UDVALG

09-13 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

20-02-2013 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-02-2013 22:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden til møde den 20. februar 2013
19. Budgetrevision 1 til ØU
20. Kommunens gældsudvikling
21. Frigivelse af anlægsmidler - Børne-familiehus
22. Endelig vedtagelse af revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og revideret forslag til lokalplan nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup
23. Endelig Vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 3.78 for Bypark, Boliger og Detailhandel ved Holbæk Have med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35
24. Vedtagelse af lokalplan 3.40 Boliger på Østerled, Holbæk Øst
25. Visionsplan for Holbæk Havn
26. Broarbejder 2013
27. Etablering af klatrepark i Torben Lund Skov ved naturskolen
28. Mørkøv Hallen - omlægning af lån
29. Forslag til Naturparkplan for Naturpark Åmosen
30. Friplejeboligerne Kildehaven - godkendelse af skema C
31. Boligselskabet Sjælland - afdeling 01-101 - Vestergade 4 - 22, Tølløse - låneoptagelse samt lejestigning
32. Boligselskabet Sjælland - afdeling 01-102 - Vestergade 24 - 32, Tølløse - låneoptagelse samt lejestigning
33. Holbæk Ældreboligselskab v/Domea - Tilsagn til opførelse af 70 ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden i Jyderup
34. Bookning af en politiker til skoler og uddannelsesinstitutioner ang. lokalpolitik m.v.
35. Udpegning af ny formand for Huslejenævnet i Holbæk Kommune
36. Udpegning af suppleant til Vurderingsankenævnet
37. Restaurationsplan18. Godkendelse af dagsorden til møde den 20. februar 2013

Sagsprocedure

 

Byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
John Harpøth erklærede sig inhabil i sagerne i sagerne 31 og 32.
 
Dagsordenen godkendt.
 
19. Budgetrevision 1 til ØU

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget – byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 
 1. der gives positive tillægsbevillinger på driften på i alt 23,5 mio. kr. på følgende områder:

Politikområde 2, administration

0,3 mio. kr.

Politikområde 8, ældreområdet

0,5 mio. kr.

Politikområde 12, kommunale veje og trafik

0,1 mio. kr.

Politikområde 13, uddannelse og beskæftigelse

22,6 mio. kr.

 
 1. der gives negative tillægsbevillinger på driften på i alt 6,2 mio. kr. på følgende områder:

Politikområde 5, almene dagtilbud

-3,7 mio. kr.

Politikområde 6, børn, unge og familier med særlige behov

-1,5 mio.kr.

Politikområde 7, sundhed

-0,2 mio. kr.

Politikområde 9, voksenspecialområdet

-0,8 mio. kr.

 
 1. der omplaceres imellem politikområder for i alt 2,2 mio. kr. på følgende områder:

Fra politikområde 8, ældre til 2, administration

0,2 mio. kr.

Fra politikområde 9, voksenspecial til 2, administration

0,1 mio. kr.

Fra politikområde 10, miljø og planer til 2, administration

0,3 mio. kr.

Fra politikområde 11, ejendomme til 2, administration

0,2 mio. kr.

Fra politikområde 12, kommunale veje og trafik til 2, administration

0,1 mio. kr.

Fra politikområde 6, børn, unge og familier med særlige behov til 11, ejendomme

0,9 mio. kr.

Fra politikområde 8, ældre til 9, voksenspecial

0,4 mio. kr.

 
 1. der gives en negativ tillægsbevilling på indtægter på 20,0 mio. kr.

 2. der gives en positiv tillægsbevilling på renter på i alt 1,5 mio. kr.

 3. der omplaceres imellem områder for i alt 1,6 mio. kr.

Fra anlæg til politikområde 15 (drift)

0,4 mio. kr.

Fra anlæg til afdrag/ finansforskydninger

1,2 mio. kr.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med budgetrevision 1 er at tilrette budgettet med aktuel viden, lovændringer og nye konjunkturskøn.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne. Budgetreduktionerne på nogle områder kan finansiere udgiftsstigninger på andre områder. Og så er der lige som i 2011 og 2012 væsentlige ændringer på beskæftigelsesområdet, som er fuldt finansierede.

 

Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Driftsudgifterne er øget med i alt 17,7 mio. kr., som primært skyldes forøgede udgifter til beskæftigelsesområdet. Merudgifterne bliver finansieret af yderligere tilskud fra staten, idet kommunens indtægter forventes at blive øget med i alt 20,0 mio. kr., som skyldes et større tilskud fra staten fra beskæftigelsestilskuddet, DUT (Det udvidede totalbalanceprincip) og budgetgarantien.

 

Hensigten med Budgetrevision I er at tilrette budgettet for 2013 med den information, som er tilgået kommunen, siden budgettet blev vedtaget i oktober 2012. Budgetrevision IV i 2012 gav eksempelvis oplysninger om, at budgettet for 2013 på ældre, voksenspecial og børnespecial var lidt for høje. Det er nu tilrettet og det finansierer blandt andet den lovændring som reducerer kommunens refusioner på elevområdet. Dertil kommer andre lovændringer, ændringer i demografi og konjunkturer, som har konsekvenser for budgettet. Der er som altid ved budgetrevision I ikke lavet nyt forbrugsskøn for 2013.

 

I tabel 1 vises budgetændringer i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Det ses at resultatet er forbedret med 1,2 mio.

 

Tabel 1 

 

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Tillægs-bevilling

Overfør-selsret

Omplac-ering

I mio. kr.

A

B

C

D = C-A

E

F

G

Indtægter - i alt (skat, tilskud, udligning)

-4.033,3

-4.033,3

-4.053,3

-20,0

-20,0

0,0

0,0

Driftsudgifter - i alt

3.881,6

3.881,6

3.899,3

17,7

17,3

0,0

0,4

- Økonomiudvalget

465,2

465,4

466,5

1,2

0,3

 

0,9

- Udvalget for Børn

1.185,2

1.185,2

1.179,1

-6,1

-5,2

 

-0,9

- Udvalget for Voksne

1.123,3

1.123,2

1.122,4

-0,8

-0,5

 

-0,3

- Udvalget for Klima og Miljø

140,3

140,3

140,7

0,4

0,1

0,0

0,3

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

859,3

859,3

881,9

22,6

22,6

 

 

- Udvalget for Kultur og Fritid

108,3

108,3

108,7

0,4

 

 

0,4

Renter

31,1

31,1

32,6

1,5

1,5

 

 

Strukturel balance

-120,5

-120,5

-121,3

-0,8

-1,2

0,0

0,4

Anlæg

186,4

186,4

184,8

-1,6

 

 

-1,6

Lån

-121,5

-121,5

-121,5

0,0

 

 

 

Afdrag og finansforskydninger

59,6

59,6

60,8

1,2

 

 

1,2

Resultat (-overskud, +underskud)

4,0

4,0

2,8

-1,2

-1,2

0,0

0,0

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 


2973456e1.pdf
2973458e2.pdf
2973462e3.pdf
2973492e4.pdf

Bilag

Budgetrevision 1 notat til ØU.pdf
Budgetrevision I, bilag til note 3 vedr. politikområde 6.pdf
Budgetrevision I, bilag til note 10 vedr. politikområde 13.pdf
Opfølgning på implementering af budgetaftalen 2013 ved BR1PDF.pdf


20. Kommunens gældsudvikling

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget – byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Gældsudviklingen drøftes med henblik på hvordan gælden bør udvikle sig de næste år.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Drøftelse af gældsudviklingen.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med vedtagelsen af de økonomiske pejlemærker for 2013 og fremefter blev det besluttet, at Økonomiudvalg og byråd skal drøfte gældsudviklingen inden budgetseminar 1.

 

Der lægges op til, at Økonomiudvalget drøfter gældsudviklingen to gange inden behandlingen i byrådet.

 

Drøftelsen skal afklare, i hvilket omfang kommunen bør gøre brug af forventede lånemuligheder. Principielt anbefales det, at anlægsprojekter lånefinansieres i det omfang der er mulighed for det. Anlæggene holder i mange år, og derfor giver det god mening, at fremtidens borgere er med til at finansiere de bygninger mv. som de kommer til at gøre brug af. Hvad angår kommunens satsning på energirenoveringer, bidrager de positivt til driftsøkonomien og energibesparelserne finansierer renter og afdrag på lånene.

 

Nedenfor vises en oversigt over, hvad der er optaget lån til i 2012:

 

 

Mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger

82,8

Vejbelysning

35,0

Renovering af Orø færgen

1,6

Udgifter under kvalitetsfonden (skoler, daginstitutioner og ældre)

27,9

Danhøj, veje og renovering af ejendomme

4,2

Tilbagebetaling af skat for 2009

30,1

Restlånoptagelse for 2011

9,3

Lånoptagelse i alt

190,9

Afdrag på lån

46,5

Nettolånoptagelse

143,5

 
 

Og hvad der forventes optaget lån til i 2013

 

 

Mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger

51,5

Vejbelysning

56,0

Udgifter under kvalitetsfonden (skoler, daginstitutioner og ældre)

12,0

Andre

2,5

Lånoptagelse i alt

121,5

Afdrag på lån

55,3

Nettolånoptagelse

66,2

 
 

Lånoptagelsen i 2013 forventes at ligge under lånoptagelsen i 2012 og afdragene forventes at være en smule stigende.

 

Administrationen vil på mødet i Økonomiudvalget præsentere tal for gældsudviklingen siden 2007, herunder hvordan gælden er fordelt på energirenovering og anlæg i øvrigt, samt hvordan kommunens gæld ligger i forhold til K5.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Drøftet og taget til efterretning.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Drøftet.
 
21. Frigivelse af anlægsmidler - Børne-familiehus

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. 2,1 mio. kr. frigives til etablering af Børne-familiehus.

 2. 200.000 kr. frigives til etablering af liggehal ved børnehuset, Sofiehaven i Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Anlægsbevillingen skal bidrage til at give børne- familieindsatsen i Holbæk Kommune et løft. Midlerne øremærkes en udbygning af kapaciteten og etablering af faciliteter til moderne familiebehandling.

 

Midlerne frigives med henblik på at udarbejde og udmønte en detaljeret plan for indretning af bygningerne i Rolighedsstræde 2 og 5.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der etableres et Børne- familiehus, som i tråd med børne- og ungepolitikken, skal styrke den helhedsorienterede, tidlige og forebyggende familieindsats. Med etableringen af børne- familiehuset vil der ske en udvidelse af de tilbud, kompetencer og indsatser som findes i det nuværende familiehus-funktion i Regstrup. De nuværende indsatser placeret i Regstrup vil blive overflyttet til børne- familiehuset i Holbæk By.

 

Børne- familiehuset vil rumme en bred vifte af forebyggende tilbud, herunder familiebehandling, rådgivning, netværk for familier/aktiviteter med grupper af børn og familier. Indsatsen skal også på sigt medvirke til at flere familier kan forblive samlet, og dermed medvirke til en reduktion i antallet af børn, der anbringes uden for hjemmet.

 

Rolighedsstræde 5 ønskes anvendt til administration og samtalerum.

Rolighedsstræde 2 ønskes anvendt til terapi og legeområde.

 

Budget:

 

Ombygning – herunder indretning af kontor- og møderum, renovering af toiletter samt omfattende malerarbejde:

 

 

1.500.000

Til tekniske installationer i form af overvågningsudstyr, sikkerhed (låse og tyverialarm) samt el- og IT-installationer:

 

 

200.000

Til indkøb af inventar til de 25 personer, der skal have arbejdsplads på de 2 adresser:

 

175.000

Honorar til rådgiver:

175.000

Oprydning:

10.000

Uforudsete udgifter:

40.000

Børne-familiehusets lokaler har hidtil huset en børnehave. Til etablering af liggehal i børnehus, som børnene nu er flyttet til:

 

 

200.000

Kroner i alt eksklusiv moms:

2.300.000

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Etablering af Børne- familiehus sker som led i omlægning af det specialiserede område til øget forebyggelse og etablering af mindre indgribende lokalt tilbud. Besparelser ved omlægningen indgår som led i budgetreduceringer på området.

 

Der er i budget 2013 reserveret i alt 2,3 mio. kr. til etablering af børne- familiehus, jf. investeringsoversigt.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-01-2013
 
Hovedindstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 
22. Endelig vedtagelse af revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og revideret forslag til lokalplan nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med ændringerne angivet i bilag nr. 2, Skema til behandling af høringssvar.

 2. Revideret forslag til lokalplan nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup vedtages endeligt med ændringerne angivet i bilag nr. 2, Skema til behandling af høringssvar.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet besluttede på mødet den 27. juni 2012 at vedtage revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og revideret lokalplanforslag nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup til offentlig høring.

 

De oprindelige planforslag var fremlagt til offentlig høring i perioden 14. december 2011 til den 15. februar 2012. På baggrund af et høringssvar i den offentlige høring blev der foretaget en supplerende undersøgelse af overdrevs/engområdet mellem Lerchehuset og Drivsåtskoven. Undersøgelsen viste, at der på arealet er en særlig flora, så arealet har status af § 3-område. Registreringen af det nye § 3-område medførte et behov for udarbejdelse af reviderede planforslag med ændrede principper for placering af ny bebyggelse.

 

Formålet med de reviderede planforslag er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at opføre nye boliger ved Lerchehuset og at anvende Lerchehuset og en ny tilbygning hertil til højskole o. lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter. Planlægningen fastlægger desuden, at der kan etableres én bolig i Lerchehuset.

 

Det reviderede lokalplanforslag sikrer samtidig de eksisterende, landskabelige kvaliteter ved Lerchehuset, bl.a. igennem bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning (lavenergibebyggelse), et større, fælles friareal mod Skarresø og Drivsåtskoven samt synlige anlæg til lokal afledning af regnvand.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Efter den endelige vedtagelse af det reviderede forslag til kommuneplantillæg nr. 26 er det reviderede lokalplanforslag nr. 11.13 i overensstemmelse med Kommuneplan 2007 – 2018 for Holbæk Kommune.

 

De reviderede planforslag kan ses her.

 

Forvaltningen indstiller, at de reviderede planforslag ændres på flere punkter i fm. den endelige vedtagelse. Ændringsforslagene og deres begrundelse fremgår af bilag nr. 2. Ændringsforslagene vedrører primært følgende emner:

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 
 

Høring

 

De reviderede planforslag har været i høring i perioden fra den 29. juni 2012 til den 6. september 2012.

 

Under den offentlige høring har kommunen modtaget 11 skriftlige høringssvar, herunder en indsigelse fra Naturstyrelsen. Alle høringssvarene fremgår af bilag nr. 1 og er behandlet i bilag nr. 2. Høringssvarene vedrører især følgende emner:

 
 

Forvaltningen har på baggrund af indsigelsen fra Naturstyrelsen udarbejdet supplerende redegørelser til det reviderede lokalplanforslag, som fremgår af bilag nr. 2. På baggrund af de supplerende redegørelser og en tæt dialog har Naturstyrelsen trukket deres indsigelse tilbage i et brev af den 23. januar 2013.

 

Der blev afholdt borgermøde om de revidere planforslag i den gamle Byrådssal i Jyderup den 16. august 2012. Et notat fra borgermødet fremgår af bilag nr. 3.

 

Forvaltningen vurderer, at flere af ændringsforslagene til de reviderede planforslag på en væsentlig måde berører flere parter i planområdet. På den baggrund har en grundejer og en forventet bygherre jf. planlovens § 27, stk. 2 haft mulighed for at kommentere ændringsforslagene, inden den endelige vedtagelse af forslagene. Grundejeren er ikke kommet med kommentarer til ændringsforslagene, og konsulenten for den forventede bygherre har i et brev af den 11. november 2012 meddelt, at begge parter er indforstået med ændringsforslagene.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Grundejeren er efter aftale med Holbæk Kommune ved at tinglyse, at der skal være offentlig adgang til de ubebyggede arealer ved Skarresø og Drivsåtskoven. Tinglysningen skal være sket, inden byrådet foretager den endelige vedtagelse af de reviderede planforslag. Grundejerens udkast til deklarationen, der vil blive tinglyst, fremgår af bilag nr. 4.

 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

De reviderede planforslag er, på baggrund af en screening, vurderet til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen fremgår af de reviderede lokalplanforslag. Screeningsbeslutningen blev bekendtgjort samtidig med offentliggørelsen af de reviderede planforslag.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Et flertal bestående af John Harpøth, Søren Christensen, Chr. Ahlefeldt og Erik Just Pedersen indstiller punkt 2 med anbefaling.
 
Ole Brockdorff stemmer imod punkt 2.
 
Udvalget behandler ikke punkt 1 da det henhører under Økonomiudvalgets kompetence.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Et flertal bestående af V, F, O og I indstiller at hovedindstillingen tiltrædes. Sine Agerholm stemmer imod punkt 1, og Finn Martensen tager forbehold for punkt 1.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Et flertal på 20 bestående af V, F, O og I samt Erik Just Pedersen og Amalie Pedersen godkendte hovedindstillingen. Imod stemte 11 (A excl. Erik Just Petersen og Amalie Petersen samt Jens Munch Steensgaard.
 


2969531e5.pdf
2969550e6.pdf
2970120e7.pdf
2970126e8.pdf

Bilag

Alle høringssvar til Rev. forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og Rev. lokalplanforslag nr. 11.13
Behandling af høringssvar til Rev. forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og Rev lokalplanforslag nr. 11.13
Notat fra borgermøde den 16. august 2012
Udkast til deklaration vedr. offentlig adgang


23. Endelig Vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 3.78 for Bypark, Boliger og Detailhandel ved Holbæk Have med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø (punkt 2 og 3), Økonomiudvalget (punkt 1) og byrådet (punkt 1, 2 og 3).

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3. R08 vedtages endeligt med udpegede ændringer samt sammenfattende § 9-redegørelse. (Økonomiudvalget og byrådet)

 2. Forslag til (Ramme-) Lokalplan nr. 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have vedtages endeligt med udpegede ændringer samt sammenfattende § 9-redegørelse. (Udvalget for Klima og Miljø og byrådet)

 3. Beslutning om udviklere skal gennemføre en byplankonkurrence, som skal være til grund for en helhedsplanlægning for hele området som beskrevet i dagsordenens punkt om høring, vedtages. (Udvalget for Klima og Miljø og byrådet)

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med forslagene er at etablere det overordnede planmæssige grundlag for en omdannelse af stadionområdet til bypark, boliger og detailhandel og dermed udvidelsen af bymidten.

 

I Udviklingsstrategi 2012 har byrådet besluttet at styrke detailhandlen i Holbæk By, og herved styrke Holbæks rolle som kommunens og Nordvestsjællands hovedby. I Udviklingsstrategien har byrådet konkret truffet beslutning om at benytte ny lovgivning på detailhandelsområdet, der giver mulighed for at planlægge for op til tre nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal i bymidten i byer med mere end 27.000 indbyggere.

 

Byrådet har også besluttet at samle byens idrætsaktiviteter i ”Holbæk Arena”, et nyt, samlet idrætsområde i Holbæk Vest, hvorved de nuværende idrætsaktiviteter i stadionområdet (rammeområde 3.R08) flyttes, og området skal derfor spille en ny rolle i Holbæk By.

 

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 3.78 – Bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have er blevet udarbejdet med henblik på at indfri det ovenstående politiske mål: at styrke detailhandlen i Holbæk By med et nyt detailhandelsområde, der tilbyder et supplement til eksisterende detailhandel, og at omdanne stadionområdet til et bymidteområde. Byrådet lægger vægt på, at området skal udvikles med fokus på bæredygtighed, kvalitet og respekt for omgivelserne således at det bliver et brand for byen.

 

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 3.78 samt miljøvurdering har været i offentlig høring fra den 17. september til den 12. november 2012. I alt har kommunen modtaget 13 høringssvar, som er blevet behandlet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 inddrager en del af stadionområdet, rammeområde 3.R08, i bymidteafgrænsningen. Kommuneplantillæg nr. 35 udlægger endvidere nye kommuneplanrammer for rammeområdet, således at anvendelsen fremover bliver henholdsvis offentligt formål og centerformål.

 

Forslag til Lokalplan 3.78 omfatter størstedelen af stadionområdet. Det er en rammelokalplan, dvs. en lokalplan, der er begrænset til at fastlægge områdets fremtidige hovedanvendelser og de overordnede principper for en mulig omdannelse af lokalplanområdet. Rammelokalplanen forudsætter derfor yderligere planlægning, og planens overordnede principper skal respekteres i det videre planarbejde. Forslagene til kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplan nr. 3.78 forudsætter, at rammelokalplanen skal følges op af en eller flere projektlokalplaner for at kunne danne grundlag for lokalplanpligtige dispositioner, fx byggeri. Som følge den offentlige høring af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og Forslag til Lokalplan nr. 3.78 anbefaler forvaltningen, at hele området skal indgå i en helhedsplanlægning gennem en byplankonkurrence inden udarbejdelse af yderligere lokalplaner.

 

Lokalplan nr. 3.78 inddeler området i to delområder, delområde A og B jf. bilag i lokalplanen.

 

Delområde A udgøres af området nord for Borgmestergårdsvej og syd for Godthaabsvej.

Delområdet udlægges til offentligt formål i form af en offentlig tilgængelig bypark, med mulighed for etablering af helårsboliger, institutioner og rekreative anlæg til nærområdets betjening. I alt op til 130 boliger.

 

Delområde B udgøres af området syd for Borgmestergårdsvej og nord for Holbæk Have.

Delområdet udlægges til centerformål. Området kan rumme liberalt erhverv, videns- og serviceerhverv, restaurations-/fastfoodvirksomhed og butikker til dagligvarer og udvalgsvarer, - dog kun én dagligvarebutik og op til tre større udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal, samt parkeringsanlæg og de til lokalplanområdets drift nødvendige faciliteter (varegårde, materielgård m.v.).

 

Fordelingen mellem detailhandelsområderne i Holbæk By bliver herefter:

 

1. Holbæk bymidte, som består af delområder med forskellige funktioner, arbejdsdelinger og profiler:

2. Detailhandelsområder uden for bymidten: MegaCentret I og II og Bilbyen med en tydelig specialisering inden for store udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m2 bruttoetageareal og særlig pladskrævende varegrupper.

 

Holbæk Kommune lægger vægt på, at nye udvalgsvarebutikker i Holbæk Have skal udgøre et supplement til butikkerne og butik koncepter i bymidten.

 

Disse principper vil efterfølgende blive indarbejdet i retningslinjerne for detailhandel i Forslag til Kommuneplan 2013.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og forslag til Lokalplan nr. 3.78 med miljøvurdering har været til offentlig høring i efteråret 2012. Forvaltningen har behandlet de indkomne kommentarer og har på den baggrund udarbejdet et forslag til ændringer af kommuneplantillægget og lokalplanen, som er beskrevet nedenfor. Kommuneplantillægget og lokalplanen vil blive tilrettet efter byrådets godkendelse.

 

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering

 

Høring

 

Offentlighedsfase jf. planloven forløb fra den 17. september til den 12. november 2012.

 

I alt har kommunen modtaget 13 høringssvar, hovedsageligt fra borgerne i det omkringliggende område og handels- og boligforeninger.

 

Hovedpointer fra indkomne indsigelser/kommentarer er følgende:

Forvaltningens konklusion og anbefalede ændringer:

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og Forslag til Lokalplan nr. 3.78 lægger vægt på, at den nye udvikling i Holbæk Have vil fremme et område med høj kvalitet og forstærke byens potentialer, dermed imødekommer planerne offentlighedens interesse. Det endelige kommuneplantillæg og lokalplan skal dog tydeliggøre argumenterne efter vedtagelse af planerne. Se Bilag nr. 1 om forvaltningens indstilling og forslag til ændringer ved endelig vedtagelse.

 

Der skal tydeliggøres i planforslagene, at Holbæk Kommune lægger vægt på, at udviklingen af Holbæk Have og de nye udvalgsvarebutikker skal udgøre et supplement til butikkerne og butik koncepter i bymidten, og at det princip vil efterfølgende blive indarbejdet i retningslinjerne af Forslag til Kommuneplan 2013.

 

- Et rumligt koncept og strukturplan for hele området, som bl.a. skal fastlægge hoveddisponering af området, struktur for grønne arealer og stier, trafik betjening i den sydelige del af bymidten, rammer for bæredygtighed i byggeriet og udearealer og hensyn til bevaringsværdige boligområder.

- En bebyggelsesplan for minimum et delområde, der vil muliggøre en fleksibel etapevis udvikling.

Rammerne for konkurrencerne, som forventes afholdt af udviklere/udbydere vil blive konkretiseret, når der er en konkret henvendelse.

 

Foretagelse af den ovennævnte helhedsplanlægning for hele området (delområde A + delområde B) besluttes som forudsætning for den videre planlægning i forbindelse med endelig vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 35 og Forslag til Lokalplan 3.78.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet – Holbæk Stadion - er ejet af Holbæk Kommune. Salg af arealerne forventes at give en vis indtægt til kommunen.

 

Det forudsættes, at der udarbejdes en helhedsplanlægning for hele området (område A + område B) gennem en byplankonkurrence/byplankonkurrencer afholdt af udbydere/udviklere som beskrevet under dagsordenspunktet Høring.

 

Derefter bliver der udarbejdet en eller flere projektlokalplaner, når der er konkrete planer for ændret anvendelse og eventuel bebyggelse af områderne. Herved fastsættes bl.a. bestemmelser om mulig udstykning af området. I forbindelse med salg af arealer indenfor lokalplanområdet fastsættes der nærmere vilkår, fx hvad angår grundejers forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer / fællesarealer m.v.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 936, vurderer kommunen, at planerne udløser krav om miljøvurdering, da omfang af butiksareal som planerne giver mulighed for, kan medføre væsentlige påvirkninger for den øvrige detailhandel i Holbæk By, og kan have effekt på detailhandelsmønstrene mod norvest i regionen. Planerne er omfattet af loven jf. bilag 4, stk. 10b, Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.

 

Kommunen har udsendt en screening/scoping til berørte myndigheder, og der er ikke udpeget flere emner i miljøvurderingen.

 

Som konklusion, vurderer Kommunen, at det nye detailhandelsområde vil kunne forny og supplere det samlede butiksudbud i byen uden at medføre butiksdød i byens centrum eller Megacentret, og herved bidrage til vækst og udviklingen i byen, kommunen og regionen.

 

Der skal dog tydeliggøres i planforslagene, at Holbæk Kommune lægger vægt på, at udviklingen af Holbæk Have og de nye udvalgsvarebutikker skal udgøre et supplement til butikkerne og butik koncepter i bymidten, og at dette skal vurderes i forbindelse med konkrete henvendelser til kommunen. Princippet vil blive indarbejdet i retningslinjerne for detailhandel i Forslag til Kommuneplan 2013.

 

Der vurderes ikke, at etablering af butikker i området vil medføre væsentlige afledte gener inden for lokalplanområdet eller for de omkringliggende byområder. Mulige emner, som de trafikale forhold, visuelle påvirkninger, den grønne struktur, samt jordforurening kan håndteres ved nærmere planlægning og realisering.

 

For at sikre en udvikling af højkvalitet og indfri målet om et område af store potentialer og kvaliteter anbefaler Forvaltningen, at hele området indgår i en helhedsplanlægning som beskrevet under dagsordenspunktet Høring.

 

Kommunen skal jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer § 9, udarbejde en sammenfattende redegørelse af miljørapportens konklusioner, konklusioner fra offentlighedens fase, og hvad der skal gøres for at følge op på disse konklusioner, samt forslag til overvågningsprogram, som vil sikre og offentliggøre forvaltningens indsats for opfølgning på miljøhensyn. Den sammenfattende redegørelse skal danne grundlag for den endelige vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 35 og Forslag til Lokalplan 3.78.

 

En sammenfattende § 9 redegørelse er vedlagt som bilag 3.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Forslag til Lokalplan 3.78 udlægger et stort område til bypark og rekreative formål og forudsætter, at den videre planlægning skal indarbejde den grønne kile, som binder Holbæk Fælled med bymidten og resten af denne grønne struktur.

 

Bestemmelserne i Forslag til Lokalplan 3.78 udelukker ikke fastholdelse af eksisterende sportsfaciliteter i området, fx klubhuse, tennisbaner, boldbaner mv. og giver mulighed for nye anlæg, herunder legepladser mv. som måtte bidrage til områdets rekreative funktion og dermed befolkningens mulighed for udfoldelse gennem organiseret og ikke-organiseret idræt. Stadion vil fortsat anvendes indtil Holbæk Arena er taget i brug, og anvendelsen af Stadion kan fortsætte, hvis en udbyder har interesse i at drive det i forbindelse med den videre udvikling.

 

De forskellige rekreative muligheder, grønne arealer, tilgængelighed for svage grupper og stiforbindelser, samt gode trafikale forhold vil blive sikret i området ved den videre planlægning. Derfor peger forvaltningen på nødvendigheden af, at hele området (delområde A + delområde B) indgår i en helhedsplanlægning gennem en eller flere byplankonkurrence (-er) specificeret i forvaltningens anbefalede ændringer. Dermed bidrager udviklingen til kommunens mål om en sund by.

 

Planforslagene medfører ikke sundhedstrusler for befolkningen. Mulige medførte risici for brand, eksplosioner og giftudslip er medtaget i lokalplanforslaget og der vurderes ikke, at anlægsfasen medfører en øget risiko for ulykker. Hensyn skal dog tages til flugt- og brandveje under opførelsen.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Punkt 2 og 3 indstilles med anbefaling
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles tiltrådt
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Tiltrådt.
 


2967944e10.pdf
2970094e9.docx
2970123e11.docx
2969322e12.pdf

Bilag

Bilag2_Kopi_Alle_Indkommende_ForslagogBemærkninger_LP3.78Pdf.pdf
Oversigt Over Forslag og Bemærkninger fra Høringsperioden 17. sep - 12. nov. 12 samt Forvaltningens Indstilling
Sammenfattende §9 redegørelse i forbindelse med endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 3.78 og Kommuneplantillæg 35
Bilag 4_Kort_Eksisterende bymidte_Ny bymidte_Grønstruktur.pdf


24. Vedtagelse af lokalplan 3.40 Boliger på Østerled, Holbæk Øst

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. kommuneplantillæg nr. 39 vedtages

 2. lokalplan 3.40 Boliger ved Østerled, Holbæk Øst, vedtages med ændringerne angivet i bilag 3, Forslag til ændringer.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at omdanne en del af erhvervsområdet ved Østerled til et nyt boligområde.

 

Planerne muliggør blandet boligbebyggelse i op til tre etager med tagterrasser og skal samtidig sikre:

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrunden for denne lokalplan, og tilhørende kommuneplantillæg, er grundejers ønske om at realisere kommuneplanens mulighed for at udvikle området til boligformål.

 

Lokalplanområdet er omfattet af rammelokalplan 3.33, som er udarbejdet i 2009 med det formål at omdanne erhvervsområdet til boligområde. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 4 ha.

 

I rammelokalplanen fremgår det, at lokalplanområdet (delområde C) skal anvendes til boligformål og disponeres til etagebyggeri og tæt-lavt byggeri. Det er således fastsat at:

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med de i rammelokalplan 3.33 fastsatte bestemmelser, idet der sikres at:

 

Boligbebyggelsen er disponeret dels som en parkbebyggelse med etagebyggeri i maksimalt to og tre etager (delområde I og II) og dels som tæt-lav udstykninger i maksimalt to etager (delområde III).

 

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter, som dels sikrer afstand til vej og skel og dels sikrer hensigtsmæssig afstand til eksisterende boliger inden for og uden for lokalplanområdet.

 

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Østerled og der udformes stamveje med vejtræer og græsarmerede parkeringsarealer. Fra stamvejene vil der være fordelingsveje til boligerne, som ligeledes indeholder græsarmerede parkeringsarealer.

 

Kommuneplantillæg 39 er udarbejdet for at specificere anvendelsen af lokalplanområdet og give mulighed for tagterrasser, da de i byggeteknisk forstand tæller som en etage.

 

Se lokalplan 3.40 og tilhørende kommuneplantillæg 39 her (Lokalplanen tilrettes efter byrådets endelige vedtagelse)

 

Forslag til ændringer

På baggrund af drøftelser på borgermødet om planforslagene den 11. oktober og de indsendte høringssvar i høringsperioden (læs mere om borgermøde og høringssvar nedenfor under Høring) foreslår forvaltningen en række mindre ændringer til lokalplanen. Ændringerne skal sikre hensynet til eksisterende nabobebyggelser i højere grad. Forslag til ændringer er illustreret på kortbilag 4 og 5 til dette dagsordenspunkt.

 

Der er udarbejdet skyggediagrammer og snit med det formål at kvalificere de hensyn der tages til eksisterende naboer. Skyggeforholdene er vurderet i marts/september, maj/august og i juni på forskellige tidspunkter af dagen. Skyggediagrammerne viser situationen når der bygges i to etager mod Kirsebærstien i stedet for de hidtil planlagte tre etager.

 

I juni vil slagskygger fra det nye byggeri ramme nogle af haverne efter klokken 18 og nogle af husenes facader efter klokken 20. I maj og august vil slagskygger fra det nye byggeri ramme nogle af haverne efter klokken 17 og nogle af husenes facader efter klokken 19. I marts og september vil slagskygger fra det nye byggeri ramme nogle af haverne efter klokken 16:30 og nogle af husenes facader efter klokken 17:30.

 

Den vestlige række boliger i Baggesens Have vil altså blive påvirket af skygge fra det nye byggeri, men kun kort før solnedgang og i et begrænset tidsrum. Der er tale om fire forholdsvis smalle slagskygger fra det nye byggeri.

 

De valgte bygningshøjder og tætheder, som er givet med Kommuneplan 2009, nødvendiggør, at der bygges tættere og højere end det eksisterende i området og naboområderne i dag. Det er et bevidst valg med lokalplanen, at man ønsker at udvikle området fra dets historiske rolle som erhvervsområde til et område med tættere byggeri og dermed udnytte den attraktive og bynære placering.

 

Det er forvaltningens vurdering at skyggegener ikke helt kan undgås i forbindelse med et byomdannelsesområde som dette, hvor der er planlagt for en tættere og højere bebyggelse end den eksisterende. Skyggepåvirkningen betragtes derfor som acceptabel.

 

Snittet (se kortbilag 7) viser, at højden på den nye bebyggelse ud mod Kirsebærstien ikke er højere end hvad der findes i et almindeligt boligområde med enfamiliehuse i to plan. Afstanden fra ny bebyggelse til naboskel (Baggesens Have) er 10 m, mens afstanden mellem ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse (Baggesens Have) er 20 m.

 

Som vist på kortbilag 2 og 3 foreslås det således, at der mod naboer bygges i to etager, mens det højeste byggeri (tre etager) koncentreres i midten af lokalplanområdet. Således mindskes skygge- og indbliksgener for eksisterende byggeri i området samtidig med at det fastholdes, at der er tale om et byfortætningsområde.

 

Derudover skal der etableres randbeplantning omkring den nye boligbebyggelse mod naboer mod øst og vest for yderligere at mindske indbliksgener. Randbeplantningen skal etableres med træsorter, som ikke bliver højere end 6 m for at undgå skyggegener både internt i området og for naboer mod øst.

 

På baggrund af de udarbejdede diagrammer og høringssvarene indstiller forvaltningen således følgende ændringer:

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

 

Høring

 

Høring ved idéfase

Den 17. november 2011 blev der afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek. Dialogen på mødet udtrykte, ligesom de to indkomne høringssvar, en bekymring fra naboerne over de indbliksgener det kommende byggeri eventuelt ville tilføre deres ejendomme.

 

I lokalplanforslaget blev der taget højde for disse bekymringer ved at fastlægge byggefelter for det nye byggeri, som sikrer en afstand på minimum 10 m til naboskel således at indbliksgener mindskes. Desuden kan der maksimalt bygges i to etager ved eksisterende byggeri ved Østerled.

 

Derudover er der mod naboejendommene mod syd udlagt et fælles friareal, som sikrer en buffer mellem det eksisterende boligbyggeri og nyt.

 

Høring ved lokalplanforslag

Planforslagene var fremlagt til offentlig høring fra den 14. september 2012 til den 9. november 2012.

 

Der blev afholdt et offentligt møde om planforslagene den 11. oktober 2012 i kantinen på Holbæk Rådhus. Til mødet var der, foruden bygherrerådgivere og to planlæggere fra Holbæk Kommune, ca. 15 borgere, primært naboer. På mødet diskuteredes primært nabohensyn mod vest (Østerled 16 + 18) og mod øst (Baggesens Have og Wessels Have). Naboerne udtrykte bekymring om skygge- og indbliksgener. Efter mødet kunne indsendes skriftlige høringssvar til behandling i den videre planlægning af området.

 

Der indkom otte høringssvar, som primært omhandler de samme problemstillinger som blev vendt til borgermødet. Se bilag 2, Høringssvar.

 

På baggrund af borgermødet og de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen en række mindre ændringer til lokalplanen, som skal sikre nabohensynet i højere grad (se ovenfor under Sagsbeskrivelse af hovedindstilling). Se bilag 3, Forslag til ændringer.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

 

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Det er på baggrund af miljøscreeningen konstateret, at planerne ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 
Udvalget opfordrer til, at der ved den fremtidige bebyggelse af Østerled tages hensyn til principperne i strategi for varmeplan. I dette tilfælde bør etablering af blokvarme tilstræbes.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 


2963284e13.pdf
2963285e14.pdf
2963286e15.pdf
2963279e16.pdf
2963281e17.pdf
2963282e18.pdf
2963283e19.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Kortbilag 4
Kortbilag 5
Kortbilag 6
Kortbilag 7


25. Visionsplan for Holbæk Havn

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø (til orientering), Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Vedhæftede visionsplan for Holbæk Havnefront og de angivne målsætninger godkendes som styrende for fremadrettet udvikling i havneområdet og som grundlag for en offentlig debat omkring havnens videre udvikling

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med sagsfremstillingen er, at godkende de udarbejdede visionsplanskitser og de tilhørende målsætninger som styrende for den videre byudvikling i havneområdet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med beslutning i byrådet er i 2012 igangsat en proces med udarbejdelse af en visionsplan for Holbæk Havnefront. Tegnestuen Hasløv og Kjærsgaard har i forlængelse heraf udarbejdet analysemateriale og visionsskitser med udgangspunkt i byrådets målsætninger om at arbejde for et havneområde, der:

 
 
 
 

I forhold til den fysiske planlægning, betyder målsætningerne, at:

 
 
 

Visionerne for Holbæk Havnefront rummer angivelse af målsætninger, visioner for de enkelte delområder samt forslag til konkrete tiltag med karakter af idékatalognedslag.

Visionsskitserne rummer endvidere en serie af reference- og inspirationsbilleder, der repræsenterer emner, funktioner og indhold, der kan være medvirkende til skabelse af ”den gode havn”.

 

De udarbejdede visionsskitser og ovennævnte målsætninger indarbejdes dels som retningslinjer i forslag til Kommuneplan 2013 og dels i forslag til helhedsplan for Holbæk by. I kommuneplanens rammedel udmøntes visionsplanens anbefalinger bl.a. i, at der udlægges et nyt rammeområde omfattende selve havnebassinet. Denne nye ramme tænkes at indeholde mulighed for placering af indtil 10 husbåde. Husbådene må alene bestå af ombyggede skibe, der har fungeret som både og kan sejle ved egen kraft, og som i vid udstrækning har bibeholdt deres oprindelige formgivningsmæssige udtryk. Nybyggede villaer på flydepontoner tillades ikke.

 

Inden for rammeområdet kan endvidere placeres anløbsbroer / marina for indtil 40 lystbåde. Pladserne skal udvide mulighederne for, at tursejlere kan ligge til helt inde ved Holbæk bymidte, som supplement til gl. havn og Holbæk marina.

 

I forbindelse med bolværkerne kan placeres trædæk og trappeanlæg, der giver mulighed for at komme helt ned til vandspejlet.

 

Havnebassinet tænkes endvidere anvendt til vandsportsaktiviteter i form af udspring, kajakroningsstævner og fritidssejlads, med hertil relaterede installationer, som udspringstårn m.v.

I bassinet muliggøres indplacering af en flydescene, der kan anvendes såvel til vandsportsformål som ved brug for kulturelle aktiviteter.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at arbejde for realisering af de anbefalede tiltag, der kan gennemføres mest umiddelbart med forholdsmæssigt kort tidshorisont og inden for begrænsede økonomiske rammer. Eksempelvis arbejdes for videre skitsering og realisering af det i skitserne præsenterede vartegn i form af udspringstårn samt synliggørelse og etablering af havnefrontens del af en sammenhængende promenade, ”den røde løber”.

 

De større omdannelsestiltag, eksempelvis anlæg af kanaler og omlægning af Havnegade m.v. må forventes at forløbe over en længere periode.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Udarbejdelse af en visionsplan for havneområdet er ikke omfattet af specifik lovgivning. Først når visionerne udmøntes i kommune- og lokalplanlægning er disse juridisk bindende og omfattet af planlovgivningen, lov om miljøvurdering m.v.

 

De beskrevne tiltag til retningslinjer og rammeændringer i kommuneplanen henføres således til den til kommuneplanen hørende proces og heraf afledt lovgivning.

 
 

Høring

 

Undervejs ved udarbejdelsen af visionsskitserne for havnefronten er afholdt en workshop for interessenter og foreninger med tilknytning til havneområdet, byliv m.v.

Skitserne og retningslinjerne tænkes endvidere præsenteret ved forårets dialogmøde for Holbæk By, der er berammet til at omhandle byliv og byudvikling i Holbæk By.

De konkrete ændringstiltag i kommuneplanrammerne vil indgå som en del af kommuneplanens høringsperiode.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Til efterretning
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 


2961190e20.pdf
2961194e21.pdf

Bilag

Holbæk havnefront byrumsanalyse.pdf
Holbæk havnefront visionsskitser og referencer.pdf


26. Broarbejder 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. de afsatte midler til broarbejder i 2013 frigives jævnfør sagsbeskrivelse af hovedindstillingen

 2. der på baggrund af anlægsbudgettet for 2013 frigives 3.1 mio.kr. til broarbejder jfr. nedenstående sagsbeskrivelse.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Sikre fremkommeligheden af trafikanterne i lokalområderne.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Prioritering af bygværker (broer) i forhold til anlægsbevillingen på 3.1 mio.kr. i 2013 sker på baggrund af budgetoversigten for 2013.

 

Forudsætningerne er, at det skaber mest mulig værdi for Holbæk Kommune set ud fra en samfundsmæssig vurdering af eksempelvis vægtbegrænsninger, sikkerhedsrisiko, trafikbelastning, fremkommelighed mv.

 

På denne baggrund anbefaler vores rådgiver følgende broarbejder til administrationens indstilling:

 
 

Total 3.100.000 kr. ekskl. moms

 

Der er vedlagt bilag med foto, kortfattet skadesbeskrivelse og anbefalet udbedringsstrategi af indstillede broer.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Afsatte anlægsmidler til brorenovering i 2013 på 3,1 mio.kr. frigives til gennemførelse af projektering, udbud og entreprisen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Orienteringsmæssigt kan det oplyses, at det samlede broindeks efter anlægsarbejderne i 2012 er på 1,727.

 

SAMKOM har i 2012 udarbejdet et landsgennemsnit der ligger på 1,4.

 

Broindeks er baseret på en tilstandskarakter skala fra 0-5, hvor 0 svarer til en ny bro og 5 svarer til at broen er fuldstændigt nedbrudt og dets funktion er ophørt, med deraf lukning eller udskiftning.

 

De indstillede broer har følgende:

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 


2955423e22.pdf
2955425e23.pdf
2955428e24.pdf

Bilag

Notat
Fotoark
Budgetoversigt


27. Etablering af klatrepark i Torben Lund Skov ved naturskolen

Sagsprocedure

 

Indstilling (1) vedr. tilskud til etablering af klatrepark behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Indstilling (2) vedr. udlejning af areal til klatrepark behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid bevilger tilskud på 200.000 kr. til etablering af klatreparken i Torbenlund Skov.

 2. Byrådet indgår 10-årig aftale om at udleje af areal i Torbenlund Skov til klatrepark.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Foreningen Sidesporet har ansøgt Holbæk Kommune om tilskud på 200.000 kr. til etablering af klatrepark på kommunalt areal, matr.nr. 1a, ladegården, Holbæk Jorder, beliggende Torbenlund Skov i Holbæk ved Holbæk Naturskole.

 

Der indgås en 10-årig lejeaftale mellem Foreningen Sidesporet og Holbæk Kommune om leje af arealet, hvor klatreparken forslås etableret.

 

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 7. januar 2013 at forslag om etablering af klatrepark skulle sendes i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 31. januar 2013.01.31.

 

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 12. januar 2013 om klatreparken.

 

Der er udsendt 98 høringsbrev til naboerne på følgende adresser:

Desuden er høringsbrev sendt til Dansk naturfredningsforening i Holbæk, Dansk Ornitologisk forening i Holbæk samt til Spejdernes Samråd, som har benyttelsesaftale for Spejderstadion ved Naturskolen, hvor klatreparken tænkes opført.

 

Der er indkommet 13 høringssvar ved høringsperiodens udløb:

 

Fra

Resume af høringssvar

Spejdernes Samråd

Positive for klatreparkens etablering.

Anbefaler dog udvidelse af parkeringspladser ved Ladegårdsalléen.

Der bør etableres toilet.

Endelig peger Samrådet på, at alle brugergrupper ligestilles ved anvendelsen af området – samt at aktiviteter i området gennemføres i gensiddig respekt for hinanden.

 

Sara Knabe Sørensen

Positiv for klatreparkens etablering og de muligheder den byder til aktivitet for forskellige borgergrupper.

Finn og Marianne Hansen

Mener ikke placeringen er god, men peger i stedet på Munkholmskoven. Frygter støjgener for naboer og dyrelivet. Endvidere peges på dårlige parkeringsforhold samt at Naturskolen ikke har faciliteter til at rumme en klatrepark.

Bodil Hjort og Johnny Bach Nielsen

Frygter støjgener for naboerne og forringet gensalgsværdi på naboejendomme.

Pia Krone Larsen

Mener det er et godt initiativ, men peger på, at der bør etableres bedre parkeringsforhold.

Sanne og Bent Møller

Mener det er en god ide. Dog pegers der på en anden placering i skoven samt etableres bedre parkering.

Kim Kjølsen Jensen

Frygter at en del af banen vil stå uskærmet således, at der bliver frit udsyn fra klatreparken til privat ejendom/have.

Birgit og Marianne Christensen

Frygter at en del af banen vil medføre støjgener på privatejendom.

Holbæk LMK

Roser projektet.

Ønsker flere parkeringspladser omkring Torbenlund Skov.

Lis og Niels Olsen

Frygter støjgener for naboer og dyreliv.

Henrik Nielsen

Positiv for etablering af klatrepark som kan medvirke til at trække flere unge ud i naturen.

Beboere i ejendommen Ladegårdsalleén 5B

Hilser initiativet velkommen.

Torben Nørskov Pedersen

Utilfreds med annoncering af borgermøde om klatrepark på 3-4 dages varsel.

Efterlyser mere information om klatreparken i forhold til åbningstid, støjmålinger skovloven VVM redegørelse samt beslutningsgrundlaget i forhold til naboer/ubebyggede grunde.

Peger på anden placering med mindre gener for naboer.

 
 

Etableringen af en klatrepark vil bl.a. medvirke til at understøtte kultur- og fritidspolitikkens mål om at skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i byrum og naturområder samt mål om at skabe rum til eksperimenterende ungdomskultur. Endelig kan klatreparken understøtte turisme- og erhvervspolitikkens mål om at øge turismen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Forslag om etablering af klatreparken har været i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 31. januar 2013.01.31.

 

Den 12. januar 2013 blev der afholdt borgermøde om klatreparken.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der ansøges om et etableringstilskud på 200.000 kr. til Foreningen Sidesporet til etablering af klatrepark i Torbenlund skov ved Holbæk Naturskole.

 

Ifald ansøgning godkendes foreslås denne finansieret med henholdsvis 100.000 kr. fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver samt 100.000 kr. fra puljen netværkskontrakter.

 

For at erhverve retten til at anvende en del af det kommunale skovareal til klatrebane skal Foreningen Sidesporet betale en årlig leje til Holbæk Kommune på 20.000 kr. i en 10 årig periode. Der udarbejdes en specifik benyttelsesaftale ifald byrådet godkender aftalen.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2013
 
1.at: tiltrådt idet parkeringsforhold og toiletforhold evalueres efter det første års drift. Evt. toiletproblemer finansieres af Sidesporet.
 
2.at: Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles tiltrådt.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Tiltrådt.
 


2980970e33.docx
2980979e25.doc
2980973e31.doc
2980978e26.pdf
2980977e27.pdf
2980976e28.pdf
2980975e29.jpg
2924937e39.jpg
2980974e30.pdf
2980972e32.pdf
2980969e34.docx
2980968e35.pdf
2980967e36.pdf
2980966e37.pdf
2980964e38.pdf
2924954e40.pdf
2924951e41.pdf
2924942e42.pdf

Bilag

Høringssvar Sanne og Bent Møller.docx
Høringssvar Finn og marianne Hansen.doc
Høringssvar Spejdernes Samråd.doc
Høringssvar ejendommen Ladegårdsalleén 5B.pdf
Høringssvar Bodil Hjort og Johnny Bach Jensen.pdf
Høringssvar Biger og Marianne Christensen.pdf
Kort over P-pladser ved Ladegårds Allen bilag høringssvar fra Holbæk LMK.jpg
Kortoversigt Klatrepark
Høringssvar Torben Nørskov Pedersen.pdf
Høringssvar Sara Knabe Sørenden.pdf
Høringssvar Pia Krone Larsen.docx
Høringssvar Lis og Niels Olsen.pdf
Høringssvar Kim Kjølsen Jensent.pdf
Høringssvar Holbæk LMK.pdf
Høringssvar Henrik Nielsen.pdf
Prøvebane 2.pdf
Prøvebane 1 (2).pdf
Generel Information HKP - ny version.pdf


28. Mørkøv Hallen - omlægning af lån

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. politisk tager stilling til hvorvidt Mørkøv Hallens ansøgning om omlægning af lån kan indstilles til godkendelse.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Politisk godkendelse af Mørkøv Hallens ansøgning om låneomlægning, idet der søges om udbetaling af provenu til et lån, som Holbæk Kommune har givet kommunegaranti for.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Mørkøv Hallen søger ved omlægning af nuværende kreditforeningslån om frigørelse af ca. 350.000 kr. Beløbet er friværdi, men er underlagt byrådets beslutning om lånegaranti.

 

Låneomlægningen fra nuværende 5 % fastforrentet lån til nyt 3 % fastforrentet lån giver en årlig driftsbesparelse på ca. 28.113 kr.

 

Driftsbesparelsen vil skulle finansiere yderligere ydelse på lånet, således at lånets løbetid vil være uændret.

 

Provenuet ønsker Mørkøv Hallen, at anvende til renovering af caféen og tilstødende lokalerne til foreningernes aktiviteter som f.eks. møder, kurser og socialt samvær. Mørkøv Hallen vil med renoveringen understøtte foreningernes frivillige arbejde ved at forbedre forholdene for foreningerne i lokalområdet.

 

Lokalerne vil have en delt anvendelse mellem Mørkøv Hallens forpagter og foreningerne. Foreninger har gratis adgang til anvendelse af lokalerne.

 

Renoveringen omfatter

 

Øvrige aktiviteter i forbindelse med renoveringen er ikke omfattet af anvendelsen af provenuet. Ønsker Mørkøv Hallen yderligere tiltag i forbindelse med renoveringen, vil Mørkøv Hallen selv skulle finde finansiering til disse arbejder.

 

Mørkøv Hallen oplyser, at der på nuværende tidspunkt er renoveret for ca. halvdelen af provenuets beløb, uden først at have en godkendelse fra Holbæk Kommune.

 

Kultur- og Fritidssekretariatet har på møde den 19. december 2012, præciseret over for Mørkøv hallen, at der ikke må igangsættes renovering eller vedligeholdelse fremadrettet uden Holbæk Kommunes godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Det er byrådet, der har beslutningskompetencen til at afgøre ansøgning om frigivelse af provenu i forbindelse med låneomlægning i Mørkøv Hallen.

 
 

Høring

 

Kultur- og Fritidssekretariatet har holdt møde med repræsentanter fra Mørkøv Hallen med henblik på afklaring af ansøgning om låneomlægningen og opstillingen af posterne i budget og regnskab.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Mørkøv Hallen har fremsendt budget for 2013, som er i balance. Budgettet indeholder en klar adskillelse for hallen, forpagtningen af cafeteriet og udlejning af bolig.

 

Frigivelse af provenu på ca. 350.000 kr. ved låneomlægningen vil øge Holbæk Kommunes kautionsforpligtelse med det tilsvarende beløb og reducere kommunens lånepulje tilsvarende.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2013
 
Udvalget for Kultur og Fritid anerkender formålet med byggeriet, men ønsker ikke at foretage en indstilling vedrørende kommunal garantistillelse, da en garantistillelse vil betyde en reduktion af kommunens låneramme. Stillingtagen til garantistillelse henhører under Økonomiudvalg og byråd.
 
Udvalget for Kultur og Fritid indskærper overfor selvejende institutioner, at projekt- og låneanmodninger skal forelægges for Holbæk Kommune forud for igangsættelse.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Ansøgningen om låneomlægningen indstilles godkendt med KFUs bemærkninger. Dog præciseres det, at indskærpelsen alene angår Mørkøv Hallen.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 


2955547e43.pdf
2955543e44.pdf

Bilag

Mørkøv hallen budgetforslag 2013
Ansøgning fra Mørkøv Hallen til Holbæk Byråd


29. Forslag til Naturparkplan for Naturpark Åmosen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Styregruppen for Naturpark Åmosen sender Naturparkplanen for Naturpark Åmosen i høring i otte uger i de tre kommuner.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At få udarbejdet en naturparkplan, der fastlægger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og styregruppens visioner og mål for den videre udvikling.

 

Naturparkplanen danner grundlag for, at der kan søges fondsmidler til gennemførelse af projekter inden for Naturpark Åmosens område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Styregruppen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet et forslag til Naturparkplan for Naturpark Åmosen. Planen skal tjene som udgangspunkt for at søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af frivillige projekter i naturparken.

 

Naturparkplanen fastlæger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og styregruppens visioner og mål for den videre udvikling. Naturparkplanen har ingen retsvirkninger for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat, og er alene afhængig af, hvad der kan opnås ved frivillige aftaler og af, at der kan indhentes de nødvendige tilladelser hos de ansvarlige myndigheder. Udviklingen i Naturpark Åmosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed.

 

Vision og målsætninger for Naturpark Åmosen er vedtaget i de tre kommuners kommuneplan. Der er arbejdet videre med kommuneplanernes målsætninger, og kommunernes egne målsætninger for området er medtaget, hvor det er relevant. Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner er myndighed i Naturpark Åmosen og vil derfor blive inddraget i gennemførelsen af Naturpark Åmosens målsætninger. Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner er repræsenteret i styregruppen for Naturpark Åmosen og bidrager til driften af sekretariatet.

 

Naturparkplanen er ikke en kommunal plan, men da Naturpark Åmosen bygger på frivillighed og borgerinddragelse ønskes det, at de almindelige kendte offentlighedsprocedurer følges. Dette skal sikre gennemsigtighed i processen og giver borgere mulighed for at komme med input til processen. Naturparkplanen vil derfor blive sendt i otte uger offentlig høring i alle tre kommuner, hvorefter indkomne bidrag samles og behandles, og de tre kommuner får planen at se igen. Under processen med udarbejdelse af naturparkplanen har der været afholdt to offentlige møder, hvor alle har haft mulighed for at komme med input. Resultatet af møderne er inddraget i naturparkplanen og samlet i et idékatalog. Der er planlagt at holde endnu et offentligt møde i høringsperioden.

 

Styregruppen ønsker at Naturpark Åmosen bliver certificeret som naturpark. Friluftsrådet har oprettet en ordning, hvor naturparker kan blive en certificeret naturpark. At blive certificeret naturpark forventes at give gode muligheder for at søge fondsmidler til det videre arbejde i naturparken. Naturparkplanen for Naturpark Åmosen er en forudsætning for at kunne blive certificeret naturpark.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Styregruppen vil sende naturparkplanen i høring i 8 uger, når forslaget har været behandlet i Holbæk, Sorø og Kalundborg kommuner.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er i budgetåret 2013 og overslagsårene afsat 150.000 kr. pr. år til drift at sekretariatet for Naturpark Åmosen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en screening efter miljøvurderingsloven, da de konkrete mål i naturparkplanen, som Naturpark Åmosen vil arbejde for i den kommende 5-årige periode, falder indenfor rammerne af den miljørapport, der blev udarbejdet til kommuneplantillægget for Naturpark Åmosen (Tillæg 1-2010 Naturpark Åmosen).

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Tiltrådt
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Tiltrådt.


2955897e45.pdf

Bilag

Naturparkplan udkast jan 2012.pdf


30. Friplejeboligerne Kildehaven - godkendelse af skema C

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Skema C og den endelige anskaffelsessum for etablering af 42 friplejeboliger med tilhørende servicearealer i Kildehaven godkendes på statens vegne

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At godkende skema C og den endelige anskaffelsessum på statens vegne.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Velfærdsministeriet gav i december 2008 Kildehaven A/S endeligt tilsagn til opførelse af 42 friplejeboliger med tilhørende servicearealer ved nybyggeri og ombygning af det tidligere Rådhus i Svinninge.

 

Opførelse og ombygning af et friplejecenter indebærer ingen kommunal anlægsøkonomi, der skulle derfor ikke ydes grundkapitallån og der skal heller ikke garanteres for realkreditlån, da denne forpligtelse alene påhviler staten, når der er tale om friplejeboliger.

 

Holbæk Kommunes opgave er at godkende det indsendte skema C og dermed godkende den samlede anskaffelsessum.

 

Det fremgår af det indsendte skema C, at den støtteberettigede anskaffelsessummen udgør:

 

For 42 friplejeboliger

72.096.000 kr.

For servicearealerne

8.886.000 kr.

 

I skema C for friplejeboligerne er der afsat 7.482.000 kr., som vedrører en tvist med totalentreprenøren. Sagen pågår i voldgiftsnævnet.

 

Det afsatte beløb skal dokumenteres afholdt inden seks måneder fra godkendelsesdatoen. Sker det ikke, vil anskaffelsessummen automatisk blive tilrettet således at anskaffelsessummen nedsættes til summen uden de afsatte beløb.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Friplejeboligloven.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Godkendelse af skema C har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Grundkapitallånet ydes af friplejeboligleverandøren og staten yder garanti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 
31. Boligselskabet Sjælland - afdeling 01-101 - Vestergade 4 - 22, Tølløse - låneoptagelse samt lejestigning

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender, at Boligselskabet Sjælland optager et 20-årigt realkreditlån på 1.108.980 kr. til udskiftning af køkkener i afdeling 01-101

 2. byrådet godkender den i konsekvens heraf afledte lejeforhøjelse på ca. 730 kr. pr. måned

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

I henhold til almenboligloven skal byrådet godkende, at der udstedes pantebreve i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation samt lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder som overstiger 5 % af lejen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Historik

 

Afdeling 01-101 beliggende Vestergade 4- 22, Tølløse indeholder 10 stk. 4-rums familieboliger opført som rækkehuse i 1944.

 

Ansøgning

 

Boligselskabet Sjælland søger om godkendelse af optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 1.108.980 kr. til udskiftning af køkkener i afdeling 01-101 Vestergade 4-22, Tølløse, samt den i konsekvens heraf afledte lejeforhøjelse på ca. 730 kr. pr. måned pr. køkken.

 

På afdelingsmøde den 12. november 2012, blev det besluttet, at udskifte køkkenerne i afdelingen ved kollektiv råderet.

 

Kollektiv råderet betyder, at lejerne selv beslutter om de ønsker, at få udskiftet deres køkken.

 

Afdelingsmødet besluttede at køkkenerne udskiftes hos de lejere som ønsker det samt, at de øvrige køkkener udskiftes i forbindelse med fraflytninger.

Afdelingsmødet godkendte samtidig, at der optages lån til finansieringen heraf samt den i konsekvens heraf afledte lejeforhøjelse på ca. 730 kr. pr. måned.

 

Nuværende leje udgør 5.935 kr. pr. måned, med tillæg for udskiftning af køkken på ca. 730 kr. stiger huslejen til ca. 6.665 kr.

 

Lejeforhøjelsen udgør ca. 12,3 %.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Almenboliglovens § 29 og almenlejelovens § 10, stk. 3.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet, så godkendelsen har ingen økonomisk konsekvens for Holbæk Kommune.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 
John Harpøth deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 
32. Boligselskabet Sjælland - afdeling 01-102 - Vestergade 24 - 32, Tølløse - låneoptagelse samt lejestigning

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender, at Boligselskabet Sjælland optager et 20-årigt realkreditlån på 562.906 kr. til udskiftning af køkkener i afdeling 01-102

 2. byrådet godkender den, i konsekvens heraf, afledte lejeforhøjelse på ca. 738 kr. pr. måned

 

Alternativ indstilling


Formål

 

I henhold til almenboligloven skal byrådet godkende, at der udstedes pantebreve i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation samt lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder som overstiger 5 % af lejen.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Historik

 

Afdeling 01-102 beliggende Vestergade 24-32 indeholder fem stk. 4-rums familieboliger opført som rækkehuse i 1948.

 

Ansøgning

 

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 562.906 kr. til udskiftning af køkkener i afdeling 01-102 Vestergade 24-32, Tølløse, samt den i konsekvens heraf afledte lejeforhøjelse på ca. 738 kr. pr. måned pr. køkken.

 

På afdelingsmødet den 12. november 2012 blev det besluttet, at udskifte køkkenerne i afdelingen ved kollektiv råderet.

 

Kollektiv råderet betyder, at de lejerene selv beslutter om de ønsker, at få udskiftet deres køkken.

 

Afdelingsmødet besluttede at køkkenerne udskiftes hos de lejere som ønsker det samt, at de øvrige køkkener udskiftes i forbindelse med fraflytninger.

 

Afdelingsmødet godkendte samtidig, at der optages lån til finansiering heraf samt den i konsekvens heraf afledte lejeforhøjelse på ca. 738 kr. pr. måned.

 

Nuværende leje udgør 4.950 kr. pr. måned, med tillæg for udskiftning af køkken på ca. 738 kr. stiger lejen til ca. 5.688 kr. pr. måned.

 

Lejeforhøjelsen udgør ca. 14,9 %.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Almenboliglovens § 29 og almenlejelovens § 10, stk. 3.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet, så godkendelsen har ingen økonomisk konsekvens for Holbæk Kommune.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 
John Harpøth deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 
33. Holbæk Ældreboligselskab v/Domea - Tilsagn til opførelse af 70 ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden i Jyderup

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. der gives tilsagn til Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea om støtte til opførelse af 70 almene ældreboliger i tilknytning til Plejecenter Elmelunden med en støtteberettiget anskaffelsessum på 123.732.000 kr.

 2. der ydes et grundkapitallån på 12.373.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen

 3. der bevilges den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af byggeriet 

 4. der opføres servicearealer med en anskaffelsessum på 17.557.000 kr. inkl. moms i tilknytning til de 70 ældreboliger

 5. efter opførelsen udskilles servicearealerne og overdrages til Holbæk Kommune for anskaffelsessummen på 17.557.000 kr. inkl. moms

 6. der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til opførelse af serviceareal til boligerne

 7. en del af matr. nr. 14 ax og 31 b Jyderup By, Jyderup sælges til Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea  

 

Alternativ indstilling


Formål

 

I henhold til almenboligloven skal byrådet give tilsagn til opførelse af almene ældreboliger samt tilhørende servicearealer og godkende anskaffelsessummen ved godkendelse af skema A.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Domea har efter aftale med Holbæk Kommune udarbejdet et projekt vedrørende opførelse af 70 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer i tilknytning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup.

 

Servicearealerne skal være ejet af Holbæk Kommune som overtager disse til anskaffelsessummen, når projektet er afsluttet. Anskaffelsessummen er budgetteret til 17.557.000 kr. inkl. moms.

 

Der skal opføres 70 almene ældreboliger som etagebyggeri med et samlet areal på 5.040 m2.

 

Det gældende maksimumsbeløb for ældreboligers anskaffelsessum er for 2013 fastsat til 23.850 kr. pr. kvadratmeter med et energitillæg på 1.110 kr. pr. kvadratmeter for etagebyggeri, i alt 24.960 kr. pr. kvadratmeter. Der kan dermed maksimalt godkendes en anskaffelsessum på (5.040 x 24.960) 125.798.000 kr.

 

Holbæk Ældreboligselskab v/Domea ansøger om godkendelse af den budgetterede anskaffelsessum på, 123.732.000 kr. som finansieres således:

 

Realkreditlån (88 %)

108.884.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån (10 %)

12.373.000 kr.

Beboerindskud (2 %)

2.475.000 kr.

I alt

123.732.000 kr.

 

Med den budgetterede anskaffelsessum for byggeriet er maksimumsbeløbet for 2013 ikke udnyttet fuldt ud og det betyder, at anskaffelsessummen kan blive op til 2.066.000 kr. højere.

 

Byggeriet skal opføres på en kommunal grund. Salgsprisen er sat til 15.467.000 kr. inkl. moms. Indtægten for salget forventes i 2013.

 

Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.274 kr. pr. m2.

 

Anskaffelsessummen for servicearealet, som opføres i tilknytning til de 70 ældreboliger, er budgetteret til 17.557.000 kr.

 

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealer på 40.000 kr. pr. tilknyttet ældreboliger svarende til (70 x 40.000) 2.800.000 kr.

 

Efter opførelsen bliver servicearealet udskilt og overdraget til Holbæk Kommune for anskaffelsessummen.

 

Netto anskaffelsessummen bliver efter fradrag af moms og statens tilskud til etablering af servicearealer 11.246.000 kr.

 

Anskaffelsessum

17.557.000 kr.

Moms heraf

-3.511.000 kr.

Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.

-2.800.000 kr.

Netto anskaffelsessum

11.246.000 kr.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Holbæk Kommunes udgifter i forbindelse med opførelse af Plejecenter og servicearealer i Elmelunden kan opgøres således:

 

 

Indtægter

Udgifter

Salgspris grund

15.467.000 kr.

 

Moms ved salg af grund

-3.094.000 kr.

 

Salgspris ekskl. moms

12.373.000 kr.

 

Grundkapitallån

12.373.000 kr.

 

 

Nettoudgift vedr. plejecenter

 

0 kr.

 

 

 

Anskaffelsessum for serviceareal

 

17.557.000 kr.

Moms heraf

 

-3.511.000 kr.

Anskaffelsessum ekskl. moms

 

14.046.000 kr.

Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.

 

-2.800.000 kr.

 

 

 

Netto anskaffelsessum for serviceareal

 

11.246.000 kr.

 

 

 

Den samlede kommunale udgift udgør

 

11.246.000 kr.

 

Servicearealet bliver finansieret af de afsatte anlægsmidler.

 

Grundkapitallånet på 12.373.000 kr. er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Når der gives tilsagn til opførelse af almene ældreboliger giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af lånet som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

Garantikravet kan først opgøres når byggeriet er færdigt. Indtil da opgøres garantien til 100 % af lånet.

 

Når byggeriet er færdigt opgøres garantien på grundlag af ejendommens markedsværdi. Garantikravet for dette tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver.

 

Kommunal garanti er en eventualforpligtelse, der ikke umiddelbart belaster kommunens økonomi. (Eventualforpligtelse: Økonomisk forpligtigelse, hvor beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt er ukendt).

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 
34. Bookning af en politiker til skoler og uddannelsesinstitutioner ang. lokalpolitik m.v.

Sagsprocedure

 

Byrådet

 

Hovedindstilling

 

Venstres gruppe i Holbæk Byråd indstiller, at:

 1. Skoler og uddannelsesinstitutioner i Holbæk Kommune får mulighed for at booke en eller flere politikere i forbindelse med alm. undervisning, projekter eller temauger med sigte på udbredelsen af kendskab til politik og i særdeleshed lokalpolitik.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udbrede børn og unges kendskab til lokalpolitik.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Blandt børn og unge er kendskab til og interesse for politik og i særdeleshed lokalpolitik ikke specielt udbredt.

 

Derfor vil vi med dette punkt gerne sørge for muligheden for at udbrede dette kendskab ved at tilbyde muligheden for at " booke en politiker”. Det er netop vedtaget i Rebild Kommune, og nu ønsker vi også at afprøve dette.

 

Vi forventer, at det nok er fra overbygningsskolerne og op efter - det vil sige også de øvrige ungdomsuddannelser, der vil benytte tilbuddet, men det vil også være ok for 0-6. klasse

 

Vi forestiller os, at man kan tilmelde sig ordningen som byrådsmedlem, men der skal selvfølgelig være en bred enighed i byrådet, for at det kan lade sig gøre.

 

Vi forestiller os, at der skal være en administrativ koordinering, så det kommer ind i kalenderen.

 

Vi forestiller os ligeledes, at vi skal have Ungdomsbyrådet med ind over, så vi giver mulighed for, at en eller to fra Ungdomsbyrådet kan deltage sammen med byrådspolitikere.

 

Man kunne evt. gøre som Rebild Kommune agter at gøre det: Man kunne lave en mailadresse som f.eks. hed bookenlokalpolitiker@holb.dk. Her kunne man skrive til den administrative medarbejder, og derfra så booke den ledige politiker. Eller man kunne som politiker se dem, der gerne ville have besøg og så booke sig ind på de enkelte steder.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Forslaget skal eventuelt ud til vores institutioner/forældrebestyrelser/skolebestyrelser og Ungdomsbyrådet for en afklaring, om man ønsker et sådan tiltag. Det behøver ikke som sådan at være en høring, men måske mere en "føler" blandt vores institutioner.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udover administration af kalenderordningen og evt. kørepenge, vil forslaget ikke have nogen udgifter.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Drøftet. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af mulighederne.
 
35. Udpegning af ny formand for Huslejenævnet i Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalg – byråd

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget indstiller jurist Bent Pedersen som formand for Huslejenævnet og suppleant for formanden i Beboerklagenævnet i Holbæk kommune pr. 1. marts 2013

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Holbæk kommune får en ny Huslejenævnsformand og suppleant for formanden for Beboerklagenævnet pr. 1. marts 2013

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Jens O. Skov-Madsen har d. 21. november 2012 pr. mail meddelt, at han ønsker at fratræde som formand for Huslejenævnet og suppleant for formanden for Beboerklagenævnet i Holbæk Kommune pr. 31.december 2012.

 

Huslejenævnet træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål

 

Økonomiudvalget har d. 28. november 2012 taget hans ansøgning om afsked til efterretning og efterfølgende underrettet Statsforvaltningen om dette og den efterfølgende proces.

 

Efterfølgende har administrationen opslået stillingen til besættelse på jobnet.dk og på kommunens hjemmeside.

 

Ved udløbet af ansættelsesfristen mandag d.7. januar 2013 var der indkommet fire ansøgninger, der blev derfor nedsat et ansættelsesudvalg fra Ledelsessekretariatet.

 

Ansættelsesudvalget har på baggrund af samtalerne fundet en ansøger med både høj faglighed og langvarig erfaring indenfor området.

 

Byrådet skal til Statsamtet fremsende indstilling til posten som formand for Huslejenævnet og suppleant for formanden for Beboerklagenævnet.

 

Formanden for Huslejenævnet og suppleanten for Beboerklagenævnet beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§35-44 og lov om leje §§106 og 109, stk.2 og 3

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 


2904114e46.docx
2905485e47.docx

Bilag

Afskedsbegæring fra J.O Skov-Madsen
Skrivelse til Statsamtet ang. proces vedr. ny formand for Huslejenævnet


36. Udpegning af suppleant til Vurderingsankenævnet

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget - byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet fremkommer med indstilling til den ledige plads som suppleant i Vurderingsankenævnet for Vestsjælland.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der findes en suppleant til Vurderingsankenævnet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Claus Nexø Jensen er blevet fritaget for hvervet som kandidat i Vurderingsankenævnet i Vestsjælland efter udløb af hans orlovsperiode, det vil sige fra 1. januar 2013.

 

Hans plads bliver overtaget af den tidligere udpegede suppleant.

 

Dermed er der behov for at udpege en ny suppleant. Udpegningen som suppleant gælder frem til 30. juni 2014.

 

Vurderingsankenævnene afgør klager over told og skatteforvaltningens afgørelser efter Lov om vurdering af landets faste ejendomme og Ejendomsavancebeskatningsloven (beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom).

 

Kommunalbestyrelsen indstiller kandidat og Skatteministeren udnævner.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse 907 af 28.08.2006 og bekendtgørelse om landets inddeling i skattenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. af 10.11.2009 samt skatteforvaltningslovens § 6, §§ 8-10 og § 15.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Maria Friis indstilles som suppleant.
 

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt.
 
37. Restaurationsplan

Sagsprocedure

 

Byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet godkender revideret Restaurationsplan for Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

”Restaurationsplanen for Holbæk Kommune” er en vejleding til alkoholbevillinger, bestyrelsesgodkendelser og udvidet åbningstid.

 

Baggrunden for at revidere restaurationsplanen er, at der er kommet ny lovgivning på området. I restaurationsplanen er bevillingskompetencen overgået til bevillingsnævnet.

 

Der er ændring i forhold til åbningstider/lukketider, idet disse er tilpasset politiets bevillingsstrategi, som går på tværs af kommunerne med fokus på ansvarlig udskænkning, fx åbningstider, udeservering og musik og vilkår om dørmænd.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

LBK nr. 135 af 18/10/2010 kaldet Restaurationsloven.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Det - at ansvarlig udskænkning er medtænkt - kan betyde et mere trygt og mindre voldeligt natteliv.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Byrådet den 20-02-2013
 
Godkendt
 


2982270e48.docx

Bilag

Restaurationsplan for Holbæk Kommune