UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde - fællesmøde

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

08-05-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-05-2013 16:30:00


PUNKTER

100. Administrationsgrundlag for fysisk planlægning100. Administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsprocedure

 

Fællesmøde med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, derefter i byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Byrådet giver forvaltningen beslutningskompetence i de plansager, som forvaltningen indstiller hertil

  2. Forvaltningen udenfor planprioriteringen kan imødekomme en bygherres opfordring om at få igangsat en planproces udenfor planprioriteringen, når det ved en frivillig aftale (udbygningsaftale) fremgår, at bygherre betaler samtlige omkostninger til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  3. Nyt administrationsgrundlag for forvaltningens kompetencer ved lokalplanlægning godkendes (tilrettes på baggrund af byrådets beslutning under pkt. 1 og2).

  4. Udvalget orienteres om ny praksis for bygherres mulighed for selv at udarbejde lokalplaner

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Der skal tages stilling til, om mulighed i planloven for at overdrage kompetencen fra byrådet til forvaltningen til at vedtage lokalplaner og efter omstændighederne kommuneplantillæg skal udnyttes. Formålet er at imødekomme ønsket om at fremme væksten med en effektiv sagsbehandling og medvirke til at forbedre vilkårene for erhvervslivet.

 

Der skal videre tages stilling til, om planlovens mulighed for at indgå en frivillig aftale (udbygningsaftale, se nedenfor) med en grundejer skal skabe mulighed for, at planprocessen kan igangsættes udenfor planprioriteringen. Dette vil give mulighed for en hurtigere omdannelse af et område, medvirke til forbedrede vilkår for erhvervslivet og skabe mulighed for at vedtage flere lokalplaner.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Mulighed for delegation efter planloven

Udgangspunktet efter planloven er, at det er byrådet, der vedtager forslag til lokalplaner og endelig vedtagelse af lokalplaner. Denne beslutning kan byrådet imidlertid flytte til udvalg og forvaltningen, medmindre den er af principiel karakter. Et eksempel på lokalplan, hvor forvaltningen kunne være overladt kompetencen, kunne være regulering af et område, hvor en eller enkelte bygninger overgår til et andet formål end udlagt i gældende lokalplan og som i øvrigt ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på området.

 

Muligheden for at overdrage beslutningen ændrer ikke på planlovens krav til planprocessen i øvrigt. Det vil også til enhver tid være muligt at tilbagekalde delegationen, så beslutningskompetencen igen er tillagt byrådet.

 

Formålet er at medvirke til at optimere lokalplanprocessen, så beslutningsprocessen gøres enklere for lokalplaner. En samlet sagsbehandlingstid kan dermed nedbringes med den tid, som lokalplanforslagene er i udvalg og byråd (op til 10 uger).

 

Udbygningsaftaler om omkostningsdækning

En udbygningsaftale er en frivillig aftale, som en grundejer kan indgå med en kommune, og hvor parterne aftaler, at grundejeren helt eller delvist betaler for eller forestår etablering af fysisk infrastruktur. Det kan også aftales, at grundejer skal afholde alle omkostninger til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Hvis det af en sådan aftale fremgår, at bygherre betaler omkostningerne til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan, giver det mulighed for, at forvaltningen kan indgå aftale med konsulentfirma om at få teknisk bistand til planernes udarbejdelse og/eller at projektansætte planlæggere til opgaven. Bygherre kan hermed betale for at få fremskyndet en omdannelse. Ved aftale om betaling er det hensigten, at disse planer ikke skal forrykke ved den fastsatte planprioritering. Det foreslås derfor, at en udbygningsaftale om omkostningsdækning skal muliggøre, at planprocessen kan igangsættes udenfor planprioriteringen. Et eksempel kunne være at en bygherre ønsker at planlægge for en dagligvarebutik og indgår aftale med kommunen om at betale for nødvendige vejkryds og fortov samt at betale alle omkostningerne, der er forbundet med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg. Ovenstående forslag vil indebære, at lokalprocessen kan indledes med det samme og derfor ikke skal afvente halvårlig planprioritering og efterfølgende igangsætning efter prioriteringsrækkefølge.

 

Ny praksis for bygherres mulighed for selv at udarbejde lokalplaner

Forvaltningen vil for at forbedre serviceniveauet og styrke en effektiv sagsbehandling fremadrettet tilbyde bygherrer selv at forestå udarbejdelsen af lokalplaner på baggrund af forvaltningens anvisninger.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 om kommunernes styrelse, med senere ændringer.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 08-05-2013
 
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-05-2013
 
Indstilles med anbefaling, idet det præciseres, at byrådet tager stilling til, hvilke plansager administrationen selv udarbejder.
 
Det præciseres i administrationsgrundlaget, at den nuværende procedure for prioriteringen af lokalplaner videreføres.
 


3045021e1.docx
3073680e3.docx
3045023e2.doc

Bilag

Notat om prioritering af lokalplaner med udbygningsaftaler om omkostningsdækning
Notat om delegation af beslutningskompetence ved lokalplaner
Administrationsgrundlag for udarbejdelse af fysisk planlægning