UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Klubhuset v.Jyderup Boldklub, Parkvej 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

23-09-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-09-2013 18:00:00


PUNKTER

87. Godkendelse af dagsorden til møde den 23. september 2013
88. Anvendelse af Galeasen Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse
89. Godkendelse af strategi for naturformidling
90. Ansøgning om økonomisk støtte til "Æblefestival 2013" på Tuse Næs
91. Udvalget for Kultur og Fritid - Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013
92. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 23.september 201387. Godkendelse af dagsorden til møde den 23. september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-09-2013
 
Godkendt.
 
88. Anvendelse af Galeasen Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget godkender, at der kan indgås en aftale med bestyrelsen for Galeasen Hjalm omkring anvendelse af Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse i 2014

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det har tidligere været et tilbud i Holbæk Kommune, at folkeskoleelever har kunnet opleve deres by fra Holbæk Fjord ved at sejle med Galeasen Hjalm, og samtidig lære noget om flora og fauna tilknyttet denne lokalitet.

 

Samtidig var galeasen også et beskæftigelsesprojekt for unge, som herigennem fik kendskab til at arbejde inden for det maritime miljø og udviklede en mængde personlige kompetencer, som gjorde dem mere parate til at træde ind på arbejdsmarkedet.

 

Dette tilbud ønskes genoptaget med nedenstående formål:

Efter beslutning udarbejdes en kontrakt med galeasen Hjalm, hvori ovenstående udfoldes ift. antal sejladser og praktikpladser.

 

I løbet af 2014 tages stilling til evt. vilkår for en videreførelse af ordningen herunder afdækning af muligheder for fremtidig puljefinanciering.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kultur- og fritid, børn og unge og arbejdsmarkedscenter finansierer projektet i treenighed og med 70.000 kr. pr. afdeling, som findes inden for det eksisterende budget i hver enhed.

 

Midlerne på kulturområdet hentes fra Børnekulturpuljen.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-09-2013
 
Tiltrådt.
 
89. Godkendelse af strategi for naturformidling

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender strategi for naturformidling

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formålet med at udarbejde en strategi for naturformidling i Holbæk Kommune er at sætte fokus på, at naturformidling er et vigtigt element i børn og unges tilegnelse af naturfaglig viden og dannelse. Indsatsen er begrundet i:

 1. Kultur- og fritidspolitikken under mål C1: ”Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn” herunder: ”det er vigtigt, at børn introduceres til og lærer om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer. Det gælder inden for de forskellige kunstarter og idræt, men det gælder også naturformidling”

 2. Den tværgående handlingsplan (mellemtrinsprojektet), som blev vedtaget i Udvalget for Kultur og Fritid og i Udvalget for Børn d. 26.02.13, idet ”Der iværksættes minimum to tværgående projekter i 2013/2014 i Arena 1, Kultur for kulturens egen skyld, der har særlig fokus på, at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud” (Naturmobilen) og ”Der iværksættes minimum to tværgående projekter i 2013/2014 i Arena 2, Skolefag og kulturelle discipliner, der har særlig fokus på mellemtrinnet (4.-6.klassetrin)” (naturkanon)

 3. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i kommunens daginstitutioner under temaet ”Naturen og naturfænomener”

I strategien er der tre fokusområder:

 1. Naturmobilen – naturvejledning for lukkede grupper, hvor formålet er at give børn og unge naturfaglig kompetence i både dagtilbud og folkeskole

 2. Offentlige arrangementer, hvor formålet er at tilbyde borgere og turister en bred vifte af åbne arrangementer med fokus på formidling af den lokale natur

 3. Selvvalgte friluftsaktiviteter, hvor formålet er at styrke borgere og turisters natur- og friluftsoplevelser gennem indirekte formidling (skilte, app, hjemmeside mv.)

Under hvert fokusområde er der oplistet en række konkrete indsatser målrettet de 0-6-årige, indskoling (1.-3. kl.), mellemtrin (4.-6. kl.), overbygning (7.-10. kl.), borgere og turister.

 

Indsatserne er nærmere beskrevet i Strategien for naturformidling i Holbæk Kommune, som fremgår af bilaget.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Strategien har været til høring i børne- og ungesekretariatet og sundhedsafdelingen.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-09-2013
 
Tiltrådt.
 


3226343e1.pdf

Bilag

Strategi for naturformidling i Holbæk Kommune


90. Ansøgning om økonomisk støtte til "Æblefestival 2013" på Tuse Næs

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. ikke giver støtte til ”Æblefestival 2013” på Tuse Næs.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kultur og fritid har modtaget en ansøgning om tilskud på 23.688 kr. til ”Æblefestival 2013” på Tuse Næs. Ansøgningen er fremsendt på vegne af en række forskellige kulturelle, foreningsbaserede og kommercielle aktører i lokalområdet. Foreningen ”Huset på Næsset” er juridisk ansvarlig for ansøgningen.

 

Arrangøren har primært ansøgt om støtte til annoncer og ikke til kulturelt indhold. Det er ikke et selvstændigt formål i Kultur- og Fritidspolitikken at give støtte til annoncering til arrangementer. Derfor indstiller direktør Anders Asmind, at ansøgningen ikke bliver imødekommet.

 

Formålet med ”Æblefestival 2013” er, at deltagerne med udgangspunkt i æbler skal opleve, lege og lære. Programmet indeholder en række aktiviteter med biologisk formidling, smagsprøver samt andre kulturelle, historiske og underholdende aktiviteter. Alle aktiviteter er gratis.

 

Festivalen har et samlet budget på 25.588 kr., heraf er der indhentet sponsorater fra erhvervslivet på 1.900 kr.

 

Målgruppen for arrangementet er primært borgere fra Holbæk Kommune, men arrangøren forsøger også at tiltrække besøgende fra resten af Nordvestsjælland. Derfor ønsker arrangøren at annoncere i Holbæk, Kalundborg og Odsherred samt på Facebook og på visitholbaek.dk.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-09-2013
 
Indstilling tiltrådt, idet formålet med festivalen ikke ligger inden for kulturpolitikkens formål.
 


3225631e2.pdf

Bilag

Ansøgning om tilskud til Æblefestival 2013...pdf


91. Udvalget for Kultur og Fritid - Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2013 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget skal ses i forhold til det korrigerede budget og ligger primært på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.), og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.).

 

På Udvalget for Kultur og Fritids område forventes det korrigerede budget at holde.

 

Der er ikke estimeret på udvalgets område.

 
 

Samlet overblik for politikområde 15

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.

Opr. Budget 2013

Korr. Budget 2013

Forv. regnskab pr. aug.

Forv. afvigelse pr. aug.

 

A

B

C

D=C-B

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

108,3

113,0

113,0

0,0

Udvalget for Kultur og fritid

108,3

113,0

113,0

0,0

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-09-2013
 
Til efterretning.
 


3236741e3.doc

Bilag

Udvalget for Kultur og Fritid - økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013


92. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 23.september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid tager følgende orienteringspunkter til efterretning:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-09-2013
 
Klubhus på Jyderup Stadion samt depotrum i Jyderup Hallen besigtiget.