UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-10-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2013 18:00:00


PUNKTER

93. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. oktober 2013
94. Ansøgning om udvidelse af Kundby Fitness Park
95. Beslutning om støtte til kursus og foredrag
96. Beslutning om støtte til tilbygning af redskabsrum til Jyderup hallen
97. Beslutning om udmøntning af talentstøtte efter indstilling fra Talentrådet
98. Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision III 2013
99. Godkendelse af Egnsteateraftale med Teatret Fair Play for 2014-2017
100. Godkendelse af vedtægter og bestyrelsesmedlemmer for "Fonden for museumsbygninger i Holbæk"
101. Kulturelle arrangementer - fordeling af puljen
102. Udstyr og rekvisitter - fordeling af puljen
103. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 28. oktober 201393. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling94. Ansøgning om udvidelse af Kundby Fitness Park

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender udvidelse af Kundby Fitness Park inden for rammen af det oprindelige budget og tilskud fra Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelsen med at Kundby Fitness Park står færdig, er det endelige regnskab for projektet gjort op. Kommunens økonomiafdeling har konstateret, at der er et overskud på 127.355 kr. i forhold til det oprindelige budget. Årsagen til overskuddet skyldes momstekniske regler, som Kundby Lokalråd, der står bag projektet, ikke har været opmærksom på fra starten.

 

Kundby Lokalråd søger derfor om at bruge de overskydende penge til at udbygge fitnessparken med 2 – 3 moduler i stedet for at tilbagebetale overskud.

 

Projektets samlede budget har været på 630.020 kr. Heraf er der givet tilskud fra Grøn Ordning (de såkaldte vindmøllepege), indstillet af byrådet til energinet.dk.

Udvalget for Kultur og Fritid har desuden den 18.06. 2012 bevilget 100.000 kr. fra Sundheds- og Frivillighedspuljen såfremt Kundby Lokalråd selv kunne finde restfinansieringen op til de 630.020 kr.

 

Den resterende finansiering er kommet på plads med bl.a. tilskud fra lokale og Anlægsfonden og Landdistriktspuljen Udvikling Nordvestsjælland (LAG)

 

Efter det endelige regnskab blev opgjort med et overskud på127.355 kr. har Kundby Lokalråd forelagt situationen for henholdsvis Lokale og Anlægsfonden og LAG. Begge bidragsydere har meldt tilbage, at det opståede overskud kan anvendes til forbedringer af den nuværende park.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling95. Beslutning om støtte til kursus og foredrag

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager stilling til hvorvidt der skal bevilges 39.725 kr. - fra leder- og instruktøruddannelsespuljen - til uddannelse af idrætsinstruktører og foreningsforedrag vedr. tosprogede medborgere

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Integration af tosprogede i Holbæk Kommunes foreningsliv.

 

Holbæk Sprog, Integration og Kulturcenter (HS) vil gennem en række initiativer forsøge at øge tosprogedes kendskab og tilknytning til det bestående foreningsliv i Holbæk Kommune.

 

HS har allerede tilbudt klatrekurser for tosprogede familier og undervisning i dans for tosprogede kvinder.

 

HS vil nu uddanne tosprogede til idrætsinstruktører, der kan igangsætte idrætsaktiviteter for andre tosprogede og gerne i bestående foreninger i samarbejde med DGI og den lokale gymnastikforening,

 

HS vil samtidig i samarbejde med Kultur- og Fritidssekretariatet og DGI Midt- & Vestsjælland indgå en dialog med de bestående foreninger om tosprogedes situation ift. deltagelse i dansk foreningsliv. Dette skal i første omgang ske ved et foredrag om racisme og dansk integration efterfulgt af en dialog med de fremmødte foreninger. Desuden vil udvalgte foreninger blive bedt om at komme med deres syn på og ideer omkring integration af tosprogede i foreningslivet.

 

HS har ansøgt om 42.125 kr., herunder 2.400 kr.til frokost på klatrekurset.

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at ansøgningen bliver støttet med 39.725 kr., idet der ikke gives støtte til frokosten og til de arrangementer, der allerede er afholdt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Støtten bliver taget fra kontoen til leder- og instruktøruddannelse Kontoen er afsat til kurser og uddannelse udbudt af Kultur- og Fritidssekretariatet.

 

Der er afsat 100.000 kr. til disse kurser og uddannelser i 2013 og forbrugt 40.000 kr. frem til medio oktober 2013.

 

Øvrige konsekvenser

 

De aktiviteter, som HS allerede har igangsat, de planlagte vedr. instruktøruddannelsen samt foredraget, skal skabe grundlag for et samarbejde omkring yderligere tiltag inden for integration af tosprogede i foreningslivet. HS ønsker på sigt at indgå en partnerskabsaftale med Holbæk Kommune på dette område.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Der bevilliges det ansøgte beløb idet støtten gives under forudsætning af Holbæk Sprogskoles samarbejde med DGI om projektets gennemførsel. Efter færdiggørelse af projektet ønskes evalueringsrapport fra DGI og Holbæk Sprogskole.
 

Referat
Sagsfremstilling

3268514e1.pdf

Bilag

Ansøgning fra Holbæk Sprogcenter


96. Beslutning om støtte til tilbygning af redskabsrum til Jyderup hallen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender støtte på 50.000 kr. til Jyderup Hallens tilbygning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Kultur og Fritid foretog på mødet den 23. september 2013 en besigtigelse af Jyderup hallen, for nærmere at se tilbygningen af et redskabsrum.

 

Udvalget ville på baggrund af besigtigelsen have en sag på dagsordenen om støtte til Jyderup Hallens tilbygning af et redskabsrum.

 

I juni 2008 var tilbygningen til Jyderup Hallen klar til brug. Tilbygningen var en udvidelse af den eksisterende idrætshal, der blev finansieret af Holbæk Kommune og Lokale og Anlægsfonden.

 

I kraft af nye lokaler og aktiviteter har Jyderup Hallen haft stigende behov for et redskabsrum til hallens og foreningernes redskaber, og som konsekvens heraf har lokale frivillige kræfter arbejdet for at tilvejebringe disse faciliteter.

 

Jyderup Hallen har derfor i samarbejde med foreningerne taget initiativ til at bygge et redskabsrum på 153 m2.

 

Tilbygningen koster i alt 408.297 kr. inkl. moms.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kultur- og Fritidssekretariatet peger på, at finansiering af støtte til Jyderup hallens tilbygning af redskabsrum på 50.000 kr. kan ske fra frivillig- og sundhedspuljen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3268100e2.pdf

Bilag

Budget og regnskab - tilbygning af redskabsrum


97. Beslutning om udmøntning af talentstøtte efter indstilling fra Talentrådet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at

 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender Talentrådets indstillinger af støtte fra den individuelle pulje til talentudvikling.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som en del af Holbæk Kommunes strategi for talentudvikling har Udvalget for Kultur og Fritid:

 1. nedsat et talentråd - på møde den 27.02.2012.

 2. oprettet en 3-årig forsøgspulje på 300.000 kr. årligt, som skal anvendes til understøttelse af individuel talentudvikling.

 

Talentrådet har til formål at understøtte rammevilkårene for talentudvikling i Holbæk Kommune. I forbindelse med oprettelsen af talentrådet blev rådets kompetencer fastlagt til at omfatte følgende:

 

Udvalget for Kultur og Fritid har afsat 400.000 kr. årligt til arbejdet med talentudvikling, De 100.000 kr. kan anvendes til workshop, mentor-kurser mv. De resterende 300.000 kr. er reserveret til en talentpulje, som har til formål at understøtte unge talenters mulighed for at udvikle eget talent under hensyntagen til uddannelse og social udvikling. Af principperne for støtte fremgår det samtidig, at det er vigtigt, at talentudviklingen bliver set som delperspektiv i den unges udvikling til ”det hele menneske.”

 

Der bliver givet tilskud til primært børn/unge op til 22 år, som er dedikeret til deres talent og som:

 

For at komme i betragtning til Talentpuljen skal der foreligge en indstilling fra det fagmiljø, hvor man udfolder sit talent. Det vil sige fra sin træner, lærer, eller skole/uddannelsesmiljø.

Talentrådet har opstillet en række foreningskriterier, som det vil lægge vægt på i forbindelse med indstilling til Udvalget for Kultur og Fritid.:

 
 

For at kunne komme i betragtning til Talentpuljen skal ansøgeren:

 1. Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.

 2. Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.

 3. Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere

 4. Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv, som rækker 2 – 3 år frem.

 5. Være indstillet til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)

 6. Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.

 7. Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

 

Eksempler på støttemuligheder:

 

Tildeling af midler:

Ansøgningsfrist til talentpuljen er offentligt udmeldt og udløb d. 1. oktober 2013. Ansøgninger er fremsendt til Kultur- og Fritidssekretariatet, som har indsamlet og fremsendt disse til Talentrådet. Talentrådet har på møde den 4. oktober 2013 drøftet, prioriteret og indstillet hvilke talentansøgninger og i hvilket omfang, der bør støttes.

 

Det er med baggrund i denne faglige indstilling, at Udvalget for Kultur og Fritid skal godkende tildeling af støtte fra talentpuljen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der er oprettet en 3-årig forsøgspulje på 300.000 kr. årligt, som skal anvendes til understøttelse af individuel talentudvikling. Forsøgspuljen dækker årene 2012, 2013 og 2014.

 

Der er med 3. bevillingsrunde bevilget og indstillet for 900.000 kr. i talentstøtte.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3268400e3.pdf

Bilag

Indstilling talentstøtte - uden navn


98. Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision III 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 1. der omplaceres – 1,5 mio. kr.

 

fra politikområde 15 til politikområde 9

-1,2 mio. kr.

fra politikområde 15 til politikområde 4

-0,5 mio. kr.

fra politikområde 2 til politikområde 15

0,2 mio. kr.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august viste et merforbrug. Ændringen i forventningen skyldes, at vi begynder at have et overblik over den andel af budget 2013, som ikke bruges i år, men overføres til 2014.

 

Administrationen har pr. september estimeret et samlet regnskabsresultat for 2013 (det vil sige både indtægter, finansiering, drifts- og anlægsudgifter) til et underskud på ca. 52 mio. kr. Administrationen forventer, at underskuddet bliver mindre, da en endnu større del af udgifterne forventes at blive overført til 2014.

 

Denne budgetrevision er sidste gang, budgettet tilpasses i 2013. Vi forventer at ende på et resultat, som ligger tæt på det oprindelige budget. Dog skal der korrigeres for udlæg til Socialtilsyn Øst, og indtægtsforskydninger som følge af ændringer i ledigheden.

 

På Udvalget for Kultur og Fritids område forventes der et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes fortrinsvis at opgaver og budget flyttes til andet politikområde.

 
 

Samlet overblik for politikområde 15

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområdet

I mio. kr.

Opr. Budget 2013

Korr. Budget 2013

Forv. regnskab pr. sept.

Forv. afvigelse pr. sept.

Ønsket tillægs-bev.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Decentrale enheder

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 15 –

Kultur og Fritid

108,3

113,0

111,1

-2,0

0

-0,4

-1,5

Udvalget for

Kultur og Fritid

108,3

113,0

111,1

-2,0

0,0

-0,4

-1,5

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

 

Mer/mindre forbrug på Udvalget for Kultur og Fritid

 

De ønskede omplaceringer vedrører frivillighed, som overføres med -1,2 mio. kr. til politikområde 9 samt -0,5 mio. kr. som overføres fra biblioteksområdet til politikområde 4.

De resterende 0,2 mio. kr. er omplaceringer fra politikområde 2 til biblioteket m.fl.

 

Herudover ønskes mindre forbrug på 0,4 mio.kr. vedrørende lokalfora overført til næste år.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3282673e4.doc

Bilag

Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision III 2013


99. Godkendelse af Egnsteateraftale med Teatret Fair Play for 2014-2017

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. anbefaler en ny egnsteateraftale mellem teatret ”Fair Play” og Holbæk Kommune for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den nuværende egnsteateraftale med teatret ”Fair Play” udløber den 31. december 2013. Derfor har Udvalget for Kultur og Fritid været i dialog med teateret om en ny 4-årig egnsteateraftale med teatret for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

 

Indhold af egnsteateraftale 2014-2017 

Den nye egnsteateraftale sætter fokus på, at teateret producerer professionelt teater for børn og unge. Teatret ”Fair Play” vil deltage aktivt i realiseringen af Holbæk Kommunes handlingsplan for at styrke den tværgående indsats for dannelse og læring hos børn og unge. Teatret vil også deltage aktivt i talentudvikling på scenekunstområdet.

 

Teatret fortsætter sit arbejde med at skabe inkluderende teateropleveler målrettet børn og unge på specialområdet med henblik på at formidle scenekunsten til alle børn og unge.

 

Den nye egnsteateraftale lever op til kommunens kultur og fritidspolitik, herunder målet om at kulturinstitutionerne skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere samt målet om at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommune yder et årligt driftstilskud til Teatret Fair Play. Det kommunale driftstilskud i den nye aftaleperiode er fastsat til:

De nævnte tal er en fremskrivning af driftstilskuddet i 2013.

 

Staten refunderer en del af den kommunale udgift. Refusionsprocenten bliver årligt fastlagt ud fra den beløbsramme til refusion, som bliver fastlagt på de årlige finanslove. Refusionsprocenten for 2013 var 41,5 %. Kulturstyrelsen forventer, at refusionsprocenten for 2014 som minimum bliver 37,9 %. Den endelige refusionsprocent for 2014 vil blive offentliggjort primo 2014.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Udkast til egnsteateraftale er godkendt af Kulturstyrelsen og Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg

 

Lovgrundlag – link

 

Reglerne for Egnsteatre findes i kapitel 7 i Lov om Scenekunst og Egnsteaterbekendtgørelsen

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3269518e5.doc

Bilag

Teatret Fair Play, Egnsteateraftale for 2014-2017


100. Godkendelse af vedtægter og bestyrelsesmedlemmer for "Fonden for museumsbygninger i Holbæk"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender vedtægterne for ”Fonden for museumsbygninger i Holbæk”

 2. godkender, at Holbæk Kommune udpeger arkitekt Peter Haugaard og direktør Jess Jehl som bestyrelsesmedlemmer i fonden.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den politiske aftale bag realiseringen af det fusionerede Museum Vestsjælland indebar, at museumsbygningerne i de involverede kommuner ikke skulle indgå i det nye Museum Vestsjælland.

 

Da museumsbygningerne i Holbæk er ejet af fonden bag Museum Vestsjælland, skal disse bygninger udskilles. Fonden bag Museum Vestsjælland er ved at stifte en ny selvstændig bygningsfond, som skal eje museumsbygningerne i Holbæk og stå for bygningernes vedligehold.

 

Bygningsfondens vedtægter

Museum Vestsjælland har i dialog med Kultur og Fritid udarbejdet et sæt vedtægter for denne nye bygningsfond. Disse vedtægter skal godkendes af Holbæk Kommune, inden bygningsfonden kan blive stiftet.

 

Vedtægternes fastslår, at bygningsfonden har til opgave at eje og vedligeholde museumsbygningerne. Bygningsfonden skal også sikre, at bygningerne bliver brugt af Museum Vestsjælland til museumsaktiviteter.

 

Bestyrelsessammensætning 

Lederen af Museum Vestsjælland er født medlem af bygningsfondens bestyrelse. Holbæk Kommune skal udpege de to andre bestyrelsesmedlemmer

 

Kultur og Fritid anbefaler, at Holbæk Kommune udpeger følgende personer:

Bestyrelsesarbejdet i bygningsfonden er ulønnet, hvilket også gør sig gældende for bestyrelsesarbejdet i Museum Vestsjælland.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

I 2013 og 2014 har Holbæk Kommune afsat 2.605.000 kr. i driftstilskud til Museum Vestsjælland. Heraf er 807.000 kr. afsat til drift af museumsbygningerne (omfatter vedligeholdelse, afbetaling på gæld, forsikring mv.).

 

Det fremgår af bygningsfondens vedtægter, at bygningsfondens indtægt vil være huslejeindbetalinger fra Museum Vestsjælland.

 

Holbæk Kommune vil derfor ikke udbetale et særskilt tilskud til bygningsfonden. I stedet vil de kommunale tilskudsmidler blive udbetalt til Museum Vestsjælland, som vil bruge de øremærkede midler til at betale husleje til bygningsfonden.

 

Bygningsfonden fastsætter huslejen, så den afspejler udgifterne til vedligeholdelse af museumsbygningerne.

 

Bygningsfonden og Museum Vestsjælland kan aftale, at udgifter til bygningsforsikring, ejendomsskatter, renovation, afdrag på div. bygningsgæld påhviler Museum Vestsjælland. Derved vil huslejen blive tilsvarende lavere, da huslejen alene skal dække bygningsvedligeholdelsen, som i 2013 og 2014 er fastsat til 500.000 kr.

 

Denne model sikrer, at udskillelsen af museumsbygningerne medfører de mindst mulige økonomiske konsekvenser for museum og bygningsfond:

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Museum Vestsjælland har været i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid om udformningen af bygningsfondens vedtægter

 

Kultur og Fritid har været i dialog med Jess Jehl og Peter Haugaard, som begge har givet tilsagn, at de gerne vil deltage i bygningsfondens bestyrelsesarbejde.

 

Lovgrundlag – link

 

Museumsloven

 

Sagshistorik, henvisninger

 

5. december 2012: Principbeslutning omkring samdrift af museer på Midt- og Vestsjælland

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3255497e6.pdf

Bilag

Udkast til vedtægter for Bygningsfond - 27.september 2013


101. Kulturelle arrangementer - fordeling af puljen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringspunkt

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til fordeling af puljen – Kulturelle arrangementer – bliver taget til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er afsat en pulje som tilskud til kulturelle arrangementer. Puljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2013 afsat 157.448 kr.

 

Der er indkommet en ansøgning fra KreativSkolen til afholdelse af en kulturel aktivitetsdag for alle Holbæk Kommunes borgere den 18. januar 2014 for 5.500 kr., og ansøgningen hører til 2014 budgettet.

 

Det administrative udvalg har godkendt ansøgningen med 5.500 kr. som en underskudsgaranti.

 

I ”Administrationsgrundlag for tilskud og administration for kultur- og fritidsområdet” – gældende for 2013 – for Kulturelle arrangementer står under beslutningskompetence, at ansøgningerne bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg. Beslutningen bliver efterfølgende sendt til efterretning i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der er 65.670 kr. til rest for 2013.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Godkendt idet udvalget ønsker en nærmere drøftelse af principper for puljens anvendelse.
 

Referat
Sagsfremstilling102. Udstyr og rekvisitter - fordeling af puljen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til fordeling af puljen – udstyr og rekvisitter – tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er afsat en pulje til udstyr og rekvisitter. Puljen bliver fordelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar – 1. juni og 1. oktober. Der er i 2013 afsat 260.000 kr. til udstyr og rekvisitter.

 

Tilskuddet er primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser og fremmer de primære aktiviteter for børn og unge under 25 år, og som er nødvendige for aktivitetens udførelse.

 

Der er til de to første fordelinger brugt 228.200 kr., således at der kun er 82.495 kr. til denne fordeling.

 

Der er indkommet 17 ansøgninger til et beløb på i alt 272.746 kr.,

 

Det administrative udvalg har fordelt 82.495 kr. ud fra de prioriteringer, der tidligere er besluttet.

 

I bilaget er der anført begrundelse for tilskud / afslag samt angivet evt. tilskudsbeløb.

 

Det er som hovedregel en betingelse, at andre foreninger kan bruge rekvisitterne / materialerne.

 

I ”Administrationsgrundlag for tilskud og administration for kultur- og fritidsområdet” – gældende for 2013 – for Udstyrspuljen, godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid den 7. januar 2013 står under beslutningskompetence, at ansøgningerne bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg. Beslutningen bliver efterfølgende sendt til efterretning i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3260830e7.pdf

Bilag

3. fordeling i 2013 - 1. oktober - fortegnelse over ansøgninger til udstyr og rekvisitter


103. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 28. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringspunkt

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. følgende orienteringspunkter bliver taget til efterretning:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-10-2013
 
Vedr. værftet på gammel havn: Udvalget ønsker løbende tilbagemeldinger for projektet.
 

Referat
Sagsfremstilling