UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

13-03-2013 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-03-2013 22:00:00


PUNKTER

38. Godkendelse af dagsorden til møde den 13. marts 2013
39. Revideret effektiviseringsstrategi
40. Status på Udviklingsstrategien
41. Frigivelse af midler til Holbæk Seminarium
42. Tilretning af Kasse- og Regnskabsregulativ m/tilhørende bilag
43. Udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning
44. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk
45. Idrætshaller - renovering og vedligeholdelse i 2013
46. Nybygning på Orø Havn
47. Frigivelse af midler til renoveringspulje 2013 og energimidler
48. Etablering af fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn
49. Takst 2013 for børnespecialområdet
50. Introduktionsmøder for byrådskandidater
51. Bookning af en politiker til skoler og uddannelsesinstitutioner ang. lokalpolitik m.v.
52. Afdelingsbestyrelse udpeget til Kastaniely samt delegation til administrationen til at udpege afdelingsbestyrelser i almene boligafdelinger
53. Salg af jord - Lukket punkt
54. Salg af ejendom - Lukket punkt38. Godkendelse af dagsorden til møde den 13. marts 2013

Sagsprocedure

 

Byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 
 
39. Revideret effektiviseringsstrategi

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 1. den reviderede effektiviseringsstrategi godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Drøftelse og godkendelse af effektiviseringsstrategi.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Fremadrettet vil effektivisering være en integreret del af budgetarbejdet. Det være sig i det offentlige, i staten, i Holbæk Kommune og i resten af landets kommuner. Men også den private sektor har stor fokus på effektiviseringer, for at sikre fokus på innovationer og konkurrencedygtighed.

 

I den senest indgåede budgetaftale mellem kommunerne og regeringen er det præciseret, at effektiviseringer skal nytænke og modernisere den offentlige opgaveløsning og finansiere alle nye tiltag og det generelle udgiftspres. Og det fastslås at de kommunale opgaver skal løses bedre og billigere gennem bl.a. digitalisering, velfærdsteknologi, bedre styring og regulering samt et styrket fokus på resultater, effekt og omkostningsbevidsthed.

 

Ny strategi

På baggrund af ovenstående lægges der op til en revideret strategi.

 

Ved effektivisering er en af nedenstående punkter opfyldt:

 

Formålet med at effektivisere er, at:

 

I den oprindelige effektiviseringsstrategi fra 2010 var det forudsat, at effektiviseringerne fra budgetår 2011 skulle stige med 0,5 pct. hvert år frem til og med 2015, hvorefter niveauet skulle fastholdes. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttede byrådet en højere vækstrate i overslagsårene.

 

Der lægges fremadrettet op til at byrådet ved budgetseminar 1 hvert år tager stilling til niveauet for effektiviseringer i det sidste budgetoverslagsår.

 

Byrådet fastsætter nettomål for effektiviseringer, idet der altid skal være en pulje til investeringer. Rammen finansieres indenfor effektiviseringsgevinsterne og udgør 15-20 mio. kr.

 

Budgetreduktionen, som følger af de vedtagne effektiviseringer, er blivende. Når effektiviseringerne er indarbejdet i budgettet bliver budgettet altså reduceret i alle årene fremover.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


3003603e1.docx

Bilag

Effetkiviseringsstrategi


40. Status på Udviklingsstrategien

Sagsprocedure

 

Behandles i alle udvalg

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Udvalget tager stilling til hvilke temaer fra udviklingsstrategien – inden for udvalgets ansvarsområder - der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at give udvalget lejlighed til at drøfte status på udviklingsstrategien - med særligt fokus på udvalgets ansvarsområder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med afsæt i visionen (maj 2010) og som optakt til kommuneplanarbejdet og andre politikker drøftede Holbæk Byråd mål for kommunes fremtidige udvikling henover forår og sommer 2011. Resultatet blev en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, som byrådet vedtog i maj 2012.

 

På temamødet i december 2012 drøftede byrådet en samlet status på gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, som skal realisere målene i udviklingsstrategien.

 

Samtidig gav byrådet en umiddelbar vurdering af, hvor Holbæk Kommune er godt på vej (markeret med ’grøn’) henholdsvis, hvor der er behov for at tage mere fat (markeret med ’gul’).

 

Med udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder har de stående udvalg og Økonomiudvalget nu lejlighed til at drøfte byrådets vurdering nærmere.

 

Udvalgene har samtidig mulighed for at pege på hvilke temaer fra udviklingsstrategien, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Drøftet og gennemgået.
Udvalget har ikke yderligere bemærkninger.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Ansvar for fremtiden:
 
Udvalget ønsker fortsat fokus på hastigheden af myndighedsudøvelsen.
 
Der ønskes mulighed for alternative byggerier bosætningssteder og byggerier på udvalgte steder.
 
Udvalget ønsker stadigvæk fokus på varmeplanen og vurderer løbende strategien.
 
Udvalget ønsker øget opmærksomhed på effekterne af kommunens energirenovering.
 
Udvalget ønsker øget opmærksomhed på affaldssortering på kommunale arbejdspladser.
 
Et attraktivt sted at flytte hen:
 
Udvalget ønsker at vurdere mulighederne for en forbedret kollektiv trafik samt vilkår for pendlerne, herunder pendlerparkeringspladserne.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
Engageret medborgerskab:
 
Udvalget ønsker øget opmærksomhed omkring vilkårene for foreningslivet i Holbæk kommune. Administrationen bedes udarbejde forslag til handlemuligheder, herunder inddragelse af Folkeoplysningsudvalget.
 
Uddannet til fremtiden:
 
Mht. uddannelsesparate børn henviser udvalget til de seneste fællestiltag mellem BU og KFU vedr. dannelse og uddannelse af mellemtrinet.
 
Et sundere liv:
 
Kulturpolitikkens ønsker om et sundere liv for børn skal fastholdes og fortsat indtænkes på tværs af alle udvalgenes beslutninger.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Sundhed skal i særligt fokus – hvilket vil blive håndteret i forbindelse med den nye sundhedspolitik!
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


2940796e2.docx
2939668e3.docx

Bilag

opsamling af US
Opsamling på byrådsmødet 5. dec af US


41. Frigivelse af midler til Holbæk Seminarium

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at der:

 1. frigives 46.007.000 kroner til energibesparende foranstaltninger på Holbæk Seminarium via energilånerammen og 3.160.000 kroner fra anlægsrammen i 2013


Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, at renoveringen af Holbæk Seminarium gennemføres i overensstemmelse med myndighedskrav og i overensstemmelse med byrådets mål om at gennemføre renoveringer med fokus på energibesparende tiltag.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Energibesparende tiltag

Netop nu gennemføres der en større renovering af Holbæk Seminarium. I tråd med kommunens politik gennemføres ombygningerne med særlig fokus på energibesparelser.

 

Der er imidlertid udarbejdet en ny energiberegning for seminariet, der indeholder en række ekstra tiltag (se mere i vedlagte bilag). Det vil være naturligt at gennemføre disse projekter i forbindelse med den igangværende renovering og modernisering af seminariets lokaler og tekniske anlæg.

 

På baggrund af den nye energiberegning udgør den nødvendige energiinvestering 86,3 millioner kroner, hvoraf 40,3 millioner allerede er frigivet.

 

Det resterende beløb på 46 millioner kroner ønskes optaget som energilån med en årlig energibesparelse svarende til 1,9 millioner kroner. Det giver en tilbagebetalingstid på 24,5 år. Det skal understreges, at besparelsen forudsætter en gennemførelse af alle projekter.

 

Anlæg

Den foreslåede ekstrabevilling på knap 3,2 millioner kroner skal sikre en lovliggørelse af seminariets tilgængelighed samt de tekniske anlægs opfyldelse af blandt andet brandmyndighedernes og arbejdstilsynets krav.

Udover allerede igangsatte anlægsarbejder for 5 millioner kroner i 2013 er der planlagt anlægsarbejder for 6.150.000 kroner i 2013. Heraf er 3.160.000 kroner ikke bevilget indenfor det eksisterende anlægsbudget på 40,2 millioner kroner.

 
 

De ønskede bevillinger på 3,2 og 46 millioner kroner vil tilsammen sikre, at Holbæk Seminarium fremstår renoveret, som beskrevet i det besluttede forslag i 2010.

 

Dog er følgende opgaver overflyttet til udførelse som løbende alm. drift og vedligehold inden for den kommende 10 årsplanlægning og vil indgå i den løbende årlige prioritering af drifts- og anlægsmidler på lige fod med øvrige opgaver på kommunens ejendomme, hvorfor det ikke er udført i projektet:

 
 

Der er under renoveringsprocessen noteret behov for følgende nye arbejder som ikke er budgetteret i det forslag som blev besluttet i 2010 og som ikke har et akut behov: Disse arbejder vil indgå i den løbende årlige prioritering af drifts- og anlægsmidler på lige fod med øvrige opgaver på kommunens ejendomme:

 
 
 

Baggrund for forhøjede udgifter

Årsagerne til fordyrelsen af renoveringsprojektet på Holbæk Seminarium skal blandt andet findes i fredningen af seminariet den 15. januar 2010, der betyder, at Kulturstyrelsen skal godkende alle bygningsarbejder indvendigt såvel som udvendigt udover almindelig vedligeholdelse.

 

Hertil kommer sikkerheds- og myndighedskrav, samt genhusning af brugerne under renovering af seminariet. Endelig er behovet for energiinvesteringerne som anført langt større end først beregnet.

 

Konkret dækker fordyrelsen over:

 

Uforudsete udgifter såsom:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Projektet (præciseret i bilag) forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

Anlæg

Anlæg

3.160.000

Energibesparende foranstaltninger

Energi/anlæg

46.007.000

I alt

 

49.167.000

 

Nedenfor en opgørelse over de penge, der er afsat til arbejderne på Holbæk Seminarium i byrådets budget for 2010-2013 (i millioner kroner) samt de ønskede ekstra midler.

 
 

År/mio.kr.

Anlæg

Energi

I alt

2010

15,0

0,0

15,0

2011

8,0

10,0

18,0

2012

10,0

15,0

25,0

2013

7,2

12,3

19,5

2013

 

3,0

3,0

I alt

40,2

40,3

80,5

2013 ekstra

3,2

46,0

49,2

Total

43.4

86,3

129,7

 
 

De 3,2 mio.kr. finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2013 og de 46 mio.kr. optags som energilån.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Udvalget indstiller at der frigives 46.007.000 kr. til energirenoveringer af Seminariet. Udvalget udbeder sig notat fra Center for Ejendomme omkring kommunens energiinvesteringer, herunder den fremadrettede opfølgning på realiseringen af energibesparelserne. Samtidig ønskes en drøftelse af muligheden for adfærdsregulering af energiforbruget på institutionerne. Sagen behandles på førstkommende møde.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Hovedindstillingen anbefales godkendt.
 
Der ønskes oversigt over de nye energibesparende foranstaltninger der er kommet til i forhold til det oprindelige projekt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


3000786e4.docx

Bilag

Bilag - Energi og anlæg rest Holbæk Seminarium februar 2013 ver. 3


42. Tilretning af Kasse- og Regnskabsregulativ m/tilhørende bilag

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 
 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Ændret Kasse- og Regnskabsregulativ med tilhørende 14 bilag godkendes

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende Holbæk Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, mens Økonomiudvalget skal godkende bilagene samt væsentlige ændringer af disse.

 

Proceduren fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Af Den Kommunale Styrelseslov fremgår følgende:

”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft”

 

Iflg. regulativets retningslinjer har Regnskabsafdelingen pligt til at tage initiativ til, at foretage relevante ændringer og tilretning af såvel regulativ som tilhørende bilag.

 

Som følge af faktuelle ændringer i love, vejledninger, intern praksis m.v. er der foretaget en række ændringer og tilføjelser i selve regulativet, ligesom der er foretaget større eller mindre tilretninger af samtlige bilag. Herudover er et par bilag udgået samtidig med, at et par nye er kommet til.

 

De væsentligste ændringer kan kort skitseres som følgende:

 

Kasse- og regnskabsregulativ

2.4

Ændringer i reglerne omkring de budget-ansvarliges ledelsestilsyn

 

2.6

Tilføjelse omkring udarbejdelse af halvårsregnskab, årsregnskab og anlægsregnskaber

 

3.2

Skærpelse af kontrolprocedurer ved manuelle hævninger på bankkonti samt præcisering af, at ingen kan/må have enefuldmagt til at hæve/overføre midler fra kommunens hovedkonti

 

6

Nyt bilag der omhandler retningslinjer ved mistanke om utilsigtede hændelser

 

Bilag 8.1

Der er foretaget ændringer i afsnittet ”Overførselsadgang mellem årene” og i ”Bevillings- og budgetkontrol”.

Bilag 8.2

I 2012 blev det besluttet, at anvisnings- og tilsynsopgaven skulle ske via et selvstændigt modul i økonomisystemet. Ledelsestilsynet gennemføres hver måned med udgangspunkt i en rapport, der indeholder oplysninger om det faktiske forbrug for den aktuelle periode. Tilsynet består af en stikprøvekontrol samt en nærmere vurdering af månedens forbrug og en efterfølgende anvisning.

Bilag 8.5

Nyt bilag der nærmere beskriver kommunens regnskabspraksis (har tidligere været en del af bilaget ”Retningslinjer for registrering og værdiansættelse af aktiver og forpligtigelser”).

Bilag 8.8

Som følge af store ændringer i hele den finansielle sektor, herunder lukning af bankfilialer og/eller nedlæggelse af kassefunktioner i pengeinstitutter, indeholder bilaget vedr. ”Administration af beboermidler” nu retningslinier for medarbejdernes håndtering af betalingskort, regnskabsføring m.v.

Ledelsen SKAL føre tilsyn med denne administration mindst én gang hver 3. måned.

Bilag 8.14

Nyt bilag der omhandler retningslinjer ved mistanke om utilsigtede hændelser f.eks. tyveri, overførsel af midler til egne bankkonti m.v.

 
 
 

I kasse-og regnskabsregulativet beskrives de mest overordnede retningslinjer inden for udøvelse af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, mens bilagene indeholder mere detaljerede informationer og regelsæt.

 

Budgetansvarlige ledere og medarbejdere skal påse, at de i bilagene fastsatte forretningsgange og kontrolforanstaltninger overholdes og vedligeholdes.

Regulativ med tilhørende bilag har været tilsendt kommunens revision. Eventulle mangler/tvivlsspørgsmål har været drøftet med revisionen og rettelser foretaget i overensstemmelse hermed.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 42 stk. 7 i Den kommunale styrelseslov

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


3006305e5.doc
3006258e6.doc
3006256e7.doc
3006262e8.doc
3006266e9.doc
3006271e10.doc
3006274e11.doc
3006276e12.doc
3006316e13.doc
3006280e14.doc
3006292e15.doc
3006295e16.doc
3006296e17.doc
3006301e18.doc
3006303e19.doc

Bilag

Kasse- og Regnskabsregulativ.doc
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budget kontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger -.doc
Bilag 8.2 Varemodtagelse, bogføring og ledelsestilsyn.doc
Bilag 8.3 Bilagsbehandling og opbevaring.doc
Bilag 8.4 Afstemningsprocedure.doc
Bilag 8.5 Den generelle regnskabspraksis.doc
Bilag 8.6 Kassefunktion, betalingskort og udlæg.doc
Bilag 8.7 Dokumentations- og afskrivningsprocedurer for tilgodehavender.doc
Bilag 8.8 Opbevaring og registrering af midler tilhørende klienter - herunder beboere på institutioner.doc
Bilag 8.9 Regler for leje- og leasingaftaler.doc
Bilag 8.10 Postindgang og værdiforsendelser.doc
Bilag 8.11 Kontrol og afstemning ved anvendelse af elektroniske ind- og udbetalingssystemer.doc
Bilag 8.12 Retningslinier for registrering og værdiansættelse af aktiver samt regler for afskrivning.doc
Bilag 8.13 Lager- og inventargenstande.doc
Bilag 8.14 Overholdelse af kommunens regulativer, politikker m.v..doc


43. Udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind og Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Administrationen udarbejder et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning, der indeholder muligheden for at grundejer/projektudvikler kan indgå udbygningsaftaler omkring dækning af udgifter til planudarbejdelsen.

 2. Udbygningsaftaler om dækning af omkostninger for planudarbejdelsen giver grundejer/projektudvikler mulighed for at fremrykke planudarbejdelsen i forhold til planprioriteringen

 3. Administrationen undersøger muligheden for at forenkle den administrative og politiske beslutningsproces omkring planudarbejdelsen.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at imødekomme ønsker om vækstfremmende projektudvikling med en effektiv sagsbehandling.

 

Det forventes, at en ny procedure i henhold til indstillingen vil give forbedrede vilkår erhvervslivet og mindske de ”flaskehals – udfordringer” den hidtidige sagsgang kan indebære.

 

Det forventes ligeledes, at proceduren omkring udbygningsaftaler vil medvirke til en højere realiseringsgrad af de vedtagne lokalplaner.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Initiativerne i forhold til at forenkle sagsgangen samt at benytte planlovens mulighed for udbygningsaftaler omkring planudarbejdelsen er en udmøntning af byrådets vision, Udviklingsstrategien samt Erhvervs- og turismepolitikken. Byrådet ønsker med afsæt i visionen at ”-udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætteri trives” og bekendtgør videre i både udviklingsstrategien og Erhvervs- og Turismepolitikken at kommunen skal skabebedre rammer for erhvervslivet ved bl.a. at ”Erhvervslivets rammevilkår forbedres gennem samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen – og ved at den kommunale sagsbehandling er hurtig, effektiv og helhedsorienteret” (Udviklingsstrategien). Byrådets mål resulterer i en række indsatser, som hver især og tilsammen kan bidrage til, at Holbæk Kommune kan tiltrække og fastholde flere virksomheder – og dermed arbejdspladser, end vi mister. Sidestillet med nærværende dagsordenspunkt arbejdes der fortsat med udviklingen af erhvervs- Task Forcen, som ligeledes vil være et værktøj til forbedring af erhvervslivets handlemuligheder.

 

Administrationen udarbejder lokalplaner i en politisk prioriteret rækkefølge jf. den halvårlige planprioritering. Grundet et stort antal lokalansøgninger kan grundejer forvente en prioritering til igangsættelse et år frem fra planprioriteringen vedtages. Det betyder, at grundejer kan forvente en samlet behandlingstid på op til 2 år før end en lokalplan er udarbejdet, sendt i høring og politisk vedtaget.

 

Jf. planlovens §§ 21 b og 21 c kan der på opfordring fra grundejeren i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes en udbygningsaftale. Udover aftale om infrastruktur kan aftalen også omfatte et beløb til dækning af omkostninger til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner såfremt forudsætningerne jf. planloven er opfyldt. Det betyder i praksis, at aftalen kun kan indgås, hvor grundejer i forvejen indgår en aftale om udbygning af infrastruktur.

Der er ikke regler for om beløbet til dækning af omkostningerne skal betales som en engangsbeløb eller som medgået tid, dog må beløbets størrelse kun være til dækning af omkostningerne.

 

Incitamentet for at indgå en frivillig aftale om dækning af omkostninger i forbindelse med planudarbejdelsen er, at grundejer/projektudvikler undgår ventetiden i forhold til den halvårlige planprioritering og herefter ventetiden i forhold til den prioriterede igangsættelse. Planprioriteringen af omfattet af administrationsgrundlaget for fysisk planlægning og skal efterfølgende omfatte muligheden som bekrevet ovenfor.

 

For at forenkle den administrative og politiske beslutningsproces omkring planudarbejdelsen kan byrådet i henhold til de almindeligt kommunalretlige regler i styrelsesloven delegere beslutninger til administrationen. Ved at delegere beslutninger i visse plansager til planchefen, undgås op mod 10 ugers behandlingstid, hvor planen er i politisk proces. Et eksempel kunne være, at en virksomhedsejer ønsker at anvende eksisterende bebyggelse til et nyt formål, som er i overensstemmelse med kommuneplanen og som i øvrigt passer ind i omgivelserne. I sådant tilfælde vil administrationen gerne effektivisere sagsbehandlingen gennem delegationsbeføjelser, så virksomheden kan etableres på ejendommen uden unødig sagsbehandlingstid og på denne måde være et vækstfremmende initiativ for erhvervslivet.

 

Det skal understreges, at planen stadig sendes i offentlig høring efter planloven.

 

Administrationen vil gerne undersøge hvilke plantyper, der med fordel kunne omfattes af delegationsbeføjelserne og efterfølgende tilføje det i administrationsgrundlaget.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Planloven

Styrelsesloven


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Sagen ønskes viderebearbejdet i administrationen forud for fornyet drøftelse.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Indstilles godkendt. Det er udvalgets ønske at kommunen på sigt undlader at pålægge erhvervslivet denne udgift, eventuelt gennem forenkling.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 
44. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget og vedtages herefter i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Andes Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, for ændring af rammer vedr. erhvervsområde og lokalcenter i Spånnebæk, vedtages endeligt. (Økonomiudvalget, byrådet)

 2. Forslag til lokalplan 2.66 - Erhverv og detailhandel, Spånnebæk vedtages endeligt (Udvalget for Klima og Miljø byrådet)

 3. Udbygningsaftalen om udbygning af infrastruktur vedtages samtidigt med lokalplanen (Udvalget for Klima og Miljø byrådet)

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Kommuneplantillægget udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

 

Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til erhvervsformål: Industri og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed samt offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et erhvervsområde. Formålet er desuden at regulere fremtidig bebyggelses- og vejforhold i overensstemmelse hermed. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres en dagligvareforretning samt muliggøres etablering af et mindre fastfoodudsalg med salg af f.eks. sandwich, pizza og lignende på området i delområde 1 i forbindelse med dagligvarebutikken.

 

Udbygningsaftalen er udarbejdet på bygherres foranledning i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler jf. § 21b. Udbygningsaftalen forpligter bygherre/grundejer til at etablere de nødvendige infrastrukturelle anlæg som følge af lokalplanens realisering.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplanforslaget

Baggrunden for at udarbejde en lokalplan for området, er et konkret ønske, om at etablere en dagligvarebutik i området. I forlængelse af dette ønske er det vurderet, at hele den gældende lokalplan, lokalplan nr. 14 skal revideres og erstattes i sin helhed, for at opnå en planmæssig helhed for området.

 

Lokalplanområdet er beliggende i Spånnebæk og området udlægges til erhvervsområde og lokalcenter. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder med følgende anvendelse:

Lokalplanen viderefører bl.a. lokalplan nr. 14’s retningslinjer for etablering af beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og den sydligste del af Gl. Ringstedvej, lokalplanen stiller desuden krav til, at der etableres beplantningsbælter mod områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse.

 

Kommuneplantillæg

Da anvendelsen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

 

Planerne har været i offentlig høring i otte uger.

 

Efter endelig vedtagelse i byrådet redigeres dokumenterne til den endelige version.

 

Udbygningsaftalen

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale om infrastrukturelle anlæg. Aftalen vedlægges sagen som bilag. Aftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg:

 
 

Se forslag til lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Høring

 

Der blev afholdt et informationsmøde om lokalplanen og planprocessen. Mødet blev afholdt d. 18.04.2012 på Holbæk Bibliotek. De væsentligste punkter der blev diskuteret var:

 

Desuden fremkom enkelte generelle kommentarer til området bl.a. uhensigtsmæssig placering af busstoppested på Gl. Ringstedvej syd for Tåstrup Møllevej.

 

Planerne har været i høring fra 14. september 2012 til 9. november 2012.

 

Der blev afholdt borgermøde den 9. oktober i planens høringsperiode.

 

Der blev primært talt om trafiksituationen i området og især de problematiske forhold på gl. Ringstedvej samt i krydset Gl. Ringstedvej – Tåstrup Møllevej. Det blev især påpeget, hvor vigtigt det er at skabe sikre forhold for bløde trafikanter.

 

Også trafiksituationen omkring ind og udkørsler fra Lidl og den nye dagligvarebutik blev diskuteret, Lokale borgere påpeger, at der tit er helt fyldt på parkeringspladsen ved Lidl og at der ofte holder mange biler i kø fra udkørslen og op til krydset ved Gl. Ringstedvej.

 

Et andet væsentligt emne var støjforhold i området og de krav der kan stilles der til.

 

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag.

 

Afgørelsen om at kommunen ikke skal udarbejde miljørapport, som er bekendtgjort i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, er blevet påklaget. Klagen behandles af Natur- og Miljøklagenævnet og er endnu ikke færdigbehandlet. Klagen har ikke opsættende virkning og er derfor ikke til hinder for endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med planforslagene udarbejdet miljøscreening. Ved forslagenes vedtagelse besluttede byrådet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport. Afgørelsen er blevet påklaget, se afsnit om høring.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Sagen udsættes til næste møde.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Jf. ny aftale med projektudvikler udvides udbygningsaftalen til også at omfatte krydsningshelle på min. 1½ m på Taastrup Møllevej, hvor denne møder Gl. Ringstedvej.

 

Aftalen indeholder herefter følgende fysiske infrastrukturanlæg:

Ændringen er tilføjet bilag på sagen og vil efter planens vedtagelse fremgå af lokalplanens redegørelse.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling. Udestående behov for fortov langs Gl. Ringstedvej søges finansieret i forbindelse med udmøntning af anlægspulje for 2013 som er afsat til infrastruktur.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


2989413e22.docx
2894638e20.pdf
3000965e23.pdf
2849327e21.doc

Bilag

Skema med indsigelser og ændringsforslag
Samlede høringssvar.pdf
Udbygningsaftale 2.66 underskrevet.pdf
Referat af borgermøde 20121009.doc


45. Idrætshaller - renovering og vedligeholdelse i 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender frigivelse af anlægsbevilling der iværksættes renoveringsarbejder for 4.1 mio. kr. finansieres fra byrådets ”pulje til idrætsfaciliteter”

 2. Udvalget for Klima og Miljø godkender frigivelse af anlægsbevilling der iværksættes energirenoveringsarbejder for 7 mio. kr. finansieret af energilånepuljen. (De opnåede årlige driftsbesparelser, som opnås som følge af disse investeringer, fradrages fremadrettet i de tilskud som modtages fra Holbæk Kommune også ud over lånets tilbagebetalingstid).

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der indenfor Kultur- og Fritidsområdet tages stilling til hvilke renoverings- og vedligeholdelsesarbejder som skal gennemføres i 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune foretager løbende renovering af kommunens bygninger. På Kultur- og Fritidsområdet er der afsat en halrenoveringspulje ligesom der optages lån til energirenovering.

 

Finansieringen af udgifterne for 4.1 mio. kr. blev besluttet med budgetforliget for 2013

 

Pulje til idrætsfaciliteter:

Der er i budget 2013 afsat 4.1 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune. Budgettet anvendes til klimaskærm og tekniske installationer. Vedligeholdelsesarbejder over 75.000 kr., som er nødvendig for hallens virke, indgår ligeledes i den samlede prioritering.

 

Indstillingskompetencen for frigivelse af anlægsmidler ligger hos Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Energirenoveringspulje:

Alle idrætshaller er samtidig blevet energimærket. Investeringer i energibesparelser finansieres fra en lånepulje som byrådet har afsat specifikt til dette formål (energirenoveringspuljen).

 

De afledte driftsbesparelser som opnås som følge af energiinvesteringer skal:

 

Som følge heraf, vil opnåede driftsbesparelser blive fradraget i tilskuddet til den institution som får gavn af besparelsen. Den årlige driftsbesparelse er i første omgang udregnet på baggrund af et skøn.

 

Indstillingskompetencen for frigivelse af anlægsmidler til energiforbedringer ligger hos Udvalget for Klima og Miljø.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kultur- og Fritidssekretariatet og Center for Ejendomme har i samarbejde udarbejdet forslag til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder for 2013. Af forslaget fremgår det, at der disponeres for 4,1 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder. Det er Center for Ejendomme, der i praksis administrerer de disponerede arbejder med vedligeholdelsen.

 

Forslag til energirenovering, fremgår af samme bilag som vedligeholdelsesarbejder, udgør 7 mio. kr. Finansieringen af energirenoveringen sker via en lånepulje.

 

Tilbagebetalingen af energirenoveringen finansieres via sparede driftsbesparelser. Energiinvesteringen giver en forventelig årlig energibesparelse. Efter tilbagebetalingen er gennemført, overføres driftsbesparelsen som en varig budgetbesparelse for Holbæk Kommune.

 

Idrætshallerne i Holbæk By indgår ikke i prioriteringen på baggrund af den undersøgelsesfase som der pt. foregår vedr. Holbæk Arena. Efterslæbet herfor forventes hentet i vedligeholdelsespuljen i de kommende år.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Punkt 2 indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt, dog således, at Udvalget for Kultur og Fritid kan give tilladelse til at ændre på de enkelte projekters budgetramme for renovering og vedligeholdelse af idrætshaller i 2013, så længe den samlede ramme på 4,1 mio. Kr. i 2013 overholdes.
 


2987220e24.pdf

Bilag

Oversigt energi- og renovering 2013


46. Nybygning på Orø Havn

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Det drøftes hvorvidt, Holbæk Kommune fortsat ønsker at give anlægstilskud til modernisering af Orø Havn på op til 1. mio. kr. set i lyset af, at projektet er skåret ned fra 3.05 mio. kr. til 2.05 mio. kr. og under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kan tilvejebringe de øvrige penge til at realisere projektet samt, at Bådelauget anvender egenkapital på 500.000 kr. til projektet.

 2. Anlægstilskuddet finansieres via lån.

 3. Kommunens samlede udgifter – herunder afdrag, renter og stiftelsesomkostninger – tilbagebetales af Orø Bådelaug til Holbæk Kommune i ny overenskomst om benyttelse af Orø Havn, der samtidig indgås for 20 år efter samme principper som den nuværende aftale.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Forbedre havnefaciliteterne på Orø Havn til gavn for fritidssejlere og turisme jf. mål i Erhvervs- og turismepolitikken.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Orø Bådelaug ansøger om anlægstilskud på op til 1. mio. kr. til projekt om udbygning af landfaciliteterne på Orø Havn, hvor Bådelauget i forhold til tidligere ansøgninger og bevillinger fra byrådet den 11. april 2012 har reduceret projektet med et bygningsmodul samt indhentet et billigere tilbud på anlægsarbejdet svarende til en samlet besparelse på 700.000 kr. og et samlet budget på 2.05. mio. kr.

 

Der peges på en model, hvor Holbæk Kommune giver anlægstilskud på op til 1. mio. kr. til udbygning af landfaciliteter på Orø Havn under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kan tilvejebringe de øvrige penge til at realisere projektet. Anlægstilskuddet finansieres via lån. Samtidig indgår Holbæk Kommune en ny overenskomst med Orø Bådelaug om at drive havnen i 20 år. En ny aftale vil bygge på de samme principper som den eksisterende aftale, der udløber januar 2015. Som led i en ny aftale skal Orø Bådelaug således dels betale en årlig leje og dels betale Holbæk Kommunes samlede udgift til anlægslånet. Såfremt Orø Bådelaug opløses eller overenskomsten opsiges af en af parterne, tilfalder alle anlæg, som er bekostet af Bådelauget, uden vederlag til Holbæk Kommune.

 

Orø Bådelaug oplyser, at de har tilsagn om tilskud til havneprojektet fra LAG-småøerne på 500.000 kr. og fra LAG-Vestsjælland på 500.000 kr. Herforuden er Orø Bådelaug indstillet på at opnå generalforsamlingens godkendelse til at anvende 500.000 kr. af egenkapitalen til evt. uforudsete udgifter i projektet, som der ikke måtte være taget højde for i budgettet samt til at nedbringe anlægstilskud fra Holbæk Kommune forholdsvist.

 

Byrådet har tidligere den 27. oktober 2010 besluttede at give anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til udvidelse af Orø Havn med Bådelauget som driftsherre og under forudsætning af, at Bådelauget selv kunne rejse den resterende kapital på 9.5 mio kr. ud af et samlet budget på 11. mio. kr. I 2010 var projektet mere omfattende med både en udbygning af havnen samt opførsel af velfærdsfaciliteter på land. Projektet fra 2010 blev aldrig realiseret, fordi Bådelauget ikke var i stand til at rejse de nødvendige penge til projektet.

 

I foråret 2012 fremsendte Orø Bådelaug en ny ansøgning til Holbæk Kommune om anlægstilskud på 1. mio. kr. til et reduceret havneprojekt, der kun omfattede opførsel af nye bygninger på land og et samlet budget på 3.05 mio. kr. Byrådet besluttede den 11. april 2012 at give et sådan anlægstilskud på 1. mio. kr. under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kunne rejse de resterende penge på 2.05 mio. kr. Imidlertid har Orø Bådelaug meldt tilbage, at de ikke ser sig i stand til at rejse de 2.05 mio. kr. til det reducerede projekt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er fri låneoptagelse for anlægslån til kommunale havneanlæg.Kommunens udgifter til anlægslånet – herunder afdrag, renter og stiftelsesomkostninger tilbagebetales af Orø Bådelaug til Holbæk Kommune i henhold til ny benyttelsesaftale. Endvidere betaler en årlig leje på samme niveau og betingelser som i den nuværende gældende aftale. Såfremt Orø Bådelaug opløses eller benyttelsesaftalen opsiges af en af parterne, tilfalder alle anlæg, som er bekostet af Bådelauget, uden vederlag Holbæk Kommune.

 
 

Projekt 2010 (ikke realiseret)

Projekt 2012 (Ikke realiseret)

Projekt 2013 (ny ansøgning)

Kommunalt anlægstilskud

1.5 mio. kr.

1 mio. kr.

1 mio. kr.*

Samlet budget

11. mio. kr.

3.05 mio. kr.

2.05 mio. kr.

*anlægstilskud maksimeres med op til 1. mio. kr. og reduceres forholdsvis med Orø Bådelaugs investerede egenkapital i projektet med op til 500.000 kr., når de faktiske udgifter til anlægsprojektet kendes.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

En gennemførsel af projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan udarbejdes en miljøvurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Det indstilles med anbefaling, at der bevilliges et lånebeløb på 550.000 kr. under forudsætning af et tilskud på 1 mio. kr. hjemtages fra LAG-Vestsjælland og fra LAG-Småøerne samt at egenkapitalen på 500.000 bruges forud for lånebeløbet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


2980151e26.pdf
2980149e25.xls
2980107e27.pdf
2980109e28.doc
2604853e29.pdf

Bilag

Vedr. ændring af byggeprojekt på Orø Havn - Tilbud modtaget fra Green House.pdf
Vedr. ændring af byggeprojekt på Orø Havn - byggebudget Orø Havn 2013 -1.xls
Havnebyggeri Orø - tegning velfærdsbygning reduseret jan. 2013-4.pdf
Havnebyggeri Orø - begrundelse for budgetændring Orø Bådelaug-1.doc
Underskrevet overenskomst med Orø Bådelaug.pdf


47. Frigivelse af midler til renoveringspulje 2013 og energimidler

Sagsprocedure

 

Godkendes i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

1. Renovering af kommunens bygninger 9.000.000 kr.

2. Energisparende foranstaltninger 8.700.000 kr.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på kommunens ejendomsportefølje.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De afsatte midler til renoveringspulje 2013 kombineret med energimidler for 2013, samt overførte midler fra renoveringspuljen 2012 er prioriteret med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov og energimærker, samt bygningsreglementet 2010, kap.6.

 

De konkrete aktiviteter fremgår af vedhæftede bilag

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Ingen bemærkninger

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

Renoveringspulje

Anlæg

9.000.000

Energibesparende foranstaltninger

Energi/anlæg

8.700.000

I alt

 

17.700.000

 

Overførte anlægsmidler fra Renoveringspulje 2012 på 1.650.000 kr. forventes overført via samlet overførsel indstilling i kommunen mellem regnskabsåret 2012 og 2013.

 

Dermed bliver samlet forbrug på renoveringspuljen 2013 inkl. overførte midler fra 2012 og energimidler på 19.350.000 kr.

 

Forventet årlig energireduktion på 476.800 kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 18 år. Ved investering af 8.700.000 kr.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


2994304e30.xlsx

Bilag

Bilag - Renoveringspulje 2013 incl. overførte midler fra 2012 og energimidler


48. Etablering af fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. det godkendes, at der etableres en fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn i overensstemmelse med de vedhæftede fartøjsregler for træskibe med friplads samt kommissorium for brugerrådet for træskibe i Holbæk Gl. Havn.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at etablere en fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn, som vil styrke rammerne for et autentisk og fortættet træskibsmiljø i havnen i overensstemmelse med visionerne for udviklingen af Holbæk Havn.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Gl. Havn huser i dag en række træskibe, som er tildelt individuelle fripladser i havnen på forskellige vilkår. Disse træskibe ligger spredt i flere havnebassiner.

 

En egentlig fripladsordning vil samle træskibene i det vestligste havnebassin, jf. vedlagte bilag I. Dermed vil fripladsordningen skabe et fortættet træskibsmiljø med autentisk stemning og mangfoldighed og styrke Holbæk Gl. Havns profil, som en attraktiv træskibshavn for større træskibe.

 

Det er en målsætning i Holbæk Kommunes visionsplan for Holbæk Havnefront, som byrådet behandlede den 20. februar 2013, at der fremadrettet gives rum til de ”skæve” miljøer omkring Gl. Havn. Desuden er det en målsætning i visionsplanen, at havnen er et attraktivt sted at være, som inspirerer til aktiviteter og ophold.

 

På den baggrund har Holbæk Kommune i samarbejde med de foreninger, som i dag er aktive omkring træskibsmiljøet, udarbejdet et kommissorium for et Brugerråd for træskibe i Holbæk Gl. Havn samt et regelsæt for træskibe, som får tildelt friplads. Brugerrådet vil have en samlende funktion for fripladsordningen og træskibsaktiviteterne i havnen. Desuden vil Brugerrådet have fokus på formidling af træskibsmiljøet og dets kulturværdi.

 

Brugerrådet har til opgave at anbefale et skib til fripladsordningen. Det er dog Holbæk Kommune, som beslutter, hvorvidt et skib skal tildeles en friplads. En friplads vil indebære, at skibsejeren er fritaget fra at betale havneafgift. Enhver anden driftsudgift skal afholdes af skibsejeren, herunder udgifter til el, vand samt udgifter til at få skibet på bedding årligt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Etablering af en fripladsordning for træskibe er ikke omfattet af specifik lovgivning. De skibe, som deltager i fripladsordningen, er underlagt de gældende regler for skibe i havn, herunder miljøregler mv.

 

Høring

 

Fripladsordningen etableres som en forsøgsordning. Inden udgangen af 2014 vil Kultur og Fritidssekretariatet udarbejde en evaluering af fripladsordningen på baggrund af en høring af relevante interessenter og berørte parter. Evalueringen vil danne grundlag for endelig politisk stillingtagen til, hvorvidt og hvordan ordningen skal fortsætte.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Etablering af en fripladsordning indebærer en fraskrivelse af et potentielt indtægtsgrundlag, idet Holbæk Kommune ikke vil kunne opkræve havneafgift for det havneområde, som er udlagt til fripladsordning. Ifølge takstregulativet for Holbæk Havn er den årlige havneafgift for fastliggende fartøjer 120,09 kr. pr. m2

 

Det havneområde, som fripladsordningen vedrører, generer i dag ikke en fast indtægt for Holbæk Kommune. Der vil således ikke være tale om et reelt indtægtsfald, men derimod en fraskrivelse af evt. fremtidige indtægter. Derudover vil en styrkelse af træskibsmiljøet i havne, skabe bedre rammer for byliv og turister i Holbæk Havn med deraf afledte indtægtsmuligheder.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Godkendelse af fripladsordningen vil indebære, at de eksisterende fripladstildelinger vil bortfalde efter seks måneder. Nye aftaler om friplads kan indgås med Holbæk Kommune i overensstemmelse med den godkendte fripladsordning.

 

Derved bliver der fremadrettet sikret ensartethed og klarhed over fripladsordningerne i hele havnen til gavn for alle interessenter på havneområdet.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


2988521e31.doc
2988527e32.pdf
2988543e33.doc

Bilag

Kommissorium for Brugerråd for træskibe i Holbæk Gl. Havn
Bilag I (træskibe havnekort med lodsbåd).pdf
Bilag II (fartøjsregler for træskibe med friplads)


49. Takst 2013 for børnespecialområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Børnespecialområdets takster for 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At taksterne 2013 for børnespecialområdet vedtages i henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 vedrørende omkostningsbaserede takster.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I henhold til lovgivningen skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende børnespecialområdet.

 

På grund af en omfattende organisatorisk ændring af Børnespecialcenter 1, var takstoversigten for tilbud på børnespecialområdet ikke færdigberegnet, da Byrådet vedtog budget 2013.02.08

 

Beregningsarbejdet er nu færdiggjort, og taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, jfr. § 174, stk. 3, i lov om social service, skal byrådet (kommunalbestyrelsen) fastsætte en takst for kommunale tilbud.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Godkendt. Oversendes til Økonomiudvalgets og byrådets videre behandling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 


2990186e34.docx

Bilag

Takster 2013 Børnespecialområdet


50. Introduktionsmøder for byrådskandidater

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget beslutter indholdet på introduktionsarrangementerne

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Økonomiudvalget besluttede den 21-06-2012 at der skulle afholdes introduktion for byrådskandidater i maj 2013. Nu foreligger der et forslag til arrangementer.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med at holde to introduktionsarrangementer er, at give inspiration og viden om kommunalpolitik i Holbæk Kommune, forud for kommunalvalget den 19. november 2013.

 

Målgruppen er byrådskandidater til kommunalvalget.

 

Der vil blive tilrettelagt et introduktionsprogram for det nye byråd, ligesom nyvalgte byrådsmedlemmer har mulighed for at deltage på ”Kattegatkurser”. Disse inspirationsmøder er ikke en erstatning for disse.

 

Forslag til indhold:

 

Første inspirationsmøde:

v. Borgmester Søren Kjærsgaard

 

v. Kommunaldirektør Hans Søie

 

v. Direktør Erik K. Andersen

 

Andet inspirationsmøde:

v. Direktionen

 

Møderne tilrettelægges således at der bliver mulighed for at stille spørgsmål og tale sammen.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 
51. Bookning af en politiker til skoler og uddannelsesinstitutioner ang. lokalpolitik m.v.

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget, på baggrund af byrådets behandling af Venstres forslag på det seneste byrådsmøde, vurderer mulighederne for at skoler og uddannelsesinstitutioner i Holbæk Kommune får mulighed for at booke en eller flere politikere i forbindelse med alm. undervisning, projekter eller temauger med sigte på udbredelsen af kendskab til politik og i særdeleshed lokalpolitik.

 
 1. At nedenstående sagsbeskrivelse, høringsbeskrivelse og økonomisk vurdering fra sagens behandling i byrådet danner udgangspunkt for sagens behandling i Økonomiudvalget.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udbrede børn og unges kendskab til lokalpolitik.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Blandt børn og unge er kendskab til og interesse for politik og i særdeleshed lokalpolitik ikke specielt udbredt.

 

Derfor vil vi med dette punkt gerne sørge for muligheden for at udbrede dette kendskab ved at tilbyde muligheden for at " booke en politiker”. Det er netop vedtaget i Rebild Kommune, og nu ønsker vi også at afprøve dette.

 

Vi forventer, at det nok er fra overbygningsskolerne og op efter, det vil sige også de øvrige ungdomsuddannelser, der vil benytte tilbuddet, men det vil også være ok for 0-6. klasse

 

Vi forestiller os, at man kan tilmelde sig ordningen som byrådsmedlem, men der skal selvfølgelig være en bred enighed i byrådet, for at det kan lade sig gøre.

 

Vi forestiller os, at der skal være en administrativ koordinering, så det kommer ind i kalenderen.

 

Vi forestiller os ligeledes, at vi skal have Ungdomsbyrådet med ind over, så vi giver mulighed for, at en eller to fra Ungdomsbyrådet kan deltage sammen med byrådspolitikere.

 

Man kunne evt. gøre som Rebild Kommune agter at gøre det: Man kunne lave en mailadresse som f.eks. hed bookenlokalpolitiker@holb.dk. Her kunne man skrive til den administrative medarbejder, og derfra så booke den ledige politiker. Eller man kunne som politiker se dem, der gerne ville have besøg og så booke sig ind på de enkelte steder.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Forslaget skal eventuelt ud til vores institutioner/forældrebestyrelser/skolebestyrelser og Ungdomsbyrådet for en afklaring, om man ønsker et sådan tiltag. Det behøver ikke som sådan at være en høring, men måske mere en "føler" blandt vores institutioner.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udover administration af kalenderordningen og evt. kørepenge, vil forslaget ikke have nogen udgifter.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Drøftet. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af mulighederne.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Det indstilles, at der laves en rubrik ”book en politiker” på forsiden af kommunens hjemmeside, hvor borgere, foreninger, skoler mv. kan rette direkte henvendelse til byrådets medlemmer for at aftale deltagelse i arrangementer.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
52. Afdelingsbestyrelse udpeget til Kastaniely samt delegation til administrationen til at udpege afdelingsbestyrelser i almene boligafdelinger

Sagsprocedure

 

Byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. underretning om at borgmesteren har udpeget en afdelingsbestyrelse til Kastaniely, som er Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 166, Vester Hovvej, Svinninge, tages til efterretning.

 2. der gives administrationen delegation til, at udpege bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelser i almene ældreboligafdelinger, som udelukkende bebos af svage og plejekrævende ældre.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udpege en afdelingsbestyrelse til Kastaniely samt smidiggøre og effektivisere arbejdsgangen af det kommunale tilsyn, af almene boligorganisationer og deres afdelinger.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I alle almene boligafdelinger har beboerne på et afdelingsmøde mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse.

 

Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, og der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, kan byrådet beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af byrådet blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse.

 

Udpegningen foretages efter indstilling f.eks. fra ældreboligernes administrator.

Beboerne skal på det årlige afdelingsmøde have mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse blandt beboerne. Hvis der ikke på afdelingsmødet vælges en bestyrelse i udpegningsperioden, fortsætter den udpegede bestyrelse sit virke i udpegningsperioden.

 

Ansøgning

Vestsjællands Almene Boligselskab har ansøgt byrådet om at udpege en afdelingsbestyrelse i afdeling 166, Vester Hovvej, Svinninge. Afdelingen består af 48 ældreboliger i Plejecenter Kastaniely.

 

Vestsjællands Almene Boligselskab indstiller, at medlemmer fra bruger-/pårørenderådet indtræder som afdelingsbestyrelse.

 

De indstillede personer til afdelingsbestyrelsen er:

 
 

Som suppleanter for et år indstilles:

 

Da Kastaniely i den kommende tid vil være i fokus i forbindelse med at driften overdrages til Forende Care, var der behov for en hurtig udpegning af en afdelingsbestyrelse som kan varetage beboernes interesser.

 

Delegation

For at forenkle sagsbehandlingen foreslås det, at administrationen får delegation til at udpege en afdelingsbestyrelse i de ældreboligafdelinger som udelukkende bebos af svage og plejekrævende ældre.

 

Udpegningen kræver en ansøgning af administrator. Ansøgningen skal indeholde et forslag til hvem der skal udpeges.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Almenboligloven § 34, stk. 3.

 

Delegation til administrationen gives efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse, hvor forhold der ikke forpligter kommunen økonomisk kan uddelegeres.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Delegation til administrationen vil smidiggøre og effektivisere arbejdsgangen for det kommunale tilsyn med driften af almene boligorganisationer og deres afdelinger.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.
 
53. Salg af jord - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Et flertal bestående af V, F og I indstiller arealet solgt. S er imod salget. O tager forbehold, grundet at køber bør afholde alle udgifter til udmatrikulering.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
For et forslag om at indstillingen godkendes på betingelse af, at køber afholder nettoudgiften på kr. 6.000,- ekskl. moms, stemte 17. Imod stemte 11 (A). 1 medlem undlod at stemme (Kenny Jensby, I)
 
54. Salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 13-03-2013
 
Godkendt.