UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-08-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-08-2013 17:00:00


PUNKTER

157. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. august 2013
158. Godkendelse af halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2013
159. 1. behandling af budget 2014-2017157. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. august 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2013
Godkendt.
 
 
158. Godkendelse af halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget - byrådet

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

  1. Økonomiudvalget godkender halvårsregnskabet for 2013.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den kommunale styrelseslov pålægger kommunerne at aflægge et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni, samt et forventet årsregnskab sammenholdt med det oprindelige budget.

 

Halvårsregnskabet indeholder

1. Regnskabsopgørelse med budget, forbrug og forventning opgjort på indtægter og udgifter,

2. Regnskabsoversigt med budget, forbrug og forventning opgjort på bevillingsniveau

 

Halvårsregnskabet er baseret på

1. Bogført forbrug pr. 30. juni 2013

2. Forventet regnskab for hele 2013, estimeret pr. 30. juni 2013

 

Halvårsregnskabet skal opfylde følgende procedurekrav:

· Forbrugstal for 2013 indberettes til Danmarks Statistik senest d. 15. juli 2013.

· Halvårsregnskabet godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet inden d. 31. august 2013.

· Halvårsregnskabet indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest d. 1. sept.

· Halvårsregnskabet offentliggøreres på kommunens hjemmeside efter 1. september.

 

Det forventede resultat

 

De estimerede udgifter pr. juni for hele Holbæk Kommune set i forhold til det korrigerede budget viser et merforbrug på driftsudgifterne på 18,1 mio. kr. Det skyldes udgiftsstigninger på ældre (6,2 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (5,4 mio. kr.), på sundhed (4,6 mio. kr.), samt på det specialiserede børneområde (1,8 mio. kr.). Direktionen arbejder på en handlingsplan for nedbringelse af merforbruget, som præsenteres ved BR3.

 

I halvårsregnskabet følges der op i forhold til det oprindelige budget. Det betyder, at de likviditetsmæssige forskydninger, som var en del af Budgetrevision II fra april er indeholdt i halvsårsregnskabet.

 

Estimatet pr. 30. juni for udgifterne i Holbæk Kommune indeholder hele overførslen af budget fra 2012 til 2013, men ikke overførslen fra 2013 til 2014, som først fastsættes ved udgangen af 2013. Desuden vil likviditetsforskydninger af både indtægter (udskudt beskæftigelsestilskud) og udgifter (udlæg til Socialtilsyn Øst) forringe resultatet i 2013, men forbedre resultatet i 2014. Når der korrigeres for disse ekstraordinære forhold viser skønnet for regnskab 2013 stort set balance.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2013
Indstilles godkendt.
 
 
 


3199200e1.doc
3200383e4.doc
3196689e2.docx
3191946e3.xlsx

Bilag

Halvårsregnskab 2013
2. kvartal oversigt vedr. Det specialiserede socialområde 2013
Halvårsregnskab Politikområderne 1 og 2 til økonomiudvalget
Opfølgning på implementering af budgetaftalen for 2013, pr. JUNI


159. 1. behandling af budget 2014-2017

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget - byrådet

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. Økonomiudvalget oversender budgetforslag til byrådets 1. behandling.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Budgetforslaget som lægges frem til 1. behandling giver et overskud på 27 mio. kr. i 2014, og relativt store underskud i årene 2015-2017.

 

I oplægget til budgetseminar 1 var der et samlet overskud i perioden 2014-2017 på 215 mio. kr. Et sådant overskud ville medføre, at de økonomiske pejlemærker for likviditet på 150 mio. kr. og for anlæg på 100 mio. kr. kunne realiseres i budgetperioden og på længere sigt. Dermed kunne en 10-årig investeringsplan realiseres, og der kunne skabes et råderum til investeringer, herunder af kommende vækstinitiativer.

 

Som det fremgår af budgetbemærkningerne af 29. april i år tilsluttede alle partier sig direktionens strategi- og budgetvurdering. Direktionen har derfor frem til budgetseminar 2 arbejdet videre med disse og de politiske intentioner og ønsker fremsat ved budgetseminar 1. Særligt har færdiggørelsen af den 10-årige investeringsplan på 870 mio. kr. været afgørende for direktionens oplæg på budgetseminar 2, hvor alle nødvendige anlægsopgaver er prioriteret i budgetperioden 2014-2017.

 

Budgetoplægget til 1. behandling viser et underskud på 301 mio. kr. Det er resultatet af væsentligt færre indtægter, øgede driftsudgifter, øgede investeringer og mindre forskydninger, der er fremkommet efter konsekvensberegninger af KL’s økonomiaftale med regeringen i juni 2013.

 

Skal de økonomiske pejlemærker kunne realiseres også på længere sigt, og skal der være et råderum til investeringer, herunder af kommende vækstinitiativer, så udgør den samlede udfordring 516 mio. kr. i perioden 2014-2017. Anlægsniveauet er fortsat lavt i 2014 og 2016-2017. Det er op til politisk beslutning om anlægsinvesteringerne skal øges yderligere, hvilket tilsvarende vil øge budgetunderskuddet på 516 mio. kr.

 

Direktionen vil, i overensstemmelse med byrådets opdrag til direktionen, i februar måned fremlægge en strategi for det nye byråd, som beskriver hvordan den økonomiske udfordring kan håndteres.

 

I mio. kr.

2014

2015

2016

2017

Skatteindtægter, tilskud og udligning

-4.081

-4.055

-4.121

-4.176

Driftsudgifter

3.915

3.837

3.827

3.822

Renter

28

29

28

29

PL fremskrivning

 

73

145

217

Strukturel balance

-138

-117

-121

-108

Anlæg

139

198

169

126

Lån

-96

-51

-42

-42

Afdrag og finansforskydninger

67

109

129

79

Resultat

(- overskud, + underskud)

-27

139

135

54

 
 

Budgetforslaget for 2014-2017 er baseret på følgende forhold:

 

Driftsudgifter

Budgetforslaget for 2014 indeholder serviceudgifter på 2.748 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. under den serviceramme, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet os. Serviceudgifter er de udgifter, som bruges til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje, kultur, handicappede mv.

 

Der er overførselsudgifter for 795 mio. kr. Overførselsudgifter rummer udgifter til forsørgelse det vil sige: kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv.

 

Endelig er der driftsudgifter, som hverken er serviceudgifter eller overførselsudgifter. Det drejer sig om udgifter og indtægter på ældreboliger, kommunens bidrag til sygehusene, refusion af særligt dyre enkeltsager samt udgifter til forsikrede ledige. Samlet set 371 mio. kr.

 

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne i budgetforslaget bygger på en gennemgang af alle kommunens bygninger med henblik på kortlægning af deres vedligeholdelsesstand og hvad de kan bruges til. Derudover er byrådets ambitioner indarbejdet.

 

Der er arbejdet med langsigtede behov, så investeringsoversigten er baseret på en 10-års horisont.

 

Skat

Budgetforslaget bygger på følgende antagelser vedrørende skatteindtægterne. Der er ikke indarbejdet ændringer i skatteprocent og promiller i forhold til 2013.

 

Indkomstskat

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr.

Skatteprocent på 25,1

Grundskyld

Grundværdi på 8.279 mio. kr. eksklusiv produktionsjord

Grundskyldspromille på 23,65

 

Grundværdi på 1.880 mio. kr. på produktionsjord

Grundskyldspromille på 7,2

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspligtig værdi på 4.084 mio. kr.

Dækningsafgift på 3 promille

 

Herudover fastsættes kirkeskatteprovenuet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 8.789 mio. kr. med en uændret skatteprocent på 0.96

 

Ændringsforslag

Der er afleveringsfrist for ændringsforslag den 25. september kl. 12.00.

 

Der er afleveringsfrist for underændringsforslag den 1. oktober kl. 12.00. Underændringsforslag er forslag om ændring af et af de ændringsforslag, som man allerede har afleveret.

 

2. behandling

Budgettet behandles for anden gang i Byrådet den 9. oktober.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Budgetforslaget sendes i høring i perioden torsdag den 29. august til fredag den 20. september kl. 12.00.

 
 
 

Lovgrundlag – link

 

Ifølge den kommunale styrelseslov skal økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til byrådet senest 15. september. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal behandles to gange i byrådet. Der skal være mindst tre uger i mellem behandlingerne. Byrådets 2. behandling – og dermed vedtagelse skal ske senest 15. oktober.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2013
Et flertal bestående af V, F, O og I indstiller, at budgettet oversendes til 1. behandling i byrådet.
Et mindretal bestående af A indstiller, at partiets ændringsforslag, jf. vedhæftet danner grundlag for den videre budgetlægning.
 
 


3182449e5.doc
3176983e6.doc
3176988e7.doc
3176968e8.doc
3176967e9.doc
3176965e10.docx
3176977e11.docx
3176978e12.docx
3176976e13.docx
3176927e14.docx
3176928e15.docx
3176926e16.docx
3199289e21.docx
3199642e22.docx
3176973e17.doc
3176972e18.doc
3176974e19.doc
3182097e20.xlsx
3199749e24.xlsx
3199543e23.xls
3207679e28.docx
3207674e25.xlsx
3207675e27.xlsx
3207676e26.doc

Bilag

Udvikling i strukturel balance
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 1 Politisk organisation
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 2 administration
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 4 skoler
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 5 Almene dagtilbud
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 6 Børn unge og familier med særlige behov
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 7 sundhed
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 8 ældre
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 9 Voksenspecial
BudgetBemærkninger 2014 til 17 - 10 Miljø og planer
BudgetBemærkninger 2014 til 17 - 11 Ejendomme
BudgetBemærkninger 2014 til 17 - 12 Kommunale veje og trafik
oversigt over pris x mængde
Bevillingsoversigt budgetforslag 2014
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 13 Uddannelse og beskæftigelse
Budgetbemærkninger 2014 til 17 - 14 Erhverv
BudgetBemærkninger 2014 til 17 - 15 Kultur og Fritid
Effektiviseringskatalog til budgetseminar 2
Investeringsoversigt 2014-2023
Takstoversigt Budget 2014
Bilag - Ny balance - med yderligere effektiviseringer
Bilag - Socialdemokraternes budgetforslag til første behandling
Bilag - Likviditet 2013-2017 - Ændring Soc
Bilag - Buget - ændringsforslag til 1. behandlingen