UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-08-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-08-2013 18:00:00


PUNKTER

79. Godkendelse af dagsorden til møde den 26. august 2013
80. Supplerende anlægstilskud til Kunstgræsbane i Tølløse
81. Halvårsregnskab, juni 2013 - Udvalget for Kultur og Fritid
82. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen
83. Aftale om Jyderup Højskoles benyttelse af Sølyst frem til august 2014
84. Flytning af Billedkunstnerisk Grundkursus
85. Formidling af arkæologi i forbindelse med udgravning ved Holbæk Arena
86. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 26. august 201379. Godkendelse af dagsorden til møde den 26. august 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Godkendt
 
80. Supplerende anlægstilskud til Kunstgræsbane i Tølløse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager stilling til, hvorvidt der skal gives et supplerende anlægstilskud på 300.000 kr. til etablering af en kunstgræsbane til Tølløse Boldklub.

 2. tager stilling til, hvorvidt de samlede driftsudgifter til banevedligehold i Tølløse forøges med 80.000 kr., som fremadrettet finansieres fra puljen til børnekultur. Øvrig finansiering sker via anvendelse af eksisterende driftsmidler til vedligehold af eksisterende grusbane og øvrige græsbaner.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At bevillige et supplerende anlægstilskud til etableringen af kunstgræsbanen i Tølløse samt at sikre de fornødne driftsmidler.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Som en del af budgetaftalen for 2013-2016 har byrådet afsat 1 mio. kr. i 2013 til etablering af en kunstgræsbane i Tølløse, som skal erstatte den eksisterende grusbane.

 

Holbæk Kommune har kun kunstgræsbaner i Holbæk og Tuse. Etableringen af en kunstgræsbane i Tølløse vil sammen med en tilsvarende ny bane i Mørkøv betyde, at ingen foreninger i kommunen vil have længere end 12 km til en kunstgræsbane.

 

Supplerende anlægstilskud

De frivillige kræfter i Tølløse Bold Klub har siden budgetaftalens vedtagelse arbejdet ihærdigt på at realisere kunstgræsbanen. Undervejs har det vist sig, at projektet mangler 300.000 for at kunne blive en realitet. Behovet for ekstrafinansiering er opstået fordi, Tølløse Bold Klub mod forventning ikke kan fratrække momsudgifter.

 

Et supplerende anlægstilskud på 300.000 vil løse de økonomiske udfordringer, som i øjeblikket forhindrer projektet i at blive en realitet. Finansieringen af et supplerende anlægstilskud kan ske via Kultur og Fritidsudvalgets puljer, jf. nedenstående økonomiafsnit.

 

Drift af kunstgræsbane i Tølløse

Drift af kunstgræsbanen vil delvist blive finansieret via de afsatte driftsmidler til den eksisterende grusbane i Tølløse. Derudover vil der blive frigivet midler fra driftsbudgettet for det samlede baneareal i Tølløse. Det skyldes, at Tølløse Bold Klub efter aftale med Holbæk Kommune vil overtage visse driftsopgaver på det samlede baneareal. Endelig vil midler blive overflyttet fra børnekulturpuljen for at sikre driften fremadrettet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Finansiering af et supplerende anlægstilskud på 300.000 kr.:

 

Finansiering af forventede årlige driftsudgifter på 150.000 kr.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Ad 1/ Der gives et supplerende anlægstilskud til anlæg af Tølløse kunstgræsbane som finansieres som nedenfor beskrevet.
 
Ad 2/ Tølløse Boldklub forventes fremadrettet at kunne klare driften af kunstgræsbanen inden for det nuværende driftsbudget for banepleje for alle banerne i Tølløse. Dog yder Holbæk Kommune et tilskud til driften på 80.000 kr. i 2014. Dette under forudsætning af Tølløse Boldklub forud for opstart af anlæg af kunstgræsbanen har en model for driftsfinansiering klar.
 
 
81. Halvårsregnskab, juni 2013 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager halvårsregnskabet pr. juni 2013 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 18,1 mio. kr. Det skyldes udgiftsstigninger på ældre (6,2 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (5,4 mio. kr.), på sundhed (4,6 mio. kr.), samt på det specialiserede børneområde (1,8 mio. kr.). Direktionen arbejder på en handlingsplan for nedbringelse af merforbruget, som præsenteres ved BR3.

 

På Udvalget for Kultur og Fritids område – politikområde 15 Kultur og Fritid - forventes det korrigerede budget at holde.

 

Der er ikke estimeret på udvalgets område.

 

Samlet overblik for politikområde 15

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.

Opr. Budget 2013

Korr. Budget 2013

Forv. regnskab pr. juni

Forv. afvigelse pr. juni

 

A

B

C

D=C-B

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

108,3

113,0

113,0

0,0

Udvalget for Kultur og fritid

108,3

113,0

113,0

0,0

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Til efterretning.
 


3199276e1.doc

Bilag

Halvårsregnskab pr. juni 2013 - Udvalget for Kultur og Fritid


82. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen

Sagsprocedure

 

Stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Den politiske mødekalender anbefales godkendt herunder at fastlæggelse af datoer for dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget afventer vedtagelse af revideret budgetproces.

 2. Årsplanen fremsendes til politisk behandling på udvalgsmøderne i august 2013

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at få fastlagt byrådets mødekalender med henblik på tilrettelæggelsen af det politiske arbejde.

 

Efterfølgende bliver de administrative møder placeres, således at der bliver kontinuitet i den samlede mødeplan.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den politiske kalender for 2014 indeholder:

 
 
 

Den politiske mødekalender for 2014 følger overvejende de samme spor som i 2013.

 
 

Bemærkninger til mødeplan 2014

 
 1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag).

I uge 9 er der kun mandag d. 24 og tirsdag d. 25. februar til rådighed, da byrådets innovationsseminar bliver afholdt d. 26. februar 2014

I uge 35 er der kun mandag d. 25 og tirsdag d. 26. august til rådighed da der bliver afholdt møde i økonomiudvalget onsdag eftermiddag d. 27. august vedr. halvårsregnskabet og 1. behandling af budgettet.

 
 
 1. Økonomiudvalget:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: Onsdag d. 27. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 1. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

 

Dialogmøderne med Hovedudvalget:

Økonomiudvalget mødes traditionelt to gange om året med Hovedudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

 

Dialogmøderne har de senere år være afviklet umiddelbart før budgetseminar I og II. Der arbejdes pt. på en revideret budgetproces. Herunder overvejes det på hvilken måde dialogmøderne fremover skal indgå i budgetprocessen, således at formålet med møderne sikres. Fastlæggelse af datoerne for dialogmøderne afventer derfor, at den nye budgetproces vedtages.

 
 
 1. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

 

Der er indlagt tre ekstraordinære tema/byrådsmøder:

 

På disse tre ekstraordinære tema/byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

 
 1. Byrådets behandling af budgettet.

Byrådets innovationsseminar torsdag d. 27. februar 2014

Byrådets budgetcamp d. torsdag d. 14. og 15. august 2014. Placeringen af budgetcamp er valgt af hensyn til klargøringen af byrådets 1. behandling af budgettet d. 27. august og for at give de høringsberettige en så optimal høringsperiode som mulig.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Direktionen den 21-08-2013
Direktionen tiltrådte indstillingen dog således, at udkast til årskalender rettes til på baggrund af de faldne bemærkninger.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Indstilles med anbefaling
 


3198407e2.doc

Bilag

Årskalender for byrådet - udgave af 22. august 2013


83. Aftale om Jyderup Højskoles benyttelse af Sølyst frem til august 2014

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget samt byrådet

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Godkender, at et salg af ejendommen Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer - jf. byrådets beslutning af 15.05.2013 - bliver udskudt, da de nødvendige forudsætninger for salgets gennemførelse ikke er opfyldt.

 1. Godkender, at Holbæk Kommune og Jyderup Højskole i stedet indgår en 1-årig aftale om benyttelse af Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer til højskolevirksomhed. Benyttelsesaftalen indebærer, at Holbæk Kommune stiller Sølyst og dele af de omkringliggende arealer gratis til rådighed for Jyderup Højskole. Forbrugsafgifter betales af Jyderup Højskole.

 1. Godkender, at benyttelsesaftalen giver Jyderup Højskole adgang til at modtage lejeindtægter ved at udleje lokaler på Sølyst som en del af højskolevirksomheden, fx udlejning af lærerboliger.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udskyde det planlagte salg af ejendommen Sølyst og i stedet indgå en 1-årig benyttelsesaftale med Jyderup Højskole.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet besluttede den 15.05.2013 at sælge ejendommen Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer til Jyderup Højskole for 1 kr. Formålet var, at Jyderup Højskole kunne drive statsstøttet højskolevirksomhed i ejendommen. Salget skulle ske, såfremt en række forudsætninger var opfyldt.

 

En af disse forudsætninger var, at Holbæk Kommune forbeholdt sig retten til at købe ejendommen og areal tilbage til salgsprisen via en såkaldt tilbageskødningsklausul, hvis ejendommen ikke blev brug til højskolevirksomhed.

 

Denne forudsætning kan ikke opfyldes, da Kulturministeriet ikke kan godkende en købsaftale, som indeholder den nævnte tilbageskødningsklausul. Dertil kommer, at Folketinget i efteråret 2013 vil behandle et forslag til en ny lov om højskoler. Dette lovforslag forventes at give mulighed for, at højskoler, som har til huse i lejede lokaler, kan modtage statsstøtte med virkning fra 1.august 2014.

 

Derfor har Holbæk Kommune været i dialog med Jyderup Højskole og Kulturministeriet om en alternativ løsning i form af en 1-årig benyttelsesaftale om brug af Sølyst og dele af de omkringliggende arealer til højskolevirksomhed. Kulturministeriet har udtrykt forståelse for denne løsning, som vil betyde, at Jyderup Højskole tidligst kan modtage statsstøtte, når den nye lov træder i kraft 1.august 2014.

 

Jyderup Højskoles bestyrelse har tilkendegivet, at de gerne indgår en 1-årig benyttelsesaftale om brug af Sølyst til højskolevirksomhed.

 

Indgåelse af den 1 årige benyttelsesaftale betyder ikke i sig selv, at der er taget endelig stilling til anvendelsen af Sølyst efter udløb af aftalen.

 

Indhold af benyttelsesaftale

Benyttelsesaftalen vil indebære, at Holbæk Kommune stiller Sølyst og dele af de omkringliggende arealer gratis til rådighed for Jyderup Højskole. Holbæk Kommune kan stille Sølyst gratis til rådighed for Jyderup Højskole, da Holbæk Kommune derved yder anlægsstøtte til højskolen med hjemmel i lov om folkehøjskoler mv. § 28. Forbrugsudgifter (gas, vand, el) betaler Jyderup Højskole.

 

Det vil fremgå af benyttelsesaftalen, at Jyderup Højskole må anvende Sølyst til højskolevirksomhed. Jyderup Højskole må modtage lejeindtægter ved at udleje lokaler på Sølyst som en del af højskolevirksomheden, fx lærerboliger.

 

Det vil også fremgå af benyttelsesaftalen, at Jyderup Højskole er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse af Sølyst. Jyderup Højskole vil også have adgang til at foretage nødvendige renoveringsarbejder og bygningsforbedringer.

 

Parkeringsforhold på Sølyst

En del af Byrådets beslutning af 15.05.2013 om et salg af Sølyst vedrørte ændringer af vej- og parkeringsforholdene ved Sølyst. Da Sølyst ikke på nuværende tidspunkt skal udstykkes til en selvstændig matrikel, vil det ikke være nødvendigt at foretage en ændring af vej- og parkeringsforholdene ved Sølyst.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Holbæk Kommune kan yde anlægsstøtte til etableringen af en højskole jf. lov om frie højskoler § 28 (lovbekendtgørelse nr. 689 af 22/6 2011).

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil fremgå af benyttelsesaftalen, at Jyderup Højskole selv afholder udgifterne til vedligeholdelse og/eller renovering af Sølyst. Holbæk Kommune er ikke forpligtet til at betale for vedligeholdelse og/eller renovering, som er iværksat af Jyderup Højskole.

 

Når benyttelsesaftalen er udløbet, vil Holbæk Kommune ikke yde kompensation for bygninger eller økonomiske investeringsforbedringer, som Jyderup Højskole måtte have foretaget på Sølyst.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Indstilles med anbefaling. Vedr. ad 3 præciseres det dog, at udlejning ikke må ske såfremt der er tale om konkurrenceforvridning med lokale virksomheder.
 
84. Flytning af Billedkunstnerisk Grundkursus

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Godkender, at Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) flytter fra Jyderup til Holbæk Kunsthøjskole med henblik på at styrke det kunstneriske uddannelsesmiljø.

 2. Godkender, at Holbæk Kommune lejer lokaler på Holbæk Kunsthøjskole med henblik på at stille lokalerne til rådighed for BGK.

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Sagens formål er at træffe politisk beslutning om flytning af BGK til Holbæk Kunsthøjskole for at styrke det kunstneriske uddannelsesmiljø.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) er et kulturregionalt uddannelsestilbud i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som har afdelinger i Holbæk, Ringsted og Roskilde Kommune.

 

BGK afdelingen i Holbæk Kommune har til huse på Sølyst i Jyderup. Ved at flytte BGK til Kunsthøjskolen i Holbæk vil det kunstneriske uddannelsesmiljø både på BGK og på Holbæk Kunsthøjskole blive styrket. Dermed vil der blive skabt endnu bedre rammer for det kreative vækstlag i kulturregionen.

 

Overvejelserne om en flytning af BGK er blevet aktualiseret, fordi der i Jyderup er ønske om at etablere en højskole på Sølyst. De fysiske rammer på Sølyst kan ikke rumme både BGK og Jyderup Højskole, som begge udbyder pladskrævende aktiviteter.

 

BGK og Holbæk Kunsthøjskole er begge positive overfor et fremtidigt naboskab. En flytning af BGK vil give bedre mulighed for en række synergieffekter i dagligdagen, som ikke på samme vis vil kunne blive etableret, hvis BGK forblev i Jyderup.

 

Der er gode offentlige transportmuligheder til Holbæk fra både Kalundborg-området og Odsherred.

 

Holbæk Kunsthøjskole har en overskudskapacitet af lokaler, som Kunsthøjskolen gerne vil leje ud til Holbæk Kommune med henblik, at lokalerne stilles til rådighed for BGK. Derudover har Kunsthøjskolen tilkendegivet, at BGK’s elever som led i deres uddannelse vil få adgang til Kunsthøjskolens værkstedsfaciliteter efter nærmere aftale.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er i forvejen afsat midler i Kultur og Fritids budgettet til drift af BGK-virksomhed på Sølyst. Driftsudgifter relateret til flytningen til Kunsthøjskolen (husleje og forbrugsafgifter) afholdes indenfor denne budgetramme.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Tiltrådt
 
85. Formidling af arkæologi i forbindelse med udgravning ved Holbæk Arena

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid afsætter et rammebeløb på 100.000 kr. til arkæologisk formidling for skolebørn i forbindelse med Museum Vestsjællands udgravninger på de arealer, hvor Holbæk Arena skal opføres. Beløbet finansieres fra puljen til børnekultur.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Understøtte Kultur- og Fritidspolitikkens mål om at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med anlæggelsen af Holbæk Arena skal Museum Vestsjælland foretage arkæologiske udgravninger på de arealer, hvor arenaen opføres.

 

Formidlingsdelen i forbindelse med udgravningen sker i perioden medio september 2013 til ca. ultimo november 2013. Inden for udgravningsperioden vil der være kapacitet til at håndtere op til 22 besøg af to timer.

 

Skoleklasser på mellemtrinnet (4.-6. klasse) indbydes til at følge udgravningerne. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

 

Der sammensættes et to-timers formidlingsprogram til skolerne.

Skoleklasserne mødes af arkæolog fra Museum Vestsjælland, som guider klassen rundt med følgende indhold:

 

Som led i formidlingen opsættes to skilte med en kortfattet præsentation samt fotos om projektet og QR-kode til hjemmeside/blog, hvor besøgende kan hente mere information om udgravningen.

 

Der etableres en formidlingsstation, der skal være base for besøgende skoleklasser, ligesom der opsættes en informationsstand til besøgende om udgravningerne og byggeriet.

 

Budget:

 

Feltudstyr til besøgende skoleklasser

10.000 kr.

Formidler fra Museum Vestsjælland – anslået 22 forløb for skoleklasser hver a/2 timer

17.600 kr.

Produktion af foldere og QR-koder (klistremærker)

3.000 kr.

Formidlingsskilte + grafisk opsætning

14.000 kr.

Forberedelse af formidlingsstof til blog og folder (Museum Vestsjælland)

15.000 kr.

Etablering af formidlingsstation og reklamer

40.400 kr.

 

Skolernes transportudgifter dækkes af skolerne selv via skoleklassekort-ordningen.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Tiltrådt
 
86. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 26. august 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. drøftelse af sommerens events

 2. status på Brorfelde

 3. eventuel benyttelse af silo og hal i Tølløse til kulturelle formål

 4. depotrum i Jyderuphallen

 5. campingplads i Jyderup

 6. Henvendelse fra Orø Forsamlingshus – bilag vedlagt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-08-2013
 
Orienteringspunkterne taget til efterretning.
 


3200535e3.pdf

Bilag

Henvendelse fra Orø Forsamlingshus