UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-11-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-11-2013 18:00:00


PUNKTER

192. Godkendelse af dagsorden til møde den 6. november 2013
193. Økonomiudvalget - Budgetrevision III 2013
194. Forsikringer - Godkendelse af forhøjelse af forsikringspræmie - Lukket punkt
195. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2013
196. Anmodning om garantistillelse fra Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslavs
197. Godkendelse af korrektion af takster og tilskud, dagtilbud til børn 2014.
198. Godkendelse af Egnsteateraftale med Teatret Fair Play for 2014-2017
199. Godkendelse af endeligt forslag til sundhedspolitik
200. Evaluering vedrørende rengøringsudbuddet
201. Legalitetsgodkendelse af takst og budget for 2014 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S samt orientering om takst og budget for 2014 for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S
202. Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning
203. Godkendelse af vedtægter og bestyrelsesmedlemmer for "Fonden for museumsbygninger i Holbæk"
204. Tilsagn til opførelse af 75 almene plejeboliger og servicearealer på Samsøvej i Holbæk
205. Frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekt på socialområdet
206. Beslutning om igangsætning af planproces for byomdannelse i Ugerløse
207. Salg af jord
208. Plan for afslutning af regnskab 2013
209. Orientering om status over etablering af Socialtilsyn Øst
210. Orientering - Økonomiudvalget den 6. november 2013192. Godkendelse af dagsorden til møde den 6. november 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling193. Økonomiudvalget - Budgetrevision III 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget - byrådet

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 

1. der gives positive tillægsbevillinger på driften på i alt 22,2 mio. kr.

Politikområde 4 - skole

1,9

Politikområde 5 - almene dagtilbud

3,1

Politikområde 7 - sundhed

7,5

Politikområde 8 - ældre

5,3

Politikområde 12 - veje og trafik

4,5

Total

22,2

 

2. der gives negative tillægsbevillinger på driften på i alt 14,2 mio. kr.

Politikområde 2 - administration

-2,8

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

-1,4

Politikområde 9 - voksenspecialområdet

-3,3

Politikområde 13 - uddannelse og beskæftigelse

-6,7

Total

-14,2

 

3. der omplaceres mellem politikområder for i alt 11,0 mio. kr.

Fra anlæg til politikområde 11

0,7

Fra indtægter til politikområde 2

0,4

Fra politikområde 2 til anlæg

1,9

Fra politikområde 2 til politikområde 11

2,7

Fra politikområde 2 til politikområde 15

0,2

Fra politikområde 2 til politikområde 5

0,1

Fra politikområde 2 til politikområde 6

0,2

Fra politikområde 2 til politikområde 9

0,2

Fra politikområde 7 til politikområde 9

0,3

Fra politikområde 8 til politikområde 9

0,9

Fra politikområde 9 til politikområde 1

0,1

Fra politikområde 10 til politikområde 2

0,2

Fra politikområde 13 til politikområde 2

1,7

Fra politikområde 15 til politikområde 4

0,5

Fra politikområde 15 til politikområde 9

1,2

 

4. der gives følgende tillægsbevillinger på politikområde 3 – finans for i alt 48,8 mio. kr.

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

8,9

Renter

-7,0

Lån

47,9

Afdrag og finansforskydninger

-1,0

Total

48,8

 

5. der gives netto negative anlægsbevillinger på i alt 1,7 mio. kr.

Energirenoveringspulje

-5,9

Tab på garantier vedr. realkreditlån

0,2

Plejehotel Åvang

3,0

Renovering af veje mv.

1,0

Total

-1,7

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august viste et merforbrug. Ændringen i forventningen skyldes, at vi begynder at have et overblik over den andel af budget 2013, som ikke bruges i år, men overføres til 2014.

 

Administrationen har pr. september estimeret et samlet regnskabsresultat for 2013 (det vil sige både indtægter, finansiering, drifts- og anlægsudgifter) til et underskud på ca. 52 mio. kr. Administrationen forventer, at underskuddet bliver mindre, da en endnu større del af udgifterne forventes at blive overført til 2014. Vi forventer at ende på et resultat, som ligger tæt på det oprindelige budget. Dog skal der korrigeres for udlæg til Socialtilsyn Øst, og indtægtsforskydninger som følge af ændringer i ledigheden.

 

Der er ved denne budgetrevision hundredevis af forskydninger på kommunens budget, som fordeler sig på kommunens 70.000 kontonumre. Vi har i notatet valgt at informere Økonomiudvalget og byrådet om de væsentligste forklaringer for udviklingen i kommunens økonomi.

 

For det første har beskæftigelsesområdet udviklet sig positivt. På landsplan falder ledigheden blandt de forsikrede ledige, men i Holbæk kan vi konstatere et dobbelt så stort fald. Samtidig stiger ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere på landsplan, men i Holbæk er stigningen mindre end stigningen på landsplan. Også reformen på førtidspensionsområdet ser ud til at virke, idet tilgangen af nye modtagere af førtidspension er bremset. For kommunens økonomi betyder det, at udgifterne til overførselsudgifter falder. Men ledighedsudviklingen påvirker også indtægterne, som vil blive reduceret tilsvarende, når beskæftigelsestilskuddet reguleres ved midtvejs- og efterregulering.

 

For det andet betød lockouten på skoleområdet i april, at lærerne på folkeskolen ikke fik udbetalt løn i en måned. Det er aftalt, at de sparede penge fra 2013 skal bruges til at indrette arbejdspladser på skolerne så lærerne får mulighed for at forberede sig på skolerne, jævnfør intentionerne i skolereformen.

 

For det tredje får kommunen en række uforudsete merudgifter. Dels har flere borgere været indlagt på hospitalet, så kommunen får en større udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering. Dels har den lange vinter betydet, at hele budgettet til snerydning er opbrugt. Desuden har kommunen fået en ekstra udgift til feriepenge på ældreområdet efter overdragelsen af opgaver til en privat leverandør.

 
 

Samlet oversigt over ”Forventet regnskabsresultat”

 

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Oprin-deligt budget

Korri-geret budget

Forventet regnskab pr. sep-tember

Forven-tet afvigelse pr. sep-tember

Ønsket tillægs-bevilling

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

-4.033,3

-4.023,2

-4.014,7

8,5

8,9

0,0

-0,4

Driftsudgifter

3.881,6

3.915,8

3.895,9

-19,9

8,0

-25,8

-2,1

Myndighed - fællesudgifter

2.513,3

2.560,2

2.555,0

-5,2

4,2

-12,9

3,4

- Økonomiudvalget

138,6

148,1

147,4

-0,7

-3,0

-0,1

2,3

- Udvalget for Børn

455,6

465,1

455,9

-9,2

3,3

-13,0

0,5

- Udvalget for

Voksne

919,6

931,8

937,7

5,9

6,2

-0,8

0,5

- Udvalget for

Klima og Miljø

140,3

136,7

144,0

7,3

4,5

1,0

1,9

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

859,2

878,5

870,1

-8,4

-6,7

0,0

-1,7

- Udvalget for

Kultur og Fritid

-

-

-

-

 

 

 

Decentrale enheder

1.368,3

1.355,6

1.340,9

-14,7

3,8

-12,9

-5,5

- Økonomiudvalget

326,7

322,3

308,5

-13,7

0,2

-8,9

-5,0

- Udvalget for Børn

729,7

715,4

707,4

-8,0

0,3

-8,5

0,2

- Udvalget for

Voksne

203,7

204,9

213,9

9,1

3,3

5,0

0,8

- Udvalget for

Klima og Miljø

-

-

-

-

 

 

 

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

-

-

-

-

 

 

 

- Udvalget for

Kultur og Fritid

108,3

113,0

111,1

-2,0

0,0

-0,4

-1,5

Renter

31,1

30,1

23,1

-7,0

-7,0

 

 

Strukturel balance

-120,5

-77,3

-95,7

-18,4

9,9

-25,8

-2,5

Anlæg

186,4

269,9

209,8

-60,2

-1,7

-61,0

2,5

Lån

-121,5

-169,4

-121,5

47,9

47,9

0,0

0,0

Afdrag og finansforskydninger

59,6

60,7

59,7

-1,0

-1,0

0,0

0,0

Forsyning (Renovation)

0,0

-0,4

-0,4

0,0

 

 

 

Resultat (-overskud, +underskud)

4,0

83,5

51,9

-31,6

55,1

-86,8

0,0

 

Resultatet var ved den oprindelige budgetlægning budgetlagt til et underskud på 4,0 mio. kr. for kommunens samlede regnskab. Ved budgetrevision 1 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. I april godkendte Byrådet overførslerne fra 2012-2013, hvilket resulterede i en positiv tillægsbevilling på 69,2 mio. kr. Ved budgetrevision II godkendte byrådet negative tillægsbevillinger (netto), således at der er vedtaget et korrigeret budget, som resulterer i et underskud på 83,5 mio. kr. Ved det nuværende forventningsskøn forventes et samlet underskud på 51,9 mio. kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3287202e1.doc
3287286e2.docx

Bilag

Budgetrevision III 2013 - Økonomiudvalget
Budgetrevision III 2013 på politikområde 1 og 2, til Økonomiudvalget


194. Forsikringer - Godkendelse af forhøjelse af forsikringspræmie - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Godkendt, idet økonomien i forhøjelsen behandles endeligt på næste møde.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Godkendt.
 
195. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2013 for i alt 96 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2013 og ved budgetrevision 3 for 2013 vedtaget, at der bliver foretaget anlægsinvesteringer for brutto 210 mio.kr. Tilhørende låneoptagelse til de forventede anlægsudgifter er opgjort til 121,5 mio.kr.

 

Låneadgangen i 2013 på 121,5 mio.kr. er til finansiering af følgende udgifter:

 
 

I den samlede låneadgang for 2013 på 121,5 mio.kr. skal der dog fratrækkes for meget hjemtaget lån i 2012 på 25,2 mio.kr., hvorved der resterer en manglende låneoptagelse for 2013 på 96,3 mio.kr. Det indstilles derfor, at vi hjemtager et lån på afrundet 96 mio.kr.

 

Eventuelt for meget eller for lidt hjemtaget lån i 2013 vil blive reguleret i forbindelse med låneoptagelsen for 2014.

 

KommuneKredit har blandt andet tilbudt kommunen et tre måneders variabelt forrentet lån med en rente på p.t. 0,255%. Det sidste afdrag er ultimo 2038.

 

Det bemærkes, at lånet kan, med 10 bankdages varsel til en rentetermin, omlægges eller opsiges til fuld indfrielse.

 

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 47/48.

 

Afdraget i 2014 bliver på 3,8 mio.kr. og renten 0,4 mio.kr. eller en samlet ydelse på 4,2 mio.kr.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

I budgettet for 2013 og efterfølgende år er der budgetteret med denne låneoptagelse.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 68 af 25.01.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling196. Anmodning om garantistillelse fra Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslavs

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for lån, som Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslavs optager til betaling af anlægsinvesteringer. Spildevandslavet har opgjort de forventede anlægsudgifter til 2,4 mio.kr. ekskl. Moms.

 

Påtagelse af forpligtigelserne er betinget af:

1. At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit

2. At der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – dvs. ratevis

3. At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. det forudsatte anlægsprojekt

4. At såfremt projektet løber over mere end et kalenderår, fremsendes et anlægsregnskab, der godtgør, hvordan rater/lån er anvendt i det forløbne år

5. At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantirammen

6. At driftsudgifterne ikke indgår i lånet/garantien

7. At der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. årligt af de udnyttede garantier pr. 1. januar hvert år.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Byråd har i sit møde den 11.09.2013 godkendt tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018”. I forbindelse med nævnte godkendelse giver det mulighed for, at ”Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav” kan etablere en privat renseløsning af spildevand.

 

På baggrund af ovennævnte godkendelse har Bukkerup Spildevandslav ved skrivelse af 11.10.2013 ansøgt Holbæk Kommune om en garanti på 2,4 mio.kr. ekskl. Moms til etablering af en privat renseløsning i 2013 og 2014.

 

Ifølge lånebekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

 

Såfremt Holbæk Byråd afgiver en sådan garanti, vil der altid være en latent (mulig) risiko for, at Holbæk Kommune kan blive gjort ansvarlig for, at garantisummen eller restgælden på lånet skal indfries, såfremt låntager ikke selv er i stand til at betale.

 

Ifølge de vedlagte ”vedtægter for Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav” hæfter spildevandslavets medlemmer alene med den indbetalte kapital eller låneandel (§5).

 

Holbæk Byråd har tidligere givet garantier til eksempelvis Svinninge Hallen, Orøhallen, Mørkøv Hallen, Mørkøv Varmeværk m.fl.

 

I lighed med tidligere afgivne garantier har Holbæk Kommune ikke nogen sikkerhed for garantisummen.

 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at betingelserne for garantien til Bukkerup Spildevandslav er de samme som for Holbæk Forsyning (varme, spildevand, vand og affald).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

I.h.t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlede anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse af garantiforpligtigelse over for Bukkerup Spildevandslav ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3289499e5.pdf

Bilag

Vedtægter for Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav


197. Godkendelse af korrektion af takster og tilskud, dagtilbud til børn 2014.

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. taksten for dagpleje i 2014 ændres fra 2.668 kr. til 2.549 kr.

 2. tilskud til ophold i private daginstitutioner og private pasningsordninger reguleres, som beskrevet i sagen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede takster og tilskud for 2014 i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet.

 

Imidlertid blev der ved andenbehandlingen af budgettet besluttet en effektivisering af kommunens dagpleje, som har betydning for den fastsatte takst.

 

Samtidig er det konstateret, at der har været en fejl i beregningen af det oprindelige tilskud til private institutioner og private pasningsordninger, idet udgifterne til særlig støtte til børn i Børnehusene Villa Kulla og Bispehøjen ikke, som reglerne foreskriver, blev modregnet før tilskudsberegningen.

 

Takster og tilskud på dagtilbudsområdet skal jf. lovgivningen afspejle de reelle udgifter på området. Byrådet kan/skal i medfør af dagtilbudslovens § 31 regulere takster og tilskud, hvis bruttodriftsudgiften pr. barn afviger væsentligt fra det der er forudsat i budgettet.

 

Når reguleringen finder sted i tilknytning til budgettets vedtagelse kan ændringer af takster og tilskud varsles overfor forældrene med en måneds varsel. Efterfølgende varsles ændringen med tre måneder.

 

Kommunens dagpleje takster og tilskud er efter budgetvedtagelsen beregnes således:

 

 

 

 

2.behandling

NY

 

 

2013

2014

2014

Takster forældrebetaling pasning af 0 - 6 årige i kommunal dagpleje

Kommunal dagpleje

pr. måned

2.585

2.668

2.549

Tilskud til privatinstitutioner § 19

Samlet tilskud pr. barn under 3 år

pr. måned

7.731

8091

8.026

Heraf driftstilskud

 

7.474

7.413

Heraf administrationsbidrag (2,1 %)

 

209

208

Heraf bygningstilskud (4,1 %)

 

409

405

Samlet tilskud pr. barn over 3 år

pr. måned

4.261

4.268

4.235

Heraf driftstilskud

 

3.987

3.955

Heraf administrationsbidrag (2,1 %)

 

112

111

Heraf bygningstilskud (3,2 %)

 

170

169

Tilskud til forældre, der benytter privat pasning § 78

Tilskud til privat pasning pr. barn

under 3 år max.

pr. måned

5.356

5605

5.560

Tilskud til privat pasning pr barn

over 3 år max.

pr. måned

2.985

2990

2.967

Budgettet for 2014 vil blive reguleret i forhold til eventuelle konsekvenser af den ændrede beregning i forbindelse med BR 1 i 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Dagtilbudslovens kapitel 5.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling198. Godkendelse af Egnsteateraftale med Teatret Fair Play for 2014-2017

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. anbefaler en ny egnsteateraftale mellem teatret ”Fair Play” og Holbæk Kommune for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den nuværende egnsteateraftale med teatret ”Fair Play” udløber den 31. december 2013. Derfor har Udvalget for Kultur og Fritid været i dialog med teateret om en ny 4-årig egnsteateraftale med teatret for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

 

Indhold af egnsteateraftale 2014-2017 

Den nye egnsteateraftale sætter fokus på, at teateret producerer professionelt teater for børn og unge. Teatret ”Fair Play” vil deltage aktivt i realiseringen af Holbæk Kommunes handlingsplan for at styrke den tværgående indsats for dannelse og læring hos børn og unge. Teatret vil også deltage aktivt i talentudvikling på scenekunstområdet.

 

Teatret fortsætter sit arbejde med at skabe inkluderende teateropleveler målrettet børn og unge på specialområdet med henblik på at formidle scenekunsten til alle børn og unge.

 

Den nye egnsteateraftale lever op til kommunens kultur og fritidspolitik, herunder målet om at kulturinstitutionerne skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere samt målet om at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommune yder et årligt driftstilskud til Teatret Fair Play. Det kommunale driftstilskud i den nye aftaleperiode er fastsat til:

De nævnte tal er en fremskrivning af driftstilskuddet i 2013.

 

Staten refunderer en del af den kommunale udgift. Refusionsprocenten bliver årligt fastlagt ud fra den beløbsramme til refusion, som bliver fastlagt på de årlige finanslove. Refusionsprocenten for 2013 var 41,5 %. Kulturstyrelsen forventer, at refusionsprocenten for 2014 som minimum bliver 37,9 %. Den endelige refusionsprocent for 2014 vil blive offentliggjort primo 2014.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Udkast til egnsteateraftale er godkendt af Kulturstyrelsen og Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg

 

Lovgrundlag – link

 

Reglerne for Egnsteatre findes i kapitel 7 i Lov om Scenekunst og Egnsteaterbekendtgørelsen

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3269518e6.doc

Bilag

Teatret Fair Play, Egnsteateraftale for 2014-2017


199. Godkendelse af endeligt forslag til sundhedspolitik

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne – byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. sundhedspolitikken ”Når sundheden skal frem – Holbæk Kommunes Sundhedspolitik” bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til sundhedspolitik ”Når sundheden skal frem – Holbæk Kommunes sundhedspolitik” har været i seks ugers offentlig høring. På mødet skal Udvalget for Voksne drøfte det reviderede forslag til sundhedspolitik, på baggrund af høringen.

 

Høringen

Der er i høringsperioden kommet otte høringssvar fra borgere, organisationer og foreninger, samt to høringssvar fra MED-udvalg i kommunens enheder. Derudover er forslaget til sundhedspolitikken blevet drøftet på flere af dialogmøderne i løbet af september måned.

 

Høringssvar og bemærkninger fra dialogmøderne, indeholder både positive bemærkninger, bekymringer og konkrete forslag til ændringer. Administrationen har drøftet de kommentarer og ændringsforslag, der er kommet ind, og har indarbejdet dem i et revideret forslag til sundhedspolitik.

 

Bilag

Der er to bilag til dagsordenspunktet:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Sundhedspolitikkens mål kan for det meste realisereres inden for de eksisterende budgetter, mens enkelte mål kræver ekstra midler. Der er hertil afsat 3,705 mio. kr. i budgettet.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Sundhedspolitikken ”Når sundheden skal frem – Holbæk Kommunes Sundhedspolitik” anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3281063e7.pdf
3281067e8.pdf

Bilag

Forslag Sundhedspolitik 2013_efter høring.pdf
Bilag_behandling af høringssvar til Sundhedspolitik.pdf


200. Evaluering vedrørende rengøringsudbuddet

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Den socialdemokratiske gruppe indstiller, at:

 1. der gennemføres en evaluering af rengøringsudbuddet med henblik på at bruge erfaringer til at sikre et bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med fremtidige udbud af kommunale serviceopgaver

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Evalueringen skal afdække følgende:

 1. Konsekvenserne for rengøringsstandarden - herunder forholdene for børnene på skoler og institutioner samt påvirkning af arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der opholder sig og arbejder i arealerne.

 
 1. Konsekvenserne for rengøringsmedarbejdernes arbejdsmiljø - herunder arbejdstakt, antal medarbejdere (opgjort i fuldtidsbeskæftigede) før og efter rengøringsudbuddet samt oplysning om, hvorvidt der er taget nye rengøringsmetoder i anvendelse og i givet fald hvilke.

 
 1. Konsekvenserne for rengøringsmedarbejdernes ansættelsesforhold.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 
Økonomiudvalget får på næste ordinære møde et oplæg til håndteringen af evalueringen.
 

Sagsfremstilling
Referat

3291754e10.pdf
3291762e9.docx

Bilag

Mail fra S-gruppen
Evaluering rengøringsudbuddet.docx


201. Legalitetsgodkendelse af takst og budget for 2014 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S samt orientering om takst og budget for 2014 for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. takster og budget for 2014 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S legalitetsgodkendes

 2. der orienteres om takst og budget for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Spildevand A/S – Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har udfærdiget taksten for den normale vandafledning pr. m3 for 2014 til 26,92 kr. ekskl. Moms. Det svarer til en prisstigning på 4,0 %. For kunder på tømningsordningen er taksterne for 2014 uændrede. Den fastsatte takst for 2014 er i overensstemmelse med modtaget udkast til prisloft 2014 fra Forsyningssekretariatet.

 

Herudover hæves taksten for den normale vandafledning yderligere som følge af ny klimatilpasningsaktivitet, hvor taksten pr. m3 for 2014 bliver på 0,46 kr. ekskl. moms, og indtægterne skal finansiere samarbejdet med Holbæk kommune omkring udarbejdelse af fælles klimatilpasningsprojekt.

Den samlede takst for vandafledningsbidrag pr. m3 i 2014 bliver således på 27,38 kr., svarende til en stigning på 5,2 %.

 

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed (spildevand + regnvand) er fastsat til 47.704,65 kr. ekskl. moms, og tilslutningsbidrag pr. boligenhed (kun spildevand) er fastsat til 28.622,79 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 1,6 %.

 

Holbæk Spildevand A/S budgetterer i 2014 med et resultat/overskud på 9,1 mio.kr. før skat og reguleringer.

 

Holbæk Vand A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har udfærdiget den samlede takst for vandafgift pr. m3 for 2014 til 13,73 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til en stigning på 0,4 %. Den fastsatte takst for 2014 er i overensstemmelse med modtaget udkast til prisloft 2014 fra Forsyningssekretariatet.

 

Holbæk Vand A/S budgetterer i 2014 med et resultat/overskud på 1,4 mio.kr. før skat og reguleringer.

 

Jyderup Varme A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning fremsender takst og budget for 2014 til Byrådets orientering. Budgettet for 2014 – som er fastlagt i h.t. årsregnskabsloven - udviser et resultat/underskud før skat og reguleringer på 2,3 mio. kr., som resulterer i en takststigning på samlet 2,5 %. Takststigningen er påvirket af henlæggelse, samt at den nye forsyningssikkerhedsafgift får større effekt i 2014 end i 2013. Den større effekt fra 2013 til 2014, skyldes, at afgiften først blev indført i februar 2013, hvorved årets koldeste måned, januar, ikke var pålagt afgiften.

 

St. Merløse Varme A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning fremsender takst og budget for 2014 til Byrådets orientering. Budgettet for 2014 – som er fastlagt i h.t. årsregnskabsloven - udviser et resultat/underskud før skat og reguleringer på 1,1 mio. kr., som resulterer i en takststigning på samlet 3,0 %. Takststigningen kan primært henføres til den i 2014 ny indførte forsyningssikkerhedsafgift på 0,6 mio.kr. Såfremt afgiften ikke var indført, ville der have været en takstreduktion i 2014. Forsyningssikkerhedsafgiften vil være 100 % indfaset i 2020.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3282355e11.pdf
3282399e12.pdf
3282407e13.pdf
3282412e14.pdf

Bilag

Holbæk Spildevand A/S takst og budget for 2014 til legalitetsgodkendelse i Holbæk Byråd
Holbæk Vand A/S Takst og budget for 2014 til legalitetsgodkendelse i Holbæk Byråd
Jyderup Varme A/S orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2014
St. Merløse Varme A/S orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2014


202. Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for lån på 82,7 mio.kr., som Holbæk Forsyning optager til delvis betaling af anlægsinvesteringer. Holbæk Forsyning har planlagt anlægsinvesteringer i 2014 på i alt 127,4 mio.kr.

 

Påtagelse af forpligtigelserne er betinget af:

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Koncernen Holbæk Forsyning A/S har i skrivelse af 21.10.2013 ansøgt Holbæk Kommune om, at der meddeles garanti for lån for i alt 82,7 mio.kr.

 

Lånene skal anvendes til delvis finansiering af anlægsprojekter i 2014 på 127,4 mio.kr.

 

Lånebehovet for de enkelte forsyningsselskaber er opgjort som følgende:

 

Selskab

Lånebehov mio.kr.

Holbæk Spildevand A/S

62,2

Holbæk Vand A/S

4,2

Holbæk Affald A/S

12,0

Jyderup Varme A/S

2,8

St. Merløse Varme A/S

1,5

Lånebehov i alt

82,7

 

Holbæk Forsynings forventede anlægsudgifter i 2014 på 127,4 mio.kr. er til følgende:

 
 

Vedrørende

Anlægsudgift mio.kr.

Samlet anlægsudgift mio.kr.

Holbæk Spildevand A/S

 

 

Transportledning renseanlæg

15,1

 

Separering af fælleskloak

13,9

 

Tornved Genbrugsplads

3,0

 

Øvrige anlægsarbejder

29,6

 

Reinvesteringer

36,0

 

Andet

4,2

101,8

 

 

 

Holbæk Vand A/S

 

 

Sektionering

5,9

 

Reinvesteringer

1,6

 

Andet

0,5

8,0

 

 

 

Holbæk Affald A/S

 

 

Tornved Genbrugsplads

10,0

 

Tølløse Genbrugsplads

0,5

 

Reinvesteringer

2,6

13,1

 

 

 

Jyderup Varme A/S

 

 

Præstemarken

2,3

 

Ledningsrenovering

0,3

 

Andet

0,4

3,0

 

 

 

St. Merløse Varme A/S

 

 

Renovering al stik

1,5

1,5

 

 

 

Anlægsudgifter i alt

 

127,4

 

Ifølge lånebekendtgørelsens § 15 stk.1 skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at betingelserne for garantien til Holbæk Forsyning A/S er de samme som for Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

I h.t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlende anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse af garantiforpligtigelse over for Holbæk Forsyning A/S ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling203. Godkendelse af vedtægter og bestyrelsesmedlemmer for "Fonden for museumsbygninger i Holbæk"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender vedtægterne for ”Fonden for museumsbygninger i Holbæk”

 2. godkender, at Holbæk Kommune udpeger arkitekt Peter Haugaard og direktør Jess Jehl som bestyrelsesmedlemmer i fonden.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den politiske aftale bag realiseringen af det fusionerede Museum Vestsjælland indebar, at museumsbygningerne i de involverede kommuner ikke skulle indgå i det nye Museum Vestsjælland.

 

Da museumsbygningerne i Holbæk er ejet af fonden bag Museum Vestsjælland, skal disse bygninger udskilles. Fonden bag Museum Vestsjælland er ved at stifte en ny selvstændig bygningsfond, som skal eje museumsbygningerne i Holbæk og stå for bygningernes vedligehold.

 

Bygningsfondens vedtægter

Museum Vestsjælland har i dialog med Kultur og Fritid udarbejdet et sæt vedtægter for denne nye bygningsfond. Disse vedtægter skal godkendes af Holbæk Kommune, inden bygningsfonden kan blive stiftet.

 

Vedtægternes fastslår, at bygningsfonden har til opgave at eje og vedligeholde museumsbygningerne. Bygningsfonden skal også sikre, at bygningerne bliver brugt af Museum Vestsjælland til museumsaktiviteter.

 

Bestyrelsessammensætning 

Lederen af Museum Vestsjælland er født medlem af bygningsfondens bestyrelse. Holbæk Kommune skal udpege de to andre bestyrelsesmedlemmer

 

Kultur og Fritid anbefaler, at Holbæk Kommune udpeger følgende personer:

Bestyrelsesarbejdet i bygningsfonden er ulønnet, hvilket også gør sig gældende for bestyrelsesarbejdet i Museum Vestsjælland.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

I 2013 og 2014 har Holbæk Kommune afsat 2.605.000 kr. i driftstilskud til Museum Vestsjælland. Heraf er 807.000 kr. afsat til drift af museumsbygningerne (omfatter vedligeholdelse, afbetaling på gæld, forsikring mv.).

 

Det fremgår af bygningsfondens vedtægter, at bygningsfondens indtægt vil være huslejeindbetalinger fra Museum Vestsjælland.

 

Holbæk Kommune vil derfor ikke udbetale et særskilt tilskud til bygningsfonden. I stedet vil de kommunale tilskudsmidler blive udbetalt til Museum Vestsjælland, som vil bruge de øremærkede midler til at betale husleje til bygningsfonden.

 

Bygningsfonden fastsætter huslejen, så den afspejler udgifterne til vedligeholdelse af museumsbygningerne.

 

Bygningsfonden og Museum Vestsjælland kan aftale, at udgifter til bygningsforsikring, ejendomsskatter, renovation, afdrag på div. bygningsgæld påhviler Museum Vestsjælland. Derved vil huslejen blive tilsvarende lavere, da huslejen alene skal dække bygningsvedligeholdelsen, som i 2013 og 2014 er fastsat til 500.000 kr.

 

Denne model sikrer, at udskillelsen af museumsbygningerne medfører de mindst mulige økonomiske konsekvenser for museum og bygningsfond:

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Museum Vestsjælland har været i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid om udformningen af bygningsfondens vedtægter

 

Kultur og Fritid har været i dialog med Jess Jehl og Peter Haugaard, som begge har givet tilsagn, at de gerne vil deltage i bygningsfondens bestyrelsesarbejde.

 

Lovgrundlag – link

 

Museumsloven

 

Sagshistorik, henvisninger

 

5. december 2012: Principbeslutning omkring samdrift af museer på Midt- og Vestsjælland

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3255497e15.pdf

Bilag

Udkast til vedtægter for Bygningsfond - 27.september 2013


204. Tilsagn til opførelse af 75 almene plejeboliger og servicearealer på Samsøvej i Holbæk

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. giver Holbæk Ældreboligselskab v/Domea tilsagn til opførelse af 75 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer og dagcenter på Samsøvej, Holbæk.

 2. godkender, at matr. nr. 14 dc Holbæk markjorder, beliggende Samsøvej 43-47, Holbæk sælges til Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Når der gives tilsagn til opførelse af almene plejeboliger godkendes det samtidig, at:

 

- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen

- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån

 

Holbæk Boligselskab v/Domea har udarbejdet et projekt om opførelse af 75 almene plejeboliger med tilhørende Servicearealer og Dagcenter på Samsøvej 43-47, Holbæk. Projektet er udarbejdet efter aftale med Holbæk Kommune.

 

Holbæk Kommune skal eje servicearealerne og dagcentret. Kommunen overtager disse til anskaffelsessummen, når projektet er afsluttet. Anskaffelsessummen er budgetteret til 24.536.000 kr. inkl. moms.

 

Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea ansøger om godkendelse af den budgetterede anskaffelsessum på 140.400.000 kr., som finansieres således:

 

Realkreditlån (88 %)

123.552.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån (10 %)

14.040.000 kr.

Beboerindskud (2 %)

2.808.000 kr.

I alt

140.400.000 kr.

 

Byggeriet skal opføres på en kommunal grund som sælges til Holbæk Ældreboligselskab v/Domea.

 

Der bliver bygget 75 almene plejeboliger. Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.078 kr. pr. m2, svarende til 6.738 kr. pr. måned.

 

Forbruget af el, vand og varme er skønsmæssigt afsat til 950 kr. pr. måned.

 

Serviceareal og dagcenter opføres i tilknytning til de 75 almene plejeboliger.

 

Staten yder tilskud til etablering af servicearealer med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (75 x 40.000), 3.000.000 kr.

 

Efter opførelsen bliver Serviceareal og Dagcenter udskilt og overdraget til Holbæk Kommune til anskaffelsessummen.

 

Netto anskaffelsessummen bliver efter fradrag af moms og statens tilskud til etablering af servicearealer 16.765.200 kr.

 

Anskaffelsessum

24.536.000 kr.

Delvis moms heraf

-4.771.000 kr.

Tilskud fra staten 75 x 40.000

-3.000.000 kr.

Netto anskaffelsessum

16.765.000 kr.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 14.040.000 kr. ved at sælge grunden for 14.040.000 kr. + moms, eller 17.550.000 kr. inkl. moms.

 

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Netto anskaffelsessummen for Servicearealer og Dagcenter, 16.765.200 kr. finansieres af de afsatte anlægsmidler.

 

Når der gives tilsagn til opførelse af almene plejeboliger giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Kommunal garanti vil ikke umiddelbart belaste kommunens økonomi.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling205. Frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekt på socialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der frigives 1.300.000 kr. af socialcentrets anlægsramme til Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er i anlægsbudgettet afsat midler til planlægning og projektering af anlæg på socialområdet med 3.070.000 kr. i 2013.

 

Af disse midler ønskes 1.300.000 kr. frigivet til projekterings- og byggeudgifter i forbindelse med byggeri på Tornhøj og Abildgården i henhold til Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 1.300.000 kr. fra socialområdets anlægsmidler.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde den 14. august 2013: Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling206. Beslutning om igangsætning af planproces for byomdannelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. planproces for byomdannelse i Ugerløse bliver prioriteret igangsat ved førstkommende planprioritering i december 2013

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Gennem længere tid har forvaltningen drøftet et byomdannelsesprojekt i Ugerløse med en investor. Denne investor har som en del af sin projektudvikling indgået en række optionsaftaler med grundejere langs hovedgaden. Optionerne er tidsbegrænsede og det er derfor nødvendigt, at det bliver tilkendegivet politisk om Holbæk Kommune ønsker et projekt for omdannelse af den centrale del af hovedgaden i Ugerløse. Konkret drejer det sig om nedrivning af en række ejendomme, opførelse af en dagligvarebutik og eventuelt også opførelse af en eller flere boliger. Projektet er endnu ikke udviklet og dermed endnu ikke konkretiseret. Dette sker i forbindelse med den ønskede lokalplanproces.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der vurderes ikke at være direkte økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling207. Salg af jord

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. delareal på ca. 383 m2 af matr.nr. 5b Tåstrup, Holbæk Jorder sælges til Reitan Ejendomsudvikling A/S, Hundige Strandvej 190, 1. sal, 2670 Greve for 210.650 kr. ekskl. moms.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Grundarealet er et tidligere vejareal/grøntareal beliggende på Skagerakvej og har en offentlig ejendomsværdi svarende til 50 kr. pr. m2. Salgsprisen er 550 kr. pr. m2.

 

Overtagelsesdagen er fastsat til en måned efter, at der foreligger myndighedsgodkendelse til det ansøgte projekt.

 

I forbindelse med salget skal der ske arealoverførsel af det solgte areal til matr. nr. 5ao Ll. Grandløse By, Grandløse. Køber betaler alle udgifter til arealoverførslen.

 

Køber ønsker at anvende arealet til yderligere parkeringspladser til dagligvarebutik Rema 1000 beliggende Roskildevej 201, 4300 Holbæk.

 

Ejendommen kan ikke bebygges selvstændigt og er under 2000 m2, hvorfor denne ikke har været udbudt i frit salg.

 

Der er indhentet ejendomsmæglervurdering af 2. januar 2012 fra Home Erhverv, der har vurderet prisen til 500 – 550 kr. pr. m2.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Salget af grundarealet vil indbringe et nettoprovenu på 210.650 kr. Nettoprovenuet vil tilgå kommunens kasse.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling208. Plan for afslutning af regnskab 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. tidsplan for regnskab 2013 tages til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedurer for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab. Således kan nævnes:

 
 

På baggrund af ovenstående retningslinier har Borger og Organisationsservice/Regnskab udarbejdet vedhæftet forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen 2013.

 

Ved udarbejdelse af ovennævnte tidsplan er der taget udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2014, som byrådet har godkendt på sit møde 11.09.2013.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Den kommunale styrelseslov § 45, 46 og 57.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3272868e16.xls

Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2013


209. Orientering om status over etablering af Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Etableringen af Socialtilsyn Øst går rigtigt godt.

 

De seks lokale delprojekter, faglighed, personale, økonomi, kommunikation, lokaler og IT følger de planlagte aktiviteter.

 

Samarbejdet med de fire andre socialtilsynskommuner, Socialstyrelsen og Socialministeriet er upåklageligt.

 

Processen har hidtil været præget af lydhørhed og samarbejdsånd.

 

Rollerne er delt, så Socialstyrelsen udvikler det redskab og kvalitetsmodel, som tilsynet skal føres efter, ligesom styrelsen skal udvikle Tilbudsportalen og efterfølgende via en auditfunktion føre tilsyn med socialtilsynene og følge den faglige udvikling på tilbuddene.

 

Socialtilsynskommunerne arbejder konkret med at få opgaven på plads, så tilgangen til tilsynet er ens uanset hvilket socialtilsyn, der skal føre tilsynet.

 

Socialstyrelsen gennemfører en fælles introduktion for de fem socialtilsyn i 1. kvartal 2014.

 

Der er således eksempelvis vedtaget en fælles tilsynspolitik, ligesom takstberegningerne – herunder dimensioneringen af socialtilsynene – hviler på de samme principper.

 

Socialtilsynene ønsker gennemsigtighed i disse forhold, så tilsynspolitikken, takstpolitikken samt principperne for dimensioneringen er udsendt til kommunerne, men kan også ses på hjemmesiden www.socialtilsynost.dk

 

De endelige takster er meldt ud den 3. oktober.

 

Taksterne har givet anledning til en række spørgsmål fra kommunerne, som bliver drøftet og besvaret kontinuerligt – primært i KKR-regi og i styregruppen for rammeaftalen.

 

Der har været en udfordring i, at socialministeriet endnu ikke (21. okt. 2013) har udsendt hverken bekendtgørelse eller vejledning. Grundlaget for arbejdet er derfor Folketingets aftale om etablering af socialtilsyn, Loven og dens bemærkninger og den tætte dialog, der har været med Socialstyrelsen og Socialministeriet.

 

Socialtilsyn Øst etableres med et hovedkontor i Holbæk, Anders Larsens Vej 1 og en filial (som ønsket af KKR) i Nykøbing F., Skovalleen 32.

 

De fysiske rammer er på plads og de forventes at stå klar omkring den 1. december 2013.

 

For tiden arbejdes der intenst med rekruttering af medarbejdere, der dels består af 42 virksomhedsoverdragede medarbejdere, samt ca. 30 ny rekrutterede medarbejdere.

 

Direktør Kenn Thomsen og tilsynschef Henriette Lindberg vil give en nærmere præsentation på mødet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling210. Orientering - Økonomiudvalget den 6. november 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget


Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at følgende orientering tages til efterretning.

 1. Status for helhedsplan i Ladegårdsparken.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2013
 
Borgmesteren orienterede om udbuddet af Holbæk Have.
 
Orienteringerne taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3285199e17.pdf

Bilag

Status Ladegårdsparken - til økonomiudvalget