UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

09-10-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-10-2013 17:00:00


PUNKTER

179. Godkendelse af dagsorden til møde den 9. oktober 2013
180. Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi
181. Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik
182. Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014
183. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
184. Godkendelse af Lokalplan 3.41- Plejeboliger Samsøvej
185. Frigivelse af midler til anlægsprojekter på socialområdet
186. Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.
187. Forsikringer - Godkendelse af forhøjelse af forsikringspræmie - Lukket punkt
188. Orientering om personsag - Lukket punkt
189. Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013
190. Omplacering af budgetmidler til handicaprådet179. Godkendelse af dagsorden til møde den 9. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Godkendt
 
180. Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. godkender Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi.

 

Strategien beskriver hvordan Holbæk Kommune fremover ønsker at arbejde med velfærdsteknologi.

 

Strategien er underliggende Effektiviseringsstrategien og sideordnet med Digitaliseringsstrategien. Strategien adskiller sig fra Digitaliseringsstrategien omkring det innovationsmæssige spor, hvor Holbæk Kommune ønsker at deltage i udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske produkter.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Strategien er forelagt Handicaprådet d. 10. september. Handicaprådet tog strategien til efterretning.

 

Strategien har endvidere været forelagt Ældrerådet, som efterfølgende er kommet med vedhæftede høringssvar. Høringssvaret har medført at formuleringen omkring involvering af Handicaprådet og Ældrerådet er taget ud af strategien.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Godkendt. Strategien sendes til orientering til Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne.
 


3251147e1.docx
3251145e2.docx
3110926e3.docx

Bilag

høringssvar velfærdsteknologi.docx
Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi 20130925.docx
Tværfaglig koordineringsgruppe for velfærdsteknologi 20130528.docx


181. Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Informationssikkerhedspolitikken bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Informationssikkerhedspolitikken erstatter den nuværende It-sikkerhedspolitik, som blev godkendt i byrådet oktober 2008.

 

Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for opbevaring og beskyttelse af informationer i Holbæk Kommune.

 

Kommunen behandler oplysninger om borgere og virksomheder, som ofte er af personfølsomme karakter og kræver særlig beskyttelse. Endvidere har kommunen en mængde informationer og informationssystemer, som er afgørende eller vigtige for varetagelse af kommunens opgaver og pligter.

 

Beskyttelsen af informationer og informationssystemer er derfor et vigtigt fokusområde, som skal håndteres gennem kommunens informationssikkerhedsindsats. Indsatsen består overordnet i en mængde sikringsforanstaltninger, som etableres med henblik på, at beskytte informationer og informationssystemer, som har betydning for kommunens virksomhed.

 

Uanset fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger spiller den menneskelige faktor, dvs. den måde ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere handler og agerer på, en afgørende rolle i forhold til informationssikkerheden. Det er derfor vigtigt, at der i kommunens informationssikkerhedsindsats i høj grad er fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og menneskelige dimensioner.

 

Siden 2008 er anvendelsen af it og andre informationskilder i Holbæk Kommune blevet mere komplekse. Kommunen anvender på flere områder og i større omfang it for, at leve op til de krav som borgere, samfundet og lovgivningen stiller til en effektiv administration samt en hurtig og korrekt service.

 

Kommunen vil, som et naturligt led i den generelle udbygning af den tekniske information- og it-anvendelse, samle og præcisere informationssikkerhedsmæssige retningslinjer. Den nye Informationssikkerhedspolitik skal være gældende for alle kommunens ansatte.

 

Informationspolitikken er udarbejdet med henblik på, at opdatere og ajourføre nuværende It-sikkerhedspolitik. I forbindelse med denne opdatering, er der taget udgangspunkt i den internationale Standard ISO 27001.

 

Standarden tager udgangspunkt i den enkelte institutions risikoprofil og lægger op til, at der implementeres netop de kontrolprocedurer, der er passende for den enkelte institution.

ISO 27001-standarden beskriver, hvordan en organisation skal implementere et ledelsessystem for informationssikkerhed. Der lægges stor vægt på ledelsens engagement og bevidste stillingtagen til hvilke procedurer, der skal indføres.

 

Sagen er vedlagt 24 bilag til yderligere information:

Bilag 1 er selve informationssikkerhedspolitikken.

Bilag 2 er i-sikkerhedshåndbogen.

Bilag 3 er en brugerfolder.

Derudover er der vedlagt 21 bilag, retningslinjer, som uddyber i-sikkerhedshåndbogen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3239858e4.docx
3239935e5.docx
3239959e6.docx
3239962e7.docx
3239969e8.docx
3239977e9.docx
3239983e10.docx
3239986e11.docx
3239990e12.docx
3239991e13.docx
3239993e14.docx
3239997e15.docx
3239999e16.docx
3240011e17.docx
3240012e18.docx
3240016e19.docx
3240017e20.docx
3240019e21.docx
3240021e22.docx
3239974e23.docx
3239927e24.docx
3239930e25.docx
3239925e26.docx
3239923e27.docx

Bilag

Informationssikkerhedspolitik
Bilag A 3 Retningslinjer for sikkerhedskopiering
Bilag A 4 Retningslinjer for virusberedskab
Bilag A 5 Retningslinjer for fysisk sikkerhed, servere og netværk
Bilag A 6 og B 7 Retningslinier for trådløse netværk
Bilag A8 og B 9 og C 3 Retningslinjer for nødberedskab for it-anvendelsen
Bilag A9 og B 10 og C 4 Retningslinjer for adgangsstyring
Bilag B 1 Retningslinjer for it-brugere
Bilag B 2 Retningslinjer for anvendelse af E-mail
Bilag B 3 Retningslinjer for anvendelse af internet
Bilag B 4 Retningslinjer for distancearbejdspladser
Bilag B 5 Retningslinjer for anvendelse af bærbare enheder
Bilag B 6 Retningslinjer for digital signatur
Bilag B 11 og C 5 Retningslinjer for logning
Bilag B 12 og C 6 Særlige forhold vedrørende persondataloven
Bilag C 1 Retningslinjer for systemejere
Bilag C 2 Retningslinjer for dataejere
Bilag D 1 Retningslinjer for eksterne leverandører
Bilag D 2 Retningslinjer for eksterne leverandører, erklæringer
Bilag A 7 og B 8 Retningslinjer for destruktion af datamedier
Bilag A 1 -Retningslinier for it-medarbejdere
Bilag A 2 Retningslinier for firewall
Folder for medarbejdere
Informationssikkerhedshåndbogen


182. Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager de indkomne høringssvar til efterretning

 2. Anbefaler ”Beskæftigelsesplan 2014” til vedtagelse i byrådet.

 3. Indstiller, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at justere målene, hvis de nationale vurderinger af udviklingen i ledigheden ændrer sig. Dette inden for rammerne af budget 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

”Beskæftigelsesplan 2014” (BP2014) beskriver de udfordringer Holbæk Kommune har på arbejdsmarkedet, og hvordan Jobcenteret vil imødekomme disse udfordringer. BP2014 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR), Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og Holbæk Arbejdsmarkedscenter (herunder jobcenteret). Beskæftigelsesplanen består af:

 

Den overordnede beskæftigelsesstrategi


Beskæftigelsesplanen beskriver en overordnet strategi for hele beskæftigelsesindsatsen. Også for de ledige, der ikke er omfattet af de nationale eller de lokale målsætninger. Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats baserer sig på viden om, hvad der virker og fokuserer derfor altid på en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette fordi forskningen viser, at:

 

Den overordnede strategi er altså en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. BP2014 er vedlagt sagen i sin helhed. I planen er 4 ministermål og 2 lokale mål. Målfastsættelsen er sket på baggrund af beregninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt administrationen - og politisk bestemt af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Neden for er målsætningerne for målene gengivet:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse


Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være 28 %, svarende til (svt). en stigning på 7,8 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

 

Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension


Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 35 % fra december 2012 (154 personer) til december 2014.

 

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes


Antallet af langtidsledige skal begrænses til 377 personer i december 2014, svt. et fald på 18 pct. fra december 2012 (460 personer).

 

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder


Jobcentret skal øge andelen af arbejdssteder, der har en borger i et virksomhedsrettet forløb, på kontanthjælp fra 20,4 % i 2012 til 25 % i 2014 og på a-dagpenge fra 22,4 % i 2012 til 25 % i 2014


Jobcenterets Rekrutteringsservice skal i 2014 kontakte mindst 50 % af de lokale virksomheder der benytter jobnet.dk for at afsøge muligheder for yderligere samarbejde.

 

Lokalt mål 1 – Begrænsning af langvarige sygedagpengeforløb


Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 42 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger.

 

Lokalt mål 2 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet


Jobcenteret skal i 2014:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Beskæftigelsesplanens budget vedtages som en del af det samlede kommunale budget. Budgettet for beskæftigelsesindsatsen er under udarbejdelse og tilføjes i BP2014 forinden byrådets vedtagelse af planen med det forbehold, at det kommunale budget for 2014 ikke er vedtaget endnu. Samtidig vil budgettet for beskæftigelsesindsatsen blive tilrettet, når Finansministeriets finanspolitiske redegørelse offentliggøres i december.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvarene fremgår af BeskæftigelsesPlanen som tillæg 3 (kapitel 8). Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af planen.

 
 
 

Lovgrundlag – link

 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23

 

Sagshistorik, henvisninger

 

BeskæftigelsesPlan 2014 er tidligere behandlet i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse som:

 
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt, idet nye elementer i budgettet indarbejdes i beskæftigelsesplanen som et tillæg.
 


3233209e28.pdf

Bilag

BP2014-udgave af 11-sept.pdf


183. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 
184. Godkendelse af Lokalplan 3.41- Plejeboliger Samsøvej

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til lokalplan 3.41 for et område til plejeboliger ved Samsøvej i Holbæk bliver vedtaget endeligt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering plejeboliger og dagcenter for ældre og demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Det kommende byggeri samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus. Plejecenteret skal udføres i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.

 

Området har et areal på ca. 19.884 m2. I dag ligger der kolligie bestående af tre boligblokke. Den eksisterende sø i lokalplanområdets nordvestlige hjørne er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Lokalplanen udlægger området til offentlige formål herunder plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter. Bebyggelsesprocenten omfatter ca. 75 plejeboliger og har et bruttoetageareal på ca. 8.947,8 m2,svarende til en bebyggelsesprocent på 45. Det ubebyggede areal udlægges til friareal for plejecenterets beboere, samt parkering og indgangsareal.

Der skal sikres tre vejeadgange fra Samsøvej – en fra vest og to fra syd.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25.

 

Lokalplanforslaget kan ses på http://planer.holbaek.dk/dk/planportal/planportal.htm.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Lokalplanområdet – Samsøvej – er ejet af Holbæk Kommune. Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af Holbæk Kommune.

 

I forbindelse med salg af arealet fastsættes der nærmere vilkår for byggeri, tilgængelighed, grundejers forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer med mere.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Planerne har været i høring fra den 17. juni til den 19. august 2013 og der blev afholdt borgermøde den 6.august 2013. Alle indkommende kommentarer i høringsperioden er indarbejdet. Se bilag 1.

 

Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag 2.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Lov om planlægning

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425 (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning)

 

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144075 (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 


3230599e29.doc
3208885e30.pdf

Bilag

Ændringer i lokalplanforeslaget 3.41
Indkommende indsigelser til lokalplan3.41- Samsøvej Plejecenter.pdf


185. Frigivelse af midler til anlægsprojekter på socialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der frigives 1.400.000 kr. fra Socialområdets anlægsramme i 2013.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er i anlægsbudgettet afsat midler til planlægning og projektering af anlæg på socialområdet. Administrationen ønsker at få en del af disse midler frigivet til udarbejdelse af en kommunal boligstrategi og en konkret handleplan for etablering af skæve og billige boliger.

 

Projekteringen skal:

Myndigheden på voksen og handicapområdet i Holbæk Kommune oplever store praktiske udfordringer, når døgnanbragte unge og voksne kan klare sig i eget hjem. Det er sjældent muligt at finde en bolig, der kan betales med afsæt i de gældende kontanthjælpstakster. Konsekvensen er, at borgeren i nogle tilfælde bliver i døgnforanstaltningen. Borgeren fastholdes i en klientsituation i stedet for at opleve selvhjulpenhed indenfor rammerne af voksenpolitikkens menneskesyn. Samtidig fastholdes et højt omkostningsniveau forbundet med foranstaltningen.

 

De almennyttige boligselskaber forbereder pt. helhedsplaner, hvor Lejerbo er langt fremme med en ansøgning til Landsbyggefonden. Disse helhedsplaner kræver koordinering på tværs af Holbæk Kommunes forskellige fagområder. Der vil være indsatser med afsæt i social-, beskæftigelses-, børne- og sundhedsområdet, der skal mødes i et forpligtende bidrag til den endelige ansøgning om støtte til helhedsplanen. Og der vil skulle sikres efterfølgende opfølgning på området.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 1,4 mio. kroner fra Socialområdets anlægsmidler

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Udvalget for Voksne besluttede på mødet 30. januar 2013, at administrationen skal udarbejde en strategi for den kommunale boligsociale indsats i Holbæk med økonomisk afsæt i de boligsociale helhedsplaner.

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Det anbefales, at der frigives 1.400.000 kr. fra Socialområdets anlægsramme i 2013.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 
186. Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 til videre godkendelse af Økonomiudvalget og byrådet

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De 17 kommuner indenfor KKR Sjællands område arbejder sammen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Samarbejdet reguleres af styringsaftalen, der lægger rammerne for udvikling af kapacitet og priser. Styringsaftalen regulerer også takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Institutionstakster omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper:

Styringsaftalen for 2014 indeholder som noget nyt et opsigelsesvarsel for pladser på institutioner på løbende måned plus 30 dage, medmindre man har aftalt andet.

 

Styringsaftalen for 2014 tager højde for KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

Holbæk Kommune har taget højde for de nævnte anbefalinger i KKR Sjællands beslutning.

 

Styregruppen for rammeaftalen har udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet. Styregruppen lægger op til, at standardkontrakterne er obligatoriske, når man køber og sælger pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Styregruppen anbefaler også at bruge standardkontrakterne ved aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

 

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud. Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Når man beregner a-conto taksten, indgår der et administrationsoverhead på 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Andelen vedrørende tilsyn er en del af administrationsoverheadet.

 

KKR anbefaler, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, og at de faktiske overheadomkostninger opgøres ud fra regnskab 2014. Det vil gøre det muligt at justere overheadprocenten for 2015 og frem, så den fortsat svarer til de faktiske omkostninger.

 

De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner har gjort det nødvendigt at nedsætte et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hver af de fem KKR.

 

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Indstillingen indstilles godkendt. Videresendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 


3229977e31.docx
3229996e32.docx
3246950e33.docx

Bilag

Styringsaftale 2014
Allonge til styringsaftale for 2014
Udviklingsstrategi 2014


187. Forsikringer - Godkendelse af forhøjelse af forsikringspræmie - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Godkendt, idet økonomien i forhøjelsen behandles endeligt på næste møde.
 
188. Orientering om personsag - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Taget til efterretning. Borgerrådgiveren inddrages i en evaluering af sagen.
 
SF ønsker en udefrakommende evaluering af sagen.
 
189. Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. ultimo august tages til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget skal ses i forhold til det korrigerede budget og ligger primært på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.), og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.).

 

Ved udgangen af august har administrationen udarbejdet et estimat over udgifterne på de 5 fokusområder. Estimatet viser - på nuværende tidspunkt - et samlet underskud på 88,7 mio. kr. for kommunens regnskab i 2013. Det reelle underskud for 2013 forventes at ligge tæt på resultatet i det oprindelige budget. Som også beskrevet ved budgetrevision II er der 3 forklaringer, som påvirker forventningen til kommunens økonomi. For det første tager chefområderne på dette tidspunkt af året ikke højde for, hvor meget af budgettet, der skal overføres til 2014 (dvs. hvor meget af deres bevilling, som de ikke bruger i år). For det andet har kommunen i 2013 foretaget en investering i etableringen af Socialtilsyn Øst, som først starter i 2014. Og for det tredje skal kommunen afholde udgifter til beskæftigelsesindsatsen i år, som forventes at blive tilbagebetalt i løbet af de efterfølgende år.

 

Estimatet over udgifterne i ikke-fokus områderne er baseret på den forventning, som blev foretaget ved udgangen af april. Der foretages nye skøn over udgifterne for alle kommunens områder ved udgangen af september.

 
 

Samlet oversigt over forventet regnskabsresultat.

 

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget pr. august

Forventet regnskab pr. august

Forventet afvigelse pr. august

 

A

B

C

D=C-B

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

-4.033,3

-4.023,2

-4.023,2

0,0

Driftsudgifter

3.881,6

3.915,9

3.935,0

19,2

- Økonomiudvalget

465,2

470,4

471,7

1,3

- Udvalget for Børn

1.185,2

1.180,6

1.180,8

0,2

- Udvalget for Voksne

1.123,3

1.136,7

1.154,6

17,9

- Udvalget for Klima og Miljø

140,3

136,7

136,7

0,0

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

859,2

878,5

878,3

-0,2

- Udvalget for Kultur og Fritid

108,3

113,0

113,0

0,0

Renter

31,1

30,1

30,1

0,0

Strukturel balance

-120,5

-77,2

-58,1

19,2

Anlæg

186,4

269,9

255,9

-14,0

Lån

-121,5

-169,4

-169,4

0,0

Afdrag og finansforskydninger

59,6

60,7

60,7

0,0

Forsyningen (Renovation)

0,0

-0,4

-0,4

0,0

Resultat (-overskud, +underskud)

4,0

83,6

88,7

5,1

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Indstilles godkendt
 


3248652e37.docx
3248592e36.doc

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning for politikområde 1 og 2, august 2013
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august til Økonomiudvalget


190. Omplacering af budgetmidler til handicaprådet

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget tiltræder budgetjustering med ompostering af 59.720 kr. fra øvrige tilskud til administration i Handicaprådets budget 2013.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

For at undgå budgetafvigelser, foreslås det, at budgetposten for handicapaktiviteter i 2013 justeres ned med 59.720 kr., der budgetmæssigt omplaceres til administration.

 

Handicaprådet brugte i 2012 67.925 kr. mindre på handicapaktiviteter end, hvad der var budgetteret med (øvrige tilskud). De ikke brugte midler blev videreført til 2013, hvor der er budgetteret med et mindreforbrug på 36.000 kr. til handicapaktiviteter. Samtidig er der budgetteret med et merforbrug på 30.800 kr. til administration, og der er videreført et merforbrug for 2012 på 28.920 kr.

 

Handicaprådet er fra 2012 blevet omfattet af reglerne om overførsel mellem budgetårene. For at undgå løbende budgetmæssige underskud vedrørende administration, foreslås budgetposten til Handicaprådets arbejde justeret, så den afspejler de faktiske forhold med tillæg af merforbruget fra 2012.

 

Ved gennemgangen af Handicaprådets budget og regnskab for 2013 viste der sig et budgetteret merforbrug på 30.800 kr. til administration, og der var videreført et merforbrug fra 2012 på 28.920 kr.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Forslaget til ompostering fra øvrige tilskud til administration påvirker ikke Handicaprådets planlagte og budgetterede aktiviteter for 2013.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Handicaprådet den 13-08-2013
 
Tiltrådt.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013
 
Godkendt