UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

18-12-2013 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-12-2013 14:00:00


PUNKTER

1240. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening1240. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

  1. godkender, at Holbæk Kommune indgår en 3-årig samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening (HBI) for at sikre idræts- og talentudviklingsmiljøet i kommunen. Som en del af aftalen modtager HBI et nyt årligt tilskud på 800.000 kr. netto, som er øremærket eliteaktiviteterne i Nordvest FC.

  2. godkender, at det årlige tilskud på netto 800.000 kr. finansieres via de afsatte midler i vækstpuljen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

HBI har bedt Holbæk Kommune om et økonomisk tilskud til foreningens eliteaktiviteter (Nordvest FC).

 

Baggrunden for henvendelsen er et forventet underskud i 2013 på 907.000 kr. Ifølge HBI skyldes det forventede underskud, bl.a.:

Nuværende sponsorkontrakt

Holbæk Kommune yder i dag et årligt sponsorart på 400.000 kr. til HBI, som er øremærket til eliteaktiviteterne (Nordvest FC). Før sponsorartet bliver udbetalt, sker en modregning for rettigheder til at tegne reklamer på Holbæk Stadion og for Nordvest FC’s brug for kommunale anlæg og faciliteter. Den årlige udbetaling er netto 100.000 kr.

 

Sideløbende er HBI’s lokaletilskud reduceret med 100.000 kr., idet en række af HBI’s lokaler anvendes til Nordvest FC aktiviteter.

 

Indhold af samarbejdsaftale

Holbæk Kommune og HBI har udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som vil betyde, at HBI vil modtage et yderligere tilskud på netto 800.000 kr. årligt. I samarbejdsaftalen forpligter HBI sig til at styrke talentudviklingsarbejdet og deltage aktivt i at skabe rollemodeller for unge i Holbæk kommune.

 

Derudover forpligter HBI sig også til at aflevere en økonomisk status på månedlig basis til Holbæk Kommune. HBI vil også ændre elitedivisionsholdets kaldenavn ”Nordvest FC”, så ”Holbæk” får en fremtrædende placering i navnet. Endelig forpligter HBI sig til at eksponere Holbæk Kommune på forskellig vis.

 

Samarbejdsaftalen er 3-årig med virkning fra 1. januar 2014. Udkastet til samarbejdsaftalen er vedlagt.

 

Lignende aftaler er indgået af Helsingør, Næstved og Roskilde kommuner med disse kommuners respektive fodboldklubber med elitehold på samme niveau som HBI.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Den nye samarbejdsaftale sikrer yderligere netto 800.000 kr. i kommunal støtte til eliteaktiviteterne i Nordvest FC, som finansieres via vækstpuljen afsat i budget 2014.

 

Ændring i udbetaling til HBI:

 

Sponsorkontrakt 2011

Samarbejdsaftale 2013

Årligt sponsorart

400.000 kr.

1.200.000 kr.

Fradrag reklamerettigheder

- 100.000 kr.

- 100.000 kr.

Fradrag, brug af kommunale. faciliteter

- 200.000 kr.

- 200.000 kr.

Netto udbetaling til HB & I

100.000 kr.

900.000 kr.

 

Sideløbende med sponsorindtægterne fra Holbæk Kommune modtager HBI, som folkeoplysende forening, medlemstilskud samt lokaletilskud fra Holbæk Kommune.

 

I 2011 blev HBI’s lokaletilskud beskåret med 100.000 kr. Baggrunden var, at aktiviteterne i HBI’s underafdeling Nordvest FC ikke er af folkeoplysende karakter og derfor kan disse aktiviteter ikke danne grundlag for udbetaling af lokaletilskud. Denne nedsættelse af lokaletilskuddet fastholdes.

 

Derudover har HBI en aftale med Holbæk Kommune (Trafik og Ejendomme) om drift af de kommunale omklædningsfaciliteter på Holbæk Stadion. HBI modtager 180.000 kr. årligt for at varetage driften af omklædningsfaciliteterne, herunder driftsudgifterne.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Ifølge § 7 i Lov om Eliteidræt kan kommuner yde økonomisk støtte til eliteidræt, med mindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

 

Ifølge Betænkning fra Folketingets Kulturudvalg, vil der ikke være tale om egentlig erhvervsvirksomhed, selvom aktiviteterne udøves i aktie/anpartsselskabsform, såfremt selskabets vedtægter eller aktionæroverenskomst indeholder bestemmelser om udbyttebegrænsning.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

9. november 2011: Godkendelse af sponsoraftale og reklameoverenskomst med Nordvest FC

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Udvalget oversender sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet men ønsker ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til aftalen med HBI.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at der afholdes fællesmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget forud for det kommende byrådsmøde om tilskud til klubben. Det indstilles endvidere, at Udvalget for Kultur og Fritid drøfter samarbejdsaftalen og udarbejder en indstilling om den til Økonomiudvalget og byrådet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-12-2013
 
Sagen er drøftet mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget og oversendes til byrådets behandling
 

Referat
Sagsfremstilling

3311131e1.pdf

Bilag

HBI samarbejdsaftale 2014-2016