UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

11-12-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2013 18:00:00


PUNKTER

235. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium fra budget 2014
236. Evaluering af budgetprocessen 2014-2017
237. Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager
238. Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
239. Bemyndigelse til borgmesteren vedr. salg af grunde og ejendomme235. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium fra budget 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

  1. frigiver 4 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler i budget 2014 til betaling af restkøbesum til Freja Ejendomme i forbindelse med købet af Brorfelde Observatorium. Midlerne overføres til Center for Ejendomme,

  2. frigiver 1 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler i budget 2014 til dækning af drifts- og anlægsudgifter på Brorfelde i 2014. Midlernes overføres til Kultur og Fritids driftskonto for Brorfelde. Sideløbende reduceres bufferpuljen med 1 mio. kr., så den afsatte serviceramme for 2014 bliver fastholdt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik i juli 2013 aftale med Freja Ejendomme om at købe Brorfelde Observatorium. Formålet med at købe Brorfelde Observatorium er at skabe et formidlings- og aktivitetscenter på Brorfelde med udgangspunkt i de naturvidenskabelige kvaliteter og den særegne natur ved Brorfelde

 

Frigivelse af 4 mio. kr. til betaling af restkøbesum

Købsprisen blev fastsat til 10 mio. kr. Ifølge købsaftalen skal købesummen betales i to rater.

 

Den første rate på 6 mio. kr. blev betalt i september 2013 og finansieret via fondsmidler. Den resterende rate på 4 mio. kr. skal Holbæk Kommune betale senest den 15. januar 2014.

 

Til brug for denne betaling er det nødvendigt at frigive 4 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler. De frigivne midler skal overføres til Center for Ejendomme, som forestår betalingen af restkøbesummen til Freja Ejendomme.

 

Frigivelse af 1 mio. kr. til anlægs- og driftsudgifter på Brorfelde i 2014

I løbet af 2014 vil Holbæk Kommune investere flere millioner i renovering af bygninger, inventar, nødvendig naturpleje. Derudover skal Holbæk Kommune afholde de løbende driftsudgifter ved Brorfelde Observatorium.

 

Disse investeringer og drift vil blive finansieret af den frigivne anlægsmillion samt de fondsmidler, som Nordea Fonden og A.P. Møllerfonden har givet tilsagn om.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2014 er afsat 5 mio. kr. anlægsmidler til Brorfelde. De allerede afsatte midler frigives på følgende måde:

Den fastsatte serviceramme i budget 2014 vil blive fastholdt, idet bufferpuljen vil blive reduceret med 1 mio. kr.

 

I budgettet for 2015 er der ligeledes afsat 5 mio. kr. til anlæg på Brorfelde, disse penge skal endnu ikke frigives.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling236. Evaluering af budgetprocessen 2014-2017

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byråd

 

Evalueringssag

 
 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. Økonomiudvalg og byråd evaluerer budgetprocessen for 2014-2017

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet, at de vil evaluere processen for udarbejdelse af budget 2014-2017 med henblik på løbende forbedring af processen.

 

Som oplæg til denne evaluering har Økonomi udarbejdet evaluering af den dette års budgetproces.

 

Aktivitet

Administrativ evaluering af aktiviteten

 

Budgetseminar 1, medio april

Medio april – de første spor for efterfølgende politiske drøftelser lægges ud.

 

Budgetseminar 1 igangsatte, efter hensigten, de politiske drøftelser vedrørende budget 2014-2017.

- Udarbejdelsen af direktionens strategi- og budgetvurdering var med til at give et godt fundament for de politiske drøftelser i forhold til budget 2014-2017.

·

- Drøftelserne af de økonomiske pejlemærker var med til at give et godt fundament for politiske drøftelser vedrørende økonomien

 

 

Byrådsmøde, ultimo juni

Aftalen mellem KL og Finansministeriet bliver forklaret på et overordnet niveau, så byrådet er klar over hvilke ændringer aftalen byder på.

 

Gennemgangen af økonomiaftalen gav byrådet et godt fundament for at forstå de rammer, som Holbæk Kommune arbejder under. Hvilke restriktioner der måtte være aftalt på drift og anlæg, samt eksempelvis hvilke lånemuligheder, kommunerne har.

 

 

Budgetseminar 2, medio august

På budgetseminar 2 fremlægges alle de administrative beregninger – pris x mængde, demografi, lovændringer, skatteprognose mv., som skaber et fundament for de politiske drøftelser – budgetaftaler og endelig vedtagelse af budgettet.

 

 

 

Seminaret fungerede i det store hele efter hensigten.

 

Rammer for det politiske arbejde efter 1. behandlingen af budgettet, herunder den administrative servicering af de politiske partier

 

Dette års tidsplan, gav bedre tid til politiske forhandlinger efter budgetseminar 2 og dermed bedre arbejdsvilkår for byrådets medlemmer, i forhold til sidste års plan.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at beskrivelsen tages til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3332747e1.docx

Bilag

Evaluering af budgetproces 2014-2017


237. Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget


Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
  1. Økonomiudvalget godkender forslag til ”Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager”

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formålet med sagen er at formalisere den kompetencedelegation på personaleområdet som har været praktiseret i den nye Holbæk Kommune.

 

På langt de fleste beslutningsområder indenfor personaleområdet har der i ledelsesorganisationen i praksis ikke været tvivl om, hvem der har beslutningskompetencen, men på enkelte områder, fx tjenestemandsområdet, har direktionen konstateret, at der ikke er fuldstændig klarhed.

 

Løn og Personale har herefter, i samarbejde med KL, gennemgået alle de beslutningsemner indenfor personalesagsområdet, som ligger udenfor den daglige personaleledelse, og hvor beslutningskompetencen kan lægges på forskelligt niveau i organisationen.

 

Løn og Personales forslag til kompetencefordelingsplan har været til udtalelse i ledergrupperne på de store driftsområder, som har haft enkelte bemærkninger, som i det væsentligste er indarbejdet i den indstilling som nu foreligger.

 

Vedtagelse af delegationsplanen vil understøtte styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune, hvoraf det fremgår, at Økonomiudvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

§ 18, stk. 3 i Lov om kommunernes styrelse, hvorefter Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører løn- og personaleområdet.

 

§ 13, stk. 5 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3331692e2.docx

Bilag

Økonomiudvalgets kompetencefordelingsplan


238. Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

 

1. tager redegørelsen for arbejdet og resultaterne af den helhedsorienterede sagsbehandling i kommunens kontrolgruppe til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune ønsker at sikre, at de sociale ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. I Holbæk Kommune accepterer vi ikke snyd, og derfor er indsatsen mod socialt bedrageri prioriteret.

 

Ydelsesafdelingerne – og Udbetaling Danmark på deres myndighedsområder – har særligt fokus på at sikre korrekt information og vejledning om regler og pligter i forbindelse med ansøgning og bevilling af de sociale ydelser. Til at foretage kontrol af sager, hvor der er mistanke om, at borgeren begår socialt snyd, besluttede Byrådet i foråret 2009 at nedsætte en kontrolgruppe, der med udgangspunkt i helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) forebygger og kontrollerer socialt bedrageri.

 

Fokusområder i 2013

Der har i 2013 været stort fokus på den forebyggende indsats, hvor samtaler og tværfagligt samarbejde har været omdrejningspunktet for at skabe overensstemmelse mellem de reelle forhold og bevilling/udbetaling af de sociale ydelser. Særligt vedrørende borgere uden fast bopæl, har indsatsen været af primær forebyggende karakter, der for manges vedkommende også har resulteret i tilfredshed og egen bolig.

 

Sager og afgørelser

Der er overført 57 uafsluttede sager fra 2012 til 2013 og derudover har Kontrolgruppen i 2013 sagsbehandlet anmeldelser/henvendelser vedrørende 367 borgere, heraf 116 omhandlende enligydelser.

Der er i 2013 afsluttet i alt 371 sager, herunder de overførte sager fra 2012. 134 sager er afsluttet uden resultat, 110 sager, hvoraf 28 vedrører enligydelser, er afsluttet med resultat og 127 sager er afsluttet umiddelbart efter screeningen, som dermed ikke har givet anledning til yderligere sagsbehandling.

 

Med resultat menes, om der foreligger eller ikke foreligger afgørelse om uberettiget modtagelse af ydelse og dermed tilbagebetalingskrav og/eller besparelse på fremadrettet ydelse. 53 sager er fortsat under sagsbehandling og 4 anmeldelser/henvendelser afventer screening og stillingtagen til eventuelt opstart af kontrolsag.

 

Indsatsen i 2014

Kontrolgruppen fortsat arbejde med definerede indsatsområder, som i 2014 vil være:

 
 

Kontrolgruppen vil endvidere fortsat deltage i Fairplay-aktioner med SKAT.

 

Vedlagt sagen er notat der beskriver indsatsen i 2013.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

HOS-gruppens arbejde har i 2013 medført, at der er rejst krav om tilbagebetaling i 10 sager, for i alt kr. 479.814,00. Sagerne med afgørelse har medført en reduktion i den samlede fremadrettede bruttoydelse på kr. 2.278.300. Herudover har Udbetaling Danmark behandlet 9 Holbæk sager med et samlet provenu på kr. 973.502.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3331375e3.pdf

Bilag

Redegørelse HOS - 2013.pdf


239. Bemyndigelse til borgmesteren vedr. salg af grunde og ejendomme

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

  1. borgmester Søren Kjærsgaard bemyndiges til i indeværende år at sælge udbudte grunde og ejendomme til den udbudte mindstepris eller et højere beløb.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formålet med bemyndigelsen er at undgå unødig forsinkelse af salg af grunde og ejendomme.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling