UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

07-08-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-08-2013 18:00:00


PUNKTER

134. Godkendelse af dagsorden til møde den 7. august 2013
135. Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg, august 2013
136. Ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune
137. Placering af nyt plejecenter i Tølløse
138. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk
139. Justering af tidsplan for udbudsproces
140. Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 2. kvartal 2013
141. Salgspriser og -strategi for parcelhusgrunde m.v. - Lukket punkt
142. Ophævelse af aftale - Lukket punkt
143. Delegation af kompetence ifm indrejse og sundhedskort
144. Overførsel af budget fra sundhedsområdet til ældreområdet
145. Revidering af politikområder
146. Pendlerparkering ved Roskildevej
147. Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger, seniorbofællesskab for sindslidende samt servicearel beliggende Skriverensvej 2-4, Holbæk
148. Salg af jord - Lukket punkt
149. Salg af fast ejendom - Lukket punkt
150. Salg af fast ejendom - Lukket punkt
151. Køb af grund - Lukket punkt
152. Vølundsvej - Nedklassificering fra offentlig vej til privat fællesvej
153. Orientering om kanalstrategi
154. Ny aktiv personalepolitik
155. Orientering - Økonomiudvalget den 7. august 2013134. Godkendelse af dagsorden til møde den 7. august 2013

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Godkendt
 
135. Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg, august 2013

Sagsprocedure

 

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Hovedudvalg og Økonomiudvalg drøfter forskellige temaer og tiltag vedrørende budget 2014.

 

Alternativ indstilling


Formål

 
 1. At give Hovedudvalget og Økonomiudvalget mulighed for at drøfte temaer, tiltag og ønsker i forhold til budget 2014-2017 – med udgangspunkt i de dele af budgetudarbejdelsen, som vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

 
 1. At Hovedudvalg og Økonomiudvalg herigennem gensidigt inspirerer hinanden i forhold til budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Dialogmødet mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg indgår som en integreret del af budgetprocessen med det formål, at Hovedudvalg og Økonomiudvalg kan have en fælles drøftelse af de dele af budgetudarbejdelsen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

 

På mødet er der mulighed for konkret drøftelse af ønsker og bemærkninger til budgettet samt materialet til budgetseminar 2.

 

Drøftelserne vil ved dette dialogmøde tage udgangspunkt i:

 1. Budget 2014-2017

 2. Personalepolitik

 3. Resultater gennem forenkling og tillid

 
 

Den 8. august udsendes:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Drøftet
 
136. Ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget - byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

 1. byrådet vedtager det som bilag 1 fremlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 
 

Alternativ indstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller alternativt, at:

 1. byrådet vedtager det som bilag 2 fremlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 
 

Formål

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den gældende styrelsesvedtægt, at vederlagene til medlemmerne af Økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn og Unge-udvalg og eventuelle projektudvalg skal evalueres inden udgangen af 2013.

 

Folketinget har desuden den 11. december 2011 vedtaget en ændring af den kommunale styrelseslov, som giver byrådene i Danmark større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til de enkelte kommuners struktur, organisering og opgavefordeling samt flere muligheder for at indkalde stedfortræder.

 

Endelig har byrådet den 12. juni 2013 godkendt den politiske aftale Holbæk i fællesskab, der bl.a. lægger op til en ændret udvalgsstruktur i den kommende byrådsperiode.

 

På den baggrund skal byrådet drøfte og vedtage en ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalg

Byrådet besluttede med den politiske aftale Holbæk i fællesskab at ændre udvalgsstrukturen, således at Økonomiudvalget fremover tillige varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse nedlægges, og antallet af medlemmer i Udvalget for Voksen ændres fra 5 til 7. Udkastet til den nye styrelsesvedtægt er tilrettet i overensstemmelse med den indgåede aftale.

 

Vederlag

Byrådets flertal besluttede den 7. december 2011 i forbindelse med vedtagelsen af den gældende styrelsesvedtægt at byrådet inden udgangen af 2013 evaluerer vederlaget til medlemmer af de stående udvalg, Børn og Unge-udvalget og projektudvalg.

 

Den maksimale ramme for vederlag til udvalgsformænd, udvalgsnæstformænd og menige medlemmer af udvalg udgør 315 % af borgmesterens vederlag. I dag anvendes en sum svarende til 240 % af borgmesterens vederlag til vederlag til udvalgsformændene og de menige medlemmer af udvalg.

 

Vederlaget til formanden for Børn og Unge-udvalget er fastsat til 5 % af borgmesterens vederlag. Det svarer stort set til det vederlag, det menige medlem af udvalget får udbetalt. Henset til det merarbejde og den rådighedsforpligtelse, der er knyttet til formandsposten, foreslås vederlaget til formanden ændret til 10 % af borgmesterens vederlag.

 

Vederlagene til de øvrige udvalgsformænd foreslås ikke forhøjet. Derimod foreslås vederlaget til de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget i overensstemmelse med den politiske aftale Holbæk i fællesskab forhøjet. For ikke at overskride den nuværende økonomiske ramme foreslås dette vederlag forhøjet fra 1/29 til 1/27 af 135 % af borgmesterens vederlag, hvilket i dag svarer til en forhøjelse på 212,04 kr. om måneden før skat.

 

Der er desuden i overensstemmelse med den politiske aftale Holbæk i fællesskab i udkastet indsat en bestemmelse, hvorefter byrådet, når det nedsætter projektudvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4, kan tillægge formændene for disse et vederlag, som maksimalt kan udgøre 20 % af borgmesterens vederlag. De menige medlemmer af projektudvalg tillægges ikke vederlag.

 

Der er nu skabt lovgivningsmæssig hjemmel til, at byrådet inden for den samlede økonomiske ramme for vederlag til formænd for og menige medlemmer af udvalg kan beslutte at yde et særligt vederlag til næstformænd for disse udvalg.

 

Såfremt det besluttes at yde et særligt vederlag til en næstformand, ydes det til den pågældende i kraft af vedkommendes hverv som næstformand. Uanset, om der ydes vederlag til næstformanden eller ej, er reglerne om vederlag til en person, der fungerer som udvalgsformand på grund af formandens fravær, ens. Hvis næstformanden for Økonomiudvalget og/eller et eller flere af de stående udvalg tillægges et særskilt vederlag, er det, fordi den pågældende fremover permanent skal varetage nogle af de opgaver, der nu ligger hos formanden, og omfanget af disse ansvarsområder og arbejdsopgaver er af en sådan størrelse, at det begrunder et særskilt vederlag.

 

Der foreslås ikke indført vederlag til næstformænd.

 

Første viceborgmester oppebærer i dag et vederlag, der udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Dette foreslås ikke ændret, men der er nu skabt lovgivningsmæssig hjemmel til, at byrådet kan beslutte, at anden viceborgmester skal have en del af det vederlag, første viceborgmester oppebærer.

 

Stedfortræder

Byrådet kan ved at træffe beslutning herom i styrelsesvedtægten fastsætte, at stedfortræderen for et byrådsmedlem kan indkaldes, når medlemmet har lovligt forfald på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selvom forfaldet ikke forventes at vare en måned.

 

Hvis byrådet beslutter, at stedfortræderen for et byrådsmedlem kan indkaldes, når medlemmet har lovligt forfald på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selvom forfaldet ikke forventes at vare en måned, er der nu hjemmel til at byrådet også ved at træffe beslutning herom i styrelsesvedtægten kan bestemme, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet byrådsmedlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har lovligt forfald, uanset forfaldets forventede varighed er kortere end en måned.

 

Bestemmelsen forudsætter – ligesom den gældende bestemmelse om indkaldelse af stedfortræder i udvalg – at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder i byrådet er opfyldt. Bestemmelsen forudsætter tillige, at kravet til den forventede varighed af forfaldet ikke kan være længere for byrådet end for udvalget. Uanset denne forudsætning vil bestemmelsen dog give mulighed for stedfortræderindkaldelse ved forfald alene i et enkelt udvalgsmøde.

 

Byrådet kan endelig ved en ændring af styrelsesvedtægten beslutte at lade det være op til den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, som må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, at bestemme, at et andet byrådsmedlem i givet fald (altså hvis udvalgsmedlemmet ret faktisk bliver erklæret inhabil) indtræder i udvalget ved sagens behandling.

 

Ingen af disse bestemmelser foreslås indført i den nye styrelsesvedtægt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Det eneste, der er ændret i forhold til det udkast til ny styrelsesvedtægt, der er fremlagt som bilag 1, i det udkast til ny styrelsesvedtægt, der er fremlagt som bilag 2, er størrelsen af vederlaget til de menige af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget.

 

Den maksimale ramme for vederlag til udvalgsformænd, udvalgsnæstformænd og menige medlemmer af udvalg udgør 315 % af borgmesterens vederlag. I begge udkast anvendes 90 % heraf til vederlag til formændene for de stående udvalg samt Børn og Unge-udvalget, og i begge udkast er der indsat en bestemmelse, hvorefter byrådet kan tillægge formændene for projektudvalg et vederlag, som maksimalt kan udgøre 20 % af borgmesterens vederlag.

 

For at give byrådet mulighed for på samme tid at have nedsat tre projektudvalg, hvor to af formændene oppebærer et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag og en af formændene oppebærer et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag, foreslås 50 % af de 315 % reserveret til projektudvalgsformænd.

 

Den resterende del af de 315 % af borgmesterens vederlag – det vil sige 175 % af borgmesterens vederlag – foreslås ligeligt fordelt mellem de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget. Dette indebærer, at vederlaget til de menige udvalgsmedlemmer forhøjes fra 1/29 af 135 % til 1/27 af 175 % af borgmesterens vederlag, hvilket i dag svarer til en forhøjelse på 1.123,03 kr. om måneden før skat.

 
 

Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 – bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, som ændret ved lov nr. 1252 af 18. december 2012 om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg og senere.

 

Bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæt, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 57 af 22. januar 2013.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Hovedindstilling 

Forhøjes vederlaget til formanden for Børn og Unge-udvalget til 10 % af borgmesterens vederlag, medfører det en årlig merudgift på ca. 37.000 kr. Dette beløb kan afholdes inden for rammen.

 

Forhøjes vederlagene til de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget i overensstemmelse med hovedindstillingen, kan udgiften hertil afholdes inden for rammen.

 

Indføres der en mulighed for, at byrådet kan tillægge formænd for projektudvalg et vederlag, der for hvert udvalgs vedkommende maksimalt kan udgøre 20 % af borgmesterens vederlag og samlet maksimalt kan udgøre 50 % af borgmesterens vederlag, kan op til 20 % afholdes inden for rammen. Såfremt byrådet vælger at tillægge formænd for projektudvalg vederlag, der samlet udgør mere end 20 % af borgmesterens vederlag, kan den del af udgiften, der overstiger 20 % af borgmesterens vederlag, ikke afholdes inden for rammen.

 
 

Alternativ indstilling

Forhøjes vederlaget til formanden for Børn og Unge-udvalget til 10 % af borgmesterens vederlag, medfører det en årlig merudgift på ca. 37.000 kr. Dette beløb kan afholdes inden for rammen.

 

Forhøjes vederlagene til de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget i overensstemmelse med den alternative indstilling, medfører det en årlig merudgift på ca. 295.000 kr. Dette beløb kan ikke afholdes inden for rammen, og merudgiften anbefales indarbejdet i budgettet for 2014 – 2017.

 

Indføres der en mulighed for, at byrådet kan tillægge formænd for projektudvalg et vederlag, der for hvert udvalgs vedkommende maksimalt kan udgøre 20 % af borgmesterens vederlag og samlet maksimalt kan udgøre 50 % af borgmesterens vederlag, kan op til 20 % afholdes inden for rammen. Såfremt byrådet beslutter at yde formænd for projektudvalg vederlag, der samlet udgør mere end 20 % af borgmesterens vederlag, kan merudgiften ikke afholdes inden for rammen. Merudgiften, der kan udgøre op til ca. 220.000 kr., anbefales indarbejdet i budgettet for 2014 – 2017.

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Drøftet. Der arbejdes videre med forskellige modeller og spørgsmål.
 


3174860e1.doc
3174871e2.doc
3110710e3.doc
3174666e4.docx

Bilag

Ny styrelsesvedtægt - udkast 1
Ny styrelsesvedtægt - udkast 2
Nuværende styrelsesvedtægt
Ny styrelsesvedtægt - bilag


137. Placering af nyt plejecenter i Tølløse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. det nye plejecenter i Tølløse opføres ved Sønderstrupvej.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at beslutte, hvor det nye plejecenter i Tølløse skal placeres. Beslutningen om placering er nødvendig for at kunne påbegynde lokalplansarbejdet, uden at forsinke processen med realisering af det nye plejecenter som et Offentlig Privat Partnerskab (OPP). En udskydelse af beslutningen vurderes at forsinke OPP-processen minimum 6 måneder.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Som led i Boligstrategi på Ældreområdet skal der opføres et nyt plejecenter i Tølløse som erstatning for plejecentrene Møllevang og Tølløse Ældrecenter. Det er en forudsætning, at plejecenteret opføres på kommunal ejet jord.

 

Byrådet har besluttet, at det nye plejecenter skal opføres som et Offentlig Privat Partnerskab (OPP), hvor den private part påtager sig design, udførelse, finansiering, drift og vedligehold af bygningerne samt service-, pleje- og omsorgsopgaverne. Det forventes, at plejecenteret står klart til indflytning primo 2016.

 

Inden byggeriet af det nye plejecenter kan gå i gang, skal der først vedtages en lokalplan for området, hvor plejecenteret skal ligge. Lokalplanen er en væsentlig del af hele udbuddet af partnerskabet. For at tilbudsgiverne kan afgive så retvisende tilbud som muligt, er rammerne for byggeriet, herunder placering af byggeriet, adgangsforhold, forbehold mv. nødt til at være kendte.

 

Inden lokalplansarbejdet kan iværksættes, er det nødvendigt, at der træffes beslutning om placering.

 

Den eksisterende kommuneplan giver mulighed for at plejecenteret opføres ved Sønderstrupvej, mens forslag til kommuneplan 2013 giver to mulige placeringer.

Området er beliggende sydvest for byen ved Sønderstrupvej. Området er udlagt til boligområde i gældende kommuneplan og kommunalt ejet.

Området er beliggende i den østlige del af Tølløse ved Rødtjørnevej/Dalvænget. Området er udlagt til rekreativt areal, en del af området er reserveret til fremtidig omfartsvej – og kommunalt ejet.

 

Ud fra de oplysninger administrationen på ældreområdet er i besiddelse af, vil en placering af det nye plejecenter ved Sønderstrupvej være at foretrække ud fra følgende betragtninger:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Ældrerådet og Tølløse Lokalforum har fremsendt en fælles udtalelse omkring placering af det kommende plejecenter i Tølløse. Det har ikke været muligt for Ældrerådet og Lokalforum, at opnå enighed om en fælles placering af det nye plejecenter, da Tølløse Lokalforum ikke har kunnet afgive en enig indstilling.

 

Et enigt Ældreråd anbefaler en placering ved Sønderstrupvej.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 


3112972e5.docx
3113002e6.docx
3119605e7.docx

Bilag

Indstillingsnotat - Nyt Plejecenter i Tølløse.docx
Placering af nyt plejecenter i Tølløse - Fælles udtalelses fra Ældrerådet og Tølløse Lokalforum
Ældrerådets høringssvar vedr. placering af nyt plejecenter i Tølløse


138. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. det godkendes at der opføres 40 almene ældreboliger ved Tornhøj i Jyderup og 13 almene ældreboliger ved Abildgården i Holbæk til indflytning i 2016

 2. det godkendes, at en del af eksisterende bygninger i Tornhøj og Abildgården ombygges til servicearealer senest i 2016


Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende at projektet sættes i gang.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Voksenudvalget godkendte på mødet den 2. april 2013, at Bo og Servicecenter skulle udarbejde et projektforslag som skal rumme tidssvarende og attraktive boliger og aktivitetstilbud, som er effektive at drive og konkurrencedygtige.

 

Bo og Servicecenter har udarbejdet en Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Jyderup og Holbæk.

 

Helhedsplanen vil skabe nye og tidsvarende og attraktive boliger, som er konkurrencedygtige i forhold til andre kommuner og private tilbud samt løse problemerne i forhold til servicearealer og aktivitetstilbuddene over en længere periode frem til 2023.

 

Projektet opdeles i to faser. Fase 1 som omhandler opførelse af boliger og ombygning af servicearealer og fase 2 som omhandler ombygning af eksisterende bygninger til Aktivitetscenter i Jyderup og om og tilbygges tilbygning til Aktivitetscenter i Holbæk.

 

Fase 1:

Opførelse af 40 almene ældreboliger i Jyderup som erstatning for de nuværende botilbud Tornhøj og Skarridsøhjemmet samt ombygning af en del af de eksisterende bygninger på Tornhøj til servicearealer.

 

Opførelse af 13 almene ældreboliger i Holbæk som erstatning af det nuværende botilbud Abildgårdens boliger samt ombygning af en del af den eksisterende bygning på Abildgården til serviceareal.

 

Forventet indflytning i 1. kvartal 2016.

 

Bo og Servicecenter har haft en uformel drøftelse med Vestsjællands Almene Boligselskab og Lejerbo om opførelse af de almene ældreboliger. Begge boligselskaber er positivt indstillede på projekterne.

 

Fase 2:

Ombygning af resterende del af Tornhøj til Aktivitetscenter samt kontorer for Centeradministrationen.

 

Ombygning af resterende del af Abildgården til aktivitetscenter, idet der samtidig tilbygges ca. 739 kvadratmeter således, at Aktivitetscenteret kan rumme aktiviteterne i det nuværende Aktivitetscenter Solgården og Kig Ind som skal fraflyttes nuværende lokaler i forbindelse med Lokalerokaden.

 

Bo og Servicecenter håber der kan findes midler på anlægsbudgetter i 2018 og 2019 til fase 2.

 

I mellemtiden må lokalerne anvendes som Aktivitetscentre som de er, ombygges i det omfang det er muligt at finde penge på driften eller vente til der er afsat midler på anlægsbudgettet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Fase 1:

Opførelse af almene ældreboliger finansieres ved, at grundarealer til opførelse af boligerne frasælges fra Tornhøj og Abildgården.

 

Salgspriserne vil dække kommunens udgifter til opførelse af ældreboliger.

 

Ombygning af eksisterende bygninger til servicearealer finansieres af Socialområdet anlægsmidler for 2013 og 2014 samt et forventet salg af Skarridsøhjemmet.

 

Udgifter og indtægter ved opførelse af ældreboliger og ombygning af servicearealer er udgiftsneutral

 

Udgifter til grundkapitallån til boliger i Tornhøj i 2015

6.451.000 kr.

Udgifter til beboerindskud i Tornhøj i 2016

1.290.000 kr.

Ombygning af serviceareal samt inventar i Tornhøj i 2015

4.600.000 kr.

Udgifter til grundkapitallån til boliger i Abildgården i 2015

2.096.500 kr.

Udgifter til beboerindskud i Abildgården i 2016

419.300 kr.

Ombygning af serviceareal samt inventar i Abildgården i 2015

2.545.000 kr.

Mest nødvendige reparationer før ombygning af aktivitetscentre

563.000 kr.

Omkostninger til planlægning, rådgiverbistand til ombygning m.m. i 2013 og 2014

 

2.200.000 kr.

Indtægt ved salg af grundareal i Tornhøj – ekskl. moms

-7.741.000 kr.

Indtægt ved salg af grundareal i Abildgården – ekskl. moms

-2.515.800 kr.

Kommunalt gebyr – BOSS-INF

-208.000 kr.

Nuværende anlægsbudget for 2013

-2.700.000 kr.

Nuværende anlægsbudget for 2014

-2.000.000 kr.

Salg af Skarridsøhjemmet i 2015

-5.000.000 kr.

Netto

0 kr.

 

Ombygning af eksisterende bygninger til Aktivitetscentre samt tilbygning til Abildgården kræver en tilførsel af anlægsmidler i 2018 og 2019 med henholdsvis 28.825.000 kr. og 12.475.000 kr. Dette bør indgå i den samlede prioritering af anlægsmidler fra 2018-2023.

 

Se vedhæftede budget forslag.

 

Der er i budgettet for ombygning af serviceareal samt Aktivitetscentre alene budgetteret med penge til indvendig ombygning. Udgifterne indeholder ikke omkostninger til klimaskærm, energirenovering m.m.

 

Der er ved ombygningen regnet med en kvadratmeter pris på 5.000 kr. Beløbet er oplyst af Center for Ejendomme.

 

Alle beløb er i 2013 priser.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt – finansieret som det fremgår af sagsfremstillingen.
Fase 2 medtages i drøftelserne vedr. investeringsoversigter fra 2013-2023.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Det indstilles, at der opføres 40 almene ældreboliger ved Tornhøj i Jyderup. Mulighederne, for at etablere yderligere almene ældreboliger og servicearealer i den eksisterende bygningsmasse, undersøges nærmere.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Økonomiudvalget indstillede i mødet den 6. juni 2013, at der opføres 40 almene ældreboliger ved Tornhøj i Jyderup, samt at mulighederne for at etablere yderligere almene ældreboliger og servicearealer i den eksisterende bygningsmasse undersøges nærmere.

 

Helhedsplanen indeholder udover den godkendte udbygning af Tornhøj i Jyderup en udbygning af Abildgården i Holbæk.

 

Abildgården indeholder i dag 12 små utidssvarende boliger. Boligerne består af et værelse på 13-15 m2. Der er fire handicapegnede toiletter og to badeværelser til 12 beboere.

 

Ifølge helhedsplanen opfører et boligselskab 13 almene ældreboliger på Abildgården som erstatning for de nuværende utidssvarende enkeltværelser.

 

Den nuværende bygning på Abildgården ombygges dels til serviceareal for de nybyggede ældreboliger og dels ombygges den resterende del i fase 2 sammen med en tilbygning til aktivitetscentret til erstatning af det nuværende Solgården.

 
 

Anbefaling fra Center for Ejendomme

 

Socialcentret har bedt Center for Ejendomme om at vurdere om der er andre kommunale ejendomme, som kan anvendes til projektet.

 

Socialcenteret har vurderet de foreslåede placeringer og kan herefter konkludere, at:

 

Finansiering af serviceareal og aktivitetscenter er en kommunal anlægsudgift.

 
 
 
 

Ved genanvendelsen af Abildgården vil en del af brugerne kunne anvende den del af den nuværende bygning som ikke ombygges til serviceareal til midlertidigt aktivitetscenter.

 

Bo og Service har med udgangspunkt i de nuværende lokaler i Solgården og med en reduktion for bedre udnyttelse af arealet ved nybygning og fradrag af pladser til Tornhøj, Jyderup beregnet, at aktivitetscentrets samlede areal skal udgøre ca. 1.432 m2.

 

En udbygning af Abildgården vil være den billigste løsning både i forbindelse med etablering af serviceareal og aktivitetscenter og i forbindelse med den daglige drift med fælles ledelse med Tåstrup Have og Tåstrup Stræde.

 
 
 

Beslutning i Direktionen den 31-07-2013
Direktionen tiltrådte indstillingen
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 


3083662e8.docx
3083660e9.xlsx
3083632e10.xlsx
3083610e11.pdf
3083604e12.pdf
3132924e13.docx

Bilag

Helhedsplan
Procesplan for byggeri
Budget for boliger, servicearealer og Aktivitetscentre 2013-2023
Tornhøj - kortbilag med foreløbigt byggefelt
Abildgården - kortbilag med foreløbigt byggefelt
Ejendomme i nærheden af Abildgården


139. Justering af tidsplan for udbudsproces

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 1. Den reviderede tidsplan for udbuddet bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Fællesudbud Sjælland forbereder et udbud af botilbud til

 
 

Udbuddet har indtil primo maj 2013 været forberedt som et samlet udbud for alle tre områder med afsæt i tilknyttede arbejdsgrupper. Erfaringerne fra forberedelsen peger på, at udbuddet med fordel kan opdeles i tre deludbud både af hensyn til udarbejdelsen af udbudsmaterialet og af hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af de enkelte udbud.

 

Opsplitningen af udbuddet i tre deludbud gør det muligt at udnytte praktiske erfaringer med tilrettelæggelsen af det første deludbud i forbindelse med de to øvrige deludbud, og det gør det muligt, at kommuner der alene er interesseret i et eller to af de tre områder kan tilslutte sig disse uden nødvendigvis at skulle tilslutte sig samtlige deludbud.

 

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet behandlede sagen i januar 2013 med afsæt i en tidsplan, hvor sagen skulle i samlet udbud i august måned 2013.

 

Sekretariatet har udarbejdet en revideret tidsplan for udbuddet:

 
 

Vedrørende udbud 1 afholder den nedsatte arbejdsgruppe et markedsmodningsmøde den 10. juni 2013.

 

Leverandørkredsen vedrørende udbud 1 har været forelagt Landsorganisationen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud (LOS).

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 


3111358e14.docx

Bilag

Revideret tidsplan for udbudsproces


140. Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 2. kvartal 2013

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at det tages til efterretning, at:

 1. Der i 2. kvartal 2013 er solgt grunde og ejendomme til en samlet indtægt på 2.180.000 kr.

 2. Der i 2. kvartal 2013 ikke er købt arealer eller ejendomme.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere Økonomiudvalget og byrådet om salg og køb af grunde mv. i 2. kvartal 2013.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Center for Ejendomme foretager salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

 

I perioden 1. april 2013 til 30. juni 2013 er der solgt følgende:

 
 

Der er pr. 30. juni følgende salgsmuligheder:

 
 

Opgørelse over portefølje-puljen pr. 30/6 2013 vedlægges som bilag.

Bemærk at portefølje-puljen er inkl. moms og regnskabsrapporterne er ex moms.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 


3145097e15.docx

Bilag

Opgørelse 30.06.13


141. Salgspriser og -strategi for parcelhusgrunde m.v. - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
142. Ophævelse af aftale - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2013
 
Taget til efterretning.
 

Beslutning i Byrådet den 12-06-2013
 
Taget til efter retning.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Taget til efterretning
 
 
143. Delegation af kompetence ifm indrejse og sundhedskort

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune tiltræder samarbejdsaftale med International Citizen (ICS), om delegation af kommunal kompetence til udstedelse af cpr.nr og sundhedskort til borgere, der er omfattet af målgruppen som er arbejdstagere der tilflytter fra udlandet, og som selv retter henvendelse i ICS-kommunen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At forenkle og understøtte en effektiv sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft, der i forvejen søger vejledning i ICS.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Hvad er ICS og hvad hjælper de med?

 

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

 

Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, fx Statsforvaltningen og SKAT, ligesom ”Work in Denmark” også indgår som en samarbejdspart. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

 

I ICS kan udenlandske arbejdstagere og deres familie få hjælp og vejledning:

Hjælp til papirarbejdet:

Vejledning om:

Danske virksomheder kan også få hjælp og vejledning i ICS om rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Ny mulighed for at delegere opgaver fra kommunen til ICS

Der er nu etableret lovhjemmel til, at ICS kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til ICS.

 

ICS kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af cpr.nr og udstedelse af sundhedskort. For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgerens indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens kan blive færdigekspederet i ICS.

 

Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr-lovens § 6, stk. 6:

 

”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR.”

 

og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:

 

”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service…...”

 

Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i ICS, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse der fremfor i tilflytterkommunen.

 

Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL’s anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen.

 

Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS’erne at håndtere de to ekstra opgaver, er tilvejebragt primo juni måned, hvorefter samarbejdet kan iværksættes.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra ICS’en. Hver ekspedition, som foretages af ICS’en på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117 kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL’s kanalpriser.

 

Alternativt er der mulighed for efter aftale med ICS’en at indstationere en medarbejdere. Ved valg af denne løsning er der ingen afregning mellem ICS’en og tilflytterkommunen.

 

Der er i perioden 01.01.13 – 30.05.13 registeret 90 indrejser i Holbæk Kommune. Der er her tale om såvel børn som voksne og det er ikke muligt at sige, hvor mange af disse der fremadrettet vil blive varetaget af ICS.

 

Ud fra ovenstående vil der være tale om en begrænset udgift, som afholdes inden for det nuværende budget.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
 


3106575e16.pdf
3106572e17.pdf
3106570e18.docx

Bilag

Uddrag fra hjemmeside
Introbrev
Samarbejdsaftale


144. Overførsel af budget fra sundhedsområdet til ældreområdet

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet:

 1. Godkender, at der overføres 2 mio. kr. fra sundhedsområdet (politikområde 7) til ældreområdet (politikområde 8) i 2013 til delvis finansiering af plejehotel.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At beslutte om der skal overføres puljemidler til specialiseret sygepleje fra sundhedsområdet (politikområde 7) til ældreområdet (politikområde 8).

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Voksne besluttede d. 2. april 2013, at Sundheds- og ældreområdet skal arbejde videre med oprettelse af et ”Plejehotel”. En del af finansieringen til dette plejehotel foreslås finansieret ved at overflytte 2 mio. kr. fra sundhedsområdets pulje til specialiseret sygepleje til ældreområdet.

 

Behandlingsforløbene på sygehusene er optimeret de sidste 2-3 år. Det betyder, at borgere udskrives hurtigere fra sygehuset til eget hjem. Holbæk Kommunes ældreområde modtager derved borgere med større og væsentligt mere komplekse behov for pleje og rehabilitering.

 

Der oprettes et plejehotel med 14 pladser hvoraf de 4 forventes at blive anvendt til akutpladser. Plejehotellet oprettes for at imødegå det stigende behov for højt specialiseret sygepleje og for at optimere pasning og pleje af de mest sårbare borgere. Den demografiske udvikling tilsiger, at vi kan forvente at få væsentlig flere af denne type borgere.

 

Med et ”Plejehotel” kan Holbæk Kommune omlægge en del af plejeopgaverne og dermed tilbyde pleje og rehabilitering fx når:

 

Specialiserede sygeplejekompetencer tilknyttes plejehotellet hele døgnet og skal medvirke til, at der arbejdes systematisk med tidlig opsporing, handling og koordinering for at forebygge indlæggelser.

 

Plejehotellet vil blive oprettet i ledige ældreboliger i Regstrup og forventes at kunne åbne i efteråret 2013. Plejehotellets placering vil på sigt skulle indgå i den samlede boligstrategi.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Oprettelse og drift af Plejehotellet forventes at kunne finansieres ved omlægning af eksisterende budget på Sundheds og Ældreområdet.

 

Det forventes at Plejehotellet vil betyde færre udgifter til færdigbehandlede borgere på sygehuset, færre indlæggelser og dermed reduktion i udgiften til regional medfinansiering af sygehusene og færre udgifter til fast vagt i eget hjem. Dette skal finansiere driften af et Plejehotel sammen med 2 mio. kr. afsat på politikområde 7 til udvikling af den specialiserede sygepleje.

 

Derfor ønskes 2 mio. kr. overført fra politikområde 7 til politikområde 8 i 2013 og overslagsår.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
145. Revidering af politikområder

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Bevillingen til specialundervisning flyttes fra det specialiserede børneområde (politikområde 6) til skoleområdet (politikområde 4) fra budget 2014.

 1. Bevillingen til aktivitetscentrene flyttes fra ældre (politikområde 8) til sundhed (politikområde 7) fra budget 2014.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Justering af kommunens bevillingsniveau.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den 1. januar begynder en ny byrådsperiode. Af den grund foreslås det at få justeret de uhensigtsmæssigheder, der er i den eksisterende bevillingsstruktur.

 

1. Det anbefales, at flytte specialundervisning til politikområde 4, skoler.

Skolerne skal fremadrettet arbejde med inklusion, og for at lykkes med det bør der være flydende grænser imellem specialundervisning og almen undervisning. Det bør være enkelt at flytte midler imellem de to funktioner. En fastholdelse af den nuværende politikområdeinddeling vil udgøre en barriere i forhold til at lykkes med inklusionsprojektet.

 
 

2. Det anbefales at flytte aktivitetscentrene til politikområde 7, sundhed.

Grænserne og aktiviteterne mellem genoptræningen og aktivitetscentrene er flydende. En yderligere satsning i aktivitetscentrene kan derfor eventuelt mindske det antal personer, der har behov for genoptræning. Der er altså en reel bevillingsmæssig sammenhæng imellem de to områder.

 

Den historiske baggrund for indførelse af politikområder i Holbæk Kommune

Holbæk kommune styrede før 2009 sin økonomi og aktiviteter efter et antal kvalitets- og servicemål. Målene viste sig at være svære at følge op på både politisk og økonomisk. Systemet var uoverskueligt og uden klar sammenhæng med budgettet. Derfor blev KLK i foråret 2010 bedt om en analyse af den økonomiske og politiske styring i Holbæk Kommune.

 

Resultatet af analysen blev, at kommunens aktiviteter blev inddelt i 15 politikområder, som blev fordelt på de stående udvalg og økonomiudvalget. Kriteriet for tildeling af indhold i et politikområde er hvilke aktiviteter, der styringsmæssigt og fagligt hænger sammen og følger i hovedtræk Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

 

Formål med indførelsen af politikområder

Med indførelsen af de 15 politikområder blev sikret en entydig bevillingsstruktur, som giver sammenhæng mellem de politiske beslutninger og de budgetter, der er til rådighed inden for området.

 

Derudover skulle politikområdeinddelingen sikre at der fremadrettet kunne følges op på udviklingen inden for de enkelte områder. Herigennem skulle kommunen kunne få overblik over, hvordan ressourcerne historisk fordeler sig imellem områderne og dermed kunne analysere og forklare udviklingen.

 

Endelig blev det lettere at sammenligne serviceniveauet i Holbæk Kommune med andre kommuners serviceniveau, fordi politikområderne langt hen ad vejen følger Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan på funktion 3 niveau. Det er endvidere enkelt at følge op på de enkelte aktiviteters økonomiske udvikling -  både frem og tilbage i tiden.

 

Fordele og ulemper ved inddeling i politikområder.

Fordelen ved inddelingen af budgettet i politikområder er, at det som udgangspunkt er enkelt og gennemskueligt at følge op på, hvordan budgetterne på den enkelte aktivitet udvikler sig over tid.

 

Det kræver dog at opdelingen ligger temmelig konstant. Når aktiviteter flytter imellem politikområder sker databrud, som mindsker sammenlignelighed, overblik og den umiddelbare forståelse af sammenhænge. Det indbyggede krav om datadisciplin bærer kimen til den ulempe, der er ved opdeling i politikområder; nemlig at opdelingen ikke løbende kan ændres, uden at man dermed mister information og overblik.

 

Et andet gode ved at opdele bevillingerne i 15 politikområder er, at vi på den måde samler aktiviteter, som hænger sammen. Det giver bedre overblik i forhold til det alternativ, som mange kommuner bruger, nemlig Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Brugte vi den kontoplan ville vi i stedet for 14 driftsbevillinger have omkring 200 driftsbevillinger.

 

Ændring i politikområdets indhold giver databrud og den umiddelbare forståelse af udviklingen vanskeliggøres, ligesom formidlingen af de komplekse resultater bliver sværere. Men verden står jo ikke stille – og der kan være argumenter, som er så stærke, at ulemperne overstråles.

 

Af hensyn til datasikkerhed og sammenlignelighed frem og tilbage i tiden anbefales det, at politikområderne fastholdes i den næste byrådsperiode efter de ændringer, som der lægges op til nu.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
146. Pendlerparkering ved Roskildevej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Holbæk Kommune tager imod Vejdirektoratets tilbud om at etablere en pendlerparkeringsplads, som efter etableringen overdrages til kommunen for videre drift.


Alternativ indstilling


Formål

 

At træffe beslutning om overtagelse af ejerskab, drift og vedligeholdelse af planlagt pendlerparkering ved Kalundborgmotorvejens frakørsel ved Tølløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Vejdirektoratet har tilbudt at etablere en pendlerparkeringsplads til 60 biler mellem den nye Hjortholmvej og Motorvej rute 23 umiddelbart syd for Roskildevej.

Parkeringspladsen befæstes med asfalt og der opsættes belysning.

Ud over parkeringsarealet vil vejdirektoratet overdrage et restareal som er tilsået med græs.

 

Vejdirektoratet har henvist til en aftale tilbage fra kommunalreformen mellem KL og Staten om drift af arealer langs vejene, og peger på at det her er aftalt at det er den vejbestyrelse som bærer adgangen til et areal af denne type som skal bære driften.

 

Vejdirektoratet ønsker kun at etablere parkeringsanlægget såfremt Holbæk Kommune indvilliger i at påtage sig ejerskab og drift.

 

Drift og vedligeholdelse omfatter:

 

Parkeringspladsen påtænkes at blive etableret i efteråret 2013, med drifts overtagelse ca. 1.10.2013.

 

Der er tale om nyanlæg, og da der i øvrigt vil ske en løbende regulering af kommunens samlede antal km veje mv. afledt af erstatningsanlæg fra statens aktiviteter på vejområdet, så anbefales det, at der ved kommende budgetrevision korrigeres ud fra en pris gange mængde betragtning. Indtil en sådan udligning kan slå igennem, vil drift og vedligehold indgå som en mindre tilpasning af det nuværende serviceniveau.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Vejdirektoratet anslår at driftsudgifterne til parkeringsanlægget andrager 60.000 kr. årligt, hertil kommer 10.000 kr. til vedligeholdelse af det grønne tillægsareal.

 

Forpligtigelsen til renholdelse og snerydning sker allerede i 2013 med en forøgelse af budgettet på ca. 20.000 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Såfremt byrådet beslutter at overtage parkeringspladsen, skal detailudformning og belysningsdetaljer aftales mellem Vejdirektoratet og administrationen.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Pendlerparkeringen giver øget mulighed for at pendlere kan køre sammen og derved reducere trængslen på vejene.

Brugen af samkørsel har en gavnlig indvirkning på miljøet i form af et mindre co2 udslip fra biltrafikken.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
 


3129934e19.pdf

Bilag

Elverdam-Regstrup - Skitse af samkørselsplads


147. Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger, seniorbofællesskab for sindslidende samt servicearel beliggende Skriverensvej 2-4, Holbæk

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget – byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Byggeregnskaberne (skema C) godkendes for boliger og serviceareal

 2. Den endelige husleje på 1.076 kr. pr. m2 for ældreboligerne og 1.017 kr. pr. m2 for boligerne i bofællesskabet godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende byggeregnskabet (skema C) og dermed den endelige anskaffelsessum for det støttede byggeri i henhold til gældende støttelovgivning.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Vestsjællands Almene Boligselskab har fremsendt byggeregnskaber og skema C for opførelse af 19 almene ældreboliger, 16 almene ældreboliger i bofællesskab for sindslidende samt serviceareal til bofællesskabet, beliggende Skriverens vej 2-4, Holbæk.

 

Anskaffelsessummen for boligerne svarer til den ansøgte anskaffelsessum ved byggeriets begyndelse, jævnfør skema B og udgør:

 

Endelig anskaffelsessum for 19 almene ældreboliger 31.600.000 kr.

 

Endelig anskaffelsessum for 16 almene ældreboliger i bofælleskab for sindslindende 27.000.000 kr.

 

For servicearealet er der tale om en mindre-udgift på 37.030 kr. i forhold til den ansøgte anskaffelsessum ved byggeriets begyndelse, jævnfør skema C.

 

Den endelige anskaffelsessum for servicearealet udgør 2.684.970 kr.

 

Servicearealet er overdraget til Holbæk Kommune pr. 1. februar 2012, jævnfør byrådets godkendelse af 25. august 2010.

 

Købesummen var i aftalt til 2.722.000 kr. Det svarer til anskaffelsessummen angivet til skema B. Købesummen reguleres efterfølgende i overensstemmelse med godkendelse af skema C.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Anskaffelsessummen for servicearealet reguleres med 37.030 kr.

 

Tilskud fra staten til etablering af servicearealer til bofællesskabet udgør 640.000 kr. inkl. moms.

 

Indtægt for gebyr for kommunens støttesagsbehandling udgør 150.000 kr.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
148. Salg af jord - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
149. Salg af fast ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
150. Salg af fast ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
151. Køb af grund - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
152. Vølundsvej - Nedklassificering fra offentlig vej til privat fællesvej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Godkender nedklassificering af de nordligste ca. 100 m. af Vølundsvej fra offentlig vej til privat fællesvej i henhold til udkast til aftale mellem kommunen og de berørte grundejere.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

 1. udvalget afviser nedklassificering af de nordligste ca. 100 m. af Vølundsvej fra offentlig vej til privat fællesvej.

 

Formål

 

At nedklassificere de nordligste ca. 100 m. af Vølundsvej fra offentlig vej til privat fællesvej, således at Berendsen Textil Service A/S får mulighed for at udvide sin virksomhed på stedet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Berendsen Textil Service A/S ønsker at udvide sin virksomhed på den offentlige vej Vølundsvej. I den forbindelse vil virksomheden gerne disponere over vejarealet, bl.a. ved at ændre placeringen af en port, da det p.t. er vanskeligt at manøvrere med lastbiler ved virksomhedens udleveringslager. Porten forventes at blive placeret på tværs af vejen på den del, som skal nedklassificeres.

 

Nedklassificeringen er nødvendig for at kunne realisere denne udvidelse, og virksomheden har derfor henvendt sig til Holbæk Kommune med dette ønske.

 

Der er ikke tale om overdragelse af ejerskab af vejareal, men alene om ændring af vejens status. Vejarealet vil således fortsat være ejet af Holbæk Kommune.

 

Vølundsvej er en blind vej, og virksomheden ligger på hele den østlige side af det omhandlede vejstykke. På hele den vestlige side og for enden af vejen ligger EUC, som er indforstået med nedklassificeringen.

 

Normalt er der i vejloven krav om lange frister og udarbejdelse af en tilstandsrapport ved en sådan nedklassificering, men disse krav kan fraviges efter aftale mellem kommunen og de berørte grundejere. Vejdirektoratet har som svar på et spørgsmål fra en anden kommune udtalt, at en sådan procedure kan anvendes, når grundejerne indgår aftalen på et fuldt oplyst grundlag.

 

Både virksomheden og EUC har godkendt et udkast til en sådan aftale, og både virksomheden og EUC er gennem aftalen grundigt vejledt om de juridiske og økonomiske konsekvenser af nedklassificeringen. Herunder har Trafik og Infrastruktur gennemgået det omhandlede vejstykkes tilstand, og parterne har i udkastet til en aftale accepteret, at vejens tilstand ikke er til hinder for en nedklassificering.

 

Endelig har både Politiet og Beredskabet godkendt den nye placering af porten.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Berendsen Textil Service A/S må opgive sin plan om at udvide virksomheden på stedet, da Holbæk Kommune ikke ønsker at nedklassificere den pågældende del af Vølundsvej.

 

Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje

 

Lov om private fællesveje

 

Høring

 

Holbæk Kommune har som krævet i vejloven offentliggjort den påtænkte nedklassificering ved at indrykke en annonce i Nordvestnyt og i By & Land i uge 8.

 

Der er ikke modtaget henvendelser som følge af annoncen.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Ved nedklassificeringen overgår udgiften til fremtidig vedligeholdelse af det omhandlede vejstykke fra kommunen til virksomheden og EUC. Ifølge udkastet til aftale har virksomheden påtaget sig den fulde udgift til den fremtidige vedligeholdelse.

 

Nedklassificeringen vil derfor påvirke kommunens økonomi positivt. Der er dog tale om et beskedent beløb set over en årrække.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Nedklassificeringen vurderes ikke at udgøre en administrativ belastning for kommunen.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Nedklassificeringen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Nedklassificeringen vurderes ikke at have sundhedsmæssige konsekvenser.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Nedklassificeringen vurderes ikke at have andre afledte konsekvenser.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Indstilles godkendt
 
153. Orientering om kanalstrategi

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget tager sagen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At give en status på den Kanalstrategi der er vedtaget for Borgerservice på Økonomiudvalgets møde den 25. april 2012.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forhold til den vedtagne ”Kanalstrategi” skal Borgerservice have særligt fokus på at flytte henvendelser til selvbetjening, telefoni, chat og digital post. Det er sket på forskellig vis.

 

Telefoni:

Kontaktcenteret screener alle indgående kald, knap 20.000 kald pr. måned, hvoraf ca. 50 % af kaldene til Borgerservice bliver straksafklaret og ca. 25 % for alle øvrige henvendelser. Målsætningen med udgangen af 2012 var at straksafklare 40 % på Borgerservice og 20 % på øvrige områder.

 

Chat:

Tilbuddet om chat og telefonisk hjælp til selvbetjening er blevet udbygget med Roskilde Kommune, så der i dag er seks kommuner i samarbejdet. Knap 600 Holbæk borgere har benyttet chatten i 1. kvartal 2013, hvilket er næsten en fordobling fra sidste kvartal 2012. Åbningstiden er blevet evalueret, og det har vist sig, at borgerne stor set ikke benytter chat efter kl. 21, og derfor er tiden ændret fra kl. 8 til 21. Der er fortsat fokus på løbende kampagnetiltag.

 

Selvbetjening/personlige henvendelser:

Konkret er der målt på de løsninger, der pr. 1. december 2012 indgik i 1. bølge af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger på kommunale områder.

Af nedenstående kan ses, at antallet af brugere er steget med ca. 60 % fra ca. 4.600 til 7.400 brugere.

 

 

Januar. Kvt.2012

Januar. Kvt.2013

 

Antal brugere

Selvbetjenings pct. Marts måned

Antal brugere

Selvbetjenings pct. Marts måned

Sundhedskort (gule)

1.586

69 %

2.439

83 %

EU-kort (blå)

738

76 %

1.251

93 %

Flytteløsning

1.000

94 %

1.421

87 %

Digital Pladsanvisning

1.306

*

2.256

*

Totalt antal

4.630

 

7.367

 

*kan ikke opgøres % vis på samme måde som øvrige

Borgernes stigende brug af selvbetjeningsløsninger giver et naturligt fald i antallet af personlige henvendelser i Front-ekspeditionen. Derved er frigivet ressourcer til både de udadvendte aktiviteter, og den ekstratid, der anvendes til vejledning/udstedelse/aktivering af Nem-Id, samt hjælp til selv/medbetjening på de mere komplicerede løsninger f.eks. Boligstøtte og Pension.

 

Der er i 1. kvartal 2013 et faldt på ca. 4.000 henvendelser i forhold til 1. kvt. 2012.

 

Januar. Kvt.2012

Januar. Kvt.2013

Personlige henvendelser front

13.885

9.963

 

Aktuelt er 22 % af Holbæk kommunes borgere tilmeldt digital post. Dette ligger under vores målsætning, som for 2012 var på 30 % og for 2013 er 35 %, så her er behov for at fokus intensiveres så 2013 målet nås.

 
 

Der har været arbejdet målrettet på at introducere vores borgere til selvbetjening og brug af Nem-Id og Digital post.

 

Projekt ”Nemt på Nettet”, et fællesprojektet mellem Borgerservice og Biblioteket, har været afholdt af to omgange nemlig efterår 2012 og forår 2013. Her har været kurser rettet mod brug af Nem-Id, digital selvbetjening, Borger DK og grundlæggende brug af PC.

Undervisning m.v. er foregået i Holbæk, Jyderup, Tølløse og Svinninge

 

På kurserne er der blevet udstedt Nem-id, samt afholdt åbne IT-cafeer, hvor borgerne har kunnet komme uden tilmelding, og få hjælp i brugen af pc, selvbetjening og informationssøgning.

Kursister efterår 2012 350 Besøg IT-cafe 68

Kursister forår 2013 472 Besøg IT-cafe 128

 

Som en del af projektet er de frivillige foreninger tilbudt brug af vores IT-cafe, og Ældresagen bemander cafeer hver mandag med frivillige undervisere.

 

Den 3. kursusrunde er planlagt til efteråret 2013, og er udbygget med tilskud til aftenskoleforløb. Endvidere arbejdes der med etablering af kurser i brug af iPad, og særlig indsatsuge for beboere i Ladegårdsparken, og på forsorgshjemmet ”Karlsvognen”.

 

Borgerservice har deltaget i et Danske Bank arrangement ”Trin på Trin”, hvor kunder der endnu ikke har fået oprettet netbank har fået introduktion hertil, og samtidig blevet introduceret til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og brug af Nem-Id på de offentlige sider.

 

Efter behov afholdes specialkurser i ”ansøgning om folkepension”, hvor borger ved at medbringe sin nem-id og relevante papirer bliver guidet igennem den digitale pensionsansøgning.

 

Mange af de ”lette” borgere er nu flyttet over på selvbetjeningsløsninger, og det ses tydeligt på løsningernes brugertal og antallet af henvendelser i frontekspeditionen.

 

Digital post:

I løbet af sommeren vil der blive implementeret digital post og Doc2mail i de afdelinger, der har store mængder forsendelse af post til borgere. Den 1. november 2014 skal alle borgere have en digital postkasse. Projektet igangsættes allerede nu for at digitalisere og effektivisere den skriftlige kommunikation med borgerne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Udsat.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Taget til efterretning
 
 
154. Ny aktiv personalepolitik

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget tager orientering om proces og status vedr. ny aktiv personalepolitik til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Den nye personalepolitik skal understøtte strategierne i organisationen og tydeliggøre medlemsskabet af ’det lille’ og ’det store’ fællesskab.

 

Personalepolitikken skal bidrage til:

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Projektet er affødt af arbejdet med indsatserne ”Resultater gennem forenkling og tillid” og ”Holbæk Kommune – min arbejdsplads”.

 

Arbejdet med udvikling af en ny personalepolitik har en tæt sammenhæng til HR-strategien og i den sammenhæng indsatsen for at øge trivslen og fremmødet samt skabe bedre vilkår for ledelse og løsning af kerneopgaverne.

 

Den nye personalepolitik bør bl.a. ’stå på skuldrene’ af arbejdet med trivsel og fremmøde og skal bidrage til organisationens evne til at levere de rette ydelser til borgerne.

 

Økonomiudvalget orienteres om status på udarbejdelsen af den nye personalepolitik og den fremadrettede proces. Til brug for dette gives et kort oplæg.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Udkast til ny personalepolitik bliver bl.a. sendt i høring i MED-organisationen i perioden medio august til ultimo september 2013.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Taget til efterretning
 
155. Orientering - Økonomiudvalget den 7. august 2013

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 
 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at følgende orientering tages til efterretning.

 1. Status for helhedsplan i Ladegårdsparken.

 2. Orientering om Valhalla v/Erik Kjærgaard Andersen

 3. Status på sygefravær

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2013
 
Herudover orientering om rengøring.
 
Orienteringerne taget til efterretning
 


3133888e22.pdf

Bilag

Status Ladegårdsparken - til økonomiudvalget til orientering - 2825 status helhedsplan juni 2013