægsudgifter er med 174,6 mio.kr. i 2012 lavere end budgetteret. Der var forventet en samlet anlægsudgift på 208,3 mio.kr. eller 33,7 mindre end forudsat. Det skyldes, at en række projekter er kommet senere i gang end forventet eller er udskudt til 2013.

 

De udskudte projekter er renovering af diverse haller, Elverdamsskolen – afdeling Tølløse, Holbæk Seminarium, opførelse af Holbæk Arena, boligstrategiplanen, etablering af gadelys, daginstitutionen i Tølløse.

 

Udgifter/indtægter for vand, varme og kloak på forsyningsområdet indgår ikke længere i kommunens regnskab, da de er blevet selskabsgjort. Kun værdien af aktierne indgår i kommunens finansielle status.

 

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede regler skal udgifterne/indtægterne på affaldsområdet af regnskabstekniske årsager indgå i kommunens regnskab selvom området er selskabsgjort og indgår i Holbæk Forsynings regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultat blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.

 

I 2012 har der på affaldsområdet været en netto drifts- og anlægsindtægt på 0,8 mio.kr., som er optaget status med en udgift på 0,8 mio.kr. derfor er nettoudgiften på 0 kr.

 

Den samlede finansiering (låneoptagelse, afdrag på lån, finansforskydninger) har givet en indtægt på 100,7 mio.kr. imod forventet en indtægt på 109,3 mio.kr. eller en forringelse på 8,6 mio.kr., der stort set skyldes regnskabstekniske forskydninger i supplementsperioden.

 

Ses samtlige udgifter og indtægter under ét kan Holbæk Kommunes resultat opgøres til et underskud på 36,4 mio.kr. mod et budgetteret underskud på 80,2 mio.kr. altså en forbedring på 43,8 mio.kr.

 

Årsagen til, at det samlede underskud blev mindre end forudsat, er først og fremmest den mindre anlægsaktivitet end forudsat ved budgetlægningen. Driften har givet et mindre forbrug på stort set alle områder, men modsvares af mindre indtægter på skatter/generelle tilskud (ejendomsskat), øgede udgifter til renter og finansieringsområdet (låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger).

 

Holbæk Kommunes driftsserviceramme er på 2969,3 mio.kr. svarende til det oprindelige budget. Forbruget er opgjort til 2.905,7 mio.kr. altså et mindreforbrug på 63,6 mio.kr. Det er ensbetydende med, at Holbæk Kommune har holdt sig inden for aftalen, der er indgået mellem Regeringen og KL om kommunernes serviceudgifter (sanktionslovgivningen).

 

Den likvide beholdning udgjorde primo 2012 125,2 mio.kr. og 89,6 mio.kr. ultimo 2012

 

 

mio.kr.

Likvid beholdning primo 2012

125,2

Regnskabsresultat 2012

-36,4

Kursregulering

0,8

Likvid beholdning ultimo 2012

89,6 mio.kr.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) er faldet fra 244,4 mio.kr. ultimo 2011 til 222,9 mio.kr. ultimo 2012 eller et fald på 21,5 mio.kr.

 

Den samlede gældsforpligtigelse er steget fra 1.306 mio.kr. til 1.452 mio.kr. eller en stigning på 146 mio.kr.

 

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 72,9 mio.kr., som anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3067928e1.pdf
3067935e2.pdf

Bilag

Regnskab 2012 - Bind I
Regnskab 2012 - Bind II


71. Delberetning for regnskabsår 2012

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalg, byråd

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Revisionens delberetning for 2012 tages til efterretning

 2. De udarbejdede administrative besvarelser tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Delberetningen og den udarbejdede besvarelse skal iflg. gældende regler forelægges til politisk godkendelse og behandles i såvel Økonomiudvalg som byråd.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den 15. marts 2013 modtog Holbæk Kommune beretning nr. 14 fra BDO Kommunernes Revision. Beretningen er en delberetning, der vedrører den løbende revision indtil 31. december 2012.

 

Revisionens opgave i delberetningen er, at påse og vurdere, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er foretaget på betryggende vis.

 

Beretningen har givet anledning til bemærkninger på det sociale område. Konklusionen er, at revision af kommunens forretningsgange på det sociale område med statsrefusion viser, at de interne kontroller ikke i alle tilfælde er tilrettelagt betryggende og i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser.

 

Punkterne er som følgende:

 
 1. Manglende kontrol af udbetaling til alternative modtagere vedr. servicelovens §§ 41, 42 og 100 samt integrationslovens § 34 (Familiecenter og Socialcenter Voksne-Unge og Socialcenter Handicap).

 

Områderne oplyser, at kontrol af udbetalinger til alternative modtagere er udført og, at retningslinjer for kontrollens udførelse er udarbejdet.

 
 1. Manglende fastlæggelse af retningslinjer for og udførelse af kvalitetskontrol vedr. udbetaling af fleksydelse, ledighedsydelse, revalidering og beboerindskudslån til pensionister (Arbejdsmarkedscenter/Ydelsescenter 2).

 

Arbejdsmarkedscentret/Ydelsescenter 2 oplyser, at der primo 2013 er lavet forretningsgangsbeskrivelser til brug for udførelse af ledelsestilsyn og kvalitetskontrol vedr. ovenstående områder. Kontrollerne udføres fra 1/1-2013.

 
 1. Manglende fastlæggelse af retningslinjer for og udførelse af kvalitetskontrol vedr. Servicelovens § 41 og 42 (Børnehandicapcentret), Integrationslovens § 34 (Socialcenter Voksne-Unge) samt servicelovens § 100 (Socialcenter Handicap).

 

Socialcenter Voksne-Unge og Socialcenter Handicap har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser vedr. ledelsestilsyn og den formaliserede kvalitetskontrol ligesom de nævnte kontroller er udført i overensstemmelse hermed. Børnehandicapcentret har som led i deres sagsbehandling indbygget et løbende kontrol- og kvalitetstilsyn idet, samtlige bevillinger skal godkendes af lederen, før udbetaling/videre tiltag i den enkelte sag kan iværksættes. Der arbejdes p.t. på, at få indført en mere standardiseret sagsbehandling der tillige sikrer udarbejdelse af retningslinjer for ledelsestilsyn samt den formaliserede kvalitetskontrol.

 

Det samlede resultat af revisionens handlinger er beskrevet i den fremsendte delberetning.

Besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af særskilt udarbejdet bilag.

Delberetning og besvarelse er vedhæftet sagen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 42 stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse

§§ 6 0g 7 i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles taget til efterretning.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Til efterretning.
 


3035123e3.pdf
3069560e4.doc

Bilag

Delberetning vedr. 2012 fra BDO Kommunernes Revision - Holbæk Kommune delberetning 2012.pdf
Besvarelse af delberetning nr. 14 - løbende revision 2012


72. Etablering af Socialtilsyn Øst

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der bevilges 19,0 mio. kr. til anlæg i forbindelse med etablering af Socialtilsyn Øst.

 2. bevillingen finasieres ved:

· Optagelse af lån til energirenovering på 2,7 kr.

· Ansøgning om fritagelse af deponering på 2,6 mio. kr.

· Ansøgning om udvidelse af lånerammen på 13,7 mio. kr.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at ansøge om en anlægsbevillig på 19,0 mio. kr. til etablering af Socialtilsyn Øst.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Primo januar 2013 godkendte Social- og Integrationsministeren KKR Sjællands indstilling om, at Holbæk Kommune skulle forestå driften af socialtilsynet i regionens kommuner.

 

Ifølge forslag til lov om socialtilsyn skal socialtilsynet i Region Sjælland ligeledes varetage opgaven i Hjørring Kommune.

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

 

Holbæk Kommune skal således fra 1. januar 2014 kunne varetage driften af socialtilsynet i Region Sjælland.

 

Formålet med at samle de 98 kommunale tilsyn til 5 regionale tilsyn er at opnå en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

 

Det regionale tilsyn i Region Sjælland betegnes Socialtilsyn Øst.

 

Som følge af, at Holbæk Kommune skal varetage Socialtilsyn Øst, skal der etableres arbejdsplader til ca. 65 nye medarbejdere dels i Holbæk Kommune, dels i Nykøbing F.

 

Ifølge direktionens beslutning d. 13. marts 2013 vil budgetlægningen af Socialtilsyn øst foregå som en del af kommunens øvrige budgetlægning med den opmærksomhed, at den endelige budgetlægning afhænger af diverse regeringsforhandlinger, som først er kendt efter sommerferien.

 

Arbejdet med etablering af Socialtilsyn Øst er nu nået så langt, at det er mulig at fremsætte en plan for, hvornår enkelte budgetdele kan fremsættes.

 

Der skal etableres to adresser til Socialtilsyn Øst:

· Etablering af adresse i Holbæk (Anders Larsens Vej 1) vil koste 11,6 mio. kr. i istandsættelsesomkostninger, samt til etablering af elevator

· Etablering af adresse vil koste 2,6 mio. kr. i deponering for leje af lokaler i Fejøgade 1 i Nykøbing F.

 

Det forvente, at der skal købes møbler mv. for 0,7 mio. kr.,

 

Ligeledes skal der købes IT (Ipad, pc, skærm, mobil mv.), samt trækkes kabler til data, udstyr til videokonferencer og købes software for 3,3 mio. kr.

 

Til brug for udviklingen af kvaliteten i det samlede socialtilsyn i Danmark skal der udvikles et en fælles IT-system. Dette antage at vil koste Socialtilsyn Øst 1,5 mio. kr.

 

Medarbejderne tænkes at skulle have et the-køkken, samt en lille frokoststue, dette antages at ville koste 0,1 mio. kr.

 

Etablering af hjemmearbejdspladser forventes at koste 0,2 mio. kr.

 
 

Etableringsbudget Socialtilsyn

Kvm.

Pris i kr.

Budget

Lokaler:

Istandsættelse i Holbæk - Anders Larsensvej 1

920

11.000

10.120.000

Evt. elevator

1.500.000

I alt Holbæk Adresse

 

 

11.620.000

Deponering Nykøbing F - Fejøgade 1

 

 

2.600.000

Antal medarb.

Pris i kr.

Budget

Inventar:

Møbler mv. jf. opgørelse fra lokaler

70

10.000.

700.000

It - jf. opgørelse fra IT - beløb pr. medarbejder

70

32.800

2.296.000

Udvikling af IT-system til Socialtilsyn

1.500.000

Kantineforhold

30

100.000

Hjemmearbejdsplads

70

3.100

217.000

I alt etablering

 

 

19.033.000

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovforsalg nr. L 205

Forslag til lov om socialtilsyn

Fremsat den 10. april 2013 af social – og integrationsministeren

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

I forbindelse med etableringen af Socialtilsyn Øst skal der gøres opmærksom på, at:

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles tiltrådt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Tiltrådt.
 
73. Administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsprocedure

 

Fællesmøde med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, derefter i byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Byrådet giver forvaltningen beslutningskompetence i de plansager, som forvaltningen indstiller hertil

 2. Forvaltningen udenfor planprioriteringen kan imødekomme en bygherres opfordring om at få igangsat en planproces udenfor planprioriteringen, når det ved en frivillig aftale (udbygningsaftale) fremgår, at bygherre betaler samtlige omkostninger til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 3. Nyt administrationsgrundlag for forvaltningens kompetencer ved lokalplanlægning godkendes (tilrettes på baggrund af byrådets beslutning under pkt. 1 og2).

 4. Udvalget orienteres om ny praksis for bygherres mulighed for selv at udarbejde lokalplaner

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Der skal tages stilling til, om mulighed i planloven for at overdrage kompetencen fra byrådet til forvaltningen til at vedtage lokalplaner og efter omstændighederne kommuneplantillæg skal udnyttes. Formålet er at imødekomme ønsket om at fremme væksten med en effektiv sagsbehandling og medvirke til at forbedre vilkårene for erhvervslivet.

 

Der skal videre tages stilling til, om planlovens mulighed for at indgå en frivillig aftale (udbygningsaftale, se nedenfor) med en grundejer skal skabe mulighed for, at planprocessen kan igangsættes udenfor planprioriteringen. Dette vil give mulighed for en hurtigere omdannelse af et område, medvirke til forbedrede vilkår for erhvervslivet og skabe mulighed for at vedtage flere lokalplaner.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Mulighed for delegation efter planloven

Udgangspunktet efter planloven er, at det er byrådet, der vedtager forslag til lokalplaner og endelig vedtagelse af lokalplaner. Denne beslutning kan byrådet imidlertid flytte til udvalg og forvaltningen, medmindre den er af principiel karakter. Et eksempel på lokalplan, hvor forvaltningen kunne være overladt kompetencen, kunne være regulering af et område, hvor en eller enkelte bygninger overgår til et andet formål end udlagt i gældende lokalplan og som i øvrigt ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på området.

 

Muligheden for at overdrage beslutningen ændrer ikke på planlovens krav til planprocessen i øvrigt. Det vil også til enhver tid være muligt at tilbagekalde delegationen, så beslutningskompetencen igen er tillagt byrådet.

 

Formålet er at medvirke til at optimere lokalplanprocessen, så beslutningsprocessen gøres enklere for lokalplaner. En samlet sagsbehandlingstid kan dermed nedbringes med den tid, som lokalplanforslagene er i udvalg og byråd (op til 10 uger).

 

Udbygningsaftaler om omkostningsdækning

En udbygningsaftale er en frivillig aftale, som en grundejer kan indgå med en kommune, og hvor parterne aftaler, at grundejeren helt eller delvist betaler for eller forestår etablering af fysisk infrastruktur. Det kan også aftales, at grundejer skal afholde alle omkostninger til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Hvis det af en sådan aftale fremgår, at bygherre betaler omkostningerne til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan, giver det mulighed for, at forvaltningen kan indgå aftale med konsulentfirma om at få teknisk bistand til planernes udarbejdelse og/eller at projektansætte planlæggere til opgaven. Bygherre kan hermed betale for at få fremskyndet en omdannelse. Ved aftale om betaling er det hensigten, at disse planer ikke skal forrykke ved den fastsatte planprioritering. Det foreslås derfor, at en udbygningsaftale om omkostningsdækning skal muliggøre, at planprocessen kan igangsættes udenfor planprioriteringen. Et eksempel kunne være at en bygherre ønsker at planlægge for en dagligvarebutik og indgår aftale med kommunen om at betale for nødvendige vejkryds og fortov samt at betale alle omkostningerne, der er forbundet med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg. Ovenstående forslag vil indebære, at lokalprocessen kan indledes med det samme og derfor ikke skal afvente halvårlig planprioritering og efterfølgende igangsætning efter prioriteringsrækkefølge.

 

Ny praksis for bygherres mulighed for selv at udarbejde lokalplaner

Forvaltningen vil for at forbedre serviceniveauet og styrke en effektiv sagsbehandling fremadrettet tilbyde bygherrer selv at forestå udarbejdelsen af lokalplaner på baggrund af forvaltningens anvisninger.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 om kommunernes styrelse, med senere ændringer.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-05-2013
 
Indstilles med anbefaling, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Den fælles indstilling fra Økonomiudvalget, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og Udvalget for Klima og Miljø godkendt.
 


3045023e6.doc
3045021e5.docx
3073680e7.docx

Bilag

Administrationsgrundlag for udarbejdelse af fysisk planlægning
Notat om prioritering af lokalplaner med udbygningsaftaler om omkostningsdækning
Notat om delegation af beslutningskompetence ved lokalplaner


74. Genoptagelse af lokalplan 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have og kommuneplantillæg nr. 35

Sagsprocedure

 

Sagen behandles på fællesmøde med Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget, derefter i byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Vedtaget kommuneplantillæg nr. 35 for udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08 genoptages til fornyet behandling.

 2. Vedtaget lokalplan 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have genoptages til fornyet behandling.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at genoptage behandlingen af lokalplan 3.78 og kommuneplantillæg nr. 35, der er vedtaget i byrådet den 20. februar 2013. Dette er vurderet mest hensigtsmæssigt for at skabe et nyt plangrundlag for et bynært boligområde, der er afstemt med det nuværende marked. Hertil kommer, at en genoptagelse af sagen vil skabe mulighed for at ændre planlægningen set i lyset af udviklingen med projekt Holbæk Arena.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet har den 20. februar 2013 efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget vedtaget lokalplan nr. 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have med kommuneplantillæg nr. 35.

 

Der har efterfølgende været en vurdering af markedet for Holbæk Have som led i Holbæk Arena projektet. De samlede overvejelser om realisering af Holbæk Arena vil blive præsenteret på et temamøde den 12. juni 2013. Det er under overvejelserne blevet konkluderet, at realiseringsmulighederne for Holbæk Arena indebærer, at området ved Holbæk Have skal afhændes. Det vurderes derfor, at klagesagen tidsmæssigt vil have den konsekvens, at Holbæk Arena forsinkes. Hertil kommer, at en fornyet vurdering af markedet de sidste 3-4 måneder peger på, at der ikke er efterspørgsel på at skabe detailhandel i området.

 

Der er mulighed i planloven for, at byrådet kan beslutte at genoptage sagen.

 

Planerne for Holbæk Have er blevet påklaget. De indkomne klager vedrører primært muligheden for detailhandel og udvidelse af bymidten. Forvaltningen vurderer, at klagernes indhold og den fornyede vurdering af markedet for detailhandel giver anledning til at genoptage sagen, således at planer for detailhandel udgår, og der alene planlægges for boligformål. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at det er usikkert, om Natur- og Miljøklagenævnet vil fastholde planerne, og der ikke er mulighed for at udvikle området i klagesagsperioden. Endelig skal en ny planlægning sikre, at der kan ske realisering syd for Holbæk Have først, så Holbæk Stadion kan bevare sin funktion og drift indtil et nyt stadion er etableret i Holbæk Arena.

 

Antallet af boliger, der kan realiseres i området inden for den kommende kommuneplanperiode, fastsættes til ca. 130, i overensstemmelse med det boligbyggeprogram, som byrådet ved tidligere temamøde har godkendt som grundlag for det videre kommuneplanarbejde.

 

Der gøres opmærksom på, at en genoptagelse indebærer, at der ikke kan planlægges for tre store udvalgsvarebutikker på over 2000 m2 i Holbæk By, da planloven siden er blevet ændret og muligheden ikke længere er til stede for en by af Holbæks størrelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning, med senere ændringer.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-05-2013
 
Indstilles med anbefaling
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
75. Fornyet vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 31, Centerområde i Tølløse

Sagsprocedure

 

Sagen behandles på fællesmøde med Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, derefter i byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 31 for udvidelse af centerområde 19.C01 vedtages inkl. redegørelse for udvidelse af detailhandelsområdet.

 2. Lokalplan 19.04 for centerområde ved Industrivej i Tølløse vedtages med de ændringer som er angivet i høringsskema, bilag 1

 3. Udbygningsaftalen vedrørende Lokalplan 19.04 godkendes

 4. Parterne, til etablering af trafikanlægget, bidrager med maksimalt 850.000 kr. hver og Holbæk Kommune bidrager med restbeløbet, forventeligt i størrelsesordenen 1-1,5 mio. kr. finansieret via konto til køb og salg af fast ejendom.

 5. Holbæk Kommune bevilger 60.000 kr. årligt til drift af nyt signalanlæg i krydset ved Vestergade og Sønderstrupvej, fra 2013 og fremover.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At give mulighed for at etablere to dagligvarebutikker ved Industrivej i Tølløse med tilhørende adgangsveje og parkeringsanlæg.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund for fornyet vedtagelse af plangrundlagene

På byrådsmøde 3. oktober 2012 vedtog byrådet lokalplan 19.04 for centerområde i Tølløse med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 som overførte området fra boligområde til centerområde.

 

Der blev efterfølgende indgivet en klage over, at dele af det udlagte centerområde lå udenfor den statistiske bymidteafgrænsning. I henhold til bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre er der mulighed for at lægge centerområder uden for, men dog i tilknytning til den statistiske bymidteafgrænsning, hvis der redegøres for behovet og baggrunden for en placering udenfor den statistiske bymidteafgrænsning.

 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderede, at der ikke i tilstrækkelig grad var redegjort for behovet og baggrunden for at dele af centerområdet var placeret uden for den afmærkede statistiske bymidteafgrænsning. Nævnet bemærkede en mangel i lokalplanen, da lokalplanen skal fastsætte bestemmelser for det samlede bruttoetageareal til butiksformål. Nævnet har efterfølgende oplyst at manglerne ikke betyder at planerne skal i en fornyet høring.

 

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er der tilføjet en redegørelse til kommuneplantillægget og suppleret med kortbilag. Lokalplanteksten præciseres med vedtagelse af høringsskemaet.

 

Der er ikke foretaget planmæssige ændringer i kommuneplantillægget eller i lokalplanen eller i indholdet af udbygningsaftalen.

 

Sagens indhold og historik

Holbæk Kommune har i foråret 2011 modtaget en anmodning om udarbejdelse af lokalplan for et område ved Industrivej, for at muliggøre opførelse af 2 dagligvarebutikker. Anmodningen er en følge af trafikale omlægninger ved jernbanen i Tølløse by, der betød at en eksisterende dagligvarebutik måtte flytte.

Lokalplanområdet er beliggende i en del af kommuneplanens rammeområde 19.B12 som er udlagt til boligområde. For at muliggøre realisering af butikker ved Industrivej udarbejdes derfor en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Herudover er lokalplanen suppleret med en udbygningsaftale jf. planlovens § 21b, der forpligter de involverede parter i sagen til at etablere infrastrukturelle omlægninger som konsekvens af lokalplanens realisering.

 

Kommuneplantillæg nr. 31

Kommuneplantillægget overfører en del af det eksisterende rammeområde 19.B12 til centerområde 19.C01. Herudover udvides detailhandelsområdet i Tølløse til også at omfatte det nye centerområde. Se kommuneplantillæg som er vedlagt lokalplanen som bilag.

 
 

Lokalplan 19.04

Lokalplanen udlægger området til centerformål med dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker med tilhørende opholdsarealer og parkeringsarealer.

Der gives i lokalplanen mulighed for opførelse af indtil 2 dagligvarebutikker på hver 1200 m² inklusiv 200 m² til personalefaciliteter. Dagligvarebutikkerne kan erstattes af udvalgsvarebutikker på indtil 500 m².

Lokalplanen beskriver, ud over hvor der kan etableres bygninger til butiks- og boligformål, hvor der kan etableres det nødvendige antal parkeringspladser og hvordan de trafiktekniske forhold omkring omlægning af Industrivej og Sønderstrupvej skal ske. Desuden foreskriver lokalplanen udformningen af de ubebyggede arealer, herunder beplantning.

 

Udbygningsaftalen

Efter bygherres anmodning er der i tilknytning til lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale om infrastrukturelle ændringer.

Der er i denne forbindelse udarbejdet en trafikundersøgelse for at afdække de trafikale konsekvenser for Sønderstrupvej. Det er på baggrund af trafikundersøgelsen vurderet, at der er behov for følgende ændringer:

 

Der skal ved realisering af lokalplanen etableres:

 • hastighedsnedsættende omlægninger af Sønderstrupvej og etablering af cykelsti

 • en sikker overgang fra centerområdet øst for Sønderstrupvej med etablering af helleanlæg

 • anlæg af en ny vej mellem Sønderstrupvej og Industrivej med cykelsti, hvor vejen skal være minimum 6 meter bred

 • fortov langs Industrivej i en bredde på minimum 2,5 meter på strækningerne ud for butikkerne

 • ensretning og regulering af udkørsel fra Industrivej til Sønderstrupvej ved Herluf Trolles Vej.

 • lysregulering i krydset ved Vestergade.

 

Udbygningsaftalen indeholder desuden et krav om, at der 1år efter etableringen af de i udbygningsaftalen beskrevne anlæg, skal vurderes hvorvidt der er behov for en supplerende vejføring mellem Sønderstrupvej og Industrivej for at nedbringe trafikbelastningen på Sønderstrupvej. På byrådsmødet den 3. oktober 2012 vedtog byrådet lokalplan 19.04 for centerområde i Tølløse med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31, som overførte området fra boligområde til centerområde.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Baggrunden for den fornyede vedtagelse er kravet om redegørelse for den del af bydelscentret som ligger udover den statistiske afgrænsning, jfr. Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre § 1, stk. 3 og § 2.

 

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet på grundlag af Planloven.

 
 

Høring

 

Der blev afholdt et fælles informationsmøde for lokalplanforslag 19.03 Centerområde i Tølløse og lokalplanforslag 19.04 centerområde ved Industrivej den 6. april 2011 i Aktivitetscentret i Tølløse.

 

Lokalplanforslag 19.04 har været i høring i perioden fra den 10. maj 2012 til den 5. juli 2012. Der blev afholdt borgermøde om lokalplanforslaget i Aktivitetscentret i Tølløse den 22. maj 2012.

 

I lokalplanens otte ugers høringsperiode er der kommet syv skriftlige indsigelser til lokalplanforslaget vedlagt sagen som bilag 1. Indsigelserne handler særligt om trafikale forhold og tiltag til at begrænse støjgener.

 

Det er vurderet, at der kan opstå støj- og indblik gener, og derfor er det indstillet, at der kan stilles krav om opstilling af mur eller tilsvarende i skel mod naboer. Desuden har høringen medført etablering af trafiklys i krydset ved Vestergade.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelse af en egentlig miljørapport.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-05-2013
 
Indstilles med anbefaling
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt. Uanset godkendelsen forventes der senest den 22. maj at foreligge et underskrevet dokument som sikrer den krævede garantistillelse i henhold til udbygningsaftalen, der forpligter parterne til at bidrage til etableringen af de - for lokalplanens realisering - nødvendige infrastrukturomkostninger.
 


3080896e9.doc
3082171e8.pdf

Bilag

Høringsskema
Kommuneplantillæg nr. 31 med bilag (2013).pdf


76. Lokalplanforslag 3.42 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til lokalplan 3.42 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen godkendes og udsendes i høring.

 2. der på baggrund af den foretagne screening af planens miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en miljørapport.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanen er, at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for et nyt boligområde i Holbæk Øst.

Lokalplanen muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager og skal samtidig sikre, at:

 • ny bebyggelse har et minimalt ressourceforbrug gennem hele bebyggelsens levetid,

 • ny bebyggelse tilpasses det eksisterende terræn,

 • der etableres gode vej- og stiforbindelser, herunder skolestier som knytter det nye boligområde sammen med eksisterende,

 • der opføres fælles friarealer, herunder et større grønt område internt i den nye bebyggelse,

 • regnvand håndteres inden for lokalplanområdet efter principperne om lokal afledning af regnvand.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12,5 ha og er beliggende syd for Munkholmvej og vest for Oldvejen. Arealet anvendes i dag til landbrugsformål. Lokalplanområdet er beliggende i overgangen mellem by og land, og vil være med til at danne en afslutning på Holbæk by mod sydøst. Området er karakteriseret af et småbakket terræn.

 

Lokalplanen inddeler arealet i tre delområder:

 
 • Delområde I er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i form af enfamiliehuse

 
 • Delområde II er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse i form af række- og kædehuse. Delområde II kan alternativt anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af enfamiliehuse

 
 • Delområde III er udlagt til fælles friareal med regnvandsbassiner

 

For at fremtidssikre planen kan delområde II anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Hovedparten af området vil dog uanset komme til at bestå af åben-lav boligbebyggelse.

 

Samlet set giver lokalplanen således mulighed for at opføre enten ca. 60 parcelhuse og ca. 30 rækkehuse eller ca. 75 parcelhuse på arealet.

 

Planen er udformet med udgangspunkt i det eksisterende landskab og bebyggelsen placeres omkring et bugtende vejforløb, som følger landskabet. Nogle boliger vil få udsigt til det grønne landskab uden for lokalplanområdet, som er en del af en af Holbæks fire landskabskiler indeholdende bl.a. Fælleden. Andre boliger vil få udsigt til et indre grønt landskabsrum. Dette landskabsrum vil komme til at rumme regnvandssøer og vil få karakter af et ekstensivt plejet landskab, med en beplantning som gør det attraktivt for områdets beboere, både at se på og færdes i.

 

Urbane pladsdannelser langs med boligvejene skal fungere som mødesteder for områdets beboere. Disse pladsdannelser vil også kunne bruges som orienteringspunkter i bebyggelsen, da de kan få forskelligt udtryk både med hensyn til form og funktion.

 

Der fastlægges en byggelinje 6 m fra vejskel, så boligerne får en synlig placering i gaderummet og bidrager til at give området en urban kararakter.

 

I østbyen er der et godt eksisterende stinet til skoler og indkøbsmuligheder. Disse stisystemer vil lokalplanområdets stier koble sig på. Dette kræver dog, at der umiddelbart vest for lokalplanområdet etableres en sti, som forbinder de eksisterende stisystemer med lokalplanområdets nyetablerede stier. Ved stiens krydsning med Munkholmvej bør der etableres en helle for at sikre cyklister og fodgængere sikker passage af vejen.

 

Se forslag til lokalplan 3.42 i bilaget til dette dagsordenspunkt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet er ejet af Holbæk Kommune. Der vil være udgifter i forbindelse med byggemodning af arealet.

 

I forbindelse med byggemodning og etablering af vejadgange til lokalområdet bør der etableres et helleanlæg på Munkholmvej, overfor Wegenersmindevej, som kan sikre en sikker overgang fra lokalplanområdet til dagligvarebutik, busstoppested og cykelsti på den anden side af Munkholmvej. Et helleanlæg vil desuden give mulighed for en sikker skolevej fra boligområdet nord for Munkholmvej til Sofielundsskolen (afdeling Bjergmarken).

 

Efterfølgende salg af arealerne vil indebære en kommunal indtægt. 

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget foretaget en screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

 

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Det er på baggrund af miljøscreeningen konstateret, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Den nærmere begrundelse for screeningsbeslutningen fremgår af planforslaget.

 

Screeningsbeslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri.

 

Regnvand skal, i muligt omfang, bortledes lokalt og bruges rekreativt bl.a. i regnvandssøer som etableres i det grønne landskabsrum, som er udlagt centralt i det nye boligområde. Lokalplanen stiller desuden krav om befæstelsesgrader.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Lokalplanforslaget udlægger et større areal til et grønt landskabsrum, som udlægges til fælles opholdsareal. Dette landskabsrum er en indarbejdelse af den grønne kile, således at det nye boligområde forbindes med Holbæk Fælled og resten af den grønne kile i Holbæk Øst.

 

Den store andel af grønne friarealer og gode interne stiforbindelser, herunder skolestier, samt gode trafikale forhold sikres igennem lokalplanens bestemmelser.

 

Det nye boligområde har desuden en central placering i forhold til skole, daginstitutioner, dagligvareforsyning og offentlig transport.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling. Udvalget ønsker at det undersøges hvorvidt der kan stilles krav om opførelse af fælleshus. Endvidere ønsker udvalget, at der i høringsprocessen indkaldes forslag til vejnavne.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3063331e10.pdf

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt


77. Forslag til tillæg til Spildevandsplan i Ulkestrup

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til tillæg til spildevandsplan fremlægges til offentlig høring i otte uger

 2. By og Landskab bemyndiges til at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 5 til spildevandsplanen er at ændre kloakoplandet i Ulkestrup fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I den eksisterende spildevandsplan planlægges det at Ulkestrup renseanlæg nedlægges og at oplandet skulle separatkloakeres.

 

Oplandet planlægges fremover til at være spildevandskloakeret, i forbindelse med nedlæggelse af Ulkestrup renseanlæg.

 

Den nuværende fællesledning vil blive renoveret og derefter udelukkende benyttet til spildevand. Nuværende stikledninger bliver renoveret efter behov.

 

Der sker ingen ændring i de eksisterende oplandsgrænser.

Regn- og overfladevand påregnes afledt lokalt på de enkelte ejendomme.

Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet.

 

Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.

 

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 
 • § 32 i lovbekendtgørelse 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

 • Kapitel 3 i bekendtgørelse 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

 
 

Høring

 

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

 

Ejendomme der har betalt fuldt tilslutningsbidrag fårtilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Vedtagelse af tillægget sikrer, at spildevandet fortsat er tilsluttet den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning samt at regnvandet afledes lokalt.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
78. Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af skolernes IT netværk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. 7,0 mio. kroner frigives til første etape af renoveringen af skolernes IT netværk

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Anlægsbevillingen skal finansiere den første etape af renoveringen af folkeskolernes IT netværk.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune har qua Kommuneaftalen fra 2012 en forpligtelse til at etablere et velfungerende IT netværk på alle skoler.

 

Målet med renoveringen er, at der for fremtiden er adgang for alle elever og medarbejdere til et stabilt, trådløst netværk, der har tilstrækkelig kapacitet til at alle kan komme på nettet med enten eget eller skolens udstyr.

 

Holbæk Kommune har fået foretaget en analyse af alle skolebygningerne og på den baggrund opstillet et budget for renoveringen. Budgettet balancerer med en anlægsinvestering på kr. 14 mio. Under budgetforhandlingerne i oktober 2012 blev det besluttet at dele anlægget over to budgetår, sådan at renoveringen kan være afsluttet til sommerferien 2014.

 

Denne anmodning om frigivelse af midler gælder for den første fase. Det betyder at flg. afdelinger kan være renoveret inden december 2013:

 

Sofielundskolen

Afd. Østre Skole

Afd. Bjergmarken

Budget 1.6 mio

 

Engskovskolen

Afd. Knabstrup

Afd. Undløse

Afd. Nr. Jernløse skoler

Budget 1.8 mio

 

Elverdamsskolen

Afd. Ugerløse

Afd. Stestrup

Afd. St. Merløse

Afd. Tølløse

Budget 2.1 mio

 

Skolen ved Tuse Næs

Afd. Udby

Afd. Hagested

Afd. Tuse

Budget 1.5 mio

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Renoveringen af skolernes IT netværk er en kvalitetsforbedring af skolernes bygningsmæssige standard. Anlægsrammen bygger på et eksternt konsulentfirmas gennemgang og resultatet af konsulentfirmaets kalkulationer svarer til erfaringerne på landsplan.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Skolernes IT netværk vil efter renoveringen leve op til de krav og forventninger som er formuleret i Kommuneaftalen 2012

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
79. Frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. der frigives 10,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2013 til fortsat udførelse af ny daginstitution i Tølløse

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der træffes beslutning om frigivelse af midler til udførelse i 2013 til ny daginstitution i Tølløse.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forlængelse af dagsordenspunkt på byrådsmødet d. 13.3.2012, hvor 5 mio.kr. blev frigivet fra anlægsrammen i 2012 til iværksættelse af ny daginstitution i Tølløse (Opstart med plangrundlag, arkitektur, konstruktion, materialevalg, ledningsforhold, jordbundsforhold, energiklasse m.v.), ønskes hermed frigivet til udførelse af daginstitutionen i 2013 10,5 mio.kr. fra anlægsrammen i 2013.

 

Disse midler og overførsel af uforbrugte midler i 2012 på 4,6 mio.kr. forventes anvendt i 2013.

 

Det resterende beløb på 12,5 mio.kr på projektet ønskes frigivet til at færdiggøre institutionen medio 2014. Dette søges der særskilt om efter vedtagelsen af budget 2014.

 

Endelig ønskes bevilget 0,5 mio.kr. til asfaltering af parkeringsareal ved institutionen i 2014. Dette søges der særskilt om eftervedtagelsen af budget 2014, hvor finansieringsform ligeledes anvises.

 

Tølløse har en række pædagogisk velfungerende børneinstitutioner, men desværre er flere af dem i en dårlig stand, og lokalestørrelserne er ikke tidssvarende. En renovering af institutionerne vil ikke gøre dem funktionelle og tidssvarende, og omkostningerne vil være højere, end at bygge en ny institution.

 

Derfor bygger Holbæk Kommune en hel ny, moderne institution i Tølløse med faciliteter, der kan danne ramme om gode udviklende aktiviteter jf. bilag 1 projekt fra vindende team.

Tidsplan for projektet kan ses i bilag 2.

 

Den nye institution placeres på grundareal ved Spiren, Tølløsevej 66 i Tølløse, se bilag 3.

Der etableres en projektorganisation med repræsentation af personalet fra de involverede institutioner. Projektorganisationen er forankret i Børne- og Ungeområdet og Center for Ejendomme.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Der har været afholdt møder med de implicerede institutioner og en dommerkomite har udvalgt projekt blandt fem indbudte team.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Bevilling for 2013 ønskes frigivet:

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevilget i 2012

Indeværende år (2013)

2014

Bevilling - anlæg

5.000.000

 

 

Bevilling - anlæg

 

10.500.000

 

Bevilling - anlæg

 

 

12.500.000

Bevilling -

 

 

500.000

I alt

5.000.000

10.500.000

13.000.000

 

Samlet bevilling i alt 28,5 mio.kr.

 

Af de 5 mio.kr. som blev bevilget i 2012 er ca. 4,6 mio.kr. overført fra 2012 til 2013 for anvendelse der.

 

De 12,5 mio.kr. som står til anvendelse i 2014, søges der særskilt om efter vedtagelsen af budget 2014.

 

Efter vedtagelsen af budget 2014, vil der ligeledes særskilt blive søgt om yderligere frigivelse af 0,5 mio.kr. til asfaltering af parkeringsareal, med anvisning af finansieringsform.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3068241e14.docx
3059687e11.pdf
3059683e12.pdf
3059684e13.pdf

Bilag

Bilag 4, Tilpasninger ift. projektplan, april 2013
Bilag 1 - Vindende projekt.pdf
Bilag 2 - 2013 04 04 - 1219 - Tidsplan.pdf
Bilag 3 - Placering af ny daginstitution i Tølløse april 2013.pdf


80. Frigivelse af infrastrukturmidler

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. den samlede bevillingsramme for anlæg til Infrastruktur på 2 mio.kr. bliver frigivet.

 2. der af bevillingsrammen afsættes. 400.000 kr. til større udbedringer på strandanlægget ved Holbæk Havn.

 3. der af bevillingsrammen afsættes 1,1 mio. kr. til renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup, og at administrationen bemyndiges til at forberede erhvervelse af et mindre tilstødende areal, som skal indgå i vejarealet jf. sagsbeskrivelse.

 4. byrådet tilkendegiver at ville ekspropriere såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om erhvervelse af det nødvendige areal.

 5. der afsættes 500.000 kr. til projektering, forundersøgelser og arealerhvervelse for Stationsvejs forlængelse til ny omfartsvej syd om Vipperød.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Sandtilførsel til Strandareal mv. på Blegstrædehagen, Holbæk Havn

Stranden ved Blegstrædehagen, Holbæk Havn har de seneste år været udsat for sandflugt fra strandarealet. Det skyldes de aktuelle vejr og vindforhold, der i kombination med strandens konstruktion gør, at materialerne blæser eller skyller i havnebassinet.

 

Der har i perioden fra 2009 til 2012 årligt været tilført ca. 100 m3 strandsand. Påfyldningen er en forventelig og naturlig del af vedligeholdelsesarbejdet.

 

Det viser sig dog, at sandflugten over årene har reduceret strandarealets bredde væsentligt – nogle steder op til 50 % - og flere steder er strandens underliggende materialer ved at være synlige.

 

Strandarealerne ved Blegstrædehagen har en fremtrædende rolle i visionerne for Holbæk Havn. Her bidrager strandens centrale placering i bestræbelserne på at skabe liv og aktiviteter på havnen. Der er derfor samspil med de øvrige igangsatte tiltag i området. Det gælder bl.a. ordning for træskibe i Gl. Havn, planerne for aktiviteter ved værftsbygningerne etc..

 

Trafik og Infrastrukturafdelingen, der varetager arealets drift, har ladet forholdene på stranden undersøge og kan anbefale, at vedligeholdelsesarbejderne for 2013 suppleres med tiltag, der ændre strandens opbygning, så sandflugten ved udvaskning i havnen fremadrettet kan reduceres. Det kan gøres ved at reducere hældningen på strandbunden.

Ud over de afsatte vedligeholdelsesmidler i kommunens driftsbudget vil der være brug for 400.000 kr. til at bygge strandarealet op på ny.

 

Arbejderne vil blive udført med opstart i foråret 2013, og tage hensyn og til at aktiviteterne for en badestrand påvirkes mindst muligt. Arbejderne tilrettelægges under hensynet til strandens brug.

 

Holbækvej mellem Undløse og Regstrup. Større reparationsarbejde.

Holbækvej forbinder i dag byerne Undløse og Regstrup og fungerer som oplandets adgangsvej til Rute 23, Skovvejen.

 

Over de seneste år er det konstateret, at Holbækvej mellem hus nr. 140 og nr. 142 er begyndt at skride ud. Det kan ses ved, at der er kommet cirkulære revner i asfalten, hvilket indikere at der er sket brud i jorden under vejen. Disse jordbrud forstærkes af, at vejen i det angivne punkt ligger i en lavning, hvilket medfører vandgennemstrømning på tværs af vejen (øst mod vest). Vand gennemstrømningen i vejbelægningen vil med tiden gøre, at vejen vil skride ud, således at vejen ikke vil kunne benyttes. En hård vinter, som de sidste par vintre, har gjort levetiden af vejen væsentlig kortere og har accelereret problemet, så der nu må ske udbedring.

 

Revnerne i vejen blev forseglet efter vinteren 2011, og allerede på nuværende tidspunkt er de åbne igen, er blevet væsentlig større, og flere sætninger er kommet til.

 

Administrationen anbefaler derfor at vejen af sikkerhedsmæssige årsager stabiliseres i sin opbygning. Den skal punktrenoveres.

 

Alternativerne til en renovering vil være indsnævring og lysregulering af vejstykket, eller spærring af vejen, hvilket betyder væsentlige og uhensigtsmæssige omkørsler, bl.a. med tung trafik. Endvidere vil udgiften til materiel og tilsyn hertil årligt løbe op i flere hundrede tusinde kr. Da vejen ligger i en kurve med begrænsede oversigtsmuligheder er det kun muligt at regulere trafikken ved lyssignal. Det er en fordyrende foranstaltning.

 

Renovering af vejen.

Vil indeholde erhvervelse af areal vest for vejen jf. kortbilag, udskiftning af vejkasse til bæredygtig råjord og tiltag til mindskelse af vandstrømningen gennem vejkassen.

 

Økonomisk vil en renovering af vejstykket ligge på 1 mio. kr., hvoraf 200.000 kr. disponeres til arealerhvervelsesproces, evt. ved ekspropriation.

 

Såfremt byrådet bemyndiger administrationen til at gå videre med, projektering, arealerhvervelsesaftaler, udbud mv., vil Trafik og Infrastrukturafdelingen koordinere de nødvendige tiltag herfor, så reparationsarbejdet kan gennemføres i 2013.

 

Stationsvejs forlængelse, Vipperød.

Som et led i at udbygge de infrastrukturelle løsninger, som de statslige erstatningsanlæg ved Vipperød giver kommunen anledning til, anbefales det, at frigive 500.000 kr. til projektering og arealerhvervelse til fremtidig vejforbindelse mellem Stationsvej ved Vipperød Station og rundkørsel på Nygaardsvej (omfartsvejen syd for Vipperød). Der er behov for at gennemføre de forberedende arbejder nu, hvor aktiviteterne i området er i gang, fordi projekterne må tilpasses hinanden.

 

Hvis en vejforbindelse på et senere tidspunkt besluttes anlagt vil vejen bidrage til at formindske mængden af omvejskørsel internt i Vipperød, samt give bedre vejforbindelse til/fra stationen og det overordnede vejnet, herunder Skovvejens til- og frakørselsanlæg ved Roskildevej.

 

Ved frigivelse af midlerne vil Trafik og Infrastrukturafdelingen påbegynde projektering og igangsætte de nødvendige tiltag for at muliggøre arealerhvervelse for en fremtidig vejforbindelse. Disse arbejder kan være færdige i indeværende år.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

De samlede investeringer til gennemførelse af tiltagene beskrevet i mødegrundlaget udgør 2 mio. kr., som skal finansieres af anlægsmidler afsat til infrastrukturforbedringer i 2013.

 

Såfremt byrådet beslutter at de beskrevne aktiviteter skal gennemføres, skal midlerne frigives til Trafik og Infrastrukturafdelingens budget.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

På baggrund af byrådet beslutning vil administrationen iværksætte de nødvendige tiltag for projektering, udbud, arealerhvervelse, byggeledelse og tilsyn. Anlægsarbejderne vil blive sendt i offentlige udbud. Projektering, tilsyn og byggeledelse vil blive varetaget af Trafik og Infrastrukturafdelingen, mens processerne for arealerhvervelse vil følge vejlovens bestemmelser. Her vil kommunens ekspropriationsfolk sammen med landinspektør forestå proces, tidsplan og beslutningsgange, der følger af lovgivningen.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3057797e15.pdf
3057793e16.pdf

Bilag

Holbækvej - Plot over vejforløb.pdf
Holbækvej - Belægningsplan.pdf


81. Bevilling af ekstra rådgivere, Familiecenteret

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Familiecentret i 2013 får en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til finansiering af nye stillinger. Tillægsbevillingen gives i forbindelse med budgetrevision 2 i 2013.

 2. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 og overslagsår vil beslutningen blive indarbejdet med fuld virkning på 3,0 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At tage stilling til en opnormering af antallet af rådgivere i Familiecenteret på baggrund af den seneste udvikling i sagsantal og klagesager.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Familiecentret varetager sagsbehandling overfor børn, unge og familier, der enten pga. handicap eller sociale problemer befinder sig i udsatte situationer. Centeret har ansvaret for anbringelser og forebyggende foranstaltninger samt for specialundervisning.

 

Familiecenteret har gennem de sidste to år gennemført store forandringer. Disse ændringer blev iværksat i 2010 som følge af store budgetoverskridelser og en omfattende analyse af området udført af KLs Konsulenttjeneste (KLK). De væsentligste anbefalinger i analysen var, at økonomistyringen skulle forbedres, og at serviceniveauet på en række områder kunne harmoniseres i forhold til sammenlignelige kommuner. Samtidig anbefalede KLK en omlægning af Familiecentrerets indsats sådan, at indgribende indsatser i øget omfang blev erstattet af fleksible og lokale tilbud og større grad af inklusion.

 

Omlægning af indsatsen har givet resultater. Der har over perioden været en sikker økonomistyring og langt flere børn og unges problemstillinger løses i dag i almenområdets rammer eller gennem mindre indgribende foranstaltninger. Det har betydet, at Familiecentret i de senere år har nedjusteret budgettet væsentligt. Til budgetforhandlinger i 2013 kunne området således fremlægge omfattende effektiviserings og besparelsesforslag, der blev indarbejdet i det endelige budget.

 

Organisering og antallet af sagsbehandlere

KLK rapporten pegede i 2010 på, at antallet af sager pr. medarbejder i Familiecenteret lå højt. Det var vurderingen, at det udgjorde en barriere i forhold til at realisere målet om omlægning af indsatsen. Det blev derfor anbefalet, at den gennemsnitlige normering blev bragt op på niveau med sammenligningskommunernes. Opgjort på cpr.nr. udgjorde det gennemsnitlige sagsantal på daværende tidspunkt omkring 59 sager pr. rådgiver. Familiecenteret opgør imidlertid ikke sager med udgangspunkt i barnets cpr.nr., men med udgangspunkt i familier, og en familiesag kan indeholde flere børn. Som anbefalet af KLK er der i beregningen af antallet af sager brugt en omregningsfaktor på 1,4. 59 sager svarer dermed til 42 familiesager.

 

Familiecenteret blev på den baggrund tilført ressourcer, der bragte antallet af sager per rådgiver ned på ca. 42 familiesager i gennemsnit. I forbindelse med budget 13+ blev Familiecenteret i perioden 2013-2014 tilført to yderligere rådgivere, som et led i en investering i omlægningen af indsatsen.

 

Siden 2010 er Familiecenteret løbende blev reorganiseret på en måde, der dels tager hensyn til en mere proaktiv og forebyggende indsats (i modtagelsen) og dels en øget grad af specialisering overfor særlige sagstyper (som fx ungesager og tvangssager). Centeret består i dag af en modtagelse, en handicapafdeling og en familieafdeling – der yderligere er opdelt i særlige teams. Det er væsentligt, at ressourcer ikke fordeles ligeligt mellem de forskellige afdelinger, men efter en ledelsesmæssig vurdering. Det skyldes, at ressourcetrækket i de enkelte sagstyper er meget forskelligt, fx er tunge familiesager væsentlig mere ressourcekrævende end en ukompliceret ydelsessag på handicapområdet.

 

Den aktuelle situation

Sagsantallet har over det meste af perioden været nogenlunde stabilt. Over den seneste periode har Familiecenteret dog registreret væsentlig flere sager i modtagelsen, hvor der aktuelt er 95 familiesager per rådgiver. I de resterende enheder er sagsantallet stabilt, men antallet af klagesager og underretninger er steget mærkbart.

 

Familiecentret har fået to afgørelser fra arbejdstilsynet, der kritiserer det psykiske arbejdsmiljø. Det er et stort arbejdspres, der har været udslaggivende for afgørelserne.

 

Ud over de aktuelle udfordringer, forventer Familiecenteret i nær fremtid en markant stigning i antallet af sager. Det skyldes, at asylcenter Vipperød fra 1. maj 2013 skal indkvartere omkring 85 uledsagede flygtninge. Erfaringer fra andre kommuner (Gribskov og Frederikssund) viser, at der vil blive behov for omfattende rådgivning og iværksættelse af sociale indsatser overfor disse børn. Der er tale om en kompleks opgave, der kræver specialviden. Samtidig viser erfaringen, at der vil være et stort ressourcetræk på rådgivere udenfor normal arbejdstid (om aftenen og i weekender) samt på døgnvagten. Udgifter til indsatser der iværksættes overfor disse børn finansieres af Udlændingeservice. Administration og sagsbehandling er dog Holbæk Kommunes ansvar, og der ydes ingen refusion.

 

Vurdering af nødvendige ressourcer til rådgivere

Ledelsen af Familiecenterets vurderer, at der er brug for en opnormering i antallet af rådgivere for at sikre en driftssikker og fremtidssikret organisation, der har ressourcer til at indfri budgetmål i Budget 13+. I alt vurderes det, at der er brug for seks yderligere rådgivere, der fordeles således:

 1. Tre årsværk til at håndtere indsatsen overfor uledsagede flygtninge.

 
 1. Tre årsværk til at genoprette en stabil drift i Familiecenteret. En af stillingerne oprettes som en specialiststilling med det formål at styrke en proaktiv håndtering af klagesager.

I forhold punkt 2 er Familiecenteret netop ved at opgøre antallet af sager fordelt på cpr.nr. Antallet af sager vil blive fremlagt på udvalgsmødet.

 

Det er væsentligt, at ressourcetilførslen ses i et helhedsperspektiv. Som bl.a. Ankestyrelsen har fremført, er det vanskeligt at angive et vejledende sagsantal per rådgiver. Et rimeligt sagsantal skal ses i relation til sagernes tyngde, rådgivernes erfaring og kompetencer samt den administrative støtte og faglige sparing, der er til rådighed.

 

Sagsantallet skal derfor ses i sammenhæng med, at Familiecenteret siden 2010 har oprettet en Modtagelse med selvstændig leder. Desuden er der i perioden 2013-2014 tilført en ekstra faglig konsulent, så der i alt er to faglige konsulenter, der understøtter sagsbehandlingen. Stillingen finansieres via den politiske pulje til udviklingskraft på specialområdet.

 

I vurderingen af, hvordan det aktuelle arbejdspres imødekommes bedst, er der særligt to opmærksomhedspunkter.

 

For det første skyldes en del af arbejdspresset et stigende antal klagesager. En analyse af arbejdsgange har netop vurderet, at Familiecenteret anvender 3½ årsværk udelukkende til behandling af klager. Familiecenteret foreslår derfor, at der etableres en ny stilling, der har til formål at arbejde proaktiv med borgerkontakt og klagesagsbehandling. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan minimere antallet af klager og dermed sagspresset på rådgiverne.

 

For det andet er den største stigning i antallet af sager sket i Modtagelsen. Det tegner et billede af, at stigningen i en vis udstrækning kan henføres til lettere sager. Familiecenteret forklarer i overensstemmelser hermed, at en del af stigningen skyldes, at Statsforvaltningen har ændret serviceniveau for rådgivning og hjælp i samværssager. Langt flere henvendelse og klager kommer fra forældre, som har en fastlåst samværssag. Det illustrerer, at der er brug for en proaktiv indsats, hvor der arbejdes forbyggende, således at problemer omkring en familie og et barn ikke bliver til en sag. Familiecenteret arbejder derfor aktuelt med oprettelsen af en fremskudt indsats, hvor socialrådgivere arbejder opsøgende og forebyggende. Denne indsats forventes at minimere antallet af sager i Modtagelsen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

En af stillingerne (rådgiver til asylcenter Vipperød) oprettes med virkning fra d. 01.05.2013. De resterende stillinger oprettes med virkning fra d. 01.07.2013. Det giver samlet en udgift på 1,6 mio. kr. i 2013.

 

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 og overslagsår vil forslaget blive indarbejdet med fuld virkning på 3,0 mio. kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet udvalget ønsker en løbende opfølgning på udviklingen i Familiecentret, herunder i sygefraværet.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
82. Finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid samt i byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid frigiver 100.000 kr. fra Sundheds- og frivillighedspuljen til brug for finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv

 2. Udvalget for kultur og fritid frigiver 100.000 kr. fra puljen til netværkskontakter til brug for finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv

 3. byrådet frigiver 100.000 kr. fra lokalområdepuljen til brug for finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Udvalget for Kultur og Fritid samt byrådet skal tager stilling til muligt finansieringsgrundlag relateret til anlæg af kunstgræsbane i Mørkøv.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Boldklubberne i såvel Tølløse og Mørkøv har arbejdet for at tilvejebringe midler til realisering af kunstgræsbaner i deres lokalområder.

 

Tølløse BK modtog i 2012 tilsagn om støtte på 750.000 kr. fra DBU til deres projekt. Som konsekvens heraf vedtog byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2013, at støtte kunstgræsprojektet i Tølløse med 1. mio. kr. Dette projekt forventes igangsat i sommeren 2013.

 

Foreningerne i Mørkøv har siden arbejdet videre med deres lokale projekt og er kommet langt med realiseringen af en kunstgræsbane. Foreningerne her havde også en forventning om at modtage støtte fra DBU, men fik imidlertid afslag fra DBU, hvorfor det ufinansierede restbeløb til dette projekt udgør 1,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,4 mio. kr.

 

Med henblik på at finde 1,7 mio. kr. i anlægsstøtte til projektet foreslås følgende tre finansieringskilder:

 

Puljer på Kulturområdet

Udvalget for Kultur og Fritid finder 200.000 kr. via henholdsvis 100.000 kr. fra puljen til netværkskontakter og puljen til sundhed- og frivillighed.

 

Lokalområdernes Udviklingspulje

Lokalområdernes Udviklingspulje indeholder i indeværende år 341.000 kr. udisponerede midler. Der er i forårets ansøgningsrunde indkommet ansøgninger for 125.000 kr. Det betyder, at puljen som minimum indeholder 216.000 kr. til efterårets ansøgningsrunde.

 

Projektet vedr. kunstgræsbane i Mørkøv har været behandlet på dialogmøder i både marts og september 2012 og omfatter frivilligt arbejde. I den henseende opfylder projektet nogle af puljens vigtigste vurderingskriterier. Der er ikke ad formel vej ansøgt om midler fra puljen, hvilket betyder, at dialogudvalgene ikke har haft lejlighed til at vurdere projektet og veje det op imod de øvrige ansøgninger

 

Grøn ordning (Vindmølle-penge)

Byrådet skal – på et andet dagsordenspunkt på byrådets dagsorden – tage stilling til anvendelse af de midler som er afsat til Grøn ordning (vindmølle-penge). Af denne sagsfremstilling indstilles det samtidig, at der frigives 1.400.000 kr. til etablering af kunstgræsbanen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Såvel i Tølløse som i Mørkøv skal udgifterne til vedligehold af kunstgræsbaner dækkes indenfor de allerede afsatte ressourcer til banevedligehold i de berørte lokaleområder.

 

Der forud for eventuelle bevillinger:

 • 164.000 kr. tilbage i uforbrugte midler i frivilligheds- og sundhedspuljen

 • 170.000 kr. tilbage i uforbrugte midler til netværkskontrakter

Dog er overførsler af uforbrugte midler mellem budget 2012 og 2013 ikke indregnet i ovenstående restsummer.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Der findes i dag to kunstgræsbaner i Holbæk Kommune som er placeres i Holbæk By (Borgmestergårdsvej) og i Tuse. Etablering af kunstgræsbaner i Tølløse såvel som i Mørkøv har begge en god placering. Kunstgræsbanen i Tølløse vil understøtte foreningslivet i den østlige del af kommunen (Tølløse, Kr. Eskilstrup, Store Merløse, Ugerløse og Vipperød) og en kunstgræsbane i Mørkøv vil understøtte foreningslivet i den vestlige del af kommunen (Mørkøv, Jyderup, Stigs Bjergby og Undløse).

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Punkt 1 og 2 indstilles med anbefaling. Såfremt der fremskaffes alternativ for kunstgræsbanen bortfalder tilsagnene beskrevet i punkt 1 og 2.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3059641e17.pdf

Bilag

MIF kunstgræsbanebudget 2013 - MIF kunstgraesbudget 2013.pdf


83. Godkendelse af lokalområdebøger forår 2013

Sagsprocedure

 

Byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

 1. godkender lokalområdebøgerne med dialogudvalgenes indstillinger til byrådet. Lokalområdebøgerne er vedhæftet som bilag.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med godkendelse af lokalområdebøgerne er at give en tydelig tilbagemelding til lokalområderne om byrådets holdninger til de behandlede emner samt igangsætte afledte opfølgningsaktiviteter i forhold til emnerne.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Dialogudvalgene har i marts 2013 deltaget i dialogmøder i kommunens 17 lokalområder.

 

Der er udarbejdet 17 lokalområdebøger, som omfatter de emner, der er behandlet på dialogmøderne. Lokalområdebøgerne indeholder beskrivelser af de drøftede emner og dialogudvalgenes indstilling til, hvordan byrådet skal forholde sig til emnerne. Lokalområdebøgerne gøres efter byrådets godkendelse tilgængelige på Holbæk Kommunes hjemmeside.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt, idet det tilføjes, at Stestrup får mulighed for at anvende Eskilhus midlertidigt.
 


3071840e18.pdf
3071841e19.pdf
3071844e20.pdf
3071845e21.pdf
3071846e22.pdf
3071849e23.pdf
3071850e24.pdf
3071851e25.pdf
3071852e26.pdf
3071853e27.pdf
3071855e28.pdf
3071856e29.pdf
3071857e30.pdf
3072350e31.pdf
3072347e32.pdf
3071827e33.pdf
3075475e34.pdf

Bilag

Lokalomraadebog Undløse forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Vipperød forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Hagested forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Tuse Næs forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Tuse forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Ugerløse forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Store Merløse forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Gislinge forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Jyderup forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Knabstrup forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Kundby forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Mørkøv forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Orø forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Tølløse forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Stestrup forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Svinninge forår 2013.pdf
Lokalomraadebog Regstrup forår 2013 (2).pdf


84. Lokalområdernes Udviklingspulje - Forår 2013

Sagsprocedure

 

Byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

 1. følger dialogudvalgsformændenes indstilling vedr. udmøntning af Lokalområdernes Udviklingspulje. Der foreslås bevilget puljemidler til to ansøgninger af tre.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med byrådets behandling af ansøgningerne til Lokalområdernes Udviklingspulje er at give ansøgere afslag eller tilsagn i overensstemmelse med puljens kriterier.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er i ansøgningsrunden forår 2013 indkommet tre ansøgninger til Lokalområdernes Udviklingspulje:

 

Kundby: Porcelæn og service til madklub – Ansøgt beløb: 12.500 kr.

Dialogudvalgsformændene indstiller, at det ansøgte beløb bevilges.

 

Mørkøv: Stemmer fra Skamstrup – Ansøgt beløb: 82.400 kr.

Dialogudvalgsformændene indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes på det foreliggende grundlag. Den valgte formidlingsform er for omkostningstung og det er uklart, hvordan projektet vil understøtte livet i lokalsamfundet. Byrådet kan evt. opfordre til, at projektet genovervejes med klarere mål og at ansøger overvejer inddragelse af andre lokalområder.

 

Orø: Togtet 2013 – Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Dialogudvalgsformændene indstiller, at det ansøgte beløb bevilges.

 
 

Lokalområdernes Udviklingspulje er p.t. disponeret således:

 

Når overførsel fra sidste år er gennemført indeholder puljen:

595.000 kr.

Heraf er der disponeret for:

(penge, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt)

254.000 kr

Dvs. at puljen pt. indeholder:

341.000 kr

 

 

Der er i ansøgningsrunden forår 2013 ansøgt midler for i alt:

125.000 kr

Såfremt byrådet godkender alle ansøgninger vil puljen efterfølgende indeholde:

216.000 kr.

 

Lokalforumkonsulenterne er i gang med at følge op på de ansøgninger, der endnu ikke er realiserede. Såfremt projekterne er opgivet, falder pengene tilbage i puljen.

 
 

Om Lokalområdernes Udviklingspulje

Byrådet har etableret Lokalområdernes Udviklingspulje med det formål at skabe bedre muligheder for at gennemføre mindre, lokale initiativer, der bidrager til lokalområdernes udvikling og understøtter det frivillige arbejde. Puljen udmøntes hvert halve år i forbindelse med dialogmøderne i marts og september. Puljen kan søges af alle borgere og foreninger med tilknytning til et lokalområde.

 

Ved vurdering af ansøgninger til puljen lægges vægt på:

 
 • at initiativet nyder bred lokal opbakning,

 • i hvilket omfang initiativet vurderes at have almen betydning for lokalområdet,

 • om der er gjort en indsats for at rejse alternativ finansiering, fx via fondsmidler, sponsorer eller egen medfinansiering,

 • om lokalforum har midler til rådighed på egen lokalforum-konto,

 • omfanget af frivillig arbejdskraft, der lægges i realisering af initiativet,

 • om initiativet vil medføre øgede kommunale driftsudgifter.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3071650e35.docx

Bilag

Ansøgninger t Lokalområdernes Udviklingspulje - oversigt


85. Boligselskabet Sjælland - Boligselskabet Sjælland - afdeling 106 Østergade, Tølløse

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Skema A for renovering af afdeling 106, Østergade, Tølløse godkendes under forudsætning af, at projektet udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger

 2. Der stilles kommunegaranti for realkreditlån på 10.006.000 kr. til byggeskadearbejder og på 3.293.845 kr. til forbedringsarbejder

 3. Holbæk Kommune yder afdeling 106, Østergade et rente- og afdragsfrit lån på 170.000 kr. under forudsætning af, at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og Boligselskabet Sjælland yder tilskud for tilsammen 680.000 kr.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At byrådet godkender skema A for renoveringen, træffer beslutning om kommunal garanti for realkreditlån samt lån til kapitaltilførsel i afdeling 106, Østergade, Tølløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrundsmateriale:

 

Boligselskabet Sjællands afdeling 106, Østergade 71-113, Tølløse består af 22 familieboliger med et samlet boligareal på 1.512 m2.

 

Afdelingen er opført i 1980 i et plan med to til tre boliger i hver blok.

 

Husene er opført med bærende lette præfabrikerede elementer med opskummet PU isolering. Elementerne er efterfølgende skalmuret. Tage er saddeltag med betontegl.

 

Ansøgning:

 

Boligselskabet Sjælland har fremsendt et skema A for renovering af afdeling 106, Østergade.

 

Formålet med renoveringen er opretning af alvorlige konstruktive mangler i tagkonstruktionen, manglende fastgørelse af skalmur til de lette elementer, svigt i vægge omkring badeværelser som har resulteret i indtrængning af fugt i vægge omkring badeværelser, med efterfølgende skimmelsvamp angreb.

 

Renoveringsplanen er opdelt i støttede byggeskadearbejder og ustøttede forbedringsarbejder.

 

De samlede udgifter til renoveringsarbejderne er kalkuleret med 15.239.835 kr. i samarbejde med Landsbyggefonden. Renoveringsarbejderne finansieres således:

 

Byggeskadearbejder m.m.

Lån med kommunal garanti/regaranti fra

Landsbyggefonden 10.006.000 kr.

 

Øvrige renoveringsarbejder:

Lån med kommunal garanti 3.293.845 kr.

Tilskud, egne midler m.m. 1.940.000 kr.

 

Samlet renoveringsudgift 15.239.845 kr.

 

Holbæk kommune skal for de støttede og ustøttede lån garantere for den del af lånene, der ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab for realkreditlån til byggeskadearbejder. Garantiforpligtelsen er endnu ikke beregnet.

 

Projektet er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 18. marts 2013.

 

Kapitaltilførsel

Projektets gennemførelse kræver ifølge Landsbyggefonden, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at dække de huslejestigninger, der vil være forbundet med renoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 850.000 kr., der fordeler sig på nedenstående måde:

 

Holbæk Kommune med 1/5 som et rente- og afdragsfrit lån 170.000 kr.

Realkreditinstitut med 1/5 som et rente- og afdragsfrit lån 170.000 kr.

Boligorganisationen med 1/5 som et rente- og afdragsfrit lån 170.000 kr.

Landsbyggefonden med 1/5 som et rente- og afdragsfrit lån 170.000 kr.

Landsbyggefonden med 1/5 som et tilskud 170.000 kr.

I alt 850.000 kr.

 

Holbæk Kommunes medvirken til kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.

 

Leje

Gennemførelse af renoveringsarbejderne vil, med driftsstøtte og et engangstilskud fra Boligselskabet Sjælland samt et årligt tilskud fra boligselskabets dispositionsfond, medføre en samlet huslejenedsættelse på 82 kr. pr. m2 pr. år, fra 932 kr. pr. m2 pr. år til 850 kr. pr. m2 pr. år.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Almenboligloven.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunegarantierne for realkreditlån på henholdsvis 10.006.000 kr. og 3.293.845 kr. er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 10.006.000 kr.

 

Kommunegarantien kan først opgøres når renoveringen er afsluttet.

 

Garantierne som maksimal kan udgøre 13.299.845 kr. påvirker ikke kommunens låneramme og vil kun få konsekvenser for kommunen, såfremt boligafdelingen ikke er i stand til at betale lånene.

 

Kapitaltilførslen, som er et rente- og afdragsfrit lån på 170.000 kr. tages fra konto 018 driftssikring af boligbyggeri i 2015.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
86. Deponering af overskudsjord på kommunens arealer

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Der udføres en terrænregulering på matr. Nr. 4a og 3bu Tølløse.

 2. Der indgås en aftale med Banedanmark om deponering af ren overskudsjord på de to kommunale arealer i Tølløse.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At beslutte om der kan indgås aftale med Banedanmark om jordregulering på kommunens arealer på særlige vilkår.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Banearbejdet medfører meget store jordtransporter på kommunens vejnet, med en del skader på vejene til følge.

 

Ved at etablere jorddepoter tæt på Banedanmarks arbejdsveje, vil denne trafik kunne begrænses.

 

Banedanmark vil samtidig kunne opnå en besparelse ved ikke at skulle flytte overskudsjorden så langt som forudsat i deres anlægsprojekt, denne besparelse tilbydes udbetalt til Holbæk Kommune.

 

Banedanmark kan levere og indbygge mellem 20.000 og 70.000 m3 ren jord på matr. Nr. 4a og 3bu i Tølløse i perioden 1. april 2013 til 31. december 2014.

 

Matr. Nr. 4a er omfattet af lokalplan 1.32 og skal anvendes til offentlig bypark. Arealet er midlertidig eksproprieret til arbejdsplads og depot for baneanlægget. En terrænregulering skal godkendes af byrådet. Det er planen at der etableres en støjvold langs banen, hvor bagsiden ud mod parken kan gøres så flad som muligt. Derved kan der fortsat indrettes aktivitetspladser og lignende på arealet, som tilgodeser parkformål. Efter terrænreguleringen anbefales det at arealet henligger tre til fem år inden der etableres en egentlig beplantning, i denne periode kan det være formålstjenlig at tilså arealet med en dækafgrøde, for at forbedre jordens struktur.

 

Matr. Nr. 3bu er beliggende mellem Teglværksvej og banen umiddelbart nord for den rundkørsel som etableres ved den nye vejhank i forbindelse med erstatningsanlægget i Tølløse. Arealet er et vandlidende jordbrugsområde i landzone som ikke dyrkes. Arealet er midlertidig eksproprieret til arbejdsplads for baneprojektet. Ved retablering kan der med fordel udføres en terrænregulering, således arealet generelt reguleres til et højere beliggende niveau. Terrænreguleringen kræver en landzonetilladelse, men er ellers ukompliceret.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Ved at lade Banedanmark regulere arealerne efter endt benyttelse, vil Banedanmark kunne opnå en besparelse på ca. 25 kr. pr. m3.

 

Holbæk Kommune tilbydes at denne besparelse på ca. 1 mio. kr. vil kunne anvendes til de afledte udgifter som Holbæk Kommune pålægges i forbindelse med baneanlægget. Beløbet kunne være et væsentligt bidrag til meget presserende følgeinvesteringer på infrastrukturen, afledt af en ny trafiksituation i forbindelse med erstatningsanlæggene, hvor der kan være behov for at supplere disse med yderligere tiltag

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Der skal indhentes landzonetilladelse til regulering af matr. Nr. 3bu.

 

Der skal gives tilladelse til regulering på en del af matr. Nr. 4a i henhold for lokalplanen for området.

 

Planafdelingen har udtalt:

 

Vedrørende matr.nr. 4a, så er dette areal omfattet af lokalplan 1.32. I denne plan står i § 9.6 at ”de eksisterende terrænforhold skal i videst muligt omfang bevares”. I § 3.3 lægges der op til, at der kan tages særlige støjbeskyttelseshensyn, dog i forbindelse med bebyggelsens udformning og på grund af vejstøj. Vi vurderer dog, at der kan forventes en dispensation fra lokalplanen.

 

For at kunne dispensere fra lokalplanen vil der dog være en række hensyn, som der skal tages.

 • I mødegrundlaget lægges op til, at jordvolden får skråningsanlæg på 1:4 eller fladere. Dette passer fint sammen med, at der kan forventes krav om, at der sker en landskabelig tilpasning af støjvolden, og at den udformes, så den kan benyttes til bypark som foreskrevet i lokalplanen.

 • Der vil tilsvarende forventes krav om, at der sker en vis grad af tilplantning og at det sker på en måde, som på en harmonisk måde kan indgå i området.

 • I kommuneplantillæg nr. 7 (Stiplanen) er angivet et stiforløb langs jernbanen. Ved placering og udformning af jordvolden skal der fortsat være mulighed for, at der kan etableres et stiforløb langs banen. Der stilles dog ikke krav om, at stien skal følge matrikelskel, og den kan eventuelt forløbe på opfyldt areal, hvis det er muligt at færdes uden at terrænet medfører gener. Der skal derfor være et forløb på ca. fem meters bredde, hvor stien kan gå.

 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Etablering af en støjvold langs byparken på matr. Nr. 4a vil have en gavnlig effekt på støjniveauet i det eksisterende boligområde ved Dalstrøget og i mindre omfang ved Rødtjørnevej.

 

De valgte jorddeponier er i forvejen midlertidig eksproprieret til jorddepot eller arbejdsplads for banearbejderne.

 

Den midlertidige deponerede jord skal ikke transporteres ud via kommunens vejnet, ligesom supplerende tilkørsel af jord overvejende kan ske via Banedanmarks interne arbejdsveje, og ikke på de mindre kommuneveje.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling idet jordvoldene udformes til brug for rekreative formål (efter dialog med Tølløse Lokalforum). Økonomisk overskud ved modtagelsen af overskudsjord prioriteres på et senere tidspunkt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
87. Energipartnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune godkender energipartnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Etablering af energipartnerskab mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE om energieffektivisering og bæredygtig energianvendelse

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Såvel Holbæk Kommune som Seas/NVE har i det daglige arbejde fokus på energieffektivisering og bæredygtig energianvendelse – Holbæk Kommune som energiforbruger og myndighed og Seas/NVE som lokalt forbrugerejet energiforsyningsselskab. Holbæk Kommune har diverse forpligtelser i forhold til energibesparelser – bla. ved aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og på det internationale plan ved medlemskab at EU’s Covenant of Mayors (borgmesterpagten).

 

Holbæk Kommune og Seas/NVE har gennem længere tid drøftet muligheden for at samarbejde omkring en række energibesparende tiltag, da rollen som storforbruger for Holbæk Kommunes vedkommende naturligt afleder ønsket og behovet for afprøvning af nye teknologier og nye adfærdsregulerende tiltag på området. Og da Seas/NVE samtidigt har brug for at få afprøvet nye tiltag som forsyningsvirksomhed synes et samarbejde at være oplagt.

 

Ved nærværende forslag til energipartnerskabsaftale foreslås det, at Holbæk Kommune og Seas/NVE undersøger mulige samarbejdsprojekter inden for områderne grøn energi, energirådgivning, energiledelse og adfærdskampagner, køb af energibesparelser, transport, forbrugsdata, udelys, trafiksikkerhed, vedvarende energi, smart home samt it-området. Ved alle samarbejdsprojekter vil der naturligvis blive taget hensyn til overholdelse af gældende udbudsregler.

 

Aftalen er planlagt til at udløbe ultimo 2015.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er ikke bundet nogle økonomiske forpligtelser til aftalen. Aftalen skal mest af alt ses som en hensigtserklæring om et øget samarbejde omkring udvikling af energibesparende tiltag.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3065212e36.pdf

Bilag

Aftale om Energipartnerskab Holbæk Kommune_SEAS-NVE April 2013.pdf


88. Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse af budgetmidler

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Der frigives 1 mio. kr. til tilgængelighedstiltag og trafiksikkerhedsplanlægning.

 2. Administrationen kan igangsætte tiltag for udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan og en skolevejsanalyse for en andel af budgettet på 400.000 kr.

 3. Administrationen kan forberede tilgængelighedsforbedrende tiltag for 600.000 kr. til udmøntning i 2013. Heraf tilgår 300.000 kr. af bevillingen en ny handicapvenlig elevator til Rådhuset, Rådhusvej 1.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At træffe beslutning om frigivelse og anvendelse af budget på 1mio. kr. til tilgængelighed mv. jf. politisk budgetforlig.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2013-2017.

Holbæk Kommunes trafiksikkerhedsarbejde udspringer fra en trafiksikkerhedsplan. Den nugældende trafiksikkerhedsplan skal revideres og skal kunne indgå som en af de sektorplaner, som knytter sig til en revideret kommuneplan.

 

Der ønskes igangsat en proces, der indebærer, at der med udgangspunkt i den nuværende plan udarbejdes et forslag til trafiksikkerhedsplan 2013-2017, der skal beskrive den nuværende trafiksikkerhedssituation og give anvisninger for, hvordan Holbæk Kommune kan prioritere sine indsatser mod at øge trafiksikkerheden. Planen kan målsætte med øje for Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2013-2020.

 

Yderligere ønskes der i samspil med trafiksikkerhedsplanen gennemført en skolevejsanalyse, idet kommunens grundlag for at udpege trafikfarlige skoleveje er ændret som følge af skolernes omstrukturering og bevægelse på befordringsområdet. Som en del af undersøgelserne vil der skulle fastsættes kriterier for, hvornår vejbestyrelsen finder en skolevej for usikker.

 

Processen vil i lighed med nugældende trafiksikkerhedsplan blive gennemført med brug af rådgiverbistand, idet administrationen ikke i tilstrækkelig grad har ressourcer eller fagspecifikke kompetencer inden for området. Opgaven vil administrativt blive bemandet med medarbejdere med flerårig erfaring for arbejdet med trafiksikkerhed.

 

På baggrund af erfaringerne fra rådgiverarbejde ved sidste trafiksikkerhedsplan, er der anslået en projektøkonomi på kr. 400.000. Denne projektøkonomi søges frigivet.

 

Processen vil blive tilrettelagt i fællesskab med en rådgiver og vil indeholde en offentlighedsfase evt. med workshops, hvor alle interesserede vil have mulighed for at komme med input og kommentarer til en ny trafiksikkerhedsplan. Der vil være fokus på, at planen både giver mulighed for at prioritere samfundsøkonomiske overvejelser, og mere indsatsbestemte tiltag. Eksempler på indsatsområder kunne være knallertuheld, sikkerhed ved skoler/institutioner, sprituheld, opmærksomhed hos trafikanterne osv. Såfremt det besluttes, at udpege indsatsområder, vil disse kunne belyses med en handlingsplan for indsats.

 

Det er administrationens opfattelse, at processen med kommunens tilgængelighedsplan, der blev gennemført i 2011, er en god reference og et godt udgangspunkt for en inddragende proces, der kan give et bredt ejerskab til en ny trafiksikkerhedsplan.

 

Tilgængelighed.

 

Administrationen er klar til at igangsætte proces for udmøntning af budgetmidler for bedre tilgængelighed. Der ønskes frigivet kr. 600.000 til formålet.

 

Elevator til Rådhus.

 

Der etableres elevator i Rådhuspladsen 1 (Rådhuset) i Holbæk. Bygningen rummer borgerrettede funktioner via Borgerrådgivningen, Børnekonsulenter og byrådssalen, som er åben for borgere, der eksempelvis ønsker at følge byrådsmøderne.

 

Der er budgetteret med 1,2 mio.kr. hvoraf der fra en statspulje er søgt og bevilget 25 % af bevillingen svarende til 0,3 mio. kr. Denne del udbetales når der aflægges regnskab.

Anlægsrenoveringspuljen bidrager med 0,6 mio. kr. og den sidste delfinansiering vil derfor kunne ske via beslutning om 0,3 mio. kr. via tilgængelighedspuljen. Projektet er udført med ca.75 % i 2012 og med tilgængelighedspuljens bidrag vil projektets restfinansiering dermed være på plads.

 
 

Øvrige projekter.

 

Administrationen har igangsat samarbejde med Ældreråd og Handicapråd for at komme til en liste over mulige tiltag. Administrationen har i den dialog udgangspunkt taget udgangspunkt i tilgængelighedsplanens beskrevne straksprojekter. På baggrund af anbefalingerne fra Ældreråd og Handicapråd er der bilagt en liste over de tiltag, som med beslutningen vil blive gennemført i 2013.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Trafiksikkerhedsplan.

Forslag til trafiksikkerhedsplan skal bringes i fire ugers høring, hvorpå høringssvar vil blive bearbejdet, således, at en endelig trafiksikkerhedsplan vil kunne bringes til politisk behandling.

 

Tilgængelighedsprojekter.

Der er ikke høringsfaser forbundet med tiltagene, men såvel ældreråd som handicapråd har været involveret i at komme med forslag til, hvordan midlerne prioriteres.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling. Mht. trafiksikkerhedsplanen lægger Klima- og Miljøudvalget stor vægt på, at der foretages en grundig dialog med borgerne i de enkelte skoledistrikter om trafiksikkerheden på skolevejene.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3050553e37.pdf
3067498e38.pdf
3067503e39.pdf

Bilag

Trafiksikkerhedsplan.pdf
Notat tilgængelighed straksprojekter.pdf
Tilgængelighed straksprojekter.pdf


89. Ansøgninger til Grøn Fond - Energinet.dk

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Der ansøges om tilskud til følgende projekter fra Grøn Ordning (vindmøllepenge):

 • Kunstgræsbane i Mørkøv 1.400.000 kr. (Vær opmærksom på at der ligeledes tildeles midler til dette projekt fra andre puljer, som behandles på byrådsmøde parallelt med denne)

 • Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanalen) 2-400.000 kr.

 • Fortov langs Sandbyvej i Gislinge 500.000 kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at benytte de tilskudsmidler Holbæk Kommune har til rådighed i henhold til Lov om fremme af vedvarende energi.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved opstilling af vindmøller har kommunerne mulighed for at søge tilskud til anlægsarbejder og aktiviteter, jf. Lov om fremme af vedvarende energi.

Der gives tilskud til:

 • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen

 • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

Det er Energinet.dk som administrerer tilsagn og udbetalinger til kommunerne. Energinet.dk opgør hver måned det rammebeløb kommunen kan søge om. Rammen er senest opgjort 31.januar 2013, hvor af det fremgår at Holbæk Kommune har en ramme på 2.428.800 kr.

 

Heraf har kommunen tidligere ansøgt om, og fået tilsagn til, projekter for i alt 405.000 kr. Projekterne er ønsker indsendt af lokalområderne og behandlet i forbindelse med dialogrunden i efteråret 2011. De projekter der sidst er givet tilsagn til er:

 • Motions- og mødested i Kundby 235.000,- kr.

 • Energikonsulent i Jyderup 75.000,- kr.

 • Bænke ved trampesti på Orø 25.000,- kr.

 • Natursti ved Tuse 50.000,- kr.

 • Borde og bænke ved ny sti i Hagested 20.000,- kr.

Nye projekter der ansøges om er:

 • Kunstgræsbane i Mørkøv 1.400.000 kr. (Vær opmærksom på at der ligeledes tildeles midler til dette projekt fra anden pulje, som behandles på byrådsmøde parallelt med denne)

 • Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanalen) 2-400.000 kr.

 • Fortov langs Sandbyvej i Gislinge 500.000 kr.

Kort beskrivelse af projekterne:

 

Kunstgræsbane i Mørkøv 1.400.000 kr.

Mørkøvhallen har fremlagt et projekt for Udvalget for Kultur og Fritid, hvori de har ønsket at anlægge en kunstgræsbane. Anlæg af banen vil kunne medvirke til at fastholde og tiltrække børn, unge og ældre til udendørs aktiviteter i vinterhalvåret ikke bare i Mørkøv, men også i de omkringliggende lokaleområder. Udvalget er positive overfor ideen. Der findes i dag kunstgræsbaner i Holbæk by og i Tuse. En bane forventes opført i Tølløse i 2013/14 hvorfor anlæg af en bane i Mørkøv vil kunne betjene den vestlige del af kommunens lokalområder.

 

Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanalen) 2-400.000 kr.

Formålet med projektet er gode stiforbindelser fra Hagested Bro og langs diget til Gislinge og Audebo. I dag er der en græsbevokset, meget ujævn markvej langs diget. Den er anlagt da diget blev bygget som servicevej til vedligeholdelse af dige og kanal. Græsset slås sjældent, og det er vådt og tungt at færdes som gående og især som cyklende. Med en bedre sti bliver det muligt at færdes der hele året.

 

Fortov langs Sandbyvej i Gislinge 500.000 kr.

Gislinge har grundlaget for et godt stinet og der er flere potentielle ruter, hvis de enkelte stier bliver sammenhængende. Der mangler ca. 250 meter fortov langs Sandbyvej fra Kirsebærhaven og ud mod den nye udstykning (Elmegårdsvej). Det har været og er fortsat et stort ønske fra lokalområdet, da Sandbyvej er smal og det derfor virker meget utrygt at færdes til fods langs vejen. Projektet falder under kriteriet ”Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen” i tråd med lignende stiprojekter, der før er bevilget fra puljen. Der er fra vejafdelingens side givet et prisoverslag, der viser fortovet vil kunne etableres indenfor en ramme på 500.000 kr.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

VE loven, Lov om fremme af vedvarende energi.

 

Høring

 

Der orienteres om projekterne i de aktuelle lokalområder efter sagens behandling.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunen skal mellemfinansiere tilskuddene gennem ”Køb og salg af fast ejendom”

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Efter behandling af sagen skal de afdelinger, hvor projekterne er forankret ansøge energinet.dk om tilsagn.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Da sagen ikke entydigt henhører under Udvalget for Klima og Miljø oversendes punktet til videre drøftelse i Økonomiudvalget forud for beslutning i byrådet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3055135e40.pdf

Bilag

Grøn ordning - kontooversigt.pdf


90. "How far away is the horizon" - kunst i det offentlige rum i Holbæk

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Godkender, at der gives et tilskud på 100.000 kr. fra Arrangementspuljen til realisering af kunstprojektet ”How far away is the Horizon”. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der opnås tilsagn fra fonde og lokale erhvervsliv for mindst 900.000 kr.

 2. Indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at facaden på ejendommen Kanalstræde 2, 4300, anvendes til et blivende kunstværk som en del af projektet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at realisere det kunstneriske projekt “how far away is the horizon?” i Holbæk By i efteråret 2013.

 

Projektet vil præsentere alle borgere for kunsten i et levende bymiljø. Projektet er også for løberen for flere store kulturelle begivenheder i Holbæk, bl.a. Images of the World i 2015.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

”how far away is the horizon” er et ambitiøst kunstnerisk projekt, der skal invitere holbækkere og gæster udefra på en kunstnerisk byvandring, hvor horisonter, holdninger og historier fra forskellige brændpunkter i verden bringes helt ind i Holbæks bylandskab - tæt på livet og dagligdagen i byen.

 

Projektet omfatter udvalgte steder, der egner sig særlig godt til at præsentere den internationale kunst i byrummet. Professionelle kunstnere fra Danmark, Egypten, Grækenland, Kina, USA, Afrika og Irak er inviteret til at komme og lave et midlertidigt kunstværk til en aktuel placering - enten et vægmaleri eller et stort fotografi.

 

De midlertidige værker udføres og præsenteres i efteråret 2013 på eksisterende og opstillede vægge, billboards og facader i Holbæk By, jf. vedlagte projektbeskrivelse.

 

Kultur og Fritid arbejder på, at et af værkerne skal være et blivende værk af den danske billedkunstner Mie Olise. Dette værk er planlagt til at være på facaden af Kanalstræde 2 og vil fungere som et markant kulturelt vartegn for Holbæk by med en levetid på mindst 5-10 år.

 

Kultur og Fritid er i dialog med PensionDanmark, som ejer bygningen på Kanalstræde 2. PensionDanmark er positive overfor anvendelsen af facaden til et blivende værk. Derudover er Kultur og Fritid i konstruktiv dialog med forskellige private facadeejere om brug af facader i Holbæk By.

 

Holbæk Kommune ønsker at præsentere kunst og kultur af høj kvalitet for alle borgerne. I kommunens kultur- og fritidspolitik er det vedtaget som mål, at borgere, børn og unge gennem læring om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer skal tilvejebringes et godt grundlag for at udvikle deres identitet og personlighed. ”how far away is the horizon” har stort fokus på formidling, derfor vil både børn, unge og alm. borgere blive inviteret til at følge processen, opleve værkerne og tale med kunstnerne.

 

Kurator på projektet er Solvej Helweg Ovesen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

En gruppe bestående lokale erhvervsfolk, repræsenteret ved Jørgen Fokdal, Willy Lisby, Jess Jehl, Birgitte Fink og Mogens Christiansen, er gået sammen for at skaffe 200-400.000 kr. blandt Holbæks erhvervsliv til realisering af projektet samt det blivende værk af Mie Olise. De umiddelbare tilbagemeldinger fra erhvervslivet har været positive, og der er stor opbakning til projektets realisering.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Projektet har et budget på 1.470.050 kr. inklusiv realiseringen af et blivende værk på Kanalstræde 2. Såfremt den estimerede finansiering ikke opnås, vil det være muligt at realisere projektet med en kunstner mindre samt reducere omkostninger til PR og teknisk bistand, således at projektet kan realiseres med et budget på ca. 1.000.000 kr.

 

Detaljeret budget er vedlagt.

 

Finansieringen sker dels via fonde, offentligt tilskud samt via væsentlig lokal opbakning fra erhvervsdrivende og private personer.

 

Pr. 1. april 2013 er finansieringen af projektet således:

 

Bidragsydere

Beløb

Status

CKU – kunstpuljen

139.000

Tilsagn givet

Images Festivalen

68.900

Tilsagn givet

SNYK

17.600

Tilsagn givet

Lokalt erhvervsliv

200-400.000

p.t. tilsagn på 177.500 kr.

Holbæk Kommune

100.000

Afventer

Nordea fonden

327.550

Ansøgt (afklaring efter 9/4)

Statens Kunstråd

317.000

Tilsagn på 150.000 kr.

Region Sjælland

100.000

Ansøgt (afklaring ultimo maj)

Total

1.470.050

Tilsagn om 553.000 kr.

 

Ud over de nævnte fonde, vil der også blive søgt midler hos DIVA samt Skoletjenesten.

 

Det forventes, at et blivende værk på Kanalstræde 2 ikke vil kræve vedligeholdelse de første fem år efter etablering. Herefter vil det formentlig være nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt det blivende værk skal restaureres (opmales). Det anslås, at udgiften hertil vil være i størrelsesordenen 150.000 kr. Denne restaureringsproces skal formentlig gentages ca. hvert femte år i værkets levetid, fordi det blivende værk bliver slidt af vejr, vind og den nære placering til fjorden.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Ad 1/ Godkendt
 
Ad 2/ Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3032234e41.pdf
3032256e42.pdf

Bilag

Budget Horizon, marts 2013.pdf
Projektbeskrivelse


91. Ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. anmodning om hævning af billetpriser i Holbæk Svømmehal godkendes som fremlagt i sagsfremstillingen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Politisk stillingtagen til ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal med henblik på at skaffe økonomisk råderum til nødvendige investeringer

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I relation til driften af Holbæk Svømmehal har der været – og skal fremadrettet gennemføres - en række tiltag som har budgetmæssig betydning. Dels ønskes sommeråbning af svømmehallen fastholdt (ekstra åbningstid), dels er der behov for at investere i en billetautomat, således at gæster kan købe billetter kontant.

 

Svømmehallen har ikke økonomisk råderum til at gennemføre køb af en ny automat og holde ekstra sommeråbent indenfor den nuværende økonomiske ramme.

 

Som konsekvens heraf foreslås en mindre hævning af billetpriser som beskrevet nedenfor:

 

Nuværende priser:

Voksen enkelt billet : kr. 25.-

Barn enkelt billet : kr. 10.-

Voksen rabat billet. : kr. 200.-

Barn rabat billetter : kr. 80.-

Morgen badekort : kr.220.-

 

Fremtidige priser:

Voksen enkelt billet : 30.-

Barn enkelt billet : 15.-

Voksen rabatbillett. : 240.-

Barn rabatbilletter : 120.-

Morgen badekort : 250.-

 

De fremtidige billetpriser følger billetpriser i tilsvarende svømmehaller, f.eks. Frederikssund.

 

Priser for pensionister hæves ikke.

 

Godkendes indstillingen vil det hurtigt blive opsat en billetautomat i Holbæk Svømmehal.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Forudsat at det bliver samme besøgstal (600 -700 voksne og 600 – 700 børn) pr. måned, dertil kommer salget af rabatbilletter, vil dette give en merindtægt på min.: 8000.- kr.

Altså 12 mdr. x 8000.-kr. = 96.000 kr. årligt

 

Pris for afdragskøb af billetautomat udgør godt 5.500 kr. om måneden i 35 måneder.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Indstillingen godkendt.
 
For et forslag om at Byrådet samtidig godkender, at Udvalget for Kultur og Fritid bemyndiges til at vurdere, om finansieringen bedre kan ske via lokalområdepuljen, således at takstforhøjelsen ikke finder sted stemte 20. Imod stemte 5 (John Harpøth, O, Finn Martensen, A, Søren Nyboe Rasmussen, Rasmus B. Jensen og Christian Ahlefeldt, V. 1 undlod at stemme (Finn Nielsen, O)
 
92. Matrikulær udskillelse af sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Aftale jf. sagsbeskrivelse tiltrædes, således at stiarealet formelt kan overgå til offentlig sti.

 2. der bevilges 140.000 kr. til arealerstatning og landinspektørbistand

 3. stien optages i kommunens stifortegnelse som offentlig sti

 4. fremtidig vedligeholdelse fortsættes jf. sagsbeskrivelsen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At træffe beslutning om at bringe de arealmæssige forhold i overensstemmelse med brugsforholdene.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med opførelsen af Absalonskolen besluttede det daværende byråd, at der skulle etableres en række skolestier for at forbedre de aktuelle trafikforhold for skolens nye elever.

 

Stien langs badmintonhallen på Peder Billesvej er en af disse stier. Stien blev anlagt af Gl. Holbæk Kommune, men der blev ikke indgået en egentlig aftale om arealets fremtidige ejerskab. Holbæk Badmintonklub har rejst problemstillingen for Trafik og Ejendomme med henblik på at få forholdet berigtiget. Stien fungerer i dag som stiadgang til Absalonskolen, ligesom stiens drift og vedligeholdelse allerede varetages af Holbæk Kommune.

 

Forholdet anbefales matrikulært berigtiget, idet stiens anlæg er gennemført. Et oversigtskort med arealpåtegning er bilagt.

 

Det er fra Badmintonhallens bestyrelses side tiltrådt, at kommunen kan overtage arealet mod en kompensation svarende til den offentlige grundværdi for det areal, der i dag er anlagt som sti. Denne del af matriklen udgør 331 m2. Kompensationssummen er herpå kr. 89.370.

 

På et areal på yderligere 177 m2, gøres et stiudlæg. Udlægget gøres for at sikre den fremtidige færdselsret på hele strækningen mellem Peder Billesvej og Absalonskolen. Ved samme lejlighed kan der udviskes nogle mindre, men uhensigtsmæssige skelforhold mod Holbæk Forsynings regnvandsbassin, som ligger på den nordlige del af stien.

 

Aftalen har ikke indflydelse på vejområdets driftsbudget.

 

Der er landinspektørudgifter til sagens opmåling og gennemførelse. Den samlede sagsøkonomi berammes til 140.000 kr.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Beløbet på kr. 140.000 – heraf 89.370 kr. til arealerstatning – anvises finansieret i 2013 på anlægsområdet på kontoområde byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (20/20 puljen).

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Tiltrædes indstillingen vil arealoverdragelsen blive gennemført, arealerstatningen udbetalt og stien optaget i kommunens stifortegnelse.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3060701e43.pdf

Bilag

Arealplan - cykel-gangsti ved Badmintonhallen - 40011 Arealplan 1yu af 15.04.2013.pdf


93. ResultatRevision 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter ResultatRevision 2012

 2. Drøfter høringssvar fra Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR)

 3. Drøfter Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands kommentarer

 4. Tager høringssvar og kommentarer til efterretning og videregiver ResultatRevision 2012 til politisk behandling og vedtagelse i Byrådet

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

ResultatRevisionen (RR) udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere de i Beskæftigelsesplanen (BP) fastsatte mål. BP er i den forstand et ”budget” for målsætninger og indsatsen, og RR er det kommenterede ”regnskab” for resultaterne. RR2012 udarbejdes på baggrund af ministeriets centrale data fra www.jobindsats.dk over udviklingen i ministermålene for perioden december 2011 til december 2012.

 

Data til RR2012 på jobindsats.dk består af tre dele:

· En resultatoversigt, hvor udviklingen i jobcentrets resultater sættes i forhold til udviklingen ift den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen for gennemsnittet samt det bedste jobcenter i klyngen.

· Et scorecard, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling.

· Et besparelsespotentiale, som bl.a. viser hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, hvis Holbæk opnåede samme andel forsørgede som gennemsnittet for kommunerne i klyngen fordelt på de enkelte forsørgelsesgrupper.

 

Proces for udarbejdelse og behandling af RR er beskrevet i Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats, og ministeriet har meddelt følgende plan for RR2012:

 
 
 

 

Tidspunkt

 

Aktivitet

 

Inden udgangen af marts 2013

Data til resultatrevisionen trækkes i Jobindsats.dk. Data forventes at være tilgængelige medio marts 2013.

 

Senest 17. april 2013

 

Udkast til resultatrevisionen sendes til beskæftigelsesregionen.

 

Senest 25. april 2013

Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til resultatrevisionen til kommunen.

 

Senest 1. maj 2013

 

Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR.

Senest 21. maj 2013

LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen sendes til kommunen.

 

Senest 30. juni 2013

Resultatrevisionen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse.

 

Senest 1. juli 2013

Den godkendte resultatrevision samt LBR’s og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres.

 

Senest 1. juli 2013

 

Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR’s bemærkninger.

 

Jobcenterets overordnede resultater for ministermålene

 

Ministermål 1 - Ledige skal hurtigt tilbage i job – langtidsledigheden skal bekæmpes.

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende

offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt.

 

Mål: Ved udgangen af 2012 må højest 1271 personer indgå i arbejdskraftreserven. Svarende til et fald fra 1397 i december 2010.

 

Resultat: Ved udgangen af 2012 indgik 1.249 personer i arbejdskraftreserven. Målsætningen er opnået.

 

Ministermål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på offentlig forsørgelse

Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger

(ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

Mål: Ved udgangen af 2012 må tilgangen til permanent offentlig forsørgelse højest være 291personer. Svarende til et fald fra 340 i december 2010

 

Resultat: Ved udgangen af 2012 var årets tilgang til permanent offentlig forsørgelse 195 personer. Målsætningen er opnået.

 

Ministermål 3 - Unge skal i uddannelse eller job

Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (alle ydelser)

begrænses mest muligt.

 

Mål: Ved udgangen af 2012 må højst 1200 unge modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 1284 i december 2010

 

Resultat: Vedudgangen af 2012 var 1.315 unge på offentlig forsørgelse. Målsætningen er ikke opnået.

 

Ministermål 4 - Flere indvandrere og efterkommere skal i job

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig

forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Mål: Ved udgangen af 2012 må højst 966 nydanskere modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 996 i december 2010

 

Resultat: Ved udgangen af 2012 var 972 indvandrere og efterkommere mellem 16 og 66 år med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Målsætningen opnås ikke.

 

Resumé af målopfyldelse:

Mål

Måltal

Status

Afvigelse

 

Resultat

Ministermål 1

1271

1249

+ 1,8 %

 

Opnået

Ministermål 2

291

195

+ 49,3 %

 

Opnået

Ministermål 3

1200

1315

- 9,6 %

 

Ikke opnået

Ministermål 4

966

972

- 0,6 %

 

Ikke opnået

 

Overordnet bemærker Jobcenter Holbæk følgende til ResultatRevisionens hovedpunkter:

 

Resultatoversigten

Jobcenteret er samlet set tilfredse med de opnåede resultater og udviklingen for ministermålene. Jobcenteret har på tværs af ydelser en høj aktiveringsgrad og gennemfører således BeskæftigelsesPlanens målsætning om en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats.

 

Jobcenteret opfylder samtidig i høj grad den lovpligtige indsats om ”indsats til tiden” med et forbedringspotentiale på rettidige samtaler til a-dagpengemodtagere og rettidig aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Stigningen i den manglende rettidighed ift. kontanthjælpsmodtagere, skal ses i lyset af, at aktiveringsomfanget for matchgruppe 2 er reduceret.

 

Scorecardet

Jobcenteret er samlet set tilfredse med at have den 2. bedste udvikling i klyngen af sammenlignelige jobcentre målt på tværs af udviklingen i ministerens mål. Særligt i lyset af, at Holbæk sidste år havde den bedste udvikling, og det derfor er særligt udfordrende at fastholde en gennemsnitligt mere positiv udvikling end klyngen flere år i træk. Holbæk Kommune har dog fortsat et for højt niveau (antal personer) på kontanthjælp og unge ledige på tværs af forsørgelsesgrundlag. Dette afspejler sig også i besparelsespotentialet.

 

Besparelsespotentialet

Holbæk Kommune har et besparelsespotentiale på 85,5 mio. kr. Det er et betydeligt beløb, der i al væsentlighed fordeler sig på områderne kontanthjælp og permanente forsørgelsesordninger (førtidspension og fleksjob).

 

1) Fleksjob og ledighedsydelse

De 8,8 mio. i besparelsespotentiale på fleksjob er en konsekvens af, at Holbæk Kommune har mange borgere i fleksjob, og dette skal ses i sammenhæng med et negativt besparelsespotentiale på ledighedsydelse på 2,0 mio. Hvis besparelsespotentialet for Holbæk Kommune på fleksjob skal realiseres, vil det betyde, at færre skal i fleksjob og flere på ledighedsydelse. Dette forhold kan synes paradoksalt og Holbæk Kommune har således ingen ambition om at indfri besparelsespotentialet på fleksjobområdet på anden vis end gennem en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats at begrænse antallet af nye fleksjobtilkendelser.

 

2) Førtidspension

På førtidspension er besparelsespotentialet 45,2 mio. kr. Dette potentiale vil i al væsentlighed alene kunne realiseres ved naturlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – dvs. borgernes overgang fra førtidspension til folkepension, eller ved en reduktion i tilgangen til førtidspension. Holbæk Kommune har den største procentuelle reduktion i tilgangen til førtidspension i klyngen og forventer en yderligere reduktion i tilgangen som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Samtidig fastholder Holbæk Jobcenter indsatsen for at få førtidspensionister i job. En indsats der hvert år bringer 70 førtidspensionister i arbejde. Denne indsats har stor værdi for den enkelte og også afledte besparelser i kommunale serviceydelser, men indsatsen medfører meget sjældent, at den enkelte borger ikke længere oppebærer en førtidspensionstilkendelse.

 

3) Kontanthjælp

Jobcentret vurderer, at der er en stor udfordring og en stor mulighed for besparelser på kontanthjælpsområdet. Besparelsespotentialet på 28,2 mio. udgør en tredjedel af det samlede besparelsespotentiale, og dette potentiale bør i nogen udstrækning kunne realiseres gennem en aktiv beskæftigelsesindsats. Særligt for unge kontanthjælpsmodtagere og indsatsklare (match 2) kontanthjælpsmodtagere kan der iværksættes yderligere initiativer, der reducerer antallet af borgere på kontanthjælp. Jobcenteret afventer resultatet af de igangværende politiske forhandlinger om reform af kontanthjælp mv., forinden forslag på området vil blive forelagt til lokal politisk behandling.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats

 
 

Høring

 

RR2012 har været i høring i LBR 29. april 2013, og høringssvaret vil tilgå udvalget ved mødet.

 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har fremsendt kommentarer til RR2012 og disse er vedlagt sagen som bilag.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 


3064592e44.pdf
3066602e45.pdf
3075895e46.pdf

Bilag

Resultatrevision2012-BRHS20130417.pdf
RR2012Kommentarer fra BRHS.pdf
LBR's høringssvar til RR2012.pdf


94. Generalforsamling Holbæk Forsyning

Sagsprocedure

 

Byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Borgmester Søren Kjærsgaard bemyndiges til at gennemføre generalforsamlingen i Holbæk Forsyning Holding A/S og stemme i overensstemmelse med det forslag til beslutningsprotokol, som er vedhæftet denne sagsfremstilling

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Som eneejer af Holbæk Forsyning Holding A/S (Holding) udgør Holbæk Kommune generalforsamlingen i forsyningskoncernens holdingselskab.

Forvaltningen indstiller, at byrådet bemyndiger borgmesteren til at gennemføre generalforsamlingen i Holding og stemme i overensstemmelse med byrådets bemyndigelse.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet repræsenterer som udgangspunkt kommunen som ejer på generalforsamlingen i Holbæk Forsyning Holding A/S (fremover benævnt Holding). Som aktionær taler kommunen imidlertid med én stemme. Det betyder, at byrådet på et byrådsmøde forud for generalforsamlingen skal have truffet beslutning om, hvorledes kommunen skal stemme på generalforsamlingen. Det er således alene en formel vedtagelse af byrådets beslutninger, som gennemføres på generalforsamlingen, når kommunen er eneaktionær. Derfor kan generalforsamlingen hensigtsmæssigt gennemføres som en såkaldt "skrivebordsgeneralforsamling", hvor borgmesteren repræsenterer kommunen som aktionær, og stemmer i overensstemmelse med sin bemyndigelse fra byrådet.

 

For så vidt angår datterselskaberne i Holbæk Forsyning-koncernen, er det bestyrelsen i Holding, som repræsenterer Holding som eneaktionær på datterselskabernes generalforsamlinger. Byrådet har således som udgangspunkt ikke indflydelse på beslutningerne, som træffes på generalforsamlingen i datterselskaberne. Der kan dog være tale om væsentlige beslutninger, som bestyrelsen i Holding ifølge Holdings vedtægter er forpligtet til at forelægge Holdings generalforsamling (kommunen). Dette er dog alene væsentlige beslutninger, fx om salg af hele eller dele af et datterselskabs virksomhed, om fusioner eller lignende.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Tiltrådt, dog ændres formuleringen i punkt 9 således at " bestyrelsessammensætningen for selskaberne i Holbæk Forsyning-koncernen godkendes, dog besluttes antallet af byrådsmedlemmer i bestyrelsen i forbindelse med den konstituerende generalforsamling".
 


3081987e55.doc
3079684e47.pdf
3080654e48.pdf
3080657e49.pdf
3080669e50.pdf
3080673e51.pdf
3080676e52.pdf
3080678e53.pdf
3080575e54.pdf

Bilag

Udtalelse vedr Regnskab 2012 for Holbæk Forsyning.doc
Bemyndigelse - generalforsamling Holbæk Forsyning
Årsrapport - Holbæk Forsyning Holding A_S generalforsamling 2013 05 15.pdf
Årsrapport 2012 Holbæk Forsyning Holding A_S-underskrevet generalforsam .pdf
Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 generalforsamling 2013 05 15.pdf
Vedtægter for Holbæk Forsyning Holding A_S generalforsamling 2013 05 15 .pdf
Sammensætning af bestyrelse fra 1 januar 2014 generalforsamling 2013 05 15.pdf
Udkast til protokollat af generalforsamling generalforsamling 2013 05 1 .pdf
Dagsorden til generalforsamling, generalforsamling 2013.05.15.pdf


95. Henvendelse om kontrol med modtagere af sociale ydelser, overvågning i det offentlige rum mv - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles tiltrådt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Tiltrådt.
 
96. Salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
97. Salg af fast ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
98. Salg af fast ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.
 
99. Salg af jord - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Godkendt.