UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

11-12-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2013 18:00:00


PUNKTER

211. Godkendelse af dagsorden til møde den 11. december 2013
212. Godkendelse af kommissorium for Demokratieksperimentarium - andenbehandling
213. Godkendelse af personalepolitik
214. Godkendelse af rygepolitik
215. Godkendelse af kommissorium til evaluering af rengøringsudbuddet
216. Godkendelse af vederlagsfri udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner
217. Endelig vedtagelse af Holbæk Kommuneplan 2013-25
218. Planprioritering for 2014
219. Klimatilpasningsplan. Kommuneplantillæg nr. 2
220. Godkendelse af at BDO kommunernes revision antages til revision for Holbæk kommune
221. Evaluering af eksisterende regler for overførsel af uforbrugte beløb/merforbrug til næste år
222. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning
223. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening
224. Beslutning om anvendelse af Movias udbudsmateriale
225. Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi på Ældreområdet
226. Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
227. Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse
228. Beslutning om ressourceprioritering i forbindelse med løsning på af opgaver på spildevandsområdet.
229. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S 2014 til godkendelse
230. Takst 2014 for børnespecialområdet
231. Socialtilsyn Øst, budget 2014
232. Godkendelse af skema B - Helhedsplan for Præstemarken i Jyderup
233. Godkendelse af skema B - Helhedsplan for Østergade, Tølløse
234. Tåstruphøj - salg af jord - Lukket punkt211. Godkendelse af dagsorden til møde den 11. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling212. Godkendelse af kommissorium for Demokratieksperimentarium - andenbehandling

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet godkendes med de ændringer, som debatten i september-november har givet anledning til.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forlængelse af den politiske aftale ’Holbæk i fællesskab’ førstebehandlede byrådet i august 2013 forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet. Kommissoriet blev debatteret på dialogmøderne i september (opsamling vedlagt som bilag) og på et efterfølgende møde mellem lokalforas kontaktpersoner og byrådet d. 30. september (referat vedlagt som bilag). Endelig har Jyderup Lokalforum, Knabstrup Lokalforum, to borgere fra Tølløse og Tølløse og Stestrup Lokalforum indsendt bemærkninger til kommissoriet (vedlagt som bilag).

 

Generelt set har debatten kredset meget om, hvorvidt de halvårlige dialogmøder skulle fortsætte eller ej. Mange har givet udtryk for at dialogmøderne er vigtige og bør videreføres, men der er også en del, der mener, at der er behov for noget nyt. Endelig er der kommet en række forslag og ideer til aktiviteter, som Demokratieksperimentariet kunne iværksætte.

 

På baggrund af debatten og de indkomne forslag foreslås følgende ændringer i kommissoriet:

 

Ændringerne er indarbejdet i forslag til kommissorium (forslag vedlagt som bilag). Det er primært i afsnittet ’Beskriv idéen og hvilken forandring projektet skal skabe’, at der er sket ændringer i forhold til kommissoriet fra august.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt, idet Projektudvalget for Demokratieksperimentariet i løbet af foråret fremsætter forslag til byrådet om borgerdialogen.
 
Herudover indstilles det, at lokalforumkonsulenterne fortsætter deres virke, og muligheden for at invitere byrådsmedlemmer til dialog i lokalområderne fastholdes.
 

Sagsfremstilling
Referat

3330746e1.pdf
3324190e2.pdf
3324194e3.pdf
3324385e4.pdf
3324390e5.pdf
3324387e6.pdf
3330710e7.pdf

Bilag

Kommissorium for Demokratieksperimentariet v2 dec
Opsamling på debat på dialogmøder efterår 2013
Referat - 30. sep 2013 - endelig
Bemærkninger til kommissorium fra Jyderup Lokalforum
Bemærkninger fra Knabstrup Lokalforum
Åbent brev til Holbæk Byråd om demokratieksperimentarium - Tølløse
åbent brev til Holbæk byråd


213. Godkendelse af personalepolitik

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. personalepolitikken for Holbæk Kommune godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formål

 

Byrådet har ved igangsætningen af arbejdet med at tilvejebringe en ny personalepolitik lagt vægt på, at personalepolitikken kan:

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Arbejdet med at udvikle personalepolitikken er nu færdiggjort og der foreligger et udkast til en helt ny personalepolitik, der tager afsæt i de målsætninger, som byrådet har opstillet. Personalepolitikken er blevet til i samarbejde med repræsentanter for Hovedudvalget, MED-organisationen samt ledere og medarbejdere i løbet af 2013. Den tager bl.a. afsæt i arbejdet med social kapital og som en del af dette i projekterne "Fra fravær til fremmøde" og ”Holbæk Kommune – vores arbejdsplads".

 

Den værdibaserede personalepolitik kan være en understøttelse af fremtidige omstillinger i organisationen og skal derfor betragtes som et oplæg til en vigtig dialog på arbejdspladserne mellem ledere, medarbejdere og i MED-udvalg. Desuden skal den udgøre grundlaget for en nødvendig revision af kommunens delpolitikker (arbejdsmiljø-, stress-, afskedigelses-, fraværspolitik mv.) i løbet af 2014.

 

Det forslag, der nu forelægges, har stor opbakning i MED-organisationen og i Hovedudvalget.

 

Efter behandlingen i Økonomiudvalget skal personalepolitikken endeligt godkendes af byrådet d. 18. december 2013 og træde i kraft ved årsskiftet, såfremt den godkendes.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3328753e8.pdf

Bilag

Personalepolitik - endelig version layout


214. Godkendelse af rygepolitik

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Rygepolitikken godkendes og træder i kraft d. 1. januar 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formål

Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere godkendt, at Holbæk Kommune pr. 1. januar 2014 er en røgfri arbejdsplads. Jf. punkt 69 Byrådsmødet den 9. maj 2012.

 

Indstilling med bilag har til formål, at Økonomiudvalget godkender udformningen af den endelige rygepolitik.

 

Indhold i rygepolitikken

Indholdet i rygepolitikken sætter en overordnet ramme, som afspejler Holbæk Kommunes holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Derudover indeholder rygepolitikken en række punkter, der fortæller

 

På baggrund af drøftelse i hovedudvalget har det været hensigtsmæssigt at justere rygepolitikken på 2 punkter:

 

Implementeringen af rygepolitikken følger den af hovedudvalget godkendte procesplan.

 

Baggrund for rygepolitikken

Baggrunden for beslutningen om Holbæk Kommune som røgfri arbejdsplads tager udgangspunkt i et trygt og sundt arbejdsmiljø. Røgfri arbejdstid skal sikre sunde rammer for både medarbejdere og borgere i Holbæk Kommune.

 

Holbæk Kommune har i sin sundhedspolitik forpligtet sig til at forbedre sundheden, trivslen og livsglæden blandt medarbejdere. Der er ingen tvivl om rygningens skadelige effekt, og derfor vil Holbæk Kommune med røgfri arbejdstid understøtte en røgfri arbejdskultur.

 

Holbæk Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for tobaksrøg

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om røgfrit arbejdsmiljø med tilhørende seneste ændringer

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Oversendes til byrådets behandling.
 

Sagsfremstilling
Referat

3328677e9.pdf
3334265e10.docx
3335299e11.pdf

Bilag

røgfri arbejdsstid - GUIDEN_17sep_printnuA (2).pdf
Rygepolitik endelig fra folder
Procesplan Røgfri Arbejdstid


215. Godkendelse af kommissorium til evaluering af rengøringsudbuddet

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutning

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. vedhæftede kommissorium til evaluering af rengøringsudbuddet bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede på deres møde den 13. november, at der skal udarbejdes ”et oplæg til håndtering af en evaluering af rengøringsudbuddet”

 

Et sådan oplæg er blevet udarbejdet i form af et kommissorium, som beskriver, hvordan en evaluering af rengøringsudbuddet kan gennemføres.

 

Evalueringen vil primært være baseret på en dialogrunde med brugerne. Dialogrunden vil finde sted primo 2014.

 

Herefter vil der blive udarbejdet en samlet rapport.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3334605e12.doc

Bilag

Forslag til kommissorium for Evaluering af rengøringen 5. december 2013.doc


216. Godkendelse af vederlagsfri udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner

Sagsgang og sagstype

 

Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Dansk Folkeparti indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune udlejer kommunale arealer/bygninger til opsætning af mobiltelefonmaster til en markedsleje på 0 kr., såfremt det efter en konkret vurdering bliver vurderet, at kundegrundlaget er så spinkelt, at en markedsleje til 0 kr. i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området.

 1. Administrationen bliver bemyndiget til at indgå ovennævnte lejeaftaler.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Rundt om i Holbæk kommune er der stadigvæk områder, hvor mobiltelefondækningen er meget ringe. Teleselskaberne opsætter typisk deres mobiltelefonmaster i de områder, hvor der er et markedsmæssigt kundegrundlag for opsætningen. Det resulterer naturligvis i, at de tyndere befolkede områder ofte har en ringere mobildækning. En af barriererne for mobiltelefonselskaberne - ved opsætning af master i de tyndt befolkede områder - er at de typisk skal betale leje for det areal, som masten skal stå på.

 

Ved ny lovgivning af 1. oktober 2013 er der blevet åbnet mulighed for, at kommuner i visse tilfælde kan stille deres arealer gratis til rådighed. Af bemærkningerne til loven følger:

 

”Kommuner og regioner kan derfor efter en konkret vurdering fastsætte en lav eller ingen leje i områder, fx hvor kundegrundlaget er så spinkelt, at dette i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området”.

 

Holbæk kommune udlejer pt. en række lokaliteter ud til mobiltelefonselskaber med en indtægt på ca. 300.000 kr. for ca. syv aftaler. Disse aftaler er blevet indgået på markedslignende vilkår og vil således ikke blive umiddelbart berørt af ovennævnte forslag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Ingen, da udlejning af en række arealer til 0 kr. kun vil ske der, hvor kommunen i øvrigt ikke ville kunne forvente at få en markedsbestemt lejeindtægt.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Oversendes til Udvalget for Klima og Miljø med henblik på uddybning af sagen.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Som konsekvens af den nye lovgivning om kommunens mulighed for vederlagsfri udlejning af arealer til mobiltelefonmaster, er det ifølge administrationen kun Nordfyns Kommune og Odsherreds Kommune, som har truffet beslutning om dette.

 

Nordfyns Kommune opkræver dog et beløb på 6.000 kr. pr. mast til tinglysningsomkostninger osv.

 

I Odsherreds Kommune har man efterfølgende kontaktet de store mobiltelefonselskaber for at gøre dem opmærksomme på den nye mulighed. Dette har dog ikke resulteret i nye masteopsætninger.

 

Nordfyns Kommune er i dialog med to mobilselskaber omkring opstilling af master. Hvor vidt det er den gratis leje, som har tiltrukket selskaberne, er uklart.

 

Den nye åbning i lovgivningen giver kun mulighed for vederlagsfri opsætning af master på de kommunale arealer, hvor det i øvrigt ikke skønnes at være mulighed for at få lejeindtægt ind for arealet. De steder, hvor der i forvejen er lavet aftaler, herunder de kommunale bygninger og haller, er lavet på kommercielle vilkår. Da der således har vist sig at være en markedspris på mere end 0 kr. for disse placeringer, så må det formodes, at det ved kontraktudløb af de allerede indgåede arealer fortsat vil være en markedspris på over 0 kr. for disse placeringer. Holbæk Kommune vil således ikke tabe et fremtidigt provenu ved at udleje til 0 kr. for visse placeringer.

 

Det er ikke muligt for kommunen at opkøbe arealer mhp. på udlejning til mobiltelefonselskaber for 0 kr.

 

Der findes ikke en oversigt over relevante kommunale arealer, som evt. kan stilles vederlagsfrit til rådighed for mobiltelefonselskaberne.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt. Oversendes til Økonomiudvalget og byrådet.
 
Der ønskes udarbejdet et brev til regeringen, hvori det argumenteres for, at teleselskaberne bør have en forpligtelse til at sørge for dækning af de tyndt befolkede område. Dette aktualiseres yderligere af regeringens nyligt vedtagne digitaliseringsstrategi.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling217. Endelig vedtagelse af Holbæk Kommuneplan 2013-25

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. det fremlagte kommuneplanforslag for Holbæk Kommune 2013-25 vedtages med de ændringer, som fremgår af hvidbogen (bilag 3)

 2. resumeet (bilag 4) godkendes som erstatning for kommuneplanforslagets ”Resume og ændringsnotat”

 3. den sammenfattende miljøredegørelse vedtages og offentliggøres sammen med kommuneplanen (bilag 5).

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til Holbæk Kommuneplan 2013-25 med tilhørende miljøvurdering blev vedtaget på byrådsmødet den 12. juni 2013, og fremlagt i 10 ugers offentlig høring fra den 25. juni 2013 til den 2. september 2013.

 

Der er i høringsperioden indkommet 167 høringssvar til forslaget, hvoraf ca. 2/3 alene omhandler kommuneplanens udlæg af strategiske interesseområder for vindmøller. Endvidere er der indkommet to indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen og Odsherred Kommune, som har vetovirkning. I henhold til planloven kan kommuneplanforslaget ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed med de statslige myndigheder og nabokommuner om de nødvendige ændringer.

 

Holbæk Kommune har efterfølgende været i dialog med Odsherred Kommune og Naturstyrelsen, og fremsendt forslag til supplerende tekst og ændringsforslag. På baggrund af dialogen og det fremsendte er indsigelserne trukket tilbage, såfremt Holbæk Kommune indarbejder de aftalte ændringer og suppleringsforslag.

 

Alle høringsbidragene er samlet i en oversigt (bilag 2), som også indeholder Naturstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget, den efterfølgende dialog samt aftaler om ændringer mm. Hvidbogen (bilag 3) indeholder resume samt forvaltningens vurdering og indstilling.

 

Sammenfattende vil forvaltningen fremhæve fem ting, der får betydning for den endelige kommuneplan:

 1. Vindmølledelen er taget ud af det endelige kommuneplanforslag på baggrund af de politiske signaler fra Byrådets partier.

 
 1. Nyt boligudlæg i Holbæk vest (Rishøjgård) overgår til perspektivområde, som konsekvens af Naturstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget.

 2. Kommuneplanrammen for et nyt plejecenter i Tølløse flyttes fra Dalvænget til Sønderstrupvej i overensstemmelse med drøftelserne i Voksenudvalg og byråd.

 1. En række nye kommuneplanrammer for eksisterende erhverv i det åbne land udtages, som konsekvens af Naturstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget.

 2. To af de tre udpegninger til større husdyrbrug, det strategiske interesseområde for biogas og nyt rammeområde for videnserhverv i Holbæk By beliggende i områder med drikkevandsinteresser overgår til perspektivområder som konsekvens af Naturstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget.

De fem punkter er yderligere beskrevet i bilag 1. Alle høringssvarene er behandlet i hvidbogen (bilag 3), som også indeholder forvaltningens indstilling til ændringsforslag. Forvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede rettelser giver anledning til en fornyet høring af kommuneplanforslaget.

 

Forvaltningen har udarbejdet et nyt resume (bilag 4) af Holbæk Kommuneplan 2013-25 til erstatning for det ”Resume og ændringsnotat” som indgik i kommuneplanforslaget. Resumeet er introduktion og supplement til den digitale kommuneplan, og beskriver kommuneplanen i korte træk, herunder de overordnede værdier, mål og principper for udviklingen i Holbæk Kommune i de kommende 12 år.

 

Endelig er der i henhold til lov om miljøvurdering udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse (bilag 5).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Planen understøtter Udviklingsstrategiens mål om at skabe et helhedspræget og bæredygtigt grundlag for en optimal tilrettelæggelse af kommunens økonomiske udvikling.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

 

Sundhed er integreret som et nyt tværgående tema i kommuneplanen. Gennem planlægningen af vores byer og naturområder skal vi forberede borgernes mulighed for at leve et sundt og aktivt liv.

 

Der er i henhold til lov om miljøvurdering udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljøvurderingen og de udtalelser, der er indkommet i høringsperiode er taget i betragtning. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Høring

 

Kommuneplanen er resultatet af en omfattende borgerinvolvering. Planspørgsmål er indledningsvist blevet debatteret grundigt både lokalt og tværgående i idefasen i marts 2012. Hvor lokalområderne blandt andet blev opfordret til at bistå i planlægningen af deres lokalområder, herunder kortlægge de lokale værdier.

 

Undervejs i processen er planspørgsmål ligeledes blevet debatteret i forbindelse med detailhandelskonferencen, udarbejdelse af havnevisionen, dialogmøde i Holbæk By mm.

 

Endelig har kommuneplanforslaget været sendt i forlænget høring fra 25. juni 2013 til 2. sep. 2013. Der blev afholdt borgermøde om kommuneplanforslaget den 20. aug. 2013.

 

Lovgrundlag – link

 

Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt med forbehold for bemærkninger i forbindelse med byrådets behandling.
 

Referat
Sagsfremstilling

3327394e13.pdf
3327399e14.pdf
3327402e15.pdf
3327403e16.pdf
3327407e17.pdf

Bilag

Bilag 1, Ændringer ifm. endeligvedtagelse af Holbæk Kommuneplan 2013.pdf
Bilag 2, Samlet oversigt over høringsbidrag.pdf
Bilag 3, Hvidbog over indsigelser til kommuneplanforslag 2013.pdf
Bilag 4, Resume af Holbæk Kommuneplan 2013-25.pdf
Bilag 5, Sammenfattende miljøredegørelse til Holbæk Kommuneplan 2013-25.pdf


218. Planprioritering for 2014

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i Økonomiudvalget

Beslutning om delegation træffes endeligt af byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der igangsættes fem nye lokalplaner jf. bilag 1

2. tidspunktet for planernes igangsættelse jf. bilag 2 godkendes

3. ny lokalplan for Lassens Gård i Holbæk delegeres

4. hotelgrunden i Tølløse delegeres til administrationen

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomiudvalget prioriterer- efter indstilling fra de relevante udvalg- igangsætning af planer to gange årligt. Hertil kommer mulighed for delegation efter planloven, hvor byrådet kan vælge at flytte beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplaner eller endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller forvaltning.

 

Det fremgår af prioriteringsskemaet, bilag 1, hvilke planer der kvartalsvist igangsættes i 2014. Der gives i samme bilag en status på igangværende planer.

 

Den faglige begrundelse for prioriteringen af nye planer fremgår af prioriteringsgrundlaget, bilag 2.

 

Planer, som indstilles til delegation, er planer som ikke er af principiel karakter eller indeholder kommuneplantillæg.

 

Hvis forvaltningen modtager opfordringer om infrastrukturaftaler, kan omkostningsdækning tages op i denne forbindelse.

 

Der er indkommet fem nye anmodninger om lokalplanlægning:

 1. Ny lokalplan for Lassen gård i Holbæk.

 2. Lokalplan 5.xx for affaldshåndtering/biogasanlæg ved Audebo inkl. Kommuneplantillæg

 3. Lokalplan 10.xx for dagligvarebutik på Svinninge Hovedgade

 4. Lokalplan 16.xx for dagligvarebutik og boliger på Hovedgaden i Ugerløse

 5. Lokalplan 15.xx for Jordkartering (jorddepot) ved Holbækvej i Undløse inkl. Kommuneplantillæg

Herudover forventes det, at administrationen vil modtage en ansøgning omkring igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Rishøjgårdområdet i den vestlige del af Holbæk kort efter kommuneplanens forventede vedtagelse i december 2013. Området har været indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2013 men er udtaget (overgået til perspektivområde), grundet indsigelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har tidligere tilkendegivet, ”at kommunen vil stå retsligt bedre, hvis arealet bliver afrundet, således at området kommer til at ligge bag eksisterende boligbebyggelse, hvilket dog vil medføre en markant arealreduktion” (jf. 5-ugers notat med referat af møde samt opfølgning).

 

Der er i 2013 vedtaget syv lokalplaner:

 

Hertil forventes det, at byrådet vedtager Holbæk Kommuneplan 2013-2025 samt tre helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup i december 2013.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Planloven

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt med flg. bemærkninger:
 
Der udarbejdes ikke ny lokalplan for Lassens Gård.
 
Udvalget er indstillet på at arbejde videre med lokalplan 10.xx for dagligvarebutik på Svinninge Hovedgade – dog under forudsætning af at der findes en tilfredsstillende løsning for en alternativ placering af biblioteket i samarbejde med Svinninge lokalforum.
 
Udvalget er indstillet på at arbejde videre med lokalplan 16.xx for Ugerløse. Udvalget lægger vægt på at lokalplanafgrænsningen udvides til også at omfatte Hovedgaden 15 og 17.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i sagens behandling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Godkendt, idet lokalplaner for dagligvareforretninger i Svinninge og Ugerløse delegeres til administrationen.
 

Sagsfremstilling
Referat

3317094e18.docx
3318169e19.doc

Bilag

Bilag 1. Prioritering af planer 2014.docx
bilag 2 planprioritering for 2014


219. Klimatilpasningsplan. Kommuneplantillæg nr. 2

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til Kommuneplantillæg ”Klimatilpasningsplan” sendes i offentlig høring i otte uger. Samtidig sendes Forslag til ”Klimatilpasningsplan” i forlænget høring.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til ”Klimatilpasningsplan” blev behandlet på byrådsmødet den 11. september 2013 og sendt i otte ugers høring. Forslag til ”Klimatilpasningsplan” er beskrevet i dagsordenspunkt nr. 4.

 

”Klimatilpasningsplanen” skal indarbejdes i Kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Det er et statsligt krav, at forslag til kommuneplantillæg og forslag til klimatilpasningsplan sendes i høring i 2013.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan kan ses her

Forslag til ”Kommuneplantillæg” er vedhæftet som bilag. Handleplanskemaet er også vedhæftet som bilag.

 

I Forslag til Kommuneplantillæg henvises til de 11 områder, som omtales i Klimatilpasningsplanen, hvor der skal være øget fokus. Klimatilpasning skal indtænkes i al planlægning i kommunen ved udformning af bygninger veje og friarealer. Regnvand skal som udgangspunkt indgå i det naturlige kredsløb og være synligt i bybilledet og naturen.

 

Det er vurderet, at Forslag til Kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forslag til Klimatilpasningsplan har været i otte ugers høring i kommunen, men sendes i fornyet høring, så den kan vedtages sammen med kommuneplantillægget.

 

Der er sket en intern høring og bemærkninger er indarbejdet / der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Lovgrundlag – link

 

EU`s oversvømmelsesdirektiv og Planloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3311973e20.pdf
3314354e21.xlsx

Bilag

Forslag til Kommuneplantillaeg_nr_02.pdf
Handleplanskema 03.12.2013 Klimatilpasningsplan - Fysiske -og strategiske indsatsområder.xlsx


220. Godkendelse af at BDO kommunernes revision antages til revision for Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byråd

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. BDO Kommunernes Revision antages til, at varetage revisionsopgaven i Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Da kontrakten med kommunens nuværende revisionsfirma udløber med udgangen af 2013, skal byrådet træffe afgørelse om, hvem der fremadrettet skal antages til, at udføre revisionsopgaven i Holbæk Kommune.

 

I.h.t. gældende lovgivning skal byrådet antage en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Hidtil har revisionsopgaven, iflg. kontraktlig aftale, været tildelt BDO Kommunernes Revision i perioden 1/1-2011 til 31/12-2013.

 

Valg af revisor er foretaget ved gennemførelse af udbud via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Fire leverandører har indsendt tilbud.

 

På grundlag af ovenstående indstilles det, at der indgås leveringaftale med BDO Kommunernes Revision om levering af revisionsydelser frem til 31/12-2017. Ved tildelingen er der foretaget en konkret økonomisk, objektiv og saglig vurdering set i forhold til kravsspecifikation og delkriterier, der nærmere har været beskrevet i udbudsmaterialet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) § 42 stk. 1: ”Enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden.”

Bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 5 stk. 1: ”Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision….”.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling221. Evaluering af eksisterende regler for overførsel af uforbrugte beløb/merforbrug til næste år

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Evalueringen af overførselsreglerne tages til efterretning.

 2. Den nuværende begrænsning af mulighed for overførsel af mindre forbrug (på 3 pct.) ophæves, således at der er 100 pct. overførselsret for alle de områder, der har overførselsret.

 3. Ændringen træder i kraft fra overførsel mellem 2013 og 2014.

 4. Overførselsreglerne evalueres i 2016, inden overførsel fra 2016 til 2017.

 5. Ændringen indføjes i Kasse- og regnskabsregulativet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

De nuværende overførselsregler blev vedtaget i september 2011, hvor byrådet samtidig vedtog, at reglerne skulle evalueres efter overførsel af bevillinger fra 2012 til 2013.

 

Formålet med evalueringen er at afklare om de nye regler har levet op til formålet, som dels var at begrænse de beløb, der bliv overført fra et år til det næste, dels var at reglerne skulle være enkle at administrere.

 

I de tidligere overførselsregler havde ”områder med overførselsadgang” ubegrænset adgang til at overføre over- og underskud. Efter ændringen af overførselsreglerne fik de fleste områder begrænset deres mulighed for at overføre oparbejdet overskud. I dag kan enhederne således kun overføres et overskud, som svarer til 3 pct. af deres korrigerede budget, mens de fortsat har 100 pct. overførsel af et eventuelt underskud.

 
 

Anbefaling

Det ser ikke ud til at de beløb, der søges overført, er blevet reduceret som følge af indførelsen af 3 pct. begrænsningen. Administrationen af reglerne er ikke blevet enklere, og der er ikke kommet øget fokus på at bruge de penge, der er afsat i et bestemt år på det, som de er afsat til

 

Det anbefales derfor, at:

 

Ændring

Imødekommelse af uhensigtsmæssighed

 

Begrænsningen på 3 pct. afskaffes, så de områder, der har overførselsret alle får 100 pct. overførselsret.

 

Hvis der havde været 100 pct. overførselsret fra 2012-2013 ville det samlede beløb til overførsel ikke have været anderledes.

 

- - Enklere administration.

- - Imødegåelse af eventuel tendens til at ”projekter” vokser.

 

 

De nye regler træder i kraft allerede ved overførsel fra 2013 til 2014.

 

Idet ændringerne ikke begrænser enhedernes mulighed for overførsel, giver det ikke anledning til problemer.

 

 

Overførselsreglerne evalueres om tre år, altså i 2016 – inden overførsel fra 2016 til 2017.

 

 

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3283384e22.docx

Bilag

Evaluering af overførselsregler


222. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk” giver Skibsbevaringsfonden pant i ”Hjalm” i forbindelse med fondens optagelse af lån.

 2. godkender tillægget til fundatsen (vedtægterne) for ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det historiske skib ”Hjalm” er ejet af den selvejende institution ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 

Pantsætning

Fonden har optaget et lån på 50.000 kr. i Skibsbevaringsfonden. Som led i låneoptagelsen, har fonden udstedt et pantebrev i skibet ”Hjalm” på 50.000 kr.

 

Holbæk Byråd skal give samtykke til denne pantsætning. Formålet med låneoptagelsen er at sikre midler til istandsættelse af ”Hjalm”, så skibet fortsat kan være en aktiv del af kultur og formidlingsaktiviteterne omkring Holbæk Gl. Havn og Holbæk fjord.

 

Tillæg til fondens fundats (vedtægter)

Det fremgår af den nuværende fundats (vedtægter) for fonden, at Holbæk Byråd skal give samtykke til fondens dispositioner, herunder godkende ændringer i fundatsen.

 

Fonden har udarbejdet et tillæg til fundatsen, som fjerner kravene om samtykke fra Holbæk Byråd og dermed giver fonden fuld selvbestemmelse.

 

Kultur og Fritid vurderer, at ændringerne i fundatsen vil sikre en mere smidig arbejdsgang for både fonden og Holbæk Kommune. Såfremt kommunen har behov for indsigt i fondens økonomi eller ønsker at opstille rammer for fondens aktiviteter, vil det fremgå af de samarbejdsaftaler, som fonden og kommunen indgår i forbindelse med kommunal støtte til konkrete projekter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Samtykke til fondens pantsætning vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
1. at: Indstilles godkendt
2. at: Indstilles ikke godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at 1. at godkendes, og 2. at tilbagesendes til behandling i Udvalget for Kultur og Fritid
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3312218e23.pdf
3312223e24.pdf
3312226e25.pdf

Bilag

Hjalm, pantebrev
Hjalm, nuværende fundats.
Hjalm, tillæg til fundats.


223. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at Holbæk Kommune indgår en 3-årig samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening (HBI) for at sikre idræts- og talentudviklingsmiljøet i kommunen. Som en del af aftalen modtager HBI et nyt årligt tilskud på 800.000 kr. netto, som er øremærket eliteaktiviteterne i Nordvest FC.

 2. godkender, at det årlige tilskud på netto 800.000 kr. finansieres via de afsatte midler i vækstpuljen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

HBI har bedt Holbæk Kommune om et økonomisk tilskud til foreningens eliteaktiviteter (Nordvest FC).

 

Baggrunden for henvendelsen er et forventet underskud i 2013 på 907.000 kr. Ifølge HBI skyldes det forventede underskud, bl.a.:

Nuværende sponsorkontrakt

Holbæk Kommune yder i dag et årligt sponsorart på 400.000 kr. til HBI, som er øremærket til eliteaktiviteterne (Nordvest FC). Før sponsorartet bliver udbetalt, sker en modregning for rettigheder til at tegne reklamer på Holbæk Stadion og for Nordvest FC’s brug for kommunale anlæg og faciliteter. Den årlige udbetaling er netto 100.000 kr.

 

Sideløbende er HBI’s lokaletilskud reduceret med 100.000 kr., idet en række af HBI’s lokaler anvendes til Nordvest FC aktiviteter.

 

Indhold af samarbejdsaftale

Holbæk Kommune og HBI har udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som vil betyde, at HBI vil modtage et yderligere tilskud på netto 800.000 kr. årligt. I samarbejdsaftalen forpligter HBI sig til at styrke talentudviklingsarbejdet og deltage aktivt i at skabe rollemodeller for unge i Holbæk kommune.

 

Derudover forpligter HBI sig også til at aflevere en økonomisk status på månedlig basis til Holbæk Kommune. HBI vil også ændre elitedivisionsholdets kaldenavn ”Nordvest FC”, så ”Holbæk” får en fremtrædende placering i navnet. Endelig forpligter HBI sig til at eksponere Holbæk Kommune på forskellig vis.

 

Samarbejdsaftalen er 3-årig med virkning fra 1. januar 2014. Udkastet til samarbejdsaftalen er vedlagt.

 

Lignende aftaler er indgået af Helsingør, Næstved og Roskilde kommuner med disse kommuners respektive fodboldklubber med elitehold på samme niveau som HBI.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Den nye samarbejdsaftale sikrer yderligere netto 800.000 kr. i kommunal støtte til eliteaktiviteterne i Nordvest FC, som finansieres via vækstpuljen afsat i budget 2014.

 

Ændring i udbetaling til HBI:

 

Sponsorkontrakt 2011

Samarbejdsaftale 2013

Årligt sponsorart

400.000 kr.

1.200.000 kr.

Fradrag reklamerettigheder

- 100.000 kr.

- 100.000 kr.

Fradrag, brug af kommunale. faciliteter

- 200.000 kr.

- 200.000 kr.

Netto udbetaling til HB & I

100.000 kr.

900.000 kr.

 

Sideløbende med sponsorindtægterne fra Holbæk Kommune modtager HBI, som folkeoplysende forening, medlemstilskud samt lokaletilskud fra Holbæk Kommune.

 

I 2011 blev HBI’s lokaletilskud beskåret med 100.000 kr. Baggrunden var, at aktiviteterne i HBI’s underafdeling Nordvest FC ikke er af folkeoplysende karakter og derfor kan disse aktiviteter ikke danne grundlag for udbetaling af lokaletilskud. Denne nedsættelse af lokaletilskuddet fastholdes.

 

Derudover har HBI en aftale med Holbæk Kommune (Trafik og Ejendomme) om drift af de kommunale omklædningsfaciliteter på Holbæk Stadion. HBI modtager 180.000 kr. årligt for at varetage driften af omklædningsfaciliteterne, herunder driftsudgifterne.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Ifølge § 7 i Lov om Eliteidræt kan kommuner yde økonomisk støtte til eliteidræt, med mindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

 

Ifølge Betænkning fra Folketingets Kulturudvalg, vil der ikke være tale om egentlig erhvervsvirksomhed, selvom aktiviteterne udøves i aktie/anpartsselskabsform, såfremt selskabets vedtægter eller aktionæroverenskomst indeholder bestemmelser om udbyttebegrænsning.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

9. november 2011: Godkendelse af sponsoraftale og reklameoverenskomst med Nordvest FC

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Udvalget oversender sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet men ønsker ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til aftalen med HBI.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at der afholdes fællesmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget forud for det kommende byrådsmøde om tilskud til klubben. Det indstilles endvidere, at Udvalget for Kultur og Fritid drøfter samarbejdsaftalen og udarbejder en indstilling om den til Økonomiudvalget og byrådet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3311131e26.pdf

Bilag

HBI samarbejdsaftale 2014-2016


224. Beslutning om anvendelse af Movias udbudsmateriale

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutning

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at Økonomiudvalget godkender:

 1. at Movia benytter egne formularer ved udbud af skolekørslen i Holbæk Kommune på trods af, at disse på nogle punkter adskiller sig fra Holbæk Kommunes udbudsstrategi.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune står overfor at skulle udbyde kommunens lukkede skolekørsel for de kommende skoleår.

 

Byrådet vedtog den 12. juni 2013, at Trafikselskabet Movia (i det følgende benævnt Movia) skal udbyde skolekørslen i Holbæk Kommune. Ved udbuddet af skolekørsel ønsker Movia at benytte egne udbudsbetingelser og kontraktformular, som på nogle punkter adskiller sig fra Holbæk Kommunes politisk vedtagne udbudsstrategi.

 

Movia råder ikke selv over busser, men udbyder kørslen i offentlig licitation og indgår kontrakter med private busselskaber, som herefter udfører kørslen.

 

Movia er oprettet i henhold til trafikselskabsloven. Movia er et fælleskommunalt selskab (omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse) og finansieres af Region hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner efter lovbestemte regler.

 

Movias udbudsbetingelser/kontraktbestemmelser

Movia har oplyst, at de ikke umiddelbart har mulighed for at ændre på deres udbudsskabeloner, idet det vil være ressourcekrævende, hvis alle kommuner skulle gives adgang til at indføje egne ”særbestemmelser”. I øvrigt kræver ændringer i Movias standardkontrakt en godkendelse fra Movias bestyrelse.

 

Udbudsafdelingen har vurderet, at Movias kontraktbestemmelser vedrørende skolekørsel i Holbæk Kommune på tre punkter er indholdsmæssigt forskellige fra Holbæk Kommunes standardkontrakt.

 

1) Kravet om hensigtserklæring vedrørende praktikplader og det rummelige arbejdsmarked.

2) Hovedleverandørens ansvar for underleverandører

3) Arbejdsklausuler

 

Ad.1. Byrådet vedtog den 29. august 2012 en udbudsstrategi, hvoraf det bl.a. fremgår, at leverandøren i forbindelse med udbud af tjenesteydelser skal vedlægge hensigtserklæring vedrørende praktikpladser og det rummelige arbejdsmarked. Movia har oplyst, at man er klar over kommunernes forpligtelser fsva. uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud, men at Movia finder det uhensigtsmæssigt at stille krav herom i dette udbud pga. opgavens karakter. Udbudsafdelingen er enig i denne vurdering, se vedlagte notat.

 

Ad. 2. Det fremgår af Holbæk Kommunes udbudsstrategi, at hvis udbyder bliver bekendt med, at kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til Holbæk Kommunes krav om overholdelse af internationale konventioner, herunder ILO-konventioner om fx arbejdsmiljø, så er kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt (ydelse), som opfylder kontraktens krav til produktet (ydelsen) Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelsen betragtes som væsentlig misligholdelse.

 

I Movias udbudsmateriale fremgår det, at ”der vil være tilfælde, hvor en operatør ikke kan overholde rammerne i Movias CSR-politik på grund af leverandørens manglende dokumentation i egen leverandørkæde. Det vil i disse tilfælde være acceptabelt at handle med leverandøren, så længe leverandøren garanterer, at gældende nationale love og aftaler til enhver til overholdes.”

 

Holbæk Kommune har spurgt Movia, om leverandøren i henhold til Movias materiale har en handlepligt ift at fremskaffe dokumentation i egen leverandørkæde. Movia har oplyst, at bestemmelsen har karakter af en hensigtserklæring og at Movia altid vil reagere overfor leverandøren, hvis underleverandøren ikke overholder CSR-politikken. Movia har oplyst, at hovedleverandøren endvidere er ansvarlig for underleverandøren i de tilfælde, hvor underleverandøren ikke overholder gældende nationale love og regler.

 

Ad 3: Det fremgår af Holbæk Kommunes udbudsstrategi, at Holbæk Kommune ønsker at forpligtige leverandører og eventuelle underleverandører til at sikre, at deres ansattes løn- og ansættelsesforhold ikke er mindre gunstige end de forhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommendes fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.  

 

Det fremgår af Movias materiale, at operatøren er i besiddelse af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, som enten er udstedt i henhold til busloven eller taxiloven, og et af kravene for at opretholde en sådan tilladelse er, at operatøren følger de løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. I de tilfælde, hvor Movia bliver opmærksom på, at en operatør eventuelt ikke måtte opfylde de for tilladelsen stillede krav, vil sagen straks blive overgivet til prøvelse hos den myndighed, der har udstedt tilladelsen (Trafikstyrelsen). Dette gælder også kravet om overholdelse af de for området gældende kollektive overenskomster.

 

Det er Udbudsafdelingens faglige vurdering, at forskellene på Holbæk Kommunes og Movias udbuds- og kontraktbestemmelser ikke har en sådan karakter, at det er nødvendigt at ændre byrådets beslutning af 12. juni 2013 om, at Movia skal udbyde skolekørslen i Holbæk.

 

Udbudsafdelingen har herved lagt vægt på Movias status som fælleskommunalt selskab, samt at der er tale om mindre forskelle i formuleringerne af hhv. Holbæk Kommunes og Movias kontrakter.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3326303e27.docx

Bilag

vurdering, sociale klausuler skolekørsel, 28 nov


225. Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi på Ældreområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsrammen til Boligstrategi på Ældreområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med Boligstrategien på ældreområdet er der i 2013 afsat 7 mio. kr. til projektering af de forskellige projekter under boligstrategien. De afsatte midler skal dække projektledelse, rådgivning og øvrige aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

 
 

Af disse midler ønskes 4,5 mio. kr. frigivet i 2013.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde den 5. december 2012: Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategien 2012

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Voksenudvalget anbefaler at der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsrammen til Boligstrategi på Ældreområdet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling226. Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, herefter byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. kompetence og budgetansvar for specialundervisning til børn og unge flyttes fra Familiecentret til folkeskolerne.

 2. folkeskolernes økonomi fordeles efter en ny tildelingsmodel, som indeholder budget til almenundervisning og specialundervisning.

 3. ny tildelingsmodel på skoleområdet indfases over en periode på seks år.

 4. Udvalget for Børn løbende følger implementeringen af forslaget og sikrer en årlig evaluering af skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for børn besluttede på møde d. 24.9.2013 at sende ”forslag om decentralisering af ressourcer til specialundervisning” i høring forud for endelig beslutning i byrådet. Der foreligger nu høringssvar. Høringsvar er vedlagt i bilag.

 

Forslaget:

I dag er det Familiecentret, som har beslutningskompetence og budgetansvar for tildeling af specialundervisning. Forslaget betyder, at de otte skoleledere for kommunens folkeskoler får budget og ansvar for specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet.

 

Forslaget skal understøtte, at flest mulige børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i folkeskolen. Forslaget er et led i udmøntningen af børne- og ungepolitikkens mål om at øge inklusion og effektmålet om, at 96 % af alle børn profiterer af undervisning i den almene skole.

 

Børn og unge der har brug for et særligt tilrettelagt læringsfællesskab i et specialtilbud - i et andet miljø - skal forsat have tilbud om det. Men hovedsigtet er at tilbyde undervisning, der ligger så tæt op ad et almindeligt børne- og ungeliv som muligt. Forslaget skal ses i sammenhæng med byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole, hvor der bl.a. er igangsat kompetenceudvikling af lærere og pædagoger målrettet inklusion og styrket faglighed.

 

Forslaget om at ændre styring og kompetence for specialundervisning skal give mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne ved at placere beslutningskompetencen tæt på de børn, som skal drage fordel af indsatsen. Det skal gøre, at der kan handles både hurtigere, mere fleksibelt og mere langsigtet i forhold til de børn og familier, som bor i skolens område. Samtidig giver det skolen økonomiske incitamenter til at styrke inklusion i folkeskolen, da skolen fremover også skal betale for elever, der henvises til undervisning uden for distriktsskolen.

 

Grundprincipperne i forslaget:

 

a. Ny kompetencefordeling. Skolelederen får kompetence og budgetansvar for specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet. Det er udelukkende tale om en ændring af den ledelsesmæssige kompetencefordeling. Der vil ligesom i dag være faglig visitation med rådgivning fra børnekonsulentcentret. I forbindelse med decentraliseringen vil rådgivningen til skolerne blive tilpasset og organiseret i en rådgivningsenhed. Her vil også specialviden i kommunens børnespecialcentre inddrages ved visiteringer. Det skal sikre optimal understøttelse af den enkelte elev.

 

b. Ny tildelingsmodel. Budget til almen- og specialundervisning fordeles mellem skolerne efter én tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er bygget op om de samme principper, som den skolernes økonomi fordeles efter i dag. Modellen er primært elevbaseret kombineret med et beløb pr. skole og matrikel. Som noget nyt fordeles 20 % af skolernes samlede budget efter sociale kriterier for det enkelte skoledistrikt. Budget til kørsel til specialtilbud er foreløbig fastholdt i central pulje for at sikre ens vilkår for alle skoler uanset geografisk placering.

 

c. Overgangsordning på seks år. Den ny tildelingsmodel foreslås indfaset over en periode på seks år. Det vil sige budgetterne gradvist bliver omfordelt mellem skolerne efter den tildelingsmodel, der besluttes. Det skal give folkeskoler og specialskoler tid til gradvist at tilpasse aktiviteter og udgifter. Overgangsperioden skal give den enkelte skole mulighed for at styrke inklusionsindsatser og samtidig sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag. De skoler som bliver særlig udfordret i overgangsperioden vil få ekstra faglig hjælp til opgaven.

 

d. Årlig evaluering. I overgangsfasen gennemføres en årlig evaluering, som behandles i Udvalget for Børn. Ved evalueringen foretages en vurdering af skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed både enkeltvis og samlet set. De kommunale specialtilbud følges tilsvarende. Der nedsættes endvidere en følgegruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra specialtilbud, folkeskole og repræsentanter fra faglige organisationer og handicapråd, som følger indfasningen af forslaget.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Forslaget til ny tildelingsmodel indebærer, at midler til specialundervisning i elevbeløbet fra budget 2015 og fremover reguleres efter elevtal i folkeskolen. Det vil sige ved fald i elevtal reduceres skolernes budgetter og ved elevtilgang øges budgettet. Herudover ændrer forslaget ikke på budgetrammen til specialundervisning, der er alene tale om ændringer i måden at styre området på.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forslaget har været i høring i skolestyrelser, MED-udvalg, handicapråd og Hovedudvalg forud for endelig beslutning i byrådet. Høringsvar og spørgsmål rejst i høringssvarene er vedlagt i bilag.

 

Efter høringen er tilføjet et nyt indstillingspunkt (pkt. 4) om, at Udvalget for Børn årligt sikrer en evaluering af de enkelte skolers faglige og økonomiske bæredygtighed. De kommunale specialtilbud følges tilsvarende.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Et flertal bestående af V, O og I indstiller forslaget godkendt. A tager forbehold.
 
Finn Martensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Sagsfremstilling
Referat

3239621e28.pdf
3326512e29.pdf
3326484e30.pdf

Bilag

Bilag, Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Høringssvar vedr. forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Sammenfatning - høringssvar vedr. decentralisering af ressourcer til specialundervisning


227. Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. model 1 vælges som samarbejdsmodel for opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har vurderet, at den vedtagne samarbejdsmodel for opførelsen af det nye plejecenter i Tølløse, ikke kan gennemføres inden for Lov om almene boliger. Ministeriet begrunder deres vurdering med, at det ifølge støttebekendtgørelsens § 19 er bygherren, der udbyder byggeopgaven.

 

Kommunens rådgiver på projektet har derfor beskrevet tre alternative modeller for, hvordan det nye plejecenter kan opføres og drives:

 
 
 
 
 

I model 1 foretager kommunen ét samlet udbud vedrørende det nye plejecenter. Det omfatter design, opførelse, bygningsdrift, administration samt levering af de fremtidige plejeopgaver. Denne model afspejler de oprindelige politiske intentioner vedrørende sammentænkning af anlæg, bygningsdrift og plejeopgaven.

 
 

I model 2 er forskellen fra model 1, at plejeboligerne bliver overdraget til en boligorganisation. Modellen forudsætter, at der er interesse for at overtage plejeboligerne.

 
 

I model 3 indgår kommunen to selvstændige aftaler. Én med en almen boligorganisation og én med den fremtidige leverandør af pleje.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Påvirkning af den kommunale likviditet

I forhold til den oprindelige model er der ingen forskel i forhold til påvirkning af den kommunale likviditet.

 
 

I model 1 og 2 påvirkes den kommunale likviditet negativt af de budgetterede midler til servicearealer og dagcenterfaciliteter. Det svarer til 17 mio. kr. I model 3 påvirkes den kommunale likviditet negativt af deponeringsforpligtelsen vedr. servicearealer og dagcenterfaciliteter – svarende til 17 mio. kr.

 
 

Provenu af grundsalg

I den oprindelige model ville der være provenu fra grundsalg. I model 1 er der intet provenu fra grundsalg. I model 2 og 3 er der provenu fra grundsalg for boligarealerne.

 
 

Samlede økonomiske konsekvenser

Omkostninger i model 1 er lavere end i model 2 og 3. Det skyldes muligheden for at finansiere byggeriet gennem Kommunekredit, hvilket er særlig fordelagtigt, da låneomkostningerne via Kommunekredit er meget begrænsede. Der opkræves ikke stiftelses- eller garantiprovision ligesom låneoptagelsen ikke er forbundet med tinglysningsudgifter, da lån ydes uden pant i ejendommen.

 
 

Når Holbæk Kommune er bygherre giver det endvidere mulighed for at søge midler i puljen for Offentlig Privat Samarbejde.

 

Øvrige konsekvenser

 

En ny samarbejdsmodel vil påvirke projektets tidsplan. Ved model 1 og 2 kan plejecenteret tages i brug 3-5 måneder senere.

 
 

Ved model 3 kan plejecenteret tages i brug 6-8 måneder senere. Den almene boligorganisation kan udpeges primo 2014. Derefter kan planlægningen og udbud af byggeriet påbegyndes. Den fremtidige leverandør af plejeopgaven kan findes inden sommeren 2014.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde 27. juni 2012: Egnethedsvurdering – Samarbejdsmodel for nyt plejeceter som Offentligt-Privat-Samarbejde

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Voksenudvalget anbefaler at model 1 vælges som samarbejdsmodel for opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3311954e31.docx
3311958e32.docx

Bilag

Svar fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. OPP-model
Notat vedr. alternative modeller - Beskrivelse af alternative modeller for opførelse og drift af nyt plejecenter.docx


228. Beslutning om ressourceprioritering i forbindelse med løsning på af opgaver på spildevandsområdet.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til ”Aftale om optimering af sagsgange samt sag forberedende arbejde på spildevandsområdet” bliver godkendt.

 2. der, som forudsat i forslaget, bliver tilvejebragt de nødvendige ressourcer ved omprioritering af arbejdsopgaver i By & Landskab.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der mangler ca. 5,5 årsværk i relation til myndighedsarbejdet på spildevandsområdet og det er hovedsagligt kravet om, at vi skal gennemgå ejendomme i det åbne land ultimo december 2015 jf. Statens vandplaner, der er årsag til ressourcemanglen.

 

Optimering af sagsgange og omprioriteringsforslag:

By & Landskab foreslår derfor at der omprioriteres internt i By & Landskab samt at en række opgaver løses i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S - som beskrevet i vedhæftet udkast til aftale mellem Holbæk Forsyning A/S og Holbæk Kommune.

 

I aftaleudkastet fremgår det, at vi forventer at minimere det administrative arbejde med varsling af tilsyn osv., og samtidig kan størstedelen af besigtigelserne helt undgås, hvis vi kan indsamle relevante oplysninger via tømningsordningen i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S.

 

Realisering af aftalen med Holbæk Forsyning A/S vil betyde, at ressourcebehovet mindskes. Der vil således på baggrund heraf mangle ressourcer svarende til gennemsnitligt samlet 3,5 årsværk frem til og med 2018.

 

De manglende ressourcer foreslås tilvejebragt ved omprioritering af en række andre opgaver som er nærmere beskrevet i bilaget ”Konsekvensnotat november 2013”, som uddeles på mødet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Det kan få økonomiske konsekvenser for Holbæk Forsyning A/S, hvis ikke By & Landskab udfører myndighedsopgaver i relation til spildevandsplanen og foretager opfølgning på de allerede planlagte anlægsarbejder og nødvendige kloakeringsprojekter.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der vil være miljømæssige konsekvenser. Herunder manglende indsats mod forurening af vandmiljøet, badevandet, drikkevandet etc. i Holbæk Kommune samt overordnet konsekvenser ved manglende opfyldelse af miljømål i overensstemmelse med Statens Vandplaner.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Sagen videresendes til økonomiudvalget mhp. at tilvejebringe yderligere personalemæssige ressourcer, da der ikke ses mulighed for at nedprioritere nuværende arbejdsopgaver som alle anses som værende kerneområder i forhold til kommunens vækstdagsorden. Muligheden for opgavemæssig bistand fra Holbæk Forsyning synes endvidere udtømt jf. eksisterende lovgivning.
 
Udvalget ønsker at der udarbejdes notat som belyser de opgaver på området som er blevet påført kommunerne af staten.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Økonomiudvalget anbefaler, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 sker finansiering af merforbruget i By og Landskab for 2012 og 2013. Merforbruget vil blive set i sammenhæng med By og Landskabs mindreforbrug på politikområde 10 i de tilsvarende år på 2,4 mio. kr. I forbindelse med regnskabsbeslutningen for 2013 anbefaler Økonomiudvalget endvidere, at det forventede mindreforbrug på vintertjeneste i 2013 vil indgå i finansieringen af de øgede udgifter til spildevandsplan osv. i By og Landskab i 2014.
 
By og Landskabs økonomi for 2015 og fremad vil indgå i det kommende års budgetlægning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3268051e33.docx

Bilag

Aftale om optimering af sagsgange samt sagsforberedende arbejde på spildevandsområdet.docx


229. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S 2014 til godkendelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø – Økonomiudvalget - byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. ny ”Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S (2014)” bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Forsyning A/S ønsker Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S (2014) legalitetsgodkendt af byrådet i Holbæk Kommune.

 

Der er hovedsagligt tale om redaktionelle ændringer – og ganske få indholdsmæssige ændringer i forhold til den nuværende betalingsvedtægt.

 

Det skal præciseres, at dette ikke er en godkendelse af selve takstbladet, som skal godkendes årligt jf. Spildevandsplanen (s. 55 afsnit 11.1).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Betalingsvedtægten er i overensstemmelse med en til enhver tid gældende lovgivning for spildevandsanlæg og godkendte spildevandsplan.

 

Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for kloakforsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc.

 

Holbæk Forsyning skal økonomisk hvile i sig selv.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der er kun ganske få ændringer udover, at Holbæk Forsyning nu omtaler sig selv som ”Holbæk Forsyning A/S”, hvor de før omtaltes som ”Spildevandsforsyningsselskabet”.

 

Der er foretaget indholdsmæssige ændringer i:

 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Holbæk kommune - Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1448 af 11/12/2007)

Lov om betalingsregler for spildevand (LOV nr. 460 af 12/06/2009)

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Anbefales godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3297828e34.pdf

Bilag

Betalingsvedtægt_Holbæk Spildvand AS 2014.pdf


230. Takst 2014 for børnespecialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Børnespecialområdets takster for 2014 bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende børnespecialområdet.

 

Efter budgetvedtagelsen for budget 2014 er der foretaget en korrektion af taksterne på børnespecialområdet. Taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3314945e35.xlsx

Bilag

Takstoversigt 2014 Børnespecialområdet


231. Socialtilsyn Øst, budget 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. taksterne for Socialtilsyn Øst godkendes

 2. den objektive finansiering godkendes

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som et led i regeringens aftale med Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, fra oktober 2012, vedrørende en sikring af en bedre indsats og højere kvalitet i de sociale døgntilbud, skal der placeres fem socialtilsyn i fem kommuner, der skal godkende og føre tilsyn med tilbuddene i alle landets kommuner.

 

I det følgende, skitseres principperne for beregningen af opkrævningen af takster og for de fem tilsynskommuner jf. lov om socialtilsyn. Principperne er blevet udformet af en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for de fem Socialtilsyn.

 

Det er vigtigt, at takstfinansieringen sikrer, at de fem Socialtilsyn får dækket deres omkostninger, hverken mere eller mindre.

 

Taksterne for Socialtilsyn Øst er beregnet på baggrund af Budget 2014.

 

Angivet i 1.000 kr.

Løn

36.964

Kørsel

1.053

Øvrig drift

2.003

Etableringsudgifter

3.045

Husleje

1.031

Bygningsudgifter

526

Overhead

1.818

Taksgrundlag

46.442

 

Budgettet er et nul-sum-budget, hvilket vil sige, at der er budgetteret med indtægter svarende til budgettets takstgrundlag. Dette betyder at, hvis der gennemføres flere tilsyn pga. flere tilbud kan lønforbruget øges administrativt uden politisk godkendelse. Omvendt vil færre tilsyn betyde lønbudgettet skal reduceres.

 

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i tilbuddene. Taksterne er beregnet ud fra de gældende regler i ”Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud” og hviler derudover på de regionalt aftalte principper. Omkostningselementerne er beskrevet og opdelt som bestemt i ”Budget og Regnskabssystem for Kommuner”.

 

Der findes to former for takster vedr. Socialtilsyn:

Objektiv finansiering: tilsyn med plejefamilier

Takstfinansiering: tilsyn med opholdssteder

 

Den objektive finansiering er opkrævning af ”takst” hos regionens kommuner til dækning af udgifter til tilsyn med plejefamilier. Opkrævningen (taksten) beregnes ved at de opgjorte udgifter fordeles efter antal 0-17 årige i de omfattede kommuner. Der anvendes senest kendte folketal jf. Danmarks Statistik, hvilket i praksis formentlig vil være 2. kvartal året før budgetåret. I de første to år vil den objektive takst endvidere indeholde Socialtilsynenes udgifter til etablering.

 

Loven fastsætter takst i forhold til tilbuddets størrelse:

0-7 pladser

8-24 pladser

25-49 pladser

50+ pladser

Indtægterne i budgettet kommer både fra tilsyn med plejefamilier og tilsyn med opholdssteder med nedennævnte beløb:

 

Angivet i 1.000 kr.

Objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier

24.212

Takster for tilsyn med opholdssteder

22.230

Taksgrundlag

46.442

 
 

I tabel 1 angives den beregnede objektive finansiering for Socialtilsyn Øst

Tabel 1

Kommuner

Antal 0-17 årige

Objektiv finansiering

Greve

11.204

1.573.235

Køge

13.470

1.891.421

Lejre

6.483

910.325

Roskilde

18.352

2.576.938

Solrød

5.157

724.132

Faxe

7.668

1.076.720

Guldborgsund

11.374

1.597.106

Kalundborg

10.130

1.422.427

Lolland

7.911

1.110.841

Næstved

17.343

2.435.257

Odsherred

5.886

826.496

Ringsted

7.558

1.061.274

Slagelse

15.973

2.242.885

Sorø

6.620

929.562

Stevns

4.475

628.367

Vordingborg

9.020

1.266.564

Hjørring

13.805

1.938.461

I alt

172.429

24.212.012

 
 

I tabel 2 angives de beregnede takster for tilsyn med opholdssteder

Tabel 2

Takstkategorier

Tilsyn med døgntilbud (Og regodkendelse i 2014/15)

Ny Godk. af døgntilbud

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse

Skærpet tilsyn

0-7

34.475

19.924

9.962

17.237

8-24

41.370

23.909

11.954

20.685

25-49

68.949

39.848

19.924

34.475

50+

103.424

59.772

29.886

51.712

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

I ”Lov om Socialtilsyn”, er tilsynets finansiering beskrevet under afsnittet ”Finansiering af socialtilsynet” under § 23 i loven. Det anføres, at socialtilsynets drift finansieres af kommunerne efter objektive kriterier, jf. stk. 2, og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster for godkendelse og driftsorienteret tilsyn, jf. stk. 3.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling232. Godkendelse af skema B - Helhedsplan for Præstemarken i Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Skema B, for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling Præstemarken i Jyderup, godkendes samt at der stilles kommunegaranti for realkreditlån hertil.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet godkendt i sit møde den 24. januar 2013:

 

Skema A blev godkendt af Landsbyggefonden den 4. februar 2013.

 

Ansøgning:

 

Kuben Management ansøger på vegne af Vestsjællands Almene Boligselskab om godkendelse af skema B for helhedsplanen.

 

Helhedsplanen er opdelt i støttede byggeskade-, miljø- og tilgængelighedsarbejder og ustøttede forbedringsarbejder.

 

De samlede udgifter til renoveringsarbejderne er kalkuleret med 75.182.000 kr. i samarbejde med Landsbyggefonden. Renoveringsarbejderne finansieres således:

 

 

Skema A

Skema B

Byggeskadearbejder m.m.:

Lån med kommunal garanti med regaranti fra Landsbyggefonden

 

 
 

49.391.000 kr.

 

 
 

52.032.000 kr.

 

 

 

Øvrige renoveringsarbejder:

 

 

Lån med kommunal garanti

12.368.000 kr.

13.468.000 kr.

Tilskud, egne midler m.m.

4.213.000 kr.

9.682.000 kr.

 

 

 

Samlet renoveringsudgift

65.972.000 kr.

75.182.000 kr.

 

 

 

 

Holbæk Kommune skal garantere for de støttede og ustøttede lån for den del af lånene, der ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab for realkreditlån til byggeskadearbejder m.m. Garantiforpligtelsen er endnu ikke beregnet.

 

Huslejeniveauet før gennemførelse af renoveringsprojektet udgør 561 kr. pr. m2 pr. år.

 

Huslejeniveauet vil efter gennemførelse af renoveringsprojektet udgøre 692 kr. pr. m2 pr. år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kommunegarantierne for realkreditlån på henholdsvis 52.302.000 kr. og 13.468.000 kr. er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 52.302.000 kr.

 

Kommunegarantien kan først opgøres når renoveringen er afsluttet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

24. januar 2013: Vestsjællands Almene Boligselskab – afdeling 3, Præstemarken Jyderup – Helhedsplan.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling233. Godkendelse af skema B - Helhedsplan for Østergade, Tølløse

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Skema B, for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling Østergade i Tølløse, godkendes samt, at der stilles kommunegaranti for realkreditlån hertil.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet godkendte i mødet den 15. maj 2013:

 
 

Skema A blev godkendt af Landsbyggefonden den 31. maj 2013.

 

Ansøgning:

 

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af skema B for helhedsplanen.

 

Helhedsplanen er opdelt i støttede byggeskadearbejder og ustøttede forbedringsarbejder.

 

De samlede udgifter til renoveringsarbejderne er kalkuleret med 15.239.835 kr. i samarbejde med Landsbyggefonden. Der er ikke sket ændringer i forhold til Skema A.

 

Renoveringsarbejderne finansieres således:

 

Byggeskader m.m.

Lån med kommunal garanti med regaranti fra Landsbyggefonden

 

 

10.006.000 kr.

 

Øvrige renoveringsarbejder:

Lån med kommunal garanti

Tilskud, egne midler m.m.

 

3.293.845 kr.

1.940.000 kr.

 

Samlede renoverings udgift

15.239.835 kr.

 

Holbæk Kommune skal garantere for de støttede og ustøttede lån for den del af lånene, der ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab for realkreditlån til byggeskadearbejder m.m. garantiforpligtelsen er endnu ikke beregnet.

 

Huslejeniveauet før gennemførelse af renoveringsprojektet udgør 932 kr. pr. m2 pr. år.

 

Huslejeniveauet vil efter gennemførelse af renoveringsprojektet udgøre 850 kr. pr. m2 pr. år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kommunegarantierne for realkreditlån på henholdsvis 10.006.000 kr. og 3.293.845 kr. er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 10.006.000 kr.

 

Kommunegarantien kan først opgøres når renoveringen er afsluttet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

15. maj 2013: Boligselskabet Sjælland afdeling 106 Østergade, Tølløse.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling234. Tåstruphøj - salg af jord - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Indstilles godkendt