UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Dagsorden

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

02-12-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-12-2013 18:00:00


PUNKTER

104. Godkendelse af dagsorden til møde den 2. december 2013
105. Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2014
106. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening
107. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning
108. Opstart af anlæg af kunstgræsbane i Tølløse
109. Talentrådets anbefalinger til ny talentstrategi
110. Ansøgning om støtte til DM i paratriatlon 2014
111. Bevilling af støtte til Pinsebegivenhed 2014 - "Besættelsen 2014"
112. Fordeling af budgetrammen for 2014 for aftenskoleområdet
113. Holbæk Art
114. Tilskud til Dansens Dag 2014
115. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid104. Godkendelse af dagsorden til møde den 2. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling105. Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender det reviderede administrationsgrundlag for 2014 for kultur- og fritidsområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har vedtaget en kultur- og fritidspolitik for Holbæk Kommune. I politikken er angivet en række overordnede målsætninger for, hvordan byrådets ønsker at kultur og fritidsområdet skal udvikle sig.

 

Imidlertid er der fortsat en række mere deltaljerede og helt konkrete forhold, som der er behov for at få fastlagt politisk og som der efterfølgende kan administreres ud fra. Dette omhandler f.eks. kriterier for diverse puljer, procedure for udbetaling af diverse tilskud, kriterier for lokale- og medlemstilskud og regler for anvisning af lokaler.

 

En gang årligt bliver administrationsgrundlaget revideret og godkendt politisk.

 

I administrationsgrundlaget for 2014 er der lavet nogle få tilretninger (markeret med gult), samt nogle få ord/sætninger der helt skal fjernes (markeret med rødt).

 

En af de store ændringer er indsættelse af afsnit 16. Regnskabsprincipper for foreninger der modtaget tilskud fra Holbæk Kommune.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Folkeoplysningsloven.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3308223e1.pdf

Bilag

Forslag til administrationsgrundlag


106. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at Holbæk Kommune indgår en 3-årig samarbejdsaftale med Holbæk Bold & Idrætsforening (HBI) for at sikre idræts- og talentudviklingsmiljøet i kommunen. Som en del af aftalen modtager HBI et nyt årligt tilskud på 800.000 kr. netto, som er øremærket eliteaktiviteterne i Nordvest FC.

 2. godkender, at det årlige tilskud på netto 800.000 kr. finansieres via de afsatte midler i vækstpuljen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

HBI har bedt Holbæk Kommune om et økonomisk tilskud til foreningens eliteaktiviteter (Nordvest FC).

 

Baggrunden for henvendelsen er et forventet underskud i 2013 på 907.000 kr. Ifølge HBI skyldes det forventede underskud, bl.a.:

Nuværende sponsorkontrakt

Holbæk Kommune yder i dag et årligt sponsorart på 400.000 kr. til HBI, som er øremærket til eliteaktiviteterne (Nordvest FC). Før sponsorartet bliver udbetalt, sker en modregning for rettigheder til at tegne reklamer på Holbæk Stadion og for Nordvest FC’s brug for kommunale anlæg og faciliteter. Den årlige udbetaling er netto 100.000 kr.

 

Sideløbende er HBI’s lokaletilskud reduceret med 100.000 kr., idet en række af HBI’s lokaler anvendes til Nordvest FC aktiviteter.

 

Indhold af samarbejdsaftale

Holbæk Kommune og HBI har udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som vil betyde, at HBI vil modtage et yderligere tilskud på netto 800.000 kr. årligt. I samarbejdsaftalen forpligter HBI sig til at styrke talentudviklingsarbejdet og deltage aktivt i at skabe rollemodeller for unge i Holbæk kommune.

 

Derudover forpligter HBI sig også til at aflevere en økonomisk status på månedlig basis til Holbæk Kommune. HBI vil også ændre elitedivisionsholdets kaldenavn ”Nordvest FC”, så ”Holbæk” får en fremtrædende placering i navnet. Endelig forpligter HBI sig til at eksponere Holbæk Kommune på forskellig vis.

 

Samarbejdsaftalen er 3-årig med virkning fra 1. januar 2014. Udkastet til samarbejdsaftalen er vedlagt.

 

Lignende aftaler er indgået af Helsingør, Næstved og Roskilde kommuner med disse kommuners respektive fodboldklubber med elitehold på samme niveau som HBI.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Den nye samarbejdsaftale sikrer yderligere netto 800.000 kr. i kommunal støtte til eliteaktiviteterne i Nordvest FC, som finansieres via vækstpuljen afsat i budget 2014.

 

Ændring i udbetaling til HBI:

 

Sponsorkontrakt 2011

Samarbejdsaftale 2013

Årligt sponsorart

400.000 kr.

1.200.000 kr.

Fradrag reklamerettigheder

- 100.000 kr.

- 100.000 kr.

Fradrag, brug af kommunale. faciliteter

- 200.000 kr.

- 200.000 kr.

Netto udbetaling til HB & I

100.000 kr.

900.000 kr.

 

Sideløbende med sponsorindtægterne fra Holbæk Kommune modtager HBI, som folkeoplysende forening, medlemstilskud samt lokaletilskud fra Holbæk Kommune.

 

I 2011 blev HBI’s lokaletilskud beskåret med 100.000 kr. Baggrunden var, at aktiviteterne i HBI’s underafdeling Nordvest FC ikke er af folkeoplysende karakter og derfor kan disse aktiviteter ikke danne grundlag for udbetaling af lokaletilskud. Denne nedsættelse af lokaletilskuddet fastholdes.

 

Derudover har HBI en aftale med Holbæk Kommune (Trafik og Ejendomme) om drift af de kommunale omklædningsfaciliteter på Holbæk Stadion. HBI modtager 180.000 kr. årligt for at varetage driften af omklædningsfaciliteterne, herunder driftsudgifterne.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Ifølge § 7 i Lov om Eliteidræt kan kommuner yde økonomisk støtte til eliteidræt, med mindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

 

Ifølge Betænkning fra Folketingets Kulturudvalg, vil der ikke være tale om egentlig erhvervsvirksomhed, selvom aktiviteterne udøves i aktie/anpartsselskabsform, såfremt selskabets vedtægter eller aktionæroverenskomst indeholder bestemmelser om udbyttebegrænsning.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

9. november 2011: Godkendelse af sponsoraftale og reklameoverenskomst med Nordvest FC

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Udvalget oversender sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet men ønsker ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til aftalen med HBI.
 

Referat
Sagsfremstilling

3311131e2.pdf

Bilag

HBI samarbejdsaftale 2014-2016


107. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk” giver Skibsbevaringsfonden pant i ”Hjalm” i forbindelse med fondens optagelse af lån.

 2. godkender tillægget til fundatsen (vedtægterne) for ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det historiske skib ”Hjalm” er ejet af den selvejende institution ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 

Pantsætning

Fonden har optaget et lån på 50.000 kr. i Skibsbevaringsfonden. Som led i låneoptagelsen, har fonden udstedt et pantebrev i skibet ”Hjalm” på 50.000 kr.

 

Holbæk Byråd skal give samtykke til denne pantsætning. Formålet med låneoptagelsen er at sikre midler til istandsættelse af ”Hjalm”, så skibet fortsat kan være en aktiv del af kultur og formidlingsaktiviteterne omkring Holbæk Gl. Havn og Holbæk fjord.

 

Tillæg til fondens fundats (vedtægter)

Det fremgår af den nuværende fundats (vedtægter) for fonden, at Holbæk Byråd skal give samtykke til fondens dispositioner, herunder godkende ændringer i fundatsen.

 

Fonden har udarbejdet et tillæg til fundatsen, som fjerner kravene om samtykke fra Holbæk Byråd og dermed giver fonden fuld selvbestemmelse.

 

Kultur og Fritid vurderer, at ændringerne i fundatsen vil sikre en mere smidig arbejdsgang for både fonden og Holbæk Kommune. Såfremt kommunen har behov for indsigt i fondens økonomi eller ønsker at opstille rammer for fondens aktiviteter, vil det fremgå af de samarbejdsaftaler, som fonden og kommunen indgår i forbindelse med kommunal støtte til konkrete projekter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Samtykke til fondens pantsætning vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
1. at: Indstilles godkendt
2. at: Indstilles ikke godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3312218e3.pdf
3312223e4.pdf
3312226e5.pdf

Bilag

Hjalm, pantebrev
Hjalm, nuværende fundats.
Hjalm, tillæg til fundats.


108. Opstart af anlæg af kunstgræsbane i Tølløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender at anlæg af kunstgræsbane i Tølløse påbegyndes.

 2. fastlægger rammen for drift af kunstgræsbanen i Tølløse.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at tilgodese idræts- og fritidsaktiviteter overalt i kommunen. Derfor har udvalget tidligere behandlet sager om støtte til kunstgræsbaner i Tuse, Mørkøv og Tølløse. Der er også tidligere givet støtte til anlæg af en fitnesspark i Kundby.

 

Kunstgræsbanen i Mørkøv er netop blevet indviet 16. november 2013. På Udvalgsmødet den 26. september 2013 behandlede udvalget præmisserne for anlægs- og driftsstøtte til kunstgræsbanen i Tølløse. Her blev det besluttet, at anlæg af en kunstgræsbane ikke måtte påføre yderligere udgifter til den samlede banedrift i Tølløse forud for indgåelse af et kommunalt tilsagn.

 

Siden har Holbæk Kommune (Trafik og Ejendomme) været i dialog med Tølløse Boldklubs bestyrelsen omkring hvilke driftsopgaver, boldklubben efterfølgende kunne påtage sig for at balancere de fremtidige driftsomkostninger. Dertil er der nu udarbejdet en driftsaftale – se bilag.

 

Det vurderes, at Tølløse Boldklub kan lave frivilligt arbejde svarende til 55.000 kr. Dette frivillige arbejde neutraliserer ikke udgifterne fuldstændigt, hvorfor der vil være behov for et årligt driftstilskud til banevedligeholdelse i området på 25.000 kr. Det skal bemærkes, at der i forhold til budget 2013 er forskel på det økonomiske råderum til banepleje de to lokalområder imellem, hvorfor borgere i Mørkøv på forhånd har mere vide muligheder for at indtage de ekstra omkostninger i det lokale driftsbudget.

 

Beløbet til banevedligeholdelse på 25.000 kr. tages fra puljen til netværkskontrakter. Der har været mindre efterspørgsel på projekter med netværkskontrakter - bl.a. fordi, der i forbindelse med kommunens frivilligstrategi er afsat nye puljer til frivillighedsprojekter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt idet rammen til banevedligeholdelse i Tølløse opskrives med 25.000 kr.
 

Sagsfremstilling
Referat

3199641e6.docx
3323601e7.doc

Bilag

notat om etablering af kunstgræsbaner i Mørkøv og Tølløse
Udkast til allonge til drifts og tilskudsaftale ml. Tølløse Boldklub og Trafik og Ejendomme


109. Talentrådets anbefalinger til ny talentstrategi

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelse

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. drøfter anbefalinger fra Talentrådet til fremtidig talentstrategi i Holbæk Kommune

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet vedtog i 2011en ny ”Kultur og Fritidspolitik” for Holbæk Kommune. Heri blev det blandt andet besluttet, at der skulle udvikles en strategi for talentudvikling.

 

Denne strategi blev udmøntet i en ”Udviklingsplan for Kultur- og Fritidspolitikken”. I udviklingsplanen blev det besluttet, at der som et 3-årigt forsøgsprojekt, skulle:

 

1. oprettes et talentråd

2. oprettes en individuel talentpulje på 300.000 kr., som årligt støtter talenter

3. afsættes en indsatspulje til brug for talentaktiviteter på 100.000 kr. årligt

4. arbejdes med projekter indenfor de 4 kompetencemiljøer:

a. Sport og bevægelse

b. Sang og Musik

c. Scenisk Grundkursus

d. Billedkunstnerisk grundkursus

 
 

Status på arbejdet med talentudvikling:

 

Ad 1) Der er oprettet et talentråd

Ad 2) Der er samlet givet støtte til 42 individuelle ansøgere i perioden. Samlet fordeler ansøgningerne således:

 

Billedkunst 3 støttede

Idræt 38 støttede

Musik 10 støttede

Teater 2 støttede

 

Ad 3) Eksempler på iværksatte talentaktiviteter: a) Der er afholdt en fælles workshop for Musikskole, Elverfolket og Stenhus Gymnasium på Søminestationen. B) Talentrådet har været i Holstebro og se på konkrete erfaringer med talentudviklingsarbejde. C) Talentrådet har sat fokus på anbefalinger til det videre arbejde med talentudvikling.

Ad 4)

Sport og bevægelse: Der er igangsat et pilotprojekt på to folkeskoler, hvor alle elever nu modtager to ekstra timers idræt om ugen. Yderligere arbejdes der med aldersrelateret træningskurser (ATK), hvori kursusdeltagerne kommer fra såvel skoler og foreninger i lokalområderne.

Sang og Musik: Der er afholdt tværgående workshop. Scenisk Grundkursus (SGK): Netop nu undersøges mulighederne for at styrke og formalisere samarbejdet mellem Holbæk Teater, Teatret Fairplay, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune omkring fælles teateruddannelse.

Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK). Projektet ”Kunst i Skolehøje” har givet 60 skoleelever på mellemtrinnet i hhv. Tornvedskolen i Jyderup og Elverdamsskolen i Tølløse mulighed for at arbejde med forskellige kunstneriske udtryk (maleri, installation og performance).

 

Anbefalinger til det fremtidige talentarbejde i Holbæk Kommune

Talentrådet har på baggrund af de eksisterende erfaringer udarbejdet to anbefalinger til det videre arbejde:

 1. Opret en juridisk uafhængig pulje hvor borgere og virksomheder kan give bidrag til individuel talentstøtte

 2. Sats først og fremmest på at udvikle talentmiljøer inden for kommunen

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der er samlet afsat 400.000 kr. årligt til arbejdet med talentudvikling i den 3-årige forsøgsperiode.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3315674e8.docx

Bilag

Oplæg til anbefalinger fra Talentrådet - Holbæk Kommune Talentrådet Anbefalinger til talentstrategi.final.docx


110. Ansøgning om støtte til DM i paratriatlon 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. giver et økonomisk tilskud fra eventpuljen på 70.000 kr. til at dække udgifter til afspærring og skiltning i forbindelse med afholdelse af DM i paratriatlon d. 17. august 2014 i Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Svømmeklubs triatlonsafdeling er blevet tilbudt at afholde det første DM i para-triatlon for atleter med funktionsnedsættelse den 17. august 2014.

 

I forbindelse med løbet afholde desuden et stævne for nye triatleter og børn, der kunne tænke sig at prøve kræfter med en mindre del af distancen.

 

Triatlon består at henholdsvis løb, cykling og svømning.

 

For at kunne gennemføre arrangementet, skal ruten og målområdet afspærres og der skal opsætte skilte.

 

Arrangøren søger Udvalget for Kultur og Fritid om at få dækket de udgifter, der er forbundet med at opsætte afspærring og skilte på ruten og i målområdet.

 

Vej og Park har oplyst, at udgiften til afspærring og skiltning på den planlagte cykelrute udgør 70.000 kr.

 

Kommunens vejmyndighed er desuden arrangøren behjælpelig med skilteplan og de nødvendige tilladelser fra politiet.

 

Øvrige udgifter i forbindelse med arrangementet afholdes af arrangøren jf. aftale (se bilag).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3313150e9.pdf

Bilag

Microsoft Word - Paratriatlon - samarbejdsaftale godkendt.pdf


111. Bevilling af støtte til Pinsebegivenhed 2014 - "Besættelsen 2014"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. bevilliger 250.000 kr. til arrangementet ”Besættelsen 2014”, som skal foregå i Andelslandsbyen Nyvang i pinsen 2014. Bevillingen er øremærket de aktiviteter i ”Besættelsen 2014”, som er berettiget til kommunal støtte, og som skal anvendes i overensstemmelse med den vedlagte samarbejdsaftale.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

”Besættelsen 2014” i Andelslandsbyen Nyvang er et fælles projekt mellem Nyvang, Holbæk Kommune, Fair Play, Holbæk Egnsteater og Kulturkasernen samt en række af byens kulturaktører og foreninger.

 

Projektet er en del af Holbæk Kommunes strategiske udvikling af eventområdet, som sker i tæt samarbejde med lokale kulturinstitutioner og eksterne aktører. Holbæk Kommune ønsker at fastholde, at der i Holbæk bliver afholdt en årlig, professionelt styret event i pinsen, hvis indhold bliver skabt i et bredt samarbejde. Den nedsatte arbejdsgruppe for projektet har besluttet, at ”besættelsen” er årets tema.

 

Indhold i arrangementet

”Besættelsen 2014” foregår 6.-8.juni 2014. Selve arrangementet starter med et optog fra Holbæk Kaserne med alle medvirkende i kostumer - gennem midtbyen til havnen, hvor der vil være et selvstændigt show på kajen ved Sparekassen samt på fjorden. De følgende dage vil der være en række arrangementer i Andelslandsbyen Nyvang, hvor der vil være gratis adgang for kommunens borgere.

 

Det centrale i projektet er Nyvangs ”besættelse”. Denne er dramatiseret som et totalteater i den historiske landsby. Projektet har fokus på at løfte både den dramatiske kvalitet og omfanget af aktiviteter. Som en del af det dramatiske fokus spiller Teatret Fair Play forestillingen ”Clodnagade” på Nyvang. Dette er også en del af det gratis tilbud til publikum.

 

Cabaret-event

Endelig vil der lørdag og søndag aften, efter Nyvangs store dagarrangementer, være en separat begivenhed med entré i form af et helaftens-arrangement på Nyvang med spisning, underholdning og professionel cabaret som i 40’erne med efterfølgende ballroom-dance til levende swing-orkester.

 

Strategisk udvikling af eventområdet

”Besættelsen 2014” er en opfølgning og videreførelse af strukturerne fra ”Træskibstræffet 2013”, som blev afholdt på havnen og fjorden i Holbæk og var startskuddet til en strategisk udvikling af eventområdet. ”Træskibstræffet 2013” trak ca. 30.000 besøgende til Holbæk. Efterfølgende udarbejdede Kultur og Fritidssekretariatet i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi en evaluering, som viste, at eventen havde en stor branding- og økonomisk værdi for Holbæk Kommune. Den viden og erfaring, som blev opsamlet under ”Træskibstræffet 2013”, vil sammen med erfaringer fra ”Besættelsen 2014” indgå i udviklingen af de kommende års pinsearrangementer.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kultur og Fritidssekretariatet anbefaler, at bevillingen på 250.000 kr. finansieres via Arrangementspuljen. Bevillingen er øremærket de aktiviteter, som er kommunalt støtteberettiget.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Kommunalfuldmagtsreglerne giver Holbæk Kommune mulighed for at yde økonomisk støtte til kulturelle arrangementer med henblik på at fremme udbuddet af kulturelle tilbud i kommunen.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3312781e10.pdf
3312784e11.pdf

Bilag

rammebudget besættelsen 2014
samarbejdsaftale om besættelsen 2014


112. Fordeling af budgetrammen for 2014 for aftenskoleområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Efterretningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager fordelingen af budgetrammen for 2014 for aftenskoleområdet til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der afsættes en årlig budgetramme til aftenskoleområdet jf. folkeoplysningsloven.

 

I det gældende administrationsgrundlag 2013 for tilskud og administration for Kultur- og fritidsområdet, skal aftenskolerne oplyses om tilskud senest 1. december for det kommende kalenderår.

 

I 2014 er der afsat 4.477.000 kr. inkl. indtægter fra andre kommuner, hvis borgere deltager i undervisning i Holbæk Kommune.

 

Med udgangspunkt i det afsatte budget, sker der en fordeling til aftenskoleområdet således:

Tilskud til undervisningstimer gives ud fra følgende fordeling:

Nye aftenskoler kan maksimalt få tildelt 200 timer.

 

Det har været almindelig praksis, at oplæg til fordeling af budgetrammen på aftenskoleområdet har været i høring blandt aftenskolerne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Folkeoplysningsloven.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3301760e12.pdf

Bilag

Oplæg til fordeling af budgetrammen for 2014 for aftenskoleområdet


113. Holbæk Art

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at der gives et tilskud på 250.000 kr. fra Eventpuljen til realisering af en kunst-event i august 2014. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der opnås tilsagn i form af medfinansiering på 1.000.000 kr., og at de samlede indtægter ikke overstiger de samlede udgifter. Dokumentation for medfinansiering og eventuelle væsentlige ændringer heri skal sendes til Udvalget for Kultur og Fritid senest 1. august 2014 inden afviklingen af eventen.

 2. godkender den administrative samarbejdsaftale mellem Holbæk Art og Holbæk Kommune ved Kultur og Fritid.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formålet er at realisere det kunstneriske projekt “Holbæk Art” i Holbæk By i august 2013.

 

Holbæk Østre Rotary Klub (HØRK) ønsker at realisere et kunstprojekt og skabe en vedvarende kulturaktivitet i Holbæk, der kan give borgere en fælles identitetsfølelse samtidig med, at aktiviteten formidler en kulturoplevelse til glæde for borgere, gæster og turister.

 

Fremadrettet ønsker HØRK at stifte Fonden Holbæk Art til at bære projektet.

Målet er at eventen HOLBÆK ART afholdes hvert andet år fra og med 2014. Motivationen er at bidrage positivt til at ”brande” Holbæk som nytænkende kunst- og kulturby.

 

Kurator for første event i 2014 er kunstneren John Kørner. John Kørner er kendt for sine malerier, der  bl.a. findes på Nationalmuseet, Arken, Aros, Tate Gallery i London, Heart og i Frederik d. VIII’s Palæ (Amalienborg) m.fl.

 

Målet er, at John Kørner finder 15-20 højt estimerede, primært danske kunstnere, der hver vil være med til at skabe debat omkring samtidskunsten samt give nyt lys og nyt fokus på byen Holbæk.

 

Samarbejdsaftale

HØRK har kontaktet Kultur og Fritid i 2012 til en drøftelse omkring projektet. HØRK har siden da udtryk ønske om en række samarbejdspunkter, der udover økonomisk støtte i størrelsen 250.000 kr. omhandler byggeteknisk bistand til at finde, vurdere (tilstandsrapporter) og give tilladelse til fem kommunalt-ejede facader, udlåning af hal i uge 35 til afholdelse af aktiviteter i forbindelse med Holbæk Art, rådgivning ift. indholdsproduktion.

 

Der er på baggrund heraf fra Kultur og Fritid samt Center for Ejendomme har udarbejdet en administrativ samarbejdsaftale, hvori ansvarsfordelingen mellem parterne beskrives samt hvilket ressourcetræk HØRK kan forvente fra Holbæk Kommune.

 

I samarbejdsaftalen fremgår følgende:

 

Den administrative samarbejdsaftale indgås endeligt mellem parterne efter politisk behandling.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Projektet har et budget på 3.000.000 kr.

Detaljeret budget er vedlagt.

Pr. 1. november 2013 ser finansieringen af projektet således:

 
 

BIDRAGSYDERE

BELØB

STATUS

Hovedsponsor Flügger gruppen

150.000

Tilsagn givet

Hovedsponsor/Erhvervssponsor

150.000

Ukendt

Guldsponsorer

200.000

Ukendt

Sølvsponsorer

150.000

Ukendt

Lokale i øvrigt + kunstvenner

50.000

Ukendt

Holbæk Kommune

250.000

Ansøges

HØRK

100.000

Tilsagn

Nordea Regional Fond

20.000

Tilsagn

Jyske Bank

10.000

Tilsagn

Private og offentlige fonde

1.840.000

Ukendt

Diverse erhvervsvirksomheder

Ukendt

Ukendt

Holbæk erhvervsforum

Ukendt

Ukendt

Detailhandel

80.000

Ukendt

Indtægtsgivende events

0

 

TOTAL

3.000.000

Tilsagn givet på i alt 280.000 kr.

 
 

HØRK har oplyst, at de forskellige beløb under finansiering kan ændre sig efterhånden, som medfinansieringen falder på plads.

 

HØRK oplyser desuden, at den forventede medfinansiering på 630.000 kr. fra forskellige sponsorer samt 1.840.000 kr. fra private og offentlige fonde forventes at blive fundet frem mod realiseringen af projektet i august 2014. HØRK er endnu ikke gået i dialog med de større fonde, og derfor er de fortsat unavngivne.

 

HØRK budgetterede oprindeligt med 100.000 kr. fra Holbæk Kommune, men har hævet det til 250.000 kr. Beløbet udgør halvdelen af Eventpuljen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3310217e13.docx

Bilag

Administrativ samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune ved Kultur og Fritid og HØRK omkring Holbæk Art


114. Tilskud til Dansens Dag 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. bevilger et tilskud på 130.000 kr. i budget 2013 fra puljen til børnekultur til lokale aktiviteter og arrangementer i Holbæk Kommune i forbindelse med Dansens Dag 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune indgår i Kulturregion Midt- og Vestsjællands regionale dansefestival SWOP, der har danseforestillinger og workshops i Holbæk Kommune den 28. 29. og 30. april 2014. Som supplement til de regionale tiltag ønsker Holbæk Kommune at sætte yderligere lokale tiltag i gang med det formål at markere Dansens Dag via lokale aktiviteter og oplevelser.

 

Dansens Dag arrangementer skal give så mange børn, unge og voksne som muligt større indsigt i dans som udtryksform, som kulturformidler og som mødested. Endvidere vil der være fokus på motorik, bevægelse, sundhed og livskvalitet. Fælles er, at der i danseoplevelsen sker et møde mellem mennesker.

 

Holbæk Kommune har tidligere med succes arbejdet med lignende initiativer bl.a. via børnekulturugen DANSEGRILLEN 2010, ved DANSENS DAG 2011 og i forbindelse med den regionale dansefestival SWOP 2012.

 

Til at realisere de lokale supplerende tiltag ansøges der om en samlet rammebevillig på 120.000 kr. til Dansens Dag. Der vil være fokus på dans i mange genrer og i mange udtryksformer og tiltagene understøtter generelt kultur- og fritidspolitikkens mål om: ”at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn”. En del af danseaktiviteterne vil blive afholdt i forskellige lokalområder i kommunen, og der lægges vægt på bred deltagelse og ejerskab fra kultur- og uddannelsesinstitutioner i kommunen.

 

Tilskuddet skal primært anvendes til udgifter i forbindelse med afholdelse af danseworkshops, foredrag, eksterne kunstnere, teknisk udstyr, forplejning til frivillige og markedsføring af de samlede aktiviteter. Det er udarbejdet et foreløbigt program, som er vedlagt som bilag.

 

Efter arrangementets afholdelse udarbejdes en evalueringsrapport, som forelægges udvalget.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der er i budget 2014 afsat kr. i børnekulturpuljen.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3315529e14.docx

Bilag

Foreløbigt program for Dansens dag 2014


115. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orientering

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Status på fripladsordning

 2. Fælles oplevelsessite i Holbæk Kommune

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
Orientering givet
 

Referat
Sagsfremstilling