UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

lokale 3.1, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

11-04-2013 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

11-04-2013 18:00:00


PUNKTER

73. Strategisk erhvervsudvikling mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner73. Strategisk erhvervsudvikling mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

  1. Holbæk Kommune indgår et strategisk erhvervssamarbejde med kommunerne Lejre og Roskilde på baggrund af den gennemførte proces i efteråret 2012 samt mødet mellem de tre økonomiudvalg den 25. februar 2013

  2. Holbæk Kommune godkender kommissoriet om etablering af et fælles forsyningsselskab for de tre kommuner i det strategiske erhvervssamarbejde, Lejre, Roskilde og Holbæk

  3. At andre interesserede kommuner inviteres med i projektet, herunder Sorø Kommune, som allerede har meddelt ønske om at indgå i projektet

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Borgmestrene i Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner drøftede i efteråret 2012 mulighederne for et samarbejde om strategisk erhvervsudvikling imellem de tre kommuner, med henblik på at finde nye veje til vækst i området. De tre kommuners økonomiudvalg besluttede i september 2012, at anmode konsulentfirmaet NIRAS om at undersøge mulighederne for at anvende nye tiltag indenfor erhvervsudviklingen og på denne baggrund kortlægge mulighederne for at etablere et samarbejde mellem de tre kommuner.

 

NIRAS har fra oktober 2012 til januar 2013 foretaget en forundersøgelse, med henblik på at identificere nye muligheder for konkrete udviklingsaktiviteter på erhvervsområdet i et fællesskab mellem de tre kommuner.

 

Foranalysen blev besluttet opbygget omkring to centrale hovedaktiviteter:

 

1. Identifikation og gennemgang af relevante rapporter, analyser, politikker, strategier og planer fra de tre kommuner

2. Gennemførelse af interviews med udvalgte nøglepersoner i kommunernes egne organisationer, i kommunernes erhvervsorganisationer, i det lokale/regionale erhvervsliv, i offentlige virksomheder og eventuelt andre aktører

 

Foranalysen blev drøftet på et møde mellem de tre kommuners økonomiudvalg den 25. februar 2013. Økonomiudvalgene aftalte at indstille til de respektive byråd, at der indgås et strategisk erhvervssamarbejde imellem de tre kommuner, idet der ses muligheder for at foretage fælles strategiske erhvervsindsatser, som kommer alle tre kommuner til gavn.

 

Desuden blev det på mødet mellem de tre økonomiudvalg aftalt, at indstille til de respektive byråd, at de tre kommunalbestyrelser hver især vurderer om og i givet fald hvordan de vil arbejde videre på de fremlagte anbefalinger i konsulentrapporten. Der var enighed om, at de tre kommuner hver især arbejder videre med organiseringen af den basale erhvervs- og turismeservice.

 

Man kan på længere sigt se et potentiale for et mellemkommunalt samarbejde på turistområdet, men det må imidlertid ses i sammenhæng med Nationalparkprojektet, som forventes etableret i foråret 2014. Da både Roskilde og Lejre pt. overvejer sin struktur på turistområdet, må et samarbejdsprojekt afvente disse overvejelser og politiske beslutninger.

 

I konsulentens oplæg ligger der forslag på klima og energi samt fælles fundraising i forhold til private virksomheder. Der var enighed om at begge forslag indgår på længere sigt i det mellemkommunale samarbejde.

 

Det anbefales over for de tre kommunalbestyrelser, at der igangsættes en potentialeafklaring for et samarbejde med udgangspunkt i de tre kommuners forsyningsselskaber. Det anbefales, at det i første omgang undersøges på politisk plan, om der er flere kommuner, som ønsker at indgå i dette forberedende arbejde. Sorø Kommune har allerede meldt sin interesse, hvilket fremgår af indstillingen.

 

Som bilag til sagen foreligger der forslag til kommissorium for samarbejdet mellem de tre kommuner med udgangspunkt i dagens drøftelser og konklusioner samt referat af Fælles Økonomiudvalgsmøde – Holbæk, Roskilde og Lejre - den 25. februar 2013 kl. 8-10 på Roskilde Rådhus.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2013
 
Hovedindstillingen anbefales godkendt, således forundersøgelsen igangsættes
 


3052574e1.docx
3052645e2.docx

Bilag

Ref. fælles ØK 25. februar 2013.docx
Kommissorium fælles forsyning II.docx