UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-06-2013 09:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-06-2013 12:30:00


PUNKTER

103. Godkendelse af dagsorden til møde den 6. juni 2013
104. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk
105. Etablering af Socialtilsyn Øst, politisk reference
106. Investeringsbehov på ældreområdet i forbindelse med Boligstrategien
107. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"
108. Budget 2014-2017
109. Forberedelse af dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget, i august
110. Budgetrevision II - Økonomiudvalget
111. Orientering - Økonomiudvalget den 6. juni 2013
112. Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling (kontrolguppen)
113. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
114. Personalepolitisk redegørelse 2012
115. Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
116. Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune
117. Planprioritering for 2013/2014
118. Forslag til yderligere vækstinitiativer
119. Administrationsgrundlag for fysisk planlægning
120. Fællesudbud - kommunalbefordring
121. Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Engskovskolen
122. Ekspropriation ved Tuse Skole
123. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø
124. Arbejdsmiljøklausuler
125. Orientering om kanalstrategi
126. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med administration af rådighedsregler
127. Implementering af nytteindsats
128. Salg af fast ejendom
129. Salg af fast ejendom - Lukket punkt103. Godkendelse af dagsorden til møde den 6. juni 2013

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Godkendt, idet punkt 123 og 125 udsættes.
104. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. det godkendes at der opføres 40 almene ældreboliger ved Tornhøj i Jyderup og 13 almene ældreboliger ved Abildgården i Holbæk til indflytning i 2016

 2. det godkendes, at en del af eksisterende bygninger i Tornhøj og Abildgården ombygges til servicearealer senest i 2016


Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende at projektet sættes i gang.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Voksenudvalget godkendte på mødet den 2. april 2013, at Bo og Servicecenter skulle udarbejde et projektforslag som skal rumme tidssvarende og attraktive boliger og aktivitetstilbud, som er effektive at drive og konkurrencedygtige.

 

Bo og Servicecenter har udarbejdet en Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Jyderup og Holbæk.

 

Helhedsplanen vil skabe nye og tidsvarende og attraktive boliger, som er konkurrencedygtige i forhold til andre kommuner og private tilbud samt løse problemerne i forhold til servicearealer og aktivitetstilbuddene over en længere periode frem til 2023.

 

Projektet opdeles i to faser. Fase 1 som omhandler opførelse af boliger og ombygning af servicearealer og fase 2 som omhandler ombygning af eksisterende bygninger til Aktivitetscenter i Jyderup og om og tilbygges tilbygning til Aktivitetscenter i Holbæk.

 

Fase 1:

Opførelse af 40 almene ældreboliger i Jyderup som erstatning for de nuværende botilbud Tornhøj og Skarridsøhjemmet samt ombygning af en del af de eksisterende bygninger på Tornhøj til servicearealer.

 

Opførelse af 13 almene ældreboliger i Holbæk som erstatning af det nuværende botilbud Abildgårdens boliger samt ombygning af en del af den eksisterende bygning på Abildgården til serviceareal.

 

Forventet indflytning i 1. kvartal 2016.

 

Bo og Servicecenter har haft en uformel drøftelse med Vestsjællands Almene Boligselskab og Lejerbo om opførelse af de almene ældreboliger. Begge boligselskaber er positivt indstillede på projekterne.

 

Fase 2:

Ombygning af resterende del af Tornhøj til Aktivitetscenter samt kontorer for Centeradministrationen.

 

Ombygning af resterende del af Abildgården til aktivitetscenter, idet der samtidig tilbygges ca. 739 kvadratmeter således, at Aktivitetscenteret kan rumme aktiviteterne i det nuværende Aktivitetscenter Solgården og Kig Ind som skal fraflyttes nuværende lokaler i forbindelse med Lokalerokaden.

 

Bo og Servicecenter håber der kan findes midler på anlægsbudgetter i 2018 og 2019 til fase 2.

 

I mellemtiden må lokalerne anvendes som Aktivitetscentre som de er, ombygges i det omfang det er muligt at finde penge på driften eller vente til der er afsat midler på anlægsbudgettet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Fase 1:

Opførelse af almene ældreboliger finansieres ved, at grundarealer til opførelse af boligerne frasælges fra Tornhøj og Abildgården.

 

Salgspriserne vil dække kommunens udgifter til opførelse af ældreboliger.

 

Ombygning af eksisterende bygninger til servicearealer finansieres af Socialområdet anlægsmidler for 2013 og 2014 samt et forventet salg af Skarridsøhjemmet.

 

Udgifter og indtægter ved opførelse af ældreboliger og ombygning af servicearealer er udgiftsneutral

 

Udgifter til grundkapitallån til boliger i Tornhøj i 2015

6.451.000 kr.

Udgifter til beboerindskud i Tornhøj i 2016

1.290.000 kr.

Ombygning af serviceareal samt inventar i Tornhøj i 2015

4.600.000 kr.

Udgifter til grundkapitallån til boliger i Abildgården i 2015

2.096.500 kr.

Udgifter til beboerindskud i Abildgården i 2016

419.300 kr.

Ombygning af serviceareal samt inventar i Abildgården i 2015

2.545.000 kr.

Mest nødvendige reparationer før ombygning af aktivitetscentre

563.000 kr.

Omkostninger til planlægning, rådgiverbistand til ombygning m.m. i 2013 og 2014

 

2.200.000 kr.

Indtægt ved salg af grundareal i Tornhøj – ekskl. moms

-7.741.000 kr.

Indtægt ved salg af grundareal i Abildgården – ekskl. moms

-2.515.800 kr.

Kommunalt gebyr – BOSS-INF

-208.000 kr.

Nuværende anlægsbudget for 2013

-2.700.000 kr.

Nuværende anlægsbudget for 2014

-2.000.000 kr.

Salg af Skarridsøhjemmet i 2015

-5.000.000 kr.

Netto

0 kr.

 

Ombygning af eksisterende bygninger til Aktivitetscentre samt tilbygning til Abildgården kræver en tilførsel af anlægsmidler i 2018 og 2019 med henholdsvis 28.825.000 kr. og 12.475.000 kr. Dette bør indgå i den samlede prioritering af anlægsmidler fra 2018-2023.

 

Se vedhæftede budget forslag.

 

Der er i budgettet for ombygning af serviceareal samt Aktivitetscentre alene budgetteret med penge til indvendig ombygning. Udgifterne indeholder ikke omkostninger til klimaskærm, energirenovering m.m.

 

Der er ved ombygningen regnet med en kvadratmeter pris på 5.000 kr. Beløbet er oplyst af Center for Ejendomme.

 

Alle beløb er i 2013 priser.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt – finansieret som det fremgår af sagsfremstillingen.
Fase 2 medtages i drøftelserne vedr. investeringsoversigter fra 2013-2023.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Det indstilles, at der opføres 40 almene ældreboliger ved Tornhøj i Jyderup. Mulighederne, for at etablere yderligere almene ældreboliger og servicearealer i den eksisterende bygningsmasse, undersøges nærmere.
 


3083662e1.docx
3083610e4.pdf
3083604e5.pdf
3083660e2.xlsx
3083632e3.xlsx

Bilag

Helhedsplan
Tornhøj - kortbilag med foreløbigt byggefelt
Abildgården - kortbilag med foreløbigt byggefelt
Procesplan for byggeri
Budget for boliger, servicearealer og Aktivitetscentre 2013-2023


105. Etablering af Socialtilsyn Øst, politisk reference

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Den politiske reference for Socialtilsyn Øst bliver Økonomiudvalget

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Socialtilsyn Øst politiske reference skal afklares.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Etableringen af Socialtilsyn Øst er i fuld gang og forløber pt. som planlagt.

 

Som et led i etableringen skal der træffes beslutning om hvilke politiske udvalg, som behandler sager fra Socialtilsyn Øst.

 

Følgende forhold ligger til grund for indstillingen:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovforslag om socialtilsyn er fremlagt i Folketinget og forventes 3. behandlet 4. juni 2013 med virkning fra 1. januar 2014 uden betydelige ændringer, da et enigt Folketing står bag forslaget.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 
106. Investeringsbehov på ældreområdet i forbindelse med Boligstrategien

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forbindelse med budget 2014 -2017

 2. udvalget indstiller til byrådet, hvad der skal medtages i investeringsoversigten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forbindelse med budget 2014 - 2017

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med udvalgets beslutning 30. april 2013 vedr. fremtidig struktur på aktivitetsområdet, er der behov for at udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forhold til boligstrategien, så det kan indarbejdes i budget 2014-2017.

 
 

Nedenstående oversigt viser anlægsmidler, der er afsat i budget 2013-2016 i forbindelse med boligstrategien.

 
 

Investering B 2013-2016

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

Plejeboliger

 

 

20.000.000

10.000.000

Ældreboliger

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Sundhedscenter

 

 

1.000.000

11.000.000

Samlet investering

5.000.000

5.000.000

26.000.000

26.000.000

 
 

Udbygningen af Elmelunden og opførelsen af det nye plejecenter ved Samsøvej forventes færdigt i 2015, mens det nye plejecenter i Tølløse forventes færdigt i 2016.

 
 

Derudover er der afsat 5 mio. kr. årligt til renovering og opførelse af ældreboliger. Endelig er der afsat anlægsmidler til etablering af et sundhedscenter.

 
 

For at etablere den nye struktur på aktivitetsområdet anbefales det, at der afsættes anlægsmidler til etablering af dagcenter på de to nye plejecenter på Samsøvej og i Tølløse. Etablering af dagcentrene forventes at koste 7 mio. kr. i 2015 og 2016. Dermed bliver investeringsbehovet for budget 2014-2017 som vist herunder.

 
 

Investeringer B 2014-2017

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

Plejeboliger

 

22.000.000

10.000.000

 

Dagcentre

 

7.000.000

7.000.000

 

Ældreboliger

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Sundhedscenter

 

1.000.000

11.000.000

10.000.000

Samlet investering

5.000.000

35.000.000

33.000.000

15.000.000

 
 

Den øgede investering på 2 mio. kr. i 2015 til plejeboliger hænger sammen med byrådets godkendelse af skema A for Elmelunden. Der forventes udgifterne til servicearealer at blive 1,5 mio. kr. højere end de afsatte 10 mio. kr. Derudover forventes udgifterne til servicearealer på Samsøvej på nuværende tidspunkt at blive 0,5 mio. højere end budgetteret.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Drøftet.
Forslaget til investeringer i B 2014-2017 anbefales medtaget i budget 2014-2017.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt, jf. Udvalget for Voksnes beslutning.
 
107. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 1. tager status på ’Resultater gennem forenkling og tillid’, til efterretning.

 2. drøfter mulighederne for at deltage i debatten i forbindelse med ”Væk med bøvlet”.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at sikre bred politisk drøftelse af de tværgående indsatser under ’Resultater gennem forenkling og tillid’.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med byrådets initiativ ’Resultater gennem forenkling og tillid’ er at geare Holbæk Kommune til at gå nye veje i den kommunale opgaveløsning, så borgerne får kvalitet i velfærden, samtidig med at ressourceforbruget bliver lavere og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde.

 

Pkt. 1) Status på ’Resultater gennem forenkling og tillid”

Økonomiudvalget besluttede den 6. marts at igangsætte seks konkrete indsatser i forbindelse med initiativet. Det blev også besluttet, at alle stående udvalg skulle have en status om indsatserne på deres møder i maj.

 

Nedenfor gives en kort status med angivelse af hvilke udvalg, indsatserne hører under. Kommunaldirektør Hans Søie uddyber status på mødet. Overordnet tidsplan for ”Resultater gennem forenkling og tillid” er vedlagt som bilag.

 

1. Ny Personalepolitik (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At personalepolitikken stimulerer et tillidsfuldt samarbejde om at styrke effektivitet, innovation og kvalitet i opgaverne og trivsel på arbejdspladserne.

Status: I gang. Vedtages november 2013

 

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At ansatte i Holbæk Kommune rustes fagligt og personligt til at tænke og handle innovativt i samarbejde med andre – og dermed bidrage til øget effekt for borger og samfund.

Status: Under udvikling. Iværksættes oktober-december 2013.

 

3. Væk med Bøvlet (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Enkle og smidige sagsforløb, der ikke opleves som ’bøvlede’ af borgere, virksomheder, foreninger mv.

Status: Under udvikling. Iværksættes 10.juni.

 

4a. Styrket borgerdialog i klagesager - Familiecentret (Udvalget for Børn)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

4b. Styrket borgerdialog i klagesager – By og Landskab, Trafik og Ejendomme (Udvalget for Klima og Miljø)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes september 2013.

 

5. Sammenhæng i indsatsen for de særligt vanskeligt stillede borgere (Udvalget for Voksne, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Hurtigere afsluttede klageforløb og større tilfredshed hos borgerne. Anvendelse af færre ressourcer.

Status: I gang. Fortsætter også i 2014 og frem.

 

6. Dialog om politikerroller mv. (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Dialog mellem borgmester og gruppeformænd om udvikling af politikerroller, byrådets arbejdsformer og organisering af det politiske arbejde.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

Pkt. 2) Debatmuligheder under ”Væk med bøvlet”

Væk med bøvlet bliver skudt i gang den 10. juni med åbning af hjemmeside, hvor borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere inviteres til at fortælle om bøvlede arbejdsgange, uhensigtsmæssige regler og procedurer mv. Hjemmesiden har debatmodul, og byrådet opfordres til at følge og deltage i debatten omkring de indkomne forslag og ideer.

 

Gudrun Pedersen vil deltage på mødet og fortælle mere om ”Væk med bøvlet” og debatmulighederne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Taget til efterretning.
 


3084001e6.docx

Bilag

BILAG 1 overordnet tidsplan for Resultater gennem.....docx


108. Budget 2014-2017

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter analyse af udviklingen i og fordelingen af udgifterne til administration, som udvalget efterlyste på sidste møde den 5. maj.

 
 1. Udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 1 og 2 på baggrund af perspektivnotatet og Direktionens strategi- og budgetvurdering


Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne, og Direktionens strategi og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014.

 

Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det ”nøgterne” budget.

 

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder. Dette for at orientere politikerne om baggrunden for området, og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

 

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Analysen taget til efterretning. Der arbejdes videre med perspektivnotatet for politikområde 2 og direktionens strategi- og budgetvurdering.
 


3103380e7.docx
3103390e8.docx
3103476e9.pdf

Bilag

Udvikling i administration
Bilag til udvikling i administrationsudgifter
Bilag KL´s notat om det nye nøgletal


109. Forberedelse af dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget, i august

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie anbefaler, at:

 1. Økonomiudvalget drøfter, hvad de ønsker at debattere med Hovedudvalget på dialogmødet, den 12. august.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Forberedelse af dialogmøde.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I henhold til den i byrådet vedtagne budgetproces afholdes to årlige dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

 

Under dette punkt drøfter Økonomiudvalget indholdet til årets andet dialogmøde.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Temaerne foreslås at være; budget, personalepolitik samt ”resultater gennem forenkling og tillid”.
 
110. Budgetrevision II - Økonomiudvalget

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget – byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. der gives positive tillægsbevillinger på driften på i alt 10,2 mio. kr.

 

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

1,3 mio. kr.

Politikområde 7 – sundhed

2,0 mio. kr.

Politikområde 8 – ældre

4,7 mio. kr.

Politikområde 9 – voksenspecialområdet

1,8 mio. kr.

Politikområde 15 - kultur og fritid

0,4 mio. kr.

Total

10,2 mio. kr.

 
 1. der gives negative tillægsbevillinger på driften på i alt 20,9 mio. kr.

Politikområde 2 – administration

-17,3 mio. kr.

Politikområde 4 – skole

-0,7 mio. kr.

Politikområde 5 - almene dagtilbud

-1,7 mio. kr.

Politikområde 11 – ejendomme

-0,6 mio. kr.

Politikområde 13 - uddannelse og beskæftigelse

-0,5 mio. kr.

Politikområde 14 – erhverv

-0,1 mio. kr.

Total

-20,9 mio. kr.

 
 1. der omplaceres imellem politikområder for i alt 9,8 mio. kr.

 

Fra politikområde 2, administration til politikområde 9 - voksenspecialområdet

0,4 mio. kr.

Fra politikområde 5, almene dagtilbud til anlæg

0,3 mio. kr.

Fra politikområde 8, ældre til politikområde 2, administration

0,3 mio. kr.

Fra politikområde 13, beskæftigelse til politikområde 2, administration

0,7 mio. kr.

Fra politikområde 15, kultur og fritid til politikområde 2, administration

0,5 mio. kr.

Fra afdrag og finansforskydninger til anlæg

2,6 mio. kr.

Fra lån til afdrag og finansforskydninger

5,0 mio. kr.

Total

9,8 mio. kr.

 
 1. der gives følgende tillægsbevillinger på politikområde 3 - finans for i alt 26,3 mio. kr.

til indtægter

14,6 mio. kr.

til renter

-2,5 mio. kr.

til lån

17,3 mio. kr.

til afdrag og finansforskydninger

-3,1 mio. kr.

Total

26,3 mio. kr.

 
 1. der gives en positiv anlægsbevilling på i alt 9,5 mio. kr. til Tølløse børnehave

 2. der gives en negativ anlægsbevilling på i alt -17,3 mio. kr. til vejbelysning


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med budgetrevision II er at tilrette budgettet med aktuel viden, lovændringer og politiske prioriteringer.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på budget 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter til lokalerokade, udlæg til etablering af Socialtilsyn Øst og overførsel til 2014.

 

For budget 2013 udlignes merforbruget på driftsudgifterne på 19,3 mio. kr., når puljen til imødegåelse af overførslerne på 25 mio. kr. trækkes fra. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige budgetforøgelser på budget 2014-2017 og afvigelser for budget 2013. Løsningsforslagene vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II.

 

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 23,8 mio. kr., som dels skyldes at der skal anvendes 17,3 mio. kr. mindre til vejbelysningsprojektet i 2013, dels at der skal genbevilges 9,5 mio. kr. til Tølløse børnehave. Desuden forventes at en del af de samlede anlægsbevillinger for 2013 først skal anvendes i 2014, og derfor skal overføres til 2014.

 

Der er 3 forklaringer på, at der forventes store likviditetsforskydninger for Holbæk Kommune i 2013. For det første har Holbæk Kommune i 2013 udlæg til etablering af Socialtilsyn Øst på 21 mio. kr. (til både drift og anlæg), som vil blive kompenseret. For det andet har kommunen udskudte indtægter på 14,6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, fordi der har været færre dagpengemodtagere end forventet, og omvendt en stigning i personer på andre typer af forsørgelse. Det betyder, at de indtægter, som kommunen oprindeligt forventede i 2013 først kommer i 2014. Den tredje og væsentligste forklaring på, at der siden sidste budgetopfølgning, nu forventes et forværret regnskabsresultat er, at der er bevilget overførsler for 69,2 mio. kr. (43 mio. kr. på driften og 26 mio. kr. på anlæg). I lighed med tidligere år forventes der sidst på året at blive overført et beløb fra 2013 til 2014, således at forbrugsskønnet bliver reduceret.

 

Forventningen ved udgangen af april er, at det samlede regnskabsresultat for Holbæk Kommune i 2013 bliver et underskud på 94,2 mio. kr. Det estimerede underskud indeholder hele overførslen fra 2012 til 2013, men ikke overførslen fra 2013 til 2014, som først fastsættes ved udgangen af 2013. De likviditetsmæssige forskydninger mellem årene udgør 104 mio. kr. Det betyder, at uden likviditetsforskydningerne vil kommunen have et overskud.

 


Samlet oversigt over forventet regnskabsresultat.

 

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Oprindel. budget

Korrig. budget

Forventet regnskab pr. april

Forventet afvigelse pr. april

Ønsket tillægs-bevill.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

-4.033,3

-4.037,8

-4.023,2

14,6

14,6

 

 

Driftsudgifter

3.881,6

3.927,3

3.921,6

-5,7

-10,7

5,2

-0,3

Myndighed - fællesudgifter

2.512,3

2.548,6

2.551,4

2,9

9,5

0,0

-6,6

- Økonomiudvalget

138,6

147,3

150,2

2,9

3,9

0,0

-1,1

- Udvalget for Børn

455,6

455,8

453,5

-2,3

-0,6

 

-1,7

- Udvalget for

Voksne

918,6

926,7

930,9

4,2

7,3

 

-3,1

- Udvalget for

Klima og Miljø

140,3

138,9

138,2

-0,6

-0,6

 

 

- Udvalget for

Erhverv og Beskæftigelse

859,2

879,9

878,6

-1,3

-0,6

 

-0,7

- Udvalget for

Kultur og Fritid

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Decentrale enheder

1.369,3

1.378,7

1.370,1

-8,6

-20,1

5,2

6,4

- Økonomiudvalget

326,7

343,0

324,6

-18,4

-21,2

1,3

1,5

- Udvalget for Børn

729,7

722,9

726,7

3,8

-0,6

3,0

1,4

- Udvalget for

Voksne

204,7

201,3

206,4

5,1

1,2

0,9

3,0

- Udvalget for

Klima og Miljø

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

- Udvalget for

Erhverv og Beskæftigelse

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

- Udvalget for

Kultur og Fritid

108,3

111,5

112,4

0,9

0,4

 

0,5

Renter

31,1

32,6

30,1

-2,5

-2,5

 

 

Strukturel balance

-120,5

-77,9

-71,5

6,4

1,4

5,2

-0,3

Anlæg

186,4

279,7

255,9

-23,8

-7,7

-13,9

-2,3

Lån

-121,5

-167,7

-155,4

12,3

17,3

 

-5,0

Afdrag og finansforskydninger

59,6

60,8

65,3

4,5

-3,1

 

7,6

Forsyning (Renovation)

0,0

-0,4

-0,4

0,0

 

 

 

Resultat (-overskud, +underskud)

4,0

94,9

94,2

-0,6

7,9

-8,7

0,0

Note: Ved budgetrevisionen er der estimeret nye skøn over de forventede udgifter i 2013 på alle områder.

 

Ved den oprindelige budgetlægning var der budgetlagt et underskud på 4,0 mio. kr. for Holbæk Kommunes samlede regnskab. Ved budgetrevision 1 blev der givet en negativ tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. Siden da er der givet tillægsbevilliger til Mørkøv Hallen og Holbæk Seminarium på netto 3,5 mio. kr. og i april godkendte Byrådet overførslerne fra 2012-2013, hvilket resulterede i en tillægsbevilling på 69,2 mio. kr. Dertil kommer at Byrådet d. 15. maj gav en anlægsbevilling på 19 mio. kr. til Socialtilsyn Øst, således at Byrådet indtil nu har vedtaget et korrigeret budget med et underskud på 94,9 mio. kr. Dette bevilgede underskud tager ikke højde for overførslerne fra 2013 til 2014.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3096981e11.docx
3101342e10.doc
3096209e12.docx

Bilag

Økonomiudvalget - Budgetgetrevision II
Budgetrevision II til Økonomiudvalget
Bilag til budgetrevision II, Lokalerokade


111. Orientering - Økonomiudvalget den 6. juni 2013

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Supplerende redegørelse for budgetreduktion 4,6 mio.kr. politikområde 5 i 2012.

 2. Orientering om ’Holbæk Kommune – vores arbejdsplads’

 3. Orientering om Familiecenteret

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Taget til efterretning.
 


3103713e13.docx

Bilag

Budgettilpasning på 4,6 mio. kr. i budget 2013 på politikområde 5, Almene dagtilbud


112. Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling (kontrolguppen)

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Tager orientering om status på kontrolarbejdet til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den landspolitiske ramme på kontrolområdet er, at snyd er uacceptabelt og skal bekæmpes. Den centrale holdning er, at nutidens og fremtidens velfærdssamfund ikke kan holde til, at sociale ydelser udbetales til andre borgere, end de som er berettiget til at modtage dem.

 

Holbæk Kommune ønsker at sikre, at de sociale ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. Vi accepterer ikke snyd og derfor er indsatsen mod socialt bedrageri prioriteret.

 

Der er stort fokus på kontrolopgaven og Kontrolgruppen (Hos-gruppen) har til opgave - at sikre korrekt administration af de sociale ydelser, og derigennem forebygge og hindre socialt bedrageri.

 

Økonomiudvalget fik senest i november måned 2012 en status på området, vedhæftet er udarbejdet notat indeholdende en orientering om kontrolområdet for perioden januar til maj 2013. Orienteringen omhandler praksis på området, hvor Ankestyrelsens seneste principafgørelser på enlig-området hilses velkomne, idet opmærksomheden henledes på, at der forsat er tale om et område, hvor afgørelser træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af, om der foreligger ægteskabslignende forhold.

 

Desuden vægtes at lovgivning og praksis, fortsat ikke indeholder en endegyldig facitliste, men alene definerer begrebet enlig, samt fastslår, hvilke forhold der navnlig skal lægges vægt på, eller ikke lægges vægt på, i vurderingen af, om en person er reelt enlig eller, om der består ægteskabs- eller partnerskabslignende forhold.

 

Der orienteres tillige om, at kontanthjælpsreformen og ændret lovgivning vedrørende øget beskæftigelsesfradrag til enlige, forventes at få betydning for kontrolområdet og at der på landsplan – i arbejdsgrupper i såvel KL som tværministerielt – fortsat arbejdes intenst med området socialt bedrageri / fejludbetalinger.

 

Orienteringen indeholder endvidere en kort status på Udbetaling Danmark, med hvem samarbejdet, endnu ikke helt har fundet sit naturlige leje og endelig den sædvanlige statistik over sager og afgørelser på området.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Taget til efterretning.
 


3092673e14.pdf
3092911e15.pdf

Bilag

Ankestyrelsen temaartikel - Reelt enlige.pdf
Notat - Status HOS ØKU juni 2013.pdf


113. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Orienteringen bliver taget til efterretning


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at orientere udvalget om visse forhold i forbindelse med byrådets vedtagelse af Holbæk Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet skulle behandle sagen om sagsbehandlingsfrister på det sociale område, fordi der i § 3, stk.2, i lov om retssikkerhed og administration på det social område i står:

”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres...”.

 

Desuden følger det af § 3 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune, at det er byrådet, der skal fastlægge det overordnede serviceniveau i kommunen.

 

Lovgivningen indeholder på nogle områder sagsbehandlingsfrister, mens der på andre områder indenfor sociallovgivningen ikke i loven findes sådanne. Det fremgår af det vedhæftede bilag, hvor i lovgivningen på det sociale område Folketinget har fastsat sagsbehandlingsfrister, og hvor det ikke er tilfældet. Det ses også af bilaget, hvor Holbæk Kommune har vedtaget kortere sagsbehandlingsfrister end de, der følger af lovgivningen.

 

Uanset hvilken sagsbehandlingsfrist, der gælder, skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og administrationen skal altid prioritere de enkelte sager, således at akutte opgaver løses straks, hastende opgaver umiddelbart efter og mindre hastende opgaver hurtigst muligt og så vidt muligt inden for sagsbehandlingsfristen. Der kan for eksempel i særligt komplekse sager og sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder, være situationer, hvor en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis det sker, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, får ansøgeren et brev med besked om grunden til forsinkelsen og oplysning om, hvornår der kan forventes at foreligge et svar.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Taget til efterretning.
 


3094572e16.pdf

Bilag

Sagsbehandlingsfrister med bemærkninger


114. Personalepolitisk redegørelse 2012

Sagsprocedure

 

Direktionen, Økonomiudvalget, Hovedudvalget.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Redegørelsen bliver genstand for drøftelser i de fora der behandler redegørelsen.

 2. Personalepolitisk redegørelse for 2013 godkendes.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at tilvejebringe et styringsredskab som kan indgå i drøftelser og prioriteringer af indsatsen på områder som kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og uddannelse.

 

Det er intentionen, at samle de væsentligste oplysninger om året der er gået i ét dokument, så indholdet præsenteres for læseren på en enkel og overskuelig måde. De tal, grafer m.m. der fremgår af redegørelsen får et par ord med på vejen, men vi har bevidst undladt at vurdere på tal m.m. Redegørelsen skal i stedet lægge op til debat, i de fora hvor redegørelsen behandles, om hvordan de ”HR-nøgletal” der præsenteres, kan give anledning til indsatser i organisationen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Herunder er oplistet de centrale parametre fra de foregående tre år. Under tabellen uddybes tallene nedenfor, og læseren kan så dykke yderligere ned i oplysningerne i redegørelsen (bilaget) efter behov.

 
 

 

2010

2011

 

2012

Antal ansatte

5.502

5.313

 

5.074

Personaleomsætning

14,0 %

14,3 %

14,7 %

 

Kønsfordeling(kvinder/mænd)

80/20

75/25

80/20

 

Gennemsnitsalder

44,5 år

44,6 år

45,4 år

 

Jobordninger på særlige vilkår

360 personer

283 personer

311 personer

 

Sygefravær

5,9 %

5,4 %

5,7 %

 

Antal arbejdsulykker

 

429

482

420

 
 

Antal ansatte

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er antallet af månedslønnede ansatte faldet gennem de seneste tre år. I tallet indgår altså ikke elever, ansatte på særlige vilkår og timelønnede.

 

Personaleomsætning

Holbæk Kommunes personaleomsætning udgør i 2012 14,7 %, hvilket er en lille stigning i forhold til 2011, men stadig stort set på gennemsnittet for landets kommuner. Det skal dog bemærkes, at en af de traditionelle ”højdespringere” på dette område – nemlig ældreområdet - ligger lavt på 11,7 %, hvilket altså er under kommunernes gennemsnit. Derimod ligger både børne-, skole- og ikke mindst teknikområdet højt. Med henholdsvis 17,5 %, 17,8 %. og 22,5 %.

 

Kønsfordeling

Kønsfordelingen har ændret sig fra 2010 til 2011 og lå på 75/25 i kvindernes favør mod tidligere 80/20. I 2012 er vi vendt tilbage til den tidligere fordeling med 80/20.

 

Gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i 2012 ligger på 45,4 år mod 44,6 år i 2011.

 

Jobordninger på særlige vilkår

Antallet af ansatte på særlige jobordninger i 2011 udgjorde 283 personer mod 311 personer i 2012 hvilket svarer til en stigning på 28 personer. Der er dog stadig et godt stykke op til ”rekorden” fra 2010, hvor antallet var 360 personer.

 
 

Sygefravær

Gennem 2010 og 2011 hvor projektet Fra fravær til fremmøde for alvor blev sat i søen, blev der arbejdet intenst med at nedbringe sygefraværet og som det også ses af tallene, er sygefraværet faldet fra 5,9 % i 2010 til 5,4 % i 2011. I løbet af 2012 ses en stigning i sygefraværet, så vi ved årets udgang landede på 5,7 % samlet set.

 

Arbejdsulykker

Der er sket et fald i arbejdsulykkerne på næsten 13 % fra 2010 til 2012. Det er dog inden for de ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker at faldet er sket, hvorimod der er præcist samme antal anmeldelsespligtige ulykker i 2012 som i 2011, nemlig 140.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om arbejdsmiljø, MED-aftalen for Holbæk Kommune, bekendtgørelser for de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser som er beskrevet i redegørelsen.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Godkendt.
 


3090503e17.pdf

Bilag

PPR_2012_ver10.pdf


115. Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget indstiller rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.


Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende rammeaftalens dokumenter

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

 

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

 

Kapacitetsbehov:

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

 

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

 

Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskade området, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL’s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

 

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

 

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

 

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning.

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region.

 

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases.

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeafta­lerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3 2011) og på specialundervisnings-området (jf. BEK nr. 381 af 28/4 2012).

 

Høring

 

Sagen har været hørt i Handicaprådet den 21. maj 2013. Handicaprådets bemærkninger eftersendes.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 anbefales godkendt.
 
 


3066699e18.docx
3066694e19.docx

Bilag

Allonge specialundervisning
Udviklingsstrategi


116. Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til Kommuneplan 2013-25 vedtages inklusiv Boligbyggeprogram, Detailhandelsstrategi, Landskabsplan, Redegørelse for nyt byudviklingsområde i Holbæk vest, Redegørelse for byvækst i OSD-områder og Helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup*

 2. miljøvurdering af Kommuneplan 2013-25 vedtages*

 3. at høringsperioden fastsættes til 10 uger som forventes at løbe fra mandag den 24. juni 2013 til mandag den 2. september 2013

 

*Administrationen gør opmærksom på, at de justringer som følger af Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 6. juni 2013 ikke indarbejdes inden byrådets behandling. Forslaget tilrettes på baggrund af byrådets beslutning den 12. juni 2013, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring. Der kan ligeledes fortsat ske mindre redaktionelle ændringer.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At tilvejebringe et nyt plangrundlag for Holbæk Kommune, der lægger grundlaget for udviklingen af en stærk kommune med by og land, der satser på bæredygtighed og tager afsæt i kommunes kvaliteter og potentialer.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til Kommuneplan 2013-25 ligger nu færdigt til politisk vedtagelse.

 

Det nye kommuneplanforslag tager afsæt i Udviklingsstrategi 2012, som bl.a. fastsætter mål for kommunens fysiske udvikling, samt Planberetning 2011 der beskriver udviklingen frem til 2011 og sætter fokus på en række udfordringer og potentialer for de kommende år.

 

Endvidere har byrådet som optakt til kommuneplanforslaget gennemført en debatperiode i marts 2012, hvor kommunens borgere, virksomheder og interesseorganisationer bidrog til kommuneplanarbejdet med ideer, forslag og konkrete arealønsker til det kommende kommuneplanarbejde.

 

Undervejs i processen har byrådet haft lejlighed til at drøfte kommuneplanens indhold og sætte retning for det videre arbejde ved byrådet forårs- og efterårsseminar, temamøder og bustur.

 

Kommuneplanforslaget er resultatet af den gennemførte planproces og de politiske beslutninger.


Indhold af forslag til Kommuneplan 2013-25

Kommuneplanforslaget består af tre dele:

 1. Hovedstruktur der afspejler byrådets mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

 2. Temaer der beskrives de politiske visioner for udviklingen indenfor otte temaer samt fastsætter de retningslinjer for arealanvendelsen, som kommunen administrerer direkte efter, når der skal ske fysiske tiltag.

 3. Rammer for lokalplanlægningen som fastsætter hvad, hvor højt og hvor meget, der kan bygges i de enkelte områder. Der er også en beskrivelse af den ønskede udvikling og beskrivelse af lokale kvaliteter i de 18 lokalområder.

Endvidere indeholder kommuneplanforslaget en række baggrundsdokumenter:

 

Ændringer ift. udkast til kommuneplanforslag 2013-25

Byrådet blev på temamødet den 17. april 2013 præsenteret for udkast til kommuneplanforslag 2013-25 for Holbæk Kommune. Der er efterfølgende foretaget enkelte ændringer i udkastet bl.a. som konsekvens byrådets beslutning om at genoptage lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Holbæk have, samt nye statslige udmeldinger vedr. byudvikling og drikkevandsinteresser. Endvidere er der foretaget enkelte sproglige rettelser. Større ændringer er beskrevet nedenfor.

 

Holbæk have


Byrådet har på mødet den 15. maj. 2013 besluttet at genoptage lokalplan 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have med tilhørende kommuneplantillæg med henblik på at skabe et nyt plangrundlag for området, hvor detailhandelsområdet udgår og der alene planlægges for boligformål. Endvidere skal det nye plangrundlag muliggøre, at der kan ske en realisering syd for Holbæk Have først, så Holbæk Stadion kan bevare sin funktion og drift indtil et nyt stadion er etableret i Holbæk Arena. Som konsekvens heraf er detailhandelsområdet ved Holbæk Have fjernet og området tilbageføres til rekreativt område, dog fastholdes en mindre del til boligformål (130 boliger) i den sydøstlige del af området.OSD redegørelse


De statslige Vandplaner fastsætter krav om at kommuneplanforslaget skal indeholde en redegørelse for sammenhængen mellem byudvikling og drikkevandinteresser (OSD-redegørelse). Med Vandplanernes ophævelse har det været uvist, hvorvidt kravet stadig var gældende og på hvilket grundlag redegørelsen skulle udarbejdes. Det ligger nu fast, at kommuneplanforslaget skal indeholde en OSD-redegørelse. Holbæk Kommune har i samarbejde med Cowi udarbejdet en redegørelse for nye/ændrede byudlæg beliggende i områder udpeget som OSD, NFI eller indvindingsoplade. Redegørelsen bliver eftersendt på mail inden Økonomiudvalgsmødet.

 

Store dele af Holbæk Kommune ligger indenfor områder udpeget til OSD, NFI eller indvindingsoplande, som bl.a. betyder, at det fremadrettet vil være sværere at etablere eksempelvis virksomheder udover miljøklasse 1-2 indenfor udpegningerne. Kommuneplanforslag 2013-25 indeholder enkelte nye byudlæg, flere nye rammer for eksisterende virksomheder, nye landsbyafgrænsninger samt strategiske udpegninger for vindmøller og biogas beliggende i OSD-, NFI eller indvindingsoplande.


Dialogmøde om ”Byliv & byudvikling i Holbæk By”

Forårets dialogmøde i Holbæk By omhandlede ”Byliv & byudvikling i Holbæk By”. De på mødet indkomne bemærkninger og idéer er sammenfattet i et notat, der kan ses her: http://www.holbaek.dk/Politik/Lokaldemokrati/Dialogmoder/FremtidensHolbaek.aspx.

Kort opsummeret omhandlede punkterne:

Mere liv på havnen; med fokus på at skabe åbenhed og tilgængelighed i hele området, bedre forhold for tursejlere, lettere adgang til vandspejlet, rekreative formål på Ny Hage, åbne facader i bebyggelsernes stueplan, brug de gamle bygninger eks. til gallerier, gerne husbåde, bilfri havn, aktivér vandfladen eks. rostadion, bådudlejning og udspringstårn, vandkulturhus, markedsplads og løbestier.

Handelsliv og byrum i bymidten; flere træer og mere grønt, synspunkter både for og imod en bilfri bymidte, inddrag midterarealer i Ahlgade til markedsaktivitet, Rosen butikscenter kan styrke bymidten – men risikerer at medføre problemer for butikker i den vestlige del af bymidten, bekymring for overkapacitet af arealudlæg til butiksformål dels pga. af stigende internethandel og finanskrise, men også i kraft af flere store projekter som Holbæk Have og Rosen, fokus på bedre forhold for de eksisterende butikker frem for nye centre, bind handelslivet i bymidten bedre sammen med havnen.


Bevægelse, stier og de grønne kiler; skab bedre sammenhæng i stiforbindelserne, både fra øst og vest, - og helt ind i bymidten, bedre forhold for bløde trafikanter i bymidten, fjern granitstenene på torvet i Ahlgade og skab et rigtigt torv, bedre vedligehold af eksisterende stier.


De mange bemærkninger og gode idéer ligger i vid udstrækning i forlængelse af anbefalingerne i helhedsplan for Holbæk By, og anbefalingerne for omdannelse af havneområdet. Bekymringer omkring overkapacitet på detailhandelsområdet er siden dialogmødets afholdelse imødekommet ved tilbagetrækninger af planerne for detailhandel ved Holbæk Have, der således er skrevet ud af helhedsplan for Holbæk By og kommuneplanforslag. Ønsket om omdannelse af Ahlgades byrum indgår i kommende planprioritering. Såfremt byrådet beslutter, at igangsætte planen skal arbejdet tage afsæt i helhedsplanens anbefalinger og ske med inddragelse af interessenter, herunder handlende, handelsstandsforening m.v.

 

Link til Kommuneplanforslag 2013-25  

For at få adgang til det digitale kommuneplanforslag inkl. baggrundsdokumenter skal følgende link benyttes:

 

Udkast til Kommuneplanforslag 2013-25

 

Brugernavn: Intern

 

Adgangskode: 1234

 

Kommuneplanforslaget rettes på baggrund af byrådets bemærkninger, hvorefter det tilrettede forslag sendes i offentlig høring. Herefter vil der ikke længere være adgang til ovenstående link.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven


Ifølge planloven skal byrådet minimum hvert fjerde år udarbejde en strategi for kommunens udvikling de kommende år (Udviklingsstrategi 2012) samt vurdere om strategien giver anledning til at der skal udarbejdes et nyt kommuneplanforslag. Såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes et nyt kommuneplanforslag, skal dette efter vedtagelse i byrådet fremlægges til offentlig debat i minimum otte uger. Først herefter kan byrådet vedtage planen endeligt.

 

Høring

 

Planspørgsmål er blevet debatteret grundigt både lokalt og tværgående i debatfasen i marts 2012. Holbæk Kommune modtog 36 skriftlige bidrag i debatfasen. Alle bidragene er samlet i en Hvidbog der sammen med Udviklingsstrategien, Planberetningen, de statslige interesser og regionale udviklingsplaner indgår i byrådets arbejde med udarbejdelsen af et nyt kommuneplanforslag.

 

Det anbefales, at høringsperioden fastsættes til ti uger inkl. sommerferie. Her vil borgerne igen få mulighed for at indsende kommentarer og bemærkninger til det konkrete kommuneplanforslag.

 

Perioden forventes at løbe fra 24. juni 2013 til 2. september 2013 og der afholdes borgermøde efter sommerferien.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Planen skal tjene som grundlag for en optimering af private og offentlige investeringer og bidrage til en løbende koordinering af indsatser indenfor fysisk planlægning, planlægning af det åbne land og sektorplanlægning.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Planen tager ikke stilling til evt. administrative konsekvenser af den planlagte udbygning.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Forslag til Kommuneplan 2013-25 er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med kommuneplanforslaget

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Sundhed er indarbejdet som nyt tværgående tema i kommuneplanforslaget og ses bl.a. i form af retningslinjer vedr. indretning af byrum, udearealer til boligområder og i kommuneplanrammerne for Holbæk Havn med flere.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3095503e20.pdf

Bilag

Miljøvurdering af forslag til komuneplan 2013 - Miljøvurdering af Forslag til KP2013 for Holbæk Kommune - 22052013.pdf.pdf


117. Planprioritering for 2013/2014

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutning om delegation træffes endeligt af byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Nye lokalplaner igangsættes jf. prioriteringsskemaet (bilag1)

 2. Tidligere prioriterede planer omprioriteres med nyt igangsætningstidspunkt jf. prioriteringsskemaet (bilag 1).

 3. Beslutningsdelegation for nye lokalplaner følger administrationens anbefaling jf. bilag herunder, at følgende beslutninger delegeres:

a) Lokalplan 3.xx Boinstitution for handicappede i Holbæk

b) Lokalplan 3.xx for Campingpladsen i Holbæk.

c) Lokalplan 1.xx Boinstitution for handicappede i Jyderup

d) Lokalplan 19.xx for plejeboliger i Tølløse

e) Lokalplan 19.xx for boliger på Hjortholmvej i Tølløse

f) Lokalplan1.38 for Aldi i Holbæk.

g) Lokalplan 2.68 for Gokartland i Holbæk.

h) Lokalplan 10.06 for boligområde ved Rugvænget i Svinninge (revision)

i) Lokalplan 11.12 for boligbebyggelse ved Søbæksparken i Jyderup

j) Lokalplan 12.04 for Kildeparken i Mørkøv (revision)

k) Lokalplan 16.xx for dagligvarebutik i Ugerløse

l) Lokalplan 19.06 for boligbyggeri i Tølløse (Hotelgrunden)

m) Lokalplan 19.08 for boliger ved Tølløse Slot

n) Lokalplan 20.18 Vipperød bakker (revision)

o) Lokalplan 20.19 Lokalplan for ridecenter i Vipperød

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at få godkendt igangsættelse af lokalplaner og andre plantyper for 2013. Der gives samtidig en kort status på igangværende planer med forventning om planernes afslutning.

 

Formålet er også, at få godkendt processen for lokalplanerne omkring delegation mv. jf. administrationsgrundlag for fysisk planlægning.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Jævnfør administrationsgrundlag for fysisk planlægning prioriterer Økonomiudvalget, efter indstilling fra de relevante udvalg, igangsætning af planer to gange årligt. Hertil kommer mulighed for delegation efter planloven, hvor byrådet kan vælge at flytte beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplaner eller endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller forvaltning.

 

Det fremgår af prioriteringsskemaet, bilag 1, hvilke planer der igangsættes i 3. og 4. kvartal 2013 samt 1. og 2. kvartal 2014. Der gives i samme bilag en status på igangværende planer, samt oplyses det, hvilke planer der er afsluttet siden sidste planprioritering.

 

Den faglige begrundelse for prioriteringen fremgår af prioriteringsgrundlaget, bilag 2.

 

De planer, som indstilles til delegation er planer som ikke er af principiel karakter eller indeholder kommuneplantillæg.

 

Forvaltningen har ikke modtaget opfordringer til at indgå udbygningsaftaler om infrastruktur som forudsætning for lokalplanens realisering. Hvis forvaltningen modtager opfordringer om infrastrukturaftaler, kan omkostningsdækning tages op i denne forbindelse.

 

Der er forskellige årsager til, at tidligere prioriterede lokalplaner udskydes. Det kan bl.a. skyldes ændringer i det ansøgte materiale, mangelfuld ekstern teknisk bistand til planudarbejdelsen, nye planers prioriteringer og endeligt kræver enkelte opgaver længere sagsbehandlingstid end beregnet eksempelvis grundet klager, nye oplysninger om sagen, ændring i lovgivningen mv.

 

Der indstilles, at der i 2013/2014 igangsættes syv nye lokalplaner med følgende formål:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Alle lokalplaner bliver vurderet i forhold til, i hvilket omfang planen bidrager til sundhedsfremme. Vurderingen foretages i forbindelse med udarbejdelsen og vil fremgå i lokalplanens redegørelse.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Ad 1/ Indstilles med anbefaling
Ad 2/ Indstilles med anbefaling
Ad 3/ Indstilles med anbefaling, dog således at der ikke uddelegeres kompetence i nr. b, f, k, l.
 
Det indstilles med anbefaling at Udvalget for Klima- og Miljø får beføjelse til, at tilbagekalde en delegation fra administrationen såfremt et flertal i udvalget ønsker en sådan tilbagekaldelse. Det indstilles ligeledes med anbefaling, at Udvalget for Klima- og Miljø får en kvartalsmæssig status på de uddelegerede lokalplaner.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i prioriteringen af lokalplan 09.01.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Det indstilles, at hovedindstillingen godkendes, idet der ikke uddelegeres kompetence i b, f, k og l.
Lokalplanen for Holbæk Have forventes afsluttet 2. kvartal 2014.
 


3096376e21.docx

Bilag

Prioritering af lokalplaner 2013_2014 - bilag 1


118. Forslag til yderligere vækstinitiativer

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter og tiltræder forslag til yderligere vækstinitiativer og indstiller disse til indarbejdelse i proces for budget 2014


Alternativ indstilling


Formål

 

At supplere byrådets langsigtede vækststrategier

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved byrådets budgetseminar i april 2013 blev ønsket en undersøgelse af yderligere muligheder for at øget vækst og jobskabelse i Holbæk Kommune. Der har derfor været nedsat en administrativ arbejdsgruppe, med den opgave at give forslag til yderligere vækstinitiativer, der kunne supplere de allerede vedtagne vækstinitiativer. Denne sag opsummerer derfor ikke allerede vedtagne vækstinitiativer, men giver alene forslag til yderligere.

 

Der er i en lang række allerede vedtagne politikker og handleplaner iværksat vækstinitiativer på både kort og lang sigt. Dette bl.a. i arbejdet med Kommuneplanen, de vedtagne Beskæftigelsesplaner, erhvervs- og turismepolitikken m.fl. I det vedlagte korte notat præsenteres baggrund og analyser der begrunder arbejdsgruppens forslag, som kredser om fire indsatsområder med følgende konkrete eksempler:

 

Videreudvikling af eventstrategi, fx gennem

Strategi for by-omdannelse i forlængelse af kommuneplanen

Offentlige investeringer

Holbæk Kommune som arbejdsgiver

Administrationen indstiller på denne baggrund forslaget til politisk behandling.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3103324e22.pdf

Bilag

Notat om yderligere vækstinitiativer.pdf


119. Administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsprocedure

 

Fællesmøde med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, derefter i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Byrådet giver forvaltningen beslutningskompetence i de plansager, som forvaltningen indstiller hertil

 2. Forvaltningen udenfor planprioriteringen kan imødekomme en bygherres opfordring om at få igangsat en planproces udenfor planprioriteringen, når det ved en frivillig aftale (udbygningsaftale) fremgår, at bygherre betaler samtlige omkostninger til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 3. Nyt administrationsgrundlag for forvaltningens kompetencer ved lokalplanlægning godkendes (tilrettes på baggrund af byrådets beslutning under pkt. 1 og 2).

 4. Udvalget orienteres om ny praksis for bygherres mulighed for selv at udarbejde lokalplaner

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Der skal tages stilling til, om mulighed i planloven for at overdrage kompetencen fra byrådet til forvaltningen til at vedtage lokalplaner og efter omstændighederne kommuneplantillæg skal udnyttes. Formålet er at imødekomme ønsket om at fremme væksten med en effektiv sagsbehandling og medvirke til at forbedre vilkårene for erhvervslivet.

 

Der skal videre tages stilling til, om planlovens mulighed for at indgå en frivillig aftale (udbygningsaftale, se nedenfor) med en grundejer skal skabe mulighed for, at planprocessen kan igangsættes udenfor planprioriteringen. Dette vil give mulighed for en hurtigere omdannelse af et område, medvirke til forbedrede vilkår for erhvervslivet og skabe mulighed for at vedtage flere lokalplaner.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Mulighed for delegation efter planloven

Udgangspunktet efter planloven er, at det er byrådet, der vedtager forslag til lokalplaner og endelig vedtagelse af lokalplaner. Denne beslutning kan byrådet imidlertid flytte til udvalg og forvaltningen, medmindre den er af principiel karakter. Et eksempel på lokalplan, hvor forvaltningen kunne være overladt kompetencen, kunne være regulering af et område, hvor en eller enkelte bygninger overgår til et andet formål end udlagt i gældende lokalplan og som i øvrigt ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på området.

 

Muligheden for at overdrage beslutningen ændrer ikke på planlovens krav til planprocessen i øvrigt. Det vil også til enhver tid være muligt at tilbagekalde delegationen, så beslutningskompetencen igen er tillagt byrådet.

 

Formålet er at medvirke til at optimere lokalplanprocessen, så beslutningsprocessen gøres enklere for lokalplaner. En samlet sagsbehandlingstid kan dermed nedbringes med den tid, som lokalplanforslagene er i udvalg og byråd (op til 10 uger).

 

Udbygningsaftaler om omkostningsdækning

En udbygningsaftale er en frivillig aftale, som en grundejer kan indgå med en kommune, og hvor parterne aftaler, at grundejeren helt eller delvist betaler for eller forestår etablering af fysisk infrastruktur. Det kan også aftales, at grundejer skal afholde alle omkostninger til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Hvis det af en sådan aftale fremgår, at bygherre betaler omkostningerne til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan, giver det mulighed for, at forvaltningen kan indgå aftale med konsulentfirma om at få teknisk bistand til planernes udarbejdelse og/eller at projektansætte planlæggere til opgaven. Bygherre kan hermed betale for at få fremskyndet en omdannelse. Ved aftale om betaling er det hensigten, at disse planer ikke skal forrykke ved den fastsatte planprioritering. Det foreslås derfor, at en udbygningsaftale om omkostningsdækning skal muliggøre, at planprocessen kan igangsættes udenfor planprioriteringen. Et eksempel kunne være at en bygherre ønsker at planlægge for en dagligvarebutik og indgår aftale med kommunen om at betale for nødvendige vejkryds og fortov samt at betale alle omkostningerne, der er forbundet med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg. Ovenstående forslag vil indebære, at lokalprocessen kan indledes med det samme og derfor ikke skal afvente halvårlig planprioritering og efterfølgende igangsætning efter prioriteringsrækkefølge.

 

Ny praksis for bygherres mulighed for selv at udarbejde lokalplaner

Forvaltningen vil for at forbedre serviceniveauet og styrke en effektiv sagsbehandling fremadrettet tilbyde bygherrer selv at forestå udarbejdelsen af lokalplaner på baggrund af forvaltningens anvisninger.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 om kommunernes styrelse, med senere ændringer.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-05-2013
 
Indstilles med anbefaling, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2013
 
Den fælles indstilling fra Økonomiudvalget, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og Udvalget for Klima og Miljø godkendt.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Tilrettet administrationsgrundlag for fysisk planlægning sendes til orientering efter behandling i Økonomiudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Klima- og Miljøudvalget 8.5.2013 og Byrådet 15.5.2013.

 

Det tilrettede bilag er vedlagt sagen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3045023e24.doc
3045021e23.docx
3073680e25.docx
3104910e26.doc

Bilag

Administrationsgrundlag for udarbejdelse af fysisk planlægning
Notat om prioritering af lokalplaner med udbygningsaftaler om omkostningsdækning
Notat om delegation af beslutningskompetence ved lokalplaner
Administrationsgrundlag m rettelser til ØK 6.juni


120. Fællesudbud - kommunalbefordring

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Det kommende fællesudbud på befordringsområdet sker via Movia / Flextrafik

 2. Der årligt afsættes en1/3 årsværk svarende til 200.000 kr. til ansættelse af en kørselskoordinator

 3. Den samlede merudgift på 200.000 kr. finansieres af den kommende besparelse på kørselsområdet


Alternativ indstilling


Formål

 

At byrådet på baggrund af anbefalingerne i Deloittes rapport ”Kommunal befordring” træffer beslutning om den kommende udbudsform og det fremtidige samarbejde vedrørende organisering og styring af befordringsopgaven.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

På byrådets temamøde den 15/5 gennemgik Deloitte rapporten ” Kommunal befordring”.

 

I hovedtræk konkluderer rapporten:

 

At kørslen skal:

 

At der skal:

 

Movia vil særligt kunne bidrage på tre områder:

Derudover har Movia – i modsætning til kommunerne – mulighed for at samkøre borgere på tværs af ordninger.

 

Ovennævnte tiltag har karakter af éngangsændringer, som vil kunne overvåges med en forbedret styring. Der er derfor ingen særlige behov for en daglig overvågning af kørslen.

Derimod bør den fremtidige organisering og styring ske via en kørselskoordinator ansat i kommunen, hvis primære opgave bliver:

Derudover angiver rapporten, at der bliver behov for øget ressourceforbrug til administration på 1/10 årsværk i hvert af berørte områder, - børn, voksne og ældre og borgerservice.

 

Tidsplan for den videre proces

 

De stående udvalg behandler i juni møderne det serviceniveau som det kommende udbud skal indeholde.

 

September måned bruges til høring af skolebestyrelser, handicapråd, ældreråd m.v

 

Oktober / november måned, endelig vedtagelse af det endelige grundlag for det kommende fællesudbud.

 

I november måned er udbudsgrundlaget afstemt og opgaven med udarbejdelse af udbuddet kan overdrages til Movia7Flextrafik.

 

Fra august 2014 køres der efter det nye udbud.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

De kørsler der udbydes er visiteret kørsel reguleret gennem lovgivningen.

 

Høring

 

Rapporten er udarbejdet på tværs af direktørområder.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Rapporten peger på et besparelses potentiale efter udbud på minimum 4 millioner.

 

Herfra skal trækkes omkostninger i forbindelse med tilvejebringelse af udbudsmateriale og den årlige udgift til administration af ordningen på 200.000 kr.

 

Det må forventes at kørselskoordinatoren skal bruge 1/3 årsværk svarende til 200.000 kr. på den kommende administration af ruter og opfølgning på økonomi og kvalitet.

 

Rapporten peger derudover på at de fagområder der skal deltage i kørselsgruppen, børn / unge, voksne /ældre samt borgerservice/beskæftigelse hver skal bruge 1/10 årsværk, svarende til i alt 200.000 kr. Disse midler findes indenfor egne rammer

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Der skal ansættes en kørselskoordinater og enhederne skal bidrage med administrative ressourcer til den tværgående administration af området fremover.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3102414e27.pdf
3102815e28.docx

Bilag

Final potentialer.pdf
Notat vedr. ændringer i rapporten


121. Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Engskovskolen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der fra rådighedsbeløbet i 2013 til renovering af Engskovskolen afd. Jernløse frigives 14.500.000 kr. (Anlæg 9.500.000 kr. og Energi 5.000.000 kr.)


Alternativ indstilling


Formål

 

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på Engskovskolens afd. Jernløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I februar 2011 blev der udarbejdet en rapport ”Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune”, hvor grundlaget for renovering af kommunens folkeskoler blev lagt.

 

For Nr. Jernløse Skole - Nu Engskovskolen afd. Jernløse - blev der registret en samlet investering i vedligehold og energi til tidssvarende niveau på 19.332.000 kr. i 2011 niveau.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2013 blev der afsat anlægsmidler på 14.500.000 kr. til renovering af skolen i 2013. Derudover er der i den samlede energiramme afsat midler til energirenovering på skolen også.

 

I 2013 gennemføres følgende opgaver:

Til ovenstående opgaver ønskes 9,5 mio.kr. frigivet fra anlægsbudgettet og 5 mio. kr. ønskes frigivet til energirenovering.

 

Resten af anlægsmidlerne (5 mio.kr.) op til 14,5 mio.kr. ønskes overført til 2014, hvor næste renoveringsetape på skolen finder sted..

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Skolen er inddraget via byggeudvalg.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Følgende bevillinger ønskes frigivet i 2013:

 

Bevillingsskema:

 

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

2014

Engskovskolen afd. Jernløse

Anlæg

9.500.000.

5.000.000

Engskovskolen afd. Jernløse

Energi

5.000.000

 

I alt

 

14.500.000

5.000.000

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles tiltrådt.
 
122. Ekspropriation ved Tuse Skole

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. byrådet træffer principbeslutning om, at ville eksproprierer til tilvejebringelse af et kys og kør anlæg ved Tuse skole, areal af 1570m2 af matrikel 27 AX ved Tuse By, såfremt der ikke opnås frivillig aftale herom med grundejeren,

 2. administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for tilvejebringelse af det fornødne areal tilvejebringes,

 3. byrådet udpeger mindst én repræsentant fra Udvalget for Klima og Miljø til at lede og deltage i evt. åstedsforretningen


Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, det fornødne areal tilvejebringes, således at, anlæggelsen af et kys og kør anlæg ved Tuse skole kan gennemføres.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den trafikale situation omkring Tuse skole er uholdbar, som den er i dag. Der er mange konflikter mellem de forskellige trafikarter og skolen og forældrene føler sig utrygge. Der har været en del småulykker og det er derfor nødvendigt at finde en helt ny løsning til trafikken omkring skolen.

 

Trafikken omkring skolen har ændret karakter efter skolereformen. Flere kommer nu langvejs fra og bliver enten kørt i bil eller kommer med bussen. Det er der ikke plads til ved skolen, og der opstår derfor dagligt konflikter mellem de forskellige trafikarter.

 

For at forbedre forholdene er der fundet penge til at lave en bus-vendeplads og en række kys og kør pladser øst for skolen. Det er i den forbindelse nødvendigt at erhverve 1570m2 af matr. nr. ax øst for skolen.

 

Ud over etablering af kys og kør mulighed vil der blive en sanering af Tuse Byvej udfor skolen, der vil medføre en større trafiksikkerhed med for de bløde trafikanter.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Hjemmelen til ekspropriation er kap. 5, § 43 i lov om offentlig veje.

Ekspropriation gennemføres efter reglerne om ekspropriation i kap. 5 i lov om offentlige veje.

 

Høring

 

Projektet udarbejdes af trafik og ejendomme, der ligeledes er vejmyndighed på sagen.

 

Offentliggørelsen og indvarslingen til en evt. åstedsforretning varetages af trafik og ejendomme i henhold til lovgivning.

 

Evt. endelige ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til den berørte ejere med klagefrist på 4 uger.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgifter til arealerhvervelse, erstatninger og evt. ekstern rådgiver bistand betales af Holbæk Kommune, der er ekspropriationsmyndighed.

 

Udgifterne til etablering af kys og kør anlæg afholdes ligeledes af Holbæk Kommune.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Holbæk Kommune som ekspropriationsmyndighed gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretning. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis ikke aftale ikke kan opnås. Ekspropriationsmyndighederne gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringe evt. erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og infrastruktur stå for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Ad 1 og 2/ Indstilles med anbefaling
Ad 3/ Det indstilles at Ole Brockdorff udpeges
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles tiltrådt.
 
123. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til tillæg til spildevandsplan fremlægges til offentlig høring i otte uger

 2. By og Landskab bemyndiges til, at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er at ændre en del af kloakoplandet i Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Oplandet er i dag ikke kloakeret og spildevandet afledes via septiktanke og dræn til Regstrup Å. I planperioden var det forudsat at oplandet skulle separatkloakeres.

 

Spildevandet skal afskæres til Regstrup Renseanlæg.

 

Det foreslås at ændre status fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Der sker ingen ændring i de eksisterende oplandsgrænser.

Regn- og overfladevand påregnes afledt lokalt på de enkelte ejendomme.

Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet.

 

Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.

 

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Høring

 

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

 

Ejendomme der omfattes af tillægget skal kun betale tilslutningsbidrag for spildevand.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Vedtagelse af tillægget sikrer, at spildevandet fortsat er tilsluttet den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning samt at en del af regnvandet afledes lokalt.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
På baggrund af udvalgets ønsker om supplerende oplysninger genbehandles sagen på førstkommende møde.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Sagen genbehandles på førstkommende møde på baggrund af yderligere undersøgelser af nedsivningsmuligheder.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Udsat.
 


3072548e29.pdf
3082658e30.docx

Bilag

Forslag til tillæg til spildevandsplan - Igelsø.pdf
Notat vedr. økonomi


124. Arbejdsmiljøklausuler

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager notatet om arbejdsmiljøklausuler til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

At afklare, om Holbæk Kommune kan indsætte arbejdsmiljøklausuler i kontrakter.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Arbejdsmiljøklausuler

 
 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

EU-udbudsret, kommunalfuldmagten

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Det kan ikke afvises, at yderligere krav (klausuler) i Holbæk Kommunes kontrakter vil medføre dyrere tilbud fra tilbudsgiverne. Omfanget afhænger af klausulernes indhold.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Oversendes til drøftelse i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, idet arbejdsgiverorganisationer høres om vurderingen af arbejdsmiljøklausuler.
 


3102996e31.docx

Bilag

Notat 29. maj


125. Orientering om kanalstrategi

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget tager sagen til efterretning


Alternativ indstilling


Formål

 

At give en status på den Kanalstrategi der er vedtaget for Borgerservice på Økonomiudvalgets møde den 25. april 2012.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forhold til den vedtagne Kanalstrategi skal Borgerservice have særligt fokus på at flytte henvendelser til selvbetjening, telefoni, chat og digital post. Det er sket på forskellig vis.

 

Telefoni:

Kontaktcenteret screener alle indgående kald, knap 20.000 kald pr. måned, hvoraf ca. 50 % af kaldene til Borgerservice bliver straksafklaret og ca. 25 % for alle øvrige henvendelser. Målsætningen med udgangen af 2012 var at straksafklare 40 % på Borgerservice og 20 % på øvrige områder.

 

Chat:

Tilbuddet om chat og telefonisk hjælp til selvbetjening er blevet udbygget med Roskilde Kommune, så der i dag er seks kommuner i samarbejdet. Knap 600 Holbæk borgere har benyttet chatten i 1. kvartal 2013, hvilket er næsten en fordobling fra sidste kvartal 2012. Åbningstiden er blevet evalueret, og det har vist sig, at borgerne stor set ikke benytter chat efter kl. 21, og derfor er tiden ændret fra kl. 8 til 21. Der er fortsat fokus på løbende kampagnetiltag.

 

Selvbetjening/personlige henvendelser:

Konkret er der målt på de løsninger, der pr. 1. december 2012 indgik i 1. bølge af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger på kommunale områder.

Af nedenstående kan ses, at antallet af brugere er steget med ca. 60 % fra ca. 4.600 til 7.400 brugere.

 

 

Januar. Kvt.2012

Januar. Kvt.2013

 

Antal brugere

Selvbetjenings pct. Marts måned

Antal brugere

Selvbetjenings pct. Marts måned

Sundhedskort (gule)

1.586

69 %

2.439

83 %

EU-kort (blå)

738

76 %

1.251

93 %

Flytteløsning

1.000

94 %

1.421

87 %

Digital Pladsanvisning

1.306

*

2.256

*

Totalt antal

4.630

 

7.367

 

*kan ikke opgøres % vis på samme måde som øvrige

Borgernes stigende brug af selvbetjeningsløsninger giver et naturligt fald i antallet af personlige henvendelser i Front-ekspeditionen. Derved er frigivet ressourcer til både de udadvendte aktiviteter, og den ekstratid, der anvendes til vejledning/udstedelse/aktivering af Nem-Id, samt hjælp til selv/medbetjening på de mere komplicerede løsninger f.eks. Boligstøtte og Pension.

 

Der er i 1. Kkvt. 2013 et faldt på ca. 4.000 henvendelser i forhold til 1. kvt. 2012.

 

Januar. Kvt.2012

Januar. Kvt.2013

Personlige henvendelser front

13.885

9.963

 

Aktuelt er 22 % af Holbæk kommunes borgere tilmeldt digital post. Dette ligger under vores målsætning, som for 2012 var på 30 % og for 2013 er 35 %, så her er behov for at fokus intensiveres så 2013 målet nås.

 
 

Der har været arbejdet målrettet på at introducere vores borgere til selvbetjening og brug af Nem-Id og Digital post.

 

Projekt ”Nemt på Nettet”, et fællesprojektet mellem Borgerservice og Biblioteket, har været afholdt af to omgange nemlig efterår 2012 og forår 2013. Her har været kurser rettet mod brug af Nem-Id, digital selvbetjening, Borger DK og grundlæggende brug af PC.

Undervisning m.v. er foregået i Holbæk, Jyderup, Tølløse og Svinninge

 

På kurserne er der blevet udstedt Nem-id, samt afholdt åbne IT-cafeer, hvor borgerne har kunnet komme uden tilmelding, og få hjælp i brugen af pc, selvbetjening og informationssøgning.

Kursister efterår 2012 350 Besøg IT-cafe 68

Kursister forår 2013 472 Besøg IT-cafe 128

 

Som en del af projektet er de frivillige foreninger tilbudt brug af vores IT-cafe, og Ældresagen bemander cafeer hver mandag med frivillige undervisere.

 

Den 3. kursusrunde er planlagt til efteråret 2013, og er udbygget med tilskud til aftenskoleforløb. Endvidere arbejdes der med etablering af kurser i brug af iPad, og særlig indsatsuge for beboer i Ladegårdsparken, og på forsorgshjemmet Karlsvognen.

 

Borgerservice har deltaget i et Danske Bank arrangement ”Trin på Trin”, hvor kunder der endnu ikke har fået oprettet netbank har fået introduktion hertil, og samtidig blevet introduceret til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og brug af Nem-Id på de offentlige sider.

 

Efter behov afholdes specialkurser i ”ansøgning om folkepension”, hvor borger ved at medbringe sin nem-id og relevante papirer bliver guidet igennem den digitale pensionsansøgning.

 

Mange af de ”lette” borgere er nu flyttet over på selvbetjeningsløsninger, og det ses tydeligt på løsningernes brugertal og antallet af henvendelser i frontekspeditionen.

 

Digital post:

I løbet af sommeren vil der blive implementeret digital post og Doc2mail i de afdelinger, der har store mængder forsendelse af post til borgere. Den 1. november 2014 skal alle borgere have en digital postkasse. Projektet igangsættes allerede nu for at digitalisere og effektivisere den skriftlige kommunikation med borgerne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Udsat.
 
126. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med administration af rådighedsregler

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med Holbæk Kommunes administration af rådighedsreglerne til efterretning og bemærker i den forbindelse, at tilsynet har fundet, at samtlige 20 udtrukne sager er behandlet korrekt.


Alternativ indstilling


Formål

 

Løbende at orientere om målinger af kvaliteten i den førte sagsbehandling

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når en borger er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Afhængig af den enkeltes behov, modtager den ledige en række forskellige samtaler og tilbud som hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Kommunen er pligtig til at sætte en partshøringsproces i gang, hvis den ledige udebliver fra en samtale, det aktive tilbud, eller på anden måde vurderes ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I partshøringsprocessen afklares, om den ledige er udeblevet med gyldig grund, fx sygdom. Hvis den ledige er udeblevet uden gyldig grund, skal der iværksættes sanktioner, der bl.a. medfører hel eller delvis tilbageholdelse af vedkommendes forsørgelse.

 

AMS gennemfører løbende stikprøvekontroller af forskellige dele af beskæftigelseslovgivningen og har i 2013 udtrukket 20 tilfældige cpr-numre blandt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager i Holbæk Kommune for blandt disse sager at undersøge, om Holbæk Kommune har vurderet en persons rådighed korrekt og efter gældende regler.

 

AMS har med brev af 26. marts fremsendt svar på deres stikprøvekontrol. Brevet er vedlagt sagen som bilag. Af brevet kan det ses, at AMS konkluderer, at:

 

”Styrelsen har henlagt alle 20 sager uden bemærkninger… resultatet tyder klart på, at kommunen har godt styr på den del, der drejer sig om at få registreret og indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at sanktionere, når der ikke er gyldige grunde til udeblivelserne.”

 

Administrationen indstiller på den baggrund, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Aktivlovens §§13 og 36-41 samt integrationslovens §§ 25-25 a og 30-31

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3090915e32.pdf

Bilag

Tilsyn med rådighedsreglerne.pdf


127. Implementering af nytteindsats

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Tiltræder at stille den kommunale organisation til rådighed for nytteindsats og pålægger administrationen i samarbejde med Arbejdsmarkedscenteret, at finde den nødvendige faglige bredde i denne.


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Reformen af kontanthjælp har introduceret en række nye begreber og redskaber. Et af de redskaber der har fået meget opmærksomhed er nytteindsats. Nytteindsats er i langt overvejende grad det samme som en virksomhedspraktik. Dog kan en nytteindsats kun etableres på de kommunale arbejdspladser.

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøftede på møde d. 30. april kontanthjælpsreformen og nytteindsatsen, og besluttede bl.a., at en nytteindsats bør gennemføres uden at nedprioritere relevansen af indsatsen for de ledige. Dette medfører et behov for, at de kommunale arbejdssteder stiller et antal pladser til rådighed for Arbejdsmarkedscenteret, således at der er adgang til en meget bred vifte af nytteindsats-muligheder.

 

Hvem og hvor mange?

Nytteindsats er som udgangspunkt et redskab for de arbejdsmarkedsparate ledige, men det kan også anvendes for borgere, der vurderes at være længere fra arbejdsmarkedet. Administrationen har udarbejdet vedlagte oversigt over, hvilke ledige der tænkes omfattet af nytteindsats. Som det ses af figuren, er de der omfattes af nytteindsats alle unge under 30 år, som ikke har en uddannelse eller en uddannelsesplan. Den del af de ledige over 30 år, der er tættest på arbejdsmarkedet er også omfattet, og unge med uddannelse modtager en nytteindsats, når de har været ledige i mere end 33 uger.

 

Arbejdsmarkedscenteret har udarbejdet en prognose for behovet for nytteindsatspladser. Havde nytteindsats været et krav i dag, ville 213 borgere være omfattet, hvoraf 74 allerede er i et virksomhedsrettet tilbud – der ville altså mangle 139 virksomhedsrettede placeringer. Behovet kan dog vise sig mindre, da der ligger betydelige ændringer i incitamentsstrukturerne i kontanthjælpsreformen. Dette ændrer dog ikke på behovet for at have adgang til en stor faglige bredde i nytteindsatsen, men gør den enkelte kommunale arbejdsplads’ andel af indsatsen mindre intensiv. Alle kommunale arbejdssteder kan derfor deltage i nytteindsatsen, men det enkelte arbejdssted vil opleve kun at blive inddraget i det omfang nytteindsatsen giver mening for den enkelte ledige.

 

Konkrete nytteindsatser

Nytteindsats er forbeholdt kommunale arbejdspladser, og en nytteindsats kan derfor være enhver opgave der løses i den kommunale organisation. Nytteindsats er som redskab det samme som en virksomhedspraktik, og derfor gælder der også regler for, hvad og i hvilket omgang kommunerne må anvende praktikker. Der gælder bl.a. et ”krav om merbeskæftigelse”. Altså at den opgave en praktikant løser, skal være opgaver, der ellers ikke ville være blevet løst, eller ikke være løst i samme omfang.

 

Der vil derfor blive etableret nytteindsats i bl.a. daginstitutioner, skoler, klubber og fritidstilbud, på plejecentre og aktivitetscentre, på det tekniske område og centrale stabe, hvor opgaverne langt overvejende vil være at give personalet en ekstra hånd. Her skal nytteindsatsen samtidig inspirere den ledige i forhold til job- eller uddannelsesmål. På det tekniske serviceområde vil der også blive etableret nytteindsats med fx at forskønne det offentlige rum, tilse at institutioner og udearealer er indbydende mv. Fælles for alle nytteindsatsopgaver er, at de ikke i forvejen ville blive udført, eller udført i samme omfang, og at der samtidig er tale om relevante job der findes på arbejdsmarkedet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Tiltrådt.
 


3090863e33.pdf

Bilag

Grafisk fremstillinge af nytteindsats.pdf


128. Salg af fast ejendom

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Ejendommen Orø Forsamlingshus ejerlejlighed nr. 2 af matr. nr. 27q Bybjerg By, Orø beliggende Brøndevej 24, Orø, 4300 Holbæk sælges til Foreningen Orø Forsamlingshus for 25.000 kr. med overtagelse den 1. juni 2013.


Alternativ indstilling


Formål

 

At sælge ejendommen til fortsat brug til forsamlingshus og således, at kommunen frigøres for vedligeholdelsespligten.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ejendommen har et grundareal på 1280 m2, heraf vej 0 m2. Ejerlejlighed nr. 2 har et bygningsareal på 446 m2 fordelt på stueplan med 334 m2, 1. sal på 89 m2 samt udhus på 23 m2. Den offentlige ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 for den samlede ejendom ejerlejlighed nr. 1 og ejerlejlighed nr. 2 er på 3.200.000 kr., heraf grundværdi 125.400 kr. Ejerlejlighed nr. 2 er endnu ikke selvstændigt vurderet. I forbindelse med salget af forsamlingshusdelen har det været nødvendigt at opdele ejendommen i ejerlejligheder.

 

Den nuværende opdeling i ejerlejligheder kan arealmæssigt på grund af brandkrav blive ændret således, at salen ændres til at være fællesareal med pligt til for køber af ejerlejlighed nr. 2 at forestå og bekoste al vedligeholdelse både indvendigt og udvendigt af fællesarealet salen.

 

Der er fælles varmeforsyning for ejerlejlighed nr. 1 og nr. 2, ældrecentret samt ældreboligerne. Varmeinstallationen er oliefyr beliggende i fællesarealer i kælderen under forsamlingshuset.

 

Ejendommen er energimærket G og trænger til istandsættelse.

 

Ejendommen blev annonceret til salg i uge 12 på kommunens hjemmeside og i uge 13 i By og Land samt Jyderup Posten med tilbudsfrist den 3. april 2013 og en mindstepris på 25.000 kr. Ved tilbudsfristens udløb var indkommet et tilbud fra Foreningen Orø Forsamlingshus på 25.000 kr. Foreningen vil fortsat anvende ejendommen til forsamlingshus.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Salget vil give et provenu på ca. 25.000 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.
 
129. Salg af fast ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Indstilles godkendt.