UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

02-10-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-10-2013 18:00:00


PUNKTER

177. Godkendelse af dagsorden til møde den 2. oktober 2013
178. Anden behandling af budget 2014-2017177. Godkendelse af dagsorden til møde den 2. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2013
 
Godkendt
 
 
178. Anden behandling af budget 2014-2017

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget – byrådet

 

Fristen for ændringsforslag var fastsat til onsdag den 25. september kl. 12. Inden fristens udløb var der indkommet forslag fra to grupperinger

  1. Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance (V, F, O, C, B, I).

  1. Socialdemokraterne.

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 

1. Ændringsforslag vedrørende drift sættes til afstemning

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

Socialdemokraterne (A)

-10,3

-11,7

-22,1

-20,6

2

(V, F, O, C, B, I)

2,9

-1,6

-5,0

-6,2

 
 

2. Ændringsforslag vedrørende anlæg sættes til afstemning

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

Socialdemokraterne (A)

1,3

-18,2

-4,2

-4,2

2

(V, F, O, C, B, I)

4,5

4,0

4,0

4,0

 
 

3. Ændringsforslag vedrørende lån, renter, og finansforskydninger besluttes

 

Forslag

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

1

(V, F, O, C, B, I) samt Socialdemokraterne (A)

-41,5

14,7

15,4

13,0

 
 

4. Ændringsforslag vedrørende skat, tilskud og udligning sættes til afstemning:

 

i. Udskrivningsprocent for indkomstskatten

 

Forslag

 

 

1

 Socialdemokraterne (A)

Udskrivningsprocenten for indkomstskatten ændres fra 25,1 pct. til 25,2 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr.

2

(V, F, O, C, B, I)

Udskrivningsprocenten for indkomstskatten fastholdes på 25,1 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr.

 
 

ii. Grundskyldspromille

 

Forslag

 

 

1

Liberal Alliance (I)

Grundskyldspromillen ændres fra 23,65 til 22,65 i 2014, 21,65 i 2015, 20,90 i 2016 og 20,25 i 2017

2

Socialdemokraterne (A)

Grundskyldspromillen ændres fra 23,65 til 24,65

3

(V, F, O, C, B)

Grundskyldspromillen fastholdes på 23,65

 
 

ii. Dækningsafgift

 

Forslag

 

 

1

(V, O, C, I)

Dækningsafgiften for forretningsejendomme ændres fra 3 promille til 0

2

Socialdemokraterne (A)

Dækningsafgiften for forretningsejendomme ændres fra 3 promille til 4 promille

3

(F, B)

Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastholdes på 3 promille

 
 

iii. Kirkeskat besluttes

 

Forslag

 

 

1

Alle

Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastholdes på 0,96 pct. med et udskrivningsgrundlag på 8.789 mio. kr.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet førstebehandlede budgetforslag 2014-2017 den 28. august 2013. Siden har budgettet været i høring og de politiske partier har haft mulighed for at stille forslag til ændringer af budgetforslaget.

 

Nu skal budgettet andenbehandles – og byrådet skal beslutte, hvilke ændringer de ønsker tilføjet budgettet.

 

Der er indkommet to ændringsforslag, der indeholder flere ændringer, som ikke kan indeholdes i to samlede afstemninger. Derfor skal byrådet i år beslutte hvilke ændringer, der skal indarbejdes på henholdsvis drift, anlæg og finansforskydninger. Derudover skal byrådet tage stilling til indkomstskatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift for forretningsejendomme.

 
 

I bilagsmaterialet findes to totaloversigter, som viser de planlagte udgifter og indtægter i perioden 2014-2017. Den ene baserer sig på Socialdemokraternes (A) budgetforslag, og den anden bygger på budgetaftalen, indgået mellem Venstre (V), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Det konservative Folkeparti (C), Det radikale Venstre (B) og Liberal Alliance (I).

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Budgetforslaget har været i høring hos medarbejdere, ældreråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora m.fl. fra 29. august til 20. september.

 

Lovgrundlag – link

 

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde budgetoplæg til byrådet senest 15. september. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal undergives to behandlinger i byrådet med tre ugers mellemrum. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2013
 
Drift
Et mindretal bestående af S indstiller forslag 1. Et flertal bestående af V, F, O og I indstiller forslag 2.
 
Et mindretal bestående af S indstiller underændringsforslag fra S.
 
Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager stilling til om ”buffer-puljen” skal reduceres med 10 mio. kr. i 2014, jf. udsendt notat herom.
 
Anlæg
Et mindretal bestående af S indstiller forslag 1. Et flertal bestående af V, F, O og I indstiller forslag 2.
Et mindretal bestående af S indstiller underændringsforslag fra S.
 
Lån, renter, og finansforskydninger
Indstilles tiltrådt.
 
Udskrivningsprocent for indkomstskatten
Et mindretal bestående af S indstiller forslag 1. Et flertal bestående af V, F, O og I indstiller forslag 2.
 
Grundskyldspromille
Et mindretal bestående af I indstiller forslag 1. Et mindretal bestående af S indstiller forslag 2. Et flertal bestående af V, F og O indstiller forslag 3.
 
Dækningsafgift
Et flertal bestående af V, O og I indstiller forslag 1. Et mindretal bestående af S indstiller forslag 2. Et mindretal bestående af F indstiller forslag 3.
 
Kirkeskat
Indstilles godkendt
 


3248577e1.docx
3248565e2.doc
3248560e3.pdf
3248552e4.pdf
3248714e5.pdf
3248689e6.pdf
3248972e7.xls

Bilag

Budgetaftale
Ændringsforslag Socialdemokraterne
Likviditet (V, F, O, C, B, I)
Likviditetsoversigt socialdemokraterne
Totaloversigt Socialdemokraterne -
Totaloversigt (V, F, O, C, B, I)
Takstoversigt Budget 2014-2017, 2. behandling